HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM"

Transkript

1 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A STOCKHOLM Tel Org nr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING BAKGRUND - HISTORIK EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN BNP-tillväxten Arbetsmarknaden Privat konsumtion och disponibel inkomst Hushållens konfidensindikator OMVÄRLDSANALYS Konkurrenssituation utbud Planerade förändringar i omlandet HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN Rönninge Centrum Salems centrum Övrig service i kommunen DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN Försäljningsindex ANALYS AV EFTERFRÅGAN Befolkningsutveckling Konsumtion Framtida efterfrågan Planerad ny bebyggelse HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER Rönninge centrum Salems centrum Generella slutsatser Källor: Definitioner Handeln omnämns i rapporten utifrån Dagligvaror: mat, blommor, kem-tekniska artiklar m.m. Sällanköpsvaror: Vitvaror, möbler, TV, byggvaror, kläder skor, smycken, ur m.m. 2

3 SAMMANFATTNING Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Både i Rönninge centrum och Salems centrum finns planer på och behov av förändringar. Det handlar om ny bostadsbebyggelse men även vissa förändringar av centrumanläggningarna. Försäljningsindexet för Salems kommun visar att det finns potential att utöka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällanköpsvaror i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. När det gäller dagligvaror är dock situationen en annan. Finns det en bra, välfungerande och tillgänglig butik med en duktig handlare så föredrar kunderna att handla i närområdet. Viktigt är förstås att den lokala handlaren kontinuerligt arbetar med kvalité, pris och öppettider. Bedömningen är därför att befintlig dagligvaruhandel har goda möjligheter att expandera i kommunen. Detta är mycket positivt eftersom både Rönninge centrum och Salems centrum är helt beroende av sina respektive livsmedelsbutiker. Salems centrum och Rönninge centrum konkurrerar idag främst när det gäller dagligvaror. Befolkningsunderlaget i kommunen är dock fullt tillräckligt för att båda butikerna ska kunna vara livskraftiga och lönsamma. Konkurrensen gynnar kommuninvånarna eftersom de två dagligvarubutikerna ständigt måste skärpa sig. Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Där den huvudsakliga servicen finns samlad. Viktiga aktörer såsom banker, Systembolag och Apotek är etablerade där. I Salems centrum är dessutom den offentliga servicen som vårdcentral, tandläkare, kommunhus och bibliotek koncentrerad. Den kommunala planeringen bör därför i första hand inriktas mot att förtäta och stärka Salems centrum, det är där det finns bäst förutsättningar. Den kommunala planeringen bör även inrikta sig mot att det är i Rönninge C och i Salem C som dagligvaruförsäljningen i kommunen ska bedrivas. 3

4 1. BAKGRUND - HISTORIK Salems kommun diskuterar möjligheten att utöka och förstärka handeln i sina båda centrum, Rönninge C och Salem C. Det finns även behov av en strategi för hur man ska betrakta de två centrumen och deras inbördes förhållande. Kommunen har därför anlitat Structor Projektutveckling AB för att göra en studie med analys och förslag till strategisk inriktning, samt redovisning och bedömning av möjligheten att utöka de kommersiella ytorna i Salems respektive Rönninge centrum. Salems kommun är en förortskommun med rötter i 11-talet. Kommunen är en av Stockholms läns minsta kommuner. Det finns bra pendeltågsförbindelse med Stockholms city och det är nära till E4. Med tåg eller bil når man Stockholms city på ca 3 minuter. Kommunen består i huvudsak av två tätortsområden, Salem och Rönninge samt glesbygd. Sedan järnvägen byggts ut i slutet av 18-talet med en station i Rönninge började Rönninge samhälle successivt att växa fram med villor och sommarstugor. Under senare år har vissa delar av Rönninge förtätats ganska väsentligt, bl. a i Rönninge Centrum, Engelsberg, och Högbacka. Många fritidshus har permanentats. Idag bor ca 5 2 invånare i Rönninge. Kommundelen Salem växte fram på kort tid under slutet av 196-talet. Befolkningen i kommunen ökade från (1965) till (197) och de allra flesta av de nya kommuninnevånarna bosatte sig i Salem. Under 199-talet byggdes bostadsområdet Söderby Gärde och sedan 24 pågår utbyggnaden av Söderby Park på gränsen till Botkyrka kommun. Salem består av låga flerbostadshus och gruppbyggda småhus. I mitten finns ett centrum med kommersiell och offentlig service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken. När Salem byggdes flyttade många unga familjer med barn dit och trots att det nu gått mer än 3 år sedan Salem byggdes är kommunen fortfarande en av de barn- och ungdomstätaste i landet. För närvarande sker en generationsväxling i kommunen. Många av de som flyttade in i radhusen för 25-3 år sedan har idag barn som flyttat hemifrån och söker nu en mindre bostad, därför flyttar man. Till husen flyttar nya barnfamiljer och då ofta ungdomar som är uppväxta i Salem. Arbetstillfällen I Salem finns få arbetstillfällen. Den s k arbetsplatskvoten, d v s förvärvsarbetande dagbefolkningen i förhållande till den förvärvsarbetande nattbefolkningen var år 23 endast 35%, vilket var den lägsta kvoten i länet. År 23 fanns det ca 2 45 arbetstillfällen i Salem, varav över hälften inom offentlig förvaltning. Det totala antalet arbetstillfällen har varit konstant sedan i början av 199-talet. Den största arbetsgivaren är kommunen med ca 85 anställda. Övriga större arbetsplatser är Hemvärnets Stridsskola, ICA Salem, City Trafik AB, Rönningeborgs Bostadsrättsförening, Rosstorps vårdhem, Skolberga sjukhem och primärvårdcentralen i Salems centrum. Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed Salemsvägen, bl a i Salems hantverksby. Pendling Av de drygt 7 förvärvsarbetande Salemsborna 23 arbetade ca 1 45 personer eller 21% i den egna kommunen. Drygt 2 45 Salemsbor (36%) arbetade i Stockholm stad och drygt 1 55 (22%) arbetade i Huddinge/Botkyrka. Enligt Resvane-undersökningen från SCB reste nära hälften av de förvärvsarbetande Salemsborna med kollektiva färdmedel till arbetet, 41% åkte bil och 1% cyklade eller gick. Andelen som åkte bil till jobbet har minskat något under den senaste 2- årsperioden. Kommersiell service och livsmedelsförsäljning I Salems kommun finns två centrum-anläggningar. I Salems Centrum finns förutom en butik för livsmedelsförsäljning bl. a post, bank, Apotek, restauranger och Systembolag. I Rönninge Centrum 4

5 finns, förutom livsmedelsförsäljning, ett mindre utbud av annan service. I kommunen finns ytterligare tre mindre lokaler med viss livsmedelsförsäljning. 2. EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR HANDELN 2.1 BNP-tillväxten Den globala ekonomin har försämrats dramatiskt efter september 28 då den globala finansiella krisen startade och prognosinstituten reviderade sina prognoser flera gånger under år 28. BNPtillväxten i Sverige blev -,2 procent på årsbasis för 28. Sverige är en relativt liten ekonomi med en stor export och påverkas i hög grad av den globala ekonomiska krisen. Konjunkturinstitutet förväntar i sin prognos för 29 en BNP-tillväxt med -5,%. Prognosen för 21 visar en BNP-tillväxt på 1,5%. I jämförelse med övriga världen förväntas Sverige få en BNP-tillväxt något under genomsnittet. BNP-tillväxt i Sverige 2-21P 6, 4, 2,, -2, , -6, Källa: Konjunkturinstitutet aug Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden har försvagats och antalet varsel har ökat kraftigt sedan hösten 28. Sysselsättningstillväxten, som under 27 och i början av 28 var starkt positiv, har som följd av den nedåtgående trenden sjunkit och tillväxten väntas bli negativ under 29. Arbetslösheten i Sverige har ökat från att varit på 6,1% under 28 till 9,8% i juni 29. Arbetslösheten förväntas att stiga till ca 12 % under 21 enligt Konjunkturinstitutet. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot industrisektorn i Sverige. Industrierna ligger oftast i mindre orter och dessa är mycket beroende av sin industri som ofta är den största arbetsgivaren. Särskilt drabbat är Västra Götalands län på grund av nedgången i bilindustrin. Det är i Västra Götalands län som de flesta varsel kommit, cirka 28 5 personer har blivit varslade under perioden oktober 28 till maj 29 vilket kan jämföras med Stockholms län där 22 5 personer har blivit varslande. Hela Västra Götalands län har i större eller mindre utsträckning känt av den minskande aktiviteten inom tillverkningsindustrin. 2.3 Privat konsumtion och disponibel inkomst Den disponibla inkomsten ökade med 3,3% under 28. Riksbanken har sedan oktober 28 sänkt reporäntan ett flertal gånger och räntan ligger idag på rekordlånga,25%. Inflationstakten är mycket låg och den förväntas av konjunkturinstitutet att bli negativ med -,3% under 29. Lägre 5

6 bolåneräntor, lägre inflationstakt och därtill sänkta skatter medför att hushållen får mer pengar att röra sig med och den disponibla inkomsten förväntas öka med,3% under 29. Den privata konsumtionen som har stor betydelse för detaljhandelsmarknaden hade en stark tillväxt under 27 som slutade på 3,% i reala termer. Resultatet för 28 visar en minskning av konsumtionen med -,2% och Konjunkturinstitutet prognostiserade i augusti en negativ konsumtionstillväxt med -1,5% för Sverige under 29 och en ökning under 21 med 2,2%. Osäkerheten på arbetsmarknaden medför att hushållen blir mer försiktiga och ökar sitt sparande. Privat konsumtion och disponibel inkomst Källa: Konjunkturinstitutet prognos 21 prognos Privat konsumtion 2,7% 2,3% 3,%,3% 1,5% 2,2% Disponibel inkomst 1,2% 3,3% 3,6% 3,6%,3%,1% Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2- talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under Hushållens konsumtion Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet 2.4 Hushållens konfidensindikator Hushållens konfidensindikator visar vad de svenska hushållen tror om den egna och den svenska ekonomin. Konfidensindikatorn grundar sig på en undersökning som genomförs av Konjunkturinstitutet varje månad och resultatet visar hushållens attityder till den generella ekonomiska 6

7 situationen i Sverige och hushållens egen ekonomi och sparande samt deras förväntning om inflationen. Konfidensindikation visade under hösten 28 och våren 29 en hög pessimism hos konsumenterna. Indikatorn har under sommaren 29 återhämtat sig men ligger fortfarande på en nivå under normalläget. Hushållens konfidensindikator har en hög korrelation med detaljhandelsomsättningen av sällanköpsvaror och sällanköpsvaruhandeln har haft övervägande negativa månadsvisa utvecklingstal sedan oktober 28. Den höga pessimismen hos hushållen har inneburit att de valt att spara istället för att konsumera, trots att de till följd av högre disponibel inkomst har möjlighet att spendera mer än tidigare. Den positivare inställningen från hushållen under sommaren har visat sig i försäljningen av sällanköpsvaror som under juni hade positiva tillväxttal. Hushållens konfidensindikator (CCI) och omsättning av sällanköpsvaror tom juli 29 Källa: Konjunkturinstitutet 7

8 3. OMVÄRLDSANALYS 3.1 Konkurrenssituation utbud Konkurrenssituation i sydvästsektorn är stor. Salem och Rönninge ligger nära E4 och invånarna tar sig snabbt till närliggande stora handelsplatser, särskilt när de kan utnyttja E4:an. Förutom Stockholms innerstad bedöms följande handelsplatser vara de huvudsakliga konkurrenterna i rangordning:. Område Avstånd Restid ca Ica Maxi, dagligvaror + viss volymhandel 8,5 km 8 min Kungens kurva, dagligvaror och sällanköpsvaror, 2 km 15 min volymhandel Tumba centrum, utbud av sällanköpsvaror + dagligvaror 5 km 8 min Skärholmens Centrum, komplett utbud av sällanköpsv. + 2 km 15 min dagligvaror Coop Forum Fittja 14 km 12 min Södertälje Moraberg, volymhandel 1 km 1 min Södertälje Geneta, Dagligvaror 16 km 12 min Skärholmen C ICA Maxi Kungens kurva Volymhandel Coop Forum Coop Forum ICA Maxi Tumba C Översiktsbild över konkurrenssituationen 8

9 3.2 Planerade förändringar i omlandet Kungens kurva I Kungens kurva pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Både KF fastigheter och IKEA/IKANO äger stora potentiella byggrätter och planerar att komplettera området med ytterligare volymhandel, dagligvaruhandel och sällanköpsvaror. Även Bonnier cityfastigheter äger en stor fastighet (gamla Interprint) som kan kompletteras med ytterligare handel. Innan ny handel kan tillkomma måste dock detaljplaner upprättas och trafiksituationen förbättras. Oklarheter i hur Förbifart Stockholm ska ansluta komplicerar trafikfrågan. Det nya Skärholmens Centrum invigdes hösten 28. Någon ny stor utbyggnad planeras för närvarande inte. Södertälje Både i Moraberg och Geneta finns ledig mark för etablering av ny handel, dock ej dagligvaror. I närheten av Moraberg, i Veda, har det funnits en Ica Supermarket samt en Willys som för närvarande är stängda pga brand. Ombyggnadsarbeten pågår och under 21 öppnar Willys. ICA arbetar med att få en större byggrätt för att kunna öppna en ICA Maxi Det är dock oklart när det kan vara aktuellt. I området finns även en Lidl. Södertälje har även ett program för sin stadskärna ute på remiss för närvarande. Programmet är ambitiöst och sträcker sig 2 år framåt i tiden. I programmet finns ett stort antal nya bostäder samt en utökning av handeln i Södertälje med ca 3 procent. En förändring kommer dock ske under en relativt lång tidsperiod. Botkyrka I Eriksbergs industriområde (vid ICA Maxi) planeras inte för någon utökning av handel, förutom en del anpassningar av nuvarande Bauhaus och ICA Maxi. I Slagsta strand finns stora ytor lediga för handel. Det har dock visat sig efter flera försök att det inte är ett läge som fungerar för handel. I Tumba Centrum diskuteras en utökning österut mot bussterminalen. Det blir i så fall en komplicerad och dyr lösning. Vid Coop Forum i Fittja har nyligen Hornbach etablerat sig. Viss handelsyta finns ledig för etablering i Coop Forumhuset. 9

10 4. HANDELSUTBUD I SALEMS KOMMUN 4.1 Rönninge Centrum Rönninge Centrum är ett litet närcentrum där en Coop Konsum på ca 65 kvm är det bärande inslaget. Utöver Konsum finns i Rönninge Centrum: Frisör 2 st Massage etc Pizzeria/restaurang 3 st Tobaksaffär Blomsteraffär Delikatessbutik Present och inredning 2 st. Bankomat Konditori Skomakeri, kemtvätt nyckelservice. Foto: NE Selin Torget i Rönninge centrum. 4.2 Salems centrum Salems Centrum är kommunens huvudcentrum. Här finns den huvudsakliga kommersiella och offentliga servicen samlad. Även i Salems Centrum är livsmedelsbutiken det bärande inslaget. I Salems C har det länge funnits två butiker, en Konsum och en ICA. Konsumbutiken ersattes av en Netto för ett antal år sedan. Nettobutiken har varit stängd en tid och lokalen vakant. Under hösten 29 stänger ICA-butiken och en VI-butik etableras i den gamla konsumlokalen. Framåt årsskiftet 29/21 kommer Vi-butiken även flytta in i ICA:s lokaler och då bilda en dagligvarubutik på ca 2 55 kvm. 1

11 Foto: NE Selin Salem centrum, entré österifrån Utöver VI-butiken finns i Salems centrum: Pizzeria/restaurang 2 st Grillkiosk Blomsteraffär Damklädesbutik Presentbutik Leksaker och Kiosk Frisör 2st Konditori Pressbyrå Kemtvätt, nycklar, lås Second hand butik. Handelsbanken Swedbank Bankomat Systembolag Apotek Folktandvård/privattandläkare Vårdcentral Bibliotek Kommunalhus 11

12 Foto: NE Selin Salem Centrum, entré från parkeringen 4.3 Övrig service i kommunen I Söderby park finns en mindre lokal för en service butik. I kommunen finns även en service butik med gamla anor. Före detta Pia Närköp som var Sveriges första servicebutik idag omvandlad till Nära Dej som är belägen ca 6 m öster om Salems Centrum. I kommunen finns även en Statoil med tillhörande servicebutik. 12

13 5. DETALJHANDELNS UTVECKLING I KOMMUNEN 5.1 Försäljningsindex Försäljningsindex är en jämförelse mellan kommunens invånares köpkraft och den faktiska detaljhandelsomsättningen i kommunen. Under 2-talet har Salems kommun generellt haft låga siffror, dvs en liten köptrohet bland befolkningen. Siffrorna har dock varit relativt stabila och till och med ökat när det gäller sällanköpshandeln, vilket går emot trenden i Stockholms län. Det är dock mycket låga nivåer, under tio procent. Försäljningsindex dagligvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex sällanköpsvaror Salem Förortskommuner Källa: HUI 13

14 Försäljningsindex total deltaljhandel Salem Förortskommuner Källa: HUI Försäljningsindex inom dagligvaruhandeln pekar på att omkring en tredjedel av försäljningsunderlaget gör sina inköp i Salems kommun. Detta skall jämföras med medianen för förortskommuner där omkring 85 procent av försäljningsunderlaget gör sina inköp i sin hemkommun. Försäljningsindex inom sällanköpsvaruhandeln pekar på att mer än 9 procent av försäljningsunderlaget sker i andra kommuner. 6. ANALYS AV EFTERFRÅGAN 6.1 Befolkningsutveckling Salems kommun har haft en stadigt ökande befolkning sedan 198. En stor del av ökningen har tillkommit i Rönninge där relativt mycket bostäder har byggts. Vid årsskiftet 28/29 var befolkningen i Salem varav personer bor i kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av 28 en högre andel barn och ungdomar upp till 2 år, samt personer i ålder 4-49 år. Däremot är andelen 75 år och äldre lägre i Salem än länsgenomsnittet. Vid årsskiftet 28/29 fanns 913 utländska medborgare vilket motsvarar 6, % av totalbefolkningen. Antalet utländska medborgare har minskat något från föregående år. En tredjedel av de utländska medborgarna var finska medborgare. Dessutom var drygt 1 2 personer Salemsbor födda i utlandet. 14

15 Befolkning Befolkning Tabellen visar befolkningsprognosen fram till 215. Befolkningsprognos År Antal Förändr Under perioden fram till 215 räknar kommunen med att befolkningen kommer att öka med ca 67 invånare vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent. Det vill säga en relativt måttlig befolkningsökning. Befolkningsutvecklingen har beräknats utifrån det planerade bostadsbyggandet och Översiktsplan för Salem. 6.2 Konsumtion Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 25 kr när det gäller dagligvaror Per Capita konsumtionen i Sverige var 28 ca 31 kr när det gäller sällanköpsvaror. Ser man till hushållens konsumtion när det gäller detaljhandel, kan man se att det har varit en kraftig utveckling under 2-talet, särskilt när det gäller sällanköpsvaror. Konsumtionsökningen stannade av under 28 och Konjunkturinstitutet spår en uppgång igen under

16 18 17 Hushållens konsumtionsutgifter avseende detaljhandel, index Sällanköpsvaror Dagligvaror Totalt Källa: Konjunkturinstitutet Konsumtionsprognos detaljhandeln i Sverige Sällanköpsvaror 1,8% -,2% 3,5% 4,6% Dagligvaror -1,% 2,2% 2,% 1,4% Totalt,6%,9% 2,8% 3,2% Källa: konjunkturinstitutet 6.3 Framtida efterfrågan Vid en försiktig beräkning av den framtida konsumtionen i Salem så kan man utgå ifrån att dagligvaruhandeln ökar med 1 procent per år och sällanköpshandeln ökar med 2 procent. Under befolkningsprognosperioden får man då följande resultat: Beräkning av framtida konsumtion Dagligvaror År Bef.utv Konsumtionunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% Summa, milj kr,6 2,3 5,4 9,4 11,6 12,6 14, Beräkning av framtida konsumtion Sällansköpsvaror År Bef.utv Konsumtionsunderlag, milj kr Förändring, ack milj kr Andel 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 16

17 Summa. milj kr,2,9 2,1 3,5 4,4 5, 5,8 Med bibehållen marknadsandel, dvs att ca 34 % av Salems befolkning handlar dagligvarorna i kommunen och att ca 7 % av befolkningen handlar sällanköpsvarorna i kommunen, innebär detta att omsättningen när det gäller dagligvaror beräknas öka med ca 14 milj. kr och 5,8 milj. kr när det gäller sällanköpsvaror. Detta är ytterst blygsamma siffror, men notera att de bygger på bibehållen marknadsandel. 6.4 Planerad ny bebyggelse I Rönninge sker en kontinuerlig förtätning genom avstyckning av tomter. Kommunens stora utbyggnadsområde är för närvarande Söderby Park där ca 26 lägenheter har byggts under de senaste åren. Ca 12 lägenheter återstår att bygga i området. Kommunen planerar även ny bostadsbebyggelse i både Rönninge centrum och Salems centrum. I Rönninge Centrum planerar SMÅA och Salems kommun att bygga ca 1 nya lägenheter i anslutning till nuvarande centrum. I ett bostadshus som ligger i direkt anslutning till torget, vid nuvarande boulebana, planeras även för viss utökning av de kommersiella ytorna, ca 3 kvm. Idéskiss Rönninge Centrum, gulmarkerade byggnader är ny bebyggelse. Idéskissen utgår ifrån att man kan flytta nuvarande bussterminal och effektivisera den. Ny bostadsbebyggelse planeras bl. a där bussterminalen finns idag. 17

18 I Salems centrum har en längre tid olika utbyggnadsförslag studerats. På den norra delen av parkeringsytan och i dalgången där en bollplan idag är belägen är områden som är mest aktuella för ny bebyggelse. Tidigare centrumägare har även skisserat på en ganska stor ombyggnad av centrumbyggnaden samt rivning av nuvarande kommunalhus och byggande av bostäder i direkt anslutning till centrum. Svårigheten är att ordna en väl fungerande tillgänglighet med parkering och varuförsörjning. Del av Salems centrum med möjligt område för ny bostadsbebyggelse markerat. 18

19 7. HANDELSPLATSERNAS UTVECKLING GENERELLT Sverige var ett av de första länderna i Europa som introducerade köpcentrum och som haft liknande anläggningar som finns idag sedan slutet av 195-talet. De flesta svenska städer har köpcentrum i sina citykärnor och som ett resultat av detta har Sverige en hög andel köpcentrumyta per capita och den överstiger det europeiska genomsnittet. Privatkonsumtionen och detaljhandels försäljningsutveckling har haft en hög tillväxtstakt under senare år och detta har bidragit till en hög utbyggnadstakt av nya handelsetableringar. Under de tre senaste åren har cirka 35 kvm köpcentrumyta och 7 kvm volymhandelsyta färdigställts i Sverige. Konkurrensen mellan handelsplatserna har hårdnat och för att behålla sin marknadsandel behöver handelsplatserna förnya och utveckla sig ständigt. Genomförda exempel från Stockholmsregionen är Skärholmen centrum, Vällingby centrum och Sickla Köpkvarter. I Stockholm kommer mycket ny handelsyta ut på marknaden under 29. Kista Galleria byggs ut med 12 kvm ny handelsyta och färdigställs hösten 29. Sickla Köpkvarter har utökats med 1 kvm handelsyta. På Liljeholmstorget byggs ett nytt köpcentrum om ca 28 kvm handelsyta som öppnar hösten 29. Ett av de största projekten som pågår är satsningen på handel vid Bromma flygfält, Bromma Center. De gamla flyghangarerna har byggts om för volymhandel och nu planeras ett 25 kvm stort köpcentrum som planeras öppnas våren 21. I Solna planeras Skandinaviens största köpcentrum invid den nya nationalarenan, Swedbank Arena, med en total handelsyta på mer än 1 kvm. Köpcentrumet planeras färdigställas till julen 212. Under hösten 28, i takt med att de ekonomiska utsikterna försämrats, har flera handelsprojekt blivit uppskjutna eller inställda. Detaljhandlarna har blivit försiktigare och har dragit ner på etableringstakten och det har blivit svårare att fylla projekt. Genomförandet av utbyggnader och renoveringar förväntas dock fortsätta för att försvara eller öka marknadsandelar. De senaste 2 årens utveckling har inneburit en kraftig koncentration av handeln, där de stora handelsplatserna blir större och starkare. Mer än hälften av all sällanköpsvaruhandel skedde i 18 kommuner under 27. Den högre konkurrensen gör att mindre handelsplatser i sämre lägen kan få det betydligt tuffare. Trenden är att större handelsplatser växer på bekostnad av handeln i mindre kommuner. Generellt koncentreras handeln till starka regioner, de stora städernas stadskärnor, större köpcentrum och volymhandelsområden. Ett växande område inom handeln är internethandeln som under 27 ökade med 24%. Omsättningen i e-handeln uppgick till 17,7 miljarder kronor vilket motsvarar 3% av den totala detaljhandeln. Trenden är att omsättningen inom internethandeln fortsätter att öka men att det inte sker på bekostnad av befintliga handlare utan att också den befintliga handeln satsar på e-handel. 19

20 8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 8.1 Rönninge centrum Bedömningen är att det är rimligt att utöka handeln i liten omfattning. De förslag som diskuteras innehåller ett litet tillskott kommersiell yta, som säkert går att fylla med olika specialbutiker. En del verksamheter i Rönninge ligger dessutom utspritt och strukturen skulle bli bättre och mer attraktiv om allt koncentrerades i anslutning till torget. Helt avgörande för Rönninge Centrums framtid är att den befintliga livsmedelshandeln fortlever. Vid en förändring av Rönninge bör kommunen i första hand tänka på att stärka överlevnadsmöjligheten för livsmedelsbutiken. Parkeringen är en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Ambitionen att bygga fler bostäder i Rönninge C är positiv och kommer att stärka livsmedelsförsäljningen Rönninge Centrum ger i övrigt ett trevligt och småskaligt intryck, dessa värden är viktiga att bevara. 8.2 Salems centrum Den nya Vi-butiken som öppnar under hösten 29 kommer sannolikt att vara ett stort tillskott för Salems centrum. Ägarna gör bedömningen att omsättningen kan öka från dagens ca 4 mkr till mer än 1 mkr. Vilket är fullt rimligt eftersom dagens köptrohet i kommunen är väldigt låg. Finns det ett bra alternativ i närområdet så tenderar kunderna att handla dagligvaror på hemmaplan, men det ställer stora krav på den lokala handlaren för att lyckas. Även i Salems Centrum är parkeringsmöjligheten en nyckelfråga, det måste vara enkelt att gå med en kundvagn från butiken till bilen. Det måste även finnas tillräckligt med P-platser för handeln. Med en ökning av omsättningen när det gäller dagligvaror kommer kundflödet i Salems centrum öka avsevärt vilket förstås stärker övrig befintlig handel. Både fastighetsägare och övriga handlare blir mer motiverade att göra investeringar och fräscha upp i centrum vilket är nödvändigt. Det kommer även sannolikt finnas utrymme för ytterligare kommersiella ytor. Med tanke på konkurrenssituationen med flera etablerade handelsplatser i närområdet så är dock bedömningen att kundunderlaget i Salem är alltför litet för att kunna göra en större expansion med inriktning mot sällanköpsvaror. Det är inte heller sannolikt att kunder utifrån, från andra kommuner, i någon större omfattning kommer att åka till Salem för att handla. En utökad sällansköpshandel med upp mot 2 kvm för mindre specialbutiker bedöms dock som rimlig. Idag saknas exempelvis optiker, färghandel och filmuthyrningsbutik. Ambitionen att bygga fler bostäder i Salem Centrum är positiv och kommer stärka centrum. Salems Centrum ger för närvarande ett mindre trevligt intryck, med en ny livsmedelsbutik kommer detta sannolikt ändras till viss del. Det finns dock mycket att åtgärda. Intrycket från parkering måste ändras. Idag ger entrén från parkeringen känslan av att man går in på baksidan bland lastkajer och sophantering. Torget i Salem är varken eller. Centrumets inomhusdel upptar halva torgytan och torget 2

21 utomhusdel är torftig och obesökt. Här finns stora möjligheter till förbättring. En annan stor förbättringspotential är entrén till centrum från Fredriksbergsvägen. Idag möts en besökare av kala fasader som ger en baksideskänsla. Torget Salems centrum Entré från Fredriksbergsvägen Ett sätt att förbättra torget är att aktivera den norra delen där nuvarande kommunhus finns. Antingen genom att kommunhuset ersätts med ett bostadshus med kommersiella lokaler i gatuplanet vända mot torget, alternativt öppna upp fasaden mot torget med kommersiella lokaler. Svårigheten är att klara av behovet av nya parkeringsplatser. 8.3 Generella slutsatser Försäljningsindexet för Salem visar att det finns potential att öka handelns omsättning. När det gäller dagligvaror görs ca en tredjedel av alla inköp i kommunen. Här finns en stor potential till att öka. Konkurrensen är dock stor och kommunen kommer alltid ha ett flöde ut ur kommunen. När det gäller sällanköpsvaror görs mindre än tio procent av inköpen i kommunen vilket inte är överraskande eftersom utbudet är starkt begränsat. Bedömningen är att det inte finns potential att utöka de kommersiella ytorna för sällansköpshandel i någon större omfattning. Konkurrenssituation är stor då det finns ett antal etablerade handelsplatser i närområdet. Kundunderlaget i Salem är för litet för att man ska kunna locka till sig kedjeföretagen. Det är inte heller rimligt att räkna med något inflöde av kunder till kommunen. 21

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer.

VÄLKOMMEN TILL EN SMART OCH FÄRGGLAD MÖTESPLATS. Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. VÄLKOMMEN ILL EN SMAR OCH FÄRGGLAD MÖESPLAS Med handel, industri och kontor nära Stockholm city, natur och kommunikationer. NAVE ILL SOCKHOLM När Förbifart Stockholm står klar 2025 kommer den att mynna

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Handelsutredning Midgården, Ängelholm 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och förutsättningar... 3 3 Metod... 3 4 Läge, tillgänglighet

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar

SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar SVENSKARNAS RESVANOR så reser vi när vi handlar Svenskarna konsumerade för knappt 1500 miljarder Hur stor är den svenska konsumtionen? Under 2008 konsumerade svenska hushåll detaljhandelsvaror för närmare

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Analys av kommersiella förutsättningar för handel, service och verksamheter i Kabelverket och Sandaletten i Älvsjö

Analys av kommersiella förutsättningar för handel, service och verksamheter i Kabelverket och Sandaletten i Älvsjö Analys av kommersiella förutsättningar för handel, service och verksamheter i Kabelverket och Sandaletten i Älvsjö 5 juni 2012 Marcus Henrikson Anders Ling Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bostadsområdet

Läs mer

Presentation Stockholm-Bromma Rotaryklubb 2007-02-08

Presentation Stockholm-Bromma Rotaryklubb 2007-02-08 Presentation Stockholm-Bromma Rotaryklubb 2007-02-08 HANDELSOMRÅDET FRAM TILL IDAG Presentation Stockholm-Bromma Rotaryklubb 2007-02-08 RIKSBYFÄLTET 1936 en plats långt ute på landet ETT GEDIGET HANTVERK

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Jungfruns Gata Brandbergen Centrum

Jungfruns Gata Brandbergen Centrum Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/269061 Jungfruns Gata 419 - Brandbergen Centrum Butik, 120 m 2, Stockholm, City Denna lokal ligger strategiskt placerad intill den södra entrén till Brandbergen centrum,

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen

Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen 120 kvm Butik, Brandbergen Snabbfakta Väldisponerad butikslokal med gott om skyltfönster vid södra entrén i Typ: Butik Storlek: 120 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse Denna lokal ligger strategiskt

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Med helårssiffror 2016 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen

Brandbergen Centrum. Brandbergen Centrum, Brandbergen 114 kvm Butik, Brandbergen Snabbfakta Fräsch butikslokal med bra läge intill ICA och rulltrappan till busstorget i Typ: Butik Storlek: 114 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse Denna fräscha butikslokal

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer