Swedbank Economic Outlook

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Economic Outlook"

Transkript

1 Swedbank analyserar den svenska och de baltiska ekonomierna April 7, 211 Fler motorer driver tillväxten Global utveckling Innehåll: Introduktion: Det gynnsamma konjunkturläget består men se upp för globala orosmoln 2 Globalt: Infl ation och statsskuld äventyrar den globala återhämtningen 4 Sverige: Hushållen växlar ned 6 Estland: Recovering domestic demand supports economic growth 11 Lettland: Stronger recovery, but lack of reforms cuts into future growth 15 Litauen: Growth accelerates and it s more balanced 19 Den globala återhämtningen fortsätter trots katastrofen i Japan, den politiska turbulensen i Mellanöstern och skuldkrisen i eurozonen. BNP-tillväxten i världsekonomin steg med 4,7 % ifjol och förväntas bli 4 % både i år och nästa år när den ekonomiska politiken stramas åt. Det fi nns fortfarande risk för bakslag. Betydande utmaningar är stigande råvarupriser, överhettade tillväxtmarknader, ohållbara statsskulder och svaga banker i många industriländer som kan orsaka fi nansiell instabilitet och nya recessioner. Sverige Den svenska ekonomin har reagerat positivt på starkare globala förhållanden, och BNP-tillväxten uppgick till 5,3 % ifjol vilket är en av de högsta tillväxtsiffrorna bland industriländerna. Sysselsättningen repade sig särskilt starkt, men arbetslösheten dröjer sig kvar på hög nivå. Vi förutser att investeringarna blir den främsta tillväxtmotorn 211 och 212 medan hushållskonsumtionen växer långsammare i takt med att priser och räntor stiger. BNP växer med 4 % i år och 2,6 % 212. Finansoch penningpolitik ger fortsatt stöd åt konjunkturen, men Riksbanken lättar på gasen. Alltjämt utgör arbetsmarknaden den största ekonomiskpolitiska utmaningen. Estland Under 21 växte den estniska ekonomin med 3,1 % främst med hjälp av exporten. Mot slutet av året började den inhemska efterfrågan att öka, och såväl investeringar som privat konsumtion visade positiv tillväxt i årstakt. Införandet av euron och sunda statsfinanser har bidragit till att Estlands ekonomi. Vi förutser att den estniska ekonomin växer med 4,5 % både i år och nästa år. Den inhemska efterfrågan, i synnerhet investeringarna, tar gradvis över som den viktigaste tillväxtmotorn. Den privata konsumtionen kommer dock att återhämta sig långsamt till följd av en måttlig löneutveckling, stigande priser och kvardröjande arbetslöshet. Lettland Återhämtningen i Lettland tilltar i styrka och sprider sig till fl er delar av ekonomin. I slutet av 21 hade BNP ökat med 3,7 % sedan konjunkturbotten hösten 29. Den växande ekonomin och budgetkonsolideringen har lett till ett höjt kreditbetyg för den lettiska ekonomin. Passiviteten i fi nans- och strukturpolitiken efter valet riskerar dock att dämpa tillväxten då alltför ensidigt fokus på högre skatter urholkar den privata konsumtionen. Vi förutser alltjämt en ekonomisk tillväxt på 4 % under 211, men sänker prognosen för 212 till 3,9 % (från 4,2 %). Exporttillväxten väntas avta på grund av kapacitetsbrist och otillräckliga investeringar. Litauen Styrkan i de litauiska återhämtningen tilltog under sista kvartalet ifjol när BNP steg med 4,6 % i årstakt, vilket ökade tillväxten för helåret till 1,3 %. Under 21 bidrog endast lageruppbyggnaden till tillväxten, men under det sista kvartalet gav även investeringar och hushållskonsumtion stöd. Vi förväntar oss att tillväxttakten håller i sig i år och under 212, och höjer vår BNP-prognos till 4,2 % respektive 4,7 %. Återhämtningen balanseras att investeringarna och hushållens konsumtion stärks. På grund av högre globala råvarupriser stiger emellertid infl ationen och äventyrar EMU-inträdet. Budgetkonsolideringen är också alltjämt en stor utmaning. April 7, 211 1

2 Introduktion Det gynnsamma konjunkturläget består men se upp för globala orosmoln Sverige och de baltiska länderna fi ck skjuts av den globala medvinden ifjol, vilket medförde att återhämtningen fi ck bättre fäste. I år kan en BNP-tillväxt på 4 4,5 % noteras i alla fyra länder. Avtagande ekonomisk-politiska stimulanser världen över dämpar uppgången i utländsk efterfrågan. Exportsektorn förblir dock viktig för tillväxten, inte minst för att den främjar investeringar och sysselsättning. Högre råvarupriser förutses leda till infl ation och höjda räntor. Medan de baltiska hushållens betydelse för tillväxten ökar kommer de svenska hushållen att ge ett allt mindre bidrag när högre energi- och bolånekostnader håller tillbaka konsumtionen. BNP-tillväxten i de baltiska länderna förutses ligga kvar på 4 4,5 % eller stiga något under 212, medan Sveriges tillväxt avtar till 2,6 % vilket alltjämt är över trendtillväxten. Sedan vår januariprognos har den globala konjunkturen fortsatt att utvecklas väl, trots ett antal orosmoln. BNP växte med 4,7 % i fjol (4,6 % i vår januariprognos). Framför allt har råvarupriserna stigit mer och vårt antagande om oljepriset har reviderats upp 2 dollar till 15 dollar för 211, och med 8 dollar till 98 dollar för nästa Makroekonomiska indikatorer, år. Detta innebär också högre infl ation och räntor i många länder. På senare tid har demokratiseringsprocessen i Mellanöstern bidragit till ett högre oljepris, men den globala återhämtningen och den expansiva penningpolitiken i många länder är också viktiga förklaringar till uppgången. Under 211 och 212 fortsätter världsekonomin att växa med två hastigheter och tillväxten som helhet dämpas till 4 % båda åren. Det är en liten upprevidering till följd av den snabbare återhämtningen i fjol. Tillväxtekonomierna kommer även fortsättningsvis att svara för huvuddelen av den globala tillväxten. Industriländerna, däremot, kämpar med strukturella problem på arbets-, kredit- och bostadsmarknader, vilka håller tillbaka tillväxttakten. En stramare fi nanspolitik dämpar tillväxten i Europa, medan USA och Japan har skjutit konsolideringsplanerna på framtiden. I Japan är den ändrade fi nanspolitiska hållningen med ökad tonvikt på stimulanser en följd av jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan, som kommer att dämpa tillväxten i år. Nästa år ökar den igen när återuppbyggnadsarbetet intensifi eras. Även om konsekvenserna blir mycket svåra i Japan kommer katastrofen sannolikt 29 21P 211P 212P Real BNP tillväxt, årlig förändring i % Sverige (kalenderkorrigerad) Estland Lettland Litauen Arbetslöshetsnivå, % av arbetskraften Sverige Estland Lettland Litauen Infl ation (KPI), årlig förändring i % Sverige Estland Lettland Litauen Bytesbalansen, % av BNP Sverige Estland Lettland Litauen Källor: Nationell statistik och Swedbank. endast att ha måttligt negativa effekter på de globala utsikterna. Den utländska efterfrågan fortsätter att ge stöd åt tillväxten i Sverige och Baltikum, men inte lika mycket som ifjol. De högre råvarupriserna riskerar att skapa både ökad infl ation och negativa tillväxtutsikter. På tillväxtmarknaderna ökar risken för överhettning och i industriländerna kommer räntehöjningar att tidigareläggas trots negativa tillväxteffekter från fi nanspolitiken. Statsskuldskrisen i eurozonen skapar osäkerhet kring tillväxten, banksektorn och den politiska stabiliteten. Portugal har blivit det tredje eurolandet som ansöker om ett stödpaket, medan det blir alltmer sannolikt att Spanien kan klara sig utan stöd från andra länder. Trots eurozonens problem med krishantering fi nns en kämparvilja att verkligen förbättra skuldsituationen, vilket inte är fallet i USA. Fortsätter USA att skjuta upp en mer omfattande budgetkonsolidering på medellång sikt fi nns det risk för förnyad fi nansiell turbulens och nya recessioner. Vi förutser att Europeiska centralbanken (ECB) börjar höja styrräntan redan i vår medan Bank of England avvaktar till i höst. Det är tidigare än i vår föregående prognos. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas inte påbörja sin period av mindre expansiv penningpolitik förrän nästa år, men i sommar avslutas de kvantitativa lättnaderna utan att nya tillkommer. Vi förutser att dollarn stärks mot euron under prognosperioden. Bank of Japan låter styrräntan förbli oförändrad och lägger tonvikten på att försvaga yenen. Riskerna för Sverige och Baltikum är främst förknippade med den globala utvecklingen. De inhemska riskerna handlar om den politiska utvecklingen, takten i reformprocessen, arbetsmarknadernas funktionssätt och tilltagande kapacitetsbrist. Därutöver får hushållen det ekonomiskt svårare när deras utgifter för energi, livsmedel och bolån ökar. Den offentliga sektorns skulder är April 7, 211 2

3 Introduktion lägre än i många andra länder, framför gäller detta Estland, men i den privata sektorn kvarstår behovet av skuldneddragning. Det ekonomiska klimatet är i överlag mer positivt i Norden och Baltikum, som tagit ett mer resolut grepp om krishanteringen än andra länder. Genom att skapa institutioner som ger dessa små, öppna och sårbara ekonomier ett bättre skydd mot omvärldsturbulens, står regionen starkare inför nya fi nanskriser. Efter en ökning på 5,3 % förra året väntas Sveriges BNP stiga med 4 % under 211 (3,3 % i vår januariprognos) och med 2,6 % 212 (2,5 %). De ljusare utsikterna för den svenska ekonomin har främst att göra med en upprevidering av investeringar och export, medan hushållskonsumtionen väntas öka långsammare på grund av högre infl ation och en snabbare ränteökningstakt under året. Riksbanken förutses höja reporäntan till 2,5 % (2,25 %) medan januariprognosens antagande om en reporänta på 3 % i slutet av 212 består. Eftersom ECB inleder räntehöjningarna tidigare kommer den svenska kronan sannolikt inte att stärkas mot euron utan snarare stabiliseras, medan den försvagas mot den amerikanska dollarn som stärks mot euron under perioden. Finanspolitiken fortsätter att stödja tillväxten då regeringen har planer på nya skattesänkningar. Tack vare privatiseringar och ekonomisk tillväxt kommer skuldkvoten att minska ytterligare, till ungefär 35 % av BNP. Den fortsatt höga arbetslösheten är den största utmaningen för regeringen. Trots de Inflation (årlig förändring, %) positiva tillväxtutsikterna räknar vi med att arbetslösheten uppgår till i genomsnitt 7 % nästa år vilket endast är en liten nedgång jämfört med i år. Estlands återhämtning i slutet av förra året blev starkare än väntat och drevs huvudsakligen av näringslivsinvesteringar. Ifjol växte BNP med 3,1 % (2,8 %) och nu väntas ekonomin växa med 4,5 % både under 211 och 212, vilket är en upprevidering med,3 procentenheter för i år. För närvarande ger exporten stort bidrag till tillväxten, men successivt kommer den inhemska efterfrågan att ta över även om hushållskonsumtionen förblir måttlig. En högre infl ation på 3,8 % i år och 3,2 % nästa år kan också komma att dämpa utsikterna för den privata konsumtionen, även om detta i vis mån motverkas av en lägre arbetslöshet. Redan förra året uppnådde regeringen ett överskott i statsbudgeten med draghjälp från den högre tillväxten i ekonomin. Övergången till euron tidigare i år bidrar också till den alltmer positiva inställningen till den estniska ekonomin. Förutom omvärldsrisker är den huvudsakliga risken utvecklingen på arbetsmarknaden som präglas av en kombination av hög arbetslöshet och ökad arbetskraftsbrist i vissa sektorer. Den lettiska ekonomin har stärkts och återhämtningen sprider sig till fl er sektorer. I slutet av förra året hade BNP ökat med 3,7 % sedan bottenläget hösten 29. Exporten har stigit och lagren har byggts upp. På senare tid har även hushållen börjat ger bidrag till tillväxten. Den ekonomiska återhämtningen och budgetkonsolideringen har Estland Litauen Lettland Sverige -5. jan-7 sep-7 maj-8 jan-9 sep-9 maj-1 jan-11 Källa: Reuters Ecowin också bidragit till att höja Lettlands kreditbetyg. Under 211 och 212 förutses BNP växa med 4, % respektive 3,9 %. Detta är en mindre nedrevidering för nästa år när högre infl ation och skatter sätter press på hushållen, samtidigt som regeringens framsteg i arbetet med strukturella reformer har minskat jämfört med vår syn i januari. Behovet av reformer är stort, eftersom arbetsmarknaden alltjämt tyngs av att det går trögt att skapa nya arbetstillfällen. Möjligheten att införa euron 214 kvarstår, men infl ationsutsikterna utgör en allt större risk och det fordras insatser för att tygla prisökningarna. En uppsiderisk i vår prognos är att investeringarna kan öka snabbare då exportsektorn mer eller mindre redan nått kapacitetstaket. Under 21 överträffade BNP-tillväxten i Litauen våra förväntningar och uppgick till 1,3 %. Mot bakgrund av detta, och att såväl investeringar som konsumtion stärks, reviderar vi upp vår prognos för 211 till 4,2 % (3, %). Vi bedömer att BNP-tillväxten växer med 4,7 % (4,5 %) under 212. Samtidigt justerar vi upp vår infl ationsprognos i spåren av högre internationella råvarupriser. En inhemsk risk är det kommande parlamentsvalet 212 som kan leda till fl er tillväxtbegränsande åtgärder. Målet att införa euron 214 kvarstår och således även dilemmat att balansera lägre infl ation med budgetkonsolidering när möjligheten att höja direkta skatter minskar. Den litauiska ekonomin är på väg åt rätt håll då de offentliga fi nanserna förbättras och tillväxten blir mer balanserad. Många utmaningar består dock och reformarbetet måste upprätthållas. Den globala utvecklingen innebär såväl möjligheter som hot mot Sverige och de baltiska länderna under de närmaste två åren. Exportsektorerna gynnas av högre tillväxt men samtidigt ökar konkurrensen. Därför är det viktigt att fortsätta att främja anpassningen till nya förhållanden liksom att stärka anställningsbarheten och kompetensen hos arbetskraften så att konkurrenskraften förbättras. Cecilia Hermansson April 7, 211 3

4 Globalt Infl ation och statsskuld äventyrar den globala återhämtningen Den globala återhämtningen fortsätter i god takt och fjolårets BNP-tillväxt på 4,7 % var bättre än väntat (4,6 % i januariprognosen). Jämfört med vår prognos för ett år sedan har Tyskland, Japan, Brasilien, Kina och Indien stärkts över förväntan, medan USA, eurozonen (utom Tyskland), Storbritannien och Ryssland i stora drag är i linje med våra förväntningar. Framöver växer den globala ekonomin med två hastigheter, där tillväxtmarknaderna utgör den viktigaste motorn och industriländerna släpar efter. Totalt sett kommer BNP att växa med 4 % både under 211 och 212 vilket innebär en lätt upprevidering jämfört med januariprognosen. USA har skjutit upp budgetkonsolideringen och genomför stimulanspolitik även under 211, vilket ökar budgetunderskottet och försämrar utsikterna för statsfi nanserna. Nästa års presidentval är i fokus. Återhämtningen fortsätter, men takten förblir långsam på grund av strukturella problem på arbets-, kreditoch bostadsmarknaderna. Hushållens ekonomi som redan hålls tillbaka av den svaga återhämtningen - försvåras ytterligare av högre energipriser. Vi bedömer att BNP-tillväxten ligga kvar på 3 % både i år och nästa år. Eurozonen och Storbritannien bedöms växa kring eller något över 1½ %. Statsskuldskrisen och behovet att minska budgetunderskotten står i förgrunden för den ekonomiska politiken, vilket dämpar den inhemska efterfrågan. Policymixen kompliceras av att högre infl ation skapar ett behov att tidigarelägga höjningarna av styrräntorna, vilket riskerar hålla tillbaka tillväxten. Europeiska centralbanken inleder räntehöjningarna redan nu i vår (april) och senare i höst bedömer vi att Bank of England följer efter. Tyskland fortsätter att driva tillväxten i eurozonen, medan dystrare utsikter kvarstår för de krisdrabbade länderna Portugal, Irland, Grekland och Spanien. Portugal kommer att begära ett räddningspaket för att kunna hantera fi nansieringen av statsskulden. Däremot bedömer vi att Spanien klarar sig utan externt stöd, men om så inte blir fallet vilket därmed skulle äventyra prognosen kan fi nansiell turbulens uppkomma när eurozonens tillfälliga räddningsfond (EFSF) inte har tillräckliga resurser. Global real BNP-tillväxt i procent med prognos för / April 211 Januari USA EMU Tyskland Frankrike Italien Spanien Storbritannien Japan Kina Indien Brasilien Ryssland Global BNP (PPP) Global BNP (US dollar) Källor: Nationell statistik och Swedbank. 1/ Länder som representerar ca. 7 % av världsekonomin. Köpkraftsparitetsvikter från Världsbanken (29) används. Kinas ekonomiska utveckling äventyras av överhettade fastighetsmarknader och stigande konsumentpriser. Målet är att göra tillväxten mer hållbar, stabil, samordnad och balanserad. Under perioden ska tillväxten ligga på i genomsnitt 7 %, men detta mål kan bli svårt att uppnå mot bakgrund av den höga tillväxttakten som vi förutser till 8,8% och 8,4% under 211 respektive 212. Den ekonomiska politiken inriktas nu på att försöka begränsa kredittillgivningen för att dämpa den inhemska efterfrågan, och jämfört med förra året avtar tillväxttakten. I spåren av jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan står Japan inför mycket stora utmaningar. Vi bedömer att ekonomin växer långsammare i år än i vår januariprognos, men snabbare nästa år när återuppbyggnaden av den drabbade regionen har påbörjats. Finanspolitiken blir mer expansiv eftersom återuppbyggnaden beräknas kosta ungefär 3 miljarder dollar. Samtidigt fortsätter Bank of Japan att bedriva en expansiv penningpolitik och landet har även målet att försvaga yenen. I likhet med Kina, har Indien också en inhemsk efterfrågan som växer snabbare än vad som är hållbart utifrån utbudet i ekonomin. Högre internationella råvarupriser driver också upp de inhemska konsumentpriserna och räntorna, och sammantaget dämpas tillväxten något under prognosperioden. Även i Ryssland och Brasilien ökar infl ationstrycket, men i egenskap av råvarubaserade ekonomier gynnas dessa länder också av starkare råvarumarknader. Våra antaganden om råvarupriser och energipriser är att priset på Brentolja i genomsnitt kommer att uppgå till 15 amerikanska dollar per fat i år och till 98 dollar nästa år, vilket är en uppgång från 79 dollar 21. Detta är en betydande upprevidering från januariprognosen där våra antaganden för 211 och 212 var 85 dollar respektive 9 April 7, 211 4

5 Globalt dollar per fat. Metallpriserna förutses komma att stiga med 12 % och 5 % i år respektive nästa år, vilket dock är lägre än fjolårets uppgång på 42 %. Ökningen i livsmedelspriserna, som började under den andra halvan av 21, fortsätter och tillväxttakten förutses till 3 % i år. För 212 förväntar vi en 8-procentig ökning. Sammantaget stiger därmed den totala infl ationen runt om i världen, men tydligast märks detta i tillväxtekonomierna som måste strama åt den ekonomiska politiken mer kraftfullt än hittills. En konsekvens av högre infl ation i industriländerna är att centralbankerna börjar höja styrräntorna tidigare än vad vi förutsåg i vår januariprognos. Högre infl ationsförväntningar kan innebära högre löne- och vinstkrav. Osäkerheten om dessa andrahandseffekter kan ge krav på styrräntehöjningar trots ett lågt underliggande prisökningstryck. I Europa höjer ECB (våren) och Bank of England (hösten) räntorna redan i år medan amerikanska Federal Reserve väntar till nästa år. Japan, i sin tur, skjuter upp höjningarna till efter prognosperioden. Dessutom kommer de långa marknadsräntorna att röra sig uppåt till följd av den ekonomiska tillväxten, den högre infl ationen och sannolikt även statsskuldsproblematiken i många länder. Ökad konkurrens om kapitalet i spåren av Basel III-regelverket är en annan bidragande faktor. Offentlig bruttoskuld (% av BNP) Japan Greekland Italien Irland USA Portugal Frankrike Eurozone Storbritannien Tyskland Spanien Lettland Finland Danmark Litauen Sverige Estland Ränte- och valutaantagande Ett starkare USA, samt ett svagare Europa och Japan, leder till en stärkt amerikansk dollar mot euron och yenen. Om fi nanspolitiken i USA fortsätter att genomsyras av passivitet ökar dock risken för ett brantare dollarfall. Vi förutser att Kina kommer att tillåta yuanen att stärkas med 5% per år mot dollarn i nominella termer, men i reala termer blir förstärkningen större eftersom arbetskraftskostnaderna växer snabbare i Kina än i utlandet framöver. I en osäker värld kan vårt huvudscenario komma att inte realiseras på grund av exempelvis katastrofen i Japan, demokratiseringsprocessen i Mellanöstern samt skuldkriserna i eurozonen och USA. Utfall Prognos 5 Apr 3 Jun 31 Dec jun 31 Dec Styrräntor Federal Reserve, USA European Central Bank Bank of England Bank of Japan Valutor EUR/USD RMB/USD USD/JPY Källor: Reuters Ecowin och Swedbank. Därför har vi tagit fram fyra alternativa scenarier, två svagare och två starkare. (1) Vi ger scenariot med stagfl a- tion, d v s låg tillväxt, hög arbetslöshet och hög infl ation, en sannolikhet på 15 % och (2) scenariot med en fördjupad statsskuldskris en sannolikhet på 15 %. Till de starkare scenarierna hör (3) scenariot att en ombalansering av tillväxten mellan Kina och USA ökar den globala tillväxten (5 % sannolikhet) och (4) scenariot att riskerna för överhettning ignoreras och att fl er stimulanser i både tillväxtekonomier och industriländer skapar en högre men ohållbar tillväxt (15 % sannolikhet). I det här skedet är det viktigt för beslutsfattare att försöka föra den optimala ekonomiska politiken. Vi betonar vikten av budgetkonsolidering samt av att genomföra mer omfattande stresstester av bankerna för att bryta den onda cirkeln av statsskuldskris och svag fi nanssektor. Samtidigt bör inte centralbankerna ha alltför bråttom med att höja styrräntorna när den inhemska efterfrågan försvagas av fi nanspolitisk åtstramning. Tillväxtriskerna kommer sannolikt att vara större än infl ationsriskerna i Europa, USA och Japan de närmaste åren. Å andra sidan måste tillväxtekonomierna anstränga sig mer för att dämpa tillväxten och förhindra överhettning. Det är med andra ord helt i linje med att världen växer med två hastigheter! Cecilia Hermansson Källa : EU kommissionen April 7, 211 5

6 Sverige Sverige: Hushållen växlar ned Med en ekonomisk tillväxt på 5,3 % hade Sverige en av de snabbaste återhämtningarna bland jämförbara utvecklade ekonomier förra året. Detta var delvis en följd av den kraftiga nedgången i den ekonomiska aktiviteten under krisen, men den svenska ekonomin visade också en överraskande fl exibilitet inför de förändrade omvärldsförhållandena. Inte minst på arbetsmarknaden var detta tydligt. Kollapsen i den utländska efterfrågan i slutet av 28 ledde till en betydande ökning i arbetslösheten. Sysselsättningen återhämtade sig dock snabbare än väntat, framför allt i jämförelse med tidigare kriser i Sverige. Dessutom var den ekonomiska politiken snabbfotad med både fi nanspolitiska stimulanser och drastiskt sänkta styrräntorna. Återhämtningen i fjol gynnades också av en stark export som följde på försvagningen av kronan. Förra årets ekonomiska återhämtning skedde på bred front och drevs främst av inhemska faktorer. Den privata konsumtionen bidrog med 1,7 procentenheter till den totala tillväxten och investeringarna med 1,1 procentenheter. En kraftig lageruppbyggnad efter den branta nedgången 29 gav 2 procentenheter till BNP-ökningen medan den offentliga konsumtionen stod för resten, det vill säga,6 procentenheter. Trots en betydande ökning i exporten blev nettoexportens bidrag till tillväxten neutralt på grund av den starka importefterfrågan. Vi reviderar upp våra ekonomiska tillväxtprognoser för 211 och 212 till 4, % respektive 2,6 %. Tillväxten väntas nu i högre grad drivas av investeringar medan hushållskonsumtionen förutspås ge en svagare inverkan. Vi förväntar en snabbare åtstramning av penningpolitiken med ytterligare fyra höjningar av reporäntan i år innan en långsammare fas inleds under 212 med en reporänta i slutet av året på 3, %. De offentliga fi nanserna är starka och bortsett från redan annonserade skattesänkningar förväntar vi att merparten av reformerna riktas mot arbetsmarknaden. Trots en snabb förbättring på arbetsmarknaden är den största politiska utmaningen att få ned den alltjämt höga arbetslösheten. De externa förutsättningarna för den svenska ekonomin har reviderats upp jämfört med januariprognosen och vi bedömer att den globala tillväxten uppgår till 4, % både under 211 och 212. De största riskerna härrör från råvarumarknaderna, inte minst stigande priser på framför allt energirelaterade produkter. Vi har tagit hänsyn till det redan höga oljepriset i våra tillväxtprognoser, men om oroligheterna i Mellanöstern håller i sig kan priserna stiga ytterligare vilket kan få negativa Makroekonomiska indikatorer, P 212P Real BNP (kalenderkorrigerad) Industriproduktion KPI, årsgenomsnitt KPI, dec-dec KPIF, årsgenomsnitt 2/ KPIF, dec-dec 2/ Arbetskraften Arbetslöshet, % av arbetskraften Antalet sysselsatta Nominella timlöner, totalt Nominella timlöner, industri Sparkvot, nivå Real disponibelinkomst 3/ Bytesbalans, % av BNP Finansiellt sparande i offentlig sektor, % av BNP Offentliga sektorns skuld (Maastricht), % av BNP Källor: SCB och Swedbank 1/ Årlig procentuell förändring om inte annat anges 2/ Konsumentprisindex med fasta räntor 3/ Baserat på konjunkturlönestatistiken effekter på tillväxten och infl ationen i Sverige. Sannolikheten för förnyad turbulens i fi nanssektorn på grund av den statsfi nansiella krisen i Europa kvarstår och är inte försumbar. På det inhemska planet fi nns det en risk att expansionen i vissa sektorer kan spilla över till andra delar av ekonomin i form av ökade lönekrav och högre infl ationsförväntningar, vilket kan tvinga Riksbanken till fl er räntehöjningar än vad vi prognostiserade. Samtidigt stiger bristen på kvalifi cerad personal samtidigt som arbetslöshetsnivån fortfarande är hög. En ökad tonvikt på strukturella reformer som uppmuntrar och underlättar för arbetslösa att få arbete blir en prioriterad fråga för regeringen. Exportuppsving trots starkare krona Den svenska exporten fortsatte att återhämta sig i slutet av 21. Den totala exportvolymen ökade med i genomsnitt 1,7 % trots en betydande appreciering av kronan. En stärkt global handel i synnerhet på tillväxtmarknaderna, men även i industriländerna, har gynnat svenska exportföretag och efterfrågan på investerings- och insatsvaror har repat sig efter det kraftiga fallet i samband med den globala fi nanskrisen. Bakom exportökningen ligger främst ett starkt uppsving för varor såsom fordon och maskiner. Exporten av tjänster har också förbättrats och är nu mer eller mindre tillbaka på samma nivå som för två år sedan vilket inte är fallet för tillverkningsvaror. Världsmarknadstillväxten för svenska exportföretag förväntas dämpas något under 211. Dock antar vi att efterfrågan på investeringsvaror blir relativt stark under perioden, framför allt på tillväxtmarknaderna men även i industriländerna när kapacitetsutnyttjandet stiger och gamla produktionsanläggningar måste förnyas. Vi reviderar upp exportprognosen för 211 från 6,8 % till 7,6 %, vilket är högre än den historiska trenden. Det beror främst på bättre förutsättningar för den svenska exportsammansättningen. Kortsiktig utrikeshandelsstatis- April 7, 211 6

7 Sverige tik och näringslivsundersökningar tyder på att exportutvecklingen är fortsatt stark. I januari 211 ökade exporten av varor från Sverige med 23 % i nominella termer och framtidstron i tillverkningsindustrin är god. Under nästa år förutser vi att exportvolymtillväxten blir lägre än trend då svenska exportföretags konkurrenskraft sannolikt blir mindre gynnsam på grund av svagare produktivitetstillväxt och stigande enhetsarbetskostnader. Vidare förutser vi tappade marknadsandelar under 212 efter två år i rad med ökade andelar. Trenden med ett minskat överskott i handelsbalansen som började i mitten av 2-talet väntas hålla i sig under 211 och 212 till följd av en starkare inhemsk efterfrågan. Å andra sidan kommer ett större mervärde i tjänsteexporten, som har ett relativt litet importinnehåll, att leda till ett växande överskott i tjänstebalansen. Det innebär att överskottet i bytesbalansen förblir stort under de kommande två åren. Investeringar blir den största tillväxtmotorn De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 6,3 % i volymtermer under 21 efter det kraftiga fallet under 29. Den största investeringsuppgången var koncentrerad till bostäder stimulerad av skattereduktioner för renoveringar, högre bostadspriser och bättre arbetsmarknadsförhållanden. Återhämtningen sker emellertid från låga nivåer och de svenska bostadsinvesteringarna som andel av BNP (3, %) är fortfarande bland de lägsta Swedbank s BNP prognos Sverige Exportutveckling och växelkursen 2 i EU. Investeringsaktiviteten i den privata sektorn (utom bostäder) steg med närmare 7 % och drevs huvudsakligen av tjänsteföretag medan utvecklingen inom tillverkning var mer dämpad trots en stark produktionstillväxt och ett stigande kapacitetsutnyttjande. Offentliga investeringar fortsatte uppåt för sjunde året i rad och motsvarade 18 % av de fasta bruttoinvesteringarna 21, vilket är den högsta nivån sedan Produktionen i den privata sektorn fortsätter att stiga, och behovet av investeringar för att utöka kapaciteten kommer att växa. Under det fjärde kvartalet 21 var kapacitetsutnyttjandet i industrin 89, % vilket är över genomsnittet sedan 199. Stärkt tillförsikt, fortsatt relativt gynnsamma fi nansieringsvillkor och stigande vinster talar för att näringslivsinvesteringarna kommer att öka. Den totala investeringsvolymen i Sverige förutses stiga med 9,7 % 211 och med 8,3 % 212. Detta innebär att de sammanlagda investeringarna i reala termer kommer att vara högre än toppen 28. Procent volymförändring / 211 P 1/ 212 P 1/ Hushållens konsumtionsutgifter (3.6) 2.8 (2.9) 1.9 (2.) Offentliga konsumtionsutgifter (2.) 1.3 (.9).4 (.4) Fasta bruttoinvesteringar (4.7) 9.7 (8.2) 8.3 (8.) näringsliv exkl. bostäder (1.4) 11.3 ( (1.9) offentliga myndigheter (3.5) 2.6 (.5) -.1 (-.5) bostäder (19.7) 11.4 (11.7) 5.3 (5.5) Lagerinvesteringar 2/ (2.3). (.) -.3 (-.3) Export av varor och tjänster (11.1) 7.6 (6.8) 5.6 (5.5) Import av varor och tjänster (12.5) 7.5 (7.3) 6.6 (6.4) BNP (5.6) 4. (3.3) 2.2 (2.1) BNP, kalenderkorrigerad (5.3) 4. (3.3) 2.6 (2.5) Inhemsk slutlig användning 2/ (3.1) 3.5 (3.1) 2.6 (2.5) Nettoexport 2/ (.1).5 (.2) -.1 (.1) Källor: SCB och Swedbank. 1/ Siffrorna från vår senaste prognos i januari 21 fi nns inom parentes. 2/ Bidrag till BNP-tillväxten Källor: SCB och Swedbank prognos Exportvolym (årl.förändring, vs) SEK, TCW-index (hs) Det kraftiga uppsvinget i bostadsinvesteringar under 21 kommer också att ha övervältringseffekter på 211. En ljusare arbetsmarknad och skattereduktion för ombyggnation kommer sannolikt att leda till en fortsatt stark ökning av fastighetsinvesteringarna under 211. Under 212 räknar vi dock med en successiv avmattning på grund av högre räntor. Fastän bostadsinvesteringarna ökar framöver kommer det ändå att fi nnas ett underliggande behov av nya bostäder, inte minst i regioner med hög tillväxt och växande befolkning. Arbetskraftsbrist trots hög arbetslöshet Den starka återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatte i början på 211. Sysselsättningen är nu tillbaka på samma nivå som före krisen även om siffrorna döljer ett skift från tillverkningsindustrin till tjänstesektorn. Samtidigt har arbetskraften ökat väsentligt på grund av underliggande demografi ska faktorer och reformer av sjukförsäkringssystemet. Arbetslösheten har således sjunkit i långsammare takt, från 7,8 % i december till 7,6 % i februari i säsongsrensade termer. Vi förutser nu en snabbare nedgång i arbetslösheten än i vår januariprognos till i genomsnitt 7,3 % under 211 och till 7, % under 212. Sysselsättningen har återhämtat sig fortare än väntat samtidigt som fl er antal arbetade timmar tyder på en ökad efterfrågan på arbetskraft. Dessutom kommer arbetslösheten sannolikt att minska i takt med att arbetsgivarnas tilltro till den ekonomiska återhämtningen ökar samtidigt som många av dem som April 7, 211 7

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Economic Outlook Makroanalys 21 April, 215 Swedbank Economic Outlook Uppdatering - april 215 Spirande vår med perioder av nattfrost De mogna ekonomierna ger stadga åt den globala återhämtningen med hjälp av en expansiv

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer