Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Innehåll SID Viktiga händelser VD har ordet Omvärlden Om Kristianstads Sparbank Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Diagram Resultaträkning Balansräkning Eget kapital Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Revisionsberättelse Detta är en sparbank Förtroendevalda Styrelse Direktion Definitioner Adresser 2

3 Viktiga händelser Viktiga händelser under 2007 Fusion med Tyringe Sparbank efter ett enhälligt beslut av huvudmännen i Tyringe Unik affär med Swedbank om förvärv av 7 Swedbank-kontor Rörelseresultatet 152,7 mkr - bankens bästa genom tiderna Affärsvolymen ökade med 7,4 mdr till 34,3 mdr, varav 2,2 mdr genom fusionen med Tyringe Fondtorg lanserades på Internet för de mest efterfrågade fonderna Bankkontor öppnades på scoutlägret, Jiingijamborii, och 700 kunder/dag betjänades 8,4 mkr satsades via sponsring och annat stöd till föreningar, samhälle och näringsliv Positivt resultat över branschsnittet i Svenskt Kvalitetsindex, SKI 3

4 4

5 VD har ordet 2007 Ett genombrottsår 2007 är ett år som kommer att gå till historien som ett av de bästa åren i bankens historia. Resultatet på 152,7 mkr är det högsta någonsin och affärsvolymtillväxten har varit mycket bra. Men genombrottet blev de två stora strukturaffärerna som banken kunde slutföra under hösten. Fusion med Tyringe Sparbank Tyringe Sparbank och Kristianstads Sparbank tecknade under hösten ett fusionsavtal om att bilda en regional sparbank i nordöstra Skåne. Huvudmännen i Tyringe röstade enhälligt Ja och fusionen blev ett faktum efter endast en stämma. Fusionen är den första sedan 1988, då Tollarp och Broby valde att fusionera. Genom fusionsavtalet säkerställer vi ett lokalt kontor i Tyringe och förstärker den gemensamma närvaron och utvecklingen i hela bygden. En lokal utvecklingsstiftelse har även bildats i Tyringe, med syfte att utveckla och stärka bygden kring Tyringe. Genom att först analysera flera olika handlingsalternativ valde Tyringe Sparbanks styrelse att rekommendera sina huvudmän en fusion. Att genomföra en fusion utan att vara tvingad till det kräver mod och handlingskraft, vilket Tyringe Sparbanks styrelse visade. Förvärv från Swedbank Swedbank överlät sin verksamhet i Hässleholm och Osby kommuner till Kristianstads Sparbank, vilket innefattar 7 kontor för en köpeskilling om 360 mkr. I samband med förvärvet har Kristianstads Sparbank åtagit sig att göra kraftfulla satsningar för att öka marknadsandelarna i området. Genom dessa satsningar och det goda samarbete som vi historiskt sett har med Swedbank, skapades förutsättningar för en affär. Processen med att integrera enheterna påbörjades i december med formellt övertagande den 1/ Swedbank kommer att bli den nya bankens viktigaste samarbetspartner och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan Swedbank och den regionala sparbanken, där vårt gemensamma erbjudande till kunderna ytterligare kan utvecklas och fördjupas. Den nya regionala sparbanken förstärker närvaron och utvecklingen i hela regionen och avsikten med affären är att den ska gynna alla intressenter. Kunderna, medarbetarna, de lokala sparbankskontoren och hela nordöstra Skåne. SverigeS starkaste regionala sparbank Målet är att den nya regionala sparbanken ska bli en stark aktör med stora möjligheter att växa och utvecklas och de båda affärerna skapar nu goda förutsättningar för att vi ska nå vår långsiktiga ambition Sveriges starkaste regionala sparbank. Framtida strategi Banken har förutsättningar att kunna driva en bankverksamhet som har en mycket hög servicenivå och kompetens. Med det ökade kundunderlaget så kommer vi att kunna skapa en specialistkompetens på hög nationell nivå. Som exempel kommer det i Kristianstad att finnas en av Sveriges största Private Banking-enheter som i team arbetar tillsammans med försäkringssäljare, juristavdelning och aktiemäklare. Enbart dessa enheter kommer att ha mer än 20 personer anställda. Vi kommer att kunna erbjuda en nära basservice via 21 kontor och vår tro är att människor vill ha en personlig kontakt på det lokala sparbankskontoret. Vi kommer att kunna vara den ledande banken för företag i regionen med två större företagsenheter i Hässleholm och Kristianstad men även rådgivare ute på våra andra kontor. Genom ett djupt samarbete med Swedbank kan vi kombinera den regionala sparbanken med den internationella aktören och därmed erbjuda en global service för alla våra kunder. Bankens avsikt är att fortsätta och fördjupa det goda samarbetet med Swedbank i syfte att driva en effektiv och bra bankservice för våra kunder. Genom vår utvecklingsstiftelse och den nybildade stiftelsen i Tyringe kommer vi även i fortsättningen att bidra till regionens utveckling och vi kan nu vara en aktör som står upp för hela nordöstra Skåne. Vi skall vara öppna för alla positiva initiativ oavsett om de kommer från Kristianstad, Hässleholm, Tyringe eller Osby och medverka till att man inte ser orterna som konkurrenter till varandra. Vi skall verka för fler invånare, fler företag och fler besökare i vår region. Framtiden Resultatet för banken kommer under de närmaste fem åren att belastas av goodwill-avskrivningar på ca 70 mkr per år, vilket leder till att nuvarande vinstnivå kommer att sjunka. Vi kommer att genomföra offensiva satsningar, men räknar ändå med att vinstnivån för 2008 skall överstiga 100 mkr. Med styrkan från tre organisationer är banken väl rustad för framtiden och skall klara att möta konkurrensen och en eventuellt sämre konjunktur. Ett nytt namn behövs därför för att förena, förenkla och förtydliga och i skrivande stund har huvudmännen precis beslutat att banken byter namn till Sparbanken Välkommen till en stark regional sparbank! Bo Bengtsson Verkställande direktör 5

6 omvärlden Omvärlden Ett bestående intryck från 2007 är oron på de globala finansmarknaderna som eskalerade under höstmånaderna, samtidigt blev 2007 ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden. Global finansoro Den amerikanska bolånekrisen en följd av aggressiv utlåning till amerikanska hushåll med låg betalningsförmåga har dämpat konjunkturläget. Effekterna på den svenska ekonomin har hittills varit begränsade, men riskerna för att effekterna blir större och mer spridda i hela ekonomin ökar ju längre finansoron pågår. Tillväxtekonomiernas bidrag till globala tillväxten ökar Trots farhågor om en amerikansk lågkonjunktur och höstens turbulens på de globala finansmarknaderna växte världsekonomin med närmare 5 % under 2007, enligt preliminära beräkningar från IMF. Det är i stort sett samma tillväxtökning som för år Tillväxtekonomiernas betydelse för den globala tillväxten blev än tydligare under förra året när det amerikanska tillväxtlokomotivet tappade fart. Även i euroländerna har tillväxttakten dämpats om än inte lika påtagligt som i USA. Den pågående industrialiseringen i Asien bidrar allt mer till den globala tillväxten. Ökad risk för amerikansk lågkonjunktur Den amerikanska konjunkturavmattningen under 2007 kunde till största delen hänföras till bostadssektorn. Övriga delar av ekonomin växte i en relativt hygglig takt, vilket avspeglades på arbetsmarknaden. En arbetslöshet kring 5 % och fler nya arbetstillfällen om än i en lägre takt visade att ekonomin växte. BNP beräknas ha vuxit med drygt 2 % för helåret 2007, vilket dock är den svagaste tillväxten sedan Farhågor om en betydligt svagare tillväxt under 2008 och en växande kreditoro i spåren av den amerikanska bolånekrisen har pressat den amerikanska centralbanken (FED) att sänka styrräntan kraftigt på kort tid. Förväntningar om fler räntesänkningar och risken för en djupare konjunkturnedgång har lett till en historisk svag dollarkurs, framför allt gentemot de europeiska valutorna. Trots en avtagande BNP-tillväxt i euroområdet med drygt 2 % under 2007 är inflationstakten alltjämt otillfredsställande hög för den Europeiska Centralbanken (ECB). Stark inhemsk efterfrågan driver svensk ekonomi Den svenska ekonomin försvagades under 2007 efter tre år i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt högre än den trendmässiga tillväxten. Uppskattningsvis steg BNP med 2,5-3 % under 2007 jämfört med drygt 4 % rekordåret Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar i svensk ekonomi är fortsatt stark och har hittills inte påverkats i någon större omfattning av den globala konjunkturavmattningen och finansiella oron. Hushållens privata konsumtion hålls uppe av en god utveckling av den disponibla inkomsten via inkomstskattesänkningar och en förbättrad arbetsmarknad. Riksbankens räntehöjningar under 2007 och oro för att de svenska huspriserna ska vända nedåt i spåren av den globala finansoron har hittills inte rubbat hushållens förtroende om sin egen ekonomi. Sysselsättningsboom År 2007 blev ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden. Över fler sysselsatta och antalet arbetade timmar var det högsta på över trettio år. Arbetslösheten sjönk till 5,6 % i slutet av 2007 från 7 % vid årets början. Även om löneökningstakten inte tilltog nämnvärt under förra året förväntas ingångna avtal och högre löneglidning att väsentligt höja lönetillväxten i svensk ekonomi de närmaste åren. Ökat inflationstryck och högre räntor Ett ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till en fortsatt åtstramning av den svenska penningpolitiken. Riksbanken höjde styrräntan med 100 räntepunkter till 4 % under Att inflationsförväntningarna stiger bör dock ge anledning till ökad oro och kan innebära att fjolårets uppgång i inflationen inte var tillfällig. Att Riksbanken ändrar fokus till att motverka en ökad inhemsk inflation kommer sannolikt att ske när väl utvecklingen på de finansiella marknaderna stabiliseras. Utsikter 2008 De globala tillväxtutsikterna har skruvats ned för Konjunkturavmattningen i den amerikanska ekonomin blir djupare än förväntat och bidrar till att även övriga världen växer i en lugnare takt. Även om den svenska ekonomin står relativt väl rustad mot en svagare omvärldskonjunktur kommer BNPtillväxten att dämpas ytterligare under Regionalt Kristianstad med omnejd är den starkaste livsmedelsregionen i Sverige, men har även en stark handelstradition. Bankens verksamhetsområde tillhör Öresundsregionen, som är en av de snabbast expanderande regionerna i norra Europa. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, och tillväxten ligger på 2,7 %. Trenden är fortsatt positiv när det gäller nystartade företag både i Kristianstads och i Östra Göinge kommuner. I Kristianstad har antalet nystartade företag ökat med 8,4 % 6

7 omvärlden jämfört med 2006, vilket motsvarar mellan företag. I Östra Göinge kommun startades mellan företag under Kännetecknande för företag i Kristianstadsregionen är att de är stabila och har en lång historia. I Östra Göinge ligger tonvikten på industri- och tillverkningssektorn medan det i Kristianstad är övervägande handels- och tjänsteföretag. Trots nedläggningen av Scania-verken ligger arbetslösheten än så länge kvar på en låg nivå i hela regionen. Befolkningen i Kristianstads kommun ökar stadigt, medan Östra Göinge kommuns befolkning är oförändrad. Under 2007 visade Swedbanks Boindex att vår region hade den högsta husköparkraften söder om Värnamo. Detta visar på att Kristianstad/Hässleholm-regionen är ett mycket bra alternativ till Malmö/Lund-regionen och det stärker vår tro på nordöstra Skåne och att vi får se fler framgångsrika företag och människor här. 7

8 Om Kristianstads Sparbank Sveriges äldsta sparbank Kristianstads Sparbank grundades 1826 och är idag Sveriges äldsta sparbank och ett av de äldsta företagen i vårt verksamhetsområde. Sparbanksidén Bygdens bank Kristianstads Sparbanks rötter finns i den ursprungliga sparbanksidén som föddes i Skottland år Den grundläggande tanken var att stimulera till sparande samtidigt som pengarna skulle komma till nytta för utveckling av bygden. Numera är vår uppgift att hjälpa de många människorna att utveckla sin ekonomi. Detta är tillsammans med omtanken om bygden och dess invånare fortfarande en viktig del i vårt dagliga sparbanksarbete. Därför ger vi tillbaks till den bygd vi verkar i varje år. Bland annat genom olika typer av sponsring samt lokala och sociala engagemang. Banken ger också medel till Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse som varje år stödjer och främjar idrott, kultur, samhälle och näringsliv. Samverkan ger brett utbud och lägre kostnader Swedbank AB är vår viktigaste samarbetspartner och ger oss och alla andra sparbanker tillgång till ett brett produktsortiment med kostnadseffektivt IT-stöd, rikstäckande kontorsnät och delade kostnader. Detta gynnar våra kunder. Tillsammans med ett flertal andra samarbeten, t ex Sveland Sakförsäkringar AB, ges Kristianstads Sparbanks kunder möjligheten att välja inom ett mycket brett tjänsteutbud till lägre kostnader. Kristianstads Sparbank är en stor liten bank I jämförelse med de svenska storbankerna, försäkringsbolag, nischaktörer och utländska banker är Kristianstads Sparbank en liten bank. Däremot är banken stor på hemmaplan och den enda bank som har sitt huvudkontor i Kristianstad. Kristianstads Sparbank är idag den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Sparbanksidén lever vidare Vi befinner oss i ständig utveckling och fusionen med Tyringe Sparbank och köpet av 7 Swedbank-kontor är bevis på det. Även den traditionella banktjänsten förändras. Sparbankskontoret är fortfarande vår viktigaste mötesplats, men med Telefon- och Internetbank ges våra kunder möjlighet att sköta sin löpande ekonomi där kunden just är, dygnet runt. Sparbanksidén lever dock vidare och vinstmedlen stannar kvar i verksamhetsområdet. Vi tror på nordöstra Skåne och hoppas att vi får se fler framgångsrika företag och människor här. Att vår lokala och regionala marknad utvecklas positivt är helt enkelt grunden för att vi ska nå vår långsiktiga ambition att bli Sveriges starkaste regionala sparbank. 8

9 Om Kristianstads Sparbank Milstolpar 1826 När Christianstads Läns Spar Bank bildades, den 25 mars 1826, var det Jöran Cronius som var mest aktiv och skänkte det största bidraget, 500 Riksdaler Ändrar länssparbanken namn till Sparbanken i Christianstad. Det nya namnet klargör verksamhetsområdet och att det är bygdens bank Delar av styrelsen bildar Nya Sparbanken, som en följd av oenighet kring bankens planer på en ny sparbanksbyggnad i monumental stil Bankens goda ekonomi möjliggör ett köp av Föreningsbankens åtta kontor i verksamhetsområdet Banken öppnar nytt kontor på Näsby Fusion med Tyringe Sparbank. Köp av sju Swedbank-kontor i Hässleholm och Osby kommuner Invigning av nya sparbankshuset hemsparbössor delas ut för att stimulera sparandet. Banken rekommenderar att bössorna öppnas var tredje månad så att medlen kan sättas in Lyckoslanten utges för första gången. Syftet var att lära barn och ungdom att en god ekonomi är en bra start och skapar valfrihet. Serien Spara och Slösa förekom i nästan varje nummer fram till Sparbanksveckan genomförs för första gången under mottot Välstånd spirar där många sparar. Med andra ord det som är bra för våra kunder och bygden är bra för banken Under denna period genomfördes ett antal fusioner. För att de små sparbanksenheterna skulle kunna fortsätta utvecklas, själva påverka sin framtid och samtidigt värna om sparbanksidén, var dessa fusioner ett måste Tre banker blir en när fusion sker med Nya Sparbanken och Gärds Härads Sparbank. Banken ändrar namn till Kristianstads Sparbank Byggs ett nytt bankhus med mer ändamålsenliga lokaler, större bankenheter och inte minst ett ökat sortiment av banktjänster Banken har hela tiden legat i framkanten vad det gäller ny teknik och därför installeras två uttagsautomater. Det ger ökad tillgänglighet och en ny distributionskanal för kontanter. 9

10 Om Kristianstads Sparbank Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse stödjer större och långsiktiga projekt inom näringsliv, samhälle, kultur och idrott som har stor betydelse för bygden i många år framåt. Del av vinsten till regionen Kristianstads Sparbank avsätter årligen medel till Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse, som har som syfte att bidra till de lokala orternas och regionens utveckling. Under 2007 fick stiftelsen 6 mkr och av årets vinst föreslås avsättning med ytterligare 7 mkr. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att av kapital och avkastning ge bidrag till ideella organisationer, föreningar, institutioner, företag eller liknande och kan även såsom delägare investera med riskkapital i företag med anknytning till bankens geografiska verksamhetsområde. Stiftelsens bidrag ska inte förväxlas med de sponsringspengar som Kristianstads Sparbank årligen betalar ut. Utvecklingsstiftelsen stödjer större och mer långsiktiga projekt som har en stor betydelse för bygdens och dess invånares framtid. Utdelade bidrag under 2007 Under 2007 har stiftelsen beviljat följande bidrag till förmån för regionens utveckling: Beachsoccer i Åhus Högskolans Planetarieverksamhet Projekt Näktergalen Musik i Syd Jazzfestivalen Projekt José Carrera Svenska Scoutrådet Åhus Beachhandboll Festival Högskolan Kristianstad Holdingbolag AB RUMS Internationella musikfestival Ålfonden BUS Barnens Skog Kristianstads Damfotbollsförening Kristianstad Handboll Damer Nyföretagarcentrum Connect Skåne 10

11 Om Kristianstads Sparbank Sparbankerna och Scouterna i samarbete Sparbankerna i Sverige har inlett ett samarbete med Scouterna. Sparbankerna vill genom samarbetet stärka scouternas verksamhet och ge fler barn och unga möjlighet till en aktiv fritid. Naturligt samarbete Folkbildning, engagemang och utveckling är några av grundidéerna hos sparbankerna. Scouterna är en god förebild inom föreningslivet genom sin ledarskapsträning, ungdomars engagemang och sociala ansvarstagande. Därför känns samarbetet helt naturligt. Genom samarbetet vill sparbankerna inspirera unga människor till en fritid som bygger på ökad förståelse för naturen och varandras olikheter. Tillsammans vill vi också sprida det goda ledarskapets budskap. Kristianstads Sparbank Scouternas bank Redan 2005 slöt Kristianstads Sparbank ett unikt avtal med scoutrörelsen om att bli deras bankförbindelse och huvudsponsor. Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse stöttar scouternas lägerorganisation med en kvarts miljon kronor om året under tre år. Kristianstads Sparbanks ambition med denna satsning är att göra Kristianstadsregionen till ett av Sveriges scoutcentra, vilket gynnar alla som bor och verkar här. Dessutom är det vår förhoppning att alla scoutkårer i Sverige ska vara kunder hos sparbankerna. Scout en god förebild för bra ledarskap Scouterna är en internationell fredsrörelse som finns i 200 länder. I Sverige finns cirka scouter i olika åldrar och från olika kulturer och religioner. Scoutverksamheten handlar om att utveckla barn och ungdomar socialt, intellektuellt, andligt och fysiskt utifrån sina egna förutsättningar. Scouterna lär sig att samarbeta, organisera och tränas i ledarskap. Scouterna ger ungdomar med olika bakgrund träning i gott ledarskap utifrån goda värderingar. Därför blir samarbetet enormt givande, eftersom dessa värderingar och det lokala samhällsengagemanget är centralt för båda organisationerna. Jiingijamborii i Rinkaby 2007 Mellan den 14 juli och 22 juli 2007 blev de stora fälten vid Rinkaby, söder om Kristianstad fyllda av liv och rörelse. Scouting fyllde hundra år och Svenska Scoutrådet firade genom att anordna Jiingijamborii med deltagare. Lägret omsatte totalt ca miljoner kronor och bara försäljningsverksamheten i kaféer och butiker under lägret sålde för närmare 10 miljoner kronor. Här hjälpte Sparbankerna till - alla inköpsställen, kaféer och butiker utrustades med kortterminaler så att det blev så lite kontanter i omlopp som möjligt. Målet var att skapa det kontantlösa lägret. Kristianstads Sparbank öppnade ett bankkontor på lägret ett kontor som enbart hade öppet på kvällar och helger. Satsningen blev en succé och vi betjänade ca 700 kunder per dag med öppettider som gladde scouterna. Sparbanken besökte World Scout Jamboree i England World Scout Jamboree, som arrangeras vart fjärde år, är scouternas motsvarighet till OS. När detta läger anordnades i England i augusti 2007 fanns representanter för Kristianstads Sparbank på plats. För om fyra år, 2011, står Sverige och Kristianstad värd för världslägret med ca besökande scouter. Detta blir ett av vår regions viktigaste fönster mot omvärlden och ett unikt tillfälle att sätta nordöstra Skåne på världskartan. Vi lärde oss mycket på Jiingijamborii, men ett världsläger med scouter kräver en helt annan insats. Därför besöktes lägret i England för att se och lära på plats. Som scouternas bankpartner ser vi det som vår uppgift att hjälpa dem med de ekonomiska frågorna. Vi ska arbeta ännu hårdare för ett kontantlöst läger 2011 och ett större bankkontor där vi kan betjäna fler scouter med fler tjänster. Bankkontoret på Jiingijamborii och vårt arbete där visar att vi kan vara scouternas bank på riktigt både på läger och i vardagen. Vi är redo för 2011! Fakta om Scouterna: Scoutrörelsen är Sveriges största idéburna ungdomsrörelse med cirka medlemmar. I världen finns 38 miljoner scouter och totalt har en miljard människor varit med i scouterna någon gång sedan starten Scouting hjälper barn och ungdom att växa, lära och ha roligt på sin fritid. Unga människor står i fokus med stöd av vuxna ledare. 11

12 fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, mkr förändring under året, % 27,4 12,6 12,4 8,3 10,3 Kapital Soliditet, % 13,5 16,2 13,3 14,0 14,1 Kapitaltäckningskvot 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 Primärkapitalrelation 1,8 2,2 2,3 2,4 2,5 Resultat Placeringsmarginal, % 2,0 2,0 2,3 2,6 2,9 Rörelseintäkter/affärsvolym; % 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 Rörelseresultat/affärsvolym, % 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 Räntabilitet på eget kapital, % 6,0 7,1 7,1 7,9 7,3 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,57 0,62 0,59 0,63 K/I-tal efter kreditförluster 0,64 0,60 0,66 0,64 0,67 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 Kreditförlustnivå, % 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor

13 fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Resultaträkning, mkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader* Kreditförluster** Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning, mkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ** Inkl värdeförändringar på övertagen egendom Jämförelsesiffror för 2003, 2004 samt 2005 har ej omräknats enligt lagbegränsad IFRS 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Redovisning för verksamhetsåret 2007 Styrelsen för Kristianstads Sparbank, , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhetsår 2007, bankens 182:a verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sparbankens verksamhet Från och med den 1 januari 2007 tillämpar sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Införandet av s k lagbegränsad IFRS har inneburit ett byte av redovisningsprinciper och har haft effekt på resultat- och balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet över sparbankens utveckling och ställning har omräkning skett av jämförelseåret. Tyringe Sparbank och Kristianstads Sparbank tecknade under hösten 2007 ett fusionsavtal om att bilda en regional sparbank i nordöstra Skåne. Detta med retroaktiv verkan från den 1 januari Jämförelsesiffror för tidigare år har inte justerats. Affärsvolym Inlåningen från allmänheten ökade under 2007 med mkr eller 31,5 %, varav 730 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Inlåningen från allmänheten uppgick vid årsskiftet till mkr. Utlåningen till allmänheten har under året ökat med mkr eller 20,0 %, varav 638 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Sparbankens låneportfölj uppgick därmed till mkr vid årsskiftet. Marknadsvärdet på de totalt förmedlade volymerna till Robur och Robur Försäkring uppgick till mkr, vilket är en ökning med 498 mkr jämfört med föregående år, varav 331 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Under 2007 uppgick nettosparandet till -26 mkr. Den totalt förmedlade lånestocken till Swedbank Hypotek AB ökade under året med 705 mkr, varav 342 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Den totalt förmedlade lånestocken uppgick vid årsskiftet till mkr. Krediter har förmedlats till Swedbank Finans AB till ett värde av 138 mkr. Sparbankens totala affärsvolym uppgick vid årsskiftet till mkr, vilket är en ökning med mkr eller 27,4 %, varav mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Likviditet Upplåningsbehovet har ökat under året till följd av den starka utlåningsutvecklingen. Sparbanken har avtalat om upplåningslimiter som är tillräckliga för en god betalningsberedskap (se not 23). Ytterligare information om likviditetssituationen finns i Kassaflödesanalysen (sid 23) och Likviditets exponering (se not 3). Resultat Kristianstads Sparbank kan för 2007 redovisa ett mycket bra rörelseresultat. Rörelseresultatet uppgick till 152,7 mkr (151,5 mkr), vilket är en ökning med 1 %. Resultatförbättringen beror på ett förbättrat räntenetto och på en ökning av rörelseintäkterna, men även på en måttlig kostnadsutveckling. Årets resultat hävdar sig därför mycket väl vid en jämförelse med den resultatnivå som redovisas för genomsnittet av sparbanker. Därmed fortsätter den stabila resultatutveckling som banken haft under en följd av år och som ligger i linje med den långsiktiga målsättningen. Räntenettot uppgick till 255,3 mkr (206,9 mkr), varav 17,6 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Den goda volymtillväxten på både in- och utlåning samt det uppåtgående ränteläget under 2007 har påverkat räntenettot i positiv riktning. Reporäntan har under året höjts med 1,00 procentenheter till 4,00 %. Erhållna utdelningar, avseende aktieinnehavet i Swedbank AB, uppgick till 24,1 mkr (19,5 mkr). Förändringen beror på ökat aktieinnehav och höjd utdelning. De totala provisionsintäkterna ökade med 13,9 % till 140,6 mkr (123,5 mkr), varav 8,4 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Värdepappersprovisionerna ökade med 13,4 % under året till följd av den goda börsutvecklingen. Värdepappersprovisionerna uppgick till 56,7 mkr, varav 3,1 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Även utlåningsprovisionerna har haft en god utveckling under 2007 och uppgick till 25,9 mkr, varav 2,0 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Övriga provisioner ökade med 14 % och uppgick till 58,0 mkr (50,9 mkr) varav 3,2 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 25,3 mkr (27,3 mkr). Resultatet har uppnåtts genom ett aktivt arbete med sparbankens värdepappersportfölj. Övriga intäkter minskade under 2007 och uppgick till 0,6 mkr (23,1 mkr). Minskningen förklaras främst av en återbetalning från Skatteverket 2006 avseende för mycket inbetald mervärdesskatt. De totala rörelsekostnaderna före kreditförluster ökade med 11 % och uppgick till 243,2 mkr (218,8 mkr), varav 15,5 mkr är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Personalkostnaderna uppgick till 138,0 mkr (124,9 mkr), vilket är en ökning med 10,4 %. Ökningen beror dels på avtalsenliga löneökningar och dels på ökade kostnader för pensioner och sociala avgifter. IT-kostnaderna ökade med 10,0 % och uppgick till 34,9 mkr (31,7 mkr). Främsta förklaringen till ökningen 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE är att hänföra till fusionen med Tyringe Sparbank. Övriga rörelsekostnader uppgick till 70,3 mkr (62,1 mkr). Kreditförlusterna uppgick till 29,8 mkr (11,8 mkr). Det innebär en kreditförlustnivå på 0,29 % (0,14 %). Detta är en uppgång i jämförelse med föregående år, som visade på den lägsta nivån under en 5-års period. Kreditförlusterna kan till största delen hänföra sig till ett mindre antal företagsengagemang. Kreditförlusterna på privatsidan har ökat något och uppgår till 2,9 mkr. Kreditförlusterna på företagssidan kan inte sägas bero på nergång i någon speciell bransch. Information om kreditförlusterna lämnas även i not 12. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 116,5 mkr (117,3 mkr). Skattekostnaden för året uppgick till 35,9 mkr (33,1 mkr). Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av Fem år i sammandrag nyckeltal (sid 12) samt Resultat- och balansräkningar (sid 13). Kapitaltäckning Efter styrelsens förslag till vinstdisposition uppgår kapitalbasen till mkr. Det lagstadgade kapitalkravet uppgick till 858 mkr. Kapitaltäckningskvoten uppgick därmed till 1,45 vid årsskiftet. Ytterligare information om sparbankens kapitaltäckning framgår av not 38, Kapitaltäckning. Förvärv av 7 Swedbankkontor Under hösten 2007 tecknades avtal med Swedbank om förvärv av 7 kontor i Hässleholms och Osby kommuner för en köpeskilling om 360 mkr. Formellt övertagande är den 1 januari Bankens förväntade framtida utveckling Information om förväntad framtida utveckling lämnas i VD:s kommentar (sid 5). Personal och Utveckling Ny organisation Generationsskiftet fortsatte under 2007 och det stegvisa överlämnandet medförde förändringar i affärsorganisation. Privat Kristianstad bildar nu ett eget affärsben tillsammans med Telefon & Internetbanken. Det ligger en spännande utmaning i att se de utvecklingsmöjligheter i både arbetssätt och kundkontakter som kan genereras i ett närmare samarbete mellan Privat Kristianstad och Telefonbanken. Övriga Sparbankskontor utgör en homogen grupp med både företagsoch privatkunder och bildar det andra affärsbenet och som i och med fusionen med Tyringe förstärkts med 13 nya medarbetare. Det tredje affärsbenet är som tidigare Företag. I vår strävan att bli Sveriges starkaste regionala sparbank är vårt mål att vi, med en affärsinriktad bankledning, ska fortsätta att utveckla vårt arbetssätt och göra nya genombrott växer vi med ytterligare 60 personer i och med förvärvet av Swedbanks Lokal Bank Hässleholm/Osby. Då blir vi totalt 280 anställda. Rekrytering och utbildning Sveriges äldsta söker Sveriges bästa! Så inleds våra platsannonser och Kristianstads Sparbank har under 2007 haft 52 tjänster utannonserade och genomfört 23 externa rekryteringar. 2 medarbetare har slutat och 6 har gått i pension. Vi har vid årsskiftet ytterligare 10 lediga tjänster till vilka vi vill knyta nya medarbetare. Det ligger en utmaning i att hitta kvalificerade medarbetare för att säkra bankens framtida kompetens. Med anledning av detta har vi utformat utvecklingsprogram både för företagsrådgivare och för privatrådgivare. Vid avslutad rekrytering är det avgörande med en introduktion med hög kvalité. Under 2007 har 25 nya medarbetare påbörjat bankens årslånga introduktionsprogram där vi bland annat lyfter fram vår unika företagsform, vår förankring i bygden och närheten till beslut. Arbetet med att utveckla kvalitén i våra kundmöten har fortsatt under 2007 med utbildning både inom Privat- och Företagsmarknad. Denna satsning kommer att fortsätta under 2008, bland annat med aktiviteter inom Telefon & Internetbanken och fortsatt kompetenshöjning på Företag. Den 1 november 2007 började en ny lag gälla för all värdepappershandel i Sverige och EU. Den kallas för MiFID (Markets in Financial Instrument Directives). Lagen innebär ett starkare kundskydd och att vi ska se till att kunden förstår produkten och risken vid nya affärer. Denna lag innebar en stor utbildningssatsning inom hela banken med fördjupad utbildning för de medarbetare som arbetar mot kund. I det fortsatta arbetet med vårt resultatorienterade arbetssätt har samtliga chefer och en stor grupp övrig personal genomgått coachträning. Arbetsmiljö God arbetsmiljö ger både mänskliga och ekonomiska vinster något som bidrar till goda affärer. Genom vår årliga arbetsklimatundersökning mäter vi hur bankens medarbetare upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation och det är glädjande att vi 2007 totalt bibehållit samma goda resultat som tidigare år. För att ytterligare förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete har vi under året implementerat ett nytt arbetsmiljöprogram och samtliga bankens medarbetare har deltagit i en arbetsmiljöutbildning. Alla anställda har också genomfört en brandutbildning. Detta var en del i det systematiska brandskyddsarbete som inleddes under Vårt långsiktiga mål när det gäller sjukfrånvaron är en frånvaro inom 2-4 % uppfyller vi detta mål med en sjukfrånvaro på 3,10 %. Vi har särskilt satsat på att få en tidig återgång i arbete efter sjukperioden och detta arbete har varit framgångsrikt. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Privatmarknad Låna Fastighetsmarknaden visar inga större tecken på avmattning och vi fortsätter att öka antalet finansierade fastighetsaffärer vilket tyder på att vårt arbete och våra produkter är konkurrenskraftiga. Lån med räntegaranti som vi lanserade vintern 2005/ 2006 fortsätter att vara en produkt våra kunder väljer när det gäller bolån och vi ser nu kundnyttan av räntegarantin då boräntorna har stigit under året. Vid ränteändringen november 2007 fick kunder glädje av räntegarantin. Betala Sedan ett par år tillbaka arbetar vi aktivt med Betal- & Kreditkort. Detta är idag den kortprodukt som ökar mest i Sverige, vilket bekräftar att vi är med i utvecklingen av kortmarknaden. Våra kunder har tagit till sig produkten och visar på ett modernt beteende. Vi har i år sett att den nya tekniken på våra bankkort börjar slå igenom. Det har kommit fler och fler köpställen som läser datachipet på bankkortet istället för magnetremsan alltför att göra bankkorten säkrare. Spara Pensionssparande har vi haft fokus på under ett antal år och är idag ett naturligt diskussionsämne i mötet med kunden. Under de senaste åren har trenden för sparande i fonder varit negativ, men har nu vänt och vi ser med tillförsikt på framtiden. Ett sätt att öka försäljningen av fonder är genom vårt fondtorg. I september lanserade vi vårt barnsparprogram Fondera. Fondera är ett kortare uttryck för att spara i fonder. Ordet är påhittat av barn, precis som ordet fickla som betyder att lysa med ficklampa. Genom Fondera kontaktas alla nyföddas mammor. Även föräldrar till barn mellan 2-12 år som är kunder i Kristianstads Sparbank får brev en gång om året kring barnsparande. I samband med lanseringen höll vi barnspardagar på våra sparbankskontor, vilket var mycket uppskattat. Våra mötesplatser Vår webbplats, har vi uppdaterats under våren. Vi har som mål att våra kunder på ett enkelt sätt ska få hjälp med att kunna köpa produkter/tjänster ur vårt sortiment direkt från webbplatsen. I juni lanserade vi därför, som första sparbank, Fondtorget på vår webbplats. Fondtorget är ett sätt att öka försäljningen genom att man här kan handla fonder från ett flertal olika fondbolag på ett enkelt sätt. Fondtorget innehåller även information, analyser mm. Sparbankskontoret på Näsby har blivit en succé och många kunder har valt att gå dit för att få personlig rådgivning. Den 1 juni flyttade vi därför personalen från Gamlegårdskontoret till Näsby. Gamlegårdskontoret är nu obemannat, men Banktorget finns kvar som tidigare med insättnings- och uttagsautomat samt tillgång till Internet- och Telefonbanken. Marknadsaktiviteter Sparbankens Framtidstävling avgjordes i mars med gala och prisutdelning. 300 elever och lärare var inbjudna till galan där 12 vinnande klasser i 4 ålderskategorier delade på totalt kronor i prispengar. Under tio dagar i juli var Rinkaby fullt av scouter när Svenska Scoutrådet anordnade ett nationellt scoutläger där Jiingijamborii. Cirka scouter deltog på lägret och som scouternas samarbetspartner öppnade vi ett bankkontor och betjänade scouterna. För första gången, i så stor skala, fanns det även möjlighet att betala med kort på de flesta köpställen inom lägerområdet. Ett flertal kundträffar arrangerades på lägret, där våra kunder fick uppleva ett scoutläger inifrån. Dessa kundträffar har sedan följts upp med seminarium under hösten. Under 2007 firade Robur sitt fyrtio-års jubileum och vi uppmärksammade det med en kundträff på vårkanten. I november höll vi stans största Halloweenfest för både barn och vuxna - upplevelser och bus för barnen medan föräldrarna fick information om barnsparande. Svenskt KvalitetsIndex, SKI I årets stora marknadsundersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex fick vi även i år ett bra resultat som ligger över branschgenomsnittet. Men även om vi har bra resultat i undersökningen framkommer det alltid synpunkter där vi kan förbättra oss. Detta tillsammans med våra fokusgrupper ger många värdefulla synpunkter som vi försöker omsätta till vår vardag. Företagsmarknad Under 2007 har den goda företagskonjunkturen fortsatt, och detta har också påverkat företagsmarknaden inom Kristianstads Sparbank positivt. Banken har även under 2007 lyckats stärka sin marknadsandel genom att ett antal nya företagskunder valt Kristianstads Sparbank som sin finansiella partner. Hög investeringsvilja Under året har investeringsviljan varit fortsatt hög, och speciellt inom fastighetssektorn har aktiviteten hos kunderna varit stor. Främst är det inom bostadssidan som vi har medverkat i ett antal stora affärer, och även ett flertal nyproduktioner både av hyresrätter och av bostadsrätter. Men det har också inom industri- och lokalsidan varit ett händelserikt år med mycket nyproduktion och många överlåtelser. Lantbruk Även inom lantbrukssektorn har aktiviteten varit hög och vi har under året sett stora förändringar i prisbilderna vilket har påverkat investeringarna inom näringen. Kraftiga prisuppgångar inom växtodling har gjort att lönsamheten ökar och att kunderna därmed också ökat investeringstakten inom detta område. Detsamma har även inträffat avseende mjölkproduktion, och vi har medverkat i ett antal större investeringar inom dessa områden. Däremot har situationen varit den motsatta för gris- och nötköttsproducenterna som, speciellt under andra halvåret, lidit av höga foderpriser och ett lågt avräkningspris. Optimismen är dock stark och bedömningen är att också denna del av lantbrukssektorn kommer att uppnå en bättre lönsamhet under andra halvåret

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Industri och handel Också för våra kunder inom industri och handel har 2007 varit ett starkt år. Vi har sett en fortsättning på utvecklingen av handelsstaden Kristianstad med bland annat nyetableringar på Söder Torg. Dock finns en antydan till avvaktan vad gäller större satsningar inom handelssektorn i väntan på beslut och byggstart beträffande ett större köpcentrum i Kristianstad. Proaktivt arbetssätt Under året har banken fortsatt att fokusera på arbetet med att bearbeta nya kunder, vilket har varit mycket lyckat som nämns inledningsvis. Detsamma gäller arbetet med vårt kundvårdsprogram Nära Företaget som syftar till en ökad grad av proaktivitet från våra företagsrådgivare gentemot våra kunder. Vi har också prioriterat arbetet med att ge kunderna helhetslösningar med samtliga tre affärsområden, Spara, Låna och Betala representerade. Detta har medfört att våra företagsrådgivare har genomfört ca planerade och på förhand bokade kundmöten. Marknadsaktiviteter Vi har genomfört ett stort antal arrangemang för våra företagskunder. Ett av de mest uppskattade var besöket på det stora Scoutlägret på Rinkabyfältet där banken också hade upprättat ett särskilt bankkontor. Under sensommaren besöktes ett antal intressanta byggnadsprojekt i Köpenhamn tillsammans med lokala fastighetsägare. Vi har också genomfört ett antal informationsträffar och frukostmöten både kring aktuella samhällsfrågor som arenabygget men även kring våra produkter som exempelvis E-bokföring. Svenskt Kvalitetsindex, SKI Bankens företagsmarknad deltog för andra året i en kvalitetsundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Utfallet av denna var mycket positivt för banken och visade väsentligt högre utfall än branschgenomsnittet men även en klar förbättring jämfört med resultatet föregående år som även detta var betydligt bättre än branschen som helhet. Vi är övertygade om att dessa framgångar och ökande marknadsandelar kommer genom vår starka lokala förankring och korta beslutsvägar, men att också vårt proaktiva arbetssätt och vår strävan att tillgodose våra kunders behov av tjänster inom våra samtliga affärsområden, bidrar i hög omfattning. Bankservice Sverige AB Bankservice Sverige har under året utvecklat sin verksamhet och finns idag på 3 orter, Kristianstad, Piteå, Stockholm och inom kort även i Borås. Resultatet för året visar ett underskott på grund av kostnader av engångsnatur i samband med igångsättning av verksamheten på de nya orterna. Under 2008 väntas bolaget visa ett positivt resultat. Bankservice Sverige har under året utökat verksamheten genom etablering av nya uppräkningscentraler i Piteå och Stockholm. I början av 2008 öppnas även nytt i Borås. I linje med detta har fler sparbanker erbjudits delägarskap i Bankservice Sverige AB. I en nyemisson under början av 2007 har 17 nya sparbanker tillkommit som delägare och det totalt tecknade beloppet, inklusive ytterligare tillskott från några tidigare ägare, uppgår till 19,2 mkr. Kristianstads Sparbanks ägarandel minskar därmed från 33,7 % till 16,3 %. I början av 2008 har ytterligare 16 sparbanker erbjudits delägarskap i en nyemisson på max 9,8 mkr. Panaxia Security AB och PanAlarm AB Panaxia Security är leverantör av värdetransporttjänster både till banken och till Bankservice Sverige AB. Panaxia har delat upp verksamheten och bildat ett nytt dotterbolag PanAlarm. Kristianstads Sparbank har köpt aktier i det nya bolaget motsvarande 4,3 %. Köpet skall ses som en långsiktig investering och Kristianstads Sparbank ser positivt på bolagens framtida utveckling. Sveland Sakförsäkringar AB Samarbetet med Sveland utvecklas väl och sakförsäkringar är idag ett naturligt inslag i bankens ordinarie utbud av produkter och tjänster. Sakförsäkringsverksamheten och premieintäkterna har utvecklats väl under 2007, dock kommer bolaget att redovisa ett negativt resultat. Samarbetspartners Swedbank AB I samband med affären med Swedbank och förvärvet av sju Swedbank-kontor har samarbetet fördjupats och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan Swedbank och den regionala Sparbanken där vårt gemensamma erbjudande till kunderna ytterligare kan utvecklas. Avtalet med Swedbank ger sedan tidigare tillgång till ett brett produktsortiment med kostnadseffektivt IT-stöd, rikstäckande kontorsnät och delade kostnader. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förslag till vinstdisposition tkr Årets resultat enligt balansräkningen för Anslag enligt fusionsavtal okt 2007 och beslutat på extrastämma i Tyringe Sparbank (till allmännyttiga och välgörande ändamål) Återstående disponibel vinst Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: anslag till allmännyttiga och välgörande ändamål överföring till reservfonden Reservfonden uppgår härefter till Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 1,45. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18

19 DIAGRAM Diagram 19

20 Resultaträkning Resultaträkning 1 januari - 31 december Not Förändring tkr Ränteintäkter % Räntekostnader % Räntenetto % Erhållna utdelningar % Provisionsintäkter % Provisionskostnader % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga rörelseintäkter % Summa rörelseintäkter % Allmänna administrationskostnader % Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar % Övriga rörelsekostnader % Summa kostnader före kreditförluster % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % Bokslutsdispositioner % Skatt på årets resultat % Årets resultat % 20

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår

ÅRS RED OVIS NING. 2014 Bankens 163:e verksamhetsår ÅRS RED OVIS NING 2014 Bankens 163:e verksamhetsår Årsredovisning 2014 Sparbankens 163:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum onsdagen den 29 april 2015 kl 13.00, Acusticum, Piteå. 2

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer