Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Innehåll SID Viktiga händelser VD har ordet Omvärlden Om Kristianstads Sparbank Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Diagram Resultaträkning Balansräkning Eget kapital Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Detta är en sparbank Förtroendevalda Styrelse Direktion Definitioner Adresser 2

3 Viktiga händelser Viktiga händelser under 2007 Fusion med Tyringe Sparbank efter ett enhälligt beslut av huvudmännen i Tyringe Unik affär med Swedbank om förvärv av 7 Swedbank-kontor Rörelseresultatet 152,7 mkr - bankens bästa genom tiderna Affärsvolymen ökade med 7,4 mdr till 34,3 mdr, varav 2,2 mdr genom fusionen med Tyringe Fondtorg lanserades på Internet för de mest efterfrågade fonderna Bankkontor öppnades på scoutlägret, Jiingijamborii, och 700 kunder/dag betjänades 8,4 mkr satsades via sponsring och annat stöd till föreningar, samhälle och näringsliv Positivt resultat över branschsnittet i Svenskt Kvalitetsindex, SKI 3

4 4

5 VD har ordet 2007 Ett genombrottsår 2007 är ett år som kommer att gå till historien som ett av de bästa åren i bankens historia. Resultatet på 152,7 mkr är det högsta någonsin och affärsvolymtillväxten har varit mycket bra. Men genombrottet blev de två stora strukturaffärerna som banken kunde slutföra under hösten. Fusion med Tyringe Sparbank Tyringe Sparbank och Kristianstads Sparbank tecknade under hösten ett fusionsavtal om att bilda en regional sparbank i nordöstra Skåne. Huvudmännen i Tyringe röstade enhälligt Ja och fusionen blev ett faktum efter endast en stämma. Fusionen är den första sedan 1988, då Tollarp och Broby valde att fusionera. Genom fusionsavtalet säkerställer vi ett lokalt kontor i Tyringe och förstärker den gemensamma närvaron och utvecklingen i hela bygden. En lokal utvecklingsstiftelse har även bildats i Tyringe, med syfte att utveckla och stärka bygden kring Tyringe. Genom att först analysera flera olika handlingsalternativ valde Tyringe Sparbanks styrelse att rekommendera sina huvudmän en fusion. Att genomföra en fusion utan att vara tvingad till det kräver mod och handlingskraft, vilket Tyringe Sparbanks styrelse visade. Förvärv från Swedbank Swedbank överlät sin verksamhet i Hässleholm och Osby kommuner till Kristianstads Sparbank, vilket innefattar 7 kontor för en köpeskilling om 360 mkr. I samband med förvärvet har Kristianstads Sparbank åtagit sig att göra kraftfulla satsningar för att öka marknadsandelarna i området. Genom dessa satsningar och det goda samarbete som vi historiskt sett har med Swedbank, skapades förutsättningar för en affär. Processen med att integrera enheterna påbörjades i december med formellt övertagande den 1/ Swedbank kommer att bli den nya bankens viktigaste samarbetspartner och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan Swedbank och den regionala sparbanken, där vårt gemensamma erbjudande till kunderna ytterligare kan utvecklas och fördjupas. Den nya regionala sparbanken förstärker närvaron och utvecklingen i hela regionen och avsikten med affären är att den ska gynna alla intressenter. Kunderna, medarbetarna, de lokala sparbankskontoren och hela nordöstra Skåne. SverigeS starkaste regionala sparbank Målet är att den nya regionala sparbanken ska bli en stark aktör med stora möjligheter att växa och utvecklas och de båda affärerna skapar nu goda förutsättningar för att vi ska nå vår långsiktiga ambition Sveriges starkaste regionala sparbank. Framtida strategi Banken har förutsättningar att kunna driva en bankverksamhet som har en mycket hög servicenivå och kompetens. Med det ökade kundunderlaget så kommer vi att kunna skapa en specialistkompetens på hög nationell nivå. Som exempel kommer det i Kristianstad att finnas en av Sveriges största Private Banking-enheter som i team arbetar tillsammans med försäkringssäljare, juristavdelning och aktiemäklare. Enbart dessa enheter kommer att ha mer än 20 personer anställda. Vi kommer att kunna erbjuda en nära basservice via 21 kontor och vår tro är att människor vill ha en personlig kontakt på det lokala sparbankskontoret. Vi kommer att kunna vara den ledande banken för företag i regionen med två större företagsenheter i Hässleholm och Kristianstad men även rådgivare ute på våra andra kontor. Genom ett djupt samarbete med Swedbank kan vi kombinera den regionala sparbanken med den internationella aktören och därmed erbjuda en global service för alla våra kunder. Bankens avsikt är att fortsätta och fördjupa det goda samarbetet med Swedbank i syfte att driva en effektiv och bra bankservice för våra kunder. Genom vår utvecklingsstiftelse och den nybildade stiftelsen i Tyringe kommer vi även i fortsättningen att bidra till regionens utveckling och vi kan nu vara en aktör som står upp för hela nordöstra Skåne. Vi skall vara öppna för alla positiva initiativ oavsett om de kommer från Kristianstad, Hässleholm, Tyringe eller Osby och medverka till att man inte ser orterna som konkurrenter till varandra. Vi skall verka för fler invånare, fler företag och fler besökare i vår region. Framtiden Resultatet för banken kommer under de närmaste fem åren att belastas av goodwill-avskrivningar på ca 70 mkr per år, vilket leder till att nuvarande vinstnivå kommer att sjunka. Vi kommer att genomföra offensiva satsningar, men räknar ändå med att vinstnivån för 2008 skall överstiga 100 mkr. Med styrkan från tre organisationer är banken väl rustad för framtiden och skall klara att möta konkurrensen och en eventuellt sämre konjunktur. Ett nytt namn behövs därför för att förena, förenkla och förtydliga och i skrivande stund har huvudmännen precis beslutat att banken byter namn till Sparbanken Välkommen till en stark regional sparbank! Bo Bengtsson Verkställande direktör 5

6 omvärlden Omvärlden Ett bestående intryck från 2007 är oron på de globala finansmarknaderna som eskalerade under höstmånaderna, samtidigt blev 2007 ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden. Global finansoro Den amerikanska bolånekrisen en följd av aggressiv utlåning till amerikanska hushåll med låg betalningsförmåga har dämpat konjunkturläget. Effekterna på den svenska ekonomin har hittills varit begränsade, men riskerna för att effekterna blir större och mer spridda i hela ekonomin ökar ju längre finansoron pågår. Tillväxtekonomiernas bidrag till globala tillväxten ökar Trots farhågor om en amerikansk lågkonjunktur och höstens turbulens på de globala finansmarknaderna växte världsekonomin med närmare 5 % under 2007, enligt preliminära beräkningar från IMF. Det är i stort sett samma tillväxtökning som för år Tillväxtekonomiernas betydelse för den globala tillväxten blev än tydligare under förra året när det amerikanska tillväxtlokomotivet tappade fart. Även i euroländerna har tillväxttakten dämpats om än inte lika påtagligt som i USA. Den pågående industrialiseringen i Asien bidrar allt mer till den globala tillväxten. Ökad risk för amerikansk lågkonjunktur Den amerikanska konjunkturavmattningen under 2007 kunde till största delen hänföras till bostadssektorn. Övriga delar av ekonomin växte i en relativt hygglig takt, vilket avspeglades på arbetsmarknaden. En arbetslöshet kring 5 % och fler nya arbetstillfällen om än i en lägre takt visade att ekonomin växte. BNP beräknas ha vuxit med drygt 2 % för helåret 2007, vilket dock är den svagaste tillväxten sedan Farhågor om en betydligt svagare tillväxt under 2008 och en växande kreditoro i spåren av den amerikanska bolånekrisen har pressat den amerikanska centralbanken (FED) att sänka styrräntan kraftigt på kort tid. Förväntningar om fler räntesänkningar och risken för en djupare konjunkturnedgång har lett till en historisk svag dollarkurs, framför allt gentemot de europeiska valutorna. Trots en avtagande BNP-tillväxt i euroområdet med drygt 2 % under 2007 är inflationstakten alltjämt otillfredsställande hög för den Europeiska Centralbanken (ECB). Stark inhemsk efterfrågan driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin försvagades under 2007 efter tre år i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt högre än den trendmässiga tillväxten. Uppskattningsvis steg BNP med 2,5-3 % under 2007 jämfört med drygt 4 % rekordåret Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar i svensk ekonomi är fortsatt stark och har hittills inte påverkats i någon större omfattning av den globala konjunkturavmattningen och finansiella oron. Hushållens privata konsumtion hålls uppe av en god utveckling av den disponibla inkomsten via inkomstskattesänkningar och en förbättrad arbetsmarknad. Riksbankens räntehöjningar under 2007 och oro för att de svenska huspriserna ska vända nedåt i spåren av den globala finansoron har hittills inte rubbat hushållens förtroende om sin egen ekonomi. Sysselsättningsboom År 2007 blev ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden. Över fler sysselsatta och antalet arbetade timmar var det högsta på över trettio år. Arbetslösheten sjönk till 5,6 % i slutet av 2007 från 7 % vid årets början. Även om löneökningstakten inte tilltog nämnvärt under förra året förväntas ingångna avtal och högre löneglidning att väsentligt höja lönetillväxten i svensk ekonomi de närmaste åren. Ökat inflationstryck och högre räntor Ett ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till en fortsatt åtstramning av den svenska penningpolitiken. Riksbanken höjde styrräntan med 100 räntepunkter till 4 % under Att inflationsförväntningarna stiger bör dock ge anledning till ökad oro och kan innebära att fjolårets uppgång i inflationen inte var tillfällig. Att Riksbanken ändrar fokus till att motverka en ökad inhemsk inflation kommer sannolikt att ske när väl utvecklingen på de finansiella marknaderna stabiliseras. Utsikter 2008 De globala tillväxtutsikterna har skruvats ned för Konjunkturavmattningen i den amerikanska ekonomin blir djupare än förväntat och bidrar till att även övriga världen växer i en lugnare takt. Även om den svenska ekonomin står relativt väl rustad mot en svagare omvärldskonjunktur kommer BNPtillväxten att dämpas ytterligare under Regionalt Kristianstad med omnejd är den starkaste livsmedelsregionen i Sverige, men har även en stark handelstradition. Bankens verksamhetsområde tillhör Öresundsregionen, som är en av de snabbast expanderande regionerna i norra Europa. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, och tillväxten ligger på 2,7 %. Trenden är fortsatt positiv när det gäller nystartade företag både i Kristianstads och i Östra Göinge kommuner. I Kristianstad har antalet nystartade företag ökat med 8,4 % 6

7 omvärlden jämfört med 2006, vilket motsvarar mellan företag. I Östra Göinge kommun startades mellan företag under Kännetecknande för företag i Kristianstadsregionen är att de är stabila och har en lång historia. I Östra Göinge ligger tonvikten på industri- och tillverkningssektorn medan det i Kristianstad är övervägande handels- och tjänsteföretag. Trots nedläggningen av Scania-verken ligger arbetslösheten än så länge kvar på en låg nivå i hela regionen. Befolkningen i Kristianstads kommun ökar stadigt, medan Östra Göinge kommuns befolkning är oförändrad. Under 2007 visade Swedbanks Boindex att vår region hade den högsta husköparkraften söder om Värnamo. Detta visar på att Kristianstad/Hässleholm-regionen är ett mycket bra alternativ till Malmö/Lund-regionen och det stärker vår tro på nordöstra Skåne och att vi får se fler framgångsrika företag och människor här. 7

8 Om Kristianstads Sparbank Sveriges äldsta sparbank Kristianstads Sparbank grundades 1826 och är idag Sveriges äldsta sparbank och ett av de äldsta företagen i vårt verksamhetsområde. Sparbanksidén Bygdens bank Kristianstads Sparbanks rötter finns i den ursprungliga sparbanksidén som föddes i Skottland år Den grundläggande tanken var att stimulera till sparande samtidigt som pengarna skulle komma till nytta för utveckling av bygden. Numera är vår uppgift att hjälpa de många människorna att utveckla sin ekonomi. Detta är tillsammans med omtanken om bygden och dess invånare fortfarande en viktig del i vårt dagliga sparbanksarbete. Därför ger vi tillbaks till den bygd vi verkar i varje år. Bland annat genom olika typer av sponsring samt lokala och sociala engagemang. Banken ger också medel till Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse som varje år stödjer och främjar idrott, kultur, samhälle och näringsliv. Samverkan ger brett utbud och lägre kostnader Swedbank AB är vår viktigaste samarbetspartner och ger oss och alla andra sparbanker tillgång till ett brett produktsortiment med kostnadseffektivt IT-stöd, rikstäckande kontorsnät och delade kostnader. Detta gynnar våra kunder. Tillsammans med ett flertal andra samarbeten, t ex Sveland Sakförsäkringar AB, ges Kristianstads Sparbanks kunder möjligheten att välja inom ett mycket brett tjänsteutbud till lägre kostnader. Kristianstads Sparbank är en stor liten bank I jämförelse med de svenska storbankerna, försäkringsbolag, nischaktörer och utländska banker är Kristianstads Sparbank en liten bank. Däremot är banken stor på hemmaplan och den enda bank som har sitt huvudkontor i Kristianstad. Kristianstads Sparbank är idag den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Sparbanksidén lever vidare Vi befinner oss i ständig utveckling och fusionen med Tyringe Sparbank och köpet av 7 Swedbank-kontor är bevis på det. Även den traditionella banktjänsten förändras. Sparbankskontoret är fortfarande vår viktigaste mötesplats, men med Telefon- och Internetbank ges våra kunder möjlighet att sköta sin löpande ekonomi där kunden just är, dygnet runt. Sparbanksidén lever dock vidare och vinstmedlen stannar kvar i verksamhetsområdet. Vi tror på nordöstra Skåne och hoppas att vi får se fler framgångsrika företag och människor här. Att vår lokala och regionala marknad utvecklas positivt är helt enkelt grunden för att vi ska nå vår långsiktiga ambition att bli Sveriges starkaste regionala sparbank. 8

9 Om Kristianstads Sparbank Milstolpar 1826 När Christianstads Läns Spar Bank bildades, den 25 mars 1826, var det Jöran Cronius som var mest aktiv och skänkte det största bidraget, 500 Riksdaler Ändrar länssparbanken namn till Sparbanken i Christianstad. Det nya namnet klargör verksamhetsområdet och att det är bygdens bank Delar av styrelsen bildar Nya Sparbanken, som en följd av oenighet kring bankens planer på en ny sparbanksbyggnad i monumental stil Bankens goda ekonomi möjliggör ett köp av Föreningsbankens åtta kontor i verksamhetsområdet Banken öppnar nytt kontor på Näsby Fusion med Tyringe Sparbank. Köp av sju Swedbank-kontor i Hässleholm och Osby kommuner Invigning av nya sparbankshuset hemsparbössor delas ut för att stimulera sparandet. Banken rekommenderar att bössorna öppnas var tredje månad så att medlen kan sättas in Lyckoslanten utges för första gången. Syftet var att lära barn och ungdom att en god ekonomi är en bra start och skapar valfrihet. Serien Spara och Slösa förekom i nästan varje nummer fram till Sparbanksveckan genomförs för första gången under mottot Välstånd spirar där många sparar. Med andra ord det som är bra för våra kunder och bygden är bra för banken Under denna period genomfördes ett antal fusioner. För att de små sparbanksenheterna skulle kunna fortsätta utvecklas, själva påverka sin framtid och samtidigt värna om sparbanksidén, var dessa fusioner ett måste Tre banker blir en när fusion sker med Nya Sparbanken och Gärds Härads Sparbank. Banken ändrar namn till Kristianstads Sparbank Byggs ett nytt bankhus med mer ändamålsenliga lokaler, större bankenheter och inte minst ett ökat sortiment av banktjänster Banken har hela tiden legat i framkanten vad det gäller ny teknik och därför installeras två uttagsautomater. Det ger ökad tillgänglighet och en ny distributionskanal för kontanter. 9

10 Om Kristianstads Sparbank Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse stödjer större och långsiktiga projekt inom näringsliv, samhälle, kultur och idrott som har stor betydelse för bygden i många år framåt. Del av vinsten till regionen Kristianstads Sparbank avsätter årligen medel till Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse, som har som syfte att bidra till de lokala orternas och regionens utveckling. Under 2007 fick stiftelsen 6 mkr och av årets vinst föreslås avsättning med ytterligare 7 mkr. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att av kapital och avkastning ge bidrag till ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande och kan även såsom delägare investera med riskkapital i företag med anknytning till bankens geografiska verksamhetsområde. Stiftelsens bidrag ska inte förväxlas med de sponsringspengar som Kristianstads Sparbank årligen betalar ut. Utvecklingsstiftelsen stödjer större och mer långsiktiga projekt som har en stor betydelse för bygdens och dess invånares framtid. Utdelade bidrag under 2007 Under 2007 har stiftelsen beviljat följande bidrag till förmån för regionens utveckling: Beachsoccer i Åhus Högskolans Planetarieverksamhet Projekt Näktergalen Musik i Syd Jazzfestivalen Projekt José Carrera Svenska Scoutrådet Åhus Beachhandboll Festival Högskolan Kristianstad Holdingbolag AB RUMS Internationella musikfestival Ålfonden BUS Barnens Skog Kristianstads Damfotbollsförening Kristianstad Handboll Damer Nyföretagarcentrum Connect Skåne 10

11 Om Kristianstads Sparbank Sparbankerna och Scouterna i samarbete Sparbankerna i Sverige har inlett ett samarbete med Scouterna. Sparbankerna vill genom samarbetet stärka scouternas verksamhet och ge fler barn och unga möjlighet till en aktiv fritid. Naturligt samarbete Folkbildning, engagemang och utveckling är några av grundidéerna hos sparbankerna. Scouterna är en god förebild inom föreningslivet genom sin ledarskapsträning, ungdomars engagemang och sociala ansvarstagande. Därför känns samarbetet helt naturligt. Genom samarbetet vill sparbankerna inspirera unga människor till en fritid som bygger på ökad förståelse för naturen och varandras olikheter. Tillsammans vill vi också sprida det goda ledarskapets budskap. Kristianstads Sparbank Scouternas bank Redan 2005 slöt Kristianstads Sparbank ett unikt avtal med scoutrörelsen om att bli deras bankförbindelse och huvudsponsor. Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse stöttar scouternas lägerorganisation med en kvarts miljon kronor om året under tre år. Kristianstads Sparbanks ambition med denna satsning är att göra Kristianstadsregionen till ett av Sveriges scoutcentra, vilket gynnar alla som bor och verkar här. Dessutom är det vår förhoppning att alla scoutkårer i Sverige ska vara kunder hos sparbankerna. Scout en god förebild för bra ledarskap Scouterna är en internationell fredsrörelse som finns i 200 länder. I Sverige finns cirka scouter i olika åldrar och från olika kulturer och religioner. Scoutverksamheten handlar om att utveckla barn och ungdomar socialt, intellektuellt, andligt och fysiskt utifrån sina egna förutsättningar. Scouterna lär sig att samarbeta, organisera och tränas i ledarskap. Scouterna ger ungdomar med olika bakgrund träning i gott ledarskap utifrån goda värderingar. Därför blir samarbetet enormt givande, eftersom dessa värderingar och det lokala samhällsengagemanget är centralt för båda organisationerna. Jiingijamborii i Rinkaby 2007 Mellan den 14 juli och 22 juli 2007 blev de stora fälten vid Rinkaby, söder om Kristianstad fyllda av liv och rörelse. Scouting fyllde hundra år och Svenska Scoutrådet firade genom att anordna Jiingijamborii med deltagare. Lägret omsatte totalt ca miljoner kronor och bara försäljningsverksamheten i kaféer och butiker under lägret sålde för närmare 10 miljoner kronor. Här hjälpte Sparbankerna till - alla inköpsställen, kaféer och butiker utrustades med kortterminaler så att det blev så lite kontanter i omlopp som möjligt. Målet var att skapa det kontantlösa lägret. Kristianstads Sparbank öppnade ett bankkontor på lägret ett kontor som enbart hade öppet på kvällar och helger. Satsningen blev en succé och vi betjänade ca 700 kunder per dag med öppettider som gladde scouterna. Sparbanken besökte World Scout Jamboree i England World Scout Jamboree, som arrangeras vart fjärde år, är scouternas motsvarighet till OS. När detta läger anordnades i England i augusti 2007 fanns representanter för Kristianstads Sparbank på plats. För om fyra år, 2011, står Sverige och Kristianstad värd för världslägret med ca besökande scouter. Detta blir ett av vår regions viktigaste fönster mot omvärlden och ett unikt tillfälle att sätta nordöstra Skåne på världskartan. Vi lärde oss mycket på Jiingijamborii, men ett världsläger med scouter kräver en helt annan insats. Därför besöktes lägret i England för att se och lära på plats. Som scouternas bankpartner ser vi det som vår uppgift att hjälpa dem med de ekonomiska frågorna. Vi ska arbeta ännu hårdare för ett kontantlöst läger 2011 och ett större bankkontor där vi kan betjäna fler scouter med fler tjänster. Bankkontoret på Jiingijamborii och vårt arbete där visar att vi kan vara scouternas bank på riktigt både på läger och i vardagen. Vi är redo för 2011! Fakta om Scouterna: Scoutrörelsen är Sveriges största idéburna ungdomsrörelse med cirka medlemmar. I världen finns 38 miljoner scouter och totalt har en miljard människor varit med i scouterna någon gång sedan starten Scouting hjälper barn och ungdom att växa, lära och ha roligt på sin fritid. Unga människor står i fokus med stöd av vuxna ledare. 11

12 fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, mkr förändring under året, % 27,4 12,6 12,4 8,3 10,3 Kapital Soliditet, % 13,5 16,2 13,3 14,0 14,1 Kapitaltäckningskvot 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 Primärkapitalrelation 1,8 2,2 2,3 2,4 2,5 Resultat Placeringsmarginal, % 2,0 2,0 2,3 2,6 2,9 Rörelseintäkter/affärsvolym; % 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 Rörelseresultat/affärsvolym, % 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 Räntabilitet på eget kapital, % 6,0 7,1 7,1 7,9 7,3 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,57 0,62 0,59 0,63 K/I-tal efter kreditförluster 0,64 0,60 0,66 0,64 0,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 Kreditförlustnivå, % 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

13 fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Resultaträkning, mkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader* Kreditförluster** Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, mkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ** Inkl värdeförändringar på övertagen egendom Jämförelsesiffror för 2003, 2004 samt 2005 har ej omräknats enligt lagbegränsad IFRS 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Redovisning för verksamhetsåret 2007 Styrelsen för Kristianstads Sparbank, , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhetsår 2007, bankens 182:a verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbankens verksamhet Från och med den 1 januari 2007 tillämpar sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Införandet av s k lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte av redovisningsprinciper och har haft effekt på resultat- och balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet över sparbankens utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret. Tyringe Sparbank och Kristianstads Sparbank tecknade under hösten 2007 ett fusionsavtal om att bilda en regional sparbank i nordöstra Skåne. Detta med retroaktiv verkan från den 1 januari Jämförelsesiffror för tidigare år har inte justerats. Affärsvolym Inlåningen från allmänheten ökade under 2007 med mkr eller 31,5 %, varav 730 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Inlåningen från allmänheten uppgick vid årsskiftet till mkr. Utlåningen till allmänheten har under året ökat med mkr eller 20,0 %, varav 638 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Sparbankens låneportfölj uppgick därmed till mkr vid årsskiftet. Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till mkr, vilket är en ökning med 498 mkr jämfört med föregående år, varav 331 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Under 2007 uppgick nettosparandet till -26 mkr. Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek AB ökade under året med 705 mkr, varav 342 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Den totalt förmedlade lånestocken uppgick vid årsskiftet till mkr. Krediter har förmedlats till Swedbank Finans AB till ett värde av 138 mkr. Sparbankens totala affärsvolym uppgick vid årsskiftet till mkr, vilket är en ökning med mkr eller 27,4 %, varav mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Likviditet Upplåningsbehovet har ökat under året till följd av den starka utlåningsutvecklingen. Sparbanken har avtalat om upplåningslimiter som är tillräckliga för en god betalningsberedskap (se not 23). Ytterligare information om likviditetssituationen finns i Kassaflödesanalysen (sid 23) och Likviditets exponering (se not 3). Resultat Kristianstads Sparbank kan för 2007 redovisa ett mycket bra rörelseresultat. Rörelseresultatet uppgick till 152,7 mkr (151,5 mkr), vilket är en ökning med 1 %. Resultatförbättringen beror på ett förbättrat räntenetto och på en ökning av rörelseintäkterna, men även på en måttlig kostnadsutveckling. Årets resultat hävdar sig därför mycket väl vid en jämförelse med den resultatnivå som redovisas för genomsnittet av sparbanker. Därmed fortsätter den stabila resultatutveckling som banken haft under en följd av år och som ligger i linje med den långsiktiga målsättningen. Räntenettot uppgick till 255,3 mkr (206,9 mkr), varav 17,6 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Den goda volymtillväxten på både in- och utlåning samt det uppåtgående ränteläget under 2007 har påverkat räntenettot i positiv riktning. Reporäntan har under året höjts med 1,00 procentenheter till 4,00 %. Erhållna utdelningar, avseende aktieinnehavet i Swedbank AB, uppgick till 24,1 mkr (19,5 mkr). Förändringen beror på ökat aktieinnehav och höjd utdelning. De totala provisionsintäkterna ökade med 13,9 % till 140,6 mkr (123,5 mkr), varav 8,4 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Värdepappersprovisionerna ökade med 13,4 % under året till följd av den goda börsutvecklingen. Värdepappersprovisionerna uppgick till 56,7 mkr, varav 3,1 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Även utlåningsprovisionerna har haft en god utveckling under 2007 och uppgick till 25,9 mkr, varav 2,0 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Övriga provisioner ökade med 14 % och uppgick till 58,0 mkr (50,9 mkr) varav 3,2 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 25,3 mkr (27,3 mkr). Resultatet har uppnåtts genom ett aktivt arbete med sparbankens värdepappersportfölj. Övriga intäkter minskade under 2007 och uppgick till 0,6 mkr (23,1 mkr). Minskningen förklaras främst av en återbetalning från Skatteverket 2006 avseende för mycket inbetald mervärdesskatt. De totala rörelsekostnaderna före kreditförluster ökade med 11 % och uppgick till 243,2 mkr (218,8 mkr), varav 15,5 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Personalkostnaderna uppgick till 138,0 mkr (124,9 mkr), vilket är en ökning med 10,4 %. Ökningen beror dels på avtalsenliga löneökningar och dels på ökade kostnader för pensioner och sociala avgifter. IT-kostnaderna ökade med 10,0 % och uppgick till 34,9 mkr (31,7 mkr). Främsta förklaringen till ökningen 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Övriga rörelsekostnader uppgick till 70,3 mkr (62,1 mkr). Kreditförlusterna uppgick till 29,8 mkr (11,8 mkr). Det innebär en kreditförlustnivå på 0,29 % (0,14 %). Detta är en uppgång i jämförelse med föregående år, som visade på den lägsta nivån under en 5-års period. Kreditförlusterna kan till största delen hänföra sig till ett mindre antal företagsengagemang. Kreditförlusterna på privatsidan har ökat något och uppgår till 2,9 mkr. Kreditförlusterna på företagssidan kan inte sägas bero på nergång i någon speciell bransch. Information om kreditförlusterna lämnas även i not 12. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 116,5 mkr (117,3 mkr). Skattekostnaden för året uppgick till 35,9 mkr (33,1 mkr). Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag nyckeltal (sid 12) samt Resultat- och balansräkningar (sid 13). Kapitaltäckning Efter styrelsens förslag till vinstdisposition uppgår kapitalbasen till mkr. Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 858 mkr. Kapitaltäckningskvoten uppgick därmed till 1,45 vid årsskiftet. Ytterligare information om sparbankens kapitaltäckning framgår av not 38, Kapitaltäckning. Förvärv av 7 Swedbankkontor Under hösten 2007 tecknades avtal med Swedbank om förvärv av 7 kontor i Hässleholms och Osby kommuner för en köpeskilling om 360 mkr. Formellt övertagande är den 1 januari Bankens förväntade framtida utveckling Information om förväntad framtida utveckling lämnas i VD:s kommentar (sid 5). Personal och Utveckling Ny organisation Generationsskiftet fortsatte under 2007 och det stegvisa överlämnandet medförde förändringar i affärsorganisation. Privat Kristianstad bildar nu ett eget affärsben tillsammans med Telefon & Internetbanken. Det ligger en spännande utmaning i att se de utvecklingsmöjligheter i både arbetssätt och kundkontakter som kan genereras i ett närmare samarbete mellan Privat Kristianstad och Telefonbanken. Övriga Sparbankskontor utgör en homogen grupp med både företagsoch privatkunder och bildar det andra affärsbenet och som i och med fusionen med Tyringe förstärkts med 13 nya medarbetare. Det tredje affärsbenet är som tidigare Företag. I vår strävan att bli Sveriges starkaste regionala sparbank är vårt mål att vi, med en affärsinriktad bankledning, ska fortsätta att utveckla vårt arbetssätt och göra nya genombrott växer vi med ytterligare 60 personer i och med förvärvet av Swedbanks Lokal Bank Hässleholm/Osby. Då blir vi totalt 280 anställda. Rekrytering och utbildning Sveriges äldsta söker Sveriges bästa! Så inleds våra platsannonser och Kristianstads Sparbank har under 2007 haft 52 tjänster utannonserade och genomfört 23 externa rekryteringar. 2 medarbetare har slutat och 6 har gått i pension. Vi har vid årsskiftet ytterligare 10 lediga tjänster till vilka vi vill knyta nya medarbetare. Det ligger en utmaning i att hitta kvalificerade medarbetare för att säkra bankens framtida kompetens. Med anledning av detta har vi utformat utvecklingsprogram både för företagsrådgivare och för privatrådgivare. Vid avslutad rekrytering är det avgörande med en introduktion med hög kvalité. Under 2007 har 25 nya medarbetare påbörjat bankens årslånga introduktionsprogram där vi bland annat lyfter fram vår unika företagsform, vår förankring i bygden och närheten till beslut. Arbetet med att utveckla kvalitén i våra kundmöten har fortsatt under 2007 med utbildning både inom Privat- och Företagsmarknad. Denna satsning kommer att fortsätta under 2008, bland annat med aktiviteter inom Telefon & Internetbanken och fortsatt kompetenshöjning på Företag. Den 1 november 2007 började en ny lag gälla för all värdepappershandel i Sverige och EU. Den kallas för MiFID (Markets in Financial Instrument Directives). Lagen innebär ett starkare kundskydd och att vi ska se till att kunden förstår produkten och risken vid nya affärer. Denna lag innebar en stor utbildningssatsning inom hela banken med fördjupad utbildning för de medarbetare som arbetar mot kund. I det fortsatta arbetet med vårt resultatorienterade arbetssätt har samtliga chefer och en stor grupp övrig personal genomgått coachträning. Arbetsmiljö God arbetsmiljö ger både mänskliga och ekonomiska vinster något som bidrar till goda affärer. Genom vår årliga arbetsklimatundersökning mäter vi hur bankens medarbetare upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation och det är glädjande att vi 2007 totalt bibehållit samma goda resultat som tidigare år. För att ytterligare förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi under året implementerat ett nytt arbetsmiljöprogram och samtliga bankens medarbetare har deltagit i en arbetsmiljöutbildning. Alla anställda har också genomfört en brandutbildning. Detta var en del i det systematiska brandskyddsarbete som inleddes under Vårt långsiktiga mål när det gäller sjukfrånvaron är en frånvaro inom 2-4 % uppfyller vi detta mål med en sjukfrånvaro på 3,10 %. Vi har särskilt satsat på att få en tidig återgång i arbete efter sjukperioden och detta arbete har varit framgångsrikt. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Privatmarknad Låna Fastighetsmarknaden visar inga större tecken på avmattning och vi fortsätter att öka antalet finansierade fastighetsaffärer vilket tyder på att vårt arbete och våra produkter är konkurrenskraftiga. Lån med räntegaranti som vi lanserade vintern 2005/ 2006 fortsätter att vara en produkt våra kunder väljer när det gäller bolån och vi ser nu kundnyttan av räntegarantin då boräntorna har stigit under året. Vid ränteändringen november 2007 fick kunder glädje av räntegarantin. Betala Sedan ett par år tillbaka arbetar vi aktivt med Betal- & Kreditkort. Detta är idag den kortprodukt som ökar mest i Sverige, vilket bekräftar att vi är med i utvecklingen av kortmarknaden. Våra kunder har tagit till sig produkten och visar på ett modernt beteende. Vi har i år sett att den nya tekniken på våra bankkort börjar slå igenom. Det har kommit fler och fler köpställen som läser datachipet på bankkortet istället för magnetremsan alltför att göra bankkorten säkrare. Spara Pensionssparande har vi haft fokus på under ett antal år och är idag ett naturligt diskussionsämne i mötet med kunden. Under de senaste åren har trenden för sparande i fonder varit negativ, men har nu vänt och vi ser med tillförsikt på framtiden. Ett sätt att öka försäljningen av fonder är genom vårt fondtorg. I september lanserade vi vårt barnsparprogram Fondera. Fondera är ett kortare uttryck för att spara i fonder. Ordet är påhittat av barn, precis som ordet fickla som betyder att lysa med ficklampa. Genom Fondera kontaktas alla nyföddas mammor. Även föräldrar till barn mellan 2-12 år som är kunder i Kristianstads Sparbank får brev en gång om året kring barnsparande. I samband med lanseringen höll vi barnspardagar på våra sparbankskontor, vilket var mycket uppskattat. Våra mötesplatser Vår webbplats, har vi uppdaterats under våren. Vi har som mål att våra kunder på ett enkelt sätt ska få hjälp med att kunna köpa produkter/tjänster ur vårt sortiment direkt från webbplatsen. I juni lanserade vi därför, som första sparbank, Fondtorget på vår webbplats. Fondtorget är ett sätt att öka försäljningen genom att man här kan handla fonder från ett flertal olika fondbolag på ett enkelt sätt. Fondtorget innehåller även information, analyser mm. Sparbankskontoret på Näsby har blivit en succé och många kunder har valt att gå dit för att få personlig rådgivning. Den 1 juni flyttade vi därför personalen från Gamlegårdskontoret till Näsby. Gamlegårdskontoret är nu obemannat, men Banktorget finns kvar som tidigare med insättnings- och uttagsautomat samt tillgång till Internet- och Telefonbanken. Marknadsaktiviteter Sparbankens Framtidstävling avgjordes i mars med gala och prisutdelning. 300 elever och lärare var inbjudna till galan där 12 vinnande klasser i 4 ålderskategorier delade på totalt kronor i prispengar. Under tio dagar i juli var Rinkaby fullt av scouter när Svenska Scoutrådet anordnade ett nationellt scoutläger där Jiingijamborii. Cirka scouter deltog på lägret och som scouternas samarbetspartner öppnade vi ett bankkontor och betjänade scouterna. För första gången, i så stor skala, fanns det även möjlighet att betala med kort på de flesta köpställen inom lägerområdet. Ett flertal kundträffar arrangerades på lägret, där våra kunder fick uppleva ett scoutläger inifrån. Dessa kundträffar har sedan följts upp med seminarium under hösten. Under 2007 firade Robur sitt fyrtio-års jubileum och vi uppmärksammade det med en kundträff på vårkanten. I november höll vi stans största Halloweenfest för både barn och vuxna - upplevelser och bus för barnen medan föräldrarna fick information om barnsparande. Svenskt KvalitetsIndex, SKI I årets stora marknadsundersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex fick vi även i år ett bra resultat som ligger över branschgenomsnittet. Men även om vi har bra resultat i undersökningen framkommer det alltid synpunkter där vi kan förbättra oss. Detta tillsammans med våra fokusgrupper ger många värdefulla synpunkter som vi försöker omsätta till vår vardag. Företagsmarknad Under 2007 har den goda företagskonjunkturen fortsatt, och detta har också påverkat företagsmarknaden inom Kristianstads Sparbank positivt. Banken har även under 2007 lyckats stärka sin marknadsandel genom att ett antal nya företagskunder valt Kristianstads Sparbank som sin finansiella partner. Hög investeringsvilja Under året har investeringsviljan varit fortsatt hög, och speciellt inom fastighetssektorn har aktiviteten hos kunderna varit stor. Främst är det inom bostadssidan som vi har medverkat i ett antal stora affärer, och även ett flertal nyproduktioner både av hyresrätter och av bostadsrätter. Men det har också inom industri- och lokalsidan varit ett händelserikt år med mycket nyproduktion och många överlåtelser. Lantbruk Även inom lantbrukssektorn har aktiviteten varit hög och vi har under året sett stora förändringar i prisbilderna vilket har påverkat investeringarna inom näringen. Kraftiga prisuppgångar inom växtodling har gjort att lönsamheten ökar och att kunderna därmed också ökat investeringstakten inom detta område. Detsamma har även inträffat avseende mjölkproduktion, och vi har medverkat i ett antal större investeringar inom dessa områden. Däremot har situationen varit den motsatta för gris- och nötköttsproducenterna som, speciellt under andra halvåret, lidit av höga foderpriser och ett lågt avräkningspris. Optimismen är dock stark och bedömningen är att också denna del av lantbrukssektorn kommer att uppnå en bättre lönsamhet under andra halvåret

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Industri och handel Också för våra kunder inom industri och handel har 2007 varit ett starkt år. Vi har sett en fortsättning på utvecklingen av handelsstaden Kristianstad med bland annat nyetableringar på Söder Torg. Dock finns en antydan till avvaktan vad gäller större satsningar inom handelssektorn i väntan på beslut och byggstart beträffande ett större köpcentrum i Kristianstad. Proaktivt arbetssätt Under året har banken fortsatt att fokusera på arbetet med att bearbeta nya kunder, vilket har varit mycket lyckat som nämns inledningsvis. Detsamma gäller arbetet med vårt kundvårdsprogram Nära Företaget som syftar till en ökad grad av proaktivitet från våra företagsrådgivare gentemot våra kunder. Vi har också prioriterat arbetet med att ge kunderna helhetslösningar med samtliga tre affärsområden, Spara, Låna och Betala representerade. Detta har medfört att våra företagsrådgivare har genomfört ca planerade och på förhand bokade kundmöten. Marknadsaktiviteter Vi har genomfört ett stort antal arrangemang för våra företagskunder. Ett av de mest uppskattade var besöket på det stora Scoutlägret på Rinkabyfältet där banken också hade upprättat ett särskilt bankkontor. Under sensommaren besöktes ett antal intressanta byggnadsprojekt i Köpenhamn tillsammans med lokala fastighetsägare. Vi har också genomfört ett antal informationsträffar och frukostmöten både kring aktuella samhällsfrågor som arenabygget men även kring våra produkter som exempelvis E-bokföring. Svenskt Kvalitetsindex, SKI Bankens företagsmarknad deltog för andra året i en kvalitetsundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Utfallet av denna var mycket positivt för banken och visade väsentligt högre utfall än branschgenomsnittet men även en klar förbättring jämfört med resultatet föregående år som även detta var betydligt bättre än branschen som helhet. Vi är övertygade om att dessa framgångar och ökande marknadsandelar kommer genom vår starka lokala förankring och korta beslutsvägar, men att också vårt proaktiva arbetssätt och vår strävan att tillgodose våra kunders behov av tjänster inom våra samtliga affärsområden, bidrar i hög omfattning. Bankservice Sverige AB Bankservice Sverige har under året utvecklat sin verksamhet och finns idag på 3 orter, Kristianstad, Piteå, Stockholm och inom kort även i Borås. Resultatet för året visar ett underskott på grund av kostnader av engångsnatur i samband med igångsättning av verksamheten på de nya orterna. Under 2008 väntas bolaget visa ett positivt resultat. Bankservice Sverige har under året utökat verksamheten genom etablering av nya uppräkningscentraler i Piteå och Stockholm. I början av 2008 öppnas även nytt i Borås. I linje med detta har fler sparbanker erbjudits delägarskap i Bankservice Sverige AB. I en nyemisson under början av 2007 har 17 nya sparbanker tillkommit som delägare och det totalt tecknade beloppet, inklusive ytterligare tillskott från några tidigare ägare, uppgår till 19,2 mkr. Kristianstads Sparbanks ägarandel minskar därmed från 33,7 % till 16,3 %. I början av 2008 har ytterligare 16 sparbanker erbjudits delägarskap i en nyemisson på max 9,8 mkr. Panaxia Security AB och PanAlarm AB Panaxia Security är leverantör av värdetransporttjänster både till banken och till Bankservice Sverige AB. Panaxia har delat upp verksamheten och bildat ett nytt dotterbolag PanAlarm. Kristianstads Sparbank har köpt aktier i det nya bolaget motsvarande 4,3 %. Köpet skall ses som en långsiktig investering och Kristianstads Sparbank ser positivt på bolagens framtida utveckling. Sveland Sakförsäkringar AB Samarbetet med Sveland utvecklas väl och sakförsäkringar är idag ett naturligt inslag i bankens ordinarie utbud av produkter och tjänster. Sakförsäkringsverksamheten och premieintäkterna har utvecklats väl under 2007, dock kommer bolaget att redovisa ett negativt resultat. Samarbetspartners Swedbank AB I samband med affären med Swedbank och förvärvet av sju Swedbank-kontor har samarbetet fördjupats och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan Swedbank och den regionala Sparbanken där vårt gemensamma erbjudande till kunderna ytterligare kan utvecklas. Avtalet med Swedbank ger sedan tidigare tillgång till ett brett produktsortiment med kostnadseffektivt IT-stöd, rikstäckande kontorsnät och delade kostnader. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition tkr Årets resultat enligt balansräkningen för Anslag enligt fusionsavtal okt 2007 och beslutat på extrastämma i Tyringe Sparbank (till allmännyttiga och välgörande ändamål) Återstående disponibel vinst Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: anslag till allmännyttiga och välgörande ändamål överföring till reservfonden Reservfonden uppgår härefter till Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,45. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18

19 DIAGRAM Diagram 19

20 Resultaträkning Resultaträkning 1 januari - 31 december Not Förändring tkr Ränteintäkter % Räntekostnader % Räntenetto % Erhållna utdelningar % Provisionsintäkter % Provisionskostnader % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga rörelseintäkter % Summa rörelseintäkter % Allmänna administrationskostnader % Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar % Övriga rörelsekostnader % Summa kostnader före kreditförluster % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % Bokslutsdispositioner % Skatt på årets resultat % Årets resultat % 20

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer