Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014"

Transkript

1 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun inom ramen för Energieffektiviseringsstödet

2 Datum: Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer: KS 11/149 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Rapportering, uppföljning och ekonomisk redovisning Ekonomisk plan Nulägesbeskrivning Byggnader Transporter Nulägesanalys Handlingsplan med åtgärder Mål Åtgärder Byggnader Transporter

4 1. Inledning Kommuner och landsting är viktiga aktörer för att uppnå nationella energi- och klimatmål. Sedan 1 januari 2010 finns en förordning om energieffektiviseringsstöd till kommuner och landsting. Förordningen syftar till att kommuner och landsting ska föregå som goda exempel för en effektiv användning av energi. Stöd för strategiskt arbete lämnas under åren , som en del av regeringens femåriga nationella program för energieffektivisering. Strategin ska omfatta kommunens egen förvaltning respektive kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Arbetet med att ta fram strategin har gjorts i samarbete med Telges energistrategiska grupp, Samhällsbyggnadskontoret Upplåtelser och tillstånd och Driftenheten samt Kultur- och fritidskontoret. Målen för den energieffektivisering kommunen avser att uppnå ska omfatta byggnader och transporter i den egna verksamheten. Målen ska anges i MWh per år till 2014 och till år 2020 samt som procentuell minskning av energianvändningen mellan basåret och år 2014 respektive år De satta målen har sin grund i övergripande mål från remissutgåvan Klimatstrategi och energiplan för Södertälje kommun Rapportering av åtgärdsarbetet och ekonomisk redovisning ska ske till Energimyndigheten sista mars varje år under perioden Rapportering, uppföljning och ekonomisk redovisning Ansökan om att få ta del av energieffektiviseringsstödet lämnades in innan den sista juni Basår för de insamlade uppgifterna till nulägesanalysen ska då vara En strategi för energieffektivisering, som utgörs av en nulägesanalys och handlingsplan med åtgärder ska lämnas in senast den 31 mars 2011 till Energimyndigheten. Strategin ska omfatta kommunens egen förvaltning respektive kommunens hel- och majoritetsägda bolag. Hur strategin ska utformas och vad som ska följas upp och rapporteras regleras i de föreskrifter och allmänna råd som Energimyndigheten beslutat om, STEMFS 2010:1. Stödet får användas till lönekostnader, internutbildning och i viss mån tryckkostnader. All uppföljning och rapportering sker genom att varje kommun eller landsting som beviljats stöd årligen rapporterar vissa uppgifter till Energimyndigheten via ett elektroniskt system. Rapporterade uppgifter kommer att användas för att beräkna effekter av energieffektiviseringsarbetet. Uppgifterna justeras centralt, t.ex. vad gäller normalårskorrigering för köpt energi och eventuellt omräkning av areor till Atemp. Vid myndighetens uppföljning och utvärdering kommer de omständigheter som har betydelse för beräkningen av effekter att beaktas, exempelvis att en förändring av energiläget kan bero på en kommuns eller landstings tillväxtförhållanden. Kommuner och landsting som har beviljats stöd ska året efter ansökan och beslut om stöd rapportera: - sin fastställda strategi för energieffektivisering - hur stödet har använts under det första året och - de åtgärder enligt förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter som kommunen eller landstinget avser att genomföra till och med Rapportering av åtgärdsarbetet och ekonomisk redovisning ska ske till Energimyndigheten sista mars varje år under perioden

5 1.2 Ekonomisk plan Energieffektiviseringsstödet är kr per år vilket blir kr under perioden Nulägesbeskrivning 2.1 Byggnader De fastighetsägande bolagen Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Hovsjö samarbetar inom den Energistrategiska gruppen som fram till den 23/ leddes av Telges miljöstab. Deras miljöarbete regleras ibland annat i styrdokumentet Miljöprogram för byggande och förvaltning. Bolagen strävar efter att minska andelen fossil el och värme till förmån för förnybar energi och i varje nyproduktions- och ombyggnadsprojekt skall möjligheten till utnyttjande av förnyelsebar energi utredas och där möjlighet ges skall övergång till förnyelsebar energi ske. Fastighetsbolagen ska använda energi så effektivt som möjligt och minimera användningen. Åtgärder kan vara tilläggsisolering av vind eller fasad, värmeåtervinning, tätningsåtgärder, översyn av styrinstallationer etc. Vilka kostnadseffektiva åtgärder som skall vidtas i respektive projekt bestäms i samråd med bolagens energisamordnare och projektledare. Driftentreprenören träffar förvaltningen en gång per månad och redovisar mätningar, avläsningar, driftstatistik och åtgärder för att minska mediaanvändningen. När bolagen bygger nytt ska byggnadens specifika energianvändning vara 30 % lägre än kraven i Boverkets byggregler, BBR 2008 inklusive supplement 2009 BBR16. Detta innefattar köpt energi för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer: pumpar, fläktar och övrig fastighetsel. Verksamhetsel ingår inte i begreppet. Mätare för nettomätning installeras i nya byggnader Samtliga av de kommunala bolagens fastigheter, både bostäder och lokaler, är energideklarerade. Inom Telge koncernen finns en värmepumpspolicy som syftar till att värmepumpar som huvudsaklig uppvärmningsmetod av fastigheter inte ska förekomma i Söderenergis 1 system med vissa undantag i Järna. Nästan samtliga kommunala fastigheter som ligger inom fjärrvärmeområdet är idag anslutna till fjärrvärmenätet förutom ett antal förskolor. Andelen förnybart bränsle för uppvärmning av fastigheterna är högt i och med den höga andelen biobränslen i fjärrvärmens bränslemix. I områden som inte är fjärrvärmeförsörjda finns verksamhetslokaler samt några bostadshus som värms upp med pellets, solvärme, bergvärme samt el. Alla byggnader försörjs med grön el som är producerad av minst 10 % vindkraft och resterande del från vattenkraft. Fjärrkyla finns i kommunen men inga kommunala byggnader kyls med detta. Södertälje kommun har i bolagen Telge Bostäder och Telge Hovsjö ett bestånd på knappt allmännyttiga lägenheter och övervägande delen är byggda under miljonprogramstiden. Den sammanlagda ytan för bostäderna är drygt Atemp m2. I denna yta ingår inte de bostäder som är fristående radhus med eluppvärmning. Den totala energiförbrukningen ligger på ,5 1 Delägt kommunalt energibolag med kraftvärmeverk. 5

6 MWh/år, uppdelat på fjärrvärme MWh/år, el MWh/år, biobränsle 256 MWh/år och olja 97,5 MWh/år. Telge Bostäder deltar i energiutmaningen Skåneinitiativet, SABO, där målet är att minska energiförbrukningen med 20 % till år Basåret är Vid renovering av fastigheter i Telge Bostäder genomförs ett så kallat fempunktsprogram. Fempunktsprogrammet syftar till att minska energianvändningen i fastigheterna och innebär: 1. Vattensparåtgärder för att minska vattenförbrukningen 2. Täta hus: felaktigt drag; täta fönster, dörrar och fasader 3. Klimat/isolering: tilläggsisolera vindar och bjälklag 4. Energifönster: byta till välisolerade fönster 5. Värmeåtervinning: återvinna värmen i ventilationen Telge Bostäder bedrev 2009 ett pilotprojekt med bland annat installation av varmvattenmätning i ett bostadsområde. Samtliga undercentraler är datoriserade. IMD, Individuell Mätning Debitering, av värmeförbrukningen är under införande. Telge Hovsjö har inlett ett arbete med mätning av varmvatten och värmeförbrukning husvis i ett bostadsområde under Telge Nät har installerat nya elmätare så att alla kunder nu har månadsvis avläsning vilket gör att kundernas incitament att minska sin elförbrukning har ökat markant. Lokalytan inom den kommunala organisationen är ungefär hälften av bostadsytan, Atemp m2. Telge Fastigheter äger majoriteten av lokalerna som i huvudsak är verksamhetslokaler men även affärslokaler. En mycket liten andel lokaler ägs av den kommunala förvaltningen med ett brett fält av användningsområden. Det är allt ifrån idrottsanläggningar, kursgårdar, industrilokaler, campingverksamhet men även i viss mån bostadshus, arrendegårdar, eller fritidshus. För ett fåtal av dessa betalar den kommunala förvaltningen el- och/eller värmekostnaderna. Bruksarean för dessa byggnader är 7429 m2. Den totala energianvändningen i den kommunala organisationens lokaler är MWh/år, uppdelat på MWh/år fjärrvärme, MWh/år el, 1787 MWh/år biobränsle och 58 MWh/år solvärme. Elkostnaden i Telge Fastigheters bestånd betalas på schablonbasis, verksamheten står för 80 % och de övriga 20 % betalas av bolaget och räknas som fastighetsel. Ett samarbete pågår mellan Telge Fastigheter och den kommunala förvaltningen i syfte att skapa större incitament att spara el hos hyresgästen. Det skulle handla om att Telge Fastigheter betalar hela elkostnaden. Telge Fastigheter har arbetat med nyckeltal/riktvärden för typfastigheter från REPAB som grundar sig på flera års energistatistik. Efter energideklarationsarbetet finns det ett referensvärde, statistiskt intervall, som kommer att ses över för att fånga upp nyckeltal för likvärdiga fastigheter. Den totala energikostnaden för bostäder och lokaler är 215,2 miljoner kr/år. Telge Fastigheter har fått flera nybyggda förskolor Greenbuilding-certifierade men även befintliga skollokaler. Dessutom är ett äldreboende under byggnation som byggs efter Greenbuildingstandard. Telge Fastigheter har övergått från att kyla soprum till bioteknik med bakterier vilket har medfört en energibesparing på kwh per soprum och år. Denna teknik används även för fettavskiljare och köksventilation. Telge Fastigheter har tillsammans med Telge Återvinning tagit 6

7 fram miljövänliga sopsorteringsbodar Biobodar, för kommunala verksamheter. Dessa är fristående moduler som är självförsörjande på både el och vatten. Under 2011 kommer sex bodar att placeras ut. 2.2 Transporter Sedan 2002 när Bilpolicyn antogs har målet varit att 75 procent av fordonsflottan skulle drivas med fossilfria bränslen Detta mål uppnåddes inte på grund av att det inte fanns fossilfria dieselbränslen att köpa in. Sedan 2009 har kommunfullmäktige haft som inriktningsmål att den kommunala organisationen ska bli fossilbränslefri. Den totala bränsleförbrukningen i den kommunala organisationen är drygt 871 m3/år, uppdelat på 615,8 m3 bensin, 115,6 m3 diesel och 139,6 m3 etanol. I förslaget till Klimatstrategi och energiplan för Södertälje kommun , som är ute på remiss till mitten av juni 2011, föreslås att detta ska mål ska uppnås Den kommunala förvaltningen ska sedan 2010 följa Riktlinjer för tjänsteresor. Syftet med riktlinjerna är att styra och följa upp kommunens tjänsteresor för att minska klimat- och miljöpåverkan samt att styra mot kostnadseffektiva och trafiksäkra resor. Riktlinjerna gäller för alla resor som görs i tjänsten av anställda eller förtroendevalda och bekostas av kommunen. Det har tidigare inom den kommunala förvaltningen bedrivits projekt med ecodriving vilket dessvärre inte medförde att bränsleförbrukningen minskade. Det saknas incitament och regelverk för kommunens fordonsanvändare att successivt byta ut till fossilbränslefria bilar. Idag är regelverket för avskrivning av fordon fem år. Då löses leasingavtalet och bilen övergår i kommunens ägo. Om fordonet fortfarande är funktionsdugligt blir den kvar i kommunens ägo och hyrs ut till reducerat pris. Personbilsflottan i den kommunala organisationen består av 344 stycken fordon varav 155 av dessa är miljöbilar. 140 stycken av den totala kommunala organisationens fordon är leasade och 9 är förmånsbilar. Den kommunala förvaltningen äger 120 stycken fordon och de kommunala bolagen 75 stycken. Av det totala antalet fordon är omkring 135 lätta lastbilar. Körda fordonskm för de leasade fordonen är fordonskm/år, för förmånsbilarna fordonskm/år och fordonskm/år för de fordon den kommunala organistionen äger. Körda fordonskm för anställdas privata bilar i tjänst uppgår till fordonskm/år. Samhällsbyggnadskontoret, Sbk, Bilförvaltning leasar och driftar den kommunala organisationens samtliga fordon. De har också en egen bränsledepå där den kommunala organisationens bilar kan tankas med bensin, etanol eller Ecopar. Endast diesel ska dock finnas kvar i depån. Vissa verksamheter och huvuddelen av de kommunala bolagen tankar på publika bensinstationer med tankkort. Detta kommer så småningom att gälla för alla bilanvändare inom den kommunala organisationen vars fordon inte går på diesel startade ett pilotprojekt med en bilpool i Stadshuset som administrerades av Sbk Bilförvaltning. Målet med bilpool är att minska kommunens kostnader för bilar och samtidigt öka tillgängligheten på miljövänliga transporter. Andra vinster är möjlighet till samåkning samt att minska förekomsten av dubbelarbete kring drift och skötsel av bilar och transporter. 7

8 Bilpoolen har under senare delen av 2010 upphandlats för att kunna drivas av en extern aktör. Då öppnas även möjligheten att erbjuda allmänheten möjlighet att hyra bilar från bilpoolen. För personalen i Stadshuset finns också möjlighet att använda cykelpool samt låna SL-företagskort. 3. Nulägesanalys Vid energieffektivisering av befintlig bebyggelse sparar man mest växthusgasutsläpp genom att minska elförbrukningen. Genom att konvertera från elvärme och olja till fjärrvärme där det är möjligt eller annan förnybar uppvärmningsform minskar växthusgasbelastningen 5-6 gånger mer än vid åtgärder som syftar till att energieffektivisera fjärrvärmen. Att energieffektivisera för att minska värmeförbrukningen ska man naturligtvis också göra. Bränslena som används för att framställa värme har även andra användningsområden, till exempel kan träråvara förgasas och bli till biogas som kan användas som drivmedel i fordon. Dessutom kräver biobränsleframställningen både större markytor vid framställning och större volymer än fossila bränslen vid omvandling av energi. Prognoser för el- och oljepriser är att de pekar stadigt uppåt vilket kräver att den kommunala organisationen ser över sitt fossilbränsleberoende och därmed minskar sin sårbarhet. Vid nybyggnation ska de fastighetsägande bolagen bygga fastigheter vars energianvändning ska vara 30 % lägre än BBR:s krav. Den nya bebyggelsens andel av den befintliga är fortfarande mycket liten men en lägre energiförbrukning kommer ändå få genomslag redan på kort sikt eftersom energikostnaderna blir lägre för de verksamheter som inryms i dessa byggnader. Energipriserna tenderar att stiga, främst på elmarknaden. Lokalt producerad energi kommer troligen att öka i anslutning till såväl kommunala byggnader som privata. En annan viktig del i energieffektiviseringsarbetet är att skapa incitament för besparing av el och värme av de verksamhetsutövare som finns i de kommunala verksamheterna. När mätare så småningom kommer att installeras ökar incitamenten hos verksamhetsutövare. Det är viktigt att kombinera detta med internutbildning om vad olika beteendeförändringar kan leda till för besparingar och vilken nytta det gör ur klimatsynpunkt. Likaså behöver viss del av de besparingar som görs via beteendeförändringar går tillbaka direkt till verksamheten. Energimyndigheten har gett förslag på energikrav för nära nollenergihus. Utifrån detta förslag har Boverket i sin tur utarbetat ett förslag som kommer att ingå i en ny BBR. De båda myndigheternas förslag ska först presenteras i en proposition där bland annat nära nollenergihus ska definieras och hur stor energibesparing dessa skulle generera. Propositionen ska överlämnas senast våren De fastighetsägande kommunala bolagen kommer enligt sitt Miljöprogram för byggande och förvaltning Dagens regelverk för avskrivning av fordon medför att efterfrågan på äldre fordon ökar eftersom dessa hyrs ut till reducerat pris. Detta i sin tur leder till att färre nya fordon köps in och att kommunen blir fast i ett fossilbränsleberoende. Brytpunkten för att välja en bilpoolsbil eller långtidshyra en bil går vid ca 700 mil/år och person. Det vill säga att upp till en körsträcka på 700 mil per person och år så är det mest kostnadseffektivt att använda bilpoolen för sina resor. Om bilpoolen används optimalt kommer kommunens kostnader för bilar att minska och samtidigt ökar 8

9 andelen miljövänliga transporter. Avgörande för att få den kommunala förvaltningens fossilbränsleanvändning att minska är att Riktlinjer för tjänsteresor efterlevs vilket hänger mycket på de olika kontorens chefer som ska godkänna egen bil i tjänst. Kurser i eco-driving kan förhoppningsvis få bättre effekt om de kombineras med klimatutbildning och i första hand vänder sig till dem som visar intresse för att delta och som dessutom kör mer än 700 mil/år, då det lönar sig att långtidshyra ett fordon. I de fordon vars förare har gått kurs i eco-driving kan man i första hand sätt in telematiclösningar för att mäta drivmedelsförbrukningen. Den kommunala organisationen har inriktat sig på etanolfordon vilket i dagsläget inte är ett energieffektivt bränsle. Vad bränslet har utvunnits ifrån är också av betydelse för en hållbar utveckling. Biogasbilar ses inte heller som ett alternativ på grund av brist på gas i regionen. Elhybrider är fortfarande för dyra att köpa in. Om Bilpolicyn ändras så att Transportstyrelsens definition på miljöbil ska gälla vid val av fordon som ska leasas kan manistället övergå till att leasa bränslesnåla dieselbilar. Snart kommer en ny diesel på marknaden som innehåller 15 % tallolja. Senare kommer även en diesel med 30 procentig inblandning av tallolja finnas på marknaden. Forskning pågår för att hitta andra bioprodukter att blanda in i dieseln än tallolja. Inom en nära framtid kan även en 100 procentig miljödiesel vara möjlig att köpa vilket då kommer att innebära att den kommunala organisationen kan bli fossilbränslefri. När den kommunala organisationen övergår till stationstankning blir det lättare att överblicka den totala drivmedelsförbrukningen och dess kostnader. Det är också viktigt att i bokföringssystemet inom den kommunala förvaltningen dela upp samtliga drivmedel i olika poster för att lätt kunna följa upp KF:s mål om kommunal fossibränslefri organisation. 4. Handlingsplan med åtgärder Nedan följer målen för byggnader och transporter för målåren 2014 och Därefter följer åtgärder som rör byggnader, transporter samt övrigt. Inom parentes efter respektive åtgärd står ansvarigt kontor eller kommunalt bolag samt vilket eller vilka år som åtgärdsarbete kommer att pågå. 4.1 Mål En årlig energieffektivisering på två procent per år gäller för byggnader och transporter. Till år 2014 är målet att en 8 procentig energieffektivisering har uppnåtts i jämförelse med 2009 och till år 2020 en 20 procentig energieffektivisering. I MWh blir det till år 2014 en minskning med MWh för byggnader och till år MWh och för transporter 8,97 MWh till år 2014 och 25,35 MWh till år Åtgärder Av de sex åtgärderna ska ju minst två väljas. Åtgärderna 4, 5 och 6 har valts. 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 9

10 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 10

11 4.2.1 Byggnader TF= Telge Fastigheter, TB= Telge Bostäder, TH= Telge Hovsjö, Sbk= Samhällsbyggnadskontoret, Kof= Kultur- och fritidskontoret. Konvertera minst tre stycken eluppvärmda verksamhetslokaler till andra energislag per år (TF). Vid all nybyggnation eller större ombyggnationer skall alla fastigheter certifieras för partnerskap i GreenBuilding vilket innebär 25 % mindre än BBR:s krav vid nybyggnation eller 25 % mindre energianvändning vid ombyggnation (TF 2011-). Curlinghallens kylkompressorsystem ska bytas ut till ett energieffektivare system (Kof ). Energideklarera Samhällsbyggnadskontorets lokaler som ingår i rapporteringen till Energimyndigheten (Sbk 2011). Vid nyproduktion bygger bostadsbolagen lågenergihus som ligger 30 % under BBR:s krav. Vid renovering av fastigheter i Telge Bostäders bestånd används fempunktsprogrammet (TB, TH 2011-). Inom Telge Bostäders bestånd kommer under 2011 en fastighet per förvaltningsområde, totalt fem fastigheter, att väljas ut där en handlingsplan kommer tas fram för varje fastighet. Handlingsplanen syftar till att minska driftnettot per m 2 och kommer att användas som arbetsunderlag. Under 2012 och 2013 kommer 3 handlingsplaner per fastighet att tas fram (TB ). Ta fram en handlingsplan för konvertering av bostadshus med direktverkande el (TB, TH 2013). Ta fram ett gemensamt och behovsstyrt energiuppföljningsprogram för de fastighetsägande bolagen (TF, TB, TH 2011). Arbeta med LCC-kalkyler (TF, TB, TH ): inomhusbelysning (TB 2011) Energiutmaning mellan den kommunala förvaltningens kontorshus, Stadshuset och de kommunala bolagens, Telge koncernens kontorsbyggnad (Hållbarhetsutskottet, TF ). Telge Fastigheter ska i samarbete med Telge Nät Energitjänster kartlägga och noggrant följa upp upp ett antal fastigheter som har mycket hög energianvändning (TF 2011-). Starta ett pilotprojekt för att installera elmätare i en verksamhetslokal respektive en affärslokal och mäta den del av den totala fastighetselen som har minst antal uttagspunkter (TF 2013). 11

12 Internutbilda personal inom de kommunala verksamheterna för att öka förståelsen om kopplingen mellan beteendeförändringar och energibesparingar samt energiförsörjningens koppling till klimatpåverkan. (Hållbarhetsutskottet 2013) Transporter KS= Kommunstyrelsen TN= Tekniska nämnden Sbk= Samhällsbyggnadskontoret Leasingbilar ska skrivas av på fem år och därefter säljas. Fordonet ersätts vid behov av ett nytt fordon som drivs med förnybart bränsle med högre verkningsgrad än tidigare. Personbilar ska leasas i olika storlekar för att uppnå ett maximalt utnyttjande. Bränsleförbrukningen minskar därmed i motsvarade grad. (KS 2011). Ändra i Bilpolicyn så att Transportstyrelsens definition på miljöbil ska gälla för val av fordon som kan leasas (KS 2011). Ecopar som drivmedel ska bytas ut mot Evolution diesel med 15 % inblandning av tallolja (TN 2011). Skapa ett system eller någon form av telematiklösning i alla fordon som lätt kan ge en samlad bild av den totala drivmedelsförbrukningen. Som ett första steg kan de fordon som långtidshyrs och vars förare har gått kurs i eco-driving få telematic-lösningar installerade. (Sbk ). Kombinera kurser i eco-driving med klimatutbildning till dem som visar intresse för att delta och som dessutom kör mer är 700 mil/år i tjänsten. Se över möjligheten att införa bonussystem (Hållbarhetsutskottet ). Ta fram en förstudie om ruttoptimering inom den kommunala organisationens verksamheter samt undersöka möjligheten att ersätta vissa personbilsresor med elcyklar. (Hållbarhetsutskottet 2012). Undersöka möjligheten att ställa krav på förnybara bränslen i upphandling av entreprenörer, skolskjuts, färdtjänst samt leverantörer till kommunens verksamheter (Hållbarhetsutskottet 2011). Utöka Stadshusets cykelpool till att även omfatta Telge koncernens huvudkontor (TN, Telge AB 2012). 12

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014

Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Energieffektiviseringsstrategi 2011-2014 Hörby kommun 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD... 4 KOMMUNENS BETYDANDE ENERGIASPEKTER... 4 NULÄGESANALYS...

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

FÖRORD 3 1. EKONOMISK UTVECKLING 5 2. KONKURRENSLÄGET OCH OMVÄRLDSANALYS 10 3. PRISNIVÅER 21 4. UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIVEN 24

FÖRORD 3 1. EKONOMISK UTVECKLING 5 2. KONKURRENSLÄGET OCH OMVÄRLDSANALYS 10 3. PRISNIVÅER 21 4. UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIVEN 24 Sida 1/77 FÖRORD 3 1. EKONOMISK UTVECKLING 5 2. KONKURRENSLÄGET OCH OMVÄRLDSANALYS 10 3. PRISNIVÅER 21 4. UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIVEN 24 5. SÄRSKILDA DIREKTIV TILL DOTTERBOLAGEN 30 6. UTVECKLING AV KOMPETENS

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader

Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av befintliga byggnader Bilag a KS 2015/ 18 4/1,~~~~ 1 (2) 2015-09-23 DIARIEN R: 2014/930 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson SALA l

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-06 Handläggare: Nicolas Heyum Telefon: 076 12 27 457 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-08-28 p 17 Motion (2012:17) om krav på

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energi och klimatstrategi 2012-2020

Energi och klimatstrategi 2012-2020 Energi och klimatstrategi 2012-2020 Titel: Energi- och klimatstrategi 2012-2020 Id nr: 8:5 Typ: Strategi Giltighetstid: 2020-12-31 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-06-12, 89 Uppdateras: Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål 2015-03-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Uppföljning av strategi för minskad energianvändning 2014 samt förslag till reviderade mål Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Lagmannen 5 Datum: 2015-05-27 Adress: Aspvägen 10, 302 23 Halmstad Rapportnummer: 991 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman Andersson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej Therese Rydstedt, SABO Innehåll Konsekvenser av IMD av värme Energieffektiviseringsdirektivet och SABOs arbete med (IMD) frågan Vad händer framåt? IMD

Läs mer