Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november 2008."

Transkript

1 REDOVISNING Redovisning från de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Överlämnas till statssekreterargruppen den 28 november Vi har uppdragit åt regiondirektör Göran Norberg och länsråd Kurt Ekelund att biträda i arbetet och som ett första steg ta fram ett förslag till handlingsprogram. Ekelund och Norberg har i sin tur till sig adjungerat VD Göran Cederholm vid ALMI Företagspartner Sörmland. Vi har i ett första skede koncentrerat oss på att föra dialoger med företrädare för enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer, statliga myndigheter särskilt Arbetsförmedlingen i Eskilstuna och kommunerna i avsikt att snabbt få fram konkreta förslag. Samråd har även ägt rum med samordnarna i Örebro län samt med länsstyrelsen i Västmanlands län. Vi avser att i det fortsatta arbetet fördjupa samrådet med Arbetsförmedlingarna i Nyköping och Södertälje, Försäkringskassan, TRR- Trygghetsrådet samt LO:s motsvarighet Startkraft samt ESF-rådets regionala programkontor. Länet har under den senaste tiden månad drabbats av ett betydande antal varsel. Hittills under året har drygt personer varslats om uppsägning varav under oktober-november drygt 800 personer. Varslen har sin tyngdpunkt i Eskilstunaregionen med en klar dominans för företag inom fordonsindustrin eller underleverantörer till denna bransch. Detta sammanhänger med att drygt hälften av antalet sysselsättningstillfällen inom länet kopplade till fordonsindustrin liksom till verkstadsindustrin finns inom denna region. Dominerande antalsmässigt är varslen vid Volvo Construction Equipment som omfattar omkring 450 personer. Till detta kommer tjänster som endera är visstidsanställda vid företaget eller konsulter. Med övriga indirekta effekter kan den faktiska situationen i Eskilstuna motsvara en sysselsättningsminskning på omkring arbetstillfällen. Detta motiverar särskilda och omedelbara insatser inom Eskilstunaområdet.Vi redovisar sådana förslag i en särskild framställning som utarbetats i samråd med kommunen och övriga berörda parter. Dialogen har lett fram till ett antal förslag till insatser enligt bilagda redovisning som delvis även berör förslagen till insatser inom Eskilstunaregionen. Redovisningen skall på detta stadium betraktas som en bruttolista över påbörjade, planerade eller diskuterade aktiviteter som kommer att fogas samman till ett handlingsprogram. Av redovisningen framgår att en betydande del av insatserna redan har påbörjats med hjälp av befintliga medel. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post NYKÖPING Stora torget växel Organisationsnr PlusGiro Bankgiro Internet

2 Våra förslag till insatser bygger på förutsättningen att regeringens övriga åtgärder kommer att leda till att de finansiella systemen inom en inte alltför lång tid åter kommer att fungera normalt. Vår utgångspunkt är vidare att Södermanland i grunden har en mycket stark industrisektor med konkurrenskraftiga produkter baserad på en kvalificerad infrastruktur. Detta illustreras av att länet och kommunen har haft en mycket stabil utveckling sedan strukturkrisen i början på 1990-talet. Länets befolkning har till exempel sedan år 2000 ökat med drygt 4 procent och Eskilstuna kommun med närmare 7 procent. Noterbart är att antalet sysselsatta inom fordonsindustrin i kommunen under samma tid ökat med över 10 procent. Strategin går därför ut på att genom olika åtgärder lindra verkningarna av varslen så att länet står väl rustat när konjunkturen åter vänder uppåt. Denna strategi och innehållet i handlingsprogrammet har utformats under den dialog som skett och är därför väl förankrad i länet. Strategin har diskuterats med företrädare för kommun- och landstingsledningarna via styrelsen för Regionförbundet Sörmland som ställt sig bakom inriktningen. Vid detta tillfälle redovisade företrädarna för kommunerna ambitioner att för sin del medverka till att lindra effekterna av den uppkomna situationen under förutsättningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar medger detta. Särskilt nämndes att de stora årskullar som nu lämnar gymnasieskolan i rådande konjunkturläge kommer att ställa krav på betydande insatser. På samma sätt behöver kommunerna tillförsäkras tillräckliga ekonomiska resurser för att i tider med vikande skatteunderlag fullfölja sina investeringsprogram och därmed medverka till en återhämtning. Handlingsprogrammet koncentreras inledningsvis till fordonsindustrin och dess underleverantörer där tyngdpunkten i insatserna kommer att ske inom Eskilstunaområdet enligt den särskilda framställningen. Några av insatserna har generell karaktär och grundas i ambitionen att öka beredskapen inför risken att situationen förvärras. Syftet med handlingsprogrammet har definierats i två tidsdimensioner. 1. En akut del med i huvudsak två syften: Olika åtgärder för att minska antalet personer som till följd av varslen faktiskt blir uppsagda. Åtgärderna innebär vidare att personalen kan övergå till olika former av kompetensutveckling etc. Genom uppsökande verksamhet hos företag som är särskilt beroende av utvecklingen inom fordonsindustrin skapas dessutom en god beredskap om situationen förvärras. Olika åtgärder som stöd till de små- och medelstora företag som kan antas drabbas av både den begynnande lågkonjunkturen och den finansiella krisen. 2. En mer långsiktig del för att motverka konjunkturnedgångens negativa effekter: Hit hör samordnade insatser för att öka utbudet av yrkesrelaterade utbildningar, affärsutvecklingsinsatser och kapitalförsörjning riktade till små- och medelstora företag, tidigareläggning av infrastrukturinsatser samt utökning av möjligheterna till arbetspendling (UVEN). Ett särskilt moment blir att stimulera företagen att delta i de nationella FoU-programmen, särskilt de program som är kopplade till fordonsindustrin.

3 Det slutliga handlingsprogrammet skall vara ett stöd till de operativa insatser som sker på kommunnivå via lokala grupperingar. Dessa grupperingar kommer att ledas av företrädare för kommunledningarna och dessa på sätt de finner ändamålsenligt knyter till sig företrädare för det lokala näringslivet, fackliga organisationer samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt bygga på befintliga samarbetsrutiner. Marita Bengtsson Bo Könberg /Göran Norberg /Kurt Ekelund Bilaga: Utkast till handlingsprogram

4 Bilaga 1 Handlingsprogram för de av regeringen utsedda samordnarna i Södermanlands län. Följande åtgärder har hittills definierats med utgångspunkten att de skall kunna vara ett stöd till de operativa insatserna på lokal nivå. De för närvarande 13 punkterna redovisas i en bruttolista utan åtskillnad om det rör sig om konkreta förslag, utredningsuppslag eller projektidéer. Delar av förslagen ingår i den särskilda satsningen inom Eskilstunaregionen. Regionförbundet och Länsstyrelsen har beslutat att av tillgängliga medel medfinansiera de aktiviteter som föreslagits av ALMI Företagspartner Sörmland i avsikt att dessa snabbt kan påbörjas. I detta sammanhang noteras särskilt ALMI:s förstärkta möjligheter till kapital-försörjning, både när det gäller lånemedel, riskvilligt kapital och ägarkapital via den nationella satsningen. 1. En särskild framställning om att Eskilstuna får tillgång till KY-utbildningar inom de områden som är relevanta för fordonsindustrin. 2. Ett samlat förslag till yrkesrelaterade utbildningsinsatser på gymnasie- och högskolenivå. Förslaget skall bestå av både traditionella utbildningar och företagsförlagd utbildning. I en första etapp prioriteras insatser för de personer som berörs av varsel inom bilindustrin och dess underleverantörer inom Eskilstunaregionen. 3. En särskild dialog har påbörjats med Socialfonden för att klarlägga förutsättningarna för att dess medel efter en förändring/justering av regelverket kan användas till de små och medelstora företagen. Företagarna har förklarat sig villiga att medverka som projektägare inom Socialfonden. En förutsättning är att organisationen får rimliga villkor när det gäller likviditeten samt att besluten kan fattas löpande. Vid utformningen av förslaget har skett en dialog med programchef AnnKatrin Malmnäs Svenska ESF- Rådets Regionchef Östra Mellansverige. Det kan konstateras att det nationella programmet och den regionala planen för regionen ger utrymme för att finansiera förebyggande insatser för att utveckla kompetensen hos mindre företag och dess personal. Detta förutsätts även gälla de personalgrupper som är föremål för varsel men inte är uppsagda. Problematiken är dock att insatserna med stöd av socialfonden till varslade grupper kan antas bli så kortvariga att de kan ifrågasättas. Till de fortsatta aktiviteterna hör även att tillsammans med företrädare för företagen finna konstruktiva kombinationslösningar. 4. Företagarna i samverkan med ALMI Företagspartner Sörmland har förklarat sig villiga att utveckla systemet med Jourhavande företagare så att det finns beredskap för att svara mot en utökad efterfråga. Systemet innebär att en företagare som t ex drabbats av likviditetsproblem kan få råd och stöd av en erfaren person utan direkt koppling till företaget.

5 5. Sörmland har uppskattningsvis 60 underleverantörer till fordonsindustrin som tillsammans svarar för en betydande andel av sysselsättningen. För att stödja underleverantörsföretagen i affärsutvecklingen avser ALMI Företagspartner Sörmland att tillsammans med ett nätverk av aktörer starta ett affärsutvecklingsprojekt riktat till fordonsindustrins underleverantörer i Sörmland. Tyngdpunkten på insatserna kommer i ett första skede att gälla Eskilstunaområdet. 6. ALMI Företagspartner Sörmland planerar särskilda/förstärkta insatser för företag med ekonomiska svårigheter som följd av finanskrisen. Insatserna gäller likviditetsplanering, ekonomistyrning i stort, ledningsstöd m m och ska i första hand användas till företag utanför fordonsindustrins underleverantörer 7. Möjligheterna att utöka volymen för den pågående och planerade satsningen på ägarkapital undersöks. Initialt gäller det en utökning av kapitalet hos Partnerinvest som kan tas i anspråk av företag i länet ( för närvarande 6 mkr) samt motsvarande utökning för det planerade ALMI Invest. Insatsen förutsätter även en ökning av de personella resurserna. 8. Det nationella FoU-programmen kopplade till fordonsforskningen aktiveras främst via Mälardalens Högskola. 9. Projektet Sörmlandslinjen (introduktion av nyanlända invandrare) riktas om för att bli mer anpassat till de nya förutsättningarna. Anpassningen innebär en koncentration av de yrkesrelaterade delarna av introduktionen till ett mindre antal företag med en mer långsiktig ambition när det gäller anställningsbarheten. 10. En angelägen insats i linje med strategin är att ta tillvara dels de högutbildade ungdomar som riskerar att bli friställda och dels de ungdomar som efter examen på inte kommer in på arbetsmarknaden. Ambitionen är att ge dessa ungdomar möjligheter att få kontakter med näringslivet och vara eftertraktade när konjunkturen vänder. Grundtanken är ett projekt där t.ex. ekonomer, ingenjörer m.fl., kan vara en resurser för projekt och företagen i form av projekt och reguljärt utvecklingsarbete. Här finns l goda erfarenheter av det sk NT-lyftet i början av 1990-talet. 11. En betydande utökning av Länsstyrelsens möjligheter att lämna riktade stöd enligt Förordningen om företagsstöd (kompetenscheckar) och Teknikförordningen (Innovationsfinansiering) planeras. Ambitionen är att kunna erbjuda ekonomiskt stöd via kompetenscheckar på i genomsnitt 50 tkr till företag med vilja och förutsättningar att växa. Överslagsmässigt har efterfrågan bedömts till att omfatta 100 företag per år vilket motsvarar en volym på 5 mkr. Stöd till innovationsfinansiering i 60 företag med i genomsnitt 50 tkr motsvarar en insats på 3 mkr. 12. Den nya infrastrukturplaneringen pågår men under rådande omständigheter bör en inventering ske av vilka åtgärder inom nuvarande länstransportplan som kan sättas igång med kort varsel. Vägverket och Banverket föreslås få direktiv att tillsammans med Regionförbundet Sörmland göra denna inventering som ett underlag för anvisning av medel.

6 13. Under rådande situation är det viktigt att insatser görs för att bibehålla rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden. Ett viktigt medel för detta som både staten och regionen har inflytande över är kollektivtrafiken med tåg. Näringslivet och arbetsmarknaden i hela inre delen av Mälardalen är beroende av god trafikstandard på tåglinjen UVEN och som binder samman Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna- Flen-Katrineholm-Norrköping. På denna sträcka reser varje dag ca personer. Av dessa reser drygt 50 % i sitt arbete eller till och från arbetet. Hälften reser över en länsgräns och nästan 60 % är kvinnor. Trafiken går f n med ett underskott på ca 44 mkr, varav Rikstrafiken täcker ca 17 mkr. Rikstrafikens beslut gäller fram till juni 2009 och när det statliga bidraget faller bort sänks trafikstandarden markant. För att inte försämra arbetsmarknadens funktion i denna utsatta del av landet föreslås att regeringen ge Rikstrafiken direktiv att förlänga stödet till UVEN-trafiken.

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Regeringens uppdrag till Samordningsmännen i Västra Götaland har pågått under ca tolv månader.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet A2002:002 Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet Fredrik Bergström, Martin Gustafsson och Svante Larsson vid AB Handelns Utredningsinstitut Utvärdering av ALMI Företagspartner

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning

Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning 1 (50) Telekomgruppen 2003-03-12 Särskilda insatser inom telekomsektorn - En kartläggning Delrapport från Telekomgruppen 2 (50) Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING OCH SLUTSATSER...3 2 DEFINITION AV TELEKOMBRANSCHEN...6

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer