Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg som hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes Lotta Hedström. Till protokolljusterare valdes Erik Johansson och Carlota Rivera Gomez. Till rösträknare valdes Pernilla Almgren, Ludvig Trollare och Carl-Eric Engström. 2 Anmälan av protokollförare och övrigt presidium Stämmans ordförande anmälde Karin Frejarö som protokollförare under stämman, KarinMalin Ekström som bisittare med ansvar för skärmen och Emlan Wolke som bisittare med ansvar för talarlistan. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande Stf VD Karin Frejarö redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse hade skett enligt stadgarna och att stämman var behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades genom att deltagarnas rösträtt kontrollerades samt sammanställdes i en röstlängd (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Förslag på dagordning och arbetsordning för stämman fanns publicerade bland stämmohandlingarna på hemsidan, samt i ett häfte i pappersform på stämman (bilaga 2 Stämmohandlingar). Ordförande meddelade att en övrig fråga hade anmälts genom mejl till styrelsen, angående att lokalisera JAK på landsbygden för att kunna söka medel ur EU:s landsbygdsprogram. Stämman biföll den föreslagna dagordningen. KarinMalin Ekström föredrog förslaget till arbetsordning för stämman inklusive de justeringar som styrelsens förslag om att använda IT-plattformen VoteIT innebar. Stämman biföll propositionen om arbetsordning för stämman. 1 (24)

2 6 Valberedningens rapport och nomineringar Sammankallande i valberedningen, Berit Lindqvist, presenterade valberedningens rapport om arbetet under året, samt nomineringar till styrelse, Etikråd, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Valberedningen redovisade vidare de kompetenser som anses värdefulla för kandidater till JAKs styrelse och uppmanade stämman att nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag, samt att ta kontakt med valberedningen under året. Valberedningen poängterade att om stämman fattar ett andra beslut om justering av stadgarna innebär dessa att styrelsen ska bestå av ett udda antal (7-13) ledamöter, inga suppleanter. Så snart de nya stadgarna vinner laga kraft föreslås därmed valda styrelsesuppleanter övergå till att bli ledamöter. I det förslag som valberedningen lägger finns en obalans vad gäller fördelningen av kvinnor och män. Valberedningen meddelade att detta är något som de kommer att arbeta med under året. Ali Hamidian frågade hur valberedningen har resonerat kring att få in utomeuropiskt födda i styrelsen. Svaret blev att det är angeläget att valberedningen får in förslag på kandidater för att nå en god representation. Förslag till ordinarie styrelseledamöter Lotta Friberg Monjia Manai Sonnius Stephen Hinton Uffe Madsen Johannes Kretschmer Bo Ander omval nyval nyval omval omval nyval Förslag till suppleanter i styrelsen (vilka övergår till att bli ordinarie ledamöter så snart de nya stadgarna vinner laga kraft) Jonas Löhnn Ali Hamidian Petra Modée Förslag till Etikråd Ellen Belmore Per Eriksson Helene Dahlén Förslag till lekmannarevisorer Johan Thelander Mary Obanda omval omval pågående mandat omval nyval nyval Förslag till auktoriserade revisorer Revisionsbolag: Ernst & Young AB omval, ordinarie omval, suppleant Huvudansvarig revisor: Damir Matésa (omval) 2 (24)

3 Revisorssuppleant: Jesper Nilsson (omval) 7 Val av valberedningsgrupp Stämman valde Zulma Ruiz de Solano, Carolina Solano Ruiz och Leif Öhlund till valberedningsgrupp med uppgift att till nästa dag bereda stämmans val av valberedning. 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs av VD Sammy Almedal och ordförande Lotta Friberg. Årsredovisningen behandlas även detta år fördjupat i stämmoutskotten under lördag eftermiddag. Fastställande av balans- och resultaträkning sker därmed först under söndagen, liksom beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och beslut om behandling av 2014 års resultat. Stämman uppmanades att ställa frågor kring årsredovisningen inför morgondagens beslut. JAK Medlemsbank redovisar ett negativt resultat för Rörelseresultatet landar på mkr. Banken har fortfarande ett negativt balanserat resultat från omläggningen till IFRS Under året har JAKs betal- och kreditkort införts, vilket har varit ett stort projekt. Banken har även anställt en kommunikatör och webbansvarig för att lyfta vårt arbete med kommunikation samt genomföra stämmans uppdrag om att ta fram värdegrundsmaterial. Ett annat stort projekt under året har varit hantering av clearing, vilket är pågående. Omgörningen av Grus & Guld har genomförts och fått positiv respons. Det egna kapitalet har minskat under året från 90,7 till 89,4 mkr. Vad gäller medlemsutvecklingen var antalet medlemar vid årsskiftet stycken, en ökning från vid föregående årsskifte. Inlåningen har ökat kraftigt de senaste 5-6 åren, medan utlåningen har legat på en relativt konstant nivå. Nyutlåningen ökade från 154,8 mkr 2013 till 171,7 mkr under VD redogjorde vidare för bakgrunden till styrelsens beslut om att sätta verksamheten inom Idéoch medlemsstöd (IMS) på sparlåga. Det handlar om vikande utlåning under lång tid, nya och förändrade regelverk, samt behov av att förbättra systemstabiliteten i banken liksom att genomföra tidigare stämmo- samt styrelsebeslut om verksamhetens inriktning. Sammantaget finns ett behov av att prioritera i organisationen och fokusera på förändringsarbete. Syftet är ökad medlemsnytta och en långsiktigt hållbar ekonomi. VD gick igenom den förändringskarta för prioriteringar under de kommande två åren som styrelsen har fastställt och som finns presenterad i stämmohandlingarna (bilaga 2 Stämmohandlingar). Ida Nordin ställde frågan om hur mycket besparingen på IMS innebar i pengar. Svaret blev att det handlade om ca 3,5 mkr. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 3 JAK Medlemsbanks årsredovisning 2014) 1. 9 Revisorernas berättelser Auktoriserade externrevisorn Damir Matésa föredrog sin revisionsberättelse. Revisorn redogjorde för hur revisionen går till under revisionsåret och vad som ingår i granskningen. Den auktoriserade 1 Årsredovisningen finns för nedladdning på 3 (24)

4 revisorn ansvarar för granskningen av räkenskaperna och förvaltningsberättelsen, medan lekmannarevisorn granskar verksamheten ur medlemmarnas perspektiv. Externrevisorn har löpande kontakt med såväl administrationen som lekmannarevisorn och internrevisorn och gör även avstämningar med styrelsen. Det blir allt mer komplexa regelverk som styr banken och årsredovisningen blir successivt större. I god revisionssed ingår en rad specificerade krav på revisorerna, samt deras ansvar för att följa standards samt leverera rapport till såväl stämma som styrelse. Revisionen pågår genom löpande aktiviteter under hela året. Detta är viktigt för att tidigt kunna hitta och följa upp eventuella problem. Årsstämman i april utgör avslutet för 2014 och startskottet för Revisorn uppmuntrade stämman att gå igenom och fördjupa sig i årsredovisningen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt behandlar resultatet enligt förslag och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Lekmannarevisorerna Johan Thelander och Mary Obanda redogjorde för sitt arbete under året och föredrog sin granskningsberättelse. Revisorerna har utbildat sig inom sitt uppdrag under året. De har följt styrelsens arbete och granskat att styrelsen följer gällande interna regler, att uppdragen från stämman har behandlats som de bör, samt att styrelsen har handlat riktigt ur ett medlemsperspektiv. Revisorerna kontrollerar vidare att innehållet i de offentliga styrelsereferaten stämmer överens med det som har behandlats i protokollen. Lekmannarevisorn lyfte fyra områden särskilt: 1) Att lekmannarevisorns uppdrag och roll bör förtydligas. 2) Nya regelverk som har trätt i kraft ställer väsentligt högre krav på styrelsen och kräver mer resurser än tidigare, vilket får konsekvenser för styrelsens arbete. Det är angeläget att föreningen har tillfredsställande strategier för att värna föreningens olika verksamheter. Vidare krävs en förståelse i föreningen för att prioriteringar ibland måste göras, som nu är fallet med att sätta IMS på sparlåga. 3) Styrelseuppdraget är mycket krävande både vad gäller tid och kompetens. Detta har lekmannarevisorerna lyft för tredje året i rad och menar att styrelsen behöver mer resurser. 4) Trots att styrelsen fått rapporter om pressade arbetsförhållanden på kontoret har denna fråga inte i tillräcklig utsträckning fångats upp. Revisorerna menade vidare att föreningen har agerat i linje med föreningens regelverk och tillstyrkte att stämman beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för Stämman lade revisionsberättelsen (bilaga 4) och granskningsberättelsen (bilaga 5) till handlingarna. 10 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut A Styrelsens rapporter Styrelsens ordförande Lotta Friberg, vice ordförande Jonas Löhnn, ledamoten Uffe Madsen och suppleanten Petra Modée föredrog styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmohandlingar): Rapport angående strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade: att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och andra bankers lån. I jämförelsen ska alla kostnader (låneavgift, låneinsats, efterspar, eventuell ränta etc.) framgå samt ideologiska och organisatoriska för- och nackdelar. 4 (24)

5 Arbetet med att ta fram ett informationsmaterial enligt uppdraget från stämman har pågått under året och levereras rykande färskt till stämman. Syftet är att dels beskriva JAK Medlemsbank; hur vår verksamhet fungerar och de värderingar vi står för. Dels att erbjuda en möjlighet att jämföra oss med andra banker. Styrelsen hoppas att detta material på ett bra sätt kan visa på vilka sätt JAK Medlemsbank är valet för den som önskar en rättvis, hållbar, räntefri bank. Rapport angående effektivisera bankverksamheten med ideella resurspersoner och en webbplattform Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2012: att JAK inför ett konkret och enkelt system för information om vad som görs och som behöver göras. Motionen handlade om att på olika sätt ta tillvara medlemmars kompetens i organisationen. Styrelsen har arbetat med frågan om hur ideella resurspersoner som så önskar kan bli ett mer aktivt stöd i den dagliga verksamheten på JAK. Tanken är att ta fram en chat-funktion kopplad till hemsidan som medlemmar på sikt ska ha möjlighet att hjälpa till att bemanna. Det finns just nu begränsade möjligheter att erbjuda utbildning och stöd till intresserade medlemmar. Bankens nystartade funktion Medlemsservice testar i ett första läge att använda sig av chatlösningen. Om de är nöjda med den tekniska lösningen undersöks om och i så fall när ideella resurspersoner kan stötta upp med bemanningen av funktionen. Rapport angående JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin Stämman 2013 beslutade: att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. Inom JAKs medlemsverksamhet finns ett stort intresse och engagemang för alternativa idéer inom hållbar, etisk ekonomi och lokal ekonomi. Detta ser vi både på lokal nivå i våra lokalavdelningar, liksom vid våra riksarrangemang. JAK skapar mötesplatser lokalt. Alla grundkurser och de flesta informationsmöten som sker på lokal nivå syftar till att folkbilda inom området ekonomi och ofta lokal och alternativ ekonomi. Lokalavdelningarnas budget ligger fast. På varje JAK-skola uppmärksammas lokal ekonomi och alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Detta gäller inte medan IMS är på sparlåga. Två gånger per år delas stipendier ut av JAK Medlemsbank. Ofta syftar studierna som är föremål för ansökningarna till att undersöka förutsättningar för lokal ekonomi liksom alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Arbetet med en portal för lokal ekonomi på hemsidan är påbörjat och den planeras vara igång under första halvåret Rapport angående Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling Stämman 2013 beslutade: att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. Se rapporten ovan, angående JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin 5 (24)

6 Rapport angående JAKs strategi samt Rapport angående JAK:s vision om räntefri ekonomi och monetär reform Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 16 JAKs strategi : att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Stämman 2014 beslutade därefter med anledning av motion nr 10 JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform : att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning. Styrelsen har inom sig utsett en kommitté som har arbetat med uppdragen och frågan har lyfts vid JAK-skolor under 2013 och Styrelsen ser en rad systemfel och svagheter i det nuvarande penningsystemet, vilka finns redovisade i styrelsens skriftliga rapport till stämman (bilaga 2 stämmohandlingar). Styrelsen föreslår ett tillägg i JAKs reglemente med en formulering om JAKs syn på monetär reform (se proposition angående justeringar av reglementet). Rapport angående Kontanthantering Stämman 2013 beslutade: att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildningsarbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Styrelsen lämnade en rapport angående kontanthantering till stämman I rapporten hänvisades till en då pågående utredning som regeringen initierat om kontanthantering. Denna har slutförts och lämnade sitt slutbetänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) i augusti Utredningen föreslår dels att Riksbanken ska få det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på densamma. Utredningen tar inte ställning till kontanternas framtid men förutspår en framtid där svenska kontanter används ytterst marginellt eller är helt avskaffade, men att kontanter under överskådlig framtid kommer att finnas kvar, samt att effektiva kontanthanteringssystem minskar kostnader och miljöbelastning samtidigt som sårbarheten i samhället minskar. Styrelsen föreslår att en formulering om kontanthantering inkluderas i JAKs reglemente (se proposition angående justeringar av reglementet) och har för avsikt att vid lämpligt tillfälle under året lyfta frågan om finansiell infrastruktur. Utöver detta höll styrelsen ett pass om alternativa valutor på JAK-skolan i november. Vid passet gjordes en genomgång av problematiken kring ett kontantfritt samhälle och det presenterades en lista över utvalda representativa alternativa valutor, från sedelvalutor till elektroniska kryptovalutor. Rapport angående Pensionssparande Stämman 2014 beslutade: att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion, att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom t.ex. seminarier och workshops, samt att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper. Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett pensionssparkonto (IPS-konto) på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Styrelsen har tittat på en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är dock avdragsrätten som är sänkt och på väg att fasas ut. Styrelsen har låtit genomföra en utredning kring vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning kan medföra. Utredningen visar att det skulle vara mycket kostsamt och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån 6 (24)

7 för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet. Styrelsen har konstaterat att JAK inte har råd att gå vidare med detta. Ett pass kring pensionssparande hölls vid JAK-skolan i november Styrelsen tar frågan med sig i utvecklingen av våra spar- och låneformer, där olika varianter av bundet sparande kan vara intressanta, särskilt när vi har möjligheter till flexibelt eftersparande på plats. Rapport angående Eftersparfritt lån och information som underlättar för investeringar i små solcellsanläggningar Stämman 2014 beslutade: att uppdra åt styrelsen att satsa på sparfria lån för energieffektiviseringar och investeringar av förnyelsebar energi, samt att JAK informerar om lånet samt om demokrati och miljöaspekter av distribuerad förnyelsebar energi i tillgängliga kanaler. JAK Medlemsbank erbjuder nu sparfria lån enligt ett antal kriterier som redovisas i styrelsens rapport (bilaga 2 stämmohandlingar). Miguel Ganzo ställde frågan om hur mycket som har lånats ut genom denna produkt. Svaret blev att det handlar om ca 3 mkr i dagsläget. Rapport angående JAK-medlemmar skall få möjlighet till full sparpoäng på försparande, alltså möjlighet till försparande med sparfaktor 1,0 Stämman 2014 beslutade: att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen har under året vid möten och seminarier arbetat aktivt med att se över hur JAKs sparlånesystem på bästa sätt kan användas för att stötta vår idé om räntefri ekonomi och kunna erbjuda olika låneprodukter utan att rucka på grundläggande värderingar. I nuläget skulle en sparfaktor 1.0 på allt försparande riskera att få negativa konsekvenser på sikt. Det skulle innebära att obalansen mellan utgivna sparpoäng och de sparpoäng som tas tillbaka till banken genom lån hela tiden skulle öka. Detta på grund av att inlåningen är större än utlåningen och så har varit under lång tid. När sparpoängsobalansen blir större och större riskerar det att vid en likviditetsbristsituation innebära att medlemmar blir missnöjda med de små lånebelopp de erbjuds, trots att de har samlat stora mängder sparpoäng. En annan konsekvens kan vara att banken står utan bundet sparande. Detta är för banken negativt då vi lånar ut pengar på upp till 40 år med pengar som kan tas ut efter 30 dagar. Att det hela tiden finns en stor andel bundet sparande är en viktig trygghet för vår banks långsiktiga stabilitet. Dagens system kräver därför att en sparfaktor sätts som reducerar antalet utgivna sparpoäng. Styrelsen arbetar dock aktivt med frågan om flexibiliteten i vårt sparlånesystem, för att kunna hitta lösningar som ger medlemsnytta, är rättvisa och upprätthåller ett långsiktigt hållbart system. I februari uppdrog styrelsen åt VD att genomföra en utredning om sparlånesystem 2.0. Utredningen handlar om att titta på hur ett sparlånesystem skulle se ut om vi byggde det från grunden idag. Det är ett sätt att söka nya lösningar utan att göra stora och alltför snabba förändringar i nuvarande system. Ett av ingångsvärdena i utredningen är att erbjuda full sparpoäng på sparande. Parallellt med detta arbete sker utvecklingen av nuvarande sparlånesystem där styrelsen även fortsättningsvis tar med sig frågan om på vilket sätt balans mellan försparande och eftersparande sker på ett rättvist och hållbart sätt. 7 (24)

8 Johan Thelander framförde synpunkten om att formuleringen om att det kan vara negativt för systemet att medlemmar skänker sparpoäng till varandra är olycklig, eftersom det är något som vi också eftersträvar. Rapport angående Bygg bostäder! Stämman 2014 beslutade: att styrelsen utreder möjligheten att utforma lånealternativ som underlättar byggandet av bostäder, samt att det ges utrymme på JAK-skolan för att lära sig om kooperativa bostadsformer. Styrelsen har under året lagt stort fokus på diskussion kring utveckling av sparlånesystemet och utveckling av nya låneprodukter. Däribland möjlighet till eftersparfrihet, givet att medlemmen uppfyller ett antal kriterier. Syftet är dels att underlätta för fler att kunna ta ett lån i JAK och dels att uppmuntra hållbara alternativ. Om ett byggprojekt följer kriterierna för att få eftersparfrihet, d.v.s. att det är en miljömässigt hållbar satsning, finns det goda möjligheter att ansöka om ett sådant lån hos JAK, så länge det rör sig om max 10 % av det egna kapitalet (d.v.s. idag knappt 9 miljoner kronor). I mars beslutade styrelsen även att erbjuda eftersparfrihet under de första 5 åren för bolån (lån med fastighet som säkerhet), över kronor. Ett pass har vidare hållits på JAK-skolan om kooperativa bostadsformer. Rapport angående Livslånga lån för att minska JAK-kundens upplevda ränta Stämman beslutade: att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna med sparfrihet i lägre eller högre grad. Styrelsen har under året lagt stort fokus på diskussion kring utveckling av sparlånesystemet och utveckling av nya låneprodukter. Däribland möjlighet till eftersparfrihet, givet att lånet uppfyller ett antal kriterier. Vid styrelsemötet i mars beslutade styrelsen även att införa tidsbegränsade eftersparfria bolån (lån med fastighet som säkerhet). I och med den utveckling av sparlånesystemet som pågår kommer också möjligheterna att öka till mer flexibla lösningar på eftersparande, d.v.s. att kunna efterspara mer eller mindre i olika perioder samt att kunna få ut delar av det bundna sparandet tidigare. Dessa möjligheter kommer att kunna erbjudas med start under Rapport angående Demokratiuppdraget Stämman 2014 beslutade: att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, att godkänna de föreslagna stadgeändringarna, att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet, att styrelsen bjuder in medlemmar och lokalavdelningar i processen av reglementets utformning till följd av demokratiuppdraget, samt att orden ideell resursperson i stadgarna byts ut mot medlem. En projektledare är anställd på 50 % från 1 november 2014 och arbetet har gått in i en mer intensiv fas. Under 2014 har fokus varit att utveckla VoteIT, den plattform på internet som JAK avser använda som hjälpmedel för vår interna demokrati. En juridisk utredning genomförs under våren 2015 för att säkerställa vad gällande lagstiftning säger om kraven på en fysisk stämma, samt om något har ändrats sedan vi senast granskade de juridiska aspekterna. Stämman beslöt att lägga styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmohandlingar) till handlingarna. 8 (24)

9 B Etikrådets rapport Marcus Brafors och Leif Öhlund från Etikrådet presenterade Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmohandlingar). Etikrådet är valda för att med etiska glasögon följa JAKs verksamhet och att lyfta etiska frågor i organisationen. Etikrådet har deltagit vid riksevenemang under året för att fånga upp frågetecken från medlemmarna, samt diskutera och jobba med dem inom gruppen. Arbetet har resulterat i betänkligheter på tre områden: 1) Eftersparfrihet: Styrelsens kreditutskott tar ställning till vilka ansökningar om eftersparfria lån som ska beviljas eller avslås. I skrivande stund har en vanlig medlem ingen möjlighet att ta reda på vilka ansökningar som kommer in. Inte heller har man möjlighet att ta reda på hur kreditutskottet resonerar kring en given ansökan, eller huruvida ansökan till slut beviljades eller avslogs. Ur medlemssynpunkt kan denna låga grad av transparens te sig problematisk då det kan finnas målkonflikter, då eftersparandet inte bara har en bankteknisk utan också ideologisk roll, samt att de är mer förmånliga ekonomiskt. 2) Demokratisystemet: Medlemmar har framfört att det är angeläget att de fora som JAK använder sig av är tillräckligt inkluderande. Det (fysiska) utskottsarbetet under stämman har varit ett väldigt viktigt inslag, det blir enklare att komma till tals eftersom gruppen är mindre och (t.ex.) icke-män vågar ta (och ges) mer plats. Det är viktigt att dessa egenskaper hos det fysiska utskottarbetet även utmärker dess framtida elektroniska motsvarighet. 3) IMS på sparlåga: De olika stående riksevenemangen, särskilt JAK-skolorna, som pausats, har länge tjänat som en bra kommunikationskanal mellan styrelsen och medlemmarna. De har även underlättat valberedningens och etikrådets viktiga arbetsuppgifter. Att IMS satts på sparlåga förväntas försvåra etikrådets framtida arbete. Stämman beslöt att lägga Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 21) till handlingarna. Stämman ajournerade sig för lunch och utskottsarbete kl Förhandlingarna återupptogs följande dag kl Fastställande av resultat- och balansräkningen VD föredrog resultat- och balansräkningen. Den har funnits tillgänglig i kallelsen (bilaga 2 Stämmohandlingar) och behandlades under lördagen i utskott. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret Beslut med anledning av föreningens överskott Styrelsen föreslog att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan: (kronor) Balanserat resultat Fond för verkligt värde Årets resultat Balanseras i ny räkning (24)

10 Stämman beslöt att överföra årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter En misstroendeskrivning mot styrelsen hade inkommit (bilaga 6 Misstroendeskrivning), vilken behandlades under lördagens utskottsarbete. Utskott D yrkade avslag på yrkandet i den inkomna misstroendeskrivelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut med anledning av styrelsens propositioner A Förslag angående stadgeändringar Styrelseledamoten Jonas Löhnn föredrog styrelsens yrkande. Ordförande för utskott C, Börje Johansson, föredrog utskottets yrkande. Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att anta föreslagna stadgeändringar enligt underlag (bilaga 2 Stämmohandlingar). Utskott C yrkade: - bifall till styrelsens förslag till stadgeändringar, samt - att uppdra åt styrelsen att stryka ordet udda i paragraf 9 vid nästa stadgerevidering. Styrelsen tillstyrkte utskottets yrkande. Ordförande ställde styrelsens yrkande och utskottets tilläggsyrkande mot avslag. Stämman biföll båda. Stämman hade därmed beslutat: - att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar enligt underlag, samt - att uppdra åt styrelsen att stryka ordet udda i paragraf 9 vid nästa stadgerevidering. B Proposition angående demokratiuppdraget Styrelseledamoten Jonas Löhnn föredrog styrelsens yrkande. Ordförande för utskott C, Börje Johansson, föredrog utskottets yrkande. Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna, samt - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet. 10 (24)

11 Utskott C yrkade: - bifall till styrelsens förslag. Ordförande ställde styrelsens yrkanden mot avslag. Stämman biföll styrelsens yrkanden. Stämman hade därmed beslutat: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna, samt - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet. C Proposition angående stadgeändring om grundinsats Styrelsesuppleanten Stephen Hinton föredrog styrelsens proposition och yrkande. Ordförande för utskott D, Petra Modée, föredrog utskottets yrkande. Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att fatta ett första beslut om justering av JAK Medlemsbanks stadgar, så att de får följande lydelse under 7 INSATSER: Obligatoriska insatser (grundinsatser) Varje ny medlem, med undantag av omyndig fysisk person, är skyldig att betala 200 kr i grundinsats, vars nivå fastställs av årsstämman. Utskott D yrkade: - avslag på styrelsens proposition. Ordförande ställde styrelsens yrkande mot utskottets avslagsyrkande. - Stämman biföll styrelsens yrkande. Stämman hade därmed beslutat: - att fatta ett första beslut om justering av JAK Medlemsbanks stadgar, så att de får följande lydelse under 7 INSATSER: Obligatoriska insatser (grundinsatser) Varje ny medlem, med undantag av omyndig fysisk person, är skyldig att betala grundinsats, vars nivå fastställs av årsstämman. 11 (24)

12 D Proposition angående justeringar av reglementet Styrelsesuppleanten Stephen Hinton föredrog styrelsens proposition och yrkande. Ordförande för utskott D, Petra Modée, föredrog utskottets yrkande. Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att anta föreslagna justeringar av JAKs reglemente. Utskott D yrkade: - bifall till styrelsens proposition. Ordförande ställde styrelsens yrkande mot avslag. - Stämman biföll styrelsens yrkande. Stämman hade därmed beslutat: - att anta föreslagna justeringar av JAKs reglemente. 15 Beslut med anledning av inkomna motioner Under eftermiddagen den första stämmodagen behandlade stämmodeltagarna propositioner, motioner och årsredovisningen i utskott, samt den misstroendeskrivelse som skickats in till stämman. Styrelsen hade sammanställt utskottens yrkanden som presenterades tillsammans med motionärernas yrkanden och i förekommande fall jämkningar från styrelsen. Motion 1: Eftersparfritt för pågående lån till föreningar och stiftelser Ordförande för utskott D, Petra Modée, föredrog motionen samt utskottets yrkanden. Styrelsesuppleanten Stephen Hinton föredrog styrelsens yrkanden. Motionärens yrkande: I stället för att söka ett nytt lån, som skall vara eftersparfritt, borde föreningar och stiftelser som utfyller kriterierna för att beviljas ett sådant lån, erbjudas befrielse från Efterspar för sina tidigare lån. Utskott D:s yrkanden: - att avslå motionen, - att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda sparfria lån till medlemmar med begränsad ekonomi, - att ge styrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för ovanstående lån på samma sätt som det finns kriterier för miljölån. 12 (24)

13 Styrelsens yrkanden: - att avslå motionen, - att avslå övriga yrkanden från utskott D. Ordförande ställde motionens yrkande mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen. Ordförande ställde därefter utskott D:s första yrkande mot avslag. Stämman beslöt att avslå det första yrkandet. Det andra yrkandet hade därmed fallit. Stämman hade därmed beslutat: - att avslå motionen. Motion 2: Omorganisation av JAK Medlemsbank Ordförande för Utskott C, Börje Johansson, föredrog motionen samt utskottets yrkanden. Styrelseledamoten Johannes Kretschmer föredrog styrelsens yrkanden. Motionärens yrkanden: - att en utredning om annan organisering av JAK Medlemsbank genomförs med utgångspunkt från tankarna i denna motion, - att ett förslag till organisatorisk förändring av JAK Medlemsbank enligt tankarna i denna motion snarast föreläggs föreningsstämman, samt - att samtliga medlemmar och lokalavdelningar skall beredas tillfälle att ge synpunkter under denna process. Utskott C:s yrkanden: - att avslå motionen, - att tydliggöra hur JAKs nya demokratimodell kan användas för representativ demokrati. Styrelsens yrkanden: - att avslå motionen, - att tillstyrka yrkandet från utskott C. Kerstin Lönngren pläderade för att motionen skulle bifallas. En organisation i JAKs storlek bör kunna representera sina medlemmar bättre än idag. Den föreslagna modellen skulle kunna innebära bättre förutsättningar och ett större ansvar hos medlemmarna att engagera sig i demokratiarbetet. 13 (24)

14 Jonas Löhnn betonade att den inriktning om decentraliserad modell som föreslås i motionen har många poänger. Men den gör det också trängre att engagera sig genom att engagemanget måste ske genom en lokalavdelning/basenhet. Utskottets tilläggsyrkande är positivt, då det är angeläget att styrelsen lyfter de representativa momenten i det pågående demokratiarbetet. Joakim Lanker yttryckte att det är positivt att man i det nya demokratiförslaget kommer att kunna representera flera och att det ska kunna vara ett stöd i det lokala arbetet. Jorge Gonzalez Flores pläderade för ett avslag av motionen. Carlota Rivera Gomez poängterade att det är viktigt att det tydliggörs hur lokalavdelningar kan få och ta större ansvar. Rut Blomqvist menade att motionens förslag riskerar att lägga större organisatorisk börda på lokalavdelningarna, istället för att förenkla engagemang från medlemmarna genom en enkel organisationsstruktur. Ludvig Trollare menade att motionen är intressant, men att förslaget skulle försvåra lokalavdelningarnas arbete genom att skapa psykologisk spärr för att engagera sig. Han yrkade avslag på motionen. Kerstin Lönngren betonade att motionen föreslår en utredning i denna fråga, men inte ett genomförande direkt. Hon betonade vidare att JAK är en rörelse för ekonomisk frigörelse i första hand och inte ska sträva efter att bli bara en marginaliserad mindre bank på den gängse marknaden. Ordförande ställde motionens yrkanden mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen. Ordförande ställde därefter utskottets tilläggsyrkande mot avslag. Stämman beslöt att bifalla utskottets yrkande. Stämman hade därmed beslutat: - att avslå motionen, samt - att tydliggöra hur JAKs nya demokratimodell kan användas för representativ demokrati. Stämman ajournerade sig för fika kl Motion 3: Hastigt beslut om en besparing som gömmer en strategiförändring Ordförande för utskott E, Ida Nordin, föredrog motionärens och utskottets yrkanden. Styrelsens ordförande Lotta Friberg föredrog styrelsens yrkande. 14 (24)

15 Motionärens yrkanden: - att stämman ger styrelsen i uppdrag att satsa på alternativa besparingsstrategier där IMS verksamhet inte pausas, - att stämman ger styrelsen i uppdrag att införa rutiner som gör det svårare att ta hastiga beslut som kan gå emot reglementet. Styrelsens yrkande: Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen. Utskott E:s yrkanden: - att avslå motionen, - att styrelsen går ut tydligare med bakgrunden till beslutet om att sätta IMS på sparlåga och i samband med detta medger en miss i kommunikationen och därigenom förankringen gentemot medlemmarna. Enskilt yrkande från Ida Nordin: - att styrelsen går ut tydligare med bakgrunden till beslutet om att sätta IMS på sparlåga, samt uttala sig om hur kommunikationen till medlemmarna varit och hur liknande situationer bör hanteras i framtiden. Enskilt yrkande från Bertil Hultman: - att den paus i IMS som styrelsen beslutat om gäller längst till Kerstin Lönngren uttryckte förståelse för styrelsens hållning att de har sett över andra möjliga besparingsstrategier, men en oro för att organisationen befinner sig på ett sluttande plan. De beslut som tidigare har fattats kring helbankssatsningen har inte fattats med kunskap om de omfattande konsekvenser som det nu har fått för JAKs idéburna rörelse. Hon önskade en redogörelse för vad i styrelsens förändringskarta som är krav från Finansinspektionen och vad som är krav och önskemål från stämma och styrelse. VD betonande att det inte finns en strategiförändring inbakad i styrelsens beslut om att sätta IMS på sparlåga. Han menade att bilden av ett JAK med två ben är bra och att om man har två ben så måste det ena ibland sättas före det andra för att man ska kunna gå framåt. I helbanksstrategin finns ett antal steg som bland annat handlar om krav på rapportering etc. från Finansinspektionen. Miguel Ganzo uttryckte att det är en stor styrka att vi har beslut om helbanksstrategin på flera stämmor, men att få troligen har uppfattat att helbanken stod i konflikt med den grundläggande medlemsverksamheten. Han betonade att det är viktigt att JAK ser över hur vi vill fungera som arbetsgivare. Vi skulle kunna fungera och arbeta annorlunda jämfört med andra. Ulf Sandström menade att helbanken är en förutsättning för att JAK ska leva vidare på sikt. Många människor kommer att reagera mot affärsbankerna och det idéburna alternativet behöver också vara ett bankalternativ för fler så att fler kan lämna storbankerna och välja ett bättre alternativ. 15 (24)

16 Johan Thelander menade att han som lekmannarevisorssuppleant har tagit del av styrelsens beslut och förändringskarta och att de flesta av punkterna är krav för att vara bank överhuvudtaget, inte enbart justeringar på grund av helbankssatsningen. Rut Blomqvist uttryckte hoppfullhet om JAKs utveckling, men återkopplade till analogin om organisationens två ben och menade att det finns en risk att vi inte hoppar på två ben framåt, utan istället på ett ben framåt. JAK kommer inte att vara en helbank som konkurrerar med storbankerna. Däremot kan JAK, genom att verka som folkrörelse, vara ett stöd till opinionen mot storbankerna och kunna erbjuda banktjänster när vi har nått dit vi behöver i opinionen. Ida Nordin pläderade för sitt alternativa tilläggsyrkande. Vidare undrade hon hur stor del av kostnaden som handlar om helbank och hur stor del handlar om regelefterlevnad. Hon undrade vidare hur det kunde bli så brådskande och att man inte såg detta tidigare. Jonas Löhnn uttryckte att han själv har varit tveksam till helbankssatsningen och de kostnader den innebär för verksamheten, men poängterade att där vi är idag är de satsningar som behöver göras knutna till att vara bank överhuvudtaget. Att vara bank är inte heller självklart, men det starkaste verktyg vi har för att få genomslag för vår idé. Emlan Wolke uttryckte att det var olyckligt att helbank och medlemsstöd i kommunikationen ställdes emot varandra. JAK ligger efter andra banker som har betydligt mer resurser och kommer att hinna utveckla nya produkter som inte vi kan möta. Att det internt framförs kritik mot JAK om att man inte kan ta stora lån för bostäder i Stockholm är bra, eftersom det handlar om en osund bostadsmarknad i ett osunt system, där JAK vill förändra spelreglerna. Stephen Hinton som också är aktiv i omställningsrörelsen uttryckte att vi har en stor resurs i vår bank och vårt stora antal medlemmar och att det är något vi bör vara rädda om. Stämma beslöt därefter om streck i debatten. Det innebar att talarlistan stängdes samt att inga ytterligare yrkanden kunde läggas. Carl-Eric Engström återkopplade till analogin om en organisation med två ben och uttryckte att om man inte har några ben alls kan man inte ta sig framåt alls. Johan Sandwall pekade på att JAK hade drygt 2 miljoner i negativt resultat 2014 och ett svagt positivt resultat i budget Detta är något som medlemmarna noga bör följa. Carlota Rivera Gomez uttryckte att det måste finnas en balans mellan banken och medlemmarnas vilja, samt att styrelsen har ansvar för hela verksamheten inklusive ekonomin. Pernilla Almgren uttryckte att vi inte får glömma att vi har ideologiska mål och menade att med båda fötterna på marken kommer man inte långt. Cicci Andersson uttryckte att två år inte är lång tid. JAK kommer inte att kunna konkurrera med storbankerna. Vi är ett alternativ till dem och en bra bankverksamhet är föreningens viktigaste verktyg. Kanske skulle vi använda begreppet förstabank istället för helbank, då det ger en bättre bild av vad det handlar om, d.v.s. att erbjuda bastjänster. 50 år är inte heller lång tid och vi ska vara stolta över den utveckling som vi har genomgått. Det är ingen lätt tid nu. Jonas Löhnn uttryckte att satsningen på helbank tog mycket längre tid än vad vi hade trott. Det var inte ett strategiskt beslut om att avbryta medlemsstrategin, utan en tillfällig omprioritering. Det är positivt att medlemmar reagerar på att vi drar ned på stödet till vår viktiga medlemsverksamhet. Rut Blomqvist poängterade vikten av att löpande följa upp den viktiga frågan om vägval för JAK, för att inte hamna på ett sluttande plan. Ordförande uttryckte att det hade varit en bra diskussion. 16 (24)

17 Ordförande ställde först motionens yrkanden mot avslag. Stämman beslöt att avslå motionen. Ordförande ställde därefter de båda tilläggsyrkandena mot varandra och därefter mot avslag. Stämman beslöt i enlighet med Ida Nordins yrkande: - att styrelsen går ut tydligare med bakgrunden till beslutet om att sätta IMS på sparlåga, samt uttala sig om hur kommunikationen till medlemmarna varit och hur liknande situationer bör hanteras i framtiden. Ordförande ställde därefter Bertil Hultmans yrkande mot avslag. Stämman beslöt att avslå tilläggsyrkandet. Stämman hade därmed beslutat: - att avslå motionen, samt - att styrelsen går ut med tydligare med bakgrunden till beslutet om att sätta IMS på sparlåga, samt uttala sig om hur kommunikationen till medlemmarna varit och hur liknande situationer bör hanteras i framtiden. Motion 4: Utvecklande av strategi för lokalt engagemang Ordförande för utskott E, Ida Nordin, föredrog motionens och utskottets yrkanden. Styrelsens ordförande Lotta Friberg föredrog styrelsens yrkande. Motionärens yrkande: - att JAK Medlemsbank behåller nuvarande inarbetade strategi för lokalavdelningar men att vi instiftar och presenterar en kompletterande form (eller flera kompletterande former) för nya medlemmar som vill engagera sig enligt ovanstående förslag. Styrelsens yrkande: - att bifalla motionen, såtillvida att uppdra åt styrelsen att i samband med återinförandet av medlemsstödet instifta kompletterande former för ansökan om finansiering för medlemmar som vill engagera sig. Utskott E:s yrkande: - att i 2016 års budget avsätta medel för avgränsade aktiviteter och projekt som - i ett förenklat förfarande - löpande kan beviljas enskilda medlemmar eller lokalgrupper. Enskilt yrkande från Erik Johansson: - att det ska finnas information lätt tillgänglig om att det går att organisera sig som lokalgrupp. 17 (24)

18 Enskilt yrkande från Jonas Löhnn: - att ett införande sker när styrelsen anser implementering lämplig. Erik Johansson uttryckte att det vore angeläget att få igång detta nu och att det bör informeras om att möjligheten finns. Miguel Ganzo uttryckte att det vore ett bra läge att genomföra, särskilt i ett läge som nu. Om det finns en rädsla för tjänstemannastyre finns instanser som exempelvis Etikrådet som kan involveras för att se över att det sker på ett riktigt sätt. Lotta Friberg betonade att styrelsen föreslår bifall till motionen, en med en viss förskjutning. Erik Johansson replikerade att det finns en risk att IMS på sparlåga drar ut på tiden och det vore olyckligt om detta beslut också gjorde det som en konsekvens. Jorge Gonzalez Flores uttryckte att förslaget bör genomföras direkt. Då ser vi om det är något som slår väl ut. Rut Blomqvist instämde i Erik Johanssons åsikt att detta inte är ett mindre demokratiskt alternativ än att arbeta genom lokalavdelningarna. Jonas Löhnn uttryckte att anledningen till att styrelsen vill skjuta på det dels handlar om ekonomi och dels arbetsbördan för administrationen att genomföra något nytt när det finns begränsade personalresurser. Därutöver menade han att tilläggsyrkandet från Erik Johansson var bra, om att det ska informeras om att man kan organisera sig som lokalgrupp. Marcus Brafors framförde att det är styrelsen som har överblick och ansvar för budgeten. Erik Johansson betonade att hans kritik mot styrelsens yrkande är att igångsättandet föreslås vara knutet till uppstarten av IMS. Ordförande ställde motionens yrkande mot styrelsens yrkande. Stämman beslöt att bifalla motionen. Ordförande ställde därefter Jonas Löhnn tilläggsyrkande mot avslag. Stämman beslöt att bifalla tilläggsyrkandet. Ordförande ställde därefter utskott E:s yrkande mot avslag. Stämman beslöt att avslå utskott E:s yrkande. Ordförande ställde därefter Erik Johanssons tilläggsyrkande mot avslag. Stämman beslöt att bifalla Erik Johanssons tilläggsyrkande. Stämman hade därmed beslutat: - att JAK Medlemsbank behåller nuvarande inarbetade strategi för lokalavdelningar men att vi instiftar och presenterar en kompletterande form (eller flera kompletterande former) för nya medlemmar som vill engagera sig enligt ovanstående förslag, - att ett införande sker när styrelsen anser implementering lämplig, samt - att det ska finnas information lätt tillgänglig att det går att organisera sig som lokalgrupp. 18 (24)

19 16 Styrelsens redogörelse för budget för det kommande verksamhetsåret 2015 samt fastställande av medlemsavgift för 2016 VD Sammy Almedal redogjorde för budget för kommande verksamhetsår samt styrelsens förslag om att höja medlemsavgiften enligt följande: Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att lägga styrelsens redogörelse för budget 2015 till handlingarna, - att höja medlemsavgiften i JAK till 300 kronor för huvudmedlem och 250 kronor för familjemedlem, samt - att medlemskap för barn t.o.m. 17 år även fortsättningsvis är kostnadsfritt. Johan Thelander frågade om det finns anledning att tro att kreditförlusterna som det är budgeterat kommer att vara lägre 2015 än Svaret blev att vi gör prognoser utifrån hur det har sett ut bakåt, men att det är svårt eftersom enskilda kreditförluster kan få stort genomslag. VD har uppmanats att noga följa kreditförlusterna, samt att se över och följa upp kreditstrategin och JAKs risknivå. Ordförande ställde yrkandet om att lägga budgetredogörelsen till handingarna, mot avslag. Stämman biföll styrelsens yrkande. Ordförande för utskott D, Petra Modée, föredrog därefter utskottets yrkanden angående medlemsavgift. Styrelsesuppleanten Stephen Hinton redogjorde för styrelsens yrkande och betonade att det inte är administrativt rimligt att betala medlemsavgiften två gånger per år. Utskott D:s yrkanden: - att bibehålla medlemsavgiften 250 kr, - att höja medlemsavgiften till 300 kr, - att betala medlemsavgiften 2 gånger per år med 150 kr per gång, - att det inte ska vara någon medlemsavgift för medlemmar mellan 0-20 år, - att om du har bankkort ska du inte betala någon medlemsavgift. Joakim Lanker yrkade avslag på yrkandet om att den som har bankkort inte ska betala medlemsavgift. Berit Lindqvist förtydligade utskottets yrkande om att höja gränsen för barn till 20 år, med hänvisning till att unga i praktiken går i gymnasiet och bor hemma längre än till 18-årsdagen. Ordförande ställde förslaget om 300 kr mot förslaget om 250 kronor och därefter mot avslag. Stämman beslöt att höja medlemsavgiften för huvudmedlem till 300 kronor och för familjemedlem till 250 kronor. 19 (24)

20 Ordförande ställde därefter förslagen om att medlemsavgift betalas från och med 18 resp. från och med 20 år, mot varandra och därefter mot avslag. Stämman beslöt att medlemskap för barn t.o.m. 17 år även fortsättningsvis är kostnadsfritt. Ordförande ställde därefter förslaget om att inte ta ut avgift för de som har bankkort, mot avslag. Stämma beslöt avslag. Stämman hade därmed beslutat: - att lägga styrelsens redogörelse för budget 2015 till handlingarna, - att höja medlemsavgiften i JAK till 300 kronor för huvudmedlem och 250 kronor för familjemedlem, samt - att medlemskap för barn t.o.m. 17 år även fortsättningsvis är kostnadsfritt. 17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sex stycken (från tidigare sju), samt att antalet suppleanter ska vara oförändrat, d.v.s. tre stycken. Om stämman fattar ett andra beslut om justering av stadgarna ska styrelsen framöver bestå av minst 7 och högst 13 ledamöter. När stadgarna vinner laga kraft föreslås därmed suppleanterna övergå till att bli ledamöter. Vidare förslogs tre ordinarie ledamöter i Etikrådet, samt en lekmannarevisor med en ersättare. Zulma Ruiz de Solano föredrog valberedningsgruppens förslag att antalet ledamöter i valberedningen ska vara fem stycken. Stämman beslöt därefter enligt valberedningens, samt valberedningsgruppens förslag. 18 Fastställande av budget för förtroendevalda 2016 samt regler för arvodering Berit Lindqvist föredrog valberedningens förslag till budget och arvodesregler. Stämman beslöt att fastställa budget och arvodesregler enligt förslag (bilaga 2 Stämmohandlingar). 19 Val av ordförande för styrelsen Valberedningen föreslog Lotta Friberg till ordförande för JAK Medlemsbank. Stämman beslöt därmed att välja Lotta Friberg till ordförande för JAK Medlemsbank. 20 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslog följande styrelse, samt mandatfördelning. Ordinarie ledamöter Lotta Friberg omval Monjia Manai Sonnius nyval 20 (24)

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer