Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna"

Transkript

1 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna oss i ett skede där den internationella konjunkturen började närma sig ett fullfjädrat uppsving. Istället upplever vi att industrikonjunkturen i USA stannat av och att landet inte är mycket till draghjälp för omvärlden just nu. För de europeiska ekonomierna, vars investeringar fortsätter att falla samtidigt som hushållen är extremt återhållsamma innebär detta bleka tillväxtutsikter. Viktiga avnämarländer för svensk export går på sparlåga och det syns tydligt i exportstatistiken. Men i Sverige har vi turen att hushållen fortfarande håller ställningarna. Tack vare det är de svenska tillväxtutsikterna ljusare än för t.ex. EMU-området. Men något starkt uppsving kan inte heller påräknas här hemma. Riksbanken har nyligen lättat på penningpolitiken och håller dörren på glänt för ytterligare åtgärder i den riktningen. Förmodligen ser vi konjunkturen i Europa bottna och försiktigt vända upp nästa år och det finns goda chanser att utvecklingen i USA då ger stöd för en mer genuin tillväxtprocess. Med ett sådant förlopp blir det inte fler räntesänkningen från Riksbankens sida. Då blir det istället dags att börja höja räntan någon gång nästa år. Det är vårt huvudscenario. I det läget har börserna redan börjat röra sig uppåt och dragit de långa marknadsräntorna med sig. Men det måste understrykas att en rad riskfaktorer fortfarande kastar sin skugga över framtidsutsikterna. Det kan inte uteslutas att vi får se ytterligare fall på börserna med negativa följdverkningar på den reala ekonomin. I sådana fall är ytterligare lättnader från Riksbankens sida att vänta. Omvärlden Investeringarna i USA ett osäkert kort Sid 3 Minskad draghjälp från exporten i Japan Sid 5 Grusade förhoppningar om uppsving i EMU-området Sid 6 Räntorna Fed och Riksbanken har sänkt, ECB lär komma efter Sid 7 Sverige Bakslag för exporten Sid 9 Hushållen håller ställningarna Sid 1 SBABs Konjunkturbrev är ett nyhetsbrev från SBAB. Ansvariga för brevet är: Irma Rosenberg, tel och Barbro Wickman-Parak tel , fax Prenumerationsansvarig: Margaretha Hallgren, tel Postadress: SBAB, Box 2738, Stockholm

2 2 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 Konjunkturen Fallande börser... Det är dags för vår höstprognos som får tecknas mot mer dystra bakgrundsförhållanden än vid tidpunkten för vår förra prognos (april). Vi poängterade då att det inte saknades orosmoln och att det fanns frågetecken kring styrkan och beständigheten i uppsvinget i USA. Men den omfattning bokföringsskandalerna i USA skulle få var inte kända i april. Till detta kommer att den geopolitiska osäkerheten ökat väsentligt med Irakfrågan. Båda dessa faktorer bidrog, tillsammans med det fortsatt pressade läget i telekomsektorn, till att dra ner aktiebörserna rejält. Mellan mitten av mars och mitten av oktober i år föll t.ex. Nasdaq-börsen i USA med dryga 4 procent.... satte sina spår i konjunkturen Under våren såg det ut som om konjunkturen var på rätt spår. Industrin i USA började ta sig upp ur svackan och även i EMU-länderna började man se vissa, om än svaga, tecken på att ekonomierna kunde stå inför en begynnande förstärkning. Under sommaren började andra tendenser avteckna sig; kurvorna böjde åter nedåt. Fallande börser började sätta sina spår i utvecklingen. Vi låter inköpschefsindex för industrin illustrera förloppet. Också i Japan började man under våren se tecken på att en förstärkning var på gång men tredje kvartalet reducerades exportens ökningstakt högst väsentligt och fallet i investeringarna tilltog åter (se fig 7). EMU länderna brottas med stora problem Den inhemska efterfrågan EMU-området har inte hållit måttet och därmed inte kompenserat för avmattningen i exportefterfrågan. Områdets största ekonomi, Tyskland, är extra tyngt och den låga tillväxten har förvärrat underskottet i de offentliga finanserna. Enligt EU:s tillväxt- och stabilitetspakt får underskottet i ett lands offentliga budget inte överskrida 3 procent av BNP. Det står nu klart att Tyskland inte kommer att klara budgetmålet i år (under skottet beräknas bli 3,8 procent i år och Fig 1. USA och EMU. Inköpschefsindex Index 62,5 6, 57,5 55, 52,5 5, 47,5 45, 42,5 4, 37,5 USA EMU 3,1 procent nästa år enligt EU-kommissionens prognos). Portugal har redan passerat gränsen medan Frankrike och Italien är hotande nära. I EMU:s största länder finns alltså inget utrymme för att stimulera ekonomierna via finanspolitiken. Tvärtom; i ett läge där ekonomierna svackar ställs alltså krav på länderna att strama åt sina budgetar. I det läget har det uppstått en diskussion där många (den mest uppmärksammade kanske EU-kommissionens ordförande Prodi) starkt ifrågasätter konstruktionen av stabilitetspaktens regler. Det har också uppstått en schism mellan de stora länderna och de mindre som uppfyller kraven och nu ser att det finns krav på ändringar när de stora inte klarar sina åtaganden. EMU:s centralbank, ECB, har också klart uttalat att stabilitetspaktens krav är oeftergivliga och måste följas. Regeringarnas oförmåga att hålla budgetkraven kan vara en förklaringsfaktor, om än inte den mest framträdande, till att ECB än så länge inte sänkt styrräntan alla svaga konjunktursignaler till trots. I dagsläget skulle det behövas ett samlat grepp om den ekonomiska politiken för att stötta EMU-områdets ekonomier. Men kombinationen av bakbundna regeringar och en till stimulanser ovillig, eller senfärdig, centralbank bådar inte gott. Nu börjar det visserligen komma signaler om att ECB är beredd att sänka räntan. Men med tanke på att det tar tid innan en räntesänkning får effekt borde den ha kommit redan för ett bra tag sedan. Terrorhot och Irak fortsätter att skapa osäkerhet Hotet om nya omfattande terrorattacker har fått ny aktualitet bl.a. efter dåden på Bali. Inspelningar, äkta eller inte, med uttalade hot från Bin Ladin förhöjer också känslan av ett latent hot. Till detta ska läggas den svårbedömda Irakfrågan. När Irak förklarade sig acceptera villkoren i FN:s nya resolution gav detta en liten knuff uppåt på börserna. Men det finns givetvis inga garantier för att en militär attack därmed har avvärjts mer än i det mycket korta perspektivet. Vapeninspektörerna startar inom kort sitt arbete. Under den tid inspektionen pågår ska de rapportera till rådet om de hindras från att fullgöra sina förpliktelser enligt resolutionen. Hotet om militärt angrepp ligger hela tiden i luften vid obstruktion från Iraks sida. Vi får nog räkna med att osäkerheten kring Irakfrågan kommer att vara ytterst närvarande och ha en återhållande effekt på förtroendeklimat och börsutveckling de närmaste månaderna. Att bedöma de ekonomiska effekterna av ett eventuellt krig är ogörligt inte minst eftersom förloppet inte kan förutses. Det kan nämnas att när Iraq ockuperade Kuwait i början av augusti 199 och en större konflikt förutsågs steg oljepriset snabbt (från ca 2 USD /fat till en topp på 4 USD/fat i oktober). Då kom Iraks angrepp oväntat. Blir det klart att ett militärt angrepp kommer att företas mot Irak kommer oljepriset säkert att stiga men effekten behöver inte bli lika dramatisk eftersom ett angrepp varit väntat ett längre tid. Problemet är det inte går att förutse hur ett krig skulle komma att utvecklas och hur långvarigt det blir.

3 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 3 Ett kortvarigt krig (som t.ex. Gulfkriget 1991) skulle snabbt eliminera den osäkerhetsfaktor som ett eventuellt förestående angrepp utgör. Ett långdraget krig, där oljepriset biter sig fast på hög nivå, skulle däremot få ödesdigra konsekvenser för världsekonomin. Prognosen i sammanfattning TABELL 1. BNP-PROGNOSER USA,3 2,3 2,5 3 Japan,4 1 1, 1,5 Tyskland,6,3 1,5 2,4 Frankrike 1,8 1,1 2,2 2,7 Storbritannien 2, 1,5 2,1 2,7 EU,totalt 1,6,9 1,8 2,5 EMU 1,5,7 1,8 2,5 OECD,totalt,7 1,5 2,3 2,8 Sverige 1,2 1,5 1,8 2,6 BNP-tillväxten stannar år på 1 1 / 2 procent i OECD-området som helhet. Jämfört med vår bedömning i april är det framför allt prognosen för EMU-området som har skruvats ned. Vi räknade visserligen redan då med att tillväxten skulle dämpas något jämfört med i fjol. Men att den skulle halveras räknade vi inte med. En förändring jämfört med vår bedömning i april är också att konjunkturförloppet blir mer utdraget. Förstärkningen av konjunkturen kommer senare än vi tidigare räknat med, troligen först under senvåren nästa år. Därmed stannar tillväxten 23 på knappt 2 1 / 2 procent för att 24 närma sig 3 procent. USA Bakslag i industrin Under sommarmånaderna började industriindikatorerna åter peka nedåt (se t.ex. fig 1) och när utfallssiffrorna för produktionen med viss eftersläpning började trilla in syntes att produktionens ökningstakt mattats av och från augusti har den fallit. Som framgår har produktionen i tekniksektorn börjat hämta sig efter raset 21 och produktionsnivån för sektorn som helhet låg i oktober ca 3 1 / 2 procent under toppnoteringen hösten 2. Skillnaden mellan sektorns olika delar är dock stor; för datortillverkarna och tillverkarna av halvledare har produktionen ökat så att den passerat det tidigare toppen från slutet av 2 (med 6 resp. 11 procent). För tillverkarna av kommunikationsutrustning har produktionen fortsatt att falla (och fallet har t.o.m. accelererat de senaste månaderna) och produktionen i oktober låg 35 procent under toppen hösten 2. Av orderingången att döma lär en vändning uppåt i den branschen låta vänta på sig. Fig 2. USA. Industriproduktion Förändring från föregående månad 5, 4,5 4, Linje = Tillverkningsindustrin, totalt 3,5 3, Tekniksektorn 2,5 (datorer, kommunikationsutrustning, halvledare) 2, 1,5 1,,5,,5 1, 1,5 Övrig tillverkningsindustri 2, 2,5 3, J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 1 2 Investeringsuppgång fördröjs Som vi påpekat i våra tidigare brev är företagens investeringar ett osäkert kort. Raset i investeringarna har visserligen upphört (totalt sett var de ungefär oförändrade tredje kvartalet) men om tidigare förhoppningar infriats hade vi redan nu kunnat se ett mer uttalat uppsving i investeringskonjunkturen. För investeringarna i maskiner och utrustning noterades små ökningar de två senaste kvartalen och det är nästan uteslutande inköp av datorer och liknande som stått för ökningen. Företagens investeringar i byggnader och anläggningar har däremot fortsatt att rasa. Börsfallet, de stora osäkerhetsmomenten på den internationella politiska arenan och den tilltagande oron för vart konjunkturen är på väg främjar inte investeringsklimatet. Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade åter svagt tredje kvartalet och det faktum att kapacitetsutnyttjandet åter fallit tillbaka talar inte heller för en mer uttalad uppgång i investeringarna förrän andra halvåret nästa år. Fig 3. USA. Företagens investeringar Förändring från föregående kvartal LINJE = Företagens investeringar, totalt Byggnader Maskiner och utrustning 9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

4 4 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 Fig 4. USA. Kapacitetsutnyttjandet i industrin Fig 6. USA. Konsumenternas syn på sysselsättningssituationen Andel av hushåll 7 6 Ej så stor tillgång på jobb Gott om jobb Detta allra helst som kapacitetsutnyttjandet den senaste tiden rört sig nedåt från en redan mycket nedpressad nivå. Ingen snabb ökning i hushållens konsumtion Hushållen konsumtion kan beräknas ha ökat med ca 3 procent i år (preliminära NR-siffror finns t.o.m. tredje kvartalet). Det är en överraskande stark siffra med tanke på det svaga arbetsmarknadsläget och urgröpt förmögenhet till följd av fallet i aktievärdena. En kraftig ökning av bilinköpen (förmånliga finansieringsvillkor) bidrog till att privat konsumtion ökade med drygt 4 procent i årstakt tredje kvartalet. Men det lär slå tillbaka på siffrorna för de närmaste kvartalen (bilförsäljningen sjönk redan i september och den fortsatte nedåt i oktober). Det ska samtidigt konstateras att även köpen av andra hushållskapitalvaror (som möbler och vitvaror) hållit väl uppe vilket har samband med den fortfarande robusta bostadsmarknaden. Den ekonomiska nedgången startade denna gång med ett ras i företagens investeringar (p.g.a. överinvesteringar dessförinnan) vilket bemötts med rejäla räntesänkningar från centralbankens (Fed) sida och de räntekänsliga komponenterna i hushållens efterfrågan har därför stöttats upp den Fig 5. USA. Bostadsinvesteringar och hushållens konsumtion Förändring från samma kvartal året innan 1996 USD (billions) Möbler och annan hushållsutrustning Varaktiga varor totalt Bostadsinvesteringar vägen. Till detta kommer att stimulanseffekterna via finanspolitiken på hushållens inkomster varit stora i år. Det finns inte, i samma utsträckning som brukar vara vanligt efter en ekonomisk svacka, en uppdämd konsumtionsefterfrågan. Det talar starkt för att bidraget till tillväxten från hushållens sida blir ganska modest. För detta talar också att hushållens skuldsättning ligger på en historiskt sett hög nivå, att effekterna av refinansiering till lägre boräntor (och ökad belåningsgrad) börjar klinga av och att den massiva stimulansen via finanspolitiken (från förra året och början av 22) inte upprepas nästa år. Vi räknar med att privat konsumton nästa år ökar med ca 2 procent och att den börjar närma sig 3 procent 24. Den risk som finns pekar nedåt. Svackan på arbetsmarknaden kan få hushållen att helt tappa sugen. Sysselsättningen började ta sig uppåt under sommaren men i september och oktober bröts den utvecklingen och sistnämnda månad låg sysselsättningen på ungefär samma nivå som i slutet av förra året. Konsumentförtroendet började ta sig uppåt i början av året men föll tillbaka från sommaren och framåt. Att arbetsmarknadsläget böjar bli ett växande bekymmer för hushållen syns tydligt i den del av undersökningen som berör denna fråga. Modest tillväxt med nedåtrisk Svårt att få tag på jobb Med en relativt modest tillväxt i konsumtionsefterfrågan, investeringar som tar fart ordentligt förts en bit in på 23 och en skral export till följd av en svagt växande omvärld hamnar vår tillväxt för nästa år på modesta 2 1 / 2 procent (2,3 i år) och ca 3 procent 24. Det finns en risk att detta är en alltför optimistisk prognos på grund av alla osäkerhetsfaktorer som kan stuka företagens förtroende ytterligare, förskjuta den tidpunkt då kapacitet börjar byggas ut och anställningarna öka med ytterligare negativa konsekvenser på arbetsmarknad och hushållens förtroende. Att vi trots allt inte stannar för ett mer pessimistiskt scenario (s.k. double dip d.v.s. att ekonomin åter skulle gå in i en fas med fallande produktion) beror på att det finns flera faktorer som talar för att ett sådant scenario inte ska behöva infrias. Till dessa hör att företagens lager nu dragits ner

5 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 5 ordentligt. Kvoten mellan lager och försäljning i industrin har kommit ner till så låg nivå att varje tillskott till efterfrågan snart bör resultera i ökad produktion. En annan faktor är att anpassningen efter investeringsboomen av allt att döma börjar vara avslutad när det gäller företagens maskiner och utrustning. Till de positiva faktorerna hör också att produktiviteten åter utvecklats mycket starkt i år vilket kan stärka företagens vinster. Till detta kommer att en återhämtning stöds av mycket låga räntor. Japan Under våren började även den hårt tyngda japanska ekonomin sända vissa hoppfulla signaler. Men med nationalräkenskaperna för tredje kvartalet skulle de ändra karaktär. När de amerikanska och europeiska ekonomierna bromsat in var det föga överraskande att en avmattning i exportens ökningstakt gav sig tillkänna. Utvecklingen under våren pekade klart mot att fallet i företagens investeringar började bromsa upp och andra kvartalet var de i stort sett oförändrade. Tredje kvartalet föll de åter. Industriproduktionen började också komma på fötter under våren. Efter fyra kvartal av kontinuerliga fall ökade den marginellt första kvartalet i år. Andra kvartalet var ökningen 3,8 procent jämfört med kvartalet innan men tredje kvartalet mattades ökningstakten (till 2,3 procent). Lagerkvoten, som börjat komma ner ordentligt vände också upp i augusti och september. De japanska nationalräkenskaperna genomgick i somras en stor revision som också omfattade olika metodändringar. Bl.a. har täckningsgraden av privat konsumtion vidgats. Av de nya räkenskaperna framgår att privat konsumtion ökat från fjärde kvartalet förra året och t.o.m. det tredje. Det harmonierar också med att konsumentförtroendet började återkomma så smått. Nu finns en uppenbar risk att sysselsättningsläget åter kommer att försämras. Det stora raset började bromsa upp något tidigare, men med den falnande exportens konsekvenser på industrin är nog en försämring åter att vänta. Att hushållens oro för sysselsättningen börjar tillta fanns också vissa indikationer på i den senaste förtroendeundersökningen (för tredje kvartalet). Vi kan alltså konstatera att situationen för japansk ekonomi åter bleknat. BNP:s ökningstakt var en procent andra kvartalet (jämfört med kvartalet innan) men mattades av till,7 procent kvartal tre. Den lär ha avtagit ytterligare innevarande kvartal. Den internationella avmattningen, oron och osäkerheten på finansmarknaderna sätter sina spår. Vi bedömer att BNP faller med ca en procent i år medan den kan väntas öka med ungefär lika mycket nästa år. Inte heller 24 kan man vänta sig något större lyft i ekonomin. Japan brottas som bekant med stora problem. Konsumentpriserna fortsätter att falla för tredje året i rad. Åtgärder för att komma till rätta med dåliga lån i banksystemet och landet strukturproblem i stort får i det korta perspektivet negativa konsekvenser för tillväxten. Japan är det mest utsatta landet när den internationella avmattningen drabbar exporten. Med ett skenande budgetunderskott till följd av en lång rad av år med låg tillväxt och massiva stimulansåtgärder är möjligheterna att via finanspolitiken hjälpa landet på fötter ytterst begränsade. Dessutom förs redan en nollräntepolitik. När bankerna är restriktiva med sin långivning till följd av sina problem får inte nollräntepolitiken genomslag. I de senaste barometerundersökningarna från japanska centralbanken (den s.k. Tankan undersökningen) har också andelen företag som anser att attityden från kreditinstitutens sida är återhållsam åter börjat öka. Fig 7. Japan. Export och företagens investeringar Export Fig 8. Japan. Sysselsättning och arbetslöshet uell årlig förändring 2, 1,5 1,,5,,5 1, Arbetslöshet (höger) 5,75 5,5 5,25 5, 4,75 4,5 4,25 4, 3,75 I procent av arbetskraften 4 Företagens investeringar 5 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2 1,5 Antal sysselsatta (vänster) 2, ,5 3,25 3,

6 6 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 EMU Grusade förhoppningar De förhoppningar som väcktes i EMU-området i början av året om en återhämtning i konjunkturen har ännu inte infriats. BNP vände visserligen svagt uppåt efter årsskiftet men takten var mycket blygsam. I genomsnitt stannade årstillväxten i BNP på 1/2 procent första halvåret. Utan tvekan har konjunkturen bromsat upp igen under sommaren. Inköpschefsindex för industrin (Fig1.) ligger sedan ett par månader under 5-strecket vilket tyder på att industrikonjunkturen mattas av. Lageravvecklingen i industrin tycks också ha tappat tempo. Missnöjet med lagerstockarna bland industriföretagen växte snabbt när konjunkturen vek förra året och industriföretagen drog i produktionsbromsarna. Avvecklingen av lager var massiv under andra halvåret och strax före årsskiftet nådde missnöjet med lagerstockarna sin kulmen. Precis som har varit fallet under tidigare konjunkturcykler innebar detta samtidigt en vändpunkt för industriproduktionen: den började stiga igen, om än mycket långsamt, samtidigt som lageravvecklingen fortsatte. Men under sommaren ser det ut att ha blivit trögare för företagen att trimma lagren och produktionen i industrin tycks ha planat ut. Av allt att döma är det en bit kvar innan lageranpassningen är avslutad. Men när så sker kommer en uppgång i efterfrågan att slå igenom mer direkt på produktionen. Det är en av de drivkrafter som så småningom kommer att utlösa en mer tydlig uppgång. EU-barometern vittnar om att konjunkturklimatet i EMUområdet blivit dystrare under sommaren, men kanske också om att det finns en botten inom räckhåll. Förtroendeindikatorn för industrin, som visat på ett förbättrat stämningsläge sedan slutet av förra året, vände nedåt på försommaren (Fig 1). I oktober tändes dock ett litet hopp Fig 1. EMU. Förtroendeindikationer i EMU enligt EU-barometern Nettotal Byggsektorn när det kom ett kliv uppåt i förväntningarna, men det är ännu för tidigt att avgöra om den tendensen kommer att stå sig. I byggsektorn har förtroendet rasat under sommaren. Nedgången bröts i september, men att byggföretagen då blev något mindre pessimistiska kan ha ett samband med höstens översvämningskatastrofer som naturligtvis medför ökad aktivitet i byggsektorn. Uppröjningsarbete efter förödelsen är dock knappast något som hjälper konjunkturen på traven. Dels blir effekten tillfällig, dels är det troligt att det i stor utsträckning blir annan verksamhet som får stryka på foten. Detaljhandelsföretagens bedömning av utsikterna är oförändrat dystra sedan i vintras. Inhemsk efterfrågan på sparlåga Industrin Detaljhandeln Hushållen har varit mycket återhållsamma med sina konsumtionsköp det senaste året. Första halvåret i år ökade konsumtionen med endast en halv procent. Arbetslösheten har stigit något sedan förra sommaren och det har säkert bidragit till försiktigheten. Oron för stigande arbetslöshet och en försämring av det allmänekonomiska läget i länderna ökade också snabbt under förra året (Fig 11). Under våren började Fig 9. EMU. Produktion och lageromdöme i industrin Index 1995= Omdöme om färdigvarulager (höger) Industriproduktion (vänster) 27,5 25, 22,5 2, Nettotal Fig 11. EMU. Hushållens förväntningar för kommande år Nettotal 4 3 Arbetslösheten 11 17,5 15, 2 Hushållens egen ekonomi 15 12,5 1 1, 1 7, , 2,5, 1 Landets ekonomi

7 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 7 hushållen tro på bättre tider igen. Men trots att räntorna fallit och att skatterna sänkts i flera länder har det inte räckt till för att få hushållen på köphumör igen. Sommarens börsfall och den ökade geopolitiska osäkerheten har säkert bidragit till att förväntningarna åter försämrades framåt sommaren. En uppenbar risk är att de åtgärder som de stora länderna tvingas genomföra för att komma tillrätta med underskotten i sina offentliga finanser kommer att drabba hushållen och därmed bidra till att hålla tillbaka konsumtionen. Vi räknar därför med en ganska försiktig utveckling av hushållens konsumtion under prognosperioden. De fasta investeringarna är inte heller något glädjeämne. Tvärtom har de nu varit på väg nedåt i ett och ett halvt års tid och ännu syns inga tecken på någon uppbromsning. I själva verket har takten i nedgången från halvår till halvår accelererat. Att investeringsviljan är svag är inte särskilt överraskande. Den osäkerhet som skapas av börsfallet, latenta hot om nya terrordåd och risken för ett krig mot Irak skapar naturligtvis i grunden ett ogynnsamt klimat för framtidssatsningar. Kapacitetsutnyttjandet i industrin har fallit, och så länge ett uthålligt uppsving i efterfrågan inte kan skönjas, kommer företagens intresse för att bygga ut kapaciteten att vara lamt. Problemen i telekomsektorn lägger extra sten på börda. Teleoperatörerna är hårt skuldtyngda och många banker pressas av en stor exponering mot sektorn. Detta hämmar kreditgivningen även till andra områden. Inte minst drabbat är Tyskland, där medelstora företag med stort bankberoende väger tungt i näringslivet. Ett tecken på detta är att takten i utlåningen till företagssektorn har bromsat in markant under det senaste året. Utsikterna för företagens vinster är också strategiska för investeringsviljan. Vinstutvecklingen har varit ogynnsam de senaste åren. Produktivitetstillväxten har mattats samtidigt som löneökningstakten har tilltagit och ökningstakten i arbetskraftskostnaderna per producerad enhet har därför tilltagit. Under andra kvartalet tycks dock en viss förbättring ha inletts. Fig 12. EMU. Produktivitet och arbetskraftskostnad per producerad enhet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring 3,5 3, 2,5 2, Arbetskraftskostnad per producerad enhet Exporten Under första halvåret fick tillväxten en viss draghjälp från nettoexporten. Första kvartalet berodde det i första hand på att importen föll tillbaka, något som i sin tur speglade den nedtryckta inhemska efterfrågan. Andra kvartalet kom det däremot en vändning uppåt i exporten. I både Tyskland och Frankrike, som ligger först bland EMU-länderna i statistikrapporteringen, fortsatte exporten sedan uppåt tredje kvartalet. För EMU-området är det därför av stor betydelse att tillväxten i omvärlden och då i synnerhet i USA kommer igång så att den enda draghjälp som för närvarande finns för europakonjunkturen kan fortsätta. Vår prognos bygger på att exporten får en viktig roll som draglok för EMU-området även de kommande två åren. Det hänger på att den förstärkning av euron som skett inte bromsar exporten. Räntor Fed lär inte sänka mer Den ökade osäkerheten i konjunkturförloppet bekräftades med stor tydlighet när den amerikanska centralbanken, Fed, i början av november valde att stimulera ekonomin med ytterligare en sänkning av styrräntan. Att det skulle komma en sänkning var helt väntat, men Fed markerade allvaret i läget genom att sänka med en halv procentenhet till 1,25 procent. Samtidigt gav man beskedet att efter denna sänkning ser man att riskerna är balanserade med avseende på de båda långsiktiga målen om prisstabilitet och uthållig ekonomisk tillväxt. Med tanke på hur låg styrräntan nu är i USA är det knappast rimligt att tro att det kommer fler sänkningar även om avmattningen blir utdragen. Däremot är det troligt att den låga styrräntan kommer att bestå en stor del av nästa år. När det väl blir dags att strama åt räknar vi med att man kommer att ta ganska resoluta kliv. Vår bedömning är att Fed vid slutet av nästa år hunnit upp med styrräntan till 2,5 procent för att sedan fortsätta till 4,75 procent i slutet av år 24. Fig 13. Styrräntor i Sverige, USA och EMU 6,5 6, 5,5 5, 1,5 4,5 Sverige 1, 4,,5, 3,5 3, 2,5 EMU -,5-1, Produktivitet 2, 1,5 USA -1,5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q , May Sep 99 May Sep May Sep 1 May Sep 2 May Sep 3

8 8 SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 Riksbanken tidigt ute med att höja... Riksbanken var mycket tidigt ute med två styrräntehöjningar under våren. Vid junimötet i samband med årets andra inflationsrapport varnade man mycket tydligt för att ytterligare räntehöjningar var nära förestående.... men sedan har utvecklingen tagit en annan riktning Men sedan har utvecklingen tagit en annan riktning. Vid det penningpolitiska mötet i oktober i samband med årets tredje inflationsrapport diskuterades ingående vilka effekterna kunde bli på konjunkturförloppet av osäkerheten på de finansiella marknaderna. Slutsatsen blev dock att tiden ännu inte var mogen att gå till verket med en reposänkning. Istället markerade man beredskapen att agera snabbt om så krävdes genom att lägga in ett extra penningpolitiskt möte under hösten. Vid det mötet, den 14 november, följde man Fed i spåren och sänkte reporäntan med,25 procentenheter till 4 procent. I pressmeddelandet vid beslutet att sänka räntan betonade Riksbanken att i fokus står framöver precis som tidigare under hösten på såväl konjunkturen i utlandet som utvecklingen på de finansiella marknaderna. Dörren står därmed på glänt för ytterligare sänkning av räntan om det skulle behövas. Vår huvudtro är dock att reporäntan inte kommer att sänkas mer. Det bygger på börsen nu kan ha nått sin botten och att konjunkturen trots allt fortsätter uppåt även om det blir en utdragen och ganska knagglig resa. Men osäkerheten är stor. Skulle några av de hot vi inledningsvis diskuterat materialiseras kan det mycket väl komma nya körare nedåt på världens börser som ytterligare dämpar stämningsläget och får ekonomierna att vända nedåt igen. I så fall kan Riksbanken sänka reporäntan ytterligare. Om tydliga förväntningar om detta etableras kommer det att få korta räntor och därmed de rörliga bolåneräntorna att sjunka en bit till. Om å andra sidan vårt konjunkturscenario etableras, räknar vi med att Riksbanken kommer att höja räntan igen under året som kommer. Med i Riksbankens bedömning ligger fortfarande en oro för lönebildningen och det inhemska resursutnyttjandet. Därför är det troligt att man kommer att vara ganska snabb att agera så snart en stabil uppgång ser ut att vara på väg. Till grund för vår prognos ligger därför att den svenska reporäntan ligger på 4,5 procent nästa årsskifte och har tagits upp till 5 procent ett år senare. TABELL 2. RÄNTOR, AKTUELLA OCH I SLUTET AV RESP. PERIOD 25 nov 22p 23p 24p 22 dec dec dec. Styrräntor USA 1,25 1,25 2,5 4,75 EMU 3,25 3, 3,5 4,75 Sverige 4, 4, 4,5 5, Långa räntor USA 3,2 3,4 4,75 5,7 Tyskland 3,8 3,9 5, 5,5 Sverige 4,5 4,6 5,5 5,7 Anm.: Långa räntor = statsobligationer, 5 år. ECB på efterkälken... Den gemensamma centralbanken i euro-området, ECB har hamnat på efterkälken. Det är nog den centralbank som har starkast skäl att sänka räntan för att motverka att vissa av länderna, främst Tyskland, skall halka ned i en djup svacka som riskerar att utvecklas till en deflationistisk situation. Motståndskraften mot en sådan situation bland övriga länder är inte särskilt stor i dagsläget.... men åtminstone en sänkning lär komma Den senaste tiden har olika företrädare för ECB gjort uttalanden som tyder på att ett beslut om en räntesänkning kan komma. I samband med det senaste mötet i början av november förde man, mot bakgrund av den stora osäkerheten om den ekonomiska tillväxten, en ingående diskussion av argumenten för och emot en räntesänkning. Beslutet då blev att avvakta. Men bara att man informerar om att diskussionen förts kan uppfattas som ett sätt att förbereda marknaden på att en sänkning kan komma. Senast i förra veckan gav Belgiens centralbankschef Guy Quaden, som också är ledamot i ECB-rådet, uttryck för att en räntesänkning skulle kunna få fart på optimismen i EMU-området. Vår bedömning är att ECB-rådet kommer att sänka räntan med,25 procentenheter vid sitt möte i början av december. Inflationen ligger visserligen fortfarande precis över måltaket 2 procent. ECB konstaterar i analysen i sin månadsrapport att inflationen kan stiga något de närmaste månaderna till följd av tekniska faktorer och höjningar av indirekta skatter och administrativa priser i en del länder, men betonar att detta kan väntas bli tillfälligt. Intrycket är alltså att man förbereder vägen för ett räntebeslut. Vår förstahandstro är att man sedan inte sänker mer utan att nästa åtgärd blir en höjning nästa år. Vi räknar med höjningar med sammanlagt,5 procentenheter från ECB:s sida. Men troligen kommer höjningarna senare än i Sverige. Långa räntor har följt börsen nedåt I räntebedömningen i vår förra prognos i slutet av april räknade vi med att trenden för långa räntor skulle bli uppåtriktad. Även då fanns en osäkerhet om hur stark konjunkturen var i USA. Förutsättningen för vår ränteprognos var att konjunkturen tuffade på och att situationen på börsen stabiliserades. Så blev nu inte fallet. I själva verket var vi då ganska nära toppen i räntekurvan för det här året. Skälet till att räntebedömningen blev fel var att börsen tog ny sats nedåt och drog långa räntor med sig. I Sverige har fallet i räntorna inte blivit lika starkt som i omvärlden. Marginalen mot tyska långa räntor, som brukar användas som referensränta för EMU-området, har ökat sedan början av sommaren och ligger nu för 5-åriga statsobligationer runt,75 procentenheter. Förväntningarna om valutakursutvecklingen påverkar räntemarginalen starkt. Om placerare befarar att den svenska kronan skall försvagas krävs det ett extra premiepåslag på placeringar i svenska tillgångar för att kompensera för valutakursrisken. Risk för stigande inflation kan vara ett skäl till att en valuta försvagas. Ett

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Konjunktur- och Strukturrapport

Konjunktur- och Strukturrapport Konjunktur- och Strukturrapport Swedbank bedömer svensk ekonomi 22 januari 2008 Svensk ekonomi minskar farten men undviker tvärnit Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväxten i svensk

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer