HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM"

Transkript

1 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A STOCKHOLM Tel Org nr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND - HISTORIK EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN BNP-tillväxten Arbetsmarknaden Privat konsumtion och disponibel inkomst Hushållens konfidensindikator OMVÄRLDSANALYS Konkurrenssituation utbud Planerade förändringar i omlandet HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN Rönninge Centrum Salems centrum Övrig service i kommunen DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN Försäljningsindex ANALYS AV EFTERFRÅGAN Befolkningsutveckling Konsumtion Framtida efterfrågan Planerad ny bebyggelse HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER Rönninge centrum Salems centrum Generella slutsatser Källor: Definitioner Handeln omnämns i rapporten utifrån Dagligvaror: mat, blommor, kem-tekniska artiklar m.m. Sällanköpsvaror: Vitvaror, möbler, TV, byggvaror, kläder skor, smycken, ur m.m. 2

3 SAMMANFATTNING Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Både i Rönninge centrum och Salems centrum finns planer på och behov av förändringar. Det handlar om ny bostadsbebyggelse men även vissa förändringar av centrumanläggningarna. Försäljningsindexet för Salems kommun visar att det finns potential att utöka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällanköpsvaror i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. När det gäller dagligvaror är dock situationen en annan. Finns det en bra, välfungerande och tillgänglig butik med en duktig handlare så föredrar kunderna att handla i närområdet. Viktigt är förstås att den lokala handlaren kontinuerligt arbetar med kvalité, pris och öppettider. Bedömningen är därför att befintlig dagligvaruhandel har goda möjligheter att expandera i kommunen. Detta är mycket positivt eftersom både Rönninge centrum och Salems centrum är helt beroende av sina respektive livsmedelsbutiker. Salems centrum och Rönninge centrum konkurrerar idag främst när det gäller dagligvaror. Befolkningsunderlaget i kommunen är dock fullt tillräckligt för att båda butikerna ska kunna vara livskraftiga och lönsamma. Konkurrensen gynnar kommuninvånarna eftersom de två dagligvarubutikerna ständigt måste skärpa sig. Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Där den huvudsakliga servicen finns samlad. Viktiga aktörer såsom banker, Systembolag och Apotek är etablerade där. I Salems centrum är dessutom den offentliga servicen som vårdcentral, tandläkare, kommunhus och bibliotek koncentrerad. Den kommunala planeringen bör därför i första hand inriktas mot att förtäta och stärka Salems centrum, det är där det finns bäst förutsättningar. Den kommunala planeringen bör även inrikta sig mot att det är i Rönninge C och i Salem C som dagligvaruförsäljningen i kommunen ska bedrivas. 3

4 1. BAKGRUND - HISTORIK Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Kommunen består i huvudsak av två tätortsområden, Salem och Rönninge samt glesbygd. Sedan järnvägen byggts ut i slutet av 18-talet med en station i Rönninge började Rönninge samhälle successivt att växa fram med villor och sommarstugor. Under senare år har vissa delar av Rönninge förtätats ganska väsentligt, bl. a i Rönninge Centrum, Engelsberg, och Högbacka. Många fritidshus har permanentats. Idag bor ca 5 2 invånare i Rönninge. Kommundelen Salem växte fram på kort tid under slutet av 196-talet. Befolkningen i kommunen ökade från (1965) till (197) och de allra flesta av de nya kommuninnevånarna bosatte sig i Salem. Under 199-talet byggdes bostadsområdet Söderby Gärde och sedan 24 pågår utbyggnaden av Söderby Park på gränsen till Botkyrka kommun. Salem består av låga flerbostadshus och gruppbyggda småhus. I mitten finns ett centrum med kommersiell och offentlig service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken. När Salem byggdes flyttade många unga familjer med barn dit och trots att det nu gått mer än 3 år sedan Salem byggdes är kommunen fortfarande en av de barn- och ungdomstätaste i landet. För närvarande sker en generationsväxling i kommunen. Många av de som flyttade in i radhusen för 25-3 år sedan har idag barn som flyttat hemifrån och söker nu en mindre bostad, därför flyttar man. Till husen flyttar nya barnfamiljer och då ofta ungdomar som är uppväxta i Salem. Arbetstillfällen I Salem finns få arbetstillfällen. Den s k arbetsplatskvoten, d v s förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande nattbefolkningen var år 23 endast 35%, vilket var den lägsta kvoten i länet. År 23 fanns det ca 2 45 arbetstillfällen i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning. Det totala antalet arbetstillfällen har varit konstant sedan i början av 199-talet. Den största arbetsgivaren är kommunen med ca 85 anställda. Övriga större arbetsplatser är Hemvärnets Stridsskola, ICA Salem, City Trafik AB, Rönningeborgs Bostadsrättsförening, Rosstorps vårdhem, Skolberga sjukhem och primärvårdcentralen i Salems centrum. Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed Salemsvägen, bl a i Salems hantverksby. Pendling Av de drygt 7 förvärvsarbetande Salemsborna 23 arbetade ca 1 45 personer eller 21% i den egna kommunen. Drygt 2 45 Salemsbor (36%) arbetade i Stockholm stad och drygt 1 55 (22%) arbetade i Huddinge/Botkyrka. Enligt Resvane-undersökningen från SCB reste nära hälften av de förvärvsarbetande Salemsborna med kollektiva färdmedel till arbetet, 41% åkte bil och 1% cyklade eller gick. Andelen som åkte bil till jobbet har minskat något under den senaste 2- årsperioden. Kommersiell service och livsmedelsförsäljning I Salems kommun finns två centrum-anläggningar. I Salems Centrum finns förutom en butik för livsmedelsförsäljning bl. a post, bank, Apotek, restauranger och Systembolag. I Rönninge Centrum 4

5 finns, förutom livsmedelsförsäljning, ett mindre utbud av annan service. I kommunen finns ytterligare tre mindre lokaler med viss livsmedelsförsäljning. 2. EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN 2.1 BNP-tillväxten Den globala ekonomin har försämrats dramatiskt efter september 28 då den globala finansiella krisen startade och prognosinstituten reviderade sina prognoser flera gånger under år 28. BNPtillväxten i Sverige blev -,2 procent på årsbasis för 28. Sverige är en relativt liten ekonomi med en stor export och påverkas i hög grad av den globala ekonomiska krisen. Konjunkturinstitutet förväntar i sin prognos för 29 en BNP-tillväxt med -5,%. Prognosen för 21 visar en BNP-tillväxt på 1,5%. I jämförelse med övriga världen förväntas Sverige få en BNP-tillväxt något under genomsnittet. BNP-tillväxt i Sverige 2-21P 6, 4, 2,, -2, , -6, Källa: Konjunkturinstitutet aug Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden har försvagats och antalet varsel har ökat kraftigt sedan hösten 28. Sysselsättningstillväxten, som under 27 och i början av 28 var starkt positiv, har som följd av den nedåtgående trenden sjunkit och tillväxten väntas bli negativ under 29. Arbetslösheten i Sverige har ökat från att varit på 6,1% under 28 till 9,8% i juni 29. Arbetslösheten förväntas att stiga till ca 12 % under 21 enligt Konjunkturinstitutet. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot industrisektorn i Sverige. Industrierna ligger oftast i mindre orter och dessa är mycket beroende av sin industri som ofta är den största arbetsgivaren. Särskilt drabbat är Västra Götalands län på grund av nedgången i bilindustrin. Det är i Västra Götalands län som de flesta varsel kommit, cirka 28 5 personer har blivit varslade under perioden oktober 28 till maj 29 vilket kan jämföras med Stockholms län där 22 5 personer har blivit varslande. Hela Västra Götalands län har i större eller mindre utsträckning känt av den minskande aktiviteten inom tillverkningsindustrin. 2.3 Privat konsumtion och disponibel inkomst Den disponibla inkomsten ökade med 3,3% under 28. Riksbanken har sedan oktober 28 sänkt reporäntan ett flertal gånger och räntan ligger idag på rekordlånga,25%. Inflationstakten är mycket låg och den förväntas av konjunkturinstitutet att bli negativ med -,3% under 29. Lägre 5

6 bolåneräntor, lägre inflationstakt och därtill sänkta skatter medför att hushållen får mer pengar att röra sig med och den disponibla inkomsten förväntas öka med,3% under 29. Den privata konsumtionen som har stor betydelse för detaljhandelsmarknaden hade en stark tillväxt under 27 som slutade på 3,% i reala termer. Resultatet för 28 visar en minskning av konsumtionen med -,2% och Konjunkturinstitutet prognostiserade i augusti en negativ konsumtionstillväxt med -1,5% för Sverige under 29 och en ökning under 21 med 2,2%. Osäkerheten på arbetsmarknaden medför att hushållen blir mer försiktiga och ökar sitt sparande. Privat konsumtion och disponibel inkomst Källa: Konjunkturinstitutet prognos 21 prognos Privat konsumtion 2,7% 2,3% 3,%,3% 1,5% 2,2% Disponibel inkomst 1,2% 3,3% 3,6% 3,6%,3%,1% Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2- talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under Hushållens konsumtion Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet 2.4 Hushållens konfidensindikator Hushållens konfidensindikator visar vad de svenska hushållen tror om den egna och den svenska ekonomin. Konfidensindikatorn grundar sig på en undersökning som genomförs av Konjunkturinstitutet varje månad och resultatet visar hushållens attityder till den generella ekonomiska 6

7 situationen i Sverige och hushållens egen ekonomi och sparande samt deras förväntning om inflationen. Konfidensindikation visade under hösten 28 och våren 29 en hög pessimism hos konsumenterna. Indikatorn har under sommaren 29 återhämtat sig men ligger fortfarande på en nivå under normalläget. Hushållens konfidensindikator har en hög korrelation med detaljhandelsomsättningen av sällanköpsvaror och sällanköpsvaruhandeln har haft övervägande negativa månadsvisa utvecklingstal sedan oktober 28. Den höga pessimismen hos hushållen har inneburit att de valt att spara istället för att konsumera, trots att de till följd av högre disponibel inkomst har möjlighet att spendera mer än tidigare. Den positivare inställningen från hushållen under sommaren har visat sig i försäljningen av sällanköpsvaror som under juni hade positiva tillväxttal. Hushållens konfidensindikator (CCI) och omsättning av sällanköpsvaror tom juli 29 Källa: Konjunkturinstitutet 7

8 3. OMVÄRLDSANALYS 3.1 Konkurrenssituation utbud Konkurrenssituation i sydvästsektorn är stor. Salem och Rönninge ligger nära E4 och invånarna tar sig snabbt till närliggande stora handelsplatser, särskilt när de kan utnyttja E4:an. Förutom Stockholms innerstad bedöms följande handelsplatser vara de huvudsakliga konkurrenterna i rangordning:. Område Avstånd Restid ca Ica Maxi, dagligvaror + viss volymhandel 8,5 km 8 min Kungens kurva, dagligvaror och sällanköpsvaror, 2 km 15 min volymhandel Tumba centrum, utbud av sällanköpsvaror + dagligvaror 5 km 8 min Skärholmens Centrum, komplett utbud av sällanköpsv. + 2 km 15 min dagligvaror Coop Forum Fittja 14 km 12 min Södertälje Moraberg, volymhandel 1 km 1 min Södertälje Geneta, Dagligvaror 16 km 12 min Skärholmen C ICA Maxi Kungens kurva Volymhandel Coop Forum Coop Forum ICA Maxi Tumba C Översiktsbild över konkurrenssituationen 8

9 3.2 Planerade förändringar i omlandet Kungens kurva I Kungens kurva pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Både KF fastigheter och IKEA/IKANO äger stora potentiella byggrätter och planerar att komplettera området med ytterligare volymhandel, dagligvaruhandel och sällanköpsvaror. Även Bonnier cityfastigheter äger en stor fastighet (gamla Interprint) som kan kompletteras med ytterligare handel. Innan ny handel kan tillkomma måste dock detaljplaner upprättas och trafiksituationen förbättras. Oklarheter i hur Förbifart Stockholm ska ansluta komplicerar trafikfrågan. Det nya Skärholmens Centrum invigdes hösten 28. Någon ny stor utbyggnad planeras för närvarande inte. Södertälje Både i Moraberg och Geneta finns ledig mark för etablering av ny handel, dock ej dagligvaror. I närheten av Moraberg, i Veda, har det funnits en Ica Supermarket samt en Willys som för närvarande är stängda pga brand. Ombyggnadsarbeten pågår och under 21 öppnar Willys. ICA arbetar med att få en större byggrätt för att kunna öppna en ICA Maxi Det är dock oklart när det kan vara aktuellt. I området finns även en Lidl. Södertälje har även ett program för sin stadskärna ute på remiss för närvarande. Programmet är ambitiöst och sträcker sig 2 år framåt i tiden. I programmet finns ett stort antal nya bostäder samt en utökning av handeln i Södertälje med ca 3 procent. En förändring kommer dock ske under en relativt lång tidsperiod. Botkyrka I Eriksbergs industriområde (vid ICA Maxi) planeras inte för någon utökning av handel, förutom en del anpassningar av nuvarande Bauhaus och ICA Maxi. I Slagsta strand finns stora ytor lediga för handel. Det har dock visat sig efter flera försök att det inte är ett läge som fungerar för handel. I Tumba Centrum diskuteras en utökning österut mot bussterminalen. Det blir i så fall en komplicerad och dyr lösning. Vid Coop Forum i Fittja har nyligen Hornbach etablerat sig. Viss handelsyta finns ledig för etablering i Coop Forumhuset. 9

10 4. HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN 4.1 Rönninge Centrum Rönninge Centrum är ett litet närcentrum där en Coop Konsum på ca 65 kvm är det bärande inslaget. Utöver Konsum finns i Rönninge Centrum: Frisör 2 st Massage etc Pizzeria/restaurang 3 st Tobaksaffär Blomsteraffär Delikatessbutik Present och inredning 2 st. Bankomat Konditori Skomakeri, kemtvätt nyckelservice. Foto: NE Selin Torget i Rönninge centrum. 4.2 Salems centrum Salems Centrum är kommunens huvudcentrum. Här finns den huvudsakliga kommersiella och offentliga servicen samlad. Även i Salems Centrum är livsmedelsbutiken det bärande inslaget. I Salems C har det länge funnits två butiker, en Konsum och en ICA. Konsumbutiken ersattes av en Netto för ett antal år sedan. Nettobutiken har varit stängd en tid och lokalen vakant. Under hösten 29 stänger ICA-butiken och en VI-butik etableras i den gamla konsumlokalen. Framåt årsskiftet 29/21 kommer Vi-butiken även flytta in i ICA:s lokaler och då bilda en dagligvarubutik på ca 2 55 kvm. 1

11 Foto: NE Selin Salem centrum, entré österifrån Utöver VI-butiken finns i Salems centrum: Pizzeria/restaurang 2 st Grillkiosk Blomsteraffär Damklädesbutik Presentbutik Leksaker och Kiosk Frisör 2st Konditori Pressbyrå Kemtvätt, nycklar, lås Second hand butik. Handelsbanken Swedbank Bankomat Systembolag Apotek Folktandvård/privattandläkare Vårdcentral Bibliotek Kommunalhus 11

12 Foto: NE Selin Salem Centrum, entré från parkeringen 4.3 Övrig service i kommunen I Söderby park finns en mindre lokal för en service butik. I kommunen finns även en service butik med gamla anor. Före detta Pia Närköp som var Sveriges första servicebutik idag omvandlad till Nära Dej som är belägen ca 6 m öster om Salems Centrum. I kommunen finns även en Statoil med tillhörande servicebutik. 12

13 5. DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN 5.1 Försäljningsindex Försäljningsindex är en jämförelse mellan kommunens invånares köpkraft och den faktiska detaljhandelsomsättningen i kommunen. Under 2-talet har Salems kommun generellt haft låga siffror, dvs en liten köptrohet bland befolkningen. Siffrorna har dock varit relativt stabila och till och med ökat när det gäller sällanköpshandeln, vilket går emot trenden i Stockholms län. Det är dock mycket låga nivåer, under tio procent. Försäljningsindex dagligvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex sällanköpsvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI 13

14 Försäljningsindex total deltaljhandel Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex inom dagligvaruhandeln pekar på att omkring en tredjedel av försäljningsunderlaget gör sina inköp i Salems kommun. Detta skall jämföras med medianen för förortskommuner där omkring 85 procent av försäljningsunderlaget gör sina inköp i sin hemkommun. Försäljningsindex inom sällanköpsvaruhandeln pekar på att mer än 9 procent av försäljningsunderlaget sker i andra kommuner. 6. ANALYS AV EFTERFRÅGAN 6.1 Befolkningsutveckling Salems kommun har haft en stadigt ökande befolkning sedan 198. En stor del av ökningen har tillkommit i Rönninge där relativt mycket bostäder har byggts. Vid årsskiftet 28/29 var befolkningen i Salem varav personer bor i kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av 28 en högre andel barn och ungdomar upp till 2 år, samt personer i ålder 4-49 år. Däremot är andelen 75 år och äldre lägre i Salem än länsgenomsnittet. Vid årsskiftet 28/29 fanns 913 utländska medborgare vilket motsvarar 6, % av totalbefolkningen. Antalet utländska medborgare har minskat något från föregående år. En tredjedel av de utländska medborgarna var finska medborgare. Dessutom var drygt 1 2 personer Salemsbor födda i utlandet. 14

15 Befolkning Befolkning Tabellen visar befolkningsprognosen fram till 215. Befolkningsprognos År Antal Förändr Under perioden fram till 215 räknar kommunen med att befolkningen kommer att öka med ca 67 invånare vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Det vill säga en relativt måttlig befolkningsökning. Befolkningsutvecklingen har beräknats utifrån det planerade bostadsbyggandet och Översiktsplan för Salem. 6.2 Konsumtion Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 25 kr när det gäller dagligvaror Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 31 kr när det gäller sällanköpsvaror. Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2-talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionsökningen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under

16 18 17 Hushållens konsumtionsutgifter avseende detaljhandel, index Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet Konsumtionsprognos detaljhandeln i Sverige Sällanköpsvaror 1,8% -,2% 3,5% 4,6% Dagligvaror -1,% 2,2% 2,% 1,4% Totalt,6%,9% 2,8% 3,2% Källa: konjunkturinstitutet 6.3 Framtida efterfrågan Vid en försiktig beräkning av den framtida konsumtionen i Salem så kan man utgå ifrån att dagligvaruhandeln ökar med 1 procent per år och sällanköpshandeln ökar med 2 procent. Under befolkningsprognosperioden får man då följande resultat: Beräkning av framtida konsumtion Dagligvaror År Bef.utv Konsumtionunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% Summa, milj kr,6 2,3 5,4 9,4 11,6 12,6 14, Beräkning av framtida konsumtion Sällansköpsvaror År Bef.utv Konsumtionsunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 16

17 Summa. milj kr,2,9 2,1 3,5 4,4 5, 5,8 Med bibehållen marknadsandel, dvs att ca 34 % av Salems befolkning handlar dagligvarorna i kommunen och att ca 7 % av befolkningen handlar sällanköpsvarorna i kommunen, innebär detta att omsättningen när det gäller dagligvaror beräknas öka med ca 14 milj. kr och 5,8 milj. kr när det gäller sällanköpsvaror. Detta är ytterst blygsamma siffror, men notera att de bygger på bibehållen marknadsandel. 6.4 Planerad ny bebyggelse I Rönninge sker en kontinuerlig förtätning genom avstyckning av tomter. Kommunens stora utbyggnadsområde är för närvarande Söderby Park där ca 26 lägenheter har byggts under de senaste åren. Ca 12 lägenheter återstår att bygga i området. Kommunen planerar även ny bostadsbebyggelse i både Rönninge centrum och Salems centrum. I Rönninge Centrum planerar SMÅA och Salems kommun att bygga ca 1 nya lägenheter i anslutning till nuvarande centrum. I ett bostadshus som ligger i direkt anslutning till torget, vid nuvarande boulebana, planeras även för viss utökning av de kommersiella ytorna, ca 3 kvm. Idéskiss Rönninge Centrum, gulmarkerade byggnader är ny bebyggelse. Idéskissen utgår ifrån att man kan flytta nuvarande bussterminal och effektivisera den. Ny bostadsbebyggelse planeras bl. a där bussterminalen finns idag. 17

18 I Salems centrum har en längre tid olika utbyggnadsförslag studerats. På den norra delen av parkeringsytan och i dalgången där en bollplan idag är belägen är områden som är mest aktuella för ny bebyggelse. Tidigare centrumägare har även skisserat på en ganska stor ombyggnad av centrumbyggnaden samt rivning av nuvarande kommunalhus och byggande av bostäder i direkt anslutning till centrum. Svårigheten är att ordna en väl fungerande tillgänglighet med parkering och varuförsörjning. Del av Salems centrum med möjligt område för ny bostadsbebyggelse markerat. 18

19 7. HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT Sverige var ett av de första länderna i Europa som introducerade köpcentrum och som haft liknande anläggningar som finns idag sedan slutet av 195-talet. De flesta svenska städer har köpcentrum i sina citykärnor och som ett resultat av detta har Sverige en hög andel köpcentrumyta per capita och den överstiger det europeiska genomsnittet. Privatkonsumtionen och detaljhandels försäljningsutveckling har haft en hög tillväxtstakt under senare år och detta har bidragit till en hög utbyggnadstakt av nya handelsetableringar. Under de tre senaste åren har cirka 35 kvm köpcentrumyta och 7 kvm volymhandelsyta färdigställts i Sverige. Konkurrensen mellan handelsplatserna har hårdnat och för att behålla sin marknadsandel behöver handelsplatserna förnya och utveckla sig ständigt. Genomförda exempel från Stockholmsregionen är Skärholmen centrum, Vällingby centrum och Sickla Köpkvarter. I Stockholm kommer mycket ny handelsyta ut på marknaden under 29. Kista Galleria byggs ut med 12 kvm ny handelsyta och färdigställs hösten 29. Sickla Köpkvarter har utökats med 1 kvm handelsyta. På Liljeholmstorget byggs ett nytt köpcentrum om ca 28 kvm handelsyta som öppnar hösten 29. Ett av de största projekten som pågår är satsningen på handel vid Bromma flygfält, Bromma Center. De gamla flyghangarerna har byggts om för volymhandel och nu planeras ett 25 kvm stort köpcentrum som planeras öppnas våren 21. I Solna planeras Skandinaviens största köpcentrum invid den nya nationalarenan, Swedbank Arena, med en total handelsyta på mer än 1 kvm. Köpcentrumet planeras färdigställas till julen 212. Under hösten 28, i takt med att de ekonomiska utsikterna försämrats, har flera handelsprojekt blivit uppskjutna eller inställda. Detaljhandlarna har blivit försiktigare och har dragit ner på etableringstakten och det har blivit svårare att fylla projekt. Genomförandet av utbyggnader och renoveringar förväntas dock fortsätta för att försvara eller öka marknadsandelar. De senaste 2 årens utveckling har inneburit en kraftig koncentration av handeln, där de stora handelsplatserna blir större och starkare. Mer än hälften av all sällanköpsvaruhandel skedde i 18 kommuner under 27. Den högre konkurrensen gör att mindre handelsplatser i sämre lägen kan få det betydligt tuffare. Trenden är att större handelsplatser växer på bekostnad av handeln i mindre kommuner. Generellt koncentreras handeln till starka regioner, de stora städernas stadskärnor, större köpcentrum och volymhandelsområden. Ett växande område inom handeln är internethandeln som under 27 ökade med 24%. Omsättningen i e-handeln uppgick till 17,7 miljarder kronor vilket motsvarar 3% av den totala detaljhandeln. Trenden är att omsättningen inom internethandeln fortsätter att öka men att det inte sker på bekostnad av befintliga handlare utan att också den befintliga handeln satsar på e-handel. 19

20 8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 8.1 Rönninge centrum Bedömningen är att det är rimligt att utöka handeln i liten omfattning. De förslag som diskuteras innehåller ett litet tillskott kommersiell yta, som säkert går att fylla med olika specialbutiker. En del verksamheter i Rönninge ligger dessutom utspritt och strukturen skulle bli bättre och mer attraktiv om allt koncentrerades i anslutning till torget. Helt avgörande för Rönninge Centrums framtid är att den befintliga livsmedelshandeln fortlever. Vid en förändring av Rönninge bör kommunen i första hand tänka på att stärka överlevnadsmöjligheten för livsmedelsbutiken. Parkeringen är en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Ambitionen att bygga fler bostäder i Rönninge C är positiv och kommer att stärka livsmedelsförsäljningen Rönninge Centrum ger i övrigt ett trevligt och småskaligt intryck, dessa värden är viktiga att bevara. 8.2 Salems centrum Den nya Vi-butiken som öppnar under hösten 29 kommer sannolikt att vara ett stort tillskott för Salems centrum. Ägarna gör bedömningen att omsättningen kan öka från dagens ca 4 mkr till mer än 1 mkr. Vilket är fullt rimligt eftersom dagens köptrohet i kommunen är väldigt låg. Finns det ett bra alternativ i närområdet så tenderar kunderna att handla dagligvaror på hemmaplan, men det ställer stora krav på den lokala handlaren för att lyckas. Även i Salems Centrum är parkeringsmöjligheten en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Det måste även finnas tillräckligt med P-platser för handeln. Med en ökning av omsättningen när det gäller dagligvaror kommer kundflödet i Salems centrum öka avsevärt vilket förstås stärker övrig befintlig handel. Både fastighetsägare och övriga handlare blir mer motiverade att göra investeringar och fräscha upp i centrum vilket är nödvändigt. Det kommer även sannolikt finnas utrymme för ytterligare kommersiella ytor. Med tanke på konkurrenssituationen med flera etablerade handelsplatser i närområdet så är dock bedömningen att kundunderlaget i Salem är alltför litet för att kunna göra en större expansion med inriktning mot sällanköpsvaror. Det är inte heller sannolikt att kunder utifrån, från andra kommuner, i någon större omfattning kommer att åka till Salem för att handla. En utökad sällansköpshandel med upp mot 2 kvm för mindre specialbutiker bedöms dock som rimlig. Idag saknas exempelvis optiker, färghandel och filmuthyrningsbutik. Ambitionen att bygga fler bostäder i Salem Centrum är positiv och kommer stärka centrum. Salems Centrum ger för närvarande ett mindre trevligt intryck, med en ny livsmedelsbutik kommer detta sannolikt ändras till viss del. Det finns dock mycket att åtgärda. Intrycket från parkering måste ändras. Idag ger entrén från parkeringen känslan av att man går in på baksidan bland lastkajer och sophantering. Torget i Salem är varken eller. Centrumets inomhusdel upptar halva torgytan och torget 2

21 utomhusdel är torftig och obesökt. Här finns stora möjligheter till förbättring. En annan stor förbättringspotential är entrén till centrum från Fredriksbergsvägen. Idag möts en besökare av kala fasader som ger en baksideskänsla. Torget Salems centrum Entré från Fredriksbergsvägen Ett sätt att förbättra torget är att aktivera den norra delen där nuvarande kommunhus finns. Antingen genom att kommunhuset ersätts med ett bostadshus med kommersiella lokaler i gatuplanet vända mot torget, alternativt öppna upp fasaden mot torget med kommersiella lokaler. Svårigheten är att klara av behovet av nya parkeringsplatser. 8.3 Generella slutsatser Försäljningsindexet för Salem visar att det finns potential att öka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Här finns en stor potential till att öka. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällansköpshandel i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. 21

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09 HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel INNEHÅLL sida Bakgrund Översiktskarta planerat bostadsbyggande Handel i närområdet idag och imorgon Handel i Vaxholms stad idag Handel

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT?

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? 1 Innehållsförteckning Finns det verkligen en överetablering? 7 Vi tog reda på sanningen! 8 Avgränsningar i studien samt förklaringar

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Val av färdmedel vid shopping 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE.

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julprognos 2011 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND En ny stadsdel växer fram vid Kungsholmens norra strand! Just nu pågår en av de största omvandlingarna någonsin i

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE SVENSKA KÖPCENTER & HANDELSPLATSER THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 2 KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE KÖPCENTRUM & HANDELSPLATSER I SVERIGE 3 INDEX 3 4-5 6-8 9-10 11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 HÄR

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Närcentrum med köpkraft

Närcentrum med köpkraft Närcentrum med köpkraft Nya Viksjö Centrum JAKOBSBERG Nu planerar vi för tillbyggnad och uppgradering av Viksjö Centrum! Genom att bygga tre fristående handelsvolymer om ca 1 700 kvm i centrums bästa handelsläge,

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Adress Svetsarvägen 15 B

Adress Svetsarvägen 15 B Trevlig butiks eller kontorslokal mitt i Solna Business Park! Typ Butik, Kontor Storlek 200-300 kvm Adress Svetsarvägen 15 B Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Butik eller kontorslokal mitt

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer