Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun HARVEN Stockholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Allians Försäkringsmäklare. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1927 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 468 kvadratmeter utgör lokalyta. Sida 1 av 15

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 39 lägenheter med bostadsrätt och 1 lägenhet och 3 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Restaurang 207 kvm Restaurang 208 kvm Tatueringsstudio 60 kvm Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning Övrigt Tvättstuga Kommentar Hobbyrum Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp samt torkrum med avfuktare Sida 2 av 15

3 Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2010 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd År Kommentar Kartering ventilationskanaler Kartering och röktest av samtliga köks- och badrumskanaler Byte expansionskärl Nytt expansionskärl till fjärrvärmecentralen Balkongbygge Balkonger och franska balkonger mot gård Regler och prognossystem Byte reglersystem till fjärrvärmecentral, samt installation av prognoshantering Hissdörrar justerade Samtliga våningsplan i 60 Byte fönsterglas trapphus Glasrutor bytta till klarglas, även hiss i 147 Balkong hyreslägenhet Föreningens hyreslägenhet utrustad med balkong Ny port och fönster Snövit Ny entrédörr samt fönsterparti, lokalhyresgäst Slipning, lackning portar Portar i entréer mot gatan Fasadrenovering Puts och färg nedre delen av fasaden Nytt fönster vind Karm och båge/rutor bytt Trapphusrenovering Marmor i entréer och trapphus lagade och slipade Målning källare och tvättstuga 2008 Radonmätning 2008 Långt under gränsvärden Energideklaration 2008 Ny torktumlare 2008 Byte termostat o ventiler 2008 Bytt i samtliga lägenheter och lokaler Fönster byte energi-/bullerglas 2007 Samtliga fönster i lägenheterna Fönstermålning 2007 Utvändig målning, även lokaler Avfuktare 2006 Tvättstugeinredning Bredbandsuttag 2006 Tre hål i väggen, ComHem Spolning avloppsstammar 2006 Köks- och badrumsstammar Nyinstallation hiss 2004 Byte till motviktslös maskin, Ringvägen Rörstambyte 2004 Tvärgående stam, källare Ringvägen Renovering av balkonger 2002 Piskbalkonger mot innergård Omläggning av tak 2001 Plåttak mot innergård Elstambyte 1990 Samtliga lägenheter Sida 3 av 15

4 Planerad åtgärd År Kommentar Ventilationsförbättringar 2011 Åtgärder för att få igång självdragsventilation Piskbalkonger, renovering 2011 Samtliga i 147 Innetemperaturgivare 2011 Montering av fasta innegivare för prognosstyrning Skyddsanordningar tak 2011 Komplettering av plattformar, stegar vid ventilation Trapphusrenovering 2011 Målning av trapphus och entréer Spolning avlopsstammar 2011 Köks- och badrumsstammar OVK-kontroll 2011 Renovering hobbyrum 2011/2012 Hobbyrum och fjärrvärmecentral, dra avlopp, måla etc. Takvärme 2012 Värmekablar i hängrännor och stuprör Förvaltning Avtal Internetleverantör Internet uppkopplingstyp Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Kabel-TV Leverantör ComHem - avtal tecknas privat Bredbands- /ADSL via Telia, privat Styrelsen Styrelsen SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ComHem - föreningsavtal - grundutbud Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 39 st. Av föreningens medlemslägenheter har 3 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 1 andrahandsuthyrning. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Monica Lilja Helena Dittmer Julia Ringer Meidal Mathias Malm Ordförande Ledamot Ledamot Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Monica Lilja Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Berndt Alfredsson Ordinarie Extern A-Revision Jenny Kindwall Suppleant Extern Rolf Månsson Ordinarie Intern Carl Elmstam (Blomqvist) Suppleant Intern Valberedning Petra Blixman Sofi Kriström Sammankallande Sida 4 av 15

5 Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Expansionskärlet till fjärrvärmecentralen har bytts ut. ERAB har även installerat ett reglersystem till anläggningen och provar ut var innetempgivare, som tillsammans med vårt nya prognossystem förhoppningsvis ska ge oss sänkta värmekostnader, ska placeras permanent. ent. VVS Analys har karterat och röktestat samtliga köks- och badrumskanaler. Detta är ett led i arbetet för att se om det är möjligt att förbättra självdraget i huset, istället för att sätta in fläktar på taket. Balkonger har byggts mot gården. Det blev tolv stycken, varav tre stycken franska. I samband med detta byggdes även en balkong till föreningens hyreslägenhet, som hyrs av portvakten. Hissgrindarna i 60an har samtliga justerats av en smed, då de under åren hängt sig och var svårstängda. Samtliga glasrutor i dörrarna till piskbalkongerna är bytta mot klarglas, för att ljusa upp trapphusen. Hissen i 147an har fått några träpaneler utbytta mot glas. Under året har vi haft två stycken vindsröjningar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Målning av trapphus och entréer planeras under året. Ytterligare takstegar och plattformar måste sättas upp på taket, enligt brandskyddskontroll. Detta för att förbättra säkerheten för sotarna. Ventilation i tvättstugan kommer att dras in. Arbetet med att förbättra ventilationen i lägenheterna fortsätter. Målet är en godkänd OVK under 2011, inklusive samtliga uthyrda lokaler. Högtrycksspolning av samtliga köks- och badrumsstammar sker under våren. Stokab kommer mer att dra in fibernät till fastigheten. Arbetsgrupp ska presentera förslag till ett eventuellt bygge av ett fastighetsnät. Renovering av piskbalkonger i 147an. Måste bemålas med speciell färg, den gamla har släppt och regnvatten går igenom och orsakar putssläpp under balkongen. Fortsatt arbete med att minska värmekostnaderna genom injustering av element, värmecentral och reglersystem. Eventuell renovering av hobbyrummet, troligen Värmekablar i hängrännor och stuprör, troligen Föreningens ekonomi Föreningen har en fortsatt stark ekonomi med låg belåningsgrad. Fördelning intäkter och kostnader: Årsavgifter 41% Intäktsfördelning 2010 Övrig drift 27% Avskrivning 6% Kostnadsfördelning 2010 Kapitalkostnader 3% Reparationer 20% Hyror 59% Fastighetsskatt 8% Taxebundna kostnader 36% Intäkter per kvadratmeter Hyror Årsavgifter Övriga intäkter Kostnader per kvadratmeter kr Reparationer 320 kr Taxebundna kostnader 4 kr Fastighetsskatt Övrig drift Avskrivningar Kapitalkostnader 116 kr 213 kr 45 kr 160 kr 36 kr 17 kr Sida 5 av 15

6 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder och 468 kvm lokaler Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2010, dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat/ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt Skatt ändrad taxering ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst 0 0 Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Övriga fonder, balkongfond Not LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 9 av 15

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 1,5 % 1,5 % Fastighetsförbättringar 5 % 5 % Standardförbättringar 5 % 5 % Värmeanläggning 5 % Hissanläggning 7,14 % 7,14 % Balkong 3,33 % Port/säkerhetsdörr 5 % 5 % Stambyte 5 % 5 % Fönster 5 % 5 % Tak 5 % 5 % Maskiner 10 % 10 % Inventarier 5 % 5 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Sida 10 av 15

11 Not 2 Forts Reparationer Tvättstuga Sophantering/återvinning Källare Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Hiss Tak Fönster Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Lägenhet Tvättstuga Entré/trapphus VVS Ventilation Elinstallationer Tak Fasad Fönster Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift Sida 11 av 15

12 Not 2 Forts Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Juridiska åtgärder Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Föreningsavgifter Medlemsavgift SBC ek för Anställda och personalkostnader Föreningen har som tidigare år haft en manlig deltidsanställd lokalvårdare. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Sociala kostnader Övriga personalkostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Maskiner TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Sida 12 av 15

13 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Stockholms fastighetsägarförening Försäkring Kabel-TV SBC kv 1/ Serviceavtal Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Sida 13 av 15

14 Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not Övriga fonder Balkongfond Vid årets slut Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag SE-Banken BoLån 2,460 % Rörligt lån SE-Banken BoLån 2,860 % Rörligt lån Stadshypotek AB 3,020 % Rörligt lån Stadshypotek AB 2,680 % Rörligt lån Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sida 14 av 15

15 Not UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta ST-teknik a-conto 1, utförda arbeten Vatten Sophämtning Löner STOCKHOLM den / 2011 Monica Lilja Ordförande Helena Dittmer Ledamot Julia Ringer Meidal Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2011 Berndt Alfredsson Extern revisor Rolf Månsson Intern revisor Sida 15 av 15

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer