Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013

2 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. OMSLAGSBILDEN Aula Medica invigdes 2013, men planeringen för en tillräckligt stor aula på Karolinska Institutet började långt tidigare. År 2001 vann Gert Wingårdh Arkitektkontor tävlingen om att få rita en aula till KI, men av ekonomiska skäl lades projektet på is. Sex år senare möjliggjordes byggandet av Aula Medica genom en donation på 350 miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons stiftelse. Det första spadtaget togs i september 2010 och byggnaden stod klar i juni I Aula Medica ryms en hörsal vid namn Erling Perssonsalen med plats för personer, cirka 100 arbetsplatser, 100 konferensplatser, restauranger, fakultetsklubb samt ett café. Foto: Ylva Sundgren

3 ett medicinskt universitet Rektor har ordet Vision och övergripande mål Efter mitt första år som rektor för Karolinska Institutet (KI) är jag övertygad om att vi på ett avgörande sätt kan bidra till att förbättra människors hälsa. Denna vision kan dock endast förverkligas genom att KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Det är viktigt att forskningsresultaten i hög utsträckning leder till praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvården samt till innovationer. Våra utbildningsprogram har som målsättning att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att i sin kommande yrkesutövning kritiskt värdera och kontinuerligt införliva ny kunskap så att de kan leda och utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner och discipliner. Stark internationell ställning KI är ett av världens ledande medicinska universitet, vilket nyligen uppmärksammats i två internationella rankningar av universitet och högskolor. Vårt universitet disponerar goda ekonomiska resurser och har en modern, växande infrastruktur i framkant. Vi har gynnats av en positiv forskningspolitik i Sverige, stark tillväxt, en lyckad fundraisingkampanj, stärkt infrastruktur och en ökning av vårt näringslivssamarbete. Inför 2013 identifierades tre centrala frågor för KI:s utveckling och framtid, nämligen att stärka KI:s ställning som ett internationellt ledande forskningsuniversitet, att höja utbildningarnas kvalitet och stärka deras forskningsanknytning samt att utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården. Satsningar inom forskningsområdet En särskild satsning har inletts för att rekrytera fler internationellt ledande professorer och gästprofessorer som komplement till motsvarande satsning från Vetenskapsrådet. För att uppnå målet att snarast öka andelen kvinnliga professorer utgår nu ett aktivitetsstöd till de institutioner som rekryterar kvinnor till anställningar som professor eller gästprofessor. Samtidigt satsar vi på att rekrytera exceptionellt lovande yngre forskare. Centrala medel har också avsatts för nya anställningar på postdok-, forskarassistent- och forskarnivå i syfte att förstärka karriärstrukturen för juniora forskare. Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning Rektor Anders Hamsten i Karolinska Institutets Aula Medica som invigdes den 11 oktober Aulabyggnaden blev verklighet tack vare en donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse och har fått sin unika karaktär av arkitekt Gert Wingårdh. En bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning under ledning av prorektor har tillsatts under året. För att höja kvaliteten på utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå behöver vi förbättra forskningsanknytningen, organisationen och incitamentsstrukturen. Huvudfrågorna är hur vi får till stånd ett effektivt och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning, hur vi uppnår en optimal utbildningsorganisation som tydliggör institutionernas ansvar för utbildningen och hur statsanslaget kan användas för att trygga forskningsanknytning och ämneskompetens samt möjliggöra attraktiva anställningar och karriärvägar för lärare. Utredningen presenterar ett antal förslag för att stärka KI i detta avseende och min intention är att många av de föreslagna åtgärderna ska ge resultat redan under När våra studenter lämnar KI ska de ha bästa möjliga förutsättningar för fortsatt professionell utveckling på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Universitetssjukvården I ett alltmer mångfacetterat vårdlandskap måste tillgången till en välorganiserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet säkras för forskning och utbildning. Arbetet med KI:s strategi för samverkan med hälso- och sjukvården har därför haft hög prioritet under det gångna året. Två frågor av särskild vikt har varit verksamhetsinnehållet i det nya Karolinska universitetssjukhuset och arbetet med att fastställa kriterierna för universi- Foto: Ylva Sundgren KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

4 ett medicinskt universitet tetssjukvård, det vill säga den del av hälso- och sjukvården där KI placerar både forskning och utbildning. KI har vidare verkat för utvecklingen av en värdebaserad hälso- och sjukvård, inom vilken vårdens värde för patienten mäts och premieras på sätt som understödjer innovation, hög kvalitet och god omvårdnad. Vi har även medverkat i arbetet med att etablera en välfungerande och kvalitetssäkrad medicinsk informationsförsörjning och utforma ersättningssystem som främjar kvalitet. För att ytterligare stärka KI:s representation när det gäller samverkan kring framtidens hälso- och sjukvård har ett uppdrag som vicerektor med denna inriktning inrättats. Näringslivssamverkan Den globala läkemedelsindustrin har gjort en markant strategisk kursändring och söker nu på bred front fördjupat samarbete med företrädesvis de medicinska fakulteterna. Framgångar i detta samarbete förutsätter att universitetet tar en aktiv roll i att föra forskningsresultat till praktisk tillämpning; innovationsförmågan växer i betydelse. Under 2013 slöt KI avtal med AstraZeneca om att bygga upp ett unikt gemensamt forskningscentrum för kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, vilket kommer att lokaliseras till KI:s södra campusområde. Forskare från KI kommer att arbeta sida vid sida med forskare från AstraZeneca under ledning av en gemensam chef anställd vid KI. Avtalet omfattar cirka 650 miljoner kronor för en femårsperiod. Aula Medica, Gammahuset och Widerströmska huset En historisk händelse inträffade den 11 oktober när Aula Medica invigdes under högtidliga former. Med sin stora föreläsningssal, sina spatiösa trapphallar och foajéer är Aula Medica en ändamålsenlig och stimulerande mötesplats för både vetenskap, debatt och akademiska ceremonier. Aulan ska med sin skönhet och rymd inspirera till nytänkande och till diskussioner som utmanar rådande vetenskapliga paradigm. Under 2013 invigdes också Gammahuset, som givit möjlighet till expansion av SciLifeLab och inrymmer lokaler för vår bolagsverksamhet, samt det Widerströmska huset, inom vilket institutionerna för Lärande, informatik, management och etik och folkhälsovetenskap är lokaliserade. Donationer Under 2013 har KI tagit emot donationer, som på ett avgörande sätt stödjer vår forskning. Jag vill här särskilt nämna och framföra ett varmt tack till: Karin och Sten Mörtstedt (CBD Solutions AB), allergiforskning, Bertil Hållstens forskningsstiftelse, Hållsten Academy Fellows, Mattias och Sonia Westman, forskning och utveckling inom kognitiv neurovetenskap, Investor, professur i innovativ vård och omsorg, Märit och Hans Rausing, bröstcancerforskning inom KARMA-projektet, Familjen Einhorns Stiftelse, forskningssamarbete med Makerere University, Uganda, Gunnar och Ingmar Jungners Stiftelse, AMORIS-projektet. Behov av nya beslutsbefogenheter Departementspromemorian om att introducera en ny organisationsform för universitet och högskolor högskolestiftelser har livligt engagerat universitetsvärlden under hösten KI uppskattar att regeringen har för avsikt att öka autonomin för lärosätena. I vårt yttrande betonade vi särskilt de områden där för-ändringar skulle ha mycket stor betydelse för KI:s internationella konkurrenskraft. Dessa omfattar möjligheten att: ta emot och fritt förfoga över donationsmedel, bygga upp eget kapital, äga, förvärva och avyttra egna bolag samt skapa stiftelser, äga, förvärva och avyttra fastigheter, etablera och bedriva verksamhet internationellt, till viss del få använda forskningsanslaget för innovationsfrämjande verksamhet, i begränsad omfattning få bedriva hälso- och sjukvård för att åstadkomma särskilt forsknings- och utbildningsintensiva miljöer. Strategi 2018 I början av hösten inleddes arbetet med vår strategi för perioden I detta dokument uppehåller vi oss vid de övergripande målen för KI:s forskning och utbildning och vid huvuddragen i de strategier som har valts för att nå dessa mål. Ett kritiskt viktigt vägval är om KI på allvar ska sträva efter att stärka konkurrenskraften i ett internationellt perspektiv vad gäller genombrottsforskning, rekryteringar, stora anslag och förmåga att attrahera infrastrukturella satsningar. Fokus placeras därför på rekrytering och karriärutveckling, intern resursfördelning och incitamentsstruktur, organisation och ledarskap, infrastruktur, universitetssjukvården, internationella samarbeten, nationell samverkan samt näringslivssamverkan och innovationer. Stora utmaningar och möjligheter ligger framför oss. De invalidiserande folksjukdomarna väntar fortfarande på effektiv prevention, metoder som medger tidig diagnostik, och kunskap om sjukdomarnas innersta, molekylära mekanismer det senare en förutsättning för individuellt utformad, och därmed effektivare, och i bästa fall kurativ behandling. Framgång i arbetet med dessa utmaningar förutsätter vetenskapliga genombrott bakom vilka står entusiastiska, kreativa, briljanta och hårt arbetande medarbetare. Jag hyser stora förhoppningar beträffande KI:s framtid och vill tacka alla anställda och studenter för goda insatser under det gångna året. Anders Hamsten 4 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

5 ett medicinskt universitet Studenterna har ordet Under 2013 har samarbetet mellan studentkårerna Medicinska Föreningen (MF), Odontologiska Föreningen (OF) och KI ökat, ett samarbete som samtliga gagnats av. Till rektorsinstallationen uppdrogs MF och OF av KI att välkomna nya rektor med en film. Budskapet, ett ökat fokus på utbildningens kvalitet, studentbostäder och campusfrågorna, överlämnades till den nya ledningen samtidigt som en oväntad stor vinst blev en ökad kontakt kårerna emellan. Vidare ökade samarbetet med KI genom ett större helhetstänk kring mottagningen av de nya studenterna. MF och OF hoppas inför framtiden på ett ännu tätare samarbete med KI gällande student- och campusfrågor. Det gångna året blev ett år där flertalet organisatoriska frågor togs upp för diskussion. Regeringens remiss kring högskolestiftelser avkrävde djuplodande diskussioner i KI:s styrelse och ledningsgrupp angående KI:s framtida verksamhet. Ledningen påbörjade även arbetet med en vision för KI fram till 2018, ett arbete som fortsätter in i 2014 och då sammanfogas med projektet utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). I diskussionerna kring KI:s organisation har dimensioneringen kring KI:s utbildningsutbud också varit högaktuell. Utredningarna av programmen i samband med dimensioneringsfrågan och självvärderingarna som gjordes inför UKÄ:s granskningar gav en god bild över styrkor och förbättringsmöjligheter inom programmen. Studentkårerna vill framledes, tillsammans med KI, aktivt använda utvärderingarna för att förbättra utbildningarna vid KI. Även internationaliseringsfrågan har varit aktuell under året. Det påbörjade arbetet med en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen, samt planerna på att bygga bostäder för internationella studenter är viktiga första steg för att locka studenter från hela världen att välja KI framför andra toppuniversitet. Studentkårerna ser dock att fortsatta krafttag kring utbildningarnas kvalitet och utbildningsmiljöer måste tas för att bibehålla och utveckla KI:s status som ett internationellt, konkurrenskraftigt universitet. Att studentkårerna är delaktiga i processerna kring den löpande utbildningsbevakningen och studentrepresentationen vid KI synliggör aktuella frågor och gör dem tillgängliga för samtliga studenter. Detta ökar inte bara kvaliteten på slutprodukten, utan skapar även ett större engagemang för KI hos studenterna då de får vara med att skapa det KI som de själva ska arbeta vid eller med i framtiden när dagens studenter är framtidens hälsooch sjukvård. Foto: Ulf Sirborn Foto: Fredrik Pajala Erik Hellsing, ordförande Medicinska Föreningen 2013 Hampus Eksell, ordförande Odontologiska Föreningen 2013 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

6 ett medicinskt universitet 6 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

7 ett medicinskt universitet ÅRSREDOVISNING 2013 Rektor har ordet... 3 Studenterna har ordet... 5 OM KAROLINSKA INSTITUTET... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ...12 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ...22 FORSKNING...26 Karolinska Institutet I SAMHÄLLET SAMVERKAN OCH INNOVATION...36 gemensamt för verksamheterna Kompetensförsörjning och lika villkor...41 Infrastruktur...45 Hållbar utveckling...46 FINANSIELL REDOVISNING...48 intern styrning och kontroll...71 KONSISTORIET...72 VÄSENTLIGA UPPGIFTER...76 TABELLBILAGA...79 I tabellerna i denna årsredovisning förekommer decimalavrundningar som gör att summeringar med mera inte synes stämma. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

8 ett medicinskt universitet OM KAROLINSKA INSTITUTET Karolinska Institutets (KI:s) vision är att vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. KI är ett modernt medicinskt universitet som står för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar i landet. Vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas gör att KI kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid KI mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Karolinska Institutets organisation Styrelsen för UTBILDNING KONSISTORIUM (universitetsstyrelse) REKTOR Internrevision Universitetsförvaltning En sammanställning av faktauppgifter om KI återfinns i avsnittet Väsentliga uppgifter. KI:s uppdrag och styrning KI:s uppdrag har sin utgångspunkt i högskolelagen där det framgår att universitetets uppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt bedriva forskning och utvecklingsarbete. Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Föreliggande resultatredovisning utgår från regeringens uppdrag i högskolelagen och regleringsbrevet. Den akademiska friheteten, grundfäst i lag, ger ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och utbildning. KI:s verksamhet har endast ett fakultetsområde; medicin. En ny arbetsordning för KI med föreskrifter om övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna för verksamheten i övrigt har beslutats att gälla från 1 januari KI:s styrmodell innebär att konsistoriet fattar beslut om budget på verksamhetsövergripande nivå och rektor beslutar därefter om vidare resursfördelning och årliga uppdrag utifrån fastställda strategier och fokusområden. KI har under verksamhetsåret 2013 initierat ett arbete för utformningen av Strategi 2018 som fastställs våren Strategin bygger vidare på föregående strategidokument och syftar till att tydliggöra de centrala frågor och utmaningar som kommer att få betydelse för långsiktighet, kontinuitet och förnyelse. Styrelsen för FORSKAR- UTBILDNING Styrelsen för FORSKNING Råd och nämnder Universitetsbibliotek Komparativ medicin KI Holding AB Institutionen för biovetenskaper och näringslära Institutionen för cell- och molekylärbiologi Institutionen för folkhälsovetenskap Institutionen för fysiologi och farmakologi Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Institutionen för klinisk neurovetenskap Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Institutionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för laboratoriemedicin Institutionen för lärande, informatik, management och etik Institutionen för medicin, Huddinge Institutionen för medicin, Solna Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Institutet för miljömedicin Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurovetenskap Institutionen för odontologi Institutionen för onkologi-patologi Organisation Forskningen och utbildningen bedrivs huvudsakligen vid campus Solna och campus Huddinge. I anslutning till lärosätets campusområden ligger Karolinska Universitetssjukhuset som har en avgörande roll när det gäller klinisk forskning och utbildning. Samarbete sker även med andra sjukhus i närområdet. 8 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

9 ett medicinskt universitet Karolinska Institutet bedriver sin forskning och utbildning på flera campusområden och vid flera av länets sjukhus. Majoriteten av studenterna får merparten av sin utbildning på campusområdet i Huddinge. Campus Solna helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter Campus Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge helårsstudenter 904 mnkr forskning 1 081helårsarbetskrafter Danderyds Sjukhus 241 helårsstudenter 25 mnkr forskning 22 helårsarbetskrafter Södersjukhuset 186 helårsstudenter 42 mnkr forskning 41 helårsarbetskrafter Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 756 helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

10 ett medicinskt universitet Foto: Ulf Sirborn Ny ledning. Rektor Anders Hamsten, prorektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Per Bengtsson. Per Bengtsson tillträdde 1 januari Under 2013 var Bengt Norrving universitetsdirektör. Infrastruktur KI genomför tillsammans med Akademiska Hus en stor satsning på nya byggnader och moderna lokaler för att bättre möta behov inom forskning och utbildning. När planerna för Hagastaden och ett nytt, högmodernt universitetssjukhus tog fart, blev det ett tillfälle för KI att realisera planerna för campus Solna. Inte minst är det viktigt att dra fördel av de samarbetsoch effektiviseringsmöjligheter som det nya universitetssjukhuset kan erbjuda. Sjukhuset blir universitetets närmaste granne i Solna och planen är att förbinda bland annat Aula Medica, som färdigställdes år 2013, och det nya forskningslaboratoriet Biomedicum med sjukhusbyggnaden. Infrastrukturen ska ge bättre förutsättningar för den moderna medicinska forskningen som i allt högre utsträckning kräver tillgång till avancerad och dyrbar utrustning. Denna bör finnas att tillgå för många forskare och samutnyttjas för att bli kostnadseffektiv. Kvalitet Utgångspunkten för kvalitetsarbetet vid KI är att det sker en ständig förbättring av verksamheten. En förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att detta är integrerat i ordinarie verksamhet. Krav på kvalitet formuleras i olika styroch strategidokument. Under året har en bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning tillsatts. Huvudfrågorna som har behandlats har varit ett effektivare och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning med en optimal utbildningsorganisation och användning av statsanslaget. Utredningens förslag kommer att behandlas under En central betydelse för kvaliteten inom KI:s verksamhet är det internationaliseringsarbete som pågår för att stärka ställningen som ett internationellt ledande forskningsuniversitet. Insatserna syftar till att förbättra kvalitet, konkurrenskraft och mångfald inom forskning, utbildning och administration. Vid KI finns en lång tradition av internationella kontakter och vetenskapliga utbyten med forskare, lärare, doktorander och studenter. Innovation och samverkan För att säkra att innovationer inom medicin och hälsa omsätts till nytta för hälso- och sjukvård har KI under flera år utvecklat ett innovationssystem. Innovationssystemet består idag av ett flertal aktörer med tjänster som alla syftar till att nyttiggöra idéer sprungna ur forskning. KI har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad framstående universitet världen över och samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder. Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att samarbeta med hälso- och sjukvården, och då speciellt med Stockholms läns landsting (SLL). Vårt gemensamma mål är att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter. Detta görs genom kompetensutveckling av personal i vården och implementering av forskningsresultat. För att göra samarbetet effektivt, tas beslut om övergripande strategier för utbildning, forskning och infrastruktur i gemensamma styrgrupper inom KI/SLL-samverkan. Tillsammans med industrin utvecklar KI prövning av läkemedel samt medicinska produkter. 10 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

11 ett medicinskt universitet utbildning på grundnivå och avancerad nivå På väg till föreläsning. Studenter passerar genom den så kallade Vinterträdgården mellan restaurang Jöns Jacob och Karolinska Institutets universitetsbibliotek på campus i Solna. I bakgrunden syns småstugorna grupprum som ger studenterna större möjlighet att studera både enskilt och i grupp. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING Foto: Andreas Beronius

12 utbildning på grundnivå och avancerad nivå UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Utbildningsutbudet Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige. Under året har KI erbjudit ett fyrtiotal programutbildningar och drygt 80 fristående kurser. Tyngdpunkten i utbudet ligger på program som leder till en yrkesexamen samt påbyggnadsutbildningar för dem som har en utbildning inom hälso- och sjukvård. KI har en ambition att ge en ökad andel utbildning på avancerad nivå inom områden med koppling till lärosätets starka forskningsområden. All utbildning, oavsett nivå, ska ha en tydlig forskningsanknytning för att skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning. Enligt aktuella arbetsmarknadsprognoser för de närmaste åren, kommer det att finnas stor efterfrågan på de yrkeskategorier KI utbildar. Det finns även ett stort behov av kontinuerlig vidareutbildning för olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KI samverkar med hälso- och sjukvården och andra avnämare i samband med utbudsplaneringen och kring utbildningarnas innehåll. Under senare år har arbetet med utbildningsutbudet varit fokuserat på att långsiktigt anpassa det till takbeloppet. KI har bland annat avvecklat två nybörjarprogram och minskat omfattningen av fristående kurser. Vidare har KI arbetat för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för att utbildningsuppdraget ska kunna genomföras med hög kvalitet. KI har därför minskat antalet program som inte har antagning varje läsår. Nysatsningarna under året har varit få, men det nya magisterprogrammet Public Health in Disasters som är ett Erasmus Mundusprogram har startat (se även avsnittet Internationalisering). KI:s program erbjuds framför allt som campusutbildning, med undantag för vissa specialistsjuksköterskeprogram, medan fristående kurser oftare ges i distansform. Enligt regleringsbrevet ska KI vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker. KI har gjort bedömningen att det inte funnits behov av att starta någon kurs under I tabellerna nedan redovisas fördelningen av helårsstudenter (hst), dels mellan program och fristående kurser, dels mellan grundnivå och avancerad nivå. Fördelning mellan program som leder till yrkesexamen, program som leder till generell examen samt fristående kurser Hst % Hst % Hst % Hst % Generell examen nybörjare Generell examen påbyggnad Yrkesexamen nybörjare Yrkesexamen påbyggnad Fristående kurser Summa Kursers fördelning på grundnivå respektive avancerad nivå Hst % Hst % Hst % Hst % Grundnivå Avancerad nivå Ej klassificerad Summa Källa: Ladok. 12 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

13 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenterna Söktryck per programtyp (behöriga förstahandssökande) Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats Nybörjarprogram , , , ,4 Påbyggnadsprogram (ej magister/master) 511 2, , , ,8 Magister-/masterprogram 334 2, , , ,4 Totalt , , , ,2 Källa: VHS, NyA, Open. Sökande KI:s utbildningsprogram har generellt sett ett högt söktryck som dessutom ökat jämfört med Antalet behöriga förstahandssökande ökade på de flesta program. Den totala ökningen var nio procent. De flesta av KI:s program har mer än två behöriga förstahandssökande per plats. På psykologprogrammet ökade antalet behöriga förstahandssökande med 43 procent till 9,4 sökande per plats. Bland påbyggnadsutbildningarna kan bland annat märkas ett fortsatt ökat söktryck på magister- och masterprogrammen på engelska. Breddad rekrytering KI:s arbete med breddad rekrytering handlar både om att rekrytera nya grupper av studenter och att skapa goda studieförutsättningar för dem som redan studerar vid universitetet. KI erbjöd under 2013 studenterna individuell handledning i vetenskapligt skrivande på svenska. I ett pilotprojekt har KI dessutom erbjudit språkhandledning på engelska. Studenterna har möjlighet att få handledning såväl på campus som på distans. KI anordnar en seminarieserie i vetenskapligt skrivande. Fler utbildningsprogram har 2013 tagit del av seminarieserien än tidigare år. Som ett led i att bredda rekryteringen har KI även studentambassadörer som besöker och presenterar KI:s verksamhet på gymnasieskolor inom Stockholms län. KI eftersträvar en så blandad grupp som möjligt bland ambassadörerna, både avseende kön och etnisk tillhörighet. Vid KI:s tre samarbetsgymnasier i Huddinge, Solna och Tensta har bland annat inspirationsföreläsningar och studiebesök genomförts. En annan viktig del i arbetet med breddad rekrytering är att KI erbjuder presumtiva studenter möjlighet att skugga en student. Studentinflytande Studenternas medverkan är en viktig förutsättning för utveckling av KI:s verksamhet. Studenter på samtliga nivåer har möjlighet till inflytande i KI:s beredande och beslutande organ. För att ytterligare stärka studentinflytandet har KI under 2013 inrättat en särskild samverkansgrupp som består av studentrepresentanter och KI:s ledning. Gruppen sammanträder regelbundet. För beslutförhet i organ som har direkt ansvar för utbildningsfrågor, krävs att minst en studentrepresentant är närvarande, förutsatt att en sådan finns utsedd. För att främja studentinflytandet anordnar KI årligen utbildning för studenter aktiva inom beslutande och beredande organ. Studenterna utbildas om gällande lagar och förordningar samt KI:s organisations- och beslutsstruktur. KI har avtal med de två studentkårerna vid lärosätet avseende ansvar för studentinflytande och utbildningsbevakning. KI ger finansieringsstöd för detta liksom för student- och doktorandombudsmän. År 2013 var 63 procent av studentrepresentanterna i beslutande organ kvinnor (KI:s styrelse, de interna verksamhetsstyrelserna och programnämnderna), vilket är en minskning med fem procentenheter jämfört med Studentpopulationen består till 73 procent av kvinnor. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

14 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildningsuppdraget Helårsstudenter och helårsprestationer Antalet helårsstudenter uppgick 2013 till och antalet helårsprestationer (hpr) till inom ramen för takbeloppet. Detta är en ökning av både helårsstudenter och helårsprestationer jämfört med Utfallet är högre än tidigare prognos vilket framför allt beror på att pre-stationsgraden blev högre än beräknat. Resultatet för 2013 låg 30,4 miljoner kronor (mnkr) över takbeloppet efter ersättning för helårsprestationer från december Respektive programs andel av det totala antalet helårsstudenter illustreras i diagrammet nedan. Antal helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsprogrammen framgår av tabell 4 i tabellbilagan. Helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet Enligt regleringsbrevet ska KI redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkar- och tandläkarprogrammet. Uppgifterna framgår av tabellen nedan. I tabell 3 i tabellbilagan framgår hur antalet helårsstudenter utvecklats över tid. Totalt antal helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet Läkarprogrammet Tandläkarprogrammet 412 Källa: Ladok Helårssutdenter vid KI 2013 (totalt 6 014) Källa: Ladok. Fristående kurs 8 % Magister och master 7 % Övriga påbyggnadsprogram 2 % Spec sjuksköt. progr. (påbyggn.) 8 % Biomedicinska analytikerprogrammet 3 % Övriga nybörjarprogram 11 % Arbetsterapeutprogrammet 4 % Tandläkarprogrammet 7 Psykologprogrammet 5 % % Läkarprogrammet 26 % Sjukgymnastprogrammet 6 % Sjuksköterskeprogrammet 13 % Antagning till psykologprogrammet Psykologprogrammet på KI startade höstterminen 2007 med 40 platser genom omfördelning av befintliga resurser. KI har stegvis tilldelats 30 nybörjarplatser och programmet har därmed 70. Höstterminen 2013 registrerades 85 studenter på termin 1. Studenter som inte tagit poäng Enligt regleringsbrevet ska alla lärosäten redovisa antalet helårsstudenter som var registrerade höstterminen 2012 men inte tagit poäng. KI har analyserat effekterna av att återrapportera enligt regleringsbrevets definition. KI har sedan gjort en analys enligt en definition där vi även uteslutit de studenter som gjort sena avbrott eller har underkända resultat. KI anser att dessa borde generera ersättning även fortsättningsvis. Slutdatum för vårterminen 2013 har satts till den 31 augusti 2013, men i jämförelsesyfte har en analys gjorts med slutdatum 31 december Den beräknade ersättningen för årets verksamhet uppgick till 631,1 miljoner kronor. Tillsammans med prestationerna från december 2012 på 2,2 miljoner kronor belastas anslaget för 2013 med 633,4 miljoner kronor. Detta medför ett utgående anslagssparande om 19,4 miljoner kronor. Ersättning för hst och hpr inom takbeloppet , mnkr* Takbelopp 619,4 616,1 589,2 603,0 Ersättning 553,8 588,0 599,0 633,4 Under/över takbelopp -65,7-28,2 11,2 30,4 * Inklusive tilläggsanslag för perioden Antal helårsstudenter som inte tagit poäng Definition enligt regleringsbrevet, KI:s definition Källa: Ladok. KI:s definition Analysen vid årsskiftet visar att det för en del studenter tar mer än en extra termin att klara av vissa examinationer. KI anser att det därför kan finnas skäl att se över de tider som anges för uppföljningen oavsett vilken analysmetod som tillämpas. Om man använder definitionen enligt regleringsbrevet tas inte hänsyn till lärosätets arbete med till exempel omexaminationer. KI menar att definitionen därför bör ses över. Källor: Ladok, regleringsbrevet. 14 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

15 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Examina Det totala antalet utfärdade examina har ökat i jämförelse med Ökningen beror bland annat på att effekten av de inställda antagningarna på sjuksköterskeprogrammet minskat i och med att den första kullen i det nya programmet har tagit examen under året. Detta påverkar både antal sjuksköterskeexamina och kandidatexamina i omvårdnad. Antalet magisterexamina har ökat med 86 procent, vilket beror på att specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI nu även leder till en generell examen. Antalet utfärdade examina framgår av tabell 5 i tabellbilagan. Antal examina Examen Yrkesexamen Generell examen Totalt antal examina Totalt antal individer Källa: Ladok. Vissa av KI:s utbildningar leder till både en generell examen och en yrkesexamen. Antalet individer som erhållit examen är därför lägre än det totala antalet utfärdade examina. Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamheten vid KI består av uppdragsutbildning och beställd utbildning. Intäkterna för uppdragsverksamheten uppgick 2013 till 61,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 12,3 procent jämfört med En förklaring till minskningen är att Socialstyrelsens psykiatrisatsning upphörde Intäkter av uppdragsverksamhet fördelade på finansiär 2013 Svenska företag 11 % Utländska finansiärer 10 % Övriga statliga myndigheter 27 % Internationalisering Internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i enlighet med fastställd handlingsplan. Målet med arbetet är att KI:s studenter efter avslutad examen ska ha kompetens för arbete såväl i mångkulturella miljöer som på en internationell arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar. KI ska även vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter. KI eftersträvar ett ökat lärarutbyte och har därför infört tillfälliga bidrag för veckolånga utbyten till länder där externfinansiering saknas. Linnaeus-Palmeprogrammet kommer också att kunna bidra till ett mer omfattande lärarutbytet framöver under förutsättning att ansökningar beviljas. Glädjande är att antalet inresande lärare inom utbytesprogram ökat jämfört med 2012, från 23 till 30. KI deltar för närvarande i tre Erasmus Mundussamarbeten riktade mot Indien, Sydafrika och Europa. Erasmus Mundus är EU-finansierade mobilitets- och utbildningssamarbeten som drivs i konsortier. Under 2013 beviljades KI finansiering för magisterprogrammet Public Health in Disasters tillsammans med Universidad de Oviedo, Spanien, och Université catholique de Louvain, Belgien. Programmet startade hösten 2013 och leder till en gemensam examen mellan KI och Universidad de Oviedo. KI har fortsatt arbetet med informationsträffar om lärar- och studentutbyten, sociala aktiviteter för in- och utresande lärare och studenter, samt kurser i att undervisa på engelska. Antalet utresande studenter har ökat jämfört med Den största ökningen står läkarprogrammet för. Vidare gör ett antal KI-studenter varje år delar av sitt examensarbete utomlands utanför utbytesprogram. Studenter som deltar i internationella kurser som Global hälsa och Medicinsk utveckling i Europa och EU genomför också en del av sin utbildning utomlands. En minskning i antalet inresande studenter gör att skillnaden mellan antalet in- och utresande är mindre än på senare år. Den största minskningen har skett inom gruppen inresande studenter från Europa. För jämförelser av hur studentutbyte utvecklats de senaste åren, se tabell 6 i tabellbilagan. Organisationer och stiftelser 3% Universitet och högskolor 12 % Källa: Agresso. Kommuner och landsting 37 % KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

16 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studentutbyten 2013 Utbytesstudenter per världsdel år 2013 Andel inresande studenter till Karolinska Institutet Andel utresande studenter från Karolinska Institutet ASIEN NORDAMERIKA EUROPA SYDAMERIKA AFRIKA OCEANIEN Studieavgifter för tredjelandsstudenter KI hade totalt 94 studieavgiftsskyldiga studenter under Inom ramen för studieavgiftsverksamheten erbjöds under året sju masterprogram och ett antal fristående kurser på engelska. Höstterminen 2013 registrerades 37 nya studieavgiftsskyldiga studenter på KI:s masterprogram. Femton av dessa hade helt stipendium. Därtill registrerades tio studenter på fristående kurser. Slutligen antogs åtta studenter till magisterprogrammet Public Health in Disasters. Studenterna kommer att påbörja sina studier vid KI vårterminen Det totala antalet helårsstudenter 2013 uppgick till 51 och antalet helårsprestationer till 50. KI uppvisar fortsatt gott resultat i International Student Barometer 2012/13 som mäter internationella studenters nöjdhet med utbildningens kvalitet och mottagandetjänster. De satsningar som KI gör inom studieavgiftsfinansierad verksamhet till exempel utveckling av den engelskspråkiga webben främjar lärosätets hela internationalisering och utbildningsverksamhet. Den studieavgiftsfinansierade verksamheten innebär ett visst administrativt merarbete. Kostnaden för detta finansieras via studieavgiften. KI hade 75 tredjelandsstudenter inom ramen för utbytesavtal under 2013, att jämföra med 80 föregående år. KI har inte ingått några nya strategiska avtal med universitet utanför EU/EESområdet med anledning av införandet av studieavgifter. Samarbetet med Migrationsverket har fungerat tillfredsställande förutom i några fall då tredjelandsstudenters uppehållstillstånd försenats trots betald studieavgift. Det har även förekommit oklarheter kring uppehållstillstånd för studenter som antagits till kurser som omfattar mindre än 30 högskolepoäng. Andelen registrerade tredjelandsstudenter på termin 1 inom masterprogram på engelska har ökat jämfört med 2012, vilket framgår av tabellen nedan. Tredjelandsstudenter på termin 1 på masterprogram på engelska Andel registrerade (%) 14,3 15,1 21,5 Källa: Ladok. Som framgår av tabellen nedan, uppvisar den studieavgiftsfinansierade verksamheten för första gången ett positivt resultat. Detta beror huvudsakligen på att antalet studieavgiftstudenter ökat. Intäkter och kostnader för den studieavgiftsfinansierade verksamheten , mnkr Intäkter 1,7 5,7 9,3 Kostnader 3,6 5,9 7,6 Totalt -1,9-0,2 1,7 Källa: Agresso. 16 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

17 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Foto: Camilla Svensk Blivande arbetsterapeuter. Anders Nylund och Helene Gustafsson, som båda studerar till arbetsterapeuter, pluggar tillsammans i Karolinska Institutets universitetsbibliotek i Huddinge. Kvalitet Utredning av utbildningarnas kvalitet och forskningsanknytning Under året har KI utrett hur kvaliteten i utbildningarna kan stärkas. Utredningen inbegriper frågor om hur KI kan skapa berikande samband mellan forskning och utbildning, möjliggöra attraktiva anställningar för lärare och optimera utbildningsorganisationen. Slutrapporten, med förslag på åtgärder, presenteras i början av Översyn av examensarbetskurser och examensarbeten Under 2012 initierade KI en översyn av examensarbetskurser för att säkerställa att de examensarbeten som utförs av KI:s studenter håller god och jämn kvalitet. Resultatet av granskningen presenterades i januari I den första fasen av projektet granskades totalt 56 kursplaner för examensarbetskurserna. Kursplanerna granskades i förhållande till de mål som anges för respektive utbildning i högskoleförordningen. Av kursplanerna bedömdes 18 procent ha hög överensstämmelse med målen i högskoleförordningen, 41 procent både hög och bristande överenstämmelse och 41 procent bristande överensstämmelse. I den andra fasen av projektet granskades 94 slumpvis utvalda examensarbeten. Vid bedömningen användes kriterier för granskning av examensarbeten vid KI, kompletterade med mål för bedömning av möjlig måluppfyllelse via examensarbetet. Av examensarbetena bedömdes 51 procent hålla hög kvalitet och 49 procent bristande kvalitet. Resultaten av översynen har delgetts ansvariga vid institutionerna som uppmanats att, i berörda fall, revidera kursplanen. I de fall själva examensarbetena bedömts som svaga har institutionerna uppmanats att göra förändringar när det till exempel gäller handledningsmodeller. Universitetskanslersämbetets utvärderingar Under våren 2013 granskade Universitetskanslerämbetet cirka 30 examina som utfärdas vid KI. I granskningen ingick bland andra sjuksköterskeexamen, kandidat- och magisterexamen i omvårdnad, tio specialistsjuksköterskeexamina, läkarexamen och tandläkarexamen. De nio examina som KI hittills har fått resultatet för, har erhållit omdömet hög kvalitet. Utredning av möjligheterna att samordna och stärka anatomiundervisningen KI har under 2013 utrett möjligheterna att inrätta ett kliniskt anatomicentrum. Syftet är att höja kvaliteten i anatomiundervisningen genom att öka klinisk relevans, fördjupa progression och främja interprofessionellt lärande inom KI:s utbildningar. Ett annat syfte är att erbjuda landstingets personal klinisk professionsträning för att främja sjukvårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Utredningen visar att det finns vinster med att samordna anatomiundervisningen, men vissa frågor måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

18 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Åtgärder för att stärka kvaliteten i verksamhetsförlagd utbildning KI har under året arbetat med att stärka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Ett projekt handlar om avvikelserapportering. Många av KI:s studenter kommer efter utbildningen att arbeta med avvikelserapportering. KI utreder därför tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL) om studenterna kan ges möjlighet att träna detta redan under VFU:n. Projektet syftar också till att kvalitetssäkra VFU:n genom att studenterna får möjlighet att anmäla avvikelser som berör till exempel planering och handledning. Projektet slutrapporteras under Se vidare Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning. Åtgärder för att höja kvaliteten i pedagogisk verksamhet Stödfunktioner för pedagogisk verksamhet och IT Under 2013 har KI samordnat sina pedagogiska stödfunktioner genom att inrätta Centrum för lärande och kunskap (CLK). CLK:s huvuduppgift är att ge pedagogiskt stöd vid utveckling av kurser och utbildningsprogram samt att stödja utbildningarna i användandet av informations- och kommunikationsteknik. Verksamheten har fyra fokusområden: lärande och IT, pedagogisk utveckling, fysiska lärandemiljöer och utvärdering. Pedagogiska kurser och kompetensutveckling Under 2013 genomfördes tolv kurser i högskolepedagogik som sammantaget drygt 300 lärare deltagit i. Universitetet har vidare anordnat en lärardag med fokus på utvecklande av det pedagogiska IT-stödet vid KI:s utbildningar. I lärardagen deltog drygt 120 lärare, kliniska handledare och studenter. Internetbaserad kursverksamhet Under 2013 har KI slutit avtal med den internationella utbildningskoncernen edx vilket gör det möjligt att erbjuda nätbaserade kurser, så kallade Massive Open Online Courses (MOOC), till hundratusentals studenter världen över. EdX synliggör KI som utbildningsaktör vilket bidrar till en ökad rekryteringsbas av nationella och internationella studenter. Initialt kommer fyra kurser att erbjudas vid KI höstterminen Ett långsiktigt mål är att samverkan med edx ska bidra till att etablera KI som en tongivande aktör på den framväxande globala utbildningsmarknaden. Lika villkor Könsfördelning De flesta av KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå har en ojämn könsfördelning där män utgör en minoritet. Endast läkarprogrammet har en relativt jämn könsfördelning. Det är svårt att påverka könsbundna yrkesval; ett liknande mönster kan ses vid andra lärosäten med vårdutbildningar samt på den arbetsmarknad studenterna möter efter examen. Totalt sett är förändringarna jämfört med 2012 små, men skillnader kan noteras på programnivå. Till exempel har andelen män bland nybörjare på optikerprogrammet ökat från 15 procent till 25 procent och på psykologprogrammet från 35 procent till 41 procent. För att påverka könsbundna utbildningsval har KI till exempel alltid representanter för båda könen i marknadsföringen till presumtiva studenter. Könsfördelning bland nybörjare på nybörjarprogram 2013 Källa: Ladok. Audionom- Arbetsterapeut- Biomedicin- Biomedicinsk analytiker- Läkar- Logoped- Optiker- Psykolog- Röntgensjuksköterske- Sjukgymnast- Sjuksköterske- Tandhygienist- Tandläkar- Nybörjarprogram totalt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Män Kvinnor Könsfördelning bland nybörjare på påbyggnadsprogram 2013 Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet Spec.sjuksköterskeprogrammet Progr. i odont. profylaktik Magisterprogram Masterprogram Påbyggn. program totalt 0% 20% 40% 60% 80% 100% Män Kvinnor 18 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

19 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lika villkor i utbildningen KI har under året fortsatt arbetat med att stärka lika villkorsperspektivet i universitetets utbildningar. Exempel på områden där lika villkor tas upp i utbildningen är patientbemötandefrågor och studenternas framtida yrkesroll. Lika villkor tas även upp i kurser som behandlar kunskapsområden där det finns koppling mellan olika patientgrupper och sjukdomsförekomst. Under 2013 har optikerprogrammet genomfört ett projekt för att bland annat förbättra studenters bemötande av patienter och för att förbereda dem för risken att bli ifrågasatta. För att förbättra studenternas studiesociala miljö vad gäller lika villkor har arbetsterapeutprogrammet genomfört ett projekt där ett så kallat socio-kamratstöd implementerats. Projektets syfte är att stödja nybörjarstudenter i övergången till högskolestudier. KI informerar samtliga nyantagna studenter om diskrimineringslagstiftningen och om de stödfunktioner som finns vid lärosätet. Studenternas studiesociala miljö följs upp i kursvärderingsenkäterna. Ökad kunskap och medvetenhet hos handledare i VFU är av avgörande betydelse för att främja lika villkor i utbildningen. KI erbjuder därför sina lärare och kliniska handledare utbildning i dessa frågor. Universitetets nya webbutbildning om lika villkor och diskriminering har också börjat användas för att öka kunskapen hos administrativ personal och lärare. KI erbjuder även studenter utbildning om framför allt diskrimineringslagen och lika villkorsperspektiv i utbildningen. Särskilda åtaganden Tandvårdscentral KI ska enligt regleringsbrevet driva en tandvårdscentral i anslutning till tandläkarutbildningen. Tandvårdscentralen ska tillgodose såväl utbildningens behov som behovet av klinisk odontologisk forskning och utvecklingsarbete. Verksamheten består av såväl barn- som vuxentandvård. Vården som ges vid tandvårdscentralen omfattar allt från rådgivning till avancerad specialistvård. Till verksamheten hör även vissa stödfunktioner. Under 2013 omfattade verksamheten cirka patientbesök. Anslagsposten för tandvårdscentralen var 95,4 miljoner kronor och totalkostnaden 109,1 miljoner kronor. KI fördelar utöver det anvisade anslaget vissa ytterligare medel till verksamheten. Integrationssatsningar Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utbildning från tredje land KI har i uppdrag att tillsammans med universiteten i Lund, Göteborg och Linköping anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utbildning från tredje land. KI samordnar utbildningarna som vardera omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). När det gäller den kompletterande utbildningen för läkare har KI planerat för att kunna anordna VFU även i primärvården. De förändringar i upplägget av den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor som genomfördes inför höstterminen 2012, bedöms sammantaget ha underlättat studenternas lärande under VFU:n. En av de studenter som påbörjade sin utbildning höstterminen 2012 och en av dem som påbörjade sin utbildning höstterminen 2013 har avbrutit studierna på grund av personliga skäl. Studenter på den kompletterande utbildningen för tandläkare har varierande förkunskaper eftersom de har olika utbildningsbakgrund och det är därför svårt att tillgodose samtliga studenters utbildningsbehov. Under året påbörjades därför en utredning av möjligheten att förlänga utbildningen till tre terminer. Urvalskriterierna vid antagning har förändrats för att få en studentgrupp som har bättre förutsättningar att klara utbildningen. Goda kunskaper i svenska är viktigt för att kunna tillgodogöra sig utbildning. På den kompletterande utbildningen för tandläkare har noterats att kunskaperna varierar. KI och Sfa-medicin (yrkesinriktad språkutbildning för personer med utländsk akademisk examen i ett medicinskt yrke) i Södertälje har därför under läsåret 2012/2013 bedrivit ett gemensamt språkprojekt. Studenterna har erbjudits språkstöd både i grupp och individuellt, och den enskilda studentens språkutveckling har följts under läsåret. Erfarenheter från projektet är att gruppen som helhet fick något bättre svenskkunskaper medan en mer positiv utveckling kan ses för enskilda studenter. Under våren 2013 genomförde KI en uppföljning av utbildningarna vid samtliga lärosäten som har i uppdrag att anordna kompletterande utbildning. Resultatet visar att nästan nio av tio anser att kompletteringsutbildningen har förberett dem för Användning av medel för kompletterande utbildning 2013 (% av kostnader ) Läkare Sjuksköterskor Tandläkare Planering 12,0 3,9 1,0 Antagning 4,6 0 1,9 Validering 0,0 0,0 0,0 Undervisning 19,7 31,6 11,2 Verksamhetsförlagd utbildning 34,2 26,6 33,7 Övrigt, inkl. indirekta kostnader och lokaler 29,5 37,9 52,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 Källa: Institutionernas uppskattningar KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

20 utbildning på grundnivå och avancerad nivå arbetslivet i Sverige i stor eller mycket stor utsträckning. Nära två av tre upplever att arbetsgivare de varit i kontakt med har sett kompletteringsutbildningen som ett mervärde utöver yrkeslegitimation. Efter genomförd kompletteringsutbildning har nio av tio sökt arbete inom sin profession. Antal sökande, registrerade och examinerade studenter samt antal helårsstudenter inom den kompletterande utbildningen, framgår av tabell 7 i tabellbilagan. På föregående sida redovisas hur kostnaderna för kompletterande utbildning fördelas på olika kostnadsslag. Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning KI erhöll för ,6 miljoner kronor (2:72 ap. 6) för att utveckla klinisk utbildning och forskning. KI beslutade att även under 2013 använda medlen för klinisk utbildning. Under 2013 har stort fokus legat på VFU-försörjningen eftersom behovet av verksamhetsförlagda utbildningsplatser ökar och det är av största vikt att platserna håller god kvalitet. Framför allt sjuksköterske- och specialistsjuksköterskutbildningarna har under vissa perioder problem att hitta VFU-platser som motsvarar behoven. Ett led i arbetet med att skapa fler platser av god kvalitet är pedagogisk fortbildning, varför KI under året erbjudit kurser, seminarier och workshops. Under året har arbetet med att ta fram ett utvärderingsinstrument för VFU slutrapporterats. I de tre pilotstudier som genomförts under 2013 har det framkommit vilka delar av VFU:n som håller hög kvalitet och vilka som behöver förstärkas. Samverkan mellan lärosätet och sjukhusen samt utformning av utbildningsuppdrag och lärandemål är exempel på områden som behöver utvecklas. Det viktigaste resultatet av pilotstudierna är att VFU av hög kvalitet bygger på god handledning. En handledarguide har därför tagits fram som beskriver studentens väg genom VFU:n. En ytterligare kvalitetshöjande insats är att samtliga studenter under den första delen av VFU:n ska genomgå en obligatorisk webbaserad utbildning avseende journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. 20 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 2014 2015 Karolinska Institutets uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet är

Läs mer

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska

Läs mer

Korta fakta

Korta fakta Korta fakta 2012-2013 Karolinska Institutet e Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ett medicinskt universitet

Årsredovisning 2014. Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2014 Ett medicinskt universitet A (Dnr 1-714/2014) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ett medicinskt universitet

Årsredovisning 2014. Ett medicinskt universitet Årsredovisning 214 Ett medicinskt universitet A (Dnr 1-714/214) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. (Dnr 1-18/2013) UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 11 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 22

ÅRSREDOVISNING 2012. (Dnr 1-18/2013) UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 11 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 22 Årsredovisning 2012 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Årsredovisning 2010. (Dnr 281/2011-100)

Årsredovisning 2010. (Dnr 281/2011-100) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

OMSLAGSBILDEN. Foto: Camilla Svensk

OMSLAGSBILDEN. Foto: Camilla Svensk Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av

Läs mer

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4354/07 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 21 226 223 142 14 129 13 149 165 25 235 282 279 266 261 22 228 225 221 223 23 29 517 568 55 566

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd:

Verksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd: Verksamhetsplan Styrelsen för utbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-371/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för utbildning Dekanus: Annika Östman Wernersson Prodekanus: Gunnar Nilsson INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Public Health Sciences, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2004-09-01.

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Uppföljning av ifrågasättandet av rätten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet Uppsala universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Annika Vänje 08-563 08587 Annika.vanje@hsv.se

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Mall för samverkansavtal mellan xx

Mall för samverkansavtal mellan xx Mall samverkansavtal 2016-06-16 Mall för samverkansavtal mellan xx högskola 1 och xx kommun/stadsdelsförvaltning/annan part 1 Bakgrund Kommunerna i Storstockholm och lärosäten med vårdutbildning är överrens

Läs mer

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen

Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens läns landsting - Arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen Bilaga till 2 i avtalet mellan Umeå universitet och Västerbottensläns landsting rörande verksamhetsförlag utbildning Kvalitetskrav för handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Västerbottens

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Experimentell forskning under ett tak Experimentella forskare från fem institutioner,

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer