KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 12 november 2014"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12 november 2014 För att svara på frågor från nya ledamöter och ersättare träffas kommunfullmäktiges "gamla" presidium på Bohusläns museum från Id. 16:30 den 12 november.

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen fore sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skalllämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet for att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi, astma, doftöverkänslighet Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienatiiklar. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 12 november 2014 För att svara på frågor från nya ledamöter och ersättare träffas kommunfullmäktiges "gamla" presidium och sekreterare på Bohusläns muscum från Id. 16:30. Ordförande sekreterare Alf Gill berg Annica Åberg I samband med sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges kommuner och Landstings kongress att ske. Valet sker fårslagsvis under ajourneringen och fullmäktige ska utse en justerare för ombudsval et. Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av lid för justering 2. Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Dnr KS 2014/ Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperloden Dnr KS 2014/ Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden Dnr KS 2014/ Val av kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden Dnr KS 2014/ Val av ordförande i valberedningen för mandatperioden Dnr KS 2014/ Val av vice ordförande i valberedningen för mandatperioden Dnr KS 2014/00423

4 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista 8. Bestämmande av placeringsordning för kommunfullmäktiges ledamöter Dnr KS 2014/00424 Föredragande Handlingar delas ut på sammanträdet 9. Renhållningslaxa 2015 Dnr KS 2014/00415 l O. Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Dnr KS 2014/00411 Il. Skatlesals för 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från Uddevalla Vatten AB till kommunfullmäktige om ändring av 15 i ABVA för Uddevalla kommun Dnr KS 2014/ RiktlinjerIT -stöd för förtroendevalda Dnr KS 2014/ Revidering av riktlinjer för centrala personalenheten Dnr KS 2014/ Ansökan från socialnämnden, om att överta beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7 LSS), från barn och utbildningsnämnden Dm KS 2014/ Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Utökning av kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, ändring av förbundsordning Dnr KS 2014/ Åtgärder för att öka resandekapaciteten på södra Bohusbananmötesspår i Grohed Dnr KS 2013/ Tidplan nämndernas budget och verksamhelsplan Dnr KS 2014/00459

5 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista Föredragande 21. Val av revisor och revisorsersättare för Gustafsbergsstiftelsen samt stiftelsen Gustafsbergares samfond Dnr KS 2014/ Val av revisor och revisorsersättare för stiftelsen barnhemmets vänner Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dnr KS 2014/ Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Dnr KS 2703/87 Ledamot och ersättare som är hindrad att delat vid sammanträdet ska anmäla detta till eller till Annika Thorström, te! alt. Anna-Lena Lundin, te!

6 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00415 Renhållningstaxa 2015 Sammanfattning Uddevalla Energi AB föreslår en höjning av renhållningstaxan med 3 %för att täcka kostnader för hushållssopor och slam. Renhållningstaxan höjdes inte 2013 och När det nya insamlingssystemet med två kärl för hushållsavfall infördes räknade Uddevalla Energi med att fler hushåll skulle byta till större kärl, än vad som skett. Uddevalla Energi anser att taxan behöver höjas för att täcka skillnaden i intäkt samt för vidtagna åtgärder vid felsortering hos hushållen. Förslaget innebär också förändringar såsom att alla betalar grundavgift, även de som samtömmer, nya specialfordon införs, en serviceavgift införs även för matavfallskompost- och återvinningskär l, samt lägre taxa för restavfallscontainer. Nils Holgerssonundersökningen 2013 visade att avfallsavgiften (kr/kvm) i Uddevalla är lägre än rikssnittet Tekniska nämnden beslutade den 16 oktober att godkänna förslaget om att höja renhållningstaxan med 3 %. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniskanämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Hemställan om fastställande av renhållningstaxa för 2015 från Uddevalla Energi AB, Taxa 2015, renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun, Nils Holgerssonundersökning 2013, kommunredovisning för Uddevalla, Avgift för sophantering, jämförelse Fyrstad. Nyckeltal hushållsavfall Yrkanden Christer Hassiebäck (-): bifall till förslaget i handlingarna. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny renhållningstaxa, samt att de nya taxorna ska gälla från och med Justerjt \lfes signatur ' '11 ' Utdrags bestyrkande

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00415 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telelon Renhållningstaxa 2015 Sammanfattning Uddevalla Energi AB fareslår en höjning av renhållningstaxan med 3 % for att täcka kostnader for hushållssopor och slam. Renhållningstaxan höjdes inte 2013 och När det nya insamlingssystemet med två kärl for hushållsavfall inf6rdes räknade Uddevalla Energi med att fler hushåll skulle byta till större kärl, än vad som skett. Uddevalla Energi anser att taxan behöver höjas for att täcka skillnaden i intäkt samt for vidtagna åtgärder vid felsortering hos hushållen. Förslaget innebär också forändringar såsom att alla betalar grundavgift, även de som samtömmer, nya specialfordon inf6rs, en serviceavgift inf6rs även for matavfallskompost-och återvinningskärl, samt lägre taxa for restavfallscontainer. Nils Holgerssonundersökningen 2013 visade att avfallsavgiften (kr/kvm) i Uddevalla är lägre än rikssnittet Tekniska nämnden beslutade den 16 oktober att godkänna forslaget om att höja renhållningstaxan med 3 %. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Hemställan om fastställande av renhållningstaxa for 2015 från Uddevalla Energi AB, Taxa 2015, renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun, O. Nils Holgerssonundersökning 2013, kommunredovisning for Uddevalla, Avgift for sophantering, jämförelse Fyrstad. Nyckeltal hushållsavfall2013. Förslag till beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att anta ny renhållningstaxa, samt att de nya taxorna ska gälla från och med

8 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00415 Peter Larsson Kommundirektör Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till Tekniska nämnden Uddevalla Energi AB F ör fattningssamlingen

9 Protokollsutdrag Tekniska nämnden Dnr TN 2014/00368 Renhållningstaxa 2015 Sammanfattning Uddevalla energi har inkommit med förslag om att höja renhållningstaxan med tre procent från och med I januari 20 I 5 för att täcka kostnader för hushållssopor och slam. Renhållningstaxan höjdes inte 20 I 3 och 20 I 4. När det nya insamlingssystemet med två separata kärl för hushållsavfall infördes 2013 räknade Uddevalla energi med att många skulle byta från I 40 l kärl till ett större 190 l kärl för samma kostnad som tidigare. Fler än väntat har kvar I 40 l kärl vilket innebär en lägre avgift. Uddevalla energi anser därfår att taxan behöver höjas får att täcka skillnaden i intäkt samt för vidtagna åtgärder vid felsortering hos hushållen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, tekniska kontoret Bilaga 5 ärende Uddevalla energi Renhållningstaxa Underbilaga 5.1 ärende Uddevalla energi Renhållningstaxa Underbilaga 5.2 ärende Uddevalla energi Nils Holgerssonundersökning 2013, kommunredovisning får Uddevalla A v gifter för sophantering inom Fyrstad statistik över insamlad mängd hushållsavfall Beslut Tekniska nämnden beslutar att får egen del godkänna förslag om att höja renhållningstaxan med tre procent från och med I januari 20 I 5 samt att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Vid protokollet Eva Thoi-Nordfeldt Justerat Zeidi Ström Birgit Olofsson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Eva Thoi-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00368 Handläggare StabschefPaula Nyman Telefon se Renhållningstaxa 2015 Sammanfattning Uddevalla energi har inkommit med fårslag om att höja renhållningstaxan med tre procent från och med l januari 2015 får att täcka kostnader får hushållssopor och slam. Renhållningstaxan höjdes inte 2013 och När det nya insamlingssystemet med två separata kärl får hushållsavfall infördes 2013 räknade Uddevalla energi med att många skulle byta från 140 l kärl till ett större 190 l kärl får samma kostnad som tidigare. Fler än väntat har kvar 140 l kärl vilket innebär en lägre avgift. Uddevalla energi anser därfår att taxan behöver höjas får att täcka skillnaden i intäkt samt får vidtagna åtgärder vid felsortering hos hushållen. Förslaget innebär också följande förändringar: Alla betalar grundavgift. Ä ven de som sam tömmer. Nya priser får specialfordon införs. Kunden kan göra egna åtgärder. En serviceavgift införs även får matavfalls-kompost och återvinningskärl Detta fåll bort vid taxa Lägre taxa får restavfallscontainer. Nils Holgerssonundersökningen 2013 visar att avfallsavgiften (kr/kvm) i Uddevalla är lägre än rikssnittet statistik från 2013 visar att Uddevallaborna blir allt bättre på att sortera och återvinna. Insamlad mängd material får återvinning och farligt avfall samt andelen matavfall i hushållsavfallet ökar vilket följer målsättningarna i avfallsplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, tekniska kontoret Bilaga 5 ärende Uddevalla energi Renhållningstaxa Underbilaga 5.1 ärende Uddevalla energi Renhållningstaxa Underbilaga 5.2 ärende Uddevalla energi Nils Holgerssonundersökning 2013, kommunredovisning får Uddevalla A v gifter får sophantering inom Fyrstad statistik över insamlad mängd hushållsavfall 2013

11 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00368 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att for egen del godkänna forslag om att höja renhållningstaxan med tre procent från och med l januari 2015 samt att översända ärendet till kommunfullmäktige for beslut. Patrik Petre Teknisk chef Paula Nyman stabschef Expediera till Kommunfullmäktige

12 Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun UDDE V ALLA Hemställan om fastställande av renhållningstaxa for ~015 l:"/ }il:)", Styrelsen för Uddevalla Kraft AB har beslutat att hos kommunfullmäktige i Uddevalla kommun hemställa om ändring av renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun. Renhållningstaxan föreslås höjas med tre procent från den l januari Renhållningstaxan höjdes inte 2013 och Från l juni 2013 infördes en fårändrad insamlingsordning, där den väsentliga förändringen är att restavfallet hämtas var fjärde vecka i stället för varannan vecka. Kunden kan gå upp en nivå i kärlstorlek för restavfallet utan att taxan höjs. Omvänt innebär det att bibehållen kärlstorlek får restavfallet medför sänkt taxa. Betydligt fårre kunder än antaget har valt att gå upp i kärlstorlek, vilket medfört väsentligt lägre intäkter och problem med att restavfallläggs i matavfallskärl et. Åtgärder får att minska felsorteringen har vidtagits, främst påpekanden får berörda kunder att beställa ett större kärl för restavfall et. Dessa åtgärder börjar ge resultat. För att täcka kostnaderna för hushållssopor och slam erfordras en taxehöjning. l övrigt föreslås följande förändringar. Alla betalar grundavgift, även de som samtömmer. Nya priser för specialfordon (lilla sopbilen) införs. Kunden kan göra egna åtgärder och välj er att köpa tjänsten. Serviceavgift/svårighetstillägg införs även får matavfalls-, kompost- och återvinningskärlen (fåll bort i föregående taxa). Lägre taxa för restavfallscontainer ---~ ~ ADRESS Strömberget Uddevalla TELEFON FAX E-POST uddevallaenergi.se uddevallaenergi.se ORG.NR VAT SE

13 Uddevalla Kraft AB hemställer att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun fastställer bifogat förslag till renhållningstaxa att gälla från den l januari U~~~~A KRAFT AB r/)~ ) Kw _,: Roger Johansson V ericställande direktör

14 Bilaga 5 styrelse Ärende 6 6. Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxan höjdes inte 2013 och Från l juni 2013 infördes en fårändrad insamlingsordning, där den väsentliga fårändringen är att restavfallet hämtas var fjärde vecka i stället får varannan vecka. Kunden kan gå upp en nivå i kärlstorlek får restavfallet utan att taxan höjs. Omvänt innebär det att bibehållen kärlstorlek får restavfallet medfår sänkt taxa. Betydligt fårre kunder än antaget har valt att gå upp i kärlstorlek, vilket medfört väsentligt lägre intäkter och problem med att restavfallläggs i matavfallskärlet Åtgärder får att minska felsorteringen har vidtagits, främst påpekanden får berörda kunder att beställa ett större kärl får restavfallet Dessa åtgärder börjar ge resultat. Hushållssoporna visar ett negativt resultat. Taxan får 2015 höjs med 3 procent. Alla betalar grundavgift, även de som samtömmer. Nya priser får specialfordon (lilla sopbilen) införs. Kunden kan göra egna åtgärder och väljer att köpa tjänsten. Serviceavgift/svårighetstillägg införs även får matavfalls-, kompostoch återvinningskärlen (fåll bort i föregående taxa). Lägre taxa får restavfallscontainer. Se underbilaga 5.1 och 5.2. Förslag till beslut styrelsen beslutar att hemställa att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun fastställer bifogaderenhållnings-och slamtaxa.

15 Underbilaga 5.1 styrelse o Ärende 6 TAXA 2015 Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun Antagen av kornmunfullmäktige med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr o m l januari För renhållningen inom Uddevalla kornmun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011 :927) med stöd av Miljöbalken 15 kap. Il, den antagna renhållningsordningen från (KF 82) för Uddevalla kommun. l ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER a) Avgiftsskyldighet Renhållningsavgift och slamsugningsavgift skall betalas av fastighetsägaren till Uddevalla Energi AB mot räkning. Fastighetsägaren, eller den som enligt l kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979: 1152) kan anses som fastighetsägare, skall erlägga angivna avgifter. I de fall taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande, som till följd av orenlighetens eller avfallets mängd eller sammansättning måste ske i särskild ordning, skall avgift utgå med Uddevalla Energis självkostnad. Abonnent, som är fastighetsägare, skall snarast till Uddevalla Energis kundservice anmäla fastighetens övergång till annan ägare samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren skall debiteras renhållningsavgift. Ändrade hämtningsförhållanden skall anmälas till Uddevalla Energis kundservice. Beställning, ändring eller avbeställning av sop- latrinhämtning och slamsugning görs per telefon eller brev. b) A v gifts befrielse Efter anmälan till Uddevalla Energis kundservice att bostaden inte kommer att användas kan avgiftsbefrielse medges. A v brott eller ändring i hämtningsförhållandena för kortare tidsperiod än tre månader medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå. c) Avgiftsperioder Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall debiteras fyra gånger per år alternativt en gång per månad. För fritidsområden sker debitering en gång om året. Övriga avgifter debiteras efter utfört arbete.

16 Underbilaga 5.1 Styrelse O Ärende 6 d) Hämtningsintervall Huvudregeln är att hämtning skall ske varannan vecka av matavfall och var fjärde vecka av restavfall, gäller villor och fritidshus. Hämtning i flerfamiljshus sker varje vecka Är avfallsmängden exceptionellt liten kan Nämnden för miljöfrågor besluta om befrielse från hämtning av hushållsavfall. e) Moms och betalningsvillkor Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer och framgår av taxan. Lagstadgad påminnelseavgift debiteras för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta (enligt Räntelagen) utgår efter senaste betalningsdagen enligt en räntefot som motsvarar den av riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan med tillägg av åtta procentenheter. Inkassoersättning (enligt Lagen om ersättning för inkassokostnader) utgår för krav rörande skulden med högst det belopp som föreskrivits av regeringen. Uddevalla Energi tar ut en avgift vid taxebyte. f) Kärl Fastighetsägaren ansvarar själv för rengöring av kärlet. Rengöring bör ske med miljövänligt diskmedel eller såpa. Tvättvattnet skall inte hällas direkt i dagvattnet utan hälls lämpligen på egen gräsmatta eller liknande där det kan infiltreras ner i marken. g) Trädgårdsavfall I Länsstyrelsens Miljöstrategi 2000 har ett av målen varit att inte deponera något trädgårdsavfall Detta medför att Uddevalla kommun inte tillåter trädgårdsavfall i vanliga sopkärl och säckar. För de hushåll som inte komposterar trädgårdsavfallet själv erbjuder kommunen istället hämtning av trädgårdsavfall i kärl, 16 hämtningar per år. Hämtning var 14:e dag från april till november. g) Avgifter för hämtning av hushållsavfall, trädgårdsavfall och slamsugning Se bifogad taxa.

17 Uddevalla Energi taxa Sophämtning Flerbostadshus 140 L Restavfall 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/ar Moms Moms Restavfall 1 gång l vecka R140V1 Matavfall1 gång l vecka Restavfall 2 gånger J vecka R140V12 Matavfall 2 gånger l vecka L Restavfall 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l vecka R190V1 Matavfall1 gång J vecka Restavfall 2 gånger l vecka R190V12 Matavfall 2 gånger l vecka Restavfall 3 gånger l vecka R190V13 Matavfall 3 gånger l vecka g L Restavfall 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l vecka R370V1 Matavfall1 gång l vecka Restavfall 2 gånger l vecka R370V12 Matavfall 2 gånger l vecka Sida 1 av 5

18 Uddevalla Energi taxa Sophämtning Flerbostadshus 370 l Rest Storsop 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall 1 gång l vecka R370V1ST Matavfall l gång l vecka l Rest Kom pr 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l vecka R370V1K Matavfall l gång l vecka s Restavfall 2 gånger l vecka R370V12K Matavfall 2 gånger l vecka l Restavfall 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 190 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l vecka R600Vl Matavfall l gång l vecka Restavfall 2 gånger l vecka R600V12 Matavfall 2 gånger l vecka l Rest kompr 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 190 l Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l vecka R600V1K Matavfall l gång l vecka Sida 2 av 5

19 Uddevalla Energi taxa Sophämtning Flerbostadshus 750 L Restavfall 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 190 L Matavfall 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l vecka R750V1 Matavfall1 gång l vecka R750V12 Restavfall 2 gånger l vecka Matavfall 2 gånger l vecka Säckhämtning Exkl In kl 125 Liters röd Moms Moms l gång l vecka l gånger l vecka Grovsopshämtning Exkl In kl Löst avfall Moms Moms Kubikavgift sekretessavfall Exkl In kl Moms Moms Bestä Ilningsavgift Tonavgift Taxe byte Exkl In kl Taxbyt Avgift Moms 135 Moms 169 Sida 3 av 5

20 Uddevalla Energi taxa Sophämtning Flerbostadshus Budad tömning Exkl Ink l BUD XX Storlek L Moms 444 Moms 555 Beställning specialfordon Exkl Ink l 140 L Moms 3168 Moms L L L L Utredning Exkl Ink l Moms o Moms o 140 L Mat svår Exkl In kl MA140SV l samband med restavfallet per kärl Matavfall1 gång l vecka Moms 737 Moms L Mat svår Exkl Ink l l samband med restavfallet per kärl Moms Moms MA190SV Matavfall1 gång l vecka Sida 4 av 5

21 Uddevalla Energi taxa Sophämtning Flerbostadshus 140 l Rest svår 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms R140V1SV Restavfall l gång J vecka l Rest svår 52 Grund- Rörlig Exkl In kl R190V1SV Restavfall l gång l vecka 52 Avgift kr l år 1326 Avgift kr/år Moms Moms l Rest svår 52 Grund- Rörlig Exkl In kl 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms R370V1SV Restavfall 2 gånger l vecka R370V12SV Restavfall 2 gånger l vecka l Rest svår 52 Grund- Rörlig Exkl Ink l R600V1SV Restavfall2 gånger l vecka 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms 9971 Moms R600V12SV Restavfall2 gånger l vecka l Rest svår 52 Grund- Rörlig Exkl Ink l 52 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms R750V1SV Restavfall1 gång l vecka Sida 5 av 5

22 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Villahämtning 140 L Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl Ink l 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor Kl40V4 Matavfall l gång /2 veckor x 140 L Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl Ink l 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor Kl40V4X Matavfall l gång f 2 veckor Restavfall l gång /2 veckor Kl40V2XB Matavfall l gång f 2 veckor L Restavfall 13 Grund Rörlig Exkl In kl Kl40V4T Kompostering Restavfall l gång f 4 veckor Avgift kr l år 482 Avgift kr/år 553 Moms 1035 Moms L Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl Ink l 140 L Matavfall 26 Avgift kr f år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång f 4 veckor K140V4D Matavfall l gång l 2 veckor Kl40D Debitering Samtömning 482 o Sida l av 5

23 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Villahämtning 190 l Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K190V4 Matavfall l gång l 2 veckor Restavfall l gång l 2 veckor K190V2B Matavfall l gång l 2 veckor l Restavfall 13 Grund Rörlig Exkl In kl K190V4T Kom postering Restavfall l gång l 4 veckor Avgift kr f år 482 Avgift kr/år 920 Moms 1402 Moms L Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K190V4D Matavfall 1 gång l 2 veckor K190D Debitering Samtömning 482 o l Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K240V4 Matavfall l gång l 2 veckor Restavfall l gång l 2 veckor K240V2B Matavfall l gång l 2 veckor Sida 2 av 5

24 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Villahämtning 370 L Restavfall 13 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l 4 veckor K370V4 Matavfall1 gång l 2 veckor 482 l G370V2 K370V2 Restavfall1 Specialtaxa end för dessa befintliga anläggningar Matavfall 1 gång l 2 veckor K370V2B Restavfall 1 gång l 2 veckor Matavfall 1 gång l 2 veckor K37019V4 370 L Restavfall 190 L Restavfall 13 Grund- Rörlig 140 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Restavfall1 gång l 4 veckor Matavfall 1 gång l 2 veckor Exkl In kl Moms Moms K600V2 600 l Restavfall 26 Grund- Rörlig 190 L Matavfall 26 Avgift kr l år Avgift kr/år Restavfall 1 gång l 2 veckor Matavfall1 gång l 2 veckor Exkl In kl Moms Moms K750V2 750 l Restavfall 26 Grund- Rörlig 190 L Matavfall 26 Avgift kr/ år Avgift kr/år Restavfall1 gång l 2 veckor Matavfall 1 gång l 2 veckor Exkl In kl Moms Moms Sida 3 av 5

25 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Villahämtning Trädgårdsavfall Exkl Ink l April - November Moms Moms K4V2TR 16 tömningar Extra tömning ordinarie tur Exkl Ink l storlek kärl l säck Moms Moms EX L säck EX L kärl l 160 L säck EX L kärl l 240 L säck EX L kärl EXGOO 600 L kärl EX L kärl Budad tömning Exkl In kl BUD XX Moms 444 Moms 555 Befrielse helår Exkl In kl DISP Grundavgift 482 Moms 482 Moms 603 Sida 4 av 5

26 Underbilaga S.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa 201S Sophämtning Villahämtning Serviceavgift Exkl Ink l Moms Moms SEAV meter SEAV meter 808 l 010 SEAV meter 1211 l 514 SEAV1K Serviceavgift Kompost 4-10 meter Exkl Moms 134 In kl Moms 168 SEAV2K meter SEAV3K meter L Beställning specialfordon Exkl Moms 1878 Ink l Moms L L Sida Sav S

27 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Fritidsboende 140 L Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l 4 veckor K140V4F Matavfall 1 gång l 2 veckor x 140 L Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K140V4FX Matavfall l gång l 2 veckor Restavfall 1 gång l 2 veckor K140V2FXB Matavfall1 gång /2 veckor L Restavfall 6 Grund Rörlig Exkl In kl K140V4TF Kompostering Restavfall l gång l 4 veckor Avgift kr l år 461 Avgift kr/år 116 Moms 577 Moms L Restavta Il 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång /4 veckor K140V4DF Matavfall1 gång l 2 veckor K140DF Debitering Samtömning 461 o L Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång /4 veckor K190V4F Matavfall1 gång /2 veckor Sida l av 4

28 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Fritidsboende 190 l Restavfall 6 Grund Rörlig Exkl Ink l Kompostering Avgiftkr/år Avgift kr/år Moms Moms K190V4TF Restavfall l gång l 4 veckor l Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor Kl90V4DF Matavfall l gång l 2 veckor K190DF Debitering Samtömning 461 o L Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr/ år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l 4 veckor K240V4F Matavfall1 gång l 2 veckor Restavfall l gång l 2 veckor K240V2FB Matavfall l gång l 2 veckor L Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl Ink l 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K370V4F Matavfall l gång l 2 veckor Restavfall l gång l 2 veckor K370V2FB Matavfall l gång l 2 veckor Sida 2 av 4

29 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Fritidsboende 370 l Restavfall 190 l Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall1 gång l 4 veckor K37019V4F Matavfall1 gång l 2 veckor l Restavfall 6 Grund- Rörlig Exkl In kl 140 L Matavfall 11 Avgift kr l år Avgift kr/år Moms Moms Restavfall l gång l 4 veckor K600V4F Matavfall 1 gång l 2 veckor Restavfall 1 gång l 2 veckor K600V2F Matavfall 1 gång l 2 veckor Befrielse fritid Grund Exkl In kl Avgift kr l år Moms Moms DISPF Grundavgift Serviceavgift fritid Exkl In kl Moms Moms SEAV1F 4-10 meter SEAV2F meter SEAV3F meter Sida 3 av 4

30 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sophämtning Fritidsboende Serviceavgift fritid Exkl In kl Kompost Moms Moms SEAV1FK 4-10 meter SEAV2FK meter SEAV3FK meter Beställning specialfordon Exkl In kl Moms Moms 140 L L L Sida 4 av 4

31 Underbilaga 5.2_ärende G_ Uddevalla Energi taxa 2015 Slamavskiljare storlek Grundkubik Avgift kr l år SAOOS 0,5 54 SA010 l 107 SA015 1,5 161 SA SA025 2,5 268 SA SA035 3,5 376 SA SA045 4,5 483 SAOSO SA055 5,5 590 SA Distrikt l Veckatömning Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgift kr l år Exkl In kl Moms Moms l Sida l av 4

32 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Slamavskiljare Distrikt l Veckatömning storlek Grundkubik Avgift kr l år SA065 6,5 697 Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgiftkr/år Exkl In kl Moms Moms SA SA075 7, SA SA SA l SAllO SA Sida 2 av 4

33 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa 2015 Slamavskiljare storlek Grundkubik Avgift kr l år SAOOSB 0,5 54 SAOlOB SA01SB 1,5 161 SA020B SA02SB 2,5 268 SA030B SA03SB 3,5 376 SA040B SA04SB 4,5 483 SAOSOB s 537 SAOSSB 5,5 590 SA Beställning Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgift kr l år Exkl Ink l Moms Moms Sida 3 av 4

34 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Slamavskiljare Beställning storlek Grundkubik Avgift kr l år SA065B 6,5 697 Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgift kr l år Exkl In kl Moms Moms SA070B SA075B 7, SA080B SA090B SA100B SA110B SA120B Sida 4 av 4

35 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa sluten tank Distrikt l Veckatömning storlek Grundkubik Avgift kr l år ST Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgift kr l år Exkl In kl Moms Moms ST ST ST ST ST ST ST ST STlOO ST ST Sida 1 av 2

36 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Sluten tank Beställning storlek Grundkubik Avgift kr l år ST010B Framkörnings- Behandlings- Avgift kr l år Avgift kr l år Exkl In kl Moms Moms ST020B ST030B ST040B ST050B ST060B ST070B ST080B ST090B ST100B ST110B ST120B Sida 2 av 2

37 Uddevalla Energi taxa Slam limtid och tillägg Slangtillägg l Exkl In kl 20meter ingå r Moms Moms SllO Total slanglängd meter 118 o o o o o Sl20 Total slanglängd meter o o o Sl30 Total slanglängd meter o o o Sl40 Total slanglängd meter o o Sl50 Total slanglängd meter o SL60 Total slanglängd meter Förtursavgift Exkl In kl Moms Moms FÖRTUR Vid uppdrag som skall utföras inom 2 arbetsdagar Tidspassning Exkl In kl Moms Moms TIDSBEST Om arbetet måste utföras vid bestämd tid Serviceavgift Exkl Ink l Moms Moms SEAVS Om avgiften för ett uppdrag skall delas på mer än en räkning Bom körningsavgift Exkl Ink l Moms Moms BOMKÖR Om arbete inte kunnat utföras pga hinder som orsakats av beställaren Sida 1 av 4

38 Uddevalla Energi taxa Slam Timtid och tillägg Toavagn Exkl In kl Moms Moms TOA sugning av första vagnen TOAX sugning av ytterligare vagnar på samma plats och tidpunkt Slambilar Exkl In kl Moms Moms TIMSL Timpris 850 l 063 TIMSLSO Timpris enkel övertid 50 % l TIMSLlOO Timpris kval övertid 100 % Övertid Spolbil intern Exkl In kl Moms Moms SPOLIN Timpris SPOLINSO Timpris enkel övertid 50 % l SPOLINlOO Timpris kval övertid 100 % Övertid Spolbil extern Exkl In kl Moms Moms TIMSP Timpris l TIMSPSO Timpris enkel övertid 50 % TIMSPlOO Timpris kval övertid 100% Sida 2 av 4

39 Uddevalla Energi taxa Slam Timtid och tillägg Övertid personal Exkl Ink l Moms Moms EX PER Timpris EXPERSO Timpris enkel övertid 50 % EXPER100 Timpris kval övertid 100% Övriga engångsavgifter Exkl Ink l Moms Moms TIPPSLAM Tippning av slam TIPPFETT Tippning av fettavskiljare TIPPVÄG Tippning av vägbyggnads material/grus TIPPSPILL Tippning av spillolja Avgift från extern mottagare TIPPOU Tippning av spolplatta/oljeavskiljare Avgift från extern mottagare SLUDGE Tippning slugde hamnen Avgift från extern mottagare Sida 3 av 4

40 Uddevalla Energi taxa Slam Timtid och tillägg Latrin Exkl In kl Moms Moms LAV3H Helårshämtning LAV3F Fritidshämtning s Extra kärl Extra hämtning (Budning) Sida 4 av 4

41 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa Container Hyra l tömning Avgift för utplacering l hemtagning Exkl Ink l av container Moms Moms Tätort Ej tätort 858 l 073 storlek Tömningsavgifter Restavfall Exkl Ink l kubik Fast pris l tömning Moms Moms 8 Max 1000 kilo l tömning Max 1000 kilo l tömning storlek Tömningsavgifter Grovsopor Exkl In kl kubik 8 Fast pris l tömning Max 1000 kilo l tömning Moms 1348 Moms Max 1000 kilo l tömning storlek Containerhyra Exkl In kl kubik 8 kr l månad Moms 301 Moms Sida l av 2

42 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa o Atervinning Tömning av FN l material. Kartong Exkl Ink l Intervall Moms Moms KARTV1 Veckatömning KARTV2 2 Veckors tömning l KARTV4 4 Veckors tömning Tidning l Papper Exkl In kl Intervall Moms Moms TIDNVl Veckatömning TIDNV2 2 Veckors tömning TIDNV4 4 Veckors tömning Blandplast Exkl In kl Intervall Moms Moms PLVl Veckatömning PLV2 2 Veckors tömning PLV4 4 Veckors tömning Sida l av 3

43 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa o Atervinning Tömning av FN l material. Metall Exkl In kl Intervall Moms Moms METYl Veckatömning METV2 2 Veckors tömning METV4 4 Veckors tömning Glas Ofärgat Exkl In kl Intervall Moms Moms GLASOFV1 Veckatömning GLASOFV2 2 Veckors tömning GLASOFV4 4 Veckors tömning Glas Färgat Exkl In kl Intervall Moms Moms GLASFV1 Veckatömning GLASFV2 2 Veckors tömning GLASFV4 4 Veckors tömning Sida 2 av 3

44 Underbilaga 5.2_ärende 6_Uddevalla Energi taxa o Aterv1nn1ng Tömning av FN l material. Hyra kärl Exkl In kl storlek Moms Moms HK Liter HKOS Liter Serviceavgift Återvinning Exkl Ink l Veckatömning Moms Moms ÅSEAV meter ÅSEAV meter ÅSEAV meter Serviceavgift Återvinning Exkl Ink l 2 veckorstömning Moms Moms ÅSEAV meter ÅSEAV meter ÅSEAV meter 810 l 013 Serviceavgift Ätervinning Exkl In kl 4 veckorstömning Moms Moms ÅSEAV meter ÅSEAV meter ÅSEAV meter Sida 3 av 3

45 Kommunredovisning- Uddevalla krlm2 In kl moms o TOTALT år 2013 Uddevalla Uddevalla Min Riket Medel Riket Max Riket All uppv (Vp/Pellels) Fjärrvärme DEl (nät+ handel) Förutsättningarna för studien är värden en l Area Antal lägenheter Arsförbrukning Elenergi Fastighetsel (35A) Hush:lllsel (16A) Fjärrvärme Energibehov Flöde Olja Avfall Vatten och avlopp Fjärrvärme 47% l 000 kvm 15 Uddevalla kwh kwh kwh 3 860m' 25m 3 3 st 370 liters kärl/vecka m' krlm2 inkl moms r o -10 Jämförelse - Uddevalla med medel för riket 4 TOTALT Fördelningen av medelvärdet för samtliga i:6mmuner är: Avfall6%, VA 19%, El 26% och Fjärrvärme 49%. o VA Totalredovisningen för riket innehåller en blandning av fjärrvärme och alternativ uppvärmning. Fjärrvärme är helt dominerande då 90% av kommunerna bedömts vara fjärrvärmekommuner. Totalredovisning omfattar samtliga studerade nyttigheter. l de kommuner där fjärrvärme saknas har rörliga kostnader för alternativa uppvärmnings-former använts (olja och därefter trä pellets/ värmepump 03-11). l avsaknad av en väl underbygda redovisning för alternativen redovisas medelvärdet för fjärrvärmen för åren 2012 och För avfall och el har förutsättningarna justerats (se respektive nyttighet nedan). Kr/kvm lnkl moms "~äl.,l "'-l TOTALT (Avfall, VA, El & Fjärrvärme). Nils. liojge tsson.jl!.~~ju,.,. ---, =område där 90% av utfallet finns inom = o mråde där 50% av utfallet finns inom -Medelvärde Totalt - Riket ~ Uddevalla O Ar Redovisningen över tidsperioden innehåller två redovisade utfallsområden. Ett inre (gult område) och ett yttre (blått område) där 50 respektive 90% av kommunerna återfinns. Den linjen som återfinns i miiten av utfallsområdet är medelvärdet för riket. Den tjocka linjen med gröna kuber representerar Uddevalla. Nils Holgerssonstudien 2013 Sida 1 (2) Kommunredovisning

46 Kr/kvm inkl moms o Avfall Källa: Nils Hol~ersson c::::::jområde dar 90% av u~allet f1nns m om =Område där 50% av u~allet finns :==-~;-.~.. ~ - ~-~~=i 1nom -Medelvärde ~::;:::::;~:":::!~~~~-- Avfall (Riket) Redovisningen avser AVFALL för Uddevalla järnfort med rikets övriga B B Ar -Uddevalla Avfall Avfallsmängden är justerad under den studerade tidsperioden. Fram t o m år 2000 redovisades en avfal Ismängd motsvarande ca 1800 liter/vecka. Fr o m år 2001 redovisas en avfallsmängd motsvarande ca 1100 liter/vecka. Vatten och avlopp är den nyttighet som utvecklats jämnats över den studerade tidsperioden. Kr/kvm inkl moms 90 l BO vara Kostnaden skattefinans-ierad för VA kan delvis i 50 vissa kommuner. 40 Redovisningen i figuren 30 avser endast den avgifts- 20 finansierade delen. 10 O Vatten & Avlopp ~~!L11: NiiJ;_HoiQ!lrs oni9jl6:.2!!13 J;;~;~~-;;j-=;:it::i:~~~~~~~======= rtcdo<arl51llrirell avser VA for Uddevalla ~m fö n med rikets 0\lrlg B B O Ar =omradedär 90% av u~allet f1nns 1nom r:::::::::jområde där 50% av utfallet finns mo m -Medelvärde VA (Riket) -Uddevalla BO Kr/kvm in kl moms -Uddevalla 20 Redovisningen avser EL (nät+handel) för Uddevalla jämfört med rikets övnga kommuner. o B B O Ar El Redovisningen av elkostnaden inkluderar nätavgift och handelspris för el inklusive skatt. skillnaden i utfall mellan kommuner beror på skillnader i nätavgift och skatt (gäller vissa Norrlandskommuner). Handelspriset är redovisat som ett medelpris för de 10 största aktörerna på den svenska Fjärrvärme Uppvärmningen är den nyttighet som har den största inverkan på kostnadsredovisningen för en enskild kommun. Den alternativa kostnaden för uppvärmning redovisas i figuren som oljebaserad fram till år Fr o m år 2003 är det den rörliga medelkostnaden för träpellets och bergvärmepump enligt Energimyndighetens/ Energimarknadsinspektionens värme- Kr/kvm inkl moms Fjärrvärme Källa: Nils Holgersson ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:r =omradedar 90% av utfallet finns inom =omradedar 50% av u~allet finns inom Olja(96-02)/ 120,... Vp/Pellets( )/FJv m(12-) 80 -Medelvarde Fjv (Riket) Uddevalla 20 o ~ ~ o Ar Nils Holgerssonstudien 2013 S1da 2 (2) Kommunredovisning

47 3000 Avgift för sophantering 140 l kärl/14 dagar (Villa)- Jämförelse Fyrstad Underlag till Renhållningstaxa 2015 Dn r TN 2014/ e o E "" = "' ::l Uddevalla Trollhättan Vänersborg Lysekil Kommentar: Från och med juni 2013 har kommunerna i trestad ett nytt insamlingssystem. Uddevlla, Trollhättan och Vänersborg tömmer matavfall varannan vecka. Uddevalla och Trollhättan tömmer restavfall var fjärde vecka och Vänersborg varannan vecka. Lysekil tömmer matavfall varannan vecka under vinterhalvåret och varje vecka under sommaren (37 st/år). restavfall töms varannan vecka fick Trollhättan lägre kostnad för behandling av hushållssopor och sänkte därmed sin avgift. Jämförelsen är osäker i och med vissa skillnader i hantering och tömningsintervall men ger ändå en indikation på avgiftsutvecklingen inom Fyrstad.

48 Sida l av l Nyckeltal Trend Utfall Utfall Utfall Utfall Kommentar " Nyckeltal hushållsavfall 2013 Tekniska nämnden Totala mängden Totala mängden hushållsavfall (exklusive producentansvar) per invånare fortsätter att hushållsavfall minska. exklusive producentansvar Atervinningscentralerna, Havskuren och Aröd, har tagit emot ton totalt 2013 (kglinv) vilket nästan är en halvering jämfört med Detta bland annat beroende på att IKEA är färdigbyggt där Havskuren tagit emotjordmassor. " Andelen organiskt Insamlad mängd organiskt avfall (matavfall) har ökat betydligt sedan Det är avfall (matavfall) av troligen en direkt effekt av det nya insamlingssystemet som infördes 1 juli 2013 med den totala mängden separata kärl för matavfall och restavfall hushållsavfall (%) Vänersborg och Trollhättan införde insamlingssystem med separat kärl för matavfall parallellt med Uddevalla kommun l en plockanalys från 2014 visar resultatet att andelen matavfall är hög för både villor och flerbostadshus (ca 90 %) i Vänersborg och Trollhättan. Det följer dock med en del mjukplastförpackningar. det beror till stor del på själva avfallspåsen men även på matförpackningar. De enda märkbara skillnaderna mellan boendeformerna är att villor har en högre andel trädgårdsavfall, vilket är naturligt, och att lägenheter har en högre andel tidningar i sitt matavfa/1. Insamlad mängd farligt avfall, hushåll (kg/in v) Insamlad mängd hushållsavfall för återvinning enligt producentansvarförpackningar och tidningar (kg/inv) " " 2 3 3,5 3,8 Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentraler, till Farligt avfall bilen och via den s.k. Samlaren som finns uppställda i affärer i Uddevalla och Ljungskile Uddevallabor är bra på att återvinna. Insamlad mängd förpackningar och tidningar ligger över rikssnittet som är 72 kg/inv.

49 Protokoll Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00411 Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens förutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Inför 2015 föreslår miljö och stadsbyggnadsnämnden endast mindre ändringar av taxor enligt plan- och bygglagen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 september föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Christer Hassiebäck ( -), Gunilla Magnusson (MP) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen m. m. daterad Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade taxan för miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet 2015, samt att de nya taxorna ska gälla från och med Utdragsbestyrkande

50 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS 2014/00411 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Revidering av miljö och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Sammanfattning Miljö och stadsbyggnadsnämnden ser varje år över sina taxor och anpassar dessa till kommunens fårutsättningar och utifrån en omvärldsanalys. Infår 2015 fareslår miljö och stadsbyggnadsnämnden endast mindre ändringar av taxor enligt plan- och bygglagen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 september fåreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade taxan får miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen m.m. daterad (med rödmarkerade ändringar). Förslag till beslut Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade taxan får miljö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet 2015, samt att de nya taxorna ska gälla från och med t?~ e----- P eter Larsson Kommundirektör (~~~{C '_/ Annica berg ~ Förvaltningssekreterare Expediera till Miljö och stadsbyggnadsnämnden

51 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum UODF\.1.: IV'\ "L 5 -:..;~- 297 dnr: 2014:2898 l O Revidering av miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Sammanfattning Förslaget omfattar några mindre ändringar av i stort sett redaktionell karaktär av taxor enligt plan- och bygglagen. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till ändringar av taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen mm Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. Justerandes signatur? " L-tff/ Ii / ~-/ ':.., /,.. Utdragsbestyrkande.'/t!lit

52 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad l (2) Dnr 2014:2898 Handläggare Bygglovchef Mikael Wennergren Telefon mikae l. Revidering av miljö- och stadsbyggnadsnämndens taxor 2015 Sammanfattning Förslaget omfattar några mindre ändringar av i stort sett redaktionell karaktär av taxor enligt plan- och bygglagen. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Förslag till ändringar av taxebestämmelser enligt plan- och bygglagen mm Förslag till beslut Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna forslaget och överlämna det till kommunfullmäktige for antagande Ärendebeskrivning Förslaget omfattar några mindre ändringar av i stort sett redaktionell karaktär av taxor enligt plan- och bygglagen. Ändringar är markerade med rött i förslaget. Byggnader inom kvm, dvs normala villastorlekar, föreslås få samma objektsfaktor, tidigare fanns en skillnad mellan kvm och kvm. Större oisolerade lagerhallar föreslås betala 30% av bygglovavgiften ned till 50 kvm istället får ned till 500 kvm. Avgift for rivningslov föreslås halveras.

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN UaFS Blad 1 TAXA 2015 RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-12 198 med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari 2015. För renhållningen

Läs mer

UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun

UaFS Blad 1. Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun UaFS Blad 1 TAXA 2017 Renhållningsavgifter inom Uddevalla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-09 med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m. 1 januari 2017. För renhållningen

Läs mer

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN

T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN T A X A FR.O.M 1 JANUARI 2016 FÖR RENHÅLLNINGSAVGIFTER INOM TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, xx, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m.. För

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (11) L 22 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 2010-01-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Lomma kommun ska betalas enligt denna taxa. Belopp och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2009:03 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:02 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUN fr o m 1 januari 2010 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan reglerar de avgifter som enligt miljöbalken 27

Läs mer

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17

Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Svedala Kommuns Författningssamling 2:17 Renhållningstaxa för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-12-09, 163, med ändring Gäller från 2012-02-13, 18. 2010-04-01 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Avfallstaxan

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2013-03-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-24 KF 10 Dnr. KS12/306 Taxan gäller from 2013-03-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 Datum: 2011-12-16 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2012 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får avgifter tas ut av kommunen för täckande av kostnader avseende

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun

Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Taxa för renhållning i Bollebygds kommun Giltighetstid: 2008-07-01 och tillsvidare (Reviderad enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-17 82) Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 miljöbalken (SFS

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 2015-01-08 1 (20) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken,

Läs mer

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se

Hushållsavfallstaxa. för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016. Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 januari 2016 Beslutat av kommunfullmäktige den 23 april 2014. Vellinge.se Detta dokument utgör det som innan kallats Renhållningstaxa och Taxebilaga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2013-11-25, 168 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 0B1 Allmänna bestämmelser 5B1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Renhållningstaxa i Kumla kommun

Renhållningstaxa i Kumla kommun Renhållningstaxa i Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2011, 32 Reviderad KF 56 2012-06-18. Inledande bestämmelser Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, öka återvinning/återanvändning

Läs mer

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 1 Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015 Samtliga avgifter exklusive moms 2 Innehåll Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015... 1 Bestämmelser... 4 Inledning... 4 Avgiftsskyldighet... 4 Särskilda

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Taxa renhållning 2017

Taxa renhållning 2017 Taxa renhållning 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-06 47 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.13

Laholms kommuns författningssamling 2.13 Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171

Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 329 Taxa för slamtömning och revidering av renhållningstaxa 2014. KS 2013-171 KS, KF Beslut

Läs mer

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2016 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2015-12-10 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2015-12-21 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Avfallstaxa 2016 1

Läs mer

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016

2016-01-01. 4 Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms 2016. Källsorteringsavgift. Exkl moms 2016. Exkl moms 2016 -01-01 1 Renhållningstaxa För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Avfallstaxa för Österåkers kommun Avfallstaxa för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 9:32 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Renhållningstaxa 2015 Gäller fr o m 2014-01-01 Antagen av Kf 2013-10-23, 53 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Samtliga taxor gäller från och med 2014-01-01 och tills vidare. Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 2.7 Renhållningstaxa 2014.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.7 Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Nummer: 60:7 Blad: (1) Avfallstaxa Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. A Allmänt Allmänt 1 Med stöd av 27 kap. 4 miljöbaken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avgifter

Läs mer

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Priser 2012 Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Vatten och avlopp sid. 10 Återvinning sid. 11 Kontaktuppgifter sid.

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2016 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2015-11-24, att gälla från och med 2016-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016

Bilaga. Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 Bilaga Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 1 ALLMÄNT 1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler Ansvaret för den kommunala renhållningen i Karlstads

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

ilikarlshamns KOMMUN RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2016 ALh:MÄNNA BESTÄMMELSER Taxa för renhållning

ilikarlshamns KOMMUN RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2016 ALh:MÄNNA BESTÄMMELSER Taxa för renhållning ~ ilikarlshamns KOMMUN Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli FÖRFATININGSSAMLING för renhållning Gäller från: Lagakraftvunnit beslut Antagen: KF 209, 2015-12-07 RENHALLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01)

TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) 2010-01-08 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2010 (gäller från 2010-03-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter sida 1(13) Renhållningsavgifter Sävsjö kommun Antagen av Sävsjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-18 KF 118 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 sida 2(13) Renhållningsordning för Sävsjö kommun bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt.

Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. Avgifterna anges utan lagstadgad mervärdesskatt. Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Stockholms kommun. Insamlingen sköts av det kommunala bolaget Stockholm Vatten Avfall AB, nedan kallat Stockholm Vatten, på uppdrag

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Styrande dokument Senast ändrad 2015-11-17 Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Renhållningstaxa för Växjö kommun år 2016

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning

Kommunfullmäktige. Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för renhållning Kommunfullmäktige Ärendenr: 2015/350 Fastställd: 2015-12-15 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för renhållning 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna bestämmelser... 3 2. Avgiftsskyldighet

Läs mer

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare.

Taxa för avfall och slam. Gäller från 2016 och tills vidare. 2016 Taxa för avfall och slam Gäller från 2016 och tills vidare. Taxa för avfall och slam Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 november 2015, 154 och gäller från och med 1 januari 2016. Taxan avser

Läs mer

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning

Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning 1(7) Renhållningstaxa Taxa och taxeföreskrift för renhållning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2012-12-13 114 2 1. Taxa Denna taxa gäller from 2013-01-01. Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala

Läs mer

Avfallsföreskrifter och undantag

Avfallsföreskrifter och undantag Avfallsföreskrifter och undantag Agenda Kommunalt renhållningsansvar Allmänt om undantag Handläggningen av olika typer av ärenden Olika typer av undantag och rättspraxis kopplat till dessa Kommunalt renhållningsansvar

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01

Renhållningstaxa för Tyresö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-16, gäller från och med 2016-01-01 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 1. Allmänna bestämmelser Denna taxa träder i kraft den 1 januari

Läs mer

Taxa renhållning 2014

Taxa renhållning 2014 Taxa renhållning 2014 Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-27 162 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

SID 1 (21) Avfallstaxa 2014. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 1 (21) Avfallstaxa 2014 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. SID 2 (21) SID 3 (21) INNEHÅLL Allmänt 4 Avgiftsberäkning 4 Debitering 5 Definitioner 5 Kärl- och säckavfall Återvinningscentraler 8

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige.

Avfallstaxa 2013. Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. S TRAFIKKONTORET SID 1 (21) Avfallstaxa 2013 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige. Trafikkontoret. Avdelningen för avfall. Box 8311, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 465 40. Fax 08-508 265 70. E-post

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2016

RENHÅLLNINGSTAXA 2016 RENHÅLLNINGSTAXA 2016 2 Gäller from 2016-01-01 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige 2016-01-01 RENHÅLLNINGSENHETEN Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 PRISER 2015 ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 15-01-30 11:03 Sidan 1 av 13 GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER Elnät Från och med den 1 augusti 2012 tillämpar Hedemora Energi AB

Läs mer

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60

rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2008-04-04!JusfeIQ{ 26 rq'77 Sammanträdesprotokoll ','OJ V /,) ~'(1:60 68 Svar på motion av Tage Gripenstam, Kerstin Lundgren och Leif Holmberg, alla c. "Mobil miljöstation

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015

Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Vad finns i soppåsen? Visste du att - det i snitt är kvar 35% matavfall 30% förpackningar i restavfallet som skulle kunna sorteras

Läs mer

För avfallshanteringen gäller Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2006-12-05.

För avfallshanteringen gäller Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2006-12-05. FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 151/07 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2008-01-01 erläggas enligt denna

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS RENHÅLLNINGSTAXA 2015 ENBOSTADSHUS Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms)

Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Renhållningstaxa för Region Gotland (inkl. moms) Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 Gäller fr.o.m. 2009-04-01 Avgifterna är justerade enligt indexförändring december 2008 - oktober 2012. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Avfallstaxa. from Antagna av Kommunfullmäktige

Avfallstaxa. from Antagna av Kommunfullmäktige Avfallstaxa from 2017-05-01 Antagna av Kommunfullmäktige 2017-04-03 47 AVFALLSTAXA 2 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Ansvar... 3 1.4 Avgiftsskyldighet... 4 1.5 Betalning

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer