HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM"

Transkript

1 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A STOCKHOLM Tel Org nr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND - HISTORIK EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN BNP-tillväxten Arbetsmarknaden Privat konsumtion och disponibel inkomst Hushållens konfidensindikator OMVÄRLDSANALYS Konkurrenssituation utbud Planerade förändringar i omlandet HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN Rönninge Centrum Salems centrum Övrig service i kommunen DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN Försäljningsindex ANALYS AV EFTERFRÅGAN Befolkningsutveckling Konsumtion Framtida efterfrågan Planerad ny bebyggelse HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER Rönninge centrum Salems centrum Generella slutsatser Källor: Definitioner Handeln omnämns i rapporten utifrån Dagligvaror: mat, blommor, kem-tekniska artiklar m.m. Sällanköpsvaror: Vitvaror, möbler, TV, byggvaror, kläder skor, smycken, ur m.m. 2

3 SAMMANFATTNING Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Både i Rönninge centrum och Salems centrum finns planer på och behov av förändringar. Det handlar om ny bostadsbebyggelse men även vissa förändringar av centrumanläggningarna. Försäljningsindexet för Salems kommun visar att det finns potential att utöka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällanköpsvaror i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. När det gäller dagligvaror är dock situationen en annan. Finns det en bra, välfungerande och tillgänglig butik med en duktig handlare så föredrar kunderna att handla i närområdet. Viktigt är förstås att den lokala handlaren kontinuerligt arbetar med kvalité, pris och öppettider. Bedömningen är därför att befintlig dagligvaruhandel har goda möjligheter att expandera i kommunen. Detta är mycket positivt eftersom både Rönninge centrum och Salems centrum är helt beroende av sina respektive livsmedelsbutiker. Salems centrum och Rönninge centrum konkurrerar idag främst när det gäller dagligvaror. Befolkningsunderlaget i kommunen är dock fullt tillräckligt för att båda butikerna ska kunna vara livskraftiga och lönsamma. Konkurrensen gynnar kommuninvånarna eftersom de två dagligvarubutikerna ständigt måste skärpa sig. Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Där den huvudsakliga servicen finns samlad. Viktiga aktörer såsom banker, Systembolag och Apotek är etablerade där. I Salems centrum är dessutom den offentliga servicen som vårdcentral, tandläkare, kommunhus och bibliotek koncentrerad. Den kommunala planeringen bör därför i första hand inriktas mot att förtäta och stärka Salems centrum, det är där det finns bäst förutsättningar. Den kommunala planeringen bör även inrikta sig mot att det är i Rönninge C och i Salem C som dagligvaruförsäljningen i kommunen ska bedrivas. 3

4 1. BAKGRUND - HISTORIK Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Kommunen består i huvudsak av två tätortsområden, Salem och Rönninge samt glesbygd. Sedan järnvägen byggts ut i slutet av 18-talet med en station i Rönninge började Rönninge samhälle successivt att växa fram med villor och sommarstugor. Under senare år har vissa delar av Rönninge förtätats ganska väsentligt, bl. a i Rönninge Centrum, Engelsberg, och Högbacka. Många fritidshus har permanentats. Idag bor ca 5 2 invånare i Rönninge. Kommundelen Salem växte fram på kort tid under slutet av 196-talet. Befolkningen i kommunen ökade från (1965) till (197) och de allra flesta av de nya kommuninnevånarna bosatte sig i Salem. Under 199-talet byggdes bostadsområdet Söderby Gärde och sedan 24 pågår utbyggnaden av Söderby Park på gränsen till Botkyrka kommun. Salem består av låga flerbostadshus och gruppbyggda småhus. I mitten finns ett centrum med kommersiell och offentlig service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken. När Salem byggdes flyttade många unga familjer med barn dit och trots att det nu gått mer än 3 år sedan Salem byggdes är kommunen fortfarande en av de barn- och ungdomstätaste i landet. För närvarande sker en generationsväxling i kommunen. Många av de som flyttade in i radhusen för 25-3 år sedan har idag barn som flyttat hemifrån och söker nu en mindre bostad, därför flyttar man. Till husen flyttar nya barnfamiljer och då ofta ungdomar som är uppväxta i Salem. Arbetstillfällen I Salem finns få arbetstillfällen. Den s k arbetsplatskvoten, d v s förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande nattbefolkningen var år 23 endast 35%, vilket var den lägsta kvoten i länet. År 23 fanns det ca 2 45 arbetstillfällen i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning. Det totala antalet arbetstillfällen har varit konstant sedan i början av 199-talet. Den största arbetsgivaren är kommunen med ca 85 anställda. Övriga större arbetsplatser är Hemvärnets Stridsskola, ICA Salem, City Trafik AB, Rönningeborgs Bostadsrättsförening, Rosstorps vårdhem, Skolberga sjukhem och primärvårdcentralen i Salems centrum. Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed Salemsvägen, bl a i Salems hantverksby. Pendling Av de drygt 7 förvärvsarbetande Salemsborna 23 arbetade ca 1 45 personer eller 21% i den egna kommunen. Drygt 2 45 Salemsbor (36%) arbetade i Stockholm stad och drygt 1 55 (22%) arbetade i Huddinge/Botkyrka. Enligt Resvane-undersökningen från SCB reste nära hälften av de förvärvsarbetande Salemsborna med kollektiva färdmedel till arbetet, 41% åkte bil och 1% cyklade eller gick. Andelen som åkte bil till jobbet har minskat något under den senaste 2- årsperioden. Kommersiell service och livsmedelsförsäljning I Salems kommun finns två centrum-anläggningar. I Salems Centrum finns förutom en butik för livsmedelsförsäljning bl. a post, bank, Apotek, restauranger och Systembolag. I Rönninge Centrum 4

5 finns, förutom livsmedelsförsäljning, ett mindre utbud av annan service. I kommunen finns ytterligare tre mindre lokaler med viss livsmedelsförsäljning. 2. EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN 2.1 BNP-tillväxten Den globala ekonomin har försämrats dramatiskt efter september 28 då den globala finansiella krisen startade och prognosinstituten reviderade sina prognoser flera gånger under år 28. BNPtillväxten i Sverige blev -,2 procent på årsbasis för 28. Sverige är en relativt liten ekonomi med en stor export och påverkas i hög grad av den globala ekonomiska krisen. Konjunkturinstitutet förväntar i sin prognos för 29 en BNP-tillväxt med -5,%. Prognosen för 21 visar en BNP-tillväxt på 1,5%. I jämförelse med övriga världen förväntas Sverige få en BNP-tillväxt något under genomsnittet. BNP-tillväxt i Sverige 2-21P 6, 4, 2,, -2, , -6, Källa: Konjunkturinstitutet aug Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden har försvagats och antalet varsel har ökat kraftigt sedan hösten 28. Sysselsättningstillväxten, som under 27 och i början av 28 var starkt positiv, har som följd av den nedåtgående trenden sjunkit och tillväxten väntas bli negativ under 29. Arbetslösheten i Sverige har ökat från att varit på 6,1% under 28 till 9,8% i juni 29. Arbetslösheten förväntas att stiga till ca 12 % under 21 enligt Konjunkturinstitutet. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot industrisektorn i Sverige. Industrierna ligger oftast i mindre orter och dessa är mycket beroende av sin industri som ofta är den största arbetsgivaren. Särskilt drabbat är Västra Götalands län på grund av nedgången i bilindustrin. Det är i Västra Götalands län som de flesta varsel kommit, cirka 28 5 personer har blivit varslade under perioden oktober 28 till maj 29 vilket kan jämföras med Stockholms län där 22 5 personer har blivit varslande. Hela Västra Götalands län har i större eller mindre utsträckning känt av den minskande aktiviteten inom tillverkningsindustrin. 2.3 Privat konsumtion och disponibel inkomst Den disponibla inkomsten ökade med 3,3% under 28. Riksbanken har sedan oktober 28 sänkt reporäntan ett flertal gånger och räntan ligger idag på rekordlånga,25%. Inflationstakten är mycket låg och den förväntas av konjunkturinstitutet att bli negativ med -,3% under 29. Lägre 5

6 bolåneräntor, lägre inflationstakt och därtill sänkta skatter medför att hushållen får mer pengar att röra sig med och den disponibla inkomsten förväntas öka med,3% under 29. Den privata konsumtionen som har stor betydelse för detaljhandelsmarknaden hade en stark tillväxt under 27 som slutade på 3,% i reala termer. Resultatet för 28 visar en minskning av konsumtionen med -,2% och Konjunkturinstitutet prognostiserade i augusti en negativ konsumtionstillväxt med -1,5% för Sverige under 29 och en ökning under 21 med 2,2%. Osäkerheten på arbetsmarknaden medför att hushållen blir mer försiktiga och ökar sitt sparande. Privat konsumtion och disponibel inkomst Källa: Konjunkturinstitutet prognos 21 prognos Privat konsumtion 2,7% 2,3% 3,%,3% 1,5% 2,2% Disponibel inkomst 1,2% 3,3% 3,6% 3,6%,3%,1% Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2- talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under Hushållens konsumtion Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet 2.4 Hushållens konfidensindikator Hushållens konfidensindikator visar vad de svenska hushållen tror om den egna och den svenska ekonomin. Konfidensindikatorn grundar sig på en undersökning som genomförs av Konjunkturinstitutet varje månad och resultatet visar hushållens attityder till den generella ekonomiska 6

7 situationen i Sverige och hushållens egen ekonomi och sparande samt deras förväntning om inflationen. Konfidensindikation visade under hösten 28 och våren 29 en hög pessimism hos konsumenterna. Indikatorn har under sommaren 29 återhämtat sig men ligger fortfarande på en nivå under normalläget. Hushållens konfidensindikator har en hög korrelation med detaljhandelsomsättningen av sällanköpsvaror och sällanköpsvaruhandeln har haft övervägande negativa månadsvisa utvecklingstal sedan oktober 28. Den höga pessimismen hos hushållen har inneburit att de valt att spara istället för att konsumera, trots att de till följd av högre disponibel inkomst har möjlighet att spendera mer än tidigare. Den positivare inställningen från hushållen under sommaren har visat sig i försäljningen av sällanköpsvaror som under juni hade positiva tillväxttal. Hushållens konfidensindikator (CCI) och omsättning av sällanköpsvaror tom juli 29 Källa: Konjunkturinstitutet 7

8 3. OMVÄRLDSANALYS 3.1 Konkurrenssituation utbud Konkurrenssituation i sydvästsektorn är stor. Salem och Rönninge ligger nära E4 och invånarna tar sig snabbt till närliggande stora handelsplatser, särskilt när de kan utnyttja E4:an. Förutom Stockholms innerstad bedöms följande handelsplatser vara de huvudsakliga konkurrenterna i rangordning:. Område Avstånd Restid ca Ica Maxi, dagligvaror + viss volymhandel 8,5 km 8 min Kungens kurva, dagligvaror och sällanköpsvaror, 2 km 15 min volymhandel Tumba centrum, utbud av sällanköpsvaror + dagligvaror 5 km 8 min Skärholmens Centrum, komplett utbud av sällanköpsv. + 2 km 15 min dagligvaror Coop Forum Fittja 14 km 12 min Södertälje Moraberg, volymhandel 1 km 1 min Södertälje Geneta, Dagligvaror 16 km 12 min Skärholmen C ICA Maxi Kungens kurva Volymhandel Coop Forum Coop Forum ICA Maxi Tumba C Översiktsbild över konkurrenssituationen 8

9 3.2 Planerade förändringar i omlandet Kungens kurva I Kungens kurva pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Både KF fastigheter och IKEA/IKANO äger stora potentiella byggrätter och planerar att komplettera området med ytterligare volymhandel, dagligvaruhandel och sällanköpsvaror. Även Bonnier cityfastigheter äger en stor fastighet (gamla Interprint) som kan kompletteras med ytterligare handel. Innan ny handel kan tillkomma måste dock detaljplaner upprättas och trafiksituationen förbättras. Oklarheter i hur Förbifart Stockholm ska ansluta komplicerar trafikfrågan. Det nya Skärholmens Centrum invigdes hösten 28. Någon ny stor utbyggnad planeras för närvarande inte. Södertälje Både i Moraberg och Geneta finns ledig mark för etablering av ny handel, dock ej dagligvaror. I närheten av Moraberg, i Veda, har det funnits en Ica Supermarket samt en Willys som för närvarande är stängda pga brand. Ombyggnadsarbeten pågår och under 21 öppnar Willys. ICA arbetar med att få en större byggrätt för att kunna öppna en ICA Maxi Det är dock oklart när det kan vara aktuellt. I området finns även en Lidl. Södertälje har även ett program för sin stadskärna ute på remiss för närvarande. Programmet är ambitiöst och sträcker sig 2 år framåt i tiden. I programmet finns ett stort antal nya bostäder samt en utökning av handeln i Södertälje med ca 3 procent. En förändring kommer dock ske under en relativt lång tidsperiod. Botkyrka I Eriksbergs industriområde (vid ICA Maxi) planeras inte för någon utökning av handel, förutom en del anpassningar av nuvarande Bauhaus och ICA Maxi. I Slagsta strand finns stora ytor lediga för handel. Det har dock visat sig efter flera försök att det inte är ett läge som fungerar för handel. I Tumba Centrum diskuteras en utökning österut mot bussterminalen. Det blir i så fall en komplicerad och dyr lösning. Vid Coop Forum i Fittja har nyligen Hornbach etablerat sig. Viss handelsyta finns ledig för etablering i Coop Forumhuset. 9

10 4. HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN 4.1 Rönninge Centrum Rönninge Centrum är ett litet närcentrum där en Coop Konsum på ca 65 kvm är det bärande inslaget. Utöver Konsum finns i Rönninge Centrum: Frisör 2 st Massage etc Pizzeria/restaurang 3 st Tobaksaffär Blomsteraffär Delikatessbutik Present och inredning 2 st. Bankomat Konditori Skomakeri, kemtvätt nyckelservice. Foto: NE Selin Torget i Rönninge centrum. 4.2 Salems centrum Salems Centrum är kommunens huvudcentrum. Här finns den huvudsakliga kommersiella och offentliga servicen samlad. Även i Salems Centrum är livsmedelsbutiken det bärande inslaget. I Salems C har det länge funnits två butiker, en Konsum och en ICA. Konsumbutiken ersattes av en Netto för ett antal år sedan. Nettobutiken har varit stängd en tid och lokalen vakant. Under hösten 29 stänger ICA-butiken och en VI-butik etableras i den gamla konsumlokalen. Framåt årsskiftet 29/21 kommer Vi-butiken även flytta in i ICA:s lokaler och då bilda en dagligvarubutik på ca 2 55 kvm. 1

11 Foto: NE Selin Salem centrum, entré österifrån Utöver VI-butiken finns i Salems centrum: Pizzeria/restaurang 2 st Grillkiosk Blomsteraffär Damklädesbutik Presentbutik Leksaker och Kiosk Frisör 2st Konditori Pressbyrå Kemtvätt, nycklar, lås Second hand butik. Handelsbanken Swedbank Bankomat Systembolag Apotek Folktandvård/privattandläkare Vårdcentral Bibliotek Kommunalhus 11

12 Foto: NE Selin Salem Centrum, entré från parkeringen 4.3 Övrig service i kommunen I Söderby park finns en mindre lokal för en service butik. I kommunen finns även en service butik med gamla anor. Före detta Pia Närköp som var Sveriges första servicebutik idag omvandlad till Nära Dej som är belägen ca 6 m öster om Salems Centrum. I kommunen finns även en Statoil med tillhörande servicebutik. 12

13 5. DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN 5.1 Försäljningsindex Försäljningsindex är en jämförelse mellan kommunens invånares köpkraft och den faktiska detaljhandelsomsättningen i kommunen. Under 2-talet har Salems kommun generellt haft låga siffror, dvs en liten köptrohet bland befolkningen. Siffrorna har dock varit relativt stabila och till och med ökat när det gäller sällanköpshandeln, vilket går emot trenden i Stockholms län. Det är dock mycket låga nivåer, under tio procent. Försäljningsindex dagligvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex sällanköpsvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI 13

14 Försäljningsindex total deltaljhandel Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex inom dagligvaruhandeln pekar på att omkring en tredjedel av försäljningsunderlaget gör sina inköp i Salems kommun. Detta skall jämföras med medianen för förortskommuner där omkring 85 procent av försäljningsunderlaget gör sina inköp i sin hemkommun. Försäljningsindex inom sällanköpsvaruhandeln pekar på att mer än 9 procent av försäljningsunderlaget sker i andra kommuner. 6. ANALYS AV EFTERFRÅGAN 6.1 Befolkningsutveckling Salems kommun har haft en stadigt ökande befolkning sedan 198. En stor del av ökningen har tillkommit i Rönninge där relativt mycket bostäder har byggts. Vid årsskiftet 28/29 var befolkningen i Salem varav personer bor i kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av 28 en högre andel barn och ungdomar upp till 2 år, samt personer i ålder 4-49 år. Däremot är andelen 75 år och äldre lägre i Salem än länsgenomsnittet. Vid årsskiftet 28/29 fanns 913 utländska medborgare vilket motsvarar 6, % av totalbefolkningen. Antalet utländska medborgare har minskat något från föregående år. En tredjedel av de utländska medborgarna var finska medborgare. Dessutom var drygt 1 2 personer Salemsbor födda i utlandet. 14

15 Befolkning Befolkning Tabellen visar befolkningsprognosen fram till 215. Befolkningsprognos År Antal Förändr Under perioden fram till 215 räknar kommunen med att befolkningen kommer att öka med ca 67 invånare vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Det vill säga en relativt måttlig befolkningsökning. Befolkningsutvecklingen har beräknats utifrån det planerade bostadsbyggandet och Översiktsplan för Salem. 6.2 Konsumtion Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 25 kr när det gäller dagligvaror Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 31 kr när det gäller sällanköpsvaror. Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2-talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionsökningen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under

16 18 17 Hushållens konsumtionsutgifter avseende detaljhandel, index Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet Konsumtionsprognos detaljhandeln i Sverige Sällanköpsvaror 1,8% -,2% 3,5% 4,6% Dagligvaror -1,% 2,2% 2,% 1,4% Totalt,6%,9% 2,8% 3,2% Källa: konjunkturinstitutet 6.3 Framtida efterfrågan Vid en försiktig beräkning av den framtida konsumtionen i Salem så kan man utgå ifrån att dagligvaruhandeln ökar med 1 procent per år och sällanköpshandeln ökar med 2 procent. Under befolkningsprognosperioden får man då följande resultat: Beräkning av framtida konsumtion Dagligvaror År Bef.utv Konsumtionunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% Summa, milj kr,6 2,3 5,4 9,4 11,6 12,6 14, Beräkning av framtida konsumtion Sällansköpsvaror År Bef.utv Konsumtionsunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 16

17 Summa. milj kr,2,9 2,1 3,5 4,4 5, 5,8 Med bibehållen marknadsandel, dvs att ca 34 % av Salems befolkning handlar dagligvarorna i kommunen och att ca 7 % av befolkningen handlar sällanköpsvarorna i kommunen, innebär detta att omsättningen när det gäller dagligvaror beräknas öka med ca 14 milj. kr och 5,8 milj. kr när det gäller sällanköpsvaror. Detta är ytterst blygsamma siffror, men notera att de bygger på bibehållen marknadsandel. 6.4 Planerad ny bebyggelse I Rönninge sker en kontinuerlig förtätning genom avstyckning av tomter. Kommunens stora utbyggnadsområde är för närvarande Söderby Park där ca 26 lägenheter har byggts under de senaste åren. Ca 12 lägenheter återstår att bygga i området. Kommunen planerar även ny bostadsbebyggelse i både Rönninge centrum och Salems centrum. I Rönninge Centrum planerar SMÅA och Salems kommun att bygga ca 1 nya lägenheter i anslutning till nuvarande centrum. I ett bostadshus som ligger i direkt anslutning till torget, vid nuvarande boulebana, planeras även för viss utökning av de kommersiella ytorna, ca 3 kvm. Idéskiss Rönninge Centrum, gulmarkerade byggnader är ny bebyggelse. Idéskissen utgår ifrån att man kan flytta nuvarande bussterminal och effektivisera den. Ny bostadsbebyggelse planeras bl. a där bussterminalen finns idag. 17

18 I Salems centrum har en längre tid olika utbyggnadsförslag studerats. På den norra delen av parkeringsytan och i dalgången där en bollplan idag är belägen är områden som är mest aktuella för ny bebyggelse. Tidigare centrumägare har även skisserat på en ganska stor ombyggnad av centrumbyggnaden samt rivning av nuvarande kommunalhus och byggande av bostäder i direkt anslutning till centrum. Svårigheten är att ordna en väl fungerande tillgänglighet med parkering och varuförsörjning. Del av Salems centrum med möjligt område för ny bostadsbebyggelse markerat. 18

19 7. HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT Sverige var ett av de första länderna i Europa som introducerade köpcentrum och som haft liknande anläggningar som finns idag sedan slutet av 195-talet. De flesta svenska städer har köpcentrum i sina citykärnor och som ett resultat av detta har Sverige en hög andel köpcentrumyta per capita och den överstiger det europeiska genomsnittet. Privatkonsumtionen och detaljhandels försäljningsutveckling har haft en hög tillväxtstakt under senare år och detta har bidragit till en hög utbyggnadstakt av nya handelsetableringar. Under de tre senaste åren har cirka 35 kvm köpcentrumyta och 7 kvm volymhandelsyta färdigställts i Sverige. Konkurrensen mellan handelsplatserna har hårdnat och för att behålla sin marknadsandel behöver handelsplatserna förnya och utveckla sig ständigt. Genomförda exempel från Stockholmsregionen är Skärholmen centrum, Vällingby centrum och Sickla Köpkvarter. I Stockholm kommer mycket ny handelsyta ut på marknaden under 29. Kista Galleria byggs ut med 12 kvm ny handelsyta och färdigställs hösten 29. Sickla Köpkvarter har utökats med 1 kvm handelsyta. På Liljeholmstorget byggs ett nytt köpcentrum om ca 28 kvm handelsyta som öppnar hösten 29. Ett av de största projekten som pågår är satsningen på handel vid Bromma flygfält, Bromma Center. De gamla flyghangarerna har byggts om för volymhandel och nu planeras ett 25 kvm stort köpcentrum som planeras öppnas våren 21. I Solna planeras Skandinaviens största köpcentrum invid den nya nationalarenan, Swedbank Arena, med en total handelsyta på mer än 1 kvm. Köpcentrumet planeras färdigställas till julen 212. Under hösten 28, i takt med att de ekonomiska utsikterna försämrats, har flera handelsprojekt blivit uppskjutna eller inställda. Detaljhandlarna har blivit försiktigare och har dragit ner på etableringstakten och det har blivit svårare att fylla projekt. Genomförandet av utbyggnader och renoveringar förväntas dock fortsätta för att försvara eller öka marknadsandelar. De senaste 2 årens utveckling har inneburit en kraftig koncentration av handeln, där de stora handelsplatserna blir större och starkare. Mer än hälften av all sällanköpsvaruhandel skedde i 18 kommuner under 27. Den högre konkurrensen gör att mindre handelsplatser i sämre lägen kan få det betydligt tuffare. Trenden är att större handelsplatser växer på bekostnad av handeln i mindre kommuner. Generellt koncentreras handeln till starka regioner, de stora städernas stadskärnor, större köpcentrum och volymhandelsområden. Ett växande område inom handeln är internethandeln som under 27 ökade med 24%. Omsättningen i e-handeln uppgick till 17,7 miljarder kronor vilket motsvarar 3% av den totala detaljhandeln. Trenden är att omsättningen inom internethandeln fortsätter att öka men att det inte sker på bekostnad av befintliga handlare utan att också den befintliga handeln satsar på e-handel. 19

20 8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 8.1 Rönninge centrum Bedömningen är att det är rimligt att utöka handeln i liten omfattning. De förslag som diskuteras innehåller ett litet tillskott kommersiell yta, som säkert går att fylla med olika specialbutiker. En del verksamheter i Rönninge ligger dessutom utspritt och strukturen skulle bli bättre och mer attraktiv om allt koncentrerades i anslutning till torget. Helt avgörande för Rönninge Centrums framtid är att den befintliga livsmedelshandeln fortlever. Vid en förändring av Rönninge bör kommunen i första hand tänka på att stärka överlevnadsmöjligheten för livsmedelsbutiken. Parkeringen är en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Ambitionen att bygga fler bostäder i Rönninge C är positiv och kommer att stärka livsmedelsförsäljningen Rönninge Centrum ger i övrigt ett trevligt och småskaligt intryck, dessa värden är viktiga att bevara. 8.2 Salems centrum Den nya Vi-butiken som öppnar under hösten 29 kommer sannolikt att vara ett stort tillskott för Salems centrum. Ägarna gör bedömningen att omsättningen kan öka från dagens ca 4 mkr till mer än 1 mkr. Vilket är fullt rimligt eftersom dagens köptrohet i kommunen är väldigt låg. Finns det ett bra alternativ i närområdet så tenderar kunderna att handla dagligvaror på hemmaplan, men det ställer stora krav på den lokala handlaren för att lyckas. Även i Salems Centrum är parkeringsmöjligheten en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Det måste även finnas tillräckligt med P-platser för handeln. Med en ökning av omsättningen när det gäller dagligvaror kommer kundflödet i Salems centrum öka avsevärt vilket förstås stärker övrig befintlig handel. Både fastighetsägare och övriga handlare blir mer motiverade att göra investeringar och fräscha upp i centrum vilket är nödvändigt. Det kommer även sannolikt finnas utrymme för ytterligare kommersiella ytor. Med tanke på konkurrenssituationen med flera etablerade handelsplatser i närområdet så är dock bedömningen att kundunderlaget i Salem är alltför litet för att kunna göra en större expansion med inriktning mot sällanköpsvaror. Det är inte heller sannolikt att kunder utifrån, från andra kommuner, i någon större omfattning kommer att åka till Salem för att handla. En utökad sällansköpshandel med upp mot 2 kvm för mindre specialbutiker bedöms dock som rimlig. Idag saknas exempelvis optiker, färghandel och filmuthyrningsbutik. Ambitionen att bygga fler bostäder i Salem Centrum är positiv och kommer stärka centrum. Salems Centrum ger för närvarande ett mindre trevligt intryck, med en ny livsmedelsbutik kommer detta sannolikt ändras till viss del. Det finns dock mycket att åtgärda. Intrycket från parkering måste ändras. Idag ger entrén från parkeringen känslan av att man går in på baksidan bland lastkajer och sophantering. Torget i Salem är varken eller. Centrumets inomhusdel upptar halva torgytan och torget 2

21 utomhusdel är torftig och obesökt. Här finns stora möjligheter till förbättring. En annan stor förbättringspotential är entrén till centrum från Fredriksbergsvägen. Idag möts en besökare av kala fasader som ger en baksideskänsla. Torget Salems centrum Entré från Fredriksbergsvägen Ett sätt att förbättra torget är att aktivera den norra delen där nuvarande kommunhus finns. Antingen genom att kommunhuset ersätts med ett bostadshus med kommersiella lokaler i gatuplanet vända mot torget, alternativt öppna upp fasaden mot torget med kommersiella lokaler. Svårigheten är att klara av behovet av nya parkeringsplatser. 8.3 Generella slutsatser Försäljningsindexet för Salem visar att det finns potential att öka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Här finns en stor potential till att öka. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällansköpshandel i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. 21

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1

MOBILIAGUIDEN MOBILIAGUIDEN 1 MOBILIAGUIDEN 2014 MOBILIAGUIDEN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...1 Atrium Ljungberg AB...2 En unik historia...3 Marknadsplan Mobilia 2014...4 Konkurrensöversikt...5 Trender...6 Kommunikationsstrategi...7

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer