Vi är Specialfastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi är Specialfastigheter"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar vi vad som krävs idag och i framtiden. Specialfastig heter äger och förvaltar allt från kriminalvårdsanstalter och ungdomshem till domstolsbyggnader och polisfastigheter. Speciella verksamheter som ställer höga krav, inte minst på säkerhet. Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartementet. Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och strategier. Vi arbetar utifrån tre affärsområden Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt Institutionsvård och övriga special verksamheter. Våra kunder finns över hela landet. Detsamma gäller Specialfastigheters cirka 120 medarbetare. Vårt huvudkontor är i Linköping. Fastighetsinnehavet har en lokal area på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till 19,5 miljarder kronor omsatte vi 1858 Mkr med ett resultat på Mkr. Våra största kunder är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Försvarsmakten och Försvarets materielverk. 2

3 MARKÖR Innehåll Året i korthet 4 Notiser 6 Vd har ordet 10 Förvaltningsberättelsen 12 Verksamheten 14 Säkerhet 18 Marknad och omvärld 20 Fastigheter 22 Våra affärsområden 28 Fastighetsförvaltning 34 Projekt 38 Ansvarsfullt företagande 42 Finansiering 50 Risker 54 Bolagsstyrningsrapport 60 Presentation styrelse 68 Presentation ledning 70 Finansiella rapporter 72 Övrigt Innehållsförteckning GRI 132 GRI-resultatindikatorer 133 Bestyrkanderapport 139 Fastighetsbeståndet 140 Definitioner 144 Rapporttillfällen och adresser 145 Årsstämma 145 3

4 stod Säkerhetspolisens nya huvudkontor klart för inflyttning. Det representerar Specialfastigheters styrka unika fastigheter med mycket höga krav på säkerhet. Ett av Sveriges ledande fastighetsbolag Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Marknadsvärdet, Mkr Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till (1 767) Mkr, vilket förklaras av tillkommande hyra för projekt samt ändrade hyresavtal. Driftöverskottet ökade till (1 354) Mkr, en förbättring med 95 Mkr, huvudsakligen hänförlig till ökade hyresintäkter. Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter ökade till (18 712) Mkr. Den orealiserade värdeförändringen blev 425 (410) Mkr. 4

5 ÅRET I KORTHET Resultat, Mkr Lokalarea, kvm Resultatet uppgick till 1301 (1 328) Mkr. Sänkt bolagsskatt 2012 medförde samma år en engångsintäkt om 324 Mkr avseende uppskjuten skatt. Frånsett denna effekt har årets resultat ökat med 297 Mkr, främst beroende på ökade hyresintäkter, positivt resultat av fastighetsförsäljningar samt lägre finanskostnader inklusive positiv orealiserad värdeförändring på finansiella instrument. Specialfastigheters fastighetsinnehav har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Årets resultat har ökat med 297 Mkr Bruttoinvesteringar, Mkr Projektvolymen, Mkr Bekräftat ratingbetyg AA+ Bruttoinvesteringar inklusive fastighetsförvärv uppgick till 497 (1 117) Mkr. Projektvolymen för pågående projekt uppgick till (1 919) Mkr. Standard & Poor s har bekräftat betyget AA+/Stable outlook för Specialfastigheters långa upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen. 5

6 I januari 2014 invigdes Säkerhetspolisens nya huvudkontor. Invigning av Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna Hösten 2013 flyttade Säkerhetspolisen in i sina nya lokaler i Solna. Arbetet med det nya huvudkontoret började 2006 och innebär nu att Säkerhetspolisen kan samla hela sin verksamhet under ett tak. Fredagen den 9 augusti överlämnades nyckeln och vid en ceremoni den 20 augusti signerades det slut giltiga hyres avtalet. Den högtidliga invigningen genomfördes den 22 januari 2014 med justitie minister Beatrice Ask på plats. Fastigheten, som har en lokalarea på totalt cirka kvadratmeter, är klassad som skyddsobjekt. Ett långsiktigt grönt hyresavtal är tecknat på 25 år och parterna har förbundit sig att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor. Det här är ett teknikintensivt hus, med unika krav på säkerhet, vilket kommer att ställa stora krav på oss, säger Torbjörn Blücher, Fastighetschef på Specialfastigheter. Men vi står väl rustade. Det här är ett samverkansprojekt som vi är mycket stolta över! n 6

7 NOTISER Renodling av fastighetsbeståndet Specialfastigheter avyttrade i slutet av året två fastigheter i Örebro till Örebro kommun. Fastigheterna har varit uthyrda till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Örebro kommun. Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighets bestånd med fokus på kunder med höga säkerhetskrav. Köpe skillingen för båda fastigheterna uppgick till 225 Mkr, det vill säga cirka kronor per kvadrat meter LOA. n Lansering av Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheter får ny Vd Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB beslutade under året att utse Åsa Hedenberg till Vd för Specialfastigheter Sverige AB. Åsa Hedenberg har sedan 2010 haft motsvarande tjänst på Huge Fastigheter AB, dessförinnan var hon under nio år Vd för Uppsalahem. Hon tillträder den 1 april Förutom en gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen, har Åsa Hedenberg under lång tid engagerat sig i ledarskapsfrågor, bland annat i kvinnligt ledarskap inom Ruter Dam och som ledamot i juryn för Årets unga ledare. n Specialfastigheter har under 2013 tagit fram en ansvarskod för sina leverantörer. Vi vill vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen. Då ingår även att de leverantörer som Specialfastigheter köper tjänster och produkter från, själva ska ha ett genomtänkt och strukturerat hållbarhetsarbete. Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer Statligt ägda bolag ska ha en genomtänkt och förankrad policy och strategi samt fastställda mål för att hantera hållbart företagande, konstaterar Henrik Nyström, chef Verksamhetsstöd på Specialfastigheter. Koden tydliggör ansvar inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald. Läs mer på sidan 45. n Sommaren 2013 invigde vi vår första solcellsanläggning vid anstalten i Norrtälje. En solcellsyta på cirka 500 kvadratmeter uppskattas ge en årsproduktion på kwh. Nytt samarbetsavtal med Statens institutionsstyrelse Under 2013 har Specialfastigheter och Statens institutionsstyrelse reviderat sitt gemensamma samarbetsavtal. Avtalet behandlar bland annat frågor om mötesformer, hyresofferter, investeringsprojekt, hållbarhet och utvecklingsarbete. n 7

8 Specialfastigheter driver projekt om hållbara förvaltningsoch byggprocesser Specialfastigheter har varit drivande i frågan om Building Information Modeling (BIM) i statlig fastighetsförvaltning och i byggandet. Idag pågår ett gemensamt utvecklingsprojekt, som initierades efter ett seminarium för cirka två år sedan där man diskuterade vikten av att de offentliga organisationerna går före och driver på utvecklingen genom tydligt kravställande. Lars Lidén, utvecklingschef på Specialfastigheter, är en av initiativtagarna till utvecklingsprojektet. Specialfastigheter samarbetar med Akademiska Hus AB, Fortifika tionsverket, Riksdagsförvaltningen och Statens fastighetsverk, för att gemensamt utveckla strategier och kravställning för BIM i såväl projekt som förvaltning. Samtliga fem är övertygade om att BIM är en förutsättning för en resurs effektiv och långsiktigt hållbar förvaltnings- och byggprocess. Fokus ligger på samarbete kring implementering av BIM i förvaltning, vilket förväntas leda till ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser vid utveckling av arbetssättet. Målsättningen är också ett enhetligt arbetssätt och krav ställande i projekt. Förutom det egna utvecklingsarbetet har man både haft samverkan med övriga branschen samt ett internationellt samarbete. I juni 2013 arrangerades i Stockholm ett nordiskt möte där även en representant för Storbritanniens BIM Task Group deltog. Och i slutet av oktober reste Lars Lidén till Bryssel för att närvara vid en EU-konferens med ett intressant erfarenhetsutbyte inom detta område. Här togs två viktiga beslut, dels att man ska arbeta fram en gemensam vokabulär, dels att fortsätta ses i detta nätverk för en gemensam utveckling. Under 2014 kommer det gemensamma utvecklingsarbetet att inriktas mot pilotprojekt för att testa BIM i praktiken. De fem organisationerna kommer att hjälpas åt att utveckla olika nyttoområden och erfarenheter kommer att spridas dels mellan de ingående organisa tionerna men också till branschen i övrigt. n Nytt Whistleblowersystem för ökad trygghet Specialfastigheter har implementerat ett Whistleblowersystem för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv, men också för att skydda medarbetare och organisation. Den som upptäcker missförhållanden ska enkelt kunna göra en anmälan, vilket antingen kan ske via telefon eller e-post. n 8

9 NOTISER Ljusdagen 2013 belyste byggprocessen Den 10 september var det dags för årliga Ljusdagen, arrangerad av belysningsbranschen. Drygt 300 deltagare var nytt rekord och Mats Abrahamsson, Specialfastigheter, var en av dem. I sitt föredrag betonade Mats tre viktiga områden; förvaltningsskedet med en nöjd slutkund, det vill säga vår hyresgäst, lång siktigt hållbara installationer samt drift och underhåll med robusta produkter och ljuskällor. Som fastighetsägare och beställare kan vi bland annat funktionsbeskriva produkten bättre. Likaså kan vi bli bättre på avtalsskrivning och uppföljning samt bevakning under byggtiden i projekten. Sist, men inte minst, Mats Abrahamsson (till vänster) vid årets upplaga av Ljusdagen. förespråkar vi alltid samverkanslösningar, där alla intressenter är med från början. n Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Januari 2013 godkände Finansinspektionen Specialfastigheters MTN-program på Mkr. En värd full av möjligheter Specialfastigheter ska vara en känd och attraktiv arbetsgivare. Detta har engagerat hela bolaget under året och tillsammans har vi tagit fram vårt EVP, Employer Value Proposition. Läs mer på sidan 46. n Klimatkampanj i samarbete med Kriminalvården Klimatkampanjen, för att öka medvetenheten kring koldioxid påverkan och energibesparingar, har fortsatt under året. Det här är ett framgångsrikt samarbete mellan Specialfastigheter och Kriminal vården som pågått under flera år. n Business Arena 2013 en mötesplats för branschen Specialfastigheter deltog för tredje året i rad på Business Arena, norra Europas ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. n 9

10 Vd har ordet 2013 kan sammanfattas som ett starkt år för Specialfastighe ter. Årets resultat blev (1 328) Mkr. Specialfastig heter står sig starka i konkurrensen Stabil resultatutveckling 2013 blev ett starkt år för Specialfastigheter. Hyresintäkterna ökade framför allt beroende på färdigställda projekt samt ändrade hyresavtal. Årets resultat blev (1 328) Mkr. Marknadsvärdet av våra fastigheter uppgick till (18 712) Mkr och ökningen beror på investeringar samt orealiserade värdeförändringar. Tydligt fokus Specialfastigheter är idag ett av Sveriges ledande fastighetsbolag inom området samhällsfastig heter med inriktning mot säkerhet. Det är en följd av det ägaruppdrag som tydliggjordes under I första hand ska vi fokusera på fastigheter med nationellt säkerhets intresse. Som en naturlig följd av det har vi nu renodlat vårt fastig hetsbestånd, med bland annat försäljning av specialskolor runt om i landet. Intresset från omvärlden är fortsatt stort inom området samhällsfastigheter, men Specialfastigheter står sig starka i konkurrensen med lång siktiga kunder och kontrakt. Ny kundnära organisation Den nya organisationen som fullt ut genomfördes under året har fått ett mycket positivt mottagande. Tydliga ansvars områden och arbetssätt ger möjlig het till ett större helhetsfokus. Det i sin tur skapar en nära och långsiktig samverkan med våra kunder. En av Sveriges säkraste fastigheter Den 20 januari 2014 var vi med på invigningen av Säkerhets polisens nya huvudkontor i Solna. Redan under hösten flyttade de in i sina nya lokaler. Det här är ett av Specialfastigheters största nyproduktionsprojekt och därför är det extra glädjande att det har varit ett mycket framgångsrikt samarbete. Säkerhets polisen har gett oss positiva omdömen. Hela processen har omgärdats av extremt höga säkerhetskrav, vilket har gjort detta till ett speciellt och lärorikt samarbete som vi är mycket stolta över. Vi på Special fastigheter fortsätter att utveckla vår unika ställning på marknaden inom detta område. Ansvarsfullt företagande Specialfastigheter driver ett aktivt hållbarhetsarbete för ett ansvarsfullt företagande. Det är vårt ansvar som statligt bolag och är även av strategisk betydelse för att nå våra övergripande ekonomiska avkastnings mål. Våra hållbarhetsmål är tillsammans med våra övergripande ekonomiska avkastningsmål det som styr vilka aktiviteter och satsningar vi genomför. Vi arbetar långsiktigt genom förvaltning med hög kvalitet och vi bygger hållbart samt energieffektivt. Etik ska genomsyra alla våra affärer. Under 2013 har vi ut arbetat en 10

11 VD HAR ORDET Ett speciellt och lärorikt samarbete som vi är mycket stolta över Säkerhetspolisens huvudkontor, Solna ansvarskod gentemot våra leverantörer, för ett tydligt och affärsmässigt samarbete. Även här har vi på Specialfastig heter tagit en aktiv och ledande roll, något som har väckt intresse i vår omvärld. Finansiering Strax före årsskiftet kunde vi konstatera att Standard & Poor s, efter sin årliga genomgång av Special fastigheter, bekräftat bolagets starka rating AA+ med stabila utsikter. En årlig upp datering av vårt MTN-program på Mkr godkändes av Finans inspektionen i början av året. Nya utmaningar I december beslutades att Fortifikationsverket behålls i sin nuvarande form. För Specialfastigheters del innebär det att vi inte ser något större förvärv av försvarsfastigheter i närtid. Vår starka ekonomiska ställning ger oss dock stora möjligheter att förvärva och bygga nya fastig heter med höga säkerhetskrav. Vår nya kund nära organisation har på ett märkbart sätt gett oss möjligheter att utveckla verksamheter i nära samverkan med nya och befintliga kunder. Per den 1 april 2014 löper mitt förordnande som Vd ut och då kommer Åsa Hedenberg att ta över ett välskött bolag med många spännande utmaningar framåt. n Håkan Steinbüchel Tf Verkställande direktör 11

12 Förvaltningsberättelsen Tillsammans med våra kunder definierar vi vad som krävs idag och i framtiden 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

14 Om Specialfastigheter Specialfastigheter är Sveriges ledande fastighetsägare inom fastigheter med mycket höga krav på säkerhet. Koncernens verksamhet innebär att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav för offentliga verksamheter. Det är allt från kriminalvårdsfastigheter och domstolsbyggnader till polisfastig heter och ungdomshem. De fem största kunderna är Kriminal vården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Försvars makten och Försvarets materielverk. Tillsammans med våra kunder definierar vi vad som krävs idag och i framtiden. Vårt uppdrag Specialfastigheter ska långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastig heter med höga säkerhetskrav i Sverige, där det föreligger ett nationellt säkerhetsintresse. För denna verksamhet ska fokus på att minimera statens totalkostnader vara vägledande. Specialfastig heter kan också, på en konkurrens utsatt marknad äga, utveckla och förvalta fastigheter där det på annat sätt föreligger ett säkerhetsintresse, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Vår vision Specialfastigheter det säkraste och mest attraktiva fastighetsbolaget för ett tryggare samhälle. Vår affärsidé Specialfastigheter agerar utifrån ett hållbart företagande, där vi långsiktigt och affärsmässigt äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Sverige för kunder med verksam heter som ställer höga säkerhetskrav. Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr Driftöverskott, Mkr Direktavkastning, % ,0 8,3 7,8 7,5 7,

15 VERKSAMHETEN Våra gemensamma kärnvärden Säkerhet Långsiktighet Närhet Samverkan Våra kärnvärden följer oss i var dagen och genomsyrar hela verksamheten. Varje medarbetare ska reflektera över hur de påverkar hans eller hennes arbete i mötet med kunden. Kärn värdena ska följa utvecklingen och de förutsättningar vi arbetar utifrån. Vi ska vara ett Specialfastigheter. Här utgör kärnvärden, gemensamma plattformar och målbilder en viktig grund i arbetet. Det är så vi blir ett tydligt och framgångsrikt företag. 5 år i korthet Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat före skatt, Mkr Soliditet, % Årets resultat, Mkr Avkastning på eget kapital, % 6,5 17,4 13,5 24,3 20,2 Justerad avkastning på eget kapital, % 13,1 14,8 12,3 19,2 14, ,7 31,2 31,8 34,2 38,1 Direktavkastning, % 8,0 8,3 7,8 7,5 7,6 Hyra per kvadratmeter, kr Uthyrningsgrad, % 99,0 98,2 98,6 98,7 98,8 Överskottsgrad, % 76,8 77,7 76,3 76,7 78, Lokalarea, kvm/ Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr Soliditet, % 29,7 31,2 31,8 34,2 38,1 15

16 Mål och strategier Ägarens mål Ägaren har följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter: Lönsamhetsmål* Specialfastigheters mål för lön samheten är ett resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande upp skjuten skatt på 8 % av genomsnittligt eget kapital. * Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastighetsportföljens sammansättning. Utdelningspolicy Specialfastigheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 % av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida investerings behov och finansiella ställning. Kapitalstruktur Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen är en soliditet i intervallet %. Soliditet, % ÅR ,7 31,2 31,8 34,2 38,1 Justerad avkastning på eget kapital, % ÅR ,1 14,8 12,3 19,2 14,9 Över den senaste femårsperioden har Specialfastigheters justerade avkastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till 14,9 %, vilket väl överstiger målet på 8,0 %. Utdelningen har uppgått till, Mkr ÅR Utdelat totalt under 5 år: Mkr. Hållbarhetsmål Utöver de övergripande eko nomiska mål bolaget har från ägaren, gäller följande övergripande interna mål, vilka också är bolagets hållbarhetsmål och beslutade av styrelsen. Dessa bryts ner så varje enhet och medarbetare kan bidra och påverka. Utfall 2012/2013 Mål 2014 Mål 2018 Strategier Medarbetare NMI 2012: 73 Jämställdhet: 17 % kvinnliga ledare. Antikorruption: Ingen (0) form av korruption, givande eller tagande av muta accepteras. NMI: 74 Jämställdhet: 20 % kvinnliga ledare. Antikorruption: Ingen (0) form av korruption, givande eller tagande av muta accepteras. NMI: 76 Jämställdhet: 25 % kvinnliga ledare. Antikorruption: Ingen (0) form av korruption, givande eller tagande av muta accepteras. Beskrivs på sid Effek tivitet Överskottsgrad: 78 % Avtalstrohet: 78 % Överskottsgrad: 75 % Avtalstrohet: 85 % Överskottsgrad: 75 % Avtalstrohet: 90 % Beskrivs på sid Kunder NKI: 70 NKI: Lägst 72 (år 2015) NKI: Lägst 75 (år 2017) Beskrivs på sid Säkerhet Ingen (0) skada. Incidenter ska upptäckas, hanteras och rapporteras så att ingen (0) skada uppstår. Incidenter ska upptäckas, hanteras och rapporteras så att ingen (0) skada uppstår. Beskrivs på sid Miljö CO 2 : Minskat med 9,3 %. CO 2 : Minska 8 % per år. Total energiförbrukning CO 2 : Minska 8 % per år. Total energiförbrukning Beskrivs på sid 43 genomsnitt: 199 kwh/m 2 genomsnitt: 170 kwh/m 2 16

17 VERKSAMHETEN Målen skapar en förståelse och del aktighet 17

18 Säkerhet är vårt varumärkeslöfte Specialfastigheters inriktning mot en säker värd har under 2013 påverkat strategiska beslut i den dagliga verksamheten. Mats Lindmark, ny säkerhetschef på företaget, har en tydlig bild av Specialfastigheters styrkor och en hög ambition att följa vad som krävs inför framtiden. Vad betyder egentligen en säker värd? I grund och botten är det ett varu märkeslöfte till våra kunder. De bedriver verksamheter med många gånger extremt höga krav på säkerhet, något som vi på Specialfastigheter måste kunna leva upp till. I flera fall kan vi tala om rikets säkerhet, vilket naturligtvis på många områden påtagligt påverkar vårt arbete. Hur vi arbetar finns tydligt beskrivet i vår affärsplan och i vårt gemensamma lednings system. Att skydda vår egen och våra kunders informationstill gångar är högt priori terat hos oss. Vi är därför mycket stolta över vår ISO/IEC I flera fall kan vi tala om rikets säkerhet 27001:2005 certifiering gällande ledningssystem för Informa tionssäkerhet. Resultatet ska vara att våra kunder alltid ska kunna lita på oss och känna sig trygga med oss som fastighetsägare. För att lyckas måste vi verka nära våra kunder med stor lyhördhet och samverka kring viktiga frågor. Löftet mot marknaden ger oss också en tydlig position, där vi har en tydlig ambition att fort sätta vara i framkant inom området säkerhet. Tre viktiga framgångsfaktorer i säkerhetsarbetet är medvetenhet, intresse och engage mang. Utan medvetenhet om förekommande risker uteblir intresse och engagemang omkring säkerhetsfrågorna. Ni säger att ni är ledande inom området. Vad vill du helst lyfta fram? Inom säkerhet talar vi idag om informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, incident hantering och kontinuitetsplanering där krishantering utgör en viktig del för att snabbt kunna agera i allvarliga situationer som kräver särskilda insatser och resurser. Inom samtliga områden samverkar vi med våra kunder, vilket ger oss en värdefull bild av deras behov och viktiga områden. Däremot kan vi aldrig redogöra öppet för exakt vad vi gör. Det här är av naturliga skäl sekretessbelagda frågor. Våra kunder har olika typer av verksamheter, vilket också ställer olika säkerhetskrav. Tillsammans gör vi omvärldsanalyser, för att befinna oss steget före och stå rustade när 18

19 SÄKERHET Arbetet med säkerhet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och ska på lämpligt sätt inplaneras i den normala affärsverksamheten Utdrag ur Specialfastigheters säkerhetspolicy så behövs. Helhetstänkandet är oerhört viktigt, därefter påverkar det den dagliga verksamheten. Däri skiljer vi oss från många andra fastighetsägare, som i huvudsak fokuserar på fysisk säkerhet. Vi håller också utbildningar och medverkar i olika säkerhets nätverk. Dessutom är vi med i flera säkerhetsforum i Sverige och Europa. Vad ställer kunderna för krav? Det är en blandning av funktionskrav, men också av förväntningar. Ibland är det myndighetsregler som till exempel handlar om att leva upp till olika typer av skyddsklasser. Vi har över åren byggt upp stor kunskap om hur man skapar det skyddet. Vi önskar bli uppfattade som en resurs och tillgång hos våra kunder. Vi står redo om något sker och vi vet hur vi ska agera för att minimera tillbud och minska konsekvenserna i händelse av att något inträffar. Många av Specialfastigheters medarbetare har en daglig kontakt med våra kunder, vilket innebär att de måste ha hög medvetenhet om de risker och krav som ställs. Vi genomför därför en säkerhetsutbildning för alla medarbetare i företaget. Därefter har vi möjlighet att diskutera aktuella frågor på de regelbundna kundmöten som vi genomför. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna? De viktigaste områdena är med vetenhet, intresse och engagemang. De är direkt avgörande för att säkerhets frågor inte stannar vid att vara en pappers produkt. Att följa med i utvecklingen på säkerhets området och att fortsätta att verka nära våra kunder ger oss bättre förutsättningar att ligga i framkant. Idag har vi en tydlig säkerhetspolicy som vi arbetar utifrån. Vi ska hålla vårt löfte en säker värd. n 19

20 Marknadsöversikt Specialfastigheter bevakar kontinuerligt marknad och omvärld. Här samarbetar vi med olika experter och aktörer. Vad har präglat 2013? Vår samarbetspartner Savills har gett sin bild av året som gått. Svensk ekonomi Tillväxten i den svenska ekonomin var måttlig under 2013 och BNP-tillväxten bedöms ha uppgått till cirka 1 procent. Året inleddes relativt svagt med svaga framåtblickande indika torer, vilka dock återhämtade sig väsentligt mot slutet av året. Trots den positiva vändningen för baro meterindikatorerna, såsom konjunk turinstitutets mätningar samt inköps- och exportchefsindex, så vände aldrig den för Sverige viktiga industrikonjunkturen som många förväntat sig. Det osäkra ekonomiska läget har inneburit att hushållen har varit mycket återhållsamma i sin konsumtion och sparandet ligger kvar på historiskt sett höga nivåer. Mer positivt är att sysselsättningen har ökat, arbetslösheten är stabil och antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen har ökat, vilket talar för en stabil arbetsmarknad. För fastighetssektorn är ränteläget och inflation viktiga värdepåverkande faktorer. Inflationstrycket har varit mycket lågt och den för fastig hetssektorn viktiga KPI (oktober) landade på -0,1 procent, vilket innebär negativ eller ingen indexering av de allra flesta hyresavtal. Det svaga inflationstrycket kombinerat med det relativt svaga ekonomiska läget medförde att Riksbanken sänkte reporäntan med ytterligare 25 punkter i december. Det innebär att räntorna sannolikt kommer att vara låga under Fastighetsmarknaden Läget på fastighetsmarknaden styrs i större eller mindre utsträckning av mer eller mindre relaterade faktorer såsom till exempel det generella ekonomiska läget, arbetsmarknad, tillgång till eget och lånat kapital, institutionernas allokering till fastighetsplaceringar samt ränte kostnader. Transaktionsvolymen 2013 uppgick till 99 miljarder kronor, vilket var cirka åtta procent lägre än föregående år. Omsättningen ligger i linje med det långsiktiga medelvärdet och intresset för fastighetsinvesteringar är mycket starkt, vilket speglas av uppgången i transaktionstakten då antalet transaktioner ökade med 13 procent under året. Fastighetsmarknaden för publika fastigheter Intresset för samhällsfastigheter är mycket starkt och konkurrensen för de objekt som säljs på marknaden är ofta stor. Trots det starka intresset så var omsättningen avseende samhällsfastigheter blygsam under 2013 och uppgick 20

21 MARKNAD till 5 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 5 procent av den totala omsättningen. Orsakerna till detta kan dels vara att sälj intresset är lågt och att kommuner och landsting ej är villiga att sälja innan valet Värden och avkastningskrav Direktavkastningskravet är ett centralt nyckeltal inom fastighetsbranschen och är ett avkastningsmått som mäts som en fastighets normaliserade driftnetto (intäkter minus kostnader) i förhållande till marknadsvärdet. Skillnaden i pris och avkastning mellan de bästa objekten på marknaden och fastigheter med olika former av problem är fortsatt mycket stor. Mycket på grund av att konkurrensen för de bästa objekten har pressat ned avkastningskraven till historiskt sett Kv Kronoberg, Stockholm låga nivåer för dessa. n Text: Savills Transaktionsvolym, Mkr Utländska investorer Svenska investorer Medel Transaktionsvolym per verksamhet Äldrevård, specialboende Publika kontor Vård Utbildning Övrigt/blandat Andel av totala volymen % Transaktionsvolym fastigheter Transaktionsvolym avseende samhälls- och övriga fastigheter samt andel samhällsfastigheter Samhällsfastigheter Övriga segment Andel, % % % % % % % % % % Källa: Savills 21

22 Rätt kund i rätt fastighet Specialfastigheters kunder bedriver unika verksam heter med höga krav på säkerhet, i många fall handlar det om skyddsobjekt. Det innebär att det finns ett tydligt behov av specialanpassade lokaler. De ska fungera idag, men också i framtiden. Genom långsiktighet, närhet och samverkan uppfyller vi våra kunders önskemål. Tillsammans med våra kunder kan vi skapa goda förutsättningar Torbjörn Blücher Fastighetschef Vad är Specialfastigheters uppdrag? Vi på Specialfastigheter har en tydlig uppgift från våra ägare; att i Sverige äga, utveckla och förvalta fastigheter med mycket höga säkerhetskrav. Som en följd av detta har vi renodlat vårt fastighetsbestånd och riktar oss nu mot fastigheter med ett nationellt säkerhetsintresse. Ett statligt ägande är av flera skäl att föredra inom dessa verksamhetsområden, där vi nu ser en ökad konkurrens. Specialfastighets ledande ställning inom säkerhet gör oss till en stark aktör. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet. Viktigt i ett framgångsrikt säkerhetsarbete är en nära samverkan med våra kunder, något som har blivit tydligare i vår nya organisation, där vi idag möter kunderna på ett ännu bättre sätt. Inom företaget har vi alla ett mål vi arbetar långsiktigt, hållbart och affärsmässigt för våra kunders och ägares bästa. Hur påverkar den nya organisationen arbetet? I och med att vi bröt upp våra geografiska regioner och istället skapade en kundorienterad organisation med tre affärsområden, har vi fått ett större kundfokus. Affärsområdena har utkristalliserats utifrån vår kundstruktur; Kriminalvård, Försvar och rättsväsende och Institutionsvård och övriga special verksamheter. Det vi har eftersträvat, och 22

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT 1 JAN 31 MARS 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder definierar

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1

Bokslutsrapport Q4 januari december 2013 1 Bokslutsrapport januari december 2013 Q4 1 Helåret 2013 Fjärde kvartalet 2013 Intäkter från 1 858 (1 767) Mkr. fastighetsförvaltning ökade till Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 490 (447)

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

2012 Bokslutsrapport

2012 Bokslutsrapport 2012 Bokslutsrapport 1 et 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767 (1 704) Mkr. Driftöverskottet uppgick till 1 354 (1 300) Mkr, en förbättring med 54 Mkr, huvudsakligen hänförlig till

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Kunskap om kunskapsmiljöer

Kunskap om kunskapsmiljöer Miljöer för forskning, utbildning och innovation. Inget annat. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för kunder över hela landet när vi tillsammans

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014

Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014 Q3 Kvartalsrapport 1 JAN - 30 SEP 2014 Delårsrapport januari-september 2014 Intäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat, Mkr Marknadsvärde, Mkr 1 377 1 085 758 19 705 Intäkter från fastighets- Driftöverskottet

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster...

innehåll Året i korthet Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till hyresgäster... 2010 årsredovisning innehåll Vd har ordet...4 verksamheten...6 Möjligheter och risker...12 hyresgäster...16 våra fastigheter...18 finansiering...21 Året i korthet Intäkter från fastighetsförvaltning ökade

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Delårsrapport. januari-mars 2009

Delårsrapport. januari-mars 2009 Delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport -1- jan-mar 2009 Perioden i korthet Januari-Mars 2009 Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 355 (315) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde 329 (293)

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer