samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander"

Transkript

1 Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje Gunilla Rehnström-Olander Torekällbergets museum Södertälje samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001

2 SAMTIDEN SOM KULTURARV De svenska museernas roll i konstruktionen av det industriella samhällets kulturarv Vilken kunskap har museisektorns professionella skapat om det sena 1900-talets industrisamhälle? Vilka grupper, verksamheter och fenomen i samhället har de intresserat sig för? Vad har inneslutits eller marginaliserats? Vad ger en analys utifrån perspektiv som genus, etnisk tillhörighet, geografisk och nationell bakgrund, generation, klass, religion? Vad har valet av metod betytt för urval och resultat? Vilka har museerna samverkat med eller avgränsat sig mot andra kulturarvsinstitutioner, organisationer, amatörer, forskare? Hur har museerna förhållit sig till det större intresset för kulturarvsfrågor under 1990-talet? Vad har samtidsundersökningarna betytt för museernas plats i samhället i skapandet av kulturella självbilder och i de demokratiska processerna? Syfte Projektet Samtiden som kulturarv (SKARV) drivs av Samdok med finansiering från Delegationen för industrisamhällets kulturarv och pågår från mars 2001 mars Målet är att åstadkomma en analys av de svenska museernas samtidsdokumentation under perioden , med avseende på ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhetsformer och resultat. Syftet med projektet är att synliggöra museernas och deras tjänstemäns betydelse för konstruktionen av kulturarv och att återföra dessa kunskaper till de berörda, för att därmed öka den yrkesmässiga självinsikten, förbättra arbetsmetoderna och bredda museernas tolkning av sitt samhällsuppdrag. Perioden representerar det moderna Sveriges höjdpunkt och omstrukturering. Hur har museerna uppmärksammat den ideologiska, politiska, ekonomiska och tekniska omvandlingen, arbetsoch yrkeslivets förändringar, de nya livsstilarna och levnadsmönstren? Perioden representerar också det högmoderna Sveriges kulturpolitik, med aktiva offentliga insatser på olika samhällsnivåer, uppbygget av specialiserade kulturarvsinstitutioner, flera vågor av folkligt engagemang (på 1970-talet Gräv där du står - rörelsen, på 1990-talet arbetslivsmuseerna) och den idag allestädes närvarande musealiseringen. Under samma period har Samdok spelat en viktig roll för museernas undersökningsverksamhet. Hur har Samdoks organisation och riktlinjer påverkat urval och metoder? Projektledning och genomförande Projektet kommer att realiseras genom ett antal delstudier, seminarier och en sammanfattande publikation. Projektledningen utgörs av Eva Silvén, projektansvarig, och Magnus Gudmundsson, projektsamordnare, vid Samdoksekretariatet samt en styrgrupp, bestående av representanter för Delegationen för industrisamhällets kulturarv och Samdok (sekretariatet, Samdokrådet och forskningsrådet). Projektledningen ska driva och samordna projektet, handleda utvärderarna, organisera seminarier och arbetsmöten, låta utföra vissa övergripande analyser samt ansvara för projektets slutrapportering. Huvuddelen av arbetet kommer att utgöras av sex delstudier som genomförs av interna utvärderare, museiintendenter som är aktiva inom Samdok. De representerar olika slags museer över hela landet men också Samdoks pooler/arbetsgrupper, vilket gör att arbetet kan diskuteras vid dessas sammankomster. De interna utvärderarna kommer att genomföra sina studier i samarbete med externa forskare från universitet/högskolor, vilka kommer att engageras för seminarier och möten, bearbetning av undersökningsresultat och manuskript. Återföring Genomförande och resultat kommer fortlöpande att redovisas i Samtid & museer samt via Samdoks poolmöten. Projektet kommer att avslutas med ett större seminarium där de erfarenheter som gjorts kan spridas till alla samdokmuseer. En avslutande publikation kommer att fungera som en sammanfattning av uppnådda resultat och analyser, men också som ett verktyg för metodutveckling inför museernas kommande samtidsundersökningar.

3 Sammanfattning Torekällbergets museum är ett kommunalt friluftsmuseum och stadsmuseum. Museet gick med i Samdoks Kommunikationspool 1977 och i Hempoolen I dokumentationsarbetet har eftersträvats att arbeta efter samtliga uppdragsgivare: Södertälje kommun, förvaltningen, museets egna planer samt Hempoolen och Samdok. Deltagandet i kommunikationspoolen har varit mindre aktivt. Uppdragen har ändrat inriktning under tidsperioden Dokumentation har ingått som en del av en befattning sedan 1984 och 1986 författades museets första och ännu gällande dokumentations- och insamlingsprogram. Insamling och dokumentation har varit lågt prioriterat i museiverksamheten. Museets fokus har under hela tidsperioden legat på utåtriktad förmedlande verksamhet. Undersökningarna har varit beroende av extern finansiering och finansiärernas villkor. Efter 1991 har möjligheterna till extern finansieringen markant försvårats då kulturfinansiärerna helt prioriterat förmedlande museiverksamhet och det har blivit ännu svårare för de kommunala museerna, som ligger i botten i den museala hierarkin, att bedriva professionell verksamhet. Under tidsperioden utfördes totalt 19 samtidsundersökningar. Av dessa var tre Samdokundersökningar: Ett enmansåkeri 1983, Hemundersökning i ett assyriskt/syrianskt hem samt hemundersökning i ett antroposofiskt hem Övriga undersökningar har fallit utanför Samdok eftersom de ämnesmässigt inte passade med Samdoks poolindelning och inriktning eller att museet inte var medlemmar i till undersökningen matchande pooler. Undersökningarna som skett inom Samdok är bland museets mest systematiska, väl bearbetade och mest kunskapsmässigt givande. Samdok har varit museets kontakt med den nya etnologin till skillnad mot museets övriga verksamhet, som främst har karakteriserats av den gamla etnologin. Ämnesmässigt har museets samtliga samtidsundersökningarna främst fokuserat invandrare och hantverk/slöjd. Metodiskt överväger intervjuer, fotograferande, inventeringar och registrering av föremål. Dokumentation och insamling har, liksom museets poolsamverkan, skett i överensstämmelse med såväl poolernas som museets inriktningar. De personer som arbetat med samtidsundersökningarna såväl fast som projektanställd personal har påverkat den bild av tiden som bevarats i museets arkiv och samlingar genom sina preferenser, utbildning, erfarenheter och val.

4 Innehållsförteckning Rapport från Torekällbergets museum i Södertälje... 2 Museet...2 De kommunala uppdragen...3 Museet, dokumentationen och den övriga verksamheten...4 Samdok...5 Museets samtidsundersökningar Perspektiv...8 Urval...9 Samarbetspartners...9 Material Resultat Varför ser det samlade materialet ut som det gör? Samdokundersökningar Fältundersökningarna och annan insamlande verksamhet En närmare titt på sex av museets samtidsundersökningar Bostadsdokumentation. Dokumentation under en dag hos en turkisk familj respektive en familj från Libanon boende i Södertälje Hemslöjdsinventering i Sorunda Ett enmansåkeri Invandrarhantverk Turkisk inredning och svensk standard. Hemundersökning hos en syriansk familj i Södertälje Ett antroposofiskt hem Källor och litteratur Bilaga _ 1

5 Rapport från Torekällbergets museum i Södertälje Följande rapport är en delstudie inom projektet Samtiden som kulturarv (SKARV). Målet med SKARV är att analysera museernas samtidsdokumentation åren utifrån ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhetsformer och resultat. Syftet med detta är dels att synliggöra hur museerna genom de val personalen gjorde, arbetssätt och resultat har bidragit till skapandet av kulturarv och dels att återföra detta till museipersonalen och därmed öka deras självinsikt. I rapporten har jag utgått från frågeställningar i underlaget som de deltagande museerna haft som ledning för sitt arbete. Jag har arbetat på Torekällbergets museum sedan 1980, först med undervisning och utställningar och sedan 1991 som ansvarig för dokumentation, samlingar och utställningar. Museet Torekällbergets museum är både ett lokalhistoriskt museum och ett friluftsmuseum. På stadsberget Torekällberget finns ett fyrtiotal byggnader varav merparten flyttats från Södertälje och trakten runtomkring. Här finns djurhagar och lantraser, kulturhistoriska rekonstruerade planteringar, inredda hemmiljöer i flera av husen och stadshistoriska utställningar i det största av husen. Som helhet betraktad har området karaktär av sörmländsk småstad och landsbygd under 1800-talet och sekelskiftet Museet grundar sig på de samlingar som Östra Södermanlands Kulturhistoriska förening (ÖSKF) började bygga 1919 två år efter brödupproret på torget i Södertälje och ryska revolutionen samt ett år efter första världskrigets slut. I slutet av 1920-talet erhöll föreningen en del av Torekällberget av kommunen för att där uppföra ett hembygdsområde. Antalet byggnader utökades kraftigt i o m citysaneringen i början av 1960-talet då rivningshotade hus från Södertäljes centrum flyttades till museiområdet. Föreningen skänkte samlingar och byggnader till Södertälje kommun ÖSKF s inflytande över museets verksamhet nedtonades under 1970-talet för att brytas i o m en omorganisation i början av 1980-talet när den museichef som anställts av ÖSKF på 1950-talet efterträddes av en av museets intendenter på chefsposten. Sedan 1980-talet har samlingar, utställningar, dokumentationer, visningar och byggnader handlagts av akademiker i ämnen som etnologi, arkeologi, konstvetenskap, historia och antropologi, särskilt betyg i etnologi har varit avgörande vid tillsättningar av tjänstemän, värdar, guider och olika projektanställningar. Museet blev en enhet i Södertälje kulturförvaltning, styrd av en politiskt tillsatt nämnd. Varje decennium har inneburit en omorganisation för denna förvaltning och museet. Under 1990-talet har man hunnit med två: i början av årtiondet i o m kommundelsreformen då museet kom att 2

6 tillhöra Bildningsförvaltningen tillsammans med Stadsbiblioteket, Konsthallen, allmänna programverksamheten, idrottsanläggningarna, gymnasieskolan, kommunala vuxenskolan, arbetsmarknadsenheten och invandrarenheten. Sedan 1999 pågår en förändringsprocess: under dessa två år har museet haft fyra museichefer, två kulturchefer, två förvaltningschefer och två nämndordföranden talet ter sig så här på avstånd som en ekonomiskt expansiv period. Därefter har i accelererande fart besparingar karakteriserat verksamheten. Nya tjänster har inte skapats och när någon slutat har tjänsten inte återbesatts. Detta har även drabbat den avdelning som haft hand om insamling, dokumentation, utställningar och samlingar där det i början av 1990-talet fanns tre heltidstjänster. Från 2002 kommer det endast att finnas kvar en fast heltidstjänst för insamling, dokumentation och samlingar, pengarna omfördelas till ökat öppethållande. De kommunala uppdragen 1976 fastslogs en ny målsättning för kulturnämnden. För första gången blev det en central styrning av den museala verksamheten. Museiverksamheten syftar till att bidra till uppfyllandet av kulturnämndens övergripande mål och därvid särskilt dokumentera kommunens och angränsande länsdelars historia samt insamla och vårda föremål som belyser den lokala utvecklingen; i olika former levandegöra mänskliga villkor och förhållanden under skilda epoker; utforma de pedagogiska insatserna i samband med den utåtriktade verksamheten i nära kontakt med skola, föreningsliv och bildningsorganisationer; främja intresset för och stödja utvecklingen av konsthantverk av god kvalitet, folkliga kulturtraditioner, byggnadsvård och annan kulturminnesvård; initiera och utveckla samarbete med hembygdsföreningarna. Jämte det museispecifika uppdraget fanns förvaltningens övergripande där det fastslogs att kulturutbudet bl a skulle motverka kommersialismens negativa verkningar fastslogs att museets uppgift var att insamla och dokumentera kommunens historia från forntid till nutid samt att bearbeta detta material i skrift, utställningar och programverksamhet; att arbeta med program för förskola och skola samt att vidareutveckla detta så att museet kan fungera som lokalt läromedel för olika stadier; att stödja, bevara och utveckla hantverks- och slöjdtraditioner samt att även andra yttringar av mänskligt skapande som dans, musik och muntliga traditioner; att bevaka [sic] kulturlandskapet och byggnadshistorisk miljöer från forntid till nutid. Noteras kan att vården av föremål liksom samarbetet med hembygdsföreningarna hade tagits bort samt att insamlingsområdet inte längre innefattade angränsande länsdelar. Under 1990-talet har museet arbetat efter tre målformuleringar: en övergripande kommunal; en för förvaltningen samt en internt för museet. Genom de för kommunen övergripande styrdokumenten anges hur de kommunanställda ska agera på ett politiskt korrekt sätt. Den politiska viljan har främst varit riktad mot barn och ungdom och med uttalade krav på ökat besöksantal 3

7 och ökad programverksamhet. Målen skulle vara mätbara. Nämndens mål var t ex 1998 att 1) Antalet besökare vid samtliga enheter skulle öka med 5% i förhållande till föregående år. 2) 70% av antalet besökare vid respektive enhet skulle besöka enheten minst två gånger per år. Förvaltningen framhöll då tre områden som särskilt viktiga för kulturverksamheten: som identitets- och profilskapande, som embryo till den kommande arbetsmarknaden inom media, IT, design samt som en resurs för besöksnäringen i Södertälje. Kommunens kultur-, fritids- och programverksamhet skulle kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet, goda möjligheter för människor att söka information samt värn om det kulturhistoriska arvet och kommunens intressanta byggnader och miljöer. Under 1990-talet har samverkan med föreningar återkommit samt som ett nytt tillskott: samarbete med privata företag. Museet, dokumentationen och den övriga verksamheten 1970-talet karakteriserades av att rekonstruera miljöer i de flyttade byggnaderna, många tillfälliga utställningar samt intensiv programverksamhet. Det öronmärkta anslag som museichefen hade för förvärv till samlingarna ströks ur budget Genom kulturchefen kom museet för första gången i kontakt med samtiden som arbetsfält, likaså arbetarrörelsens lokala historia under talet. Trots att kulturnämnden beslutat om museets dokumentationsuppdrag 1975 så dröjde det till omorganisationen 1984 innan dokumentationsansvar ingick i en befattningsbeskrivning. Museet gick in i museala nätverk som Samdok och FRI (Svenska Friluftsmuseerna). Med de intermuseala samarbetet kom tidens allmänmuseala ambitioner och den nationella kulturpolitiken att få starkare betydelse för arbetet på Torekällberget. Under 1980-talet byggdes nya basutställningar. Museipedagogiken och dokumentationsverksamheten utvecklades kraftigt skrevs Dokumentation och insamling vid Torekällbergets museum. Historik och program, som reviderades Båda versionerna antogs av nämnden. Enligt denna skulle insamlingsverksamheten och dokumentationen koncentrera sig på Södertälje kommuns karaktär och historia, arbetsliv och produktion, social organisation, hantverksyrken samt vardagsliv och hem under och 1900-talen. Andra viktiga ämnesområden var det allmogekultur under 1800-talet, herrgårdskultur fram till år 1945 och lokalhistoria. Som specialområden utifrån museets samlingar nämns de elhistoriska samlingarna, fotohistoriska samlingarna, hemslöjd och konsthantverk samt invandrare. Tidsmässigt var inriktningen på och tal. Dokumentationsprogrammet har inte ändrats. Förslag till Mål- och verksamhetsinriktning för Torekällbergets museum samt korta beskrivningar av nuläget och det löpande arbetet var den första interna skriftliga museiplanen. Den delades ut till personal, förvaltningsledning och nämnd. Som museets mest angelägna arbetsområden angav museichefen Södertäljes historia, industristaden Södertälje, lokal naturhistoria och kulturmiljövård. Hemliv försvann som eget viktigt ämnesområde jämfört med dokumen- 4

8 tationsprogrammet infogades kommunikationshistoria och invandrarhistoria i programmet. Museichefen skriver: Det är också viktigt att det kulturarv som museerna bevarar representerar hela befolkningen. Att i dokumentationen av samtiden även innefatta vårt lands nya invånare är att ta ställning mot rasism och invandrarfientlighet. Museet deltog i nätverken Samdok, FRI och FUISM (Föreningen för undervisning vid svenska museer) skulle dokumentationen särskilt inrikta sig på teknik- och socialhistoria, naturhistoria, kommunikationer och invandring med utgångspunkt i det lokala. Hem och hemliv ingick som en del av teknik- och socialhistoria. Under 1990-talet strävade museiledningen att kombinera kommunens och politikernas mål om ökat besöksantal och ekonomiska besparingar med att driva en verksamhet med museal kvalitet: upprustning av trädgårdar och djurbesättning, utökad utställningsverksamhet, ny museibutik samt digitalisering av museets samlingar. Nysatsningarna fick dokumentations- och insamlingsverksamheten att mattas. Museets insamlande och vårdande verksamhet har jämte tillfälliga utställningar skötts av en särskild avdelning DOKUT. För att på sikt effektivisera arbetet med och tillgängliggöra samlingarna påbörjade 1995 ett av museet största projekt i samarbete med AMI: att upprätta databas över dem. Jämte arbete med utställningar har detta arbete i stort ockuperat de två heltidstjänsterna för insamling och samling. Under 1990-talet tillkom nya nätverk: Kommunala museers samarbetsråd, SAMP (Svensk-afrikanska museiprogrammet), NAMSA (de naturhistoriska museernas samarbetsnät), Biodom (Bevarandet av biologisk domesticerad mångfald), BISAM (för landets biologiska museer) och Nätverk för svenska måltidsmuseer. Samdok 1977 gick Torekällbergets museum med i Kommunikationspoolen i det nystartade Samdok. Sedan 1984 är vi även med i Hempoolen (numera Poolen för hemliv). Att Torekällberget blev medlem i Samdok var på initiativ av den ena av museets intendenter. Museichefen var varken för eller emot. Kommunikationspoolen motiverades av Södertäljes anknytning till transportväsen genom sitt geografiska läge: järnväg, vägar och kanal. Metallindustri och fordonstillverkning har varit det ena av de två ben som Södertäljes vilat på under 1900-talet. Museet har en samling äldre åkdon. Hempoolen hängde samman med museets samlingar och hela inriktning som friluftsmuseum med utställda hemmiljöer. Samdok uppfattades som ett forum där etnologi och museal verklighet möttes. Samdoks första halvlek var präglad av att det var det vanligaste, det mest typiska i samtiden, som skulle undersökas. En Samdokundersökning skulle dokumentera levande fenomen inom ett fält av samtiden som fanns representerat i en av Samdoks pooler. Poolerna utgick från arbetslivet vilket under 1970-talet sågs som en meningsfull basindelning av samtida liv i Sverige. Medan flertalet museer var indelade efter geografiska områden ville Samdok fånga samtiden ämnesmässigt. Viktiga ämnesområden ur Torekällbergets synvinkel så som slöjd, hantverk, bebyggelse, lokala händelser i 5

9 dåtid och samtid och människa natur fanns inte representerade genom någon pool. Undersökningen av mångkulturellt hantverk föll utanför, vilket heller aldrig ifrågasattes vid tiden för genomförandet. Samdok var öppet för museer på olika nivåer i den museala hierarkin. Från början fick museerna tillhöra två pooler. Medlemskapet i poolerna var fasta åtaganden och poolerna var inte öppna för in- och avhopp. Undersökningen skulle planeras och diskuteras före och efter genomförandet i poolen och efteråt rapporteras till Samdoksekretariatet. Kraven på undersökningarna var högt ställda vilket medförde att Torekällberget inte rapporterade enklare undersökningar till Samdokregistret. Pooltillhörigheten hade inte bara en stor påverkan på vad som undersöktes, utan också på hur. Kommunikationspoolens undersökningar var allmänt etnologiska. Med människan som utgångspunkt skulle samtida kommunikationssektor studeras genom fältarbete med fotodokumentation, intervjuer och observationer och rapporteras skriftligt, dels som kortfattad obligatorisk rapport med data om studien och dels som en essä. I Hempoolen var arbetssättet reglerat på ett helt annat sätt eftersom hemundersökningarna skulle vara jämförbara sinsemellan. Perspektivet på hem, urval, metod och rapportering följde vissa mallar. Medlemmarna utförde stora hemundersökningar i ett rullande schema arbetade Hempoolens medlemmar efter en undersökningsmanual med hela hem bebodda av s k fullständiga familjer (två vuxna och minst två hemmavarande barn) då manligt och kvinnligt, vuxna och barn skulle synas i hemmets bohag. Det var alltså inte familjetyper som var det primära objektet utan hemmens materiella kultur. Därutöver var ambitionen att täcka landet geografiskt och strukturellt (boende på landsbygd såväl som i stad) samt täcka in olika sociala skikt. Ursprungligen skulle även den ena förälderns yrke vara företrädd i någon av Samdoks övriga näringslivsbaserade pooler. Liksom Samdok i stort var Hempoolen inriktad på majoritetskulturen. Medlemmarna i poolen skulle även utföra s k mellanårsundersökningar där andra aspekter av hemliv och andra familjetyper kunde studeras. Men med tiden kunde oftast inte medlemmarna genomföra de mer frivilliga mellanårsundersökningarna utan kämpade med att klara av de obligatoriska stora såg man gärna en probleminriktning som ett komplement till själva registreringen av hemmen. Med omorganiseringen av Samdok 1997 har de blivit den bärande idéen. Metoden beskrivs redan från början som kvalitativ, och skulle bilda en motvikt till den offentliga statistiken och sociologiska bostadsundersökningar. Hemundersökningarna skulle visa människa och verklighet bakom statistikens siffror. Fasta ingredienser i de stora hemundersökningarna var endagsundersökningar hos referensfamiljer, strukturerade intervjuer, ritningar och möbleringsplaner, deltagande observation, fotografering, ljudupptagning från hemmet och registrering av hemmens alla inventarier rum för rum på A5-kort med fasta rubriker. Manualen följde en metod som utarbetats av KU (Kulturhistoriska Undersökningen vid Nordiska museet) Intervjuerna skulle innehålla fasta frågor kring livslopp, fritidssysselsättningar, föreningsdeltagande mm. Att presentera resultatet i 6

10 en rapport var viktigt, dels för att redovisa syften, frågor, metod, urval och representativitet men också för att redovisa undersökarens egen person som en källkritisk synpunkt skrev poolen ett nytt handlingsprogram. I detta eftersträvades en ökning av den sociala bredden och starkare teoretisk förankring. Från 1980-talets senare hälft hade det skett en fördjupning av det etnologiska perspektivet och de etnologiska frågeställningarna i Hempoolens arbete där Torekällbergets hemundersökning av ett assyriskt/syriansk hem är ett exempel. Detta befästes genom det nya handlingsprogrammet. Centralt var fortfarande hemmets materiella kultur och att undersökningarna i poolen skulle vara jämförbara sinsemellan, eftersom huvudsyftet var att enfamiljsundersökningarna tillsammans skulle bilda en större helhet av kunskap om hem och hemliv i Sverige. Men urvalskriteriet ändrades till familjer med minst en vuxen och ett barn. Intervjuerna blev mer flexibla. För att komma bort från ett enahanda registrerande av bohag så föreslog programmet att medlemmarna i den kommande undersökningsomgången skulle utgå från något av perspektiven Hemmet som symbolisk miljö och livsprojekt, Livsstilar och livsformer, Hemmet i konsumtionssamhället, Hemlivets organisation och strukturering, Hemmet ur barnens och ungdomarnas perspektiv, Bostadens utformning, Bilens betydelse och Livskvalitet. De nya perspektiven bidrog till att det blev enklare att motivera undersökningen för informanterna eftersom de blev individer istället för stereotyper för syrianer, arbetare, intellektuella, antroposofer eller typisk invånare i miljonprogramsbostad. Begreppet samtiden tolkades som det som fanns här och nu, pågående liv och levande verksamhet. En samtidsundersökning skulle främst utföras genom fältarbete, till skillnad mot återblickande undersökningar där arkiv och litteratur var huvudkällorna till kunskap. I Samdoks skrift Fördela museernas dokumentationsansvar ett program för samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer 1981 definieras en samtidsundersökning som en dokumentation som genomförs idag och där man har möjligheter att dokumentera olika verksamheter medan dessa är i funktion och därmed lättast att beskriva. Museets deltagande i hemslöjdsinventering i Sorunda betraktades inte som en samtidsundersökning vid tiden för genomförandet eftersom den var ute efter att fånga upp något som var på väg att försvinna. Idag är det självklart att den var en samtidsundersökning. Torekällberget har betraktat Samdokarbetet som ett kontinuerligt arbete och ett åtagande. I museets dokumentationsprogram fanns deltagandet i både Kommunikations- och Hempoolen med. Men deltagandet i Kommunikationspoolen ebbade ut i o m att museets representant i poolen inte kände tillräcklig motivation och lades ned i början av 1990-talet. Den undersökning som gjordes i poolen hade karaktär av tillfällig insats. Hempoolen däremot har haft en stark ställning på museet trots att den inte alls var särskilt accentuerad i dokumentations- eller målprogrammen. Under 1980-talet deltog både museets chef och dokumentationsansvarige i Hempoolens möten. 7

11 Under 1990-talet har museets representant varit sekreterare och de sista två åren ordförande i poolen. Samdokarbetet har ingått i museets löpande driftbudget med undantag för själva utförandet av hemundersökningarna. Dessa har varit både tidskrävande och kostsamma och har i likhet med museets alla mer omfattande undersökningar krävt extern finansiering och projektanställningar. Under 1980-talet var det främst landstinget för Stockholms län som finansierade museets dokumentationsprojekt. Men med den allt starkare målstyrningen under 1990-talet inom landstinget och länsmuseet, försvann Torekällbergets chanser att få landstingsmedel till dokumentationer eftersom landstinget prioriterade utåtriktad verksamhet för barn och ungdom. En ren tillfällighet gjorde att hemundersökningen av ett antroposofiskt hem 1995 kunde genomföras nämligen sysselsättningsprojektet Sverige i Blixtbelysning. Trots finansieringsproblemen kring hemundersökningarna har museet alltmer prioriterat dessa. Inga andra dokumentationer har gett ett sådant systematiskt och omfattande resultat och tillfört så bra perspektiv på egna verksamheten och samlingarna. Att våra undersökningar ingår i ett större sammanhang och bidrar till en större bild av samtida hem och hemliv har gjort arbetet extra motiverande. Efter Samdoks omorganisation deltar Torekällberget fortfarande i Poolen för hemliv. När Samdok omorganiserades i slutet av talet var arbetet i hemlivssfären redan inarbetad på Torekällberget till skillnad från de andra poolernas inriktning och detta i kombination med museets alltmer begränsade resurser och allt mindre fokus på insamling, gjorde att Torekällberget inte gick med i fler pooler även om naturbrukspoolen, kommunikationspoolen m fl ämnesmässigt har stöd i museets dokumentationsprogram. Museets samtidsundersökningar Vilken historia berättar museets samtidsundersökningar? Perspektiv Vad är en undersökning? Och vad är en dokumentation? Svaret är inte så enkelt. I den museala vardagspraktiken på Torekällberget används båda orden om en verksamhet som vidgar kunskapen om ett fenomen genom en sammanställning av befintliga källor i bibliotek och arkiv och/eller fältarbete som belägger och tar reda på ny kunskap och redovisar detta. Som samtidsundersökningar har jag därför tagit med alla slags inventeringar, dokumentationer, hemundersökningar och tematiskt och tidsmässigt samlade intervjuer om samtiden, eftersom jag anser att det i detta sammanhang är viktigast att visa den ambition som Torekällbergets haft när det gäller att ta fatt i samtiden. Ytterligare en fråga är var gränsen mellan en samtidsundersökning och en återblickande går? Ofta innehåller en undersökning delar av både samtid och återblick. Även om t ex intervju- 8

12 erna handlar om att utröna hur det var förr, så sker de i samtiden och informanten berättar utifrån den samtida erfarenheten. Som samtidsundersökningar har jag räknat undersökningar där det aktuella läget har varit viktigare än det återblickande. Ämnesmässigt har Torekällbergets undersökningar rört hem och hemliv, transportväsende, trädgård, lokalhistoria, årets högtider, hantverk och industri, slöjd, natur i både samtid och dåtid. Alla undersökningar är nära knutna till museet som stads- och friluftsmuseum och museets traditionella insamlingsområden. I alla samtidsundersökningar har människan stått i centrum utom vid bebyggelseinventeringarna och häckfågelinventeringen (även om hon förekommer som ett störande inslag där). Ofta har en undersökning givit incitament till en ny undersökning. Invandrarintervjuerna och undersökningen av två invandrarhem stimulerade till hemundersökningen Hemslöjdsinventeringen fick efterföljare i undersökningen om invandrarhantverk. Hemundersökningen av en assyrisk/syriansk familj gav med sin inriktning av symbolföremål inspiration till undersökningen av antroposofhemmet. Urval Urval av undersökningsobjekt har inte skett utifrån de karakteristiska man kan finna i statistik som är representativt för Södertäljes näringsliv. Hempoolsarbetet har vi inte sett som en hjälpvetenskap till arbetslivsforskningen såsom den betraktas i Samdoks program från Urvalet har skett först och främst efter frågeställningar sprungna ur det lokala eller egna samlingarna samt efter poolens dokumentationsprogram och hur övriga poolen har arbetat. I museets samtidsundersökningar finns ett galleri av människor med anknytning till Södertälje och med sysselsättningar som bonde, metallarbetare, sömmerska, leksakstillverkare, smed, skräddare, tjänsteman, åkare, hemmafru, städare, badterapeut, stenindustriarbetare, läkepedagog, plantskoleägare och klottrare. Här finns arbetslösa och socialbidragstagare, egna företagare och löneanställda. Huvudrollerna intas av kvinnor och/eller män i relativt lika omfattning. De yrkesverksamma åldrarna dominerar men det finns även barn, tonåringar och pensionärer. Olika religioner och livsåskådningar som finns företrädda är främst kristna läror som syrisk-ortodoxa, katoliker, svenska kyrkan, Jehovas vittnen och antroposofiska Kristensamfundet men även muslimer. Flertalet har flyttat till Södertälje från andra delar av Sverige, Norden, Europa, Asien, Amerika och Afrika. Samarbetspartners Samarbete har skett under olika former i museets undersökningsverksamhet. Viktiga för hela inriktningen av vissa undersökningar och undersökningsverksamheten i stort har främst Samdok, Kommunikationspoolen och Hempoolen varit samt kontakter med andra museer där kontaktnätet ofta har förmedlats genom Samdok. Länshemslöjden har också varit en framträdande samarbetspartner. 9

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/4 Samdok 1 Innehåll Vi vill fortsätta! Anna Ulfstrand 3 COMCOL. Eva Fägerborg 3 Samdok en organisation mittemellan. Bodil Axelsson 5 Refl exiva utmaningar

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Bevakning av den kommunala omvärlden

Bevakning av den kommunala omvärlden Bevakning av den kommunala omvärlden Ett praktikfall på Västerviks kommun Jakob Kindesjö Mikael Johansson Examensarbete, 10 p, Informationsdesign Informationssökning och omvärldsanalys, 120 p Handledare:

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström

Gott och blandat Om rekrytering och exkludering. Nina Edström 1 Gott och blandat Om rekrytering och exkludering Nina Edström 2 Skriften kan beställas från Mångkulturellt centrum, Botkyrka 147 85 Tumba Tel 08-530 625 68 Fax 08-530 625 50 E-post info@mkc.botkyrka.se

Läs mer

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Eva Marie Rigné Kristina Hellberg Marie Gustavsson Holmström Ingrid Hylander Maria Monahov Centrum för kommunstrategiska studier Utvärdering av projektet

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20

FÖRORD... 6. 3. GRÄNSER, SEGREGATION OCH SEGMENTATION... 20 Blockstensvägen gränsen mellan hyresgäster och villaägare... 20 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde Anna Ulfstrand Rapport 2002:25 1 Platsen där jag bor En studie av hur en grupp jordbrobor värderar sitt bostadsområde

Läs mer