Markexploatering i södra Spanien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markexploatering i södra Spanien"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 35 Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad, hot och möjligheter Författare: Gustaf Graflund Handledare: Lars Silver Stockholm 2010

2 Sammanfattning Titel: Författare Institution Handledare Nyckelord Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad, hot och möjligheter Gustaf Graflund Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans Lars Silver Bostäder, Byggande, Finansiering, Marknad, Etc. Spanien har haft en stark ekonomisk tillväxt fram till att finanskrisen slog till. Bostadspriser och byggandet ökade i snabbt takt. Sedan 2007 har dock ett annat händelseförlopp inträffat där en nedgång kan uppfattas på den spanska fastighetsmarknaden. Avsikten med uppsatsen är att utreda de förutsättningar som finns för ett projekt där bostäder byggs på ett idag obebyggt område. Det aktuella området för projektet är beläget längs Solkusten i södra Spanien som är populärt bland utländska människor för att köpa bostad. Ett antal nyckelvariabler som bör undersökas noga innan ett markexploateringsprojekt tas upp i uppsatsen. En variabel är utbudet som, med anledning av att bostäder har byggts i Spanien med raketfart, förefaller vara väldigt stort idag. Efterfrågan, som är en annan variabel, tenderar att inte motsvara detta utbud. Antalet transaktioner minskar stort och visar på att köpare och säljare inte riktigt är på samma nivå avseende prisbilden. Priset har sjunkit ifrån toppnoteringarna men i varierande utsträckning. Bankernas tidigare generösa bostadslån har åtstramats och kraven på låntagarna har ökat. Med hänsyn till variablerna kan det sägas att situationen är ansträngd och det är i dagsläget extra viktigt att veta hur marknaden ser ut. För att undersöka detta har intervjuer gjorts med en rad aktörer aktiva på bostadsmarknaden i Spanien. Information inhämtad ifrån dessa intervjuer har sedan legat till grund för att utreda hur marknadsläget ser ut idag. Aktörerna har fått beskriva fritt hur de upplever tillståndet att är i dagsläget. Vid närmare undersökning kan konstateras att överutbudet och prisnedgångarna på marknaden varierar geografiskt och beroende på typ av bebyggelse. Det främsta som lockar är enligt intervjuerna är läget. Havsnära lägen är mest efterfrågat. Projektets läge bedöms som klart bra. 1 Med höjdnivå över bebyggelsen längs kusten syns havet åt ena hållet och bergslandskap åt det andra. Efterfrågan i första hand bör finnas hos en äldre målgrupp som vill skaffa sig en bostad utomlands för permanent eller tillfälligt boende. Tillgängligheten med motorväg till en internationell flygplats endast 20 minuter bort främjar utländska kunder att vilja köpa i området. Det finns god potential i projektet och i sinom tid bör de rätta förutsättningarna infinna sig. I dagsläget är det förhållandevis riskabelt med överhängande risker genom främst överutbudet som finns, hårdare villkor för banklån och ökande arbetslöshet. Innan första spadtaget tas bör tydligare signaler inväntas om att bättre tider är på väg och att utländska köpare är på väg tillbaka. 1 Se Karta, Bilaga D II

3 Abstract Title: Authors Department Supervisor Keywords Land exploitation development in southern Spain, in a declining market - Threats In a declining and opportunities market, threats and opportunities Gustaf Graflund Department of Real Estate and Construction Management Centre for Banking and Finance Lars Silver Residences, Construction, Financing, Market, etc. Spain has experienced strong economic growth until the financial crisis struck. Housing prices and construction grew rapidly in pace. Since 2007, however, a different sequence of events occurred in which a decline can be seen on the Spanish property market. The purpose of this paper is to investigate the conditions that exist for a project in which homes are built on a currently undeveloped area. The current scope of the project is located along the Costa del Sol in southern Spain is popular among foreign people to buy housing. A number of key variables that should be carefully studied before a land development projects will be included in the paper. One variable is the supply which, by reason of the homes has been built in Spain with rocket speed; appear to be very high today. Demand, which is another variable, tends not to correspond to this range of supply. The number of transactions has reduced heavily and shows that buyers and sellers are not on quite the same level of pricing. The price has indeed fallen from the top notes, but to varying degrees. Banks previously generous housing loans have tightened and the requirements of borrowers have increased. Given these variables it can be stated that the situation is strained and in the current situation it is especially important to know how the market looks like. To investigate this, interviews has been made with a number of actors active in the housing market in Spain. Information collected from these interviews has been used to examine how the market looks today. These actors have freely described how they feel that the state is in the current situation. Upon further investigation it can be concluded that the oversupply and price declines in the market varies geographically and according to different types of buildings. The mainly attraction is according to interviews the location. An ocean close position is mostly effective to the demand. The project's location is deemed clearly well. With the height over buildings along the coast the sea is visible to one side and mountains on the other side. Demand in the first place should be with an older audience who want to acquire a property abroad for permanent or temporary housing. The availability of the motorway for an international airport only 20 minutes away encourages foreign customers to want to buy in the region. There is good potential in the project and within some time the right conditions should present themselves. The current situation is relatively risky, with imminent risk primarily through the oversupply that occurs, tighter conditions for bank loans and an increasing unemployment. Before the building starts the investor should wait for clearer signs that better times are on the road and that foreign buyers are on their way back.. III

4 Förord Denna uppsats har skrivits inom kandidatprogrammet Fastighet & Finans på KTH under våren Jag vill tacka alla som bidragit med information till denna uppsats. Tack också till min handledare Lars Silver för reflektioner och kommentarer kring mitt arbete. Stockholm Gustaf Graflund IV

5 Innehåll Sammanfattning... 2 Abstract... 3 Förord Introduktion Bakgrundsfakta till ämnet: Syfte/Frågeställning Disposition/Avgränsning Historik Teori Marknadsaspekten Bostäder i Spanien Utbud Efterfrågan Antal transaktioner Hyresmarknaden för bostäder Priser Finansieringsaspekten Bankernas situation Bostadslån Generella förutsättningar för markexploateringsprojekt Ekonomin Marken Byggnation Övriga kostnader Finansiering Juridiska aspekter Marken Metod Vetenskapsteoretisk utgångspunkt Fallstudie med kvalitativt perspektiv Intervjuer och enkäter som metod V

6 3.4 Reliabilitet och validitet Resultat Marknadsaspekter Utbudet Efterfrågan Transaktioner Pris Finansieringsaspekten Legala aspekten Sammanfattning av generella förutsättningar för projektet Det aktuella projektet Avtalet Områdets karaktär Analys och diskussion Marknadsförutsättningar för projektet Ekonomin Finansiering Avslutande kommentar Källförteckning Bilaga A Klausuler i avtalet Bilaga B Frågeformulär Bilaga C Intervjupersoner Bilaga D Karta, Solkusten Bilaga E Cash- Flow analys VI

7 1 Introduktion 1.1 Bakgrundsfakta till ämnet: Spanska solkusten har sedan länge varit en populär tillflyktsort för utländska, ofta svenska, personer för tillfälligt- och permanentboende. Solsäkert och behagligt klimat är starka orsaker till attraktionskraften. 2 Den delen av Spanien som har haft stor inflyttning från utlandet med främst britter, skandinaver och tyskar är Solkusten eller Costa del Sol som den heter på spanska. Avståndet till kustremsan är relativt kort och det går snabbt att ta sig till kusten genom att det finns en stor internationell flygplats i närheten. 3 En annan anledning att många människor från utlandet lockas är att på Solkusten finns det många engelsktalande och det är inte nödvändigt att lära sig spanska för att kunna kommunicera. Även att samhällets uppbyggnad generellt är på ett liknande sätt som i hemlandet och att infrastruktursystemen går att känna igen sig i är populära faktorer. Samtidigt har den spanska maten och kulturen dragningskraft som intresserar besökare till Spanien. 4 Sedan Spanien har blivit ett land som har drabbats väldigt hårt av finanskrisen har bostadsmarknaden fått se en dramatisk nedgång. Spaniens ekonomi har fått utså kraftig konjunkturnedgång överlag och marknaden för bostäder befinner sig i dagsläget i en speciellt utsatt position där efterfrågan på bostäder har sjunkit samtidigt som byggandet har varit stort. Med tanke på den vikande bostadsmarknaden i Spanien är det intressant att se om det finns individer som är villiga att satsa på att bygga bostäder och samtidigt utreda hur marknaden har påverkats av den pågående finanskrisen. I ett projekt utanför Fuengirola, som är beläget i södra Spanien längs Solkusten, finns det ett obebyggt område där en exploatering planeras. Planerna är att bygga bostadshus till försäljning. I dagsläget är marken helt obebyggd och en utredning görs om detta projekts genomförande, samtidigt som marknaden för detta projekt undersöks. 1.2 Syfte/Frågeställning Det generellt intressanta blir att undersöka förutsättningar för en markexploatering för bostäder i södra Spanien. Detta eftersom fokus ligger på att utreda hur utgångspunkterna ser ut för projektet att genomföras i dagsläget. De variabler jag fokuserar på att undersöka ger indikationer om marknadsaspekter, exempelvis utbud och efterfrågan, och finansiella aspekter, exempelvis banksituationen och bostadslån, samt i viss mån legala aspekter, exempelvis tillståndshantering. Med bakgrund av detta syfte blir min huvudsakliga frågeställning följande: Vilka förutsättningar finns att ta hänsyn till för att kunna göra en bedömning av när det är rätt tid att påbörja ett markexploateringsprojekt för bostadsmarknaden? För att kunna svara på denna fråga krävs det att en rad parametrar som ligger till grund för projektet utreds. Jag kommer att analysera dessa variabler för att kunna göra en kvalificerad bedömning av förutsättningarna Se Karta, Bilaga D 4 1

8 1.3 Disposition/Avgränsning Uppsatsen är uppbyggd enligt följande disposition: Först kommer en historisk tillbakablick över Spaniens bygg- och fastighetssektors utveckling de senaste dryga 50 åren. Detta för att skapa en bild av hur Spanien har förändrats från att, inte allför länge sedan varit en diktatur. Sedan kommer ett teoriavsnitt där variabler tas upp som är av vikt för att bedöma förutsättningarna. Efter varje beskrivning av variablerna kommer det en ruta med egna reflektioner om vad detta betyder för det aktuella projektet. Sedan kommer en metoddel där jag klargör hur jag har gått tillväga med min undersökning samt val av arbetsmetod. Metoddelen följs upp av en empiridel där jag redogör för resultatet, d.v.s. min undersökning. Där återknyts variabler från teorin till informationen från undersökningen. En särskild del behandlar det aktuella projektet. Avslutningsvis har jag analyserat projektets genomförbarhet under rådande förhållanden. Det som kommer beröras är de variabler som kan härledas till bostadsmarknaden och projektet i fråga. Variabler som har en direkt anknytning till denna typ av projekts förutsättningar utreds. Syftet är inte att analysera Spaniens bostadsmarknad som sådan utan fokus ligger på det specifika projektets förutsättningar. Detta hindrar dock inte att jag kommer beröra generella aspekter som kan vara relevanta för projektet samt att viss generaliserbarhet kan göras för liknande projekt. 1.4 Historik Spaniens moderna ekonomiska historia börjar Då antogs en stabiliseringsplan, Nacional de Estabilización Económica, som utgjorde det första steget bort ifrån diktaturens isolation mot integration i den internationella ekonomin. Beslutet att lägga om den ekonomiska kursen i Spanien tog av den då styrande Francoregimen. Bakgrunden till detta var att Spanien tidigare utövat stark protektionism där staten skulle kontrollera marknaden och ekonomin genom en omfattande reglering. Målet skulle vara självförsörjning. Detta visade sig inte fungera vilket resulterade i en ekonomisk kris och isoleringen bröts sakta men säkert blev landet medlem i FN. Medlemskapen fortsattes med Världsbanken 1958 och IMF Detta underlättade för utländska investeringar och Spanien blev ett intressant land att investera i tack vare ett pålitligt klimat och låga kontrollerade priser. Dessa faktorer bidrog till massiv ökning av turister som drev ekonomin framåt. För att bemöta detta ökade intresse bedrevs ett massivt byggande. Efter detta kom sjuttiotalets oljekris att drabba Spanien hårt. Landet fick genomlida ett decennium av recession. 7 Som det verkar rådde en boom mellan åren efter Spaniens EG- inträde. Inträdet medförde att en rad handelshinder eliminerades och detta ökade de utländska investeringarna i Spanien. Spanien gick in i en stark tillväxtfas inom bygg och fastighetssektorn. Det strömmade in utländskt kapital i byggsektorn och investeringsviljan var stark. 5 Lundahl (1995), s Lundahl (1995), s Lundahl (1995), s 168 2

9 År kunde en stagnation skönjas. Byggandet hade gått för snabbt inom turistsektorn. Mycket bostadsbyggande skedde på en icke fullt reglerad marknad och hade spekulativa drag i sig. Tillväxten sjönk och intresset för fastighetsmarknaden avmattades. 8 Efter detta, mellan år pågick åter en kraftig tillväxt på fastighetsmarknaden i Spanien. Boomen gjorde att många köpte en bostad på ritning i rent investeringssyfte enbart för att sälja denna så snart som möjligt med vinst. Priserna ökade under denna period starkt något som långsiktigt inte kunde fortsätta och tillväxten avstannade. 9 Sedan till idag kan återigen en stagnation och till och med nedgång ses på den spanska fastighetsmarknaden. Detta senaste händelseförlopp kommer omnämnas närmare i min uppsats eftersom det till stor del kan tänkas ligga till grund för dagens situation. Sammanfattningsvis kan sägas att beslutet att öppna landet mot omvärlden blev Spanien högst betjänt av. Denna förändring var helt avgörande för den utveckling landet har haft. Emellertid kan samtidigt konstateras att Spanien blivit de internationella konjunktursvängningarnas fånge. När tiderna varit bra har det gått extra bra för Spanien, medan det i tider av avmattning har gått markant sämre för Spanien än de flesta andra länder. 10 Det kan möjligen bero på Spaniens begränsade erfarenhet av att vara en marknadsekonomi. Det tar tid att gå ifrån att vara isolerad till att bli en mogen marknadsstyrd ekonomi. Det finns en försvårande omständighet i att många utländska aktörer drar sig dit vid högkonjunktur för att sedan återvända hem vid lågkonjunktur som gör att svängningarna förstärks Lundahl (1995), s Lundahl (1995), s

10 2 Teori 2.1 Marknadsaspekten För att utreda vilka förutsättningar som marknaden erbjuder måste en noggrann undersökning genomföras. Det som behandlas är viktiga delar relaterade till bostadsmarknaden och därmed är värda att titta närmare på. Nyckelvariabler har valts ut som de med störst inverkan på marknaden för bostäder. Hur dessa uttrycker sig ger indikation om hur marknaden ser ut. Avseenden som är av betydelse att utreda sammanfattas som följer: Utbud Efterfrågan Hyresmarknaden Transaktionsvolymer Prisnivå Efter varje variabel följer en ruta med koppling till hur detta kan tänkas påverka det aktuella projektet Bostäder i Spanien I Spanien fanns det uppskattningsvis drygt 25 miljoner bostäder år Sedan dess har antalet avslutade projekt ökat summan till grovt uppskattat 26 miljoner bostäder. 13 Denna siffra i relation till invånare och hushåll placerar Spanien som bostadstätast inom hela EU. 14 Samtidigt är Spanien en av de mest trångbodda länderna inom EU. Detta beror på att det är vanligt förekommande att flera generationer bor tillsammans i kompakta bostadsområden. Det som gör att trängsel förekommer i bostäderna är att det även finns en stor andel som äger ett andra hem för fritidsändamål. I Spanien utgjorde 2006 uppskattningsvis en tredjedel av alla bostadshus ej permanent boenden. 15 Dessa är bland annat semesterbostäder där även en stor del ägs av utländska aktörer. Det finns en stor andel eget ägande i Spanien, ca 82 % av befolkningen äger sina bostäder. 16 Detta gör att det finns en liten andel hyreslägenheter att tillgå. Klara fördelar finns skattemässigt att äga sitt boende vilket har främjat denna typ av boende. Marknaden är långt ifrån heterogen och stora skillnader förekommer mellan hustyper och geografisk lokalisering. Statistiskt kan dock generellt sägas att husens medelstorlek tenderar att minska där kvadratmeterpriset ökar. Den spanska bostadsfastighetsmarknaden fortsätter att justeras ned. I samband med den generella ekonomiska åtstramningen så pågår en statistisk tydlig och påtaglig nedjustering av produktions-, transaktions-, hypotekslåns- volymer och fastighetspriser. 17 Projektet kommer innefatta byggande av bostäder som säljs till kunder för eget ägande av sitt boende. Bostäderna kommer att byggas för främst fritidsändamål, det är dock inte uteslutet att permanentboende kan förekomma Se bild Antal avslutade och aviserade bostadsprojekt 14 RICS Rapport s Artikel: Daniel Fernandez 16 RICS Rapport s CBRE (2009), s 1 4

11 2.1.2 Utbud Spanien har haft en starkt expansiv husmarknad under hela talet. Enda sedan Spaniens intåg i EU har byggandet i princip ständigt vuxit fram till år Byggboomen eldades på av de kraftigt stigande fastighetspriserna tack vare billiga lån med generösa lånevillkor. 19 År 2006 såg prognosen ut som enligt följande; Byggnationen av över nya bostäder kommer att ha påbörjats innan årets slut och den siffran kan närma sig under år Som jämförelse kan ses att det motsvarar ca 50 % av antalet bostäder som påbörjas i USA under samma tid. 20 Denna siffra är enorm. Nu blev det inte riktigt dessa höga nivåer som förutspåddes på grund av att marknaden kraschade, Bild 1: Nya bygglov. Källa: MFOM som jag ska komma tillbaka till senare, men dessa höga nivåer var återkommande årsproduktioner. Sedan 2002 till 2008 har Spanien haft i snitt drygt färdigtställda bostäder årligen. 21 Jämförelsevis kan detta noteras som att nästan 30 % av alla bostäder som byggdes mellan 2001 och 2007 inom EU var belägna inom Spaniens gränser. Samtidigt som invånarantalet endast täcker 9,7 % av den europeiska befolkningen. Att det är markant stor byggnation fördelat till Spanien kan dock svara mot att ett stort intresse av att köpa bostad i Spanien för utomlandsboende. Detta bekräftas av antalet mässor som arrangeras till förmån för utlandsköp. 22 Det kan konstaterats ifrån flera håll att det har varit en enorm byggboom i Spanien som resulterat i en oerhörd stock av nybyggda hus. 23 Utifrån fastighetskonsultföretaget CB Richard Ellis senaste rapport 24 (CBRE) som täcker den spanska bostadsmarknaden kan, som även kan utläsas ut bild 1, ses att utvecklingen av nya bostadsfastighetsprojekt har sjunkit i antal snabbt och i en betydande grad. Det totala antalet godkända projekt från januari till november 2008 innehöll ungefär bostäder. Detta är drygt 60 % färre godkända husbyggnationer än samma period året innan. 25 I planerna för 2010 är antalet stämplat att vara jämförelsevis ännu lägre, troligtvis kommer det att hamna runt st. enheter viket inte är i närheten av tidigare nivåer tre år tidigare. 26 Sedan krisen började Bild 2: Totala antalet påbörjade och avslutade bostadsbyggnationer. Källa: Sociedad de Tasacion Spain New Build Residential Market View Q CBRE (2009), s

12 har nedgången varit hela 80 % totalt ifrån toppnoteringen. 27 Denna åtstramning ifrån myndighetshåll kommer enligt CBRE i viss utsträckning hjälpa till att plana ut överutbudet på marknaden. Färdigproducerade hus nådde enheter i november år Det är endast 4,2 % mindre än nivån från året innan då marknaden inte drabbats fullt ut av krisen. År 2009 var den siffran färdigproducerade hus vilket är drygt en tredjedel bortfall ifrån året innan. Detta är dock fortfarande ett för stort antal färdiga bostäder som förs till marknaden. 28 Framöver kommer dock mängden färdigställda hus minska i större utsträckning för att underlätta för en liten optimering av utbud och efterfrågan. Att omställningen sker med eftersläpningar beror av tidsåtgången för att färdigställa påbörjade projekt. 29 Som syns på bild 2 är prognosen tydlig; stark nedgång är att vänta. År 2009 var antalet startade husbyggen nästan i antal, det är ett fall på 79 % från toppnoteringen år År efter år föll byggstarterna med 51 % år 2009 respektive 47 % år Som syns på bild 2 ovan hade år 2009 den lägsta noteringen sedan mätningen ifrån Sociedad da Tasación (bostadsdepartementet) startade år Ett av de största kännetecknade problemen för bostadsfastighetsmarknaden är just överskottet av bostäder. Med hjälp av data om genomförda köp och färdigställda hus uppskattar CBRE antalet osålda enheter till ungefär , inte inkluderat överskott köpt av investerare som också är till salu. Dessa inkluderade kan siffran bli så hög som en miljon osålda bostäder. 30 Att det för tillfället finns ett överutbud är inte till fördel för projektet. Genom att osålda hus förekommer kan fler färdigställda hus försämra läget ytterligare. Mindre byggande framöver gör dock att antalet hus inte ökar lika starkt under kommande period. Klart är samtidigt att det kommer dröja innan projektets hus når slutkund. Vid denna tidpunkt kan marknaden ha vänt och beroende på att mindre byggstarter skett under de senare åren kan det finnas utrymme för projektets bostäder att absorberas av marknaden Efterfrågan Det bor cirka 45 miljoner människor i Spanien och befolkningen ökar. I första hand bor människorna, med undantag för området kring Madrid, längs kusterna. 31 Omkostnaden för att köpa ett hus i Spanien är lika med 6.5 gånger den uppskattade bruttoinkomsten för ett medelhushåll det fjärde kvartalet år En minskning i denna variabel har realiserats och förväntat kommer det fortsätta som en del i sjunkande fastighetspriser enligt CBRE. Hushållen behövde år 2008 allokera 37,7% av CBRE (2009), s 2 30 RICS Rapport- 2010_European_Housing_Review_-_full_report 31 6

13 deras tillgängliga inkomst för att köpa ett hus i medelprisnivå. Detta är inkluderat skattkreditering och denna nivå har sjunkit en procent ifrån toppnoteringen på senare år. 32 Antalet hushåll i Spanien fortsätter att gradvis öka. Vid notering december år 2008 var antalet uppe i 16,9 miljoner, en ökning med på årsbasis. Det finns således en latent efterfrågan som ökar i och med detta. Dock så har inte denna del visat sig att vara effektuerad till marknaden. 33 Att Euro Interbank Offered Rate (Euribor, räntan erbjuden mellan banker inom EMU) har sjunkit markant har även haft en positiv inverkan på möjligheten för banken att erbjuda lån för att kunna köpa hus. Dock har bland annat ökad arbetslöshet och ökade krav i kreditbedömningen från banker bidragit till en kraftigt minskad efterfrågan på bostäder. 34 En arbetslöshet som överstiger 20 % och försiktiga finansiärer gör att efterfrågan på bostäder minskar. 35 För att efterfrågemarknaden skall kunna absorbera det överutbud som existerade år 2008 krävs uppskattad tid på över tre år. 36 I det här fallet är det nettoabsorption som är relevant då det är en indikator på efterfrågan. Denna absorption beräknar förändringar i vakansnivå och antalet tillförda nybyggda objekt som ger en indikation på vad marknaden kan svälja. 37 En undersökning från år 2009 från statistik av Bovision visade dock att Spanien hamnade i topp när svenskar söker bostad i utlandet. 38 Denna efterfrågan finns också i framför allt England med även övriga Skandinavien. Befolkningen och hushållen ökar och kusten föredras att bo längs vilket gynnar projektets förutsättningar. Absorptionen är viktig för att marknaden skall efterfråga fler bostäder framöver. Om en treårsperiod räcker för detta så kommer projektet att lansera sina första hus förmodligen i en marknad i mera jämvikt. Efterfrågan finns enligt undersökning fortsättningsvis från utlandet vilken projektet gynnas av. 32 CBRE (2009), s 3 33 CBRE (2009), s CBRE (2009), s 1 36 CBRE (2009), s 3 37 Mats Wilhelmsson, , Föreläsningsanteckningar, 38 7

14 2.1.4 Antal transaktioner Transaktionsvolymen på marknaden har sjunkit markant de senaste åren, med start i maj månad 2007 då krisen med full kraft slog till. Tillbakagången blev mellan åren minus 23 % och åren minus ytterligare 20 % överlag i Spanien. 39 Transaktioner avseende semesterbostäder hade ännu hårdare negativ förändring. 40 Fördelningen av nedgången i övrigt var 15,7% nedgång av nya och 43,8% av begagnade bostadshus Den senare speglar bättre den bild som föreligger på marknaden då begagnade hus inte är påverkade av tidsfaktorn. Skillnaden beror på att affären gjorts upp innan huset är färdigbyggt med kontrakt skrivna i förväg. 41 Även om den befintliga statistiken angående denna variabel inte är helt tillförlitlig, har omsättningen ökat under år 2009 jämfört med år 2008 och fortsatt att växa under år Men förmodligen kommer det under året inte överstiga 35 % av antalet transaktioner som sågs under år Nyckeln till utvecklingen av försäljningen har sagts komma att ligga i kreditpolitik av banker och sparbanker. 42 Nedgången för bostadsaffärer påverkar Spanien starkt. Faktum att Spanien har en stor andel obebodda hus, och har haft det under lång tid, gör utvecklingen än mer alarmerande. Dessutom har exekutiva försäljningar det tredje kvartalet år 2008 uppgått till stycken vilket är en procentuell ökning med 146 % enheter ifrån samma period året innan. 43 Sjunkande transaktionsvolymer innebär en risk att inte kunna sälja bostäderna. Att framförallt semesterbostäder är drabbade ökar risken i projektet då dessa kunder antas vara primär målgrupp. Helt avgörande för projektet är att kunder får finansiering för att kunna genomföra en transaktion. Bankernas förhållningssätt blir här viktigt Hyresmarknaden för bostäder En positiv signal är att genom nedgången i antal försäljningar har en del, som initialt var tänkt att säljas, av stocken förflyttat sig till bostads- hyresmarknaden. Där transaktioner inte blivit genomförda har således en annan marknad gynnats där osålda fastigheter skapat en pool av hyresbostäder som Spanien länge saknat. Denna ökning av antalet hyresfastigheter har medfört en stagnering av hyresnivåerna och till och med sjunkande nivåer för vissa områden med stort utbud. 44 Hyresmarknaden är bland de minsta i hela Europa. Den privata sektorn dominerar detta och en allmännytta som inte är vinstdrivande likt den i Sverige och många andra länder existerar knappt. Projektet är inte aktuellt för hyresmarknaden. Möjligheten att tänka om och kanske hyra ut finns RICS rapport, s 84 dock 41 CBRE som (2009), ett alternativ. s CBRE (2009), s 2 44 CBRE (2009), s 2 8

15 Myndigheterna har annonserat en ökning av hyresmarknaden för att erbjuda billiga bostäder för de socialt utsatta RICS rapport, s.85 9

16 2.1.6 Priser De finns olika beräkningar över hur fastighetspriserna i Spanien har förändrats. Enligt statlig statistik från Ministerio de Vivienda har priserna under åren 1995 till 2007 ökat 201 %. 46 Enligt andra bedömare ligger siffran på cirka 160 % under denna tid. De finns även vissa som bedömer att prisökningen varit långt över 200 %. 47 Sammantaget är prisutvecklingen mycket dramatisk och denna ökning kan jämföras med lönerna i Spanien som endast ökade med cirka 32 % under samma tid. 48 Spaniens BNP har varit stark med god tillväxt i över tio år föregående krisen vilket bidragit till prisökningen. 49 Under talet steg fastighetspriserna kraftigt främst tack vare billiga lån med generösa lånevillkor. Bild 3: Prisutvecklingen på bostäder. Källa: Socieded de Tasacion Enligt statistiska siffror som kan ses i bild 3 kan utläsas att den nedgången kom i mitten av år Därifrån har priserna rasat ifrån cirka 3000 euro/m² till cirka 2500 euro/m² eller annorlunda uttryckt cirka 20 %. December år 2007 var tidpunkten då bostadsmarknaden nådde sin topp. Då låg medelpriset för ett objekt på Sedan sjönk priserna med stora regionala variationer. Den kris som fortfarande pågår och det stora utbudet trycker på nedgången av prisnivån. Både publika men i ännu högre grad privat statistik visar på detta. 50 Det finns tendenser som pekar på att priset fortsätter att falla under 2010 men mindre än tidigare års ras. Prognoser pekar mot att det förmodligen senare under året i vissa områden där det finns en betydande efterfrågan och begränsade naturliga överutbud, kommer prisnivån att stagnera. 51 Prisnedgången är relativt skiftande och varierar både geografiskt och beroende på bostadstyp. För tillfället pratas det om stora rabatter och auktioner på bostäder i vissa områden. Vid dessa har utgångspriset i flertalet fall sjunkit på grund av att priset från början utgick från för hög nivå. 52 Vad marknadspriset hamnar för bostäderna är av största vikt för projektet framgång. Husen kommer hålla hög standard utan att vara lyxiga, och vara belägna inom populärt område. Detta bör ge marknadsvärde över landssnittet på i dagsläget ca 2500 /m² RICS rapport, s CBRE (2009), s fritt översatt 52 Spanien Magasinet november

17 2.2 Finansieringsaspekten Här tas bankernas och andra finansiella institutioners betydelse upp. Dessa har fått ett större inflytande på marknaden då de blivit tvungna att ta över fastigheter där låntagaren inte klarar av sina förpliktelser. En beskrivning ges om hur utlåningen förändrats och hur hanteringen av lånevillkor blivit striktare Bankernas situation Finansiella aktörers betydelse ökar på bostadsmarknaden. Under den senare halvan av år 2008 har banker och fastighetsorganisationer uppsamlat bostadsfastigheter. Oftast genom att fastighetsutvecklare inte klarat sina lån där fastigheterna varit pantsatta. Detta har gjort att banker och andra institutioner nu flyttat fram sina positioner och blivit en av de största leverantörerna av nya objekt till marknaden i Spanien. 53 Att banker och andra finansiella institutioner tvingats ta sig an fastigheter kan ge ett uppsving till marknaden genom att de erbjuder både bra priser på objekten och passande finansiering under samma tak. Detta kan konkurrera ut andra aktörer som inte kan erbjuda samma villkor. 54 Det är än så länge de mindre lokala bankerna som blivit drabbade av förluster kopplade till fastighetslån. De större institutionerna har ännu klarat sig lindrigt undan. 55 Spaniens marknad är ovanligt känslig för stigande räntor och spekulationer. I ett land med över 40 miljoner människor har omkring fyra miljoner utlänningar egen egendom och dessa har dubbelt så hög sannolikhet att underlåta att betala sina räntor. 56 I Spanien är situationen med räntorna ett dystert problem. Eftersom det är en del av euroområdet, kan Spanien inte ställa sina egna räntor. Möjligheten att använda en egen valutapolicy för att hantera bostadsmarknaden är också borta. Kvar finns dock andra instrument, såsom skatter av olika slag, för myndigheterna att använda mot exempelvis skenande priser och för att få tillstånd ekonomisk stabilitet. 57 Klart är att Spaniens banker och finansiella institutioner fortfarande är i gungning efter kollapsen av landets bostadsmarknad. 58 Att banker blivit stora fastighetsägare gör att de har en fördel genom att kunna erbjuda fastigheten och lånet tillsammans. Det är dock inte en banks kärnverksamhet att hantera fastigheter. Deras fokus bör vara utlåning till köpare av bostäder och utvecklare av det projekt så som det aktuella. Den egentliga påverkan det kan ha på projektet blir att om bankernas lönsamhet försämras så kan det bidra till finansieringssvårigheter för alla parter inblandade. 53 CBRE (2009), s 3 54 CBRE (2009), s 1 55 RICS rapport, s87 56 RICS rapport, s87 57 Artikel Managing House Bubbles

18 2.2.2 Bostadslån Spanien har en väldigt övervägande del, 96 %, av bolånen på rörliga räntor. Det vanliga är att lånen är rörliga med Euro Interbank Offered Rate (Euribor) som referensränta. Marknaden för bolån har i antal nytecknade bostadslån haft en nedgång på årsbasis 2008 som sträckte sig till 45.8 %. Både minskad efterfrågan på lån och tuffare villkor för beviljande bidrog till detta. De stärkta villkorskraven är fortsättningsvis ett av de största hindren för återhämtningen av bostadsmarknaden enligt CBRE. 59 Nedgången av bostadslånen har fortsatt under 2009 som kan utläsas ur bild 4. För att motverka nedgången har Euriboren sjunkit markant för att öka möjligheterna för banker att erbjuda lån för att kunna köpa hus. Bild 4: Antal bostadslån. Källa: Bank of Spain. Finansieringssvårigheter slår hårt mot marknaden. Tidigare kunde du låna över 80 % av värdet. Detta har nu sjunkit i betydande grad och låg andra kvartalet år 2009 strax under 60 %. Livslängden på lånen har sjunit till genomsnitt 24 år medan de tidigare blev längre för att minska de årliga betalningarna. Stigande låneräntor som nästan dubblerades mellan åren 2005 och 2008 hjälpte till att punktera boomen för att sedan sjunka från toppen på 6 % hösten år 2008 till 3 % hösten år 2009, vilken var en lättnad för många. De låga nivåerna kommer antagligen stiga framöver. 60 Ett enormt övervärderande och mycket spekulation inom den spanska fastighetsmarknaden har gjort att många lån i dagsläget kan komma att ställas in. Hypotekslånen som de spanska bankerna gav år 1996 var genomsnitt på ca euro och år 2006 var den siffran Detta tyder på en ökad skuldbörda hos låntagaren. Samtidigt kan noteras att hushållens skuldsättning har stigit från 75 % av den disponibla inkomsten år 1995 till 133 % på senare år. 62 Att belåning sker i högre utsträckning nu än tidigare är något som dock inte är ett ovanligt förfarande som hänt enbart i Spanien. En fastighetsbubbla skapas om finansiella institutioner tillhandahåller lättvindiga krediter till många sökande som används till att köpa ett hem. Därför finns grund för att banker har en stor del i, men bär inte ensam, skulden för den nuvarande situationen på bostadsmarknaden. Nu är banker mer restriktiva med belåningsgraden men för fyra år sedan beviljades nästan vem som helst även om det i vissa fall kunde ifrågasättas om förmågan till återbetalning var så god. 63 Stärkta villkorskrav för beviljade lån försämrar förutsättningarna för projektet. Både för att finansiera genomförandet av exploateringen och även om potentiella kunder får problem med att få lån för att köpa en bostad. 59 CBRE (2009), s 3 60 RICS rapport, s Sociedad de Tasación,

19 2.3 Generella förutsättningar för markexploateringsprojekt De centrala aktiviteter som förekommer vid en markexploatering är: 64 Initieringen av en exploatering aktualiseras av i princip två skäl. Det ena är att hitta ett bättre sätt att använda marken på och det andra är där mark för ett visst ändamål skall framställas. Initiativet kan komma ifrån fastighetsägaren eller kommunen. Efter initieringen måste det konkretiseras. Detta görs genom planläggning av marken och projektering av det som skall byggas. För att sedan utföra åtgärder krävs tillstånd. Detta svarar kommunerna för genom en tillståndsprövning. Det behövs i regel ett markförvärv innan exploatering överhuvudtaget kan genomföras. För att sedan kunna investera i en exploatering krävs finansiering. När allt detta är ordnat kan byggandet börja och då befinner projektet sig i slutskedet av exploateringsprocessen. 65 Det jag har fokuserat på att utreda är de marknadsmässiga och ekonomiska/finansiella aspekter samt i viss mån legala aspekter som föreligger markexploateringsprojekt Ekonomin I planerna för omfattande markexploateringsprojekt krävs det att först och främst flera ekonomiska sektioner tas i beaktande. Det finns flera beslutsalternativ för exploatören och för att utreda vilket alternativ som är bäst görs en ekonomisk bedömning. Rätt val av beslut gör att nyttan exploateringen genererar optimeras och överstiger de uppoffringar som krävs Marken Till att börja med är kostnaden för marken utgångspunkten. Utan mark kan exploatering inte genomföras. Denna kostnad varierar så klart efter standarden på marken och vilket område den ligger i exempelvis. Uppskattningsvis kan det sägas att desto längre inåt landet du kommer desto billigare blir marken. 64 Figur ifrån Karlbro, Markexploatering, s 2 65 Karlbro, Markexploatering, s 3 66 Karlbro, Markexploatering, s

20 Generella siffror anger det du får betala till i Spanien; Inne i landet: / m². I ett exklusivt område nära havet eller en golfbana kan det kosta: / m². I andra områden (turistområden eller historiska områden)varierar priserna: /m² Byggnation Kostnaderna för att bygga själva husen kan variera stort beroende på vad, var, när och hur man bygger. Ska husen vara designade lyxhus, behövs det experthjälp att bebygga marken, kostnader för material och arbetskraft. Allt detta är svårt att bedöma därför börs offerter tas in från flera håll. Byggkostnad för exempelvis en villa med pool och garage på 200 m² är: / m². Jämförelsevis kostar ett lägenhetskomplex med 20 lägenheter om 100 m² ungefär / m² Övriga kostnader Detta är en betydande punkt och kan komma att uppgå till omkring 25-30% av den totala byggkostnaden av ett hus. Beloppet inkluderar VAT på 7 % som är en typ av skatt, arkitekt kostnader, tillstånds kostnader, pappersarbete, advokatarvode, få tillgångar till befintligt system för(bygga nytt kostar ännu mera) el, vatten och telefon. Utöver detta finns andra kostnader som fastighetsskatt, kommunala avgifter, försäkringar etc. som ska tas med i beräkningarna Finansiering Att få ett lån av en bank vid nybyggnation kan vara lite av ett hinder. Anledningen är att banken inte har någon annan säkerhet än värdet av marken innan exploateringen är klar och det riktiga värdet på husen kan estimeras. Banken kommer noga gå igenom vilka problem som kan uppstå innan de beviljar låneansökan. 70 Att ha ordning på tillstånd som kan visas upp för banken förenklar det hela. Vid större projekt, som det aktuella, finns det olika finansieringslösningar att begrunda. De främsta möjliga alternativen kan vara följande: Alternativ ett; att försöka hitta finansiering för projektet i sin helhet. Det andra alternativet, att sälja del av marken för att finansiera bygget av andra delar. Alternativet nummer tre, bygga och sälja lite i taget. Dessa alternativ kommer närmare noteras i min analys för projektet Juridiska aspekter Alla kontrakt, tillstånd, juridiska hinder och pappersarbete i dessa projekt måste hanteras enligt ett omfattande spanskt regelverk. Att skaffa en bra advokat som företrädare är närmast obligatoriskt för att slippa problem Marken I Spanien finns ingen central koordinering av markanvändningsplaneringen. Det är upp till varje kommun enskilt att fatta beslut om detta. 71 Först och främst måste det vara helt klarlagt att hus kan byggas på marken. Detta kan undersökas genom att kontrollera vad som står i stadsplanen (Plan RICS rapport, s.86 14

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden

Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden Ur konsumenternas synvinkel Johan Sandberg Joel Byström 2012 Kursnamn Examensarbete, C- nivå, 15hp Examensarbete i Företagsekonomi, kandidatkurs Ekonomiprogrammet

Läs mer

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 223 Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord

2011-08-21 Dnr 17-41/11. Förord 211-8-21 Dnr 17-41/11 Förord Statens Bostadskreditnämnd (BKN) har genom sitt regleringsbrev för budgetåret 211 fått i uppdrag göra en jämförande studie av olika bolånemarknader. I uppdraget ingår bl.a.

Läs mer

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand

Nr 21. Svenskars bostadsköp i Thailand Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 21 Svenskars bostadsköp i Thailand Författare: Gunnar Larsson Ludvig Samuelsson Stockholm 2010 Handledare: Hans Lind Sammanfattning Titel:

Läs mer

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och Kristofer Nilsson Karl Stenson Copyright Kristofer Nilsson och Karl Stenson 2010 Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 133 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Läs mer

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Mattias Arnkvist och Magnus Vitasp Persson 2012 Examensarbete, C-nivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Moderna hävstångsinstrument

Moderna hävstångsinstrument Kandidatuppsats Moderna hävstångsinstrument En studie av Mini Futures framtid på den svenska marknaden Författare: Joel Fredriksson Andreas Kristoffersson Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 16 Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Författare: Louise Bergman Evelina Åkerlind Stockholm

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning

Hyra eller äga sitt boende? Cecilia Carlhson och Celie Von Euler-Chelpin Sammanfattning Sammanfattning Är det mest fördelaktigt att hyra eller äga sin bostad? Vi har jämfört två europeiska storstadsmetropoler, Stockholm och Paris. Frågan är vilka aspekter som spelar in vid val av boendeform?

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad ELIJAH HAMILTON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsekonomi

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 460 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hur har subprimekrisen och oron i det finansiella systemet påverkat transaktionsvolym och transaktionsstruktur

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Köpa bostad efter införandet av bolånetaket

Köpa bostad efter införandet av bolånetaket Köpa bostad efter införandet av bolånetaket - Hur påverkar konsumentens förutsättningar valet av finansieringsalternativ? Författare: Jonathan Kullman Sanne Nilsson Handledare: Karl Johan Bonnedahl Student

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning

Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - påverkan på bankers utlåning och ränteprissättning The abolition of the statutory audit - the impact on bank loans and interest rate pricing Rickard Jonsson Andrea

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr. Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande

Läs mer

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet CERUM Working Paper 86:2005 Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia

Läs mer

KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING

KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING KREDITHANTERING RÅDGIVARENS SYN PÅ RISKHANTERING VID BOSTADSLÅN Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Jens Carlsson Sofie Karlsson VT 2014: CE20 I Förord Vi vill tacka för den tid, engagemang

Läs mer