Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet"

Transkript

1 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre i alla landets 29 kommuner. Hela rapporten finns att hämta på Rapporten har hämtat data från olika håll, bl.a. från Socialstyrelsens årliga kommunenkät och Brukarundersökning, från det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, från SKL:s analys av kommunernas ekonomiska resultat 21 med flera datakällor. Det har skett flera förändringar i årets rapport jämfört med den föregående, båda av nya eller förändrade indikatorer och andra som tagits bort sedan 21. Tanken är att rapporten ÖJ ska ge en så allsidig bild som möjligt och den vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna. Sammanfattning av resultaten, en jämförelse av 11 kommuner Rapporten Öppna Jämförelser innehåller alltså resultatet från alla 29 kommuner i landet stora som små. Att göra totala jämförelser är meningslöst pga. omfattningen och att olika kommuner (främst beroende på storlek) har så pass olika förutsättningar. Av det skälet har i denna PM jämförts 11 kommuner med ungefär samma storlek och som alla ingår i olika nätverk, för jämförelser och samarbete. Dessa kommuner är.. Eskilstuna Gävle Helsingborg Jönköping Linköping Norrköping Sundsvall Södertälje Uppsala Västerås Örebro Förra året presenterades de äldres sammantagna nöjdhet med äldreomsorgen i form av procentandelar. I år visas det istället med NöjdKundIndex (NKI) vilket innebär att årets resultat inte direkt kan jämföras med föregående års. I tidigare jämförelser har Norrköping haft en framskjuten placering bland de 11 jämförda kommunerna, så inte i årets rapport. Norrköping har av brukarna fått bra betyg på de flesta områden och mycket bra på delaktighet i genomförandeplan.

2 Hemtjänsten har fått ett sämre betyg av brukarna på deras helhetsuppfattning om verksamheten om verksamheten (NKI-värde). Brukarna i Norrköping upplever allmänt ett sämre hälsotillstånd än i flera andra kommuner och de äldre som drabbats av en stroke upplever sämre rehabilitering. Mycket bra resultat på riskbedömningar och läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende. Tillgången på omsorgspersonal med gymnasieutbildning är sämre i Norrköping. På övriga indikatorer befinns Norrköping omkring riksgenomsnittet, tillsammans med flera av de 11 jämförda kommunerna. Kostnader kontra kvalitet I tidigare PM har en jämförelse mellan de 11 kommunerna gjorts när det gäller förhållandet mellan kostnader och kvalitet, så även efter årets ÖJ. En av skillnaderna i år är att kvalitén mäts med det sammantagna NKI i Socialstyrelsens brukarundersökning som anges för hemtjänst respektive särskilt boende. Den blå kurvan i diagrammet nedan beskriver varje kommuns avvikelse från genomsnittsvärdet för dessa 11 kommuner. Den röda kurvan beskriver varje kommuns avvikelse från standardkostnaden (förväntad kostnad) i bokslut 21. Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 211_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet,25,2,15 Sammanslaget NKI som helhet för hemtjänst och särskilt boende avvikelse från medelvärdet för dessa kommuner (%). Avvikelse från standardkostnad för äldreomsorg, ur bokslut 21 (%).,1,5 Västerås Jönköping Eskilstuna Linköping Sundsvall Helsingborg Gävle Norrköping Örebro Uppsala Södertälje -,5 -,1 -,15 -,2 -,25 Av diagrammet framgår att Västerås har den mest positiva avvikelsen av NKI i förhållande till de 11 kommunernas genomsnitt = högst upplevd kvalitet enligt brukarna på de svar som givits i Brukarundersökningen. Linköping har den största negativa avvikelsen mot förväntade kostnader för äldreomsorg 21 = lägst kostnader. För kommunerna Västerås, Jönköping, Eskilstuna, Linköping och Helsingborg gäller att de både har bättre upplevd kvalitet och lägre kostnader än övriga kommuner. Norrköping och Gävle har genomsnittlig kvalitet medan Norrköping har lägre kostnad och Gävle högre kostnad än förväntat. 2

3 Örebro och Uppsala har lägre kvalitet medan kostnaderna är högre än förväntat, medan Södertälje har samma låga kostnad som Norrköping, men betydligt lägre upplevd kvalitet. Svagheter i ÖJ år 211 Först förtjänar det att påpekas att rapporten ÖJ år 211 är ett bra verktyg för att jämföra och diskutera innehållet i verksamheten internt och med andra kommuner. Så sker också och syftet är att finna nya verksamhetssätt som kan öka både kvalitet och effektivitet. Trots det måste flera av resultaten tolkas med försiktighet, då det finns tveksamheter som innebär att jämförelserna inte är helt relevanta. Några sådana svagheter nämns här nedan: Svarsfrekvensen på brukarenkäterna har varit ganska låg. T.ex. har enbart 76 enkäter (av de 377 utskickade) till personer i särskilt boende i Norrköping besvarats av brukarna själva. Ytterligare 118 har besvarats av anhöriga eller personal. Det har framförts kritik mot de frågor i Brukarenkäten som används för att ta fram NKI-värden. Bl.a. frågas efter brukarnas förväntningar och deras egna föreställningar om ett perfekt äldreboende (frågorna finns på sidan 2). Det kan finnas underrapporteringar till registren Senior Alert, Patientregistret och Palliativregistret som medför att felaktiga data används i ÖJ. Läkemedelsregistret innehåller inte alla förskrivna läkemedel, t.ex. inte läkemedel förskrivna inom sluten vård. Riskbedömningar och smärtskattningar kan utföras på olika sätt och även sättet att dokumentera dessa varierar. Det kan påverka tillförlitligheten. Datakällorna för stroke löper under 3 år för att öka tillförlitligheten. Det medför att variationer mellan åren synes vara mindre än de i verkligheten är. Det är enheterna själva som anger hur många av omvårdnadspersonalen som har gymnasieutbildning. Det kräver att man har svarat korrekt på frågan och för Norrköpings del verkar inte så vara fallet. Resultaten på alla indikatorer Nedan redovisas resultaten på alla indikatorer som finns med i rapporten ÖJ. Statistiska data om kommunernas äldreomsorg sid. 4 Uppgifter från Socialstyrelsens Brukarundersökning sid. 8 NKI-värden för hemtjänst och särskilt boende sid. 2 Svar på personliga uppgifter ur Brukarundersökningen sid. 22 Riskförebyggande åtgärder inom särskilt boende sid. 27 Stöd i särskilda situationer sid. 32 Användning av läkemedel inom särskilt boende sid. 37 De flesta indikatorer visas med diagram. I varje diagram finns en röd linje som visar det genomsnittliga resultatet på indikatorn för alla landets 29 kommuner. 3

4 Några data om kommunernas äldreomsorg En av indikatorerna som beskriver äldreomsorgen är andelen undersköterskor, vårdbiträden och liknande som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå och som besvarats av enheterna (avser år 21). Här finns inte sjuksköterskor, paramedicinare eller enhetschefer med. Merparten av de jämförda kommunerna ligger under riksgenomsnittet (79 %) medan Helsingborg har nära 9 % utbildad omsorgspersonal. Andel vård- och omsorgspersonal med utbildning på gymnasienivå Förra redovisningen till ÖJ år 21 visade att 85 % av personalen hade denna utbildning. I nuvarande redovisning har andelen sjunkit till 71 %. Skälet till det kan bara vara att enheterna redovisat felaktiga siffror något av åren. Norrköping ligger under riksgenomsnittet och lägre än de flesta av de andra 1 kommunerna, vilket diagrammet visar. 4

5 Andel invånare i Norrköping som har beslut om hemtjänst har sjunkit från 12 till 11 % mellan åren, båda åren på riksgenomsnittet. Då andelen mäts gentemot invånare 65 år och äldre, kan man anta att den genomsnittliga åldern för att debutera inom hemtjänst har ökat något. Andel av invånare 65+ med beslut om hemtjänst % Helsingborg och Örebro har år 211, liksom under 21, betydligt större del av de äldre invånarna i hemtjänst. 5

6 Motsvarande andel invånare som har ett beslut om särskilt boende har inte förändrats mycket mellan åren. Andel av invånare 65+ med beslut om särskilt boende % Norrköping återfinns även här på riksnivån medan Linköping (med drygt 7 servicebostäder) sticker ut med sina 8 % av äldre invånare inom särskilt boende. Linköping har ungefär lika många platser i särskilt boende som Norrköping av typen sjukhem, men därutöver alltså även ett stort antal servicelägenheter. Det gäller även Västerås. Jönköping har minskat en procentenhet medan Västerås ökat lika mycket. 6

7 Den genomsnittliga kostnaden per brukare med hemtjänst har i riket ökat med cirka 1 kronor mellan åren. Kostnad per brukare med hemtjänst (65+) år 21 - kronor Uppsala har ökat sina kostnader med hela 8 kronor per brukare från år 21 (felaktig uppgift?) och har den klart högsta kostnaden, medan Helsingborg återfinns på samma låga kostnad som förra året. Norrköping har samma kostnad de båda åren. 7

8 Kostnaden per brukare med beslut om särskilt boende har i riket ökat marginellt från år 21, vilket också gäller Norrköping. Kostnad per brukare i särskilt boende (65+) år 21 - kronor Gävle med högst kostnad och Linköping med den lägsta har också marginella ökningar mellan åren. De flesta av de här jämförda kommunerna befinns under eller på riksgenomsnittet. Här spelar Linköpings och Västerås stora antal servicelägenheter också in, då det är form av särskilt boende som har lägre kostnad för kommunen. Från Brukarundersökningen sommaren 211 m m Under sommaren 211 genomförde Socialstyrelsen (via SCB) sin tredje brukarundersökning bland äldre (65+) med beslut om hemtjänst och särskilt boende. Urvalet gjordes ur ett register från alla kommuner med de personer som hade dessa beslut den 1 november 21. Enkäter skickades till drygt 83 personer med hemtjänst och drygt 57 personer i särskilt boende. Svarsfrekvensen var 67 % bland personer med hemtjänst och 54 % bland de i särskilt boende. I Norrköping skickades 412 enkäter till personer med hemtjänst och av dessa kom 314 svar in (75 % svarsfrekvens). 377 personer i särskilt boende fick enkäten och 194 svarade (svarsfrekvens 51 %). Av alla enkätsvar har 19 % hemtjänst och 61 % särskilt boende besvarats av annan än den äldre själv oftast då av anhörig. 8

9 Den första delen av Brukarenkäten var frågor om brukaren själv: upplevd hälsa, boende- och familjeförhållanden, möjlighet att välja utförare etc. I enkätfrågorna har brukarna också ombetts besvara ett antal frågor om sin äldreomsorg med hjälp av en skala från 1 till 1. Graderingen avser att bedöma nöjdheten där -4 är inte godkänt, 4-5,5 är godkänt, 5,5-7,5 nöjd och 7,5-1 mycket nöjd. I den sammanställning av svaren på kommunnivå som finns i ÖJ har endast svar som kan betraktas som mycket nöjd tagits med, 8-1 på den tiogradiga skalan. Den andel som visas nedan i diagrammen visar alltså enbart mycket nöjda brukare. Som grund för flera av indikatorerna nedan har svaren från flera frågor sammanställts. I vissa fall har dock endast svar från en fråga i enkäten utgjort grund för rapporten ÖJ. Som ett exempel kan nämnas frågor som ligger till grund för synpunkter på Maten inom särskilt boende. Den har sammanställts med hjälp av svaren på frågorna: 1. Hur nöjd är du med hur maten smakar? 2. Hur nöjd är du med dina möjligheter att få den mat du vill ha vid måltiderna? 3. Hur nöjd är du med dina möjligheter att själv bestämma när du vill äta? 4. Hur nöjd är du med den hjälp du har vid måltiderna? I rapporten Öppna Jämförelser från Socialstyrelsen/SKL har dock endast svar på första delfrågan använts hur maten smakar. Hela Brukarundersökningen kan hämtas på: 14.pdf På Socialstyrelsens hemsida under Äldreguiden finns dessutom mer detaljerade uppgifter att ta del av, på enhetsnivå. Följande redovisning sammanfattar inte enbart och fullständigt svaren från brukarenkäten. De är en mix av vissa svar från denna enkät och från kommunenkäten vintern 211 som besvarats av alla enheter. Nedan redovisas alltså enbart svarsandel 8-1 på den tiogradiga skalan, mycket nöjda brukare. 9

10 Indikatorn Bemötande i hemtjänst avser den procentandel brukare 65+ som är mycket nöjda med hur hemtjänstpersonalen bemöter dem. Andelen har minskat något på riksnivå sedan förra året, så också i Norrköping som hade ett gott resultat då. Minskningen är dock liten. Bemötande hemtjänst Södertälje har färre nöjda än under år 21. Variationen i landet mellan 58 och 94 %. 1

11 Bemötande inom särskilt boende avser också andelen brukare 65+ som är mycket nöjda med personalens bemötande. Mellan 48 och 85 % i landet. Bemötande särskilt boende Även i särskilt boende har andelen på riksnivå sjunkit något sedan förra året och ligger i år också lägre än nöjdheten inom hemtjänst. Norrköping ligger på riksnivå 211 och låg år 21 något däröver. Södertälje har en större nöjdhet än förra året medan Helsingborg försämrats mest. 11

12 Hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänst avser att belysa graden av upplevt inflytande och verksamhetens förmåga till anpassning till brukarens egna önskemål och behov. Graden av nöjdhet har ökat något på riksnivå sedan 21 då 55 % uppgav sig vara mycket nöjda. Hänsyn till åsikter och önskemål - hemtjänst Södertälje och Örebro har minskat mest i förhållande till riksnivån sedan förra året. 12

13 Hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt boende är motsvarande fråga till äldre inom särskilt boende. Det här är en indikator där det är viktigt att ha i åtanke den låga svarsfrekvensen från de äldre själva. Hänsyn till åsikter och önskemål - säbo I flera kommuner ligger nöjdheten över riksnivån i år än vad som var fallet år

14 Indikatorn Delaktighet i genomförandeplan kommer inte från Brukarenkäten utan har besvarats av enheterna i den tidigare Kommunenkäten och avser hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende sammantaget år 21. Den tas ändå med här då den kan vara ett mått på hur hänsyn tas till brukarens åsikter om hur och när insatserna ska utföras. Delaktighet i genomförandeplan Merparten av de större kommunerna har en stor medvetenhet om vikten av att planera insatserna i samråd med brukaren, Norrköping är här den främsta. 14

15 Trygghet med hemtjänst avser procentandel äldre som uppgivit att de känner sig mycket trygga med att bo kvar i det egna boendet med stödet från hemtjänsten. Riksgenomsnittet på 77 % är högt och indikatorn har inte redovisats för Norrköping tidigare. Trygghet med hemtjänst Inga uppgifter finns för Jönköping och Västerås och resultatet bland övriga kommuner är likartat, med Södertälje med lägst andel som känner sig mycket trygga. 15

16 Trygghet i särskilt boende Svaren på motsvarande fråga från personer i särskilt boende är jämnare fördelade och med nästan samma höga nivå i landet. Trygghet i säbo Även på den här indikatorn har Södertälje det lägsta resultatet. 16

17 Mat inom särskilt boende svarar på en av fyra frågor om maten, nämligen fråga om hur maten smakar. Precis som förra året anger omkring hälften av de tillfrågade i hela landet, att de är mycket nöjda maten smakar. Mat inom säbo Från Jönköping och Uppsala saknas svar. De övriga har ett ganska jämt resultat nära riksgenomsnittet. Bland brukarna som svarat på frågan i Norrköping har 1 procentenheter fler varit mycket nöjda med smaken på maten 211 än vad som var fallet förra året. 17

18 Möjlighet att komma ut i särskilt boende är en av frågorna inom området Social samvaro och aktiviteter och frågeställningen var hur nöjd brukaren är med dessa möjligheter. Riksgenomsnittet med 1/3 mycket nöjda är något högre än för 1 år sedan. Möjlighet att komma ut - säbo De flesta kommuner ligger omkring riksgenomsnittet och liksom förra året återfinns Linköping och Västerås något över. Förra året hade Uppsala bäst resultat. Här är dock stora tveksamheter om vad som kan menas med att komma ut. Är det en promenad eller att sitta i solen på en balkong eller något helt annat? 18

19 Aktiviteter inom särskilt boende är en andra fråga inom samma frågeområde som den förra frågan och svaren har tagits med för första gången i år. Aktiviteter inom säbo Totalt en sämre nöjdhet än med möjligheten att få komma ut, men med de flesta kommuner även här kring riksgenomsnittet. I Norrköping är alltså 4 % mycket nöjda med de aktiviteter som förekommer inom äldreboendet. 19

20 NKI-värden för hemtjänst och särskilt boende Svaren på tre frågor har använts som grund för redovisningen, nämligen: 1. Hur nöjd är du sammantaget med hjälpen du får? 2. Hur väl uppfyller hjälpen dina förväntningar på den? 3. Föreställ dig en perfekt hemtjänst/äldreboende i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en perfekt hemtjänst/äldreboende är de som du har? Så som på övriga frågor kan svaren anges på en skala 1-1. SCB har sedan räknat ihop svaren på de 3 frågorna till ett indexvärde mellan 1-1 ett så kallat NKI-värde (NöjdKundIndex). Med beräkningsmodellen, som är framtagen av SCB, fastställs ett samlat värde för hur nöjda brukarna är med sina insatser från äldreomsorgen som helhet. Nöjdhet som helhet med hemtjänsten - NKI På riksnivå har NKI-värdet minskat något sedan år 21. NKI som helhet för hemtjänst Det är en ganska stor variation mellan de jämförda kommunerna där 5 kommuner har lägre värde än det genomsnittliga. Södertälje har det lägsta värdet. Norrköping har ett något högre värde än förra året. Se också sid. 27 angående sambandet mellan dålig hälsa och en negativ syn på hemtjänsten. 2

21 Nöjdhet som helhet med särskilt boende - NKI Samma fråga som den tidigare angående hemtjänst. NKI som helhet för säbo Ett betydligt jämnare resultat mellan de 11 jämförda kommunerna, där alla ligger omkring genomsnittet. 21

22 Svar angående personliga uppgifter i Brukarenkäten Brukarenkäten inleddes alltså med några personliga frågor om hälsotillstånd, besvär av oro, ängslan eller ångest, behov av hjälpmedel vid förflyttning samt boende- och familjeförhållanden. Ytterligare några frågor om att få välja utförare var inte aktuella att besvara i Norrköping. Från undersökningen har följande svar tagits in i rapporten. Norrköping framstår nedan som en kommun där de äldre med insatser allmänt har en mer negativ syn på sin hälsa än i de andra kommunerna. Kommunerna i östra Östergötland har, tillsammans med landstinget och Linköpings universitet, påbörjat ett projekt Mitt hjärta för öster med syfte att stärka folkhälsan. I en projektplan med ett kunskapsunderlag framgår tydligt att folkhälsan allmänt är sämre i Norrköping än i de andra av länets kommuner. Det gäller bl.a. dödlighet i hjärtinfarkt bland kvinnor, upplevd hälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor, samt dödlighet i lungcancer bland både kvinnor och män. Mycket god hälsa bland personer med hemtjänst Här redovisas de svar från brukare med hemtjänst som angivit att de upplever sig ha en god eller mycket god hälsa. Andel 65+ med hemtjänst som upplever mycket eller ganska god hälsa Även om skillnaderna mellan de flesta kommuner är små, framstår Norrköping som en kommun där klart färre äldre med hemtjänst upplever sig ha god hälsa. 22

23 Mycket god hälsa bland personer inom särskilt boende Här redovisas de svar från brukare med särskilt boende som angivit att de upplever sig ha en god eller mycket god hälsa. Andel 65+ i säbo som upplever mycket eller ganska god hälsa Även en mindre andel av de äldre inom särskilt boende i Norrköping anser sig ha en god hälsa. Märkbart är av de båda diagrammet ovan att äldre personer i Linköping och Västerås i större utsträckning tycker sig ha en god hälsa. 23

24 Upplevelse av lätta besvär av oro, ångest eller ängslan - hemtjänst Andel 65+ med hemtjänst som upplever lätta besvär av oro, ångest eller ängslan I alla kommuner är andelen som upplever dessa besvär omkring riksgenomsnittet, med Norrköping som har den största andelen. 24

25 Upplevelse av lätta besvär av oro, ångest eller ängslan särskilt boende Andel 65+ i säbo som upplever lätta besvär av oro, ångest eller ängslan Sex av kommunerna, varav en är Norrköping, visar andelar av personer i särskilt boende som upplever lätta besvär, som ligger strax över riksgenomsnittet. 25

26 Upplevelse av svåra besvär av oro, ångest eller ängslan hemtjänst Andel 65+ med hemtjänst som upplever svåra besvär av oro, ångest eller ängslan

27 Upplevelse av svåra besvär av oro, ångest eller ängslan särskilt boende Andel 65+ i säbo som upplever svåra besvär av oro, ångest eller ängslan Både inom hemtjänst och särskilt boende upplever en mindre andel av de äldre svåra besvär. Inom särskilt boende är andelen högre än inom hemtjänst och högst i Södertälje och Norrköping. Resultatet av frågorna till de äldre om deras hälsotillstånd har både 21 och nu 211 jämförts med resultatet av nöjdheten med kommunernas insatser. Båda åren har SCB funnit att äldre med en upplevd dålig hälsa genomgående är mindre nöjda med hemtjänsten än äldre med en upplevd god hälsa. NKI-värdet avseende hemtjänst är 28 enheter (av totalt 1) högre för äldre med mycket gott hälsotillstånd än för äldre som har angivit en mycket dålig hälsa. 27

28 Riskförebyggande åtgärder inom särskilt boende Vissa delar av de riskförebyggande åtgärderna inom det särskilda boendet är att förebygga fall, undernäring och trycksår. Dessa har valts som indikatorer av Socialstyrelsen. Den första uppgiften, som är hämtad ur Senior Alert och avser hela år 21, visar hur stor andel av de personer som fallit, utvecklat trycksår eller undernäring och som dessförinnan hade riskbedömts för ett eller flera av tillstånden. Uppgifterna har bara kunnat hämtas in för 7 av de nu jämförda 11 kommunerna och variationen ligger mellan 6 % och 27 % av de riskbedömda. Norrköping har det lägsta resultatet. Örebro och framförallt Gävle har de högsta andelarna. De kommande uppgifterna avser personer med fallskador och genomförda riskbedömningar. Antalet personer med fallskador per 1 invånare (8+) avser personer som vårdats på sjukhus efter ett fall och är ett genomsnitt för åren Antal personer med fallskador/1 invånare Gävle, Norrköping och Linköping har andelar som är klart lägre än riksgenomsnittet. Här kan också nämnas att Östergötland är det län i landet som har näst lägst andel av personer 8+ som vårdats efter ett fall. Enheterna har tagit uppgiften från de registreringar de själva gjort i Senior Alert. I Norrköping påbörjades registreringar först under hösten 21, varför statistiken kan vara missvisande. I mars 212 kommer en första rapport som visar i vilken mån registreringar har skett. 28

29 Riskbedömningar innebär att personen själv upplever en risk eller att personalen på särskilt boende har gjort en bedömning att risk finns. Uppgifterna nedan om riskbedömningar är hämtade ur kommunenkäten som avser förhållandet den 1 oktober 21. Riskbedömningen ska inte vara äldre än sex månader och avser personer 65 år och äldre. Andel brukare inom särskilt boende som riskbedömts för fall I landet som helhet har andelen ökat något mellan 21 och 211. Variationen är dock total mellan % och 1 %. Andel inom särskilt boende som riskbedömts för fall I sju av tio kommuner (uppgift saknas från Sundsvall) har en betydligt högre andel riskbedömts än riksgenomsnittet. Norrköping och 4 andra kommuner har mycket bra resultat. För Norrköpings del har andelen ökat från 36 % förra året till 8 %. 29

30 Andel brukare inom särskilt boende som riskbedömts för undernäring Denna riskbedömning avser en bedömning att personen har svårt att dricka eller äta, ofrivilligt minskat i vikt eller är underviktig. Även här en liten ökning mellan åren 21 och 211 och även här en total variation mellan landets kommuner. Andel inom särskilt boende som riskbedömts för undernäring Eskilstuna Helsingborg Sundsvall Uppsala I stort sett ett gott resultat för samma kommuner som hade det även för riskbedömning av fall. Norrköping har mer än fördubblat andelen sedan förra året. 3

31 Andel brukare inom särskilt boende som riskbedömts för trycksår För denna bedömning används speciella bedömningsinstrument. En ytterst liten förbättring av resultatet på riksnivå. Andel inom särskilt boende som riskbedömts för trycksår Sex kommuner har en klart bättre andel än riksnivån. Norrköping har förbättrat andelen från 24 % förra året till 71 % i år. I alla riksbedömningar ovan har Västerås de bästa resultaten. Så var förhållandet också 21. Västerås tycks ha en rutin sedan länge som innebär att riskbedömningar blir gjorda. För Norrköpings del beror troligen den stora förbättringen mellan åren på dels att medvetenheten om vikten av riskbedömningar ökat och dels på att man för anteckningar om vilka bedömningar som gjorts. Det är då enklare att ge korrekta svar på Socialstyrelsens kommunenkät. 31

32 Stöd i särskilda situationer Denna avdelning i ÖJ handlar om stöd och hjälp efter en stroke, stöd i samband med vård i livets slutskede samt de äldres mediciner. Stöd och hjälp efter en stroke Uppgifterna baseras på Riks-Strokes uppföljning med enkätfrågor som riktats till alla strokepatienter 12 månader efter insjuknandet. Årets uppgifter avser enbart personer 65 år och äldre. De kan alltså inte jämföras bakåt i tiden då tidigare uppgifter avsåg alla åldrar. Uppgifterna är dessutom annorlunda i år än de var tidigare och frågorna har nu ställts 1 år efter stroken istället för 3 månader som var fallet förra året. Uppgifterna är ett genomsnitt av svaren under 29 och 21. Rehabiliteringsbehov 1 år efter en stroke Drygt hälften av de tillfrågade anser att deras behov av rehabilitering är tillgodosedda. Andel 65+ som anser att de fått behov av rehabilitering tillgodosedda 1 år efter en stroke I alla kommuner har patienterna givit svar som ligger omkring riksgenomsnittet. 32

33 Oberoende av hjälp 1 år efter en stroke Endast 4 % av de äldre upplever att de är oberoende av hjälp efter en stroke. Andel 65+ som anser att de är oberoende av hjälp 1 år efter en stroke Alla de jämförda kommunerna har klart lägre andel som upplever sig oberoende av hjälp än i landet som helhet. 33

34 Stöd i livets slutskede Uppgifterna i alla indikatorer som handlar om livets slutskede är hämtade ur Svenska Palliativregistret och avser personer 65+. Där registrerar vårdpersonal efter ett dödsfall oavsett om det är personal inom det kommunala särskilda boendet, sjukhuset eller primärvården (i eget boende). Smärtskattningen sker med ett särskilt instrument. Andel avlidna som smärtskattats sista levnadsveckan Ungefär samma resultat som föregående år, men Norrköping har ökat sin andel något. Det låga resultatet är troligen en kombination av att smärtskattning inte gjorts den senaste levnadsveckan och att registrering inte gjorts av genomförda smärtskattningar. 34

35 Att någon är närvarande i dödsögonblicket ska också registreras i Palliativregistret oavsett var den äldre avlider. I stort sett alla har haft någon närvarande vård- eller omsorgspersonal eller anhörig. Någon närvarande i dödsögonblicket Ungefär samma resultat mellan åren

36 En viktig aspekt inom den palliativa vården är att den enskilde är väl informerad om sin situation. Andelen som erbjudits ett informerande samtal är totalt något högre än förra året. Andel avlidna som fått ett informerande samtal före döden Sundsvall och Södertälje har börjat registrera sedan förra årets mätning och har troligen inte kommit igång helt ännu. Det varierar mycket mellan kommunerna i vilken omfattning man erbjuder samtalen. 36

37 Användning av läkemedel inom särskilt boende Frågan om läkemedelsgenomgångar för brukare i särskilt boende finns med i Socialstyrelsens årliga kommunenkät. Frågan var ny förra året och andelen som fått en genomgång av sina läkemedel det senaste året har ökat något i landet. Andel inom särskilt boende som fått minst en genomgång av sina läkemedel, det senaste året (65+) I fjol hade Norrköping samma andel som på riksnivån, i år klart över, vilket är positivt. Här finns en stor variation mellan kommunerna och det är förvånande att Sundsvall har ett så dåligt resultat i år då man låg nära rikssnittet förra året. Det kan vara fråga om ett fel i inrapporteringen. 37

38 Andelen brukare inom särskilt boende med 3 eller fler psykofarmaka är hämtat ur Läkemedelsregistret och avser personer över 79 år. Det visar ungefär samma låga andel i riket som under 21. Andel inom särskilt boende med 3 eller fler psykofarmaka (8+) Här finns bl.a. Norrköping på samma låga nivå som förra året, vilket är positivt. 38

39 Indikatorn om andel äldre med olämpliga läkemedel har ändrats sedan förra året och kan därför inte jämföras. I år handlar det inte enbart om olämpliga kombinationer, utan även om läkemedel som ensamma är olämpliga för äldre personer. Det kan vara vissa typer av smärtstillande och sömnmediciner samt bensodiazepiner. Andel inom särskilt boende med olämpliga läkemedelskombinationer (8+) Ett värde runt riksgenomsnittet för alla de jämförda kommunerna. 39

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från:

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 2009 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner

Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 2009 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner 1 Bo Jönsson 29-11-25 Öppna Jämförelser inom äldreomsorgen 29 en sammanställning av resultatet hos 11 jämförbara kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för tredje året givit ut den här jämförelserapporten.

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll BEMÖTANDE... 4 1. Bemötande inom hemtjänst... 4 2. Bemötande inom särskilt boende... 4 DELAKTIGHET

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ned från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU, Region Anders Edström,

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre www.fou.sormland.se Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning Årets rapport vill ge ett aktuellt underlag som kan användas för diskussion, beslutsunderlag och analys

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014.

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här?

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Rapportens frågor Vad är öppna jämförelser? Resultat från en statistisk analys. Resultat från en studie i tre kommuner Vad kan/bör

Läs mer

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem

KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem KomUPP! En fördjupad uppföljning av KomHem Ulf Grahnat Marie Ernsth Bravell 1 1 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net 2 Bakgrund varför följa upp? Socialstyrelsen har identifierat områden som

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre ji Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ner från Sveriges

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 52 indikatorer som tillsammans ska

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna 1 Nya indikatorer Smärtlindring i livets slut Åtgärder vid nedsatt munhälsa Andel 80 år och äldre (bakgrundsindikator)

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kalle Brandstedt 2014-05-22 Seminariepassets upplägg 1) Vad publicerar Socialstyrelsen för äldreområdet inom ramen för öppna jämförelser? 2) Hur kan respektive

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll KONTINUITET OCH TID... 4 Personalkontinuitet inom hemtjänst... 4 Bedömning av hemtjänstpersonalens

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 13 Sara Davidsson 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Syfte... 6 Öppna jämförelser av vård och omsorg...

Läs mer

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016

Resultat av nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2016 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller 2016-11-18 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/2015:331 34223 Social- och äldrenämnden Resultat av nationella brukarundersökningen inom

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Källa: Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2016 Socialstyrelsen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Källa: Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2016 Socialstyrelsen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Danderyds kommun 2016? Om undersökningen På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen. 2016 års undersökning genomfördes

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården

Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården Förslag till uppföljning Marie Ernsth Bravell 1 KomUpp = Baslinjemätningen 2012 Utgångspunkten var Socialstyrelsens föreslagna indikatorer men de kompletterades

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? År 2014 Resultat för Vänersborg Särskilt boende/ Hemvård Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Undersökningen genomfördes under mars till och

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Kärna (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 214 Regional och lokal sammanställning av ÖJ, som utgör ett underlag inför fortsatta reflektioner, analys- och förbättringsarbeten. Rapporten

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 215:28 Äldre 214 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer 215:28 Äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU Välfärd,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Ekbacken (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer