FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism"

Transkript

1 FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential Aktier: Skäl till optimism Dessutom: Totalfonder & Rådgivande Totalportföljen

2 Innehåll Fokus Placeringar utkommer cirka fyra gånger per år och vänder sig exklusivt till dig som är kapitalrådgivningskund i SEB. Denna rapport publicerades den 18 december Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 15 december Inledning 3 Aktuell marknadssyn 4 Placeringstips: High Yield 5 Totalfonder 6 Rådgivande Totalportföljen 7 Aktier: Skäl till optimism 8 Placeringstips: Uppföljning 9 Fakta Viktig information 12 Johan Hagbarth Placeringsstrateg SEB Roger Törnkvist Placeringsstrateg SEB Klas Kajson Ansvarig Kapitalrådgivning SEB FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 INNEHÅLL

3 Inledning: Turbulent år slutar i dur Blott några dagar från mållinjen kan vi nu summera Ett år vars utveckling inte så lite påminner om ankans färd över vattnet lugnt och stilla på ytan, men turbulent därunder. Till dags dato bör vi placerare vara nöjda med utvecklingen. De flesta större aktiemarknaderna är upp, räntorna har överlag fallit vilket gynnar obligationsplaceringar och kronan har försvagats något som ökar värdet på våra placeringar i exempelvis internationella aktiefonder. Ett tydligt bevis på detta är att världsbörsindex i skrivande stund stigit cirka 5 procent under året mätt i lokala valutor, men drygt 17 procent mätt i svenska kronor. Bland vinnarbörserna återfinns Indien (förhoppningar på nytt politiskt styre), Shanghai (stabilare tillväxt och öppnande för utländska investeringar) samt USA (accelererande tillväxt, bra bolagsvinster). På förlorarlistan hittar vi några råvarutyngda börser som den brasilianska och den ryska den sistnämnda drabbas också av geopolitisk oro. Ett år vars utveckling inte så lite påminner om ankans färd över vattnet lugnt och stilla på ytan, men turbulent därunder. Geopolitik är något som färgat året nyhetsmässigt men som inte satt några större avtryck på marknaderna - Ryssland undantaget. Fallande råvarupriser har varit ett annat tema, dels generellt under året, men framför allt nu på slutet när oljepriset fallit dramatiskt. Allt annat lika borde det stimulera tillväxten men för närvarande oroar det marknaden, då man ser det som en bekräftelse på den svaga konjunkturen. Vi räknar med att de positiva effekterna får genomslag under nästa år. Styrräntan kommer därmed också att förbli låg länge. I Kina räknar vi med att årets oro kring vikande tillväxt klingar av och att bilden fortsätter att stabiliseras. Här hemma har riksbanken sänkt räntan till historiskt låga 0 procent och samtidigt aviserat att räntan lär förbli låg länge. Den politiska oron som färgat senhösten lär förvisso bestå, men sannolikt utan större effekter på marknaderna. Ekonomin är lyckligtvis stabil så politisk oro behöver inte påverka, givet att våren ger oss ett regeringsdugligt styre. När vi summerar året ser vi att såväl våra breda fondlösningar som våra mer spetsiga placeringstips utvecklats väl. Den positiva utvecklingen på marknaderna har naturligtvis drivit på, men flera av placeringsbesluten har också burit frukt. Läs mer om våra Totalfonder och utvärderingen av våra placeringstips på kommande sidor. High Yield (högavkastande företagsobligationer) har efter några år med extremt bra utveckling gått in i en betydligt mer svängig fas. Sedan sommaren har våra High Yield-fonder haft en turbulent resa och för helåret ser utvecklingen ut att hamna runt noll eller någon enstaka procent plus. Även om det är dags att skruva ner förväntningarna ser vi ändå relativt ljust på möjligheterna, läs mer på sidan 5. Årsskiftet brukar också innebära högsäsong för prognoser kring marknadsutvecklingen för det kommande året även om årsskiftet inte i sig brukar ha någon större effekt på marknaderna och placeringarnas långsiktiga utveckling. På sidan 4 kan du läsa om vår bild av förutsättningarna för 2015, nu när hästens år blir till getens. Som vanligt har dock frågorna kring tillväxt och räntor (läs centralbanker) den största effekten på börserna. Och här är bilden blandad så splittrad att det kan skapa en del oro på marknaderna. I USA är det nu ett faktum att ekonomin skjutit fart, drivet av det vi kallar slutlig efterfrågan, det vill säga hushållens konsumtion och företagens investeringar. Det leder i sin tur till att Centralbanken FED under året avslutat sina stimulanser och att de sannolikt kommer att höja räntan under I Europa är bilden den motsatta ekonomin utvecklas trögt och centralbanken ECB har stimulerat och kommer, enligt vår bedömning, att lansera mer stimulanser under vintern. Med hopp om ett gott slut på 2014 och ett bra 2015! Johan Hagbarth, Placeringsstrateg SEB Foto: Samir Soudah 3 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 INLEDNING

4 Aktuell marknadssyn: Världen växlar upp Enligt kinesisk astrologi är 2015 Getens år. Geten är fredsbudbäraren vilket bådar gott. Viktigare dock för börserna att den globala tillväxten växlar upp. Stigande bolagsvinster och fortsatt mycket låga räntor talar för ännu ett bra år för risktillgångar som aktier. Förvisso har vi upplevt ytterligare ett bra börsår och en världsekonomi som utvecklas i positiv riktning. Men samtidigt är det stor skillnad i potentialen mellan olika marknader och ett flertal geopolitiska oroshärdar har under året skakat om tillvaron. Vilka är då utsikterna för 2015? SEB:s prognoser pekar mot en ökad global tillväxt nästa år. Tack vare det stora prisfallet på energi under hösten har sannolikheten för ytterligare förbättring av tillväxten ökat. Det är fortsatt bättre fart i tillväxtmarknaderna, men gapet mot mer utvecklade marknader krymper. Amerikansk ekonomi ser ut att fortsätta stärkas under nästa år vilket kan utläsas i flertalet signaler från såväl företag som privatpersoner. Även Storbritannien och flertalet ekonomier i Asien samt Östeuropa sticker ut på Enligt kineserna är Geten fredsbudbäraren och då ska luften gå ur krig och andra internationella kriser från tidigare år. den positiva sidan. I Euroland brottas många länder med låg efterfrågan och strukturproblem vilket tydligt dämpar tillväxten, och regionen är i tydligt behov av ytterligare stimulanser från Europeiska Centralbanken, något som vi också anser kommer att ske. Eurons försvagning kan också ge viss draghjälp åt exporten. Svensk ekonomi utvecklas också i positiv riktning, även om den till viss del tyngs av svag export. Japans ekonomi står och stampar och behöver ytterligare bränsle. Sammantaget är ändå den globala tillväxtbilden hyfsat positiv. Flertalet av världens aktiemarknader har utvecklats väl under snart sex år även om vi kan hitta tillfälliga hack i kurvan. Konjunkturbilden, centralbankernas agerande, fortsatt mycket låga räntor och utsikter till stigande bolagsvinster talar fortsatt för aktieplaceringar för den som kan acceptera högre risk. Tillväxtbesvikelser och accelererande geopolitisk oro ser vi som de främsta hoten mot vår marknadsvy. Nästa år är Getens år Enligt kineserna är Geten fredsbudbäraren och då ska luften gå ur krig och andra internationella kriser från tidigare år. Däremot är året fyllt av skandaler och allmänt käbbel av lite mildare karaktär. Dessutom uppmuntras vi till att dricka väl tempererat vin under den långa heta sommaren, äta massor av choklad och skvallra natten lång. Det återstår att se vad av detta som slår in men det låter ändå i mina öron som om 2015 kan bli ett minst lika spännande år som detta. Roger Törnkvist, Placeringsstrateg SEB 4 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 AKTUELL MARKNADSSYN

5 Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential Efter en turbulent höst, där värdet på High Yield-obligationer (HY) tidvis svängt kraftigt har vi nu sett mer markerade kursfall de senaste veckorna. Höstens svängningar handlade om att många placerare valde att ta hem vinst i tillgångsslaget efter en lång period av god avkastning som också inneburit att den löpande avkastningen pressats ner till rekordlåga nivåer. De senaste veckornas ökade oro handlar i mångt och mycket om oro för de olje- och energibolag som finns på framförallt den amerikanska HY-marknaden. Dessa pressas av det snabbt fallande oljepriset där oro för företagens hälsa fått placerare att sälja dessa bolags obligationer på bred front. Det har i sin tur lett till ytterligare försäljningar inom hela HY-området. De fallande priserna på obligationerna medför också att den löpande avkastningen stiger, detta som en kompensation för den (upplevda) ökade kreditrisken. Vår bedömning är att oron är något överdriven. Visst har risken för att en del bolag i energisektorn ska få problem ökat, men för att problemen ska bli stora måste sannolikt priset falla ännu mer och stanna kvar på låga nivåer länge. Men de ökade svängningar vi sett i obligationernas värde under hösten kommer sannolikt att bestå, nya vågor av utförsäljningar kan komma speciellt om tillväxtbilden försvagas. Lägre oljepris bör dock snarast stötta och driva på tillväxten, vilket borgar för att bolagen generellt inte ska behöva få stora problem. I kombination med den något högre löpande avkastningen utgör det ett skydd mot ytterligare nedgångar och skapar möjlighet för en relativt god utveckling på sikt. Vi ser High Yield-investeringar som ett naturligt inslag i en långsiktig ränteportfölj. Givet dagens låga ränteläge är HY ett av få marknadssegment som har potential att ge någon rimlig avkastning över huvudtaget. För den långsiktige, som kan stå ut med kortsiktig turbulens, försvarar HY sin plats i portföljen. Men oron och det generellt låga ränteläget talar för att inte ha en för stor andel i portföljen. Och risken för att obligationsräntorna så småningom börjar röra sig uppåt, gör att viss försiktighet bör iakttas med HY-placeringar med längre löptid. Bland våra High Yield-fonder föredrar vi därför SKY Harbor US Short Duration High Yield som placerar i HY-obligationer med kortare löptid. Ett intressant alternativ kan vara den strukturerade placering vi tagit fram särskilt för dig som kapitalrådgivningskund. Den heter Kreditindexbevis High Yield, ger en avkastning motsvarande den rörliga korta räntan STIBOR + indikativt 4,5 procent per år vilket gör den attraktiv även om räntorna stiger. Viktigt att notera att underliggande värde baserar sig på ett index med 75 europeiska HY-bolag. Om något/ några av dessa råkar ut för en så kallad kredithändelse minskar värdet av obligationen med 1/75. Kredithändelser inträffar ibland, men även med ett rimligt antal sådana ger denna en god avkastning man bör dock ha som ambition att behålla placeringen hela löptiden som är 5 år. Mer fakta om fonden SKY Harbor US Short Duration High Yield samt Kreditindexbevis High Yield hittar du på sid. 10 respektive sid. 11 i denna publikation. 5 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 PLACERINGSTIPS

6 Totalfonder: Stabila portföljer för 2014 SEB:s Totalfonder fungerar som en bas i din portfölj, eller som en långsiktig helhetslösning för alla dina placeringar - helt beroende på vad du själv har för behov och önskemål. Syftet med Totalfonderna är att skapa en relativt stabil avkastning med begränsade kurssvängningar över tiden. Detta kan uppnås bland annat genom att dessa fonder erbjuder exponering mot ett eller flera tillgångsslag. Fonderna finns i tre olika riskklasser; SEB Total Försiktig, SEB Total Potential och SEB Total Expansiv. Du behöver bara välja risknivå och förvaltaren sköter resten. FÖRVALTARKOMMENTAR Trots nedgången i oktober är aktier det tillgångsslag som utvecklats starkast under hösten och det är också härifrån portföljerna fått sin huvudsakliga avkastning. Obligationer har också bidragit, både genom allokering och fondurval, och hedgefonder har också bidragit till avkastningen. Även krediter har gett ett visst positivt bidrag där bra fonder kompenserat tillgångsslagets nedgång. På minussidan återfinns råvaror, ett segment som drabbats hårt av det kraftigt fallande oljepriset. Fondurvalet har som helhet gett en klart positiv avkastning under hösten. Bland de innehav som märks finns framför allt den globala aktiefonden SEB Global. Hedgefonden SEB Asset Selection Opportunistic har också haft en stark utveckling vilket FONDERNAS UTVECKLING 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% feb/13 dec/12 okt/12 SEB Total Potential apr/13 aug/13 jun/13 SEB Total Expansiv okt/13 feb/14 dec/13 jun/14 apr/14 SEB Total Försiktig dec/14 okt/14 aug/14 SEB Total Försiktig SEB Total Potential SEB Total Expansiv Försiktig Potential Expansiv Avkastning * (%) 10,52 14,58 20,78 Historisk avkastning ** (%) 21,31 21,11 26,08 *) **) Förvaltningsteamet - SEB Multi Management team gynnat portföljerna. Mycket pekar på att världsekonomin fortsätter att återhämta sig samtidigt som penningpolitiken över lag fortsätter att vara stödjande. Det finns orosmoln framöver, bland annat det kraftigt fallande oljepriset och vilka konsekvenser det kan ge samt att konjunkturutvecklingen i Europa inte riktigt har tagit den fart vi väntat oss. Den positiva bilden väger dock över och vi avslutar året med oförändrad risknivå i portföljen. Notera att: Totalfonderna eftersträvar en avkastning över tid för SEB Total Försiktig på riskfri ränta plus 1 till 2 procent, SEB Total Potential på riskfri ränta plus 3 till 4 procent samt för SEB Total Expansiv på riskfri ränta plus 4 till 5 procent. SEB Totalfond Försiktigs mål och placeringsinriktning förändrades till dess nuvarande den 1 oktober Mål och placeringsinriktning för SEB Totalfond Potential och SEB Totalfond Expansiv förändrades till dess nuvarande den 21 juli Källa: Bloomberg och SEB Investment Management AB. Utvecklingen är baserad på handelsnav. Mer fakta om SEB:s Totalfonder hittar du på sid.10 i denna publikation. SEB har tre olika totalfonder med delvis olika placeringsinriktningar och olika risknivåer (från låg till medelhög). Gemensamt är dock att de är blandfonder som huvudsakligen placerar i andra fonder samt utnyttjar derivatinstrument för att få exponering mot flera olika tillgångsslag. Kontakta din rådgivare eller läs gärna mer om fonderna på seb.se/fonder. Där hittar du bl.a. produkt- och faktablad samt prospekt. 6 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 TOTALFONDER

7 Rådgivande Totalportföljen: Bred portfölj med god potential Avkastningen under året har tveklöst drivits av aktier som inledde starkt på världens börser. Andra halvan på året har varit något stökigare. Under det kommande året förväntar vi oss en modest tillväxt på världens aktiemarknader med fortsatt låga räntor en tid framöver. När vi nu börjar summera året kan vi konstatera att vi trots en något skakig höst på världens aktiemarknader, i kombination med det låga ränteläget, har haft en positiv avkastning i portföljen. Som nämnt i inledningen så är aktier det som bidragit mest till den positiva avkastningen. Det tillgångsslag som varit det största dragloket är tveklöst globala aktier. Även om det även där har gått trögt sista kvartalet så visar det upp goda YTD siffror. Aktier i emerging markets har däremot haft det tufft under hösten men totalt sett en okej utveckling på helåret. De asiatiska marknaderna är de som haft det särskilt kämpigt. Det rekordlåga ränteläget har säkerligen inte undgått någon. Exempelvis så är räntorna på korta obligationer i bland annat Tyskland och Sverige till och med negativa. Detta är ett resultat av ECB:s stimulanspolitik som grundar sig i oron för tillväxten i Europa. Att svenska räntor hamnat där beror på Riksbankens nollränta. På kort sikt kan statsobligationsräntorna på båda sidor av Atlanten sjunka ytterligare något, men vår marknadssyn är i dagsläget att trenden långsamt kommer att gå uppåt under Ett annat tillgångslag som ingår i portföljen och är värt att nämna är High Yield. Marknaden för den typen av företagsobligationer haft ett utmanande år, särskilt i Nordamerika. Det beror bland annat på en utbredd strävan av att ta hem vinster efter flera års samlade starka resultat för tillgångsslaget. Även den minskade riskviljan, som ett resultat av bland annat ökad global tillväxtoro, har påverkat. På USA:s High Yield-marknad så har också det fallande oljepriset bidragit negativt. Den Europeiska High Yield-marknaden har inte alls drabbats lika hårt. En viktig förklaring till det är den annorlunda exponeringen till energisektorn samt de skilda penningpolitiska perspektiven där räntorna i Europa fortsättas hållas låga en längre tid framöver. Sammanfattningsvis så känner vi oss trygga med de innehav vi har i portföljen. Vår bedömning är att vi kommer ha fortsatt god positiv avkastning framåt men vi förväntar oss en mer modest tillväxt på världens markander än tidigare. Avkastning 2014* Avkastning (%) Portföljen totalt 9,0 Historisk avkastning** PERIOD Avkastning (%) % 7, ,98 20% Källa: SEB * **Portföljens startdatum är Allokering per % 35% 5% 40% 35% Aktier Räntebärande Hedgefonder Private Equity AKTIER Aktier 40% SEB Globalfond Räntebärande 10% JO Hambro Global Hedgefonder Select Fund 5% Eaton Vance EM Private Equity Fund Equity 5% SEB Swedish Value Fund 5% SEB Europafond Småbolag 5% SEB Asienfond Småbolag ex Japan - Lux 5% Silk African Lions 5% RÄNTEBÄRANDE 35% Acadian Emerging Market Local Debt SEK 10% Sky Harbor US Short Duration High Yield 10% SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux 10% SEB High Yield 5% HEDGEFONDER 20% SEB Räntehedge Alpha 5% SEB Credit Multi Strategy - Lux 10% SEB Asset Selection SEK - Lux 5% PRIVATE EQUITY 5% SEB Listed Private Equity 5% 40% Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I angiven allokering ingår ett antal fonder som SEB marknadsför och säljer. Fonderna har olika placeringsinriktningar och i tabellen anges endast översiktligt den huvudsakliga inriktningen och fonderna kan som huvudregel placera i flera olika tillgångsslag, bland annat finansiella derivatinstrument. Risknivån skiljer sig åt mellan olika fonder (från låg till mycket hög). SEB Räntehedge Alpha och Archipel Dynamic (matarfond till fonden Archipel Dynamic) är båda s k specialfonder med friare placeringsmandat. Angiven allokering får inte ses som en investeringsrekommendation eller rådgivning och det är viktigt att ta del av produktblad, faktablad, informationsbroschyr eller prospekt före investering. Nämnda dokument och ytterligare information finner du bl a på eller genom att kontakta din rådgivare. 7 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 RÅDGIVANDE TOTALPORTFÖLJEN

8 Aktier: Skäl till optimism Visserligen är den europeiska konjunkturen svajig, med det finns ändå faktorer som talar för att aktier ska ge positiv avkastning på lite sikt. I nuvarande lågräntemiljö framstår aktier framförallt som attraktivt värderade i ett relativt perspektiv. Sedan september 2011 har Stockholmsbörsen stigit med omkring 70 procent och eftersom börsbolagens aggregerade vinster har minskat något sedan dess, är uppgången helt driven av fallande avkastningskrav. Trots att konjunkturen är fortsatt trög i Europa så framstår vinstutsikterna för börsbolagen som hyggligt ljusa, inte minst kronans försvagning ger draghjälp. SEB prognostiserar att börsföretagens vinster ökar med knappt 10 procent 2014 och med 15 procent I spåren av upprepade konjunkturbesvikelser har analytikerna dock tvingats justera ner sina prognoser gradvis i flera års tid och risken är påtaglig att vinsttillväxten blir svagare än vad vi räknar med för närvarande. Det positiva med en svag konjunktur och lågt inflationstryck är samtidigt att centralbankerna kan fortsätta att föra en expansiv penningpolitik och att räntorna därmed kommer att förbli mycket låga under lång tid. I detta ljus framstår aktier fortfarande som attraktivt alternativ för investerare som önskar en avkastning signifikant över noll (och som kan acceptera den risk som krävs för att nå detta mål). Direktavkastningen för Stockholmsbörsen ligger kring 3,6 procent och det är idag relativt lätt att sätta samman en portfölj med av relativt konjunkturokänsliga aktier som ger klart högre direktavkastning än så. MER OM BOLAGEN SOM INGÅR I VÅR BASPORTFÖLJ BOLAG Alfa Laval Ericsson Hennes & Mauritz Investor Millicom NCC Nordea Saab Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) KOMMENTAR Alfa Laval är exponerat mot gynnsamma trender såsom miljö och energibesparingar samt rena, industriellt producerade, livsmedel. Bolaget är välskött, räntabiliteten på sysselsatt kapital överstiger 20 procent även dåliga år och kassaflödesgenereringen är bra. Därtill har de en stark balansräkning och god historik av att integrera förvärv, faktorer som talar för ytterligare företagsköp framöver. De senaste åren har Ericsson offrat lönsamhet för att ta marknadsandelar och etablera en stark position hos kunderna för att kunna ta förväntad merförsäljning av mjukvara när datatrafiken i mobilnäten slår i kapacitetstaket. Det finns nu goda skäl att tro att Ericsson står inför en skördeperiod med en fin vinstutveckling de närmaste åren. Hennes & Mauritz har gått igenom en tung period, men det har ljusnat och utsikterna framöver är klart bättre, vi räknar med tvåsiffrig procentuell vinsttillväxt de närmaste åren. H&M:s ljusa framtid återspeglas inte fullt ut i aktiens värdering. Investor värderas med en rabatt på cirka 25 procent mot substansvärdet (räknat på SEB:s värderingar av onoterade innehav) som utgörs av en attraktiv portfölj av noterade och onoterade bolag. Rabatten är omotiverat hög. Millicom är med sin inriktning på tillväxtmarknader den operatör i Norden som växer överlägset snabbast, trots den höga tillväxten genererar bolaget starka kassaflöden. Den angenäma kombinationen av hög tillväxt, bra kassaflöden och en värdering som inte är ansträngd gör aktien köpvärd. Konjunkturindikatorer visar att utsikterna för byggande av kommersiella fastigheter i Sverige är ljusa. Rekordlåga räntor och en stabil arbetsmarknad borgar för en fortsatt stark bostadsmarknad, vilket gynnar NCC:s verksamhet för bostadsbyggande. NCC:s värdering är attraktiv och aktiens direktavkastning överstiger 5 procent. Nordea är en stabil bank med en stark balansräkning, faktorer som möjliggör frikostiga utdelningar. Vi räknar med att Nordea höjer utdelningen stegvis de närmaste åren och aktiens direktavkastning uppgår till attraktiva 6-7 procent per år för perioden Genombrottsordern från Brasilien på stridsflyget Gripen har goda förutsättningar att transformera Saab till ett tillväxtbolag. Vi menar att Brasilienordern stärker trovärdigheten för Gripen som vapensystem och därmed ökar sannolikheten för Gripenbeställningar från fler länder. Något som också spelar Saab i händerna är att militärt försvar prioriteras upp av många länder som en konsekvens av Rysslands aggressioner. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) har tillsammans med amerikanska Biogen utvecklat en ny generation läkemedel mot blödarsjuka, Alprolix och Eloctate. Preparaten har börjat säljas i USA tidigare i år och den initiala försäljningen har överträffat förväntningarna, ett faktum som ger stöd åt våra höga förväntningar på läkemedlens försäljningspotential på längre sikt. Vi menar att SOBI:s långsiktiga intjäningsmöjligheter inte diskonteras full ut i aktiens värdering. SOBI är också en potentiell uppköpskandidat, en potentiell uppköpare är deras samarbetspartner Biogen. Tele2 Tele2 genererar starka kassaflöden och det stora effektiviseringsprogram, vilket ska sänka kostnaderna med 1 miljard kronor på årsbasis när det är fullt implementerat, som presenterades på kapitalmarknadsdagen i december ökar sannolikheten för att utdelningen ska höjas i flera år framöver. Tele2:s tunga slagsida mot Sverige, uppgående till närmare 60 procent av koncernens värde enligt våra kalkyler, attraherar också. Aktiens direktavkastning ligger på till generösa 6,5 procent räknat på vår prognos för verksamhetsåret 2014 och vi räknar med att utdelningen därefter höjs både 2015 och FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 AKTIER

9 Placeringstips: Uppföljning De placeringstips kring aktiefonder vi gett i Fokus Placeringar har alla utvecklats väl. De har både haft en god avkastning i absoluta tal samt gått bättre än världsbörserna. Vi behåller fem av dem som öppna placeringstips. Öppna placeringstips från tidigare Fokus Placeringar PLACERINGSTIPS LANSERADES AVKASTNING RISK/VOLATILITET KOMMENTAR/STATUS Kraftfullt Asien med vässade klor SEB Asienfond Småbolag ex Japan Lux Jämförelseindex MSCI World En stabil lågriskportfölj SEB Totalfond Försiktig Sky Harbor US Short Dur. H.Y. SEB Räntehedge Alpha SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux Två sektorer med potential Part.Group List infrast. EUR SEB Listed Private Equity Jämförelseindex MSCI World Ett nytt Afrika växer fram Silk African Lions Jämförelseindex MSCI World Östeuropa på gång SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux Jämförelseindex MSCI World (11 veckor) (52 veckor) (64 veckor) (64 veckor) (30 veckor) 0,7% 1 3,9% 3 4,1% 2 6,1% 2 0,9% 2 0,0% 2 0,9% 2 26,4% 3 28,6% 3 18,4% 3 11,0% 3 20,2% 3 11,0% 3 1,5% 4 2,3% 4 14,6% 1 16,3% 3 1,7% 2 2,5% 2 1,6% 2 2,0% 2 0,4% 2 10,9% 3 10,6% 3 13,2% 3 8,5% 3 11,0% 3 8,5% 3 12,0% 4 8,4% 4 Stängda placeringstips från tidigare Fokus Placeringar PLACERINGSTIPS LANSERADES AVKASTNING RISK/VOLATILITET KOMMENTAR/STATUS Europa reser sig SEB Europafond Småbolag Jämförelseindex MSCI World Asien fortsätter att vara den region som uppvisar bäst ekonomisk tillväxt. Den senaste tidens osäkerhet har dock påverkat riskviljan och pressat dess aktiemarknader. Värderingen är dock på intressant nivå och bolagens vinstutveckling god, och vi ser fortsatt potential för regionen. Kombinationen av dessa fyra fonder ger en låg totalrisk i portföljen. Samtidigt ökar tydligt chansen till en avkastning som klart överstiger de riskfria alternativen, som bankkonto. Det bör vara speciellt intressant i dagens lågräntemiljö. Vi räknar med att de låga räntorna kommer att bestå under överskådlig tid. Det stora globala behovet av förbättrad infrastruktur fortsätter gynna tillgångslaget. Private Equity (PE) har bland annat gynnats av bättre global tillväxt och en period av företagsaffärer. Kombinationen, 2/3 PE och 1/3 infrastruktur, bör framöver kunna utvecklas bättre än börssnittet, utan synbart högre risk. Senhösten har varit lite motig för flera afrikanska börser men regionen har ändå klarat sig bra jämfört med flera andra tillväxtmarknader. Vi ser fortsatta möjligheter för investeringar i Afrika. Fondens lägre exponering mot råvaror till förmån för bolag med fokus på regionens inhemska tillväxt är intressant. Konjunkturåterhämtningen fortsätter i stora delar av centrala och sydöstra Östeuropa, bland annat tack vare fortsatt växande privatkonsumtion och ökad export till väst. Fortsatt också goda vinstutsikter för flera östeuropeiska bolag. Ett under hösten försvagat Euroland och konflikten mellan Ryssland och Ukraina har dock för stunden negativ påverkan. 1) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till ) Sedan Fokus Placeringar # publicerad till Historisk avkastning (stängdes , 34 veckor) 22,7% 5 8,2% 5 10,6% 5 8,6% 5 I maj 2014 (Fokus Placeringar #2, 2014) valde vi att stänga placeringstipset med SEB Europafond Småbolag efter den starka uppgången. FOND PERIOD AVKASTNING SEB Totalfond Försiktig Sky Harbor US Short Dur. H.Y. SEB Räntehedge Alpha SEB Dynamisk Räntefond SEK - Lux Part.Group List infrast. EUR * * ,3 % 7,3 % 10,5 % 0,9 % 65,1 % FOND PERIOD AVKASTNING SEB Listed Private Equity Silk African Lions SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux SEB Asien Småbolag ex. Japan SEB Europafond Småbolag * ,3 % 25,8 % 10,8 % 35,8 % 91,4 % Jämförelseindex MSCI World * ) Fondens startdatum ,7 % Fonder Om du vill veta mer om fonder bör du läsa fondens fakta- eller produktblad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på under rubriken fondkurser. Fonderna har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. 9 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 UPPFÖLJNING

10 Fakta: Fonder Ytterligare information om fonderna finns i produkt- och faktablad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på under rubriken fondkurser. Samtliga fonder har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Därutöver kan placeringar komma att ske, förutom i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, i andra fonder och placering på konto. Fondernas risknivå är angiven i en skala 1 7 där 1 3 indikerar låg risk, 4 5 en medelhög risk och 6-7 en högre risk där värdet kan variera kraftigt. Mer om placeringsinriktning och risker kan du läsa i ovannämnda dokument. SEB ÖSTEUROPAFOND EX RYSSLAND - LUX SEB Asset Management S.A. Alo Kullamaa, AS SEB Varahaldus Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer 940 SEB LISTED PRIVATE EQUITY SEB Asset Management S.A. Victor Lang & Emilio Dauvin Risknivå 7 Förvaltningsavgift 1,50% Fondnummer 830 SEB DYNAMISK RÄNTEFOND SEK - LUX SEB Asset Management S.A. Martin Lundvall, Örjan Pettersson Risknivå 3 Förvaltningsavgift 0,7%, samt resultatbaserad avgift 10% av den avkastning som överstiger fondandelsvärdets tidigare toppnotering om den samtidigt är högre än räntan på en 3-månaders statsskuldväxel. Fondnummer 178 SEB TOTAL FÖRSIKTIG SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 3 Förvaltningsavgift 0,95% Fondnummer 603 SEB TOTAL POTENTIAL SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 4 Förvaltningsavgift 1,45% Fondnummer 604 SEB TOTAL EXPANSIV SEB Investment Management AB Mårten Gabrielsson Risknivå 5 Förvaltningsavgift 1,65% Fondnummer 601 SEB EUROPAFOND SMÅBOLAG SEB Investment Management AB Jonas Linnell Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer 518 SEB RÄNTEHEDGE ALPHA SEB Finland Ab Stefan Daberius, SEB Investment Management AB Risknivå 4 Förvaltningsavgift 1,1 %, samt resultatbaserad avgift 20% på avkastningen, HWM Fondnummer 540 Legal fondtyp Fonden är en finsk specialplacer ingsfond, vilket bland annat in nebär att fonden får avvika från de begränsningar som den finska lagen om placeringsfonder ställer på vanliga finska placeringsfond er avseende diversifiering av fondens medel. SILK AFRICAN LIONS IP Concept Fund Management S.A. Funmi Akinluyi Risknivå 6 Förvaltningsavgift 2,5% Fondnummer 292 SKY HARBOR US SHORT DURATION HIGH YIELD (H-SEK) SKY Harbor Capital Management, LLC Anne Yobage Risknivå 3 Förvaltningsavgift 1,1% Fondnummer 304 PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE EUR IPConcept Fund Management S.A. Reto Munz Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,95% Fondnummer 499 SEB ASIENFOND SMÅBOLAG EX JAPAN - LUX SEB Asset Management S.A Fonden förvaltas i samarbete med Schroder Investment Management Risknivå 6 Förvaltningsavgift 1,75% Fondnummer FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 FAKTA

11 Fakta: Icke kapitalskyddade placeringar Innan du investerar i denna placering rekommenderar vi att du läser produktbladet för Kreditindexbevis High Yield SEBK1484. För fullständiga villkor och risker hänvisar vi till SEB:s grundprospekt för MTN-program juli 2014 jämte publicerade tilläggsprospekt samt Slutliga Villkor, daterade januari MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB kundcenter på telefon alternativt Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. KREDITINDEXBEVIS HIGH YIELD Benämning: SEBK1484 Sista teckningsdag: 5 januari 2015 Likviddag: 20 januari Likvidbelopp dras på Likviddagen från investerarens konto. Löptid: 20 januari januari 2020 Nominellt belopp: I poster om kronor Utestående nominellt belopp: Utestående nominellt belopp minskar med 1/75 av nominellt belopp för varje kredithändelse* som inträffar bland de 75 bolagen. Kupong: Indikativt 3-månaders Stibor +4,5 % årligen, beräknat på Utestående nominellt belopp. Villkoren fastställs senast 20 januari Som lägst kan kupongen fastställas till Stibor + 4,0 %. Kupongen utbetalas första gången 15 januari Återbetalningsbelopp: 100 % av Nominellt belopp förutsatt att ingen kredithändelse sker i Referensin dex. För varje kredithändelse som sker minskar Nominellt belopp med 1/75 av Nominellt belopp**. *) Bolagskonkurs och liknande händelser, bolagens oförmåga att i tid betala förfallna betalningar på utestående skuld, betalningsrekonstruktion av utestående skuld. **) Givet att vikten för varje bolag i index är 1/75 och antal bolag är 75. Vikten skulle kunna ändras i händelse av t.ex. uppköp eller uppdelning av ett bolag. 11 FOKUS PLACERINGAR NR 4, 2014 FAKTA

12 Välkommen till banken som alltid har öppet Med våra mobila tjänster (seb.se/mobil) kan du enkelt betala dina räkningar med OCRskanning, överföra pengar mellan dina konton och se senaste fakturan för dina betal- och kreditkort. Med internetbanken kan du bland annat handla med aktier och fonder, se över amorteringen på ditt bolån och betala räkningar. VIP-nummer med förtur till Telefonbanken exklusivt för dig som Kapitalrådgivningskund: SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Viktig information Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument. Innehållet i materialet utgör inte någon investeringsrekommendation eller finansiell rådgivning. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information istället på begäran erhållas kostnadsfritt från det förvaltande fondbolaget. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För SEB:s strukturerade placeringar finner du detaljerad information, bl a produktblad, slutliga villkor och prospekt, på För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB.

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Placeraren Nr 5, 2015

Placeraren Nr 5, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 5, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer nov 07 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för nove m b e r månad 1 10 0 Aktier + Obligationer

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015 SEB Asset Selection SEK Lux Ack Bäste Kund, 30 september 2015 den senaste månaden steg SEB Asset Selection SEK Lux Ackʹs värde med 1,4%. Avkastningsbidragen (i procentenheter) såg ut enligt följande: Vi

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer