Föreningen bedriver ungdomsverksamheten Maria Ungdomsklubb/MUK på entreprenad åt Södermalms stadsdelsförvaltning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen bedriver ungdomsverksamheten Maria Ungdomsklubb/MUK på entreprenad åt Södermalms stadsdelsförvaltning."

Transkript

1 Kulturföreningen Maria Föreningen är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening som genom att arrangera kulturevenemang, events och liknande aktiviteter på Södermalm verkar för att stimulera människor till att ta egna initiativ och utveckla sin kreativitet. Vi arbetar för att skapa möjligheter att utöva och ta del av kultur i former som luckrar upp traditionella gränser mellan utövare och mottagare, mellan människor i olika åldrar och mellan andra grupperingar i samhället. Att ta del av kultur är en skapande handling. Kultur är en form av resande som består av möten. Maria vill därför skapa olika former av mötesplatser, där nya resor ständigt tar sin början. När vi beger oss ut på dessa resor förändras vi som människor och platsen vi återvänder till är aldrig densamma. Med T.S. Eliots ord: We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started, and know the place for the first time. Föreningen bedriver ungdomsverksamheten Maria Ungdomsklubb/MUK på entreprenad åt Södermalms stadsdelsförvaltning. MUKs uppdrag Det huvudsakliga syftet med fritidsgårdarnas verksamhet är att ge barn och ungdomar i området en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av organiserade och spontana aktiviteter som är anpassade till barnen och ungdomarna. Fritidsgårdarna bygger på ungdomarnas aktiva medverkan och på en gruppsamvaro där många uppfattningar och viljor kommer till uttryck. Verksamheten skall präglas av mångfald och främja kontakt, samverkan och tolerans mellan deltagande barn och unga. Fritidsgårdarna skall tillgodose behovet av ett varierat utbud av aktiviteter anpassade för besökare/ungdomar. Citat ur avtalet mellan Kulturföreningen Maria och Södermalms stadsdelsförvaltning Kulturföreningen Maria har följande kvalitetsgarantier för MUK Att vi hela tiden arbetar för att alla ungdomar som besöker MUK accepteras och kan känna sig trygga oavsett individuell förmåga och behov. Att alla ungdomar som regelbundet besöker MUK ges möjlighet att påverka och utforma verksamheten och i detta sammanhang även erbjuds medlemskap i Kulturföreningen Maria. Att de äldre ungdomar/medlemmar som vill delta som ledare i verksamheten får stöd och hjälp i denna ambition. Att alla vuxna med anknytning till MUK bereds möjlighet att delta i verksamheten på olika sätt. Att varje dag erbjuda ett brett och innehållsrikt smörgåsbord av aktiviteter. Att tillsammans med våra brukare regelbundet anordna olika utåtriktade kulturevenemang. Att vi erbjuder studiestöd vid behov.

2 Att vi aktivt arbetar för att säkerställa stadens kvalitetsgarantier. Att verksamhetens rutiner/regler och mål följs av all personal. Att arbeta förebyggande i syfte att motverka tobaksanvändning. Att all verksamhet som bedrivs på MUK är alkohol- och drogfri. MUKs värdegrunder Våra 6 pelare som hela verksamheten grundar sig på Jämlikhet MUK är en mötesplats för människor med olika etniska, kulturella och sociala bakgrunder, olika religioner eller ingen alls. Olika ålder, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsförmåga. Alla som kommer till MUK har värde, samma rätt till utrymme, lika tillgång till våra resurser och samma bemötande från personalen. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar. Jämställdhet Besökare på MUK ska få samma bemötande och uppmuntras till att delta i olika slags aktiviteter oavsett kön och könsidentitet. MUK vill främja en utveckling bortom stereotypa ideal om hur tjejer och killar skall vara. Frihet att välja vad man vill göra och vem man vill vara ska vara en självklarhet. Alla våra besökare ska ha samma möjligheter att påverka innehållet i vår verksamhet och varje röst ska väga lika tungt. Tillgänglighet - Aktiviteterna på MUK ska vara utformade på ett sådant sätt att de inkluderar alla besökare oavsett ekonomiska, psykiska, fysiska eller andra förutsättningar. MUK strävar efter att erbjuda redskap för alla besökare att uttrycka sig, utvecklas och ha roligt. Det är vår uppgift att vara flexibla och anpassa oss efter besökares olika förmågor och förutsättningar. Utveckling Vi, personalen på MUK, utgör i många fall den största vuxennärvaron i våra besökares vardag. Det kräver av oss att vi är behjälpliga och stöttande i besökarnas utveckling kring sociala och emotionella färdigheter. För att bibehålla en öppen och utforskande attityd är frivillighet grundläggande och vi har en ständig dialog kring motivation och eget ansvar. Identitet -- Vi ska stärka besökarna i deras rätt till en egen identitet. MUK tror på individens makt över sitt eget liv och inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar, egna erfarenheter och engagemang. Delaktighet - På MUK bygger vi forum för delaktighet och inflytande. Vi vill ta tillvara på allas resurser, initiativkraft och nyfikenhet. Vi vill att besökarna ska ha verklig påverkan till att att skapa en innehållsrik och meningsfull vardag. Besökarna ska få uppleva fördelarna med samverkan samtidigt som de stärker sin självkänsla och utvecklar sin självständighet.

3 Verksamhetsplan Maria Ungdomsklubb/MUK 2015 Antagen på föreningens årsstämma Denna verksamhetsplan är en produkt av beredande arbete i följande instanser: Inkomna förslag och synpunkter från ungdomsråd den Ht 2014 Ledningsgruppsmöten 5/11 6/11 14/11 och 17/11 Styrelsemöte: 18/11 personalkonferens: 25/11 Mål för MUK 2015: Öka besöksantalet i alla verksamhetens delar. Öka besöksantalet vid evenemang. Förbättra marknadsföring och information kring verksamhetens aktiviteter. Besöksfrekvensen är en viktig indikator på verksamhetens popularitet. Genom årets kvalitativa utbud blir den även till en viktig indikator på kvalitet. MUK inför därför en fyrgradig skala för att bättre kunna mäta och följa upp verksamhetens besöksfrekvens. MÅL: Att verksamheten över året skall klara en trea i snitt. Målet har högsta prioritet och kommer löpande att utvärderas och följas upp av verksamhetens ledningsgrupp och styrelse. Skala Måndag-torsdag 0-20* Fredagar Större event *Besöksantal Öka medlemsantalet i föreningen. MÅL: Föreningen skall vid årets slut ha minst 300 medlemmar. MÅLGRUPP: Besökare av verksamheten MUK; ungdomar, föräldrar och andra aktörer som vill bidra till kvaliteten i MUKs verksamhet. Allmänt om verksamheten Arbetet på MUK planeras och genomförs av fritidsledarna tillsammans med verksamhetsledare och i samråd med med våra besökare för att klara mål och riktlinjer. Vårt huvudsakliga mål för 2015 är att fortsätt öka besöksantalet och även delaktigheteten bland våra besökare i allt från planering, utförande och utvärdering av aktiviteter. Vi satsar på organiserade aktiviteter på fasta tider och med ett brett innehåll. Utöver det kommer vi att ha två större evenemang i månaden. Evenemangen ska vara öppna och bjuda in familjer, anhöriga, andra fritidsgårdar och lokala aktörer. Det ska finnas en bredd i utbudet för att inkludera så många som möjligt och utformandet ska göras med hänsyn till olika förutsättningar och behov i enighet med våra värdegrunder. VÅR VERKSAMHET

4 Hållbar utveckling & framtidstro Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att höja medvetenheten kring ett ekologiskt, rättvist och hållbart leverne. Ett förhållningssätt som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet och alla våra projekt, allt från lokala till internationella initiativ. Processen har gått långsamt med två steg framåt och ett steg tillbaka, till exempel har det blivit för kostsamt att driva vårt kafé helt ekologiskt och rättvisemärkt som vi hade önskat. I år vill vi ta ett stort kliv framåt på detta område. Vi vill sätta ungdomen i centrum för ett samhälle i förändring. Tillsammans och med våra unga som drivkraft vill vi ta fram modeller för att bli aktiva aktörer på såväl lokal som global nivå. Vi har inspirerats av Malmökommissionen som kommer att ligga till grund för vår utveckling: Kulturen har tillsammans med föreningslivet och idéburna organisationer bidragit till att motverka effekterna av ohälsan, och är en viktig del av stadens sociala integration och sammanhållning. Kultur har ett egenvärde i sig men innefattar också många kvaliteter som vi förknippar med ett socialt hållbart samhälle; yttrandefrihet, kreativitet, humanism, delaktighet, öppenhet, involvering och ifrågasättande. Kommissionen ansluter sig till det breddade kulturbegreppet som inbegriper deltagande i kulturlivet såväl som eget skapande, delaktighet, involvering, trygghet och tillit. Ur Malmökommissionen - Fördjupa oss i Malmökommissionens riktlinjer och förankra dem i vår organisation. - Utveckla de samarbete vi redan påbörjat tex med Emmaus i Stockholm och med det sociala centret Il Muretto utanför Florens som båda arbetar med praktiskt solidarietet, och hållbarhet ur ekonomisk, miljömässig och socialt synpunkt. - Knyta kontakt med andra organisationer på såväl lokal som global nivå. - Söka stödformer för att tex möjliggöra möten mellan samarbetsparter och för att producera material. Ungdomsinitiativ & delaktighet Vår verksamhet bygger på våra besökares engagemang och delaktighet. Med delaktighet menar vi att vi vill ha en bred delaktighet som representerar hela vår målgrupp, därför är det alltid saker vi kan förbättra. Metoderna för detta är ständigt under utveckling. Vi uppmuntrar ungdomar till att ta egna initiativ till att starta och driva projekt. Under 2014 utbildade vi/registrerade vi två coacher med uppdrag av kulturförvaltningen som kan hjälpa ungdomarna att söka ekonomiskt stöd till egna öppna arrangemanger. Under 2014 utökade vi också våra ungdomsråd till en gång i månaden och införde ett lyckat konceptet med inbjudna gäster/inspiratörer. I år känner vi oss redo att axla ansvaret och stå värdar för en större ungdomskonferens för unga och alla som arbetar med unga.

5 - Verka för att genomföra en stor ungdomskonferens med det informella lärandet som tema. Unga ska kunna framföra sina önskemål och komma i kontakt med de som kan hjälpa till att möjliggöra, knyta kontakter med såväl vuxna som andra unga. - Genomföra en undersökning med syfte att kartlägga vad tjejer som inte besöker fritidsgårdar anger för skäl till detta och vad de tror skulle få dem att besöka/ aktivera sig i den lokala ungdomsgården. Vi ska även undersöka hur andra, som har ett högre besöksantal och delaktighet bland tjejer arbetar för att samla in lämpliga metoder och tillvägagångsätt. Tex undersöka vilka resultat separatistiska tider för endast tjejer kan ge på sikt. - Arbeta för att kunna bli HBT certifierade. - Skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på MUK. Aktiviteter ska i större utsträckning drivas av unga aktivitetsledare med stöd av fritidsledarna. -Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. -Främja föreningslivet genom att hjälpa unga att organisera sig och ta kontakt med relevanta studieförbund eller ungdomsorganisationer. - Utöka integrationsarbetet för att få en större bredd på våra besökare genom att tex besöka boende för ensamkommande flyktingbarn, idrottsföreningar och andra ungdomsrelaterade verksamheter. - Åtgärda lätt avhjälpta hinder så att fler kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. -Påbörja nätvandring från och med HT15 för att nå de ungdomar som inte söker sig till oss eller som hellre kommunicerar via nätet. LSN Living Social Network Detta innebär att vi fortsätter att utveckla detta fantastiska initiativ i nära samarbete med våra besökare i syfte att få fler positiva vuxenkontakter från familj, anhöriga och det lokala nätverket in i vår verksamhet och aktivt överskrida generationsgränser. Detta syns bland annat genom våra öppna kulturkvällar, genom besök på våra ungdomsråd och genom föräldrars engagemang på våra projekt/ utbytesprojekt. Digitala berättelser & multimedia De digitala verktyg vi använder i vår vardag utvecklas snabbt. Vi vill ge alla unga chansen att verka och höras i denna omvälvande tid och rusta dem för den tid som kommer. I grunden är det ett demokratiprojekt som vill jämna ut sociala och ekonomiska förutsättningarna och ge alla rätt att berätta sin historia. Idag är flertalet ungdomar stora mediekonsumenter. Vi vill få fler unga att gå från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva producenter som tar sig själva på allvar och vill kommunicera med omvärlden. Detta gör vi genom att belysa vikten av just deras historia och genom att arbeta med ett meningsfullt innehåll i produktionerna. En mediaverkstad med olika digitala arbetsverktyg är sedan en tid tillbaka under uppbyggnad och utvecklas hela tiden. Under 2014 la det digitala berättandet grunden för ungdomarnas kommunikation i vårt utbytesprojekt där unga på olika sättberättade om livet som ung i sin stad/ sitt Europa. Det har även producerats ny musik med hjälp av vår utrustning och studio. -Lägga större vikt på en rik dokumentation av ungas engagemang och arrangemang för att föreviga minnen och som en del i att fördjupa deras färdigheter inom multimedia.

6 - Förstärka eller utveckla redan påbörjat samarbete med andra aktörer med inriktning multimedia för unga såsomsom exempevis: Fanzingo, Solna ungdomscafé, Lakeside och Filmbasen. - Söka stöd för att ytterligare kunna rusta upp och förnya vår verkstad. Kulturscen, kulturkvällar och fester Genom att varje månad hålla öppen scén erbjuder vi ungdomarna ett forum för att uttrycka sig konstnärligt. Vi bjuder in ungdomarna att medverka på alla plan och i alla möjliga konst- och uttrycksformer. På initiativ av ungdomarna bjuder vi också ibland in vuxna artister som kan inspirera. Ett par gånger per termin bjuder vi vi dessutom in hela närområdet och allmänheten till en större kulturkväll på MUK eller flyttar ut vårt arrangemang på gatorna. Under 2014 hade vi tex en karnevalsfest, en gala för Filippinerna och en egen scen på medborgarplatsen på nationaldagen. - Utbilda och lära upp minst två unga personer som kan ansvara för olika delar av öppna scenen såsom ljud, ljus eller presentation. -Ansöka om stöd/bidrag för att kunna utveckla scen/musik rusta oss med den teknik vi behöver. -Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Stockholm och undersöka möjligheter till samarbete. Ta kontakt med Cirkus gymnasier och Circus-Cirkör och bjuda in dem till oss. Aktivt söka nya samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner. Utveckla de samarbete vi redan har. Kärleken till orden Vi fortsätter på olika sätt att tända gnistor av nyfikenhet och kärlek till orden. Vi har skapardagar där vi jobbar i gränslandet mellan ord och bild genom tex serietecknarworshop, text/bild och digitalt berättande. - Kontakta intressenter som arbeta med unga och poesi/ rap som t ex Revolution Poetry och Förenade förorter. Kontakt teatergrupper som arbetar med unga och söka samarbete. - Hjälpa ungdomsföreningen Urban Ground att utvecklas och fortsätta att samverka genom våra och deras projekt. - Inventera intresset för att starta upp en manusgrupp som vill i skriva i nära samarbete med dramagruppen. Försöka hitta lösningar lokalmässigt för en skrivargrupp med de förutsättningar som krävs. I vått & torrt I ungdomsprojektet ingår Heleneborgs båtklubb, Södermalms Scoutkår, Ungdomarnas båtbygge och Södermalms stadsdelsförvaltning. Ungdomar kan paddla kanot, segla, åka på läger och till och med bygga sin egen båt! - Utveckla fjolårets lyckade samarrangemang med båtklubben. I år vill vi försöka få till ett arrangeman till sommaravslut för att erbjuda en kul och nykter tillställning. MUK vill bidra till att hjälpa ungdomar att välja bort alkohol och droger under högtider.

7 Idrott & rörelse Idrott och rörelse är en viktig del av vår verksamhet. Många söker sig till oss för att få röra på sig och vara mer delaktiga i att ta fram och hålla i aktiviteter. Vi vill väcka lust och glädje för träning och där fysisk aktivitet är en naturlig del av livet även för de som inte ser sig själva som idrottare. - Ta kontakt med idrottsrörelser för att söka samarbete tex genom att erbjuda skräddarsydda lagkvällar hos oss. - Ta tillvara på intresset för fotboll som många unga från närliggande boende för ensamkommande flyktingar och genom det integrera dem i det nya samhället och skapa en aktiv fritid för dem. - Ta tillvara på de positiva ledaregenskaper som ofta utvecklas i idrottsrörelsen och utbilda minst två unga så att de själva kan hålla i idrottspass. Löpande verksamhet/ spontana aktiviteter Under 2015 fortsätter vi att aktivt duka upp en bredd av olika aktiviteter som lockar olika ungdomars intressen. Vi erbjuder allt från: Multimediaverkstad, studio och replokal Skapande verksamhet Drama Sport, rörelse och lek Pingis, biljard och spel Matkultur och bakning Vi är också måna om att de ska finnas utrymme för att komma och bara vara, samtala och få möjlighet att kläcka egna/nya idéer. Vi har speciella aktivitetsprogram med varierat utbud och med utflykter under alla lov. I samband med detta står MUK för hela eller delar av kostnaderna öka tillgängligheter för alla oavsett socioekonomisk bakgrund. Marknadsföring/synlighet/spridning Vi markandsför verksamheten genom att erbjuda öppna, riktade och nishade evenemang. Genom regelbundna utskick, inbjudningar och besök till skolor på Södermalm, till föräldrar och andra tänkbara samarbetspartner. Vid större arrangemang kontaktar vi media. Vi når även ut genom tryckta flyers, affischer, digitala produktioner och uppdateringar på sociala medier. - -Jobba fram en bättre snyggare och tydligare hemsida som underhålls på ett bra sätt så att aktuell information finns tillgänglig. - Skapa struktur för medlemsregistrering via hemsidan och för att enkelt förnya sitt medlemskap årligen. - Mer aktivt -youtube-konto -där vi ska erbjuda våra färdigheter inom olika områden samt väcka nyfikenhet. - Mer aktivitet på facebook/instagram

8 - Se till att samarbetspartners länkar till oss på sina sidor. - Skylta utanför våra lokaler så att vi syns bättre. Elektrisk belysning? - Fortsätta att finnas med informationsbord på mässor och större arrangemang såsom: Make Music Sthlm, Söderandans dag, Grattis du har en tonåring, We are Sthlm, etc Lokaler Kulturföreningen Maria har högt satta mål för MUKs verksamhet och här har lokalerna och dess lösningar en avgörande roll för i vilken utsträckning vi kan nå våra mål. Vi vill kunna erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt kan anpassas efter våra målgruppers väldigt olika behov. Vi har idag stora och centrala lokaler med många möjligheter men också begränsningar för en mer öppen och inkluderande verksamhet. Nackdelarna med våra lokaler är dels att vi delar lokalerna med rast- och mellanstadieverksamhet och därmed måste anpassa allt från möblering till öppethållandetider efter deras verksamhet. Vi har ont ont om förvaringsutrymmen vilket är till besvär då inga saker kan stå framme dagtid. Vi kan inte heller, som många unga framfört önskemål om, öppna i direkt anslutning till att skolan slutar. En annan nackdel är att lokalerna är gamla och allt för svåra att tillgänglighetsanpassa. Smala dörrar, höga trösklar och branta spiraltrappor gör det omöjligt för en del att vara delaktiga i alla verkstäder. Ytterligare en nackdel är att vi är svåra att hitta och inte syns så bra från gatan in i den mörka skolgården. - Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet. - Utöka möjligheterna och utrymmet för förvaring - Se över förutsättningarna att bygga en egen fast scen och om möjligt genomföra denna ombyggnad, ett byggnadsarbete där ungdomarna ska inkluderas och få hjälp av scenarbetare eller också samarbeta med andra aktörer och dela på en flyttbar scen (moduler). Införskaffa flyttbara speglar för dansverksamhet. - Se över möjligheten att flytta till bättre anpassade lokaler.

Kulturföreningen Maria!

Kulturföreningen Maria! Kulturföreningen Maria Föreningen är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening som genom att arrangera kulturevenemang, events och liknande aktiviteter på Södermalm verkar för att stimulera

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Barn- och ungdomsplan 2012-2015

Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 72 1(6) Barn och ungdomsplan 2012-2015 Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Kulturskola Bibliotek Elevhälsa

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby

PEDAGOGISK PLATTFORM. TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby PEDAGOGISK PLATTFORM TREKLÖVERNS förskoleenhet Rinkeby beslutad av Treklöverns personal 8/2 2008 INNEHÅLL INNEHÅLL OCH INLEDNING sidan 2 PRESENTATION AV ENHETEN sidan 3 UPPDRAG sidan 4 VERKSAMHETSIDÉ sidan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla Certifiering av föreningar Öppen idrott & Idrott åt alla Nya sätt för föreningarna att möta nya behov Eskilstuna kommun vill hjälpa föreningslivet att utveckla sin verksamhet och samtidigt kvalitetssäkra

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 2015 2017 Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017 29 Strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 När man pratar om kultur och om barn och ungdomar

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Lejonets och Torsviks förskolor Arbetsplan 2015-2016 Hållbar utveckling Gården Närsamhället/Lidingö Naturen runt oss 2 Inledning Förskolan är en del i utbildningsväsendet. Vi arbetar med det livslånga

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig.

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. TALLBACKASKOLANS FRITIDSHEM ÅK 1 2013/2014 Mål för fritidshemmet 2013-2014 1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. 2. Alla barn känner

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

LOKALA KURSPLANER OCH KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE I KRISTINEBERGS RO TRÄNINGSSKOLAN

LOKALA KURSPLANER OCH KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE I KRISTINEBERGS RO TRÄNINGSSKOLAN 2008-10-24 Kristinebergs ro LOKALA KURSPLANER OCH KRITERIER FÖR MÅLUPPFYLLELSE I KRISTINEBERGS RO TRÄNINGSSKOLAN Lärande för livet genom arbetsglädje och engagemang! 2008-10-24 Kristinebergs ro Innehållsförteckning

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Blå 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Blå V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-178350 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014

ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 ARBETSPLAN FÖR ÖJE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM 2013/2014 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET OCH VARFÖR Förskolan skal stäva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids Lokal arbetsplan Läsåret 12/13 Stavreskolans Äldrefritids Innehållsförteckning Inledning......sidan 2 Vision...sidan2 Fritidshemmets uppdrag...sidan 3 Normer och värden...sidan 3 Jämställdhet mellan flickor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids?

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids? Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva, och sin omvärld samt ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Välkommen Till Fredriksdals Förskola Avdelning Trollstjärnan Fredriksdals Förskola Trollstjärnan Innehållsförteckning Välkomna till Fredriksdals Trollstjärnans profil Förskolans Grund-idé Lek & Skapande

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer