Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad"

Transkript

1 Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader. Fjärde kvartalet Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 30,9 Mkr (26,8 Mkr) Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,2 Mkr (2,8 Mkr) Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev 0,00 kr (0,03 kr) Helåret Intäkterna för helåret uppgick till 112,2 Mkr (122,4 Mkr) Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -2,8 Mkr (16,8 Mkr) Resultat per aktie för helåret blev -0,02 kr (0,16 kr)

2 VDs kommentar Vi redovisar nu bokslut för året. Den enskilt viktigaste händelsen var förvärvet av Mermaid A/S som gett oss en position som den största aktören på Digital Signage marknaden i Nordeuropa. Sammanslagningen av bolagen har dock belastat både organistationen och gett ökade kostnader, vilket gett ett temporärt sämre resultat för året. Vi kommer även i fortsättningen att satsa på såväl egen tillväxt som företagsköp för att snabbare kunna nå ännu bättre skalfördelar inom de områden vi verkar. Henrik Johnsen, tf Verkställande direktör Vår moderna digitala teknik visar sig fortsatt framgångsrik. Den ersätter traditionella lösningar och ger nya möjligheter i publika miljöer. Vi ville skapa Nordeuropas största aktör inom Digital Signage och har lyckats med det. Intäkter Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 30,9 Mkr (26,8 Mkr). Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 55,4 (46,1%). Intäkterna för helåret uppgick till 112,2 Mkr (122,4 Mkr). Bruttomarginalen uppgick till 48,3 % (46,1%) Intäkter och bruttomarginal per kvartal, Mkr Q1 Q2 Q3 Intäkter Q4 Q1 Q2 Q3 Bruttomarginal Q4 Rörelseresultat Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -1,1 Mkr (2,5 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till -4,6 Mkr (16,4 Mkr). 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q1 Rörelseresultat, Mkr Q2 Q3 Q4 Q1 varav engångsposter Q2 Väsentliga händelser efter periodens utgång MultiQs VD Magnus Forsbrand lämnade sin befattning för ett annat arbete, och Henrik Johnsen tillträdde som tillförordnad VD. Väsentliga händelser under oktober-december MultiQ fick en order på 2,3 miljoner kronor från ett stort europeiskt spelbolag. MultiQ fick en order från JC på gigantiska skärmväggar samt Touchskärmar. MultiQ fick en order värd 1,1 miljoner kronor på digitala skärmar från en industrikund. Väsentliga händelser under året Q3 Q4 MultiQ International AB förvärvade en majoritet av aktierna i Mermaid A/S, ett bolag noterat på NASDAQ OMX First North i Danmark genom riktad apportemission. Därefter fullföljdes förvärvet genom ett budpliktsförfarande. Vi utgången av året uppgick ägarandelen till knappt 93 %. MultiQ s dotterbolag Mermaid levererar In-store TV till Intersport. MultiQ s dotterbolag Mermaid utökar avtalet med Super Dæk Service, som är en av Danmarks största däck- och bilverkstadskedjor. MultiQ får order på digitala skärmar till Tyskland. MultiQ har fått en order värd 1,25 miljoner kronor på digitala skärmar till ännu ett världsledande bolag inom hälsovård. MultiQ får ny order från spelbolag. MultiQ har fått en order värd 3,6 miljoner kronor på digitala skyltar från en kund inom

3 spelbranschen. De digitala skyltarna ska användas till att förbättra spelupplevelsen hos kundens spelombud. MultiQ har fått en order värd drygt 1 miljon svenska kronor på digitala skärmar till en norsk dagligvarukedja. MultiQ och Mediahuset startar nytt bolag för digitalt innehåll. Det nya bolaget Mobile Content Sweden AB erbjuder en komplett innehållslösning för digital skyltning med nyheter, väder och sport samt säljer annonsutrymme i de digitala kanaler som erbjuds. MultiQ har fått en första order värd drygt 2 miljoner kronor på Digitala menytavlor, för spelinformation över kassorna, till ett europeiskt spelbolag. MultiQ s dotterbolag Mermaid tecknar avtal om ButiksTV med stor Nordeuropeisk butikskedja med över 250 butiker i flera nordeuropeiska länder, däribland Sverige, Norge och Danmark. MultiQ har fått en order värd 4,6 miljoner kronor på digital skyltning från en stor kund inom spelbranschen. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,3 Mkr (-2,6 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 Mkr (-2,6 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,3 Mkr (0,2 Mkr) i likvida medel per den 31 december. Risk- och osäkerhetsfaktorer MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ s årsredovisning för, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ s årsredovisning för finns tillgänglig på bolagets hemsida. MultiQ har fått en order värd 6,4 miljoner kronor på digitala skyltar från en kund inom spelbranschen. Kunden har lagt en beställning på bildskärmar med inbyggda mediaspelare som ytterligare kommer att förstärka spelupplevelsen hos kundens spelombud. MultiQ levererar digitala skärmar till stor Europeisk varuhuskedja med en order värd drygt 1 miljon kronor på den senaste kvalitetsbildskärmen 22 True-Flat. De digitala skärmarna kommer att användas till informationsdiskar i varhuskedjans butiker. MultiQ växer i Europa med en order värd 3 miljoner kronor på digitala skärmar till ett världsledande företag inom hälsovård i Tyskland. MultiQ har fått en order värd cirka 1 miljon kronor på digitala skärmar från en kund inom spelbranschen i Norge. Kunden avser förbättra spelupplevelsen hos sina spelombud med touchskärmar för ökad interaktivitet. Framtid Marknaden för Digital Skyltning bedöms fortsatt växande både i Sverige och utomlands. Vi satsar framåt för att öka bolagets intäkter i minst samma takt. Konkurrensen är fragmenterad och vi ser mindre aktörer på väg att slås ut, men också nya aktörer varav en del större bolag, som försöker växa in på denna marknad. Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en abonnemangsbaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men också stora svängningar mellan kvartalen. Detta medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognos eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid. Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde Koncernen hade totalt 8,0 Mkr (28,1 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december, varav 8,0 Mkr (26,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 63,2% (66,9%). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,6 Mkr (0,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -7,7 Mkr (17,1 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -18,4 Mkr (16,4 Mkr). MultiQ International AB 3

4 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen IFRS i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för. Årsredovisning Årsredovisningen för kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 17 april 2016 och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida. Notering MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december Årsstämma och utdelning Årsstämma hålls tisdagen den 17 maj 2016 kl i Lund. Exakt plats meddelas senare. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas. Delårsrapport januari-juni augusti 2016 Delårsrapport januari-september november 2016 Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Lund den 17 februari 2016 Styrelsen i MultiQ International AB (publ) Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2016 kl 8:30. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av: Henrik Johnson, VD Tfn: Lars Pålsson, Styrelseordförande Tfn: För kontinuerlig information om bolaget se: MultiQ International AB (publ) Scheelevägen Lund Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars 17 maj 2016 Årsstämma 17 maj 2016 Tfn: Org nr: Om MultiQ MultiQ är Nordeuropas största aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar. Starka marknader är detaljhandel, bank, spel samt transport. Kontor finns i Lund och Stockholm samt dotterbolag i Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ grundades 1988 och är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på MultiQ International AB 4

5 Resultaträkning, koncernen Intäkter Kostnad för sålda varor och tjänster Produktions- och inköpskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skattekostnad Årets resultat Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Rapport över totalresultat, koncernen Årets resultat Övrigt totalresultat 1) Poster som kommer att omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser Totalresultat för året Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande ) Det förekommer inte några andra poster som kommer att omklassificeras till resultatet. Nyckeltal Rörelsemarginal (%) neg 9,1 neg 13,4 Bruttomarginal (%) 55,4 46,1 48,3 46,1 Vinstmarginal (%) neg 10,2 neg 13,7 Resultat per aktie, SEK 0,00 0,03-0,02 0,16 Resultat per aktie efter full utspädning 2) 0,00 0,03-0,02 0,16 Antal aktier, medeltal Antal aktier, periodens slut Antal aktier, efter full utspädning 2) Avskrivningar som ingår i rörelseresultatet ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget öka med st. MultiQ International AB 5

6 Rapport över finansiell ställning, koncernen TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Avkastning på eget kapital (%) neg 31,0 Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg 27,6 Soliditet (%) 63,2 66,9 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,0 0,0 Andel riskbärande kapital (%) 63,8 67,9 Räntetäckningsgrad (ggr) neg 20,2 Eget kapital per aktie (SEK) 0,64 0,61 Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) 3) 0,64 0,61 Anställda, periodens slut ) Utspädningseffekter beaktas endast i de fall eget kapital per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkursen för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. MultiQ International AB 6

7 Rapport över kassaflöde, koncernen Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Varulager Kundfordringar Övriga rörelsefordringar Rörelseskulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Not Förvärv av intresseföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Optionsintäkter, personaloptioner - 70 Förändring av checkkredit Emissionskostnader Förändring av långfristiga skulder och fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Ej utnyttjade krediter vid periodens slut ) Avskrivningar Avsättningar Övrigt Totalt MultiQ International AB 7

8 Rapport över förändring i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust Innehav utan bestämmande inflytande i koncernföretag Totalt eget kapital Ingående balans Förändringar i Eget kapital Optionsintäkter Periodens totalresultat Utgående balans Förändringar i Eget kapital Apportemission Förändring innehav utan bestämmande 269 inflytande 269 Avyttring egna aktier 5) Emissionskostnader Periodens totalresultat Utgående balans ) Vid tidpunkten för MultiQs förvärv av Mermaid hade Mermaid ett innehav av st egna aktier. Under tredje kvartalet erhöll Mermaid inom ramen för det offentliga uppköpserbjudandet st MultiQ aktier till ett värde av kr. MultiQ International AB förvärvade samtliga dessa aktier av Mermaid den 27 juli för kr. Under tredje och fjärde kvartalet har MultiQ sålt st av dessa aktier mot ersättning i form av st Mermaid aktier. Köpeskillingen för dessa Mermaid aktier uppgick till 565 tsek. Vid periodens utgång har MultiQ International ett innehav av egna aktier uppgående till st. Kvartalsdata Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) neg 16,4 11,0 15,8 9,1 13,9 neg neg neg Bruttomarginal (%) 32,0 45,3 48,1 45,2 46,1 47,0 46,9 43,0 55,4 Soliditet 57,5 57,8 61,3 61,3 66,9 67,4 62,6 61,5 63,2 Avkastning på eget kapital (%) neg 12,2 5,8 8,6 4,5 5,8 neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg 11,9 5,9 8,3 4,4 5,2 neg neg neg Substansvärde per aktie 0,45 0,51 0,54 0,59 0,61 0,65 0,72 0,64 0,64 Resultat per aktie -0,47 0,06 0,03 0,05 0,03 0,04-0,01-0,04 0,00 Kassaflöde per aktie 0,14 0,03 0,04 0,04 0,06 0,03-0,07 0,01-0,11 MultiQ International AB 8

9 Resultaträkning, moderbolag Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Skatt på årets resultat Resultat Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar - 4 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder MultiQ International AB 9

10 Noter Not 1 - Verkligt värde av finansiella instrument Koncernen Redovisat värde Verkligt värde Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar Långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Skulder Moderbolaget Redovisat värde Verkligt värde Övriga fordringar 8 8 Likvida medel Tillgångar Övriga skulder Skulder Vid utgången av fanns det inga utestående terminskontrakt eller kundkontrakt i tredjepartsvaluta med säkra leveranstidpunkter som hade en resultatpåverkan överstigande 0,1 Mkr varför de betraktas som icke materiella och inte har beaktats. Not 2 Rörelseförvärv Mermaid A/S Den 12 maj utnyttjade MultiQ International AB optionen att förvärva majoriteten av aktierna i Mermaid A/S. Mermaid är Danmarks största aktör inom Digital Signage och har även kontor i Norge och Sverige. Företaget har produkter som riktar sig framför allt till detaljhandeln, transport- och offentlig sektor. Mermaids aktier är noterade på NASDAQ OMX First North i Danmark. MultiQ International AB äger per 31 december 92,77 % av aktierna i Mermaid och har lagt bud på utestående Mermaid aktier. MultiQ har per 31 december nyemitterat aktier som ersättning för aktier i Mermaid som erläggs som apport. Det totala antalet aktier i MultiQ uppgår därmed till st. Mermaid är konsoliderat i redovisningen från den 31 maj. Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill Ägarandel 92,77 % Koncernmässigt anskaffningsvärde Redovisat värde på förvärvade nettotillgångar i Mermaid Justeringar Verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande -269 Justerat förvärvat eget kapital i Mermaid Goodwill Den överförda ersättningen (köpeskillingen) skedde i första steget i form av emission av stycken egna aktier, vars verkliga värde på tillträdesdagen uppgick till SEK. Det verkliga värdet fastställdes med tillämpning av börskursen på MultQ:s aktie den 11 maj. MultiQ International AB 10

11 Acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudande som MultiQ lämnade den 9 juni avseende samtliga utestående aktier i Mermaid A/S löpte ut den 7 juli. Denna dag accepterade ytterligare aktieägare till 25,2% av aktierna i Mermaid erbjudandet. Den överförda ersättningen (köpeskillingen) i steg två skedde i form av emission av stycken egna aktier, vars verkliga värde uppgick till SEK. Det verkliga värdet fastställdes med tillämning av börskursen på MultiQ:s aktie den 7 juli. Ytterligare aktieägare till Mermaid aktier har därefter begärt tvångsinlösen av sina aktier och har då erhållit MultiQ aktier som ersättning. Den överförda ersättningen (köpeskillingen) i steg tre skedde i form av egna aktier ( MultiQ:s innehav av egna aktier), vars verkliga värde på tillträdesdagen uppgick till SEK. Det verkliga värdet fastställdes med tillämpning av börskursen på MultiQ:s aktie den 7 juli. Transaktionskostnader relaterade till förvärvet om 1,0 Mkr redovisas som en kostnad i resultaträkningen under posten administrationskostnader. I samband med förvärvet uppstod en goodwill om 10,626 TSEK i form av en skillnad mellan den överförda ersättningen och det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna. Goodwillen är hänförlig till de förväntade synergieffekter som väntas uppstå vid sammanslagning av det förvärvade bolagets verksamhet med MultiQ. Den upprättade förvärvskalkylen är preliminär. Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde var positivt med TSEK i form av de övertagna likvida medel som fanns i det förvärvade bolaget per tillträdesdagen. Not 3 Närståendetransaktioner MultiQ har via det helägda dotterföretaget MultiQ Systems AB affärsrelaterade sale and leaseback transaktioner med Mikrolund Invest AB. Mikrolund Invest AB är ett dotterbolag till Mikrolund Holding AB som i sin tur äger 29,23 % av MultiQ. Försäljningen sker på marknadsmässiga grunder innebärande att MultiQ Systems AB i samband med försäljning av hårdvara påför 17% på sitt anskaffningsvärde och sedan hyr tillbaka denna utrustning i form av ett finansiellt leasingavtal under 36 månader och en marknadsmässig ränta baserad på STIBOR + 5%. Nedan specificeras transaktionerna med Mikrolund Invest AB under januari-december. Försäljning av hårdvara till Mikrolund Invest AB varav redovisad vinst avseende periodens försäljning i resultaträkningen Betalda leasingpremier till Mikrolund Invest AB varav kostnad för räntekomponent i resultaträkningen Finansiell leasingskuld till Mikrolund Invest AB varav kortfristig del TSEK 42 TSEK TSEK TSEK TSEK TSEK Fakturering har skett från Mejvik Consulting AB uppgående till 140 tkr till MultiQ International AB avseende konsultationstjänster. MultiQ International AB 11

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet

Delårsrapport. Januari Mars 2015. Inleder året med starkt kvartalsresultat. Första kvartalet Delårsrapport Januari Mars Inleder året med starkt kvartalsresultat Första kvartalet Intäkterna uppgick till 26,4 Mkr (36,6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (6,0 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Förvärv av Mermaid skapar Nordeuropas största helhetsleverantör av Digital Signage

Förvärv av Mermaid skapar Nordeuropas största helhetsleverantör av Digital Signage 0B0BDelårsrapport 1B1BJanuari Juni Förvärv av Mermaid skapar Nordeuropas största helhetsleverantör av Digital Signage Andra kvartalet belastas av engångskostnader i samband med affären Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Mars 2017

DELÅRSRAPPORT. Januari Mars 2017 DELÅRSRAPPORT Januari Mars MultiQ redovisar ytterligare ett kvartal med intäkter och utgifter i balans. Ökat fokus på tillväxt i snabbväxande IoT marknad. Första kvartalet > Intäkterna uppgick till 33,2

Läs mer

Delårsrapport. Januari September Svagare försäljning och temporärt högre kostnader i samband med sammanslagning.

Delårsrapport. Januari September Svagare försäljning och temporärt högre kostnader i samband med sammanslagning. Delårsrapport Januari September Svagare försäljning och temporärt högre kostnader i samband med sammanslagning Tredje kvartalet Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 27,7 Mkr (31,0 Mkr) Resultatet

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010 Utökat industrisortiment, ny distributör i Australien Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 36,9 (50,5) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -4,9 (-3,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag

Delårsrapport januari-september 2011. PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Delårsrapport januari-september PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag Tredje kvartalet, koncernen Omsättningen för perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till

Läs mer