Vasallen årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona

2 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter till attraktiva och levande stads delar med ny verksamhet. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv ska fastigheterna vara attraktiva förvärvsobjekt. Historik Vasallen AB bildades 1 september Sedan starten har bolaget förvärvat 24 försvarsanläggningar på 19 orter. Av dessa är 14 anläggningar nu omvandlade och sålda. Fastigheter I dag utvecklar Vasallen fastigheter på 9 orter: Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Därutöver har Vasallen markinnehav i Falun och Ystad. Vasallens totala fastighetsbestånd omfattar kvm lokalarea. En genomsnittlig anläggning omfattar cirka kvm lokalarea fördelat på flera olika lokaltyper, till exempel kontor och utbildning, verkstad och lättare industri samt förråd och lager. Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvudkontoret i Örebro finns utvecklingsresurser samt administrativa stödresurser. Vasallen har 59 anställda.

3 Nettoomsättningen ökade till 236 (220) Mkr, varav hyresintäkter 181 (159) Mkr. Driftöverskottet ökade till 21 (8) Mkr. De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 116 (129) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 128 (148) Mkr medan resultat före skatt blev 141 (159) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 115 (134) Mkr. Totalt nyuthyrdes (99 000) kvadratmeter med en årshyra om 32 (59) Mkr. Investeringarna ökade till 421 (303) Mkr. i korthet Ekonomiska data Mkr Nettoomsättning Hyresintäkter Driftöverskott fastigheter 21 8 Värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Årets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 1 1 Soliditet, % nettoomsättning, MKR INVESTERINGAR, MKR FÖRSÄLJNINGAR, MKR Ökade hyresintäkter förbättrade nettoomsättningen Investeringarna fortsatte att öka som en följd av den starka kontraktsportföljen Beslutet att sälja hela verksamheten i en samlad portfölj bromsade delförsäljningar i beståndet.

4 2 VD-kommentar Nya förutsättningar i turbulent tid Framgångsrika uthyrningar och lyckade ombyggnadsprojekt blandades med finanskris och inställda försäljningsplaner. För Vasallen var 2008 ett omvälvande år som till slut ledde till nya strategier för framtiden. För min del dominerades året inledningsvis av processen runt försäljningen av Vasallen. Det var i maj som styrelsen efter analys av Vasallens framtid beslutade att sälja hela verksamheten i ett paket. Första kontakten med marknaden togs i början av sommaren. Initialt var intresset stort men efter sommaren hårdnade läget på finansmarknaden och vår försäljningsprocess började tappa fart. I oktober stod det klart att vi hade lyckats pricka den värsta finanskrisen i mannaminne. De bud styrelsen slutligen fick motsvarade inte förväntningarna och försäljningsprocessen avbröts. Utgången var en besvikelse men vi anpassade oss snart till det nya läget. Vi befann oss på en stagnerad fastighetsmarknad med få transaktioner. Vi hade fått värdefulla erfarenheter om marknadens syn på Vasallen. Detta ledde till att styrelsen i december kunde besluta om en ny strategi för framtiden innebärande att vi under de närmaste åren kommer att skapa ett ännu attraktivare förvärvsobjekt som kan säljas när marknaden åter är redo. En annan effekt av finanskrisen är att det är svårare för investerare att finansiera sina förvärv, vilket har lett till att direktavkastningskraven har ökat. Detta leder i sin tur till att värdet på fastigheter har minskat. Sannolikt kommer trögheten på marknaden att bestå även en bit in på Den lågkonjunktur vi ser kommer förmodligen att fördjupas ytterligare och därmed få en negativ påverkan på såväl hyres- som fastighetsmarknaden. Vasallen har dock en god soliditet och en stark kontraktsportfölj och är väl rustat för att stå emot påfrestningarna. Vid sidan av försäljningsprocesser och finanskris innehöll året flera händelser av olika karaktär. I Östersund säkrades det så kallade Certusprojektet genom att kontrakt tecknades med olika myndigheter för cirka kvm. Certusprojektet innebär en sam lokalisering av bland andra räddningstjänst, polis och åklagare. I Strängnäs slutfördes Campusprojektet med lyckat resultat. Campus innehåller lokaler för gymnasium, komvux med mera. I Visby komplicerades ombyggnationen av fyra byggnader till nytt kommunhus då vi upptäckte att det fanns kreosot i bjälklagen. Något sådant har aldrig tidigare hittats i Vasallens byggnader. Saneringen kommer att både förlänga och fördyra ombyggnationen. Kommunen beräknas börja flytta in i december Vid halvårsskiftet sålde vi Älvbrinken i Boden till Bodens kommun. Uthyrningsåret 2008 nådde inte riktigt upp till tidigare års höjder. Totalt hyrdes kvm ut, vilket är kvm under målet. Resultatmässigt är detta det sämsta året i Vasallens elvaåriga historia. För första gången gör bolaget en förlust och resultatet uppgick till 115 Mkr. Förlusten beror i huvudsak på två faktorer. Den negativa värdeutvecklingen på marknaden har drabbat resultatet med en orealiserad värdeminskning om 116 Mkr. Utöver detta har Vasallen ett lågt driftnetto för 2008 beroende på att flera stora ombyggnadsarbeten inte är slutförda och att tecknade kontrakt därmed inte genererar intäkter ännu. Under 2009 kommer driftnettot dock att förbättras avsevärt. Gott utgångsläge I början av 2009 är Vasallen ett stabilt bolag med hög soliditet och goda utvecklingsmöjligheter. Vi har ett intressant bestånd med en bra mix av utvecklingsoch förvaltningsfastigheter. Kontraktsportföljen är stark med en stor andel långa avtal med trygga hyresgäster som genererar starka kassaflöden. Våra medarbetare har hög kompetens och ett stort engagemang. Därför känns det både inspirerande och tryggt att möta v d - k o m m e n t a r v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

5 3 framtiden, trots finanskris och lågkonjunktur. Den nya strategi styrelsen beslutade om, att Vasallen ska vara ett attraktivt förvärvsobjekt inom fem år, förändrar vårt sätt att arbeta de kommande åren. Under det första kvartalet 2009 inleder vi en organisationsförändring som går ut på att skapa en organisation som bättre motsvarar behoven de närmaste åren. Vi ska optimera fastighetsportföljen. Det innebär att vi bland annat kommer att se över möjligheten att både köpa och sälja. Vi kommer också att vara öppna för samarbete med parter som kompletterar Vasallen när det gäller utveckling av våra byggrätter. Under tiden kan vi också vara resurs för ägaren vid eventuell utveckling av ytterligare statliga fastigheter. Vasallen står inte opåverkad av den finansiella oron i omvärlden men min bedömning är att bolaget är väl rustat för de kommande åren med en balanserad fastighetsportfölj, unik utvecklingskompetens och ett stort engagemang hos medarbetarna. Örebro i februari 2009 Håkan Steinbüchel VD v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 v d - k o m m e n t a r

6 4 Strategisk inriktning Stark fastighetsportfölj för framgångs rik försäljning Vision Vasallen ska vara Sveriges främsta fastighets utvecklare med fokus på omvandling av unika objekt till attraktiva fastigheter. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att hållbart utveckla och förädla för svarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Vasallens värdegrund Vasallens gemensamma värderingar kan sammanfattas i fyra värdeord: delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Vasallen är ett utvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och sedan säljer fastigheter. Strategin de närmaste åren är att fortsätta bygga upp en stark fastighetsportfölj med målet att hela koncernen inom fem år ska vara ett attraktivt förvärvsobjekt. Strategin ska bland annat verk ställas genom fortsatt utveckling av beståndet, både uthyrning av befintliga byggnader och exploatering av byggrätter på flera av Vasallens orter. I strategin finns också utrymme för både delförsäljningar och nyförvärv. I dagsläget bedöms marknaden vara ogynnsam för försäljningar, därför har koncernen en avvaktande försäljningsstrategi. En effekt av detta är att fastigheter med hög utvecklingsgrad stannar kvar i bolaget och genererar starka driftnetton vilket möjliggör belåning och ytterligare investeringar. För att tillföra Utdelningspolicy Vasallen ska ge en marknadsmässig utdelning till ägaren. Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till procent av resultatet efter skatt. För räkenskapsåret 2007 gjordes en ordinarie utdelning om 67 Mkr. För 2008 föreslås ingen utdelning till ägaren på grund av årets negativa resultat. Ordinarie utdelning per verksamhetsår, MKR ) 07 2) 08 3) 1) Under 2006 gjordes en efterutdelning om 700 Mkr. 2) Under 2007 gjordes dessutom en extrautdelning om 400 Mkr. 3) För 2008 föreslår styrelsen att ingen utdelning utgår på grund av det negativa resultatet. Avkastning till ägaren Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en femårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation, vilket för närvarande ger ett avkastningskrav på cirka 8 procent. Under 2008 blev avkastningen negativ. I genomsnitt under perioden uppgår avkastningen till 6,4 procent, vilket är något lägre än det långsiktiga målet. s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

7 5 bolaget nya utvecklingsobjekt ser Vasallen över möjligheten att göra kompletterande nyförvärv. På flera orter finns exploaterbar mark, många gånger i lägen som är attraktiva för bostadsexploatering. Så är fallet i till exempel Strängnäs, Vaxholm, Borås, Visby och Karlskrona. Vasallen planerar att utveckla dessa markområden, eventuellt i samverkan med andra aktörer. I början av 2009 inleddes en organisationsförändring med syfte att skapa en organisation som bättre motsvarar framtida behov (se organisationsskiss nedan). Verksamheten delas in i tre affärsområden utifrån geografiska marknader. Allt affärsstöd samt specialistfunktioner inom fastighetsutveckling finns på huvudkontoret. Den lokala närvaron är en förutsättning för utvecklingen och kommer att bibehållas. Ett nära samarbete med kommunens företrädare och näringsliv samt en god kännedom om den lokala marknaden har alltid varit en framgångsfaktor i utvecklingsarbetet. Förutom utveckling av försvarsrelaterade fastigheter kan Vasallen vara en resurs för ägaren i utveckling och försäljning av andra typer av objekt. Koncernens avkastning på eget kapital, % VD AFFÄRSSTÖD Ekonomi/Finans Personal Information Utveckling 10 Affärsområde norr Affärsområde mellan Affärsområde syd Neg. Lågt driftnetto i kombination med värdeminskning i fastighetsbeståndet medförde negativ avkastning Fyrvalla och Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Visborg, Visby Presterud, Kristinehamn Regementet, Borås Rosenholm, Karlskrona v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g

8 6 Mål och måluppfyllelse Målen för 2008 bygger på tre nivåer: mål för koncernen, mål för verksamheten samt specifika mål för respektive dotterbolag. Vasallens mål genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Ekonomiskt mellanår Vasallens måluppfyllelse 2008 var sämre än tidigare år var ett ekonomiskt mellanår. Vasallens nyaste anläggningar befann sig Vasallens mål för koncernen Utfall 2008 Måluppfyllelse Avkastningen uppgick till % 10 6,4 procent. Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet under en femårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent, vilket blir 7,6 procent för perioden Soliditeten ska vara minst 50 procent. Soliditeten blev 57,6 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Resultatet blev negativt. Under perioden uppfylldes målet % Mål för verksamheten Utfall 2008 Måluppfyllelse Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm kvm uthyrt. kvm lokalarea Vasallens dotterbolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till investerat kapital. 70 procent av Vasallens bolag uppfyllde målet. 1) För 2008 förbättrades EVA med 0,3 procent av genomsnittligt investerat kapital. 1) Se sid 18 för kommentarer angående dotterbolagens måluppfyllelse. Uppfyllt Ej uppfyllt % % 1,25 1,00 0,75 0,50 0, Utfall Mål s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

9 7 i ett stadium där tecknade kontrakt innebar stora investeringar som ännu inte genererat hyresintäkter. Detta visade sig i måluppfyllelsen men redan 2009 beräknas hyresintäkterna stiga och driftnettot markant förbättras. Oron på finansmarknaden och konjunkturnedgången påverkade även Vasallen genom att värdet på fastighetsportföljen sjönk och efterfrågan på lokaler minskade. Mål för verksamheten Utfall 2008 Måluppfyllelse Vasallen uppnådde Index 100 index 78. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Ingen mätning genomfördes under 2008 på grund av försäljnings processen. En ny mätning genomförs under Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Den totala sjukfrånvaron i koncernen uppgick till 3,2 procent. Inget dotterbolag ska ha en värmeförbrukning som överstiger 70 procent av Vasallens 115 kw/kvm. bolag uppfyllde målen. Samtliga uppvärmda byggnader skall energideklareras före utgången av Målet uppfylldes. % % Kylmedium R22 ska vara utfasad vid utgången av Alla byggnader som misstänks ligga över 200 Bq/m 3 radon ska mätas. Alla byggnader som är uppförda under åren 1952 till 1972 ska inventeras avseende PCB. En förekomst av R22 finns kvar i Borås och beräknas vara utfasad Några få förekomster hittades och åtgärdades under året. Ett fåtal förekomster hittades och åtgärdsplan har tagits fram. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g

10 8 Marknad Oroligt 2008 ger en svagare fastighetsmarknad Sveriges ekonomi 2008 präglades av en konjunkturavmattning och oro på den globala finansmarknaden. Trovärdigheten mellan aktörerna på finansmarknaden minskade och hotade funktionen i det globala finansiella systemet allvarligt. Situationen förvärrades kraftigt under hösten. Flera amerikanska och europeiska banker gick omkull, förstatligades eller köptes upp av konkurrerande banker. Den ökade turbulensen på finansmarknaden minskade bankernas riskbenägenhet betydligt och bankmarginalerna ökade kraftigt vilket verkade hämmande på fastighetsinvesteringarna, både globalt och i Sverige. Under de första tre kvartalen under 2008 steg inflationen kraftigt, främst på grund av stigande energi- och matkostnader. I september månad nådde den hela 4,4 procent, långt över Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i flera omgångar den viktigaste styrräntan, reporäntan, trots att man samtidigt såg en konjunkturavmattning. Reporäntan höjdes till 4,75 procent så sent som i september månad. Först under det sista kvartalet 2008 märktes effekterna av den globala konjunkturavmattningen på den svenska reala ekonomin. Tillväxten bromsade in allt kraftigare under hösten och under 2009 bedöms tillväxten bli negativ i Sverige. För att försöka dämpa effekterna av den allt kraftigare konjunkturavmattningen och oron på finansmarknaden sänkte Riksbanken under det sista kvartalet reporäntan kraftigt. I början av december sänktes räntan med hela 1,75 procentenheter till 2 procent och ytterligare sänkningar kom under början av Sänkningen av reporäntan, tillsammans med kraftigt fallande oljepris, ledde till att inflationstakten i december hade sjunkit till 0,9 procent. Arbetsmarknaden försämrades kraftigt under höstmånaderna och under sista kvartalet varslades nästan personer i månaden om uppsägning, den högsta nivån sedan krisåren i början av 90-talet. Sysselsättningen minskar i samtliga län men den bedöms bli störst i några industritunga län, såsom bland annat Västra Götaland som är starkt förknippat med fordonsindustrin. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen i december 2008 bedöms Skåne, Halland, Dalarna, Hyra, kontor i bästa lägen, 2008 Kr/kvm Örebro och Norrbottens län klara sig med mindre nedgångar än riket i genomsnitt. Hyresmarknaden Sverige hade en stark ekonomisk tillväxt under flera år, fram till 2008 då tillväxttakten sjönk rejält. Tillväxten tillsammans med en kraftig sysselsättningsökning, fram för allt under 2006 och 2007, ledde till en positiv utveckling på kontorshyresmarknaden i Sverige med åtföljande nyproduktion. Även inom logistik-, handels- och bostadssegmenten har det skett en omfattande nyproduktion de senaste åren. Den allt svagare konjunkturen och oron på finansmarknaden har under de sista månaderna under 2008 lett till en kraftig inbromsning av nybyggandet och en rejäl avkylning av byggmarknaden med höga varseltal som följd. Regeringen har under Stockholm Göteborg Malmö Övriga universitetsstäder: Luleå, Karlstad, Umeå. Övriga regionstäder: Falun, Visby, Gävle, Halmstad, Östersund, Kalmar, Kristianstad, Härnösand, Västerås. Källa: Newsec. m a r k n a d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

11 9 slutet av 2008 återinfört ett ROT-avdrag för att försöka stimulera byggmarknaden och skapa nya jobb. Den kraftiga ökningen av varseltalen under det sista kvartalet 2008 och i början av 2009 kommer att drabba hyresmarknaden med högre vakanser på de drabbade orterna. Hyresökningen bedöms ha avstannat och beroende på hur kraftiga vakansökningarna blir kan det även på vissa håll bli frågan om hyressänkningar. Se hyresutvecklingen för kontor i bästa läge på vissa orter i diagram på föregående sida. Investerarmarknaden På grund av gynnsamma makroekonomiska förutsättningar, en hög likviditet och en hög transparens har det under senare år funnits ett starkt intresse från utländska investerare att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Bland de större utländska investerarna under 2008 kan nämnas Klépierre och ABP Pension Fund (som förvärvade Steen & Ström), Pembroke Real Estate och Valad Property Group. Bland de större svenska investerarna under samma period kan nämnas AP Fastigheter, NIAM, Vasakronan och Kungsleden. På grund av oron på finansmarknaden förutspåddes transaktionsvolymen 2008 minska dramatiskt jämfört med föregående år. Dock skedde några riktigt stora affärer under året som bidrog till att hålla uppe volymen. Tidernas största fastighetsaffär i Sverige skedde under sommaren 2008 när AP Fastigheter tog över Vasakronan till en köpeskilling om 41,1 miljarder kronor. Det fjärde kvar talet var ett mycket svagt kvartal även om Tredje AP-fonden gjorde en storaffär med Kungsleden då de förvärvade 50 procent av deras publika bestånd. Inkluderas Vasakronanaffären i den totala transaktionsvolymen för 2008, mätt i transaktioner över 100 miljoner kr, blir volymen 133 miljarder. Jämfört med den totala transaktionsvolymen 2007 om 146 miljarder är detta en minskning med knappt 10 procent. Utländska investerare stod för 25 procent av investeringarna 2008, jämfört med 59 procent under Exklusive Vasakronanaffären var transaktionsvolymen 92 miljarder, en minskning med en tredjedel, och andelen utländska investerare motsvarade då 37 procent. Under 2008 minskade transaktionsvolymen procentuellt mest inom lager-, industri- och logistiksegmentet medan den ökade inom kontors- och bostadssegmenten. Bankernas utlåningspolicy blev alltmer restriktiv under 2008 och fastighetsaffärer som innan finansoron kunde finansieras med cirka procent får v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 m a r k n a d

12 10 marknadsöversikt Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Marknadsläge Kontor/utbildning A C C B Verkstad/garage A C A B Förråd/lager B C A B Hyresnivå 1) Kontor/utbildning Verkstad/garage (avser kallhyra) Förråd/lager (avser kallhyra) ) Källa: Datscha. idag finansiering med lånat kapital till cirka 50 procent. Till exempel har flera byggprojekt där majoriteten av lägenheterna sålts stoppats på grund av bankernas restriktiva lånepolicy års köpare var de som haft möjlighet att gå in med en relativt stor andel eget kapital. Under de första tre kvartalen under 2008 ökade räntorna vilket tillsammans med bankernas mer restriktiva lånepolicy bidrog till ökade avkastningskrav inom samtliga segment på fastighetsmarknaden. Konkurrenter Vasallen ägde vid utgången av 2008 fastigheter på tio mindre och mellanstora orter spridda över landet. Vasallen har två slags huvudkonkurrenter: fastighetsägare som konkurrerar om hyresgästerna samt exploa törer och fastighetsutvecklare som är konkurrenter när det gäller försäljning av byggrätter eller nyproducerade lägenheter. En vanlig konkurrenssituation uppstår när Vasallen offererar en lokal till en potentiell hyresgäst och därmed konkurrerar med dennes nuvarande hyresvärd. Oftast är konkurrenten en hyresvärd som verkar på orten, men rör det sig om hyresgästetableringar utifrån förekommer det att Vasallen konkurrerar med fastighetsägare på andra orter. På orter med svag fastighetsmarknad är det inte bara andra fastighetsägare som utgör konkurrensen utan även det faktum att det kan vara billigare för hyresgästen att köpa en fastighet som alternativ till att hyra. Endast ett fåtal rikstäckande fastighets-/utvecklingsbolag finns representerade på samtliga Vasallens orter, exempelvis NCC, Peab och Skanska. Desto fler finns representerade på enstaka orter där Vasallen verkar, bland andra ICA Fastigheter, Akelius, Kungsleden, GE Real Estate, Landic Property, Jernhusen samt Kilenkrysset. Konkurrensfördelar Konkurrensen är hård på de flesta hyresmarknader som Vasallen verkar på medan konkurrensen är något mildare när det gäller försäljning av byggrätter för nyexploatering. Vasallen erbjuder i båda fallen fem betydande konkurrensfördelar. 1. Decentraliserad organisation närhet till kunden En stor konkurrensfördel är Vasallens lokalt förankrade organisationer som arbetar med uthyrningsarbete samt tillvaratar möjligheter till nyexploatering. De har en god kännedom om den lokala marknaden och finns på plats, nära hyresgästerna. 2. Lokalt starka varumärken Vasallens fastighetsbestånd ligger vanligen väl samlat på orten, på ett tydligt avgränsat område, vilket ger beståndet en egen, stark identitet. Varje område ges ett eget namn som Vasallen vidareutvecklar som lokalt varumärke. 3. Fastigheternas mångfald Vasallens bestånd innehåller lokalslag med flera olika användningsområden som attraherar olika typer av hyresgäster eller hyresgäster som efterfrågar en mix av till exempel kontor och lager. Att områdena fylls med olika typer av verksamheter är viktigt för att uppnå visionen om en levande stadsdel. Kaserner passar bra att bygga om till utbildning, hotell eller bostäder. Kontors- och utbildningslokaler kan återanvändas efter hyresgästanpassningar. Verkstäder, förråd och garage kräver oftast inga eller måttliga anpassningar för att kunna hyras ut. Fastigheternas fysiska förutsättningar innebär också konkurrensfördelar. De stora volymerna lokaler, ofta med större sammanhängande ytor, innebär goda möjligheter att erbjuda även större hyresgäster en passande lokal. Hyresgästerna upplever också denna flexibilitet som positiv då den ger möjlighet att finnas kvar på området vid en förändrad verksamhetsomfattning. 4. Kompetens Vasallens kompetens för att genomföra hyresgästanpassningar är ytterligare en stor konkurrensfördel. 5. Attraktiva lägen När regementena etablerades under 1900-talet skedde det oftast i utkanten av tätorterna, med kasernerna närmast centrum och skjutbanor och övningsområden längre ut. Efter hand växte tätorterna medan regementena var en för nyexploatering otillgänglig sektor i m a r k n a d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

13 11 Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona A C D A A B B C D B B B B C D B B B stadsbilden. I många fall kom tätorten att omsluta regementet. När dessa sektorer nu har öppnats för exploatering har de ett mycket attraktivare läge än konkurrenternas mark. Vasallens kunder Vasallen har primärt två typer av kunder, de som hyr lokaler och de som köper fastig heter. Hyresgästerna är mycket kredit värdiga, 62 procent av hyresintäkterna kommer från offentlig sektor och 34 procent kommer från aktiebolag. Resterande hyresintäkter kommer från privatpersoner, föreningar, enkla bolag, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar. Att ha kreditvärdiga hyresgäster är extra värdefullt i den rådande finanskrisen och uppskattas bland annat av koncernens kreditgivare. Det är eftersträvansvärt att ha hyresgäster från de flesta branscher som förekommer i näringslivet för att uppnå god riskspridning. Uthyrningar som medför en ökad diversifiering av de branscher som finns representerade i hyresgäststocken är därför önskvärda. De branscher som dominerar i Vasallen, utöver offentlig sektor, är industrivaror och tjänster följt av sällanköpsvaroroch tjänster samt finans och fastighet. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 m a r k n a d

14 12 Fastighetsbestånd Förstärkning av beståndets profil och fortsatt planarbete Under 2008 genomförde Vasallen stora investeringar som en följd av den stora volym nya hyresavtal som tecknades under 2006 och 2007, men även flera mindre förhyrningar gjordes. Stora insatser har även satsats på planarbete för att säkerställa önskad markanvändning och på flera orter möjliggöra nyexploa tering. Fastighetsbeståndets omfattning Vasallens fastighetsbestånd i Sverige bestod 31 december 2008 av 14 fastigheter om totalt 635 hektar, innehållande 490 byggnader med en lokalarea om kvm. Fastigheterna fanns i Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Därutöver finns obebyggda fastigheter i Falun samt i mindre omfattning i Ystad. Vasallen äger också en kontorsfastighet i Hannover, Tyskland. Potentialen för nyproduktion i bestån det bedöms överstiga kvm bruttoarea. Alla byggnader är kategoriserade efter nuvarande eller framtida bedömd användning i lokaltyperna: kontor, utbildning, verkstad och lager samt kategorin övrigt. Exempel på kategorin övrigt är idrottshallar, restauranger, samlingssalar, bostäder etcetera. Beståndet är fördelat på cirka 53 procent kontor och utbildning, cirka 33 procent verkstad och lager samt cirka 14 procent kategorin övrigt. Beståndet innehåller nästan uteslutande lokaler, andelen bostäder understiger en halv procent av den uthyrbara ytan. En typisk försvarsfastighet består av hektar centralt belägen mark bebyggd med byggnader som är byggda under cirka 50 år på 1900-talet och med en lokalarea om kvm. Byggnadsbeståndet är väldigt blandat, innehållande allt från solida sekelskifteskaserner med god arkitektur och moderna verkstads- och lagerlokaler med hög standard, till enkla kallförråd. När ett före detta regementsområde ska utvecklas måste nya detaljplaner upprättas, och det innebär stora möjligheter till förädling och förtätning. Förtätningen medför spännande möten mellan gammalt och nytt och kräver att ny infrastruktur kommer till stånd inom fastigheten, och att dess samband med den övriga staden förbättras. Vasallens fastigheter är i allmänhet mycket pampiga och dominerande i stadsbilden på respektive ort. Militär historia och militära traditioner är förknippade med fastigheterna och allmänheten har oftast en positiv bild av dem. Vasallen har ett ansvar att ta tillvara historien. När fastigheterna får ny användning ska det märkas att det är en ny stadsdel som skapas, däremot bör den militära bakgrunden kunna anas. genomsnittshyra per lokaltyp, kr/kvm loa, 2008 totalt återstående kontraktsvärde per lokaltyp, mkr, Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Kontor Utbildning Verkstad/Lager Övrigt inklusive bostäder Diagrammet illustrerar de genomsnittliga hyresnivåerna för olika lokaltyper vid årsskiftet. Hyresnivåerna är högst för kontors- och utbildningslokaler eftersom det är i dessa lokaltyper som de största investeringarna gjorts. Diagrammet illustrerar kontraktsvärdet per lokaltyp beräknat som respektive avtals årshyra i Mkr multiplicerat med återstående kontraktstid. f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

15 13 Kontraktsportföljen Uthyrningsarbetet under 2008 har främst inneburit att många mindre förhyrningar har gjorts som ytterligare förstärker fastigheternas profil. I genomsnitt har nästan kvm per arbetsvecka hyrts ut. Större förhyrningar har bland annat gjorts i Östersund till Kriminalvården, Räddningstjänsten och SOS Alarm, i Sollefteå till Sollefteå kommun, i Kristinehamn till Kristinehamns kommun, i Visby till Fortifikationsverket, Gotlands kommun och Praktikertjänst, etcetera. I Strängnäs har stora hyrestilläggsavtal tecknats med Strängnäs kommun. Några hyresavtal har också sagts upp av Vasallen för omförhandling. Trots försäljningen av Älvbrinken i Boden till Bodens kommun samt mindre försäljningar i Borås ökade värdet i kontrakts portföljen under Med undantag för att Försvarsmakten flyttat ur stora ytor i Visby så har upphörda kontrakt varit mer av karaktären normal omflyttning. I Sollefteå har Krisberedskapsmyndigheten sagt upp sitt hyresavtal om cirka 5 Mkr i årshyra för avflyttning sommaren 2009, vilket kommer att påverka kontraktsportföljen negativt. Koncernen hade vid årsskiftet en uthyrningsgrad på 54 procent (57) med en volym av 606 (642) kontrakt och en kontrakterad årshyra om cirka 230 (224) Mkr. Hyresavtal motsvarande 36 procent, sett till andel hyra, löper på långa avtal som omförhandlas först efter Nyuthyrning Koncernens mål var att nyuthyrningen 2008 skulle uppgå till minst kvm lokalarea. Endast förhyrningar på minst ett år räknas. Tack vare stort engagemang i uthyrningsarbetet uppnåddes nästan målet, nyuthyrningen uppgick till cirka kvm. Den genomsnittliga hyresnivån för de nya hyreskontrakten är cirka 600 kr/kvm. En stor andel av lokalerna är verkstads- och lagerytor som hyrs ut i befintligt skick. Därav den relativt måttliga hyresnivån. Nettouthyrning Nettouthyrningen har under varierat mellan och kvm lokalarea. Under 2008 var nettouthyr- Sammanställning av Vasallens fastigheter över tid Lokal- mark- Ort Område tillträde area, kvm areal, ha såldes Fastighetsbestånd per 31/ Östersund Fyrvalla Östersund Frösö Park Sollefteå Hågesta Kristinehamn Presterud Strängnäs Eldsund Vaxholm Rindö Hamn Södertälje Almnäs Borås Regementet Visby Visborg Karlskrona Rosenholm Summa Sålda fastigheter per 31/ Kiruna Jägarskolan Boden Älvbrinken Östersund Campus Östersund I Sollefteå Nipan Härnösand Kusthöjden Falun Dalregementet ) Botkyrka Tullinge Riksten Uddevalla I17-Parken Linköping Garnisonen ) Fårösund Kustparken Ängelholm Valhall Park Kristianstad Östra Kasern Ystad Regementet ) Summa ) Vasallen äger fortfarande del av det före detta verkstadsområdet som till större delen består av mark för exploatering. 2) Verkstadsområdet såldes ) Beståndet i Ystad såldes i delar. Under Vasallens utvecklingsarbete sker vanligen förändringar i såväl lokalarea som markareal på anläggningarna varför ovan angivna ytor vid förvärvet inte alltid överensstämmer med de som sedan säljs. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 f a s t i g h e t s b e s t å n d

16 14 Fastighetsbestånd i översikt Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Genomsnittshyra per lokaltyp Kontor, kr/kvm Utbildning, kr/kvm Verkstad/lager med mera, kr/kvm Total uthyrbar lokalarea, kvm varav Kontor/utbildning, kvm varav Verkstad/lager med mera, kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad, kvm Kontrakterad årshyra,tkr andel av koncernen, % ningen (75 000) kvm. Beloppsmässigt uppgick nettouthyrningen till 15 (45) Mkr. Att nettouthyrningen blev avsevärt mindre än nyuthyrningen berodde på att några avtal avseende stora lokalytor av enklare slag upphörde. Återstående kontraktsvärde Det återstående kontraktsvärdet för koncernens fastighetsbestånd är cirka (1 540) Mkr. Av detta utgör kontors- och utbildningslokaler (1 360) Mkr. I dessa lokaler har mest pengar investerats och hyresavtalen har därmed långa löptider. Drift- och underhållskostnader Fastigheternas driftkostnader uppgick till 127 (134) Mkr, fördelat på total uthyrbar area 216 (209) kr/kvm. Den enskilt största posten utgörs av energikostnaden, vilken uppgick till 57 (61) Mkr, motsvarande 97 (94) kr/kvm. Driftkostnaderna minskade med 7 Mkr under 2008 främst till följd av försäljningar. Normalt avviker driftkostnaderna tidigt i utvecklingsprocessen från vad som bedöms vara marknadsmässiga nivåer. Det beror bland annat på att Vasallen genomför stora investeringar i byggnader och infrastruktur under utvecklingsfasen. Ett annat skäl är att bemanningen är anpassad för förädlings- och utvecklingsarbete och inte kan jämföras med en traditionell förvaltningsorganisation. Vasallens driftkostnader sänks normalt i och med att områdena utvecklas. Under året har 32 (17) Mkr lagts ned på underhåll, vilket motsvarar 55 (27) kr/ kvm. Kostnaderna för löpande underhåll är låga. Till största del uppstår underhållskostnaderna vid stora ombyggnationer. Under 2008 uppgick underhåll i sam band med ombyggnationer till 24 (11) Mkr. Investeringar Sedan starten 1997 har Vasallen investerat sammantaget cirka 3,6 miljarder kronor på utvecklingen av fastigheterna. Många av Vasallens dotterbolag befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, vilket avspeglas i investeringsvolymen. Under 2008 uppgick investeringarna till 421 (303) Mkr. Ansvaret för projektens utförande låg hos ett särskilt dotterbolag, Vasallen Teknik och Projektering AB. Aktiviteten på flera av de nya områdena är hög och investeringsvolymen blir betydande även under de kommande åren. Återstående investeringsvolym i pågående projekt uppgick vid årsskiftet till 394 (586) Mkr. nettouthyrning, tusental kvm LOA Diagrammet illustrerar förändring av uthyrningsvolymen, från ett år till ett annat uttryckt i kvm LOA. Under 2008 var nettouthyrningen låga kvm på grund av avflyttningar, framför allt från lokaler med enklare standard. Vasallenkoncernens kontraktsportfölj per Hyresavtal med Årshyra, Andel, löptid till och med mkr % LOA, kvm Antal ,4 18% ,4 8% ,7 11% ,2 7% ,8 10% ,5 3% ,0 1% ,0 2% ,1 2% ,4 1% ,9 3% ,2 33% ,5 1% Totalt 230, f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

17 15 Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona Övriga Koncernen, Koncernen, Koncernen, Projekt 2008 På området Eldsund i Strängnäs färdigställdes andra etappen av Campus till höstterminsstarten Denna etapp omfattade ombyggnation av bland annat en kasern, en gymnastikbyggnad samt verkstadslokaler. Ombyggnationen för Polismyndighetens räkning på Fyrvalla i Östersund startade under året. Detta är en del av den första etappen av Certusprojektet. Polisen ska flytta in under andra kvartalet Inom Certusprojektet pågick också projektering för ett antal delprojekt samt diskussioner kring nybyggnation av en hälsocentral åt Jämtlands Läns Landsting. I början av året startade ombyggnationen av kanslihus och tre kaserner på Visborg i Visby åt Gotlands kommun. Lokalerna ska rymma en samlokalisering av den kommunala förvaltningen och första inflyttning sker i slutet av På Visborg påbörjades också ombyggnationen av bland annat en kasern till Atheneskolan. Inflyttning sker under hösten På Regementet i Borås slutfördes ombyggnationen av två våningsplan i en kasern åt Kunskapsskolan. Hyresgästen flyttade in vid terminsstarten i augusti Försäljningar 2008 Vasallen har under 2008 fortsatt försäljningsarbetet om än i mindre omfattning. Ambitionen har varit att sälja sammanhållna anläggningar i bolagsform, men även försäljning av delar av fastigheter har genomförts. Boden Den 1 juli 2008 såldes Älvbrinken i Boden till Bodens kommun. Försäljningen omfattade kvm lokalyta och 37 hektar mark. Vasallen har ägt och utvecklat Älvbrinken sedan januari Övriga försäljningar Ett antal mindre fastighetsförsäljningar har genomförts i bland annat Borås och Vaxholm. Summering försäljningar 2008 Under året avyttrades totalt (42 000) kvm lokalarea samt 38 (7) hektar mark. Intäkterna från samtliga försäljningar 2008 uppgick till 17 (160) Mkr, varav intäkter för försäljning av exploaterbar mark var 0 (6) Mkr. Framtida försäljningar Under det närmaste året kommer fokus att riktas mot förädling av befintliga anläggningar. Försäljningen av byggrätter kommer att fortskrida enligt plan. Därutöver finns det planer på att skapa bostadsrätter i befintliga byggnader på flera av Vasallens orter. Det är framför allt i Borås, Kristinehamn, Strängnäs och Vaxholm som det kommer att bli aktuellt. Försäljningar av bostadsrätter kan tidigast komma igång under Marknadsvärdering Finanskrisen har inneburit att avkastningskraven för fastighetsinvesteringar har höjts vilket påverkar marknadsvärdena negativt. Värdena för Vasallens fastighetsbestånd är trots höjda avkastningskrav högre än föregående årsskifte beroende på ett flertal investeringsprojekt som har avancerat under året. Det sammanlagda marknadsvärdet för fastigheterna per 31 december 2008 uppgick enligt externa värderare till Mkr. I balansräkningen har upptagits (1 383) Mkr varav 40 (61) Mkr avser en fastighet i Hannover, Tyskland. Avvikelsen mot den externa värderingen beror på att mindre justeringar gjorts på några fastigheter där Vasallen haft en något mer försiktig värdebedömning. Kontraktsportföljen motiverar egentligen ett högre marknadsvärde, men justering har gjorts då flera pågående nyanläggningar inte är färdigställda. Marknadsvärdet överstiger summan av bokförda värden i de i koncernen ingående juridiska personerna med 452 (506) Mkr. Samtliga värderingar har gjorts med fleråriga kassaflödeskalkyler på upp till 18 år. Direktavkastningskravet för beräkning av restvärde vid kalkylens slut varierar mellan 7,5 och 13 procent. Jämfört med värdering vid föregående årsskifte är höjningen mellan 0,5 och 1,75 procentenheter vilket medför en orealiserad värdenedgång på hela fastighetsbeståndet med 116 Mkr, eller 7 procent. Marknadsvärdena för respektive fastighet bryts ned på byggnadsnivå, och det är vanligt att 10 procent av byggnaderna utgör mer än 75 procent av hela fastighetens värde. Förvaltningsfastigheternas andel av det totala marknadsvärdet utgör 86 procent. Exploateringsfastigheter utgör 14 procent. Från förvärvet fram till i dag har värdet i beståndet genom Vasallens utveck- v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 f a s t i g h e t s b e s t å n d

18 16 lingsarbete ökat med i snitt faktor 6. Det goda utfallet kan tillskrivas Vasallens förmåga att hitta kreditvärdiga, långsiktiga hyresgäster samt ett målmedvetet arbete med att utveckla nya detaljplaner. Värde av obebyggd mark kan ingå i bedömt marknadsvärde i de fall som planarbete har påbörjats eller färdigställts. Värdet för denna mark har fångats upp genom att externa värderare har bedömt marken som byggrätter i enlighet med detaljplan som vunnit laga kraft. Dessa värden har sedan, i förekommande fall, reducerats med kända exploateringskostnader för till exempel gator och vatten och avlopp samt diskonterats med hänsyn till väntetid. Om lagakraftvunnen detaljplan saknas beaktas detta genom att endast 75 procent av ovanstående diskonterade netto tas upp som marknadsvärde. Marknadsvärdena för obebyggd mark har i ännu högre grad påverkats av finanskrisen, men då marken endast utgör cirka en tiondel av det totala marknadsvärdet blir inte genomslaget så stort i absoluta tal. Värderingsmetodik Vasallen tillämpar redovisning enligt IFRS. Som en följd av detta genomförs marknadsvärdering av fastighetsbeståndet vid varje kvartalsskifte. Värdering sker både av externa och interna värderare. Extern värdering har de senaste åren skett vid årsskiftet med kvartalsvisa interna uppföljningar av marknadsvärdena. Alla fastigheter, med undantag av ett par mindre markområden, har värderats externt 31 december 2008 av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB. Eftersom vår bedömning är att det är marknaden snarare än fastigheterna som har förändrats under 2008 skedde ingen besiktning. Däremot ansågs det viktigt att respektive fastighet värderades av samma person som förra årsskiftet. Värderarna har fått tillgång till all information som de har ansett sig behöva för att genomföra värderingarna. Komplexa fastigheter att värdera Att värdera Vasallens fastigheter kräver en mängd ställningstaganden eftersom det rör sig om stora fastigheter med ett blandat byggnadsbestånd och heterogen hyreskontraktsstruktur, ofta i kombination med exploateringsmark där markanvändningen, genom att planarbete pågår, inte är helt säkerställd. Värdepåverkande faktorer Utifrån bokslutsvärderingar och försäljningar kan man utläsa att värdet på Vasallens fastigheter ökar med bland annat: Långa och tydliga hyresavtal med kreditvärdiga hyresgäster. Lättförvaltade objekt (avtalsstruktur, materialval, tekniskt effektiva system och god organisation). Färdigställda byggprojekt (inga osäkerheter om projektens utfall). Väl dokumenterad verksamhet, till exempel hyresavtal, bygglov, projektredovisning och beslutshandlingar. Nöjda och lojala hyresgäster. Tydlig markanvändning och fungerande infrastruktur. En fastighet som är belägen i en levande och väl integrerad stadsdel. hyresgästkategori marknadsvärde per kategori Övriga, till exempel handelsbolag, föreningar och stiftelser, 3% Privatpersoner, 1% Stat, kommuner och landsting med mera, 62% Byggrätter, 12% Övrigt, 5% Förråd, lager, 7% Kontor, utbildning, 67% Aktiebolag, 34% Verkstad, garage, 9% Diagrammet illustrerar hur mycket de olika typerna av lokaler samt byggrätterna bidrar till det totala marknadsvärdet. Kontors- och ut bildningslokalerna utgör hela 64 procent av marknadsvärdet. marknadsvärde per affärsområde marknadsvärde per fastighetstyp Syd, 26% Norr, 27% Exploateringsfastigheter, 14% Förvaltningsfastigheter, 86% Mellan, 47% Affärsområdesindelningen är Norr: Östersund och Sollefteå. Mellan: Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby. Syd: Kristinehamn, Borås, Karlskrona. Kategorin exploateringsfastigheter består till största delen av ännu icke planlagd mark som kommer att exploateras för bland annat bostäder. f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

19 v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g

20 18 Dotterbolag Fakta och måluppfyllelse Östersund Östersund Sollefteå Kristinehamn Strängnäs Vaxholm södertälje Borås Visby Karlskrona Fakta Mål 2008 Måluppfyllelse Områdesnamn: Fyrvalla Markareal: 14 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: FS Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 79 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 80 NKI Läge: I Östersunds centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 86 kwh/kvm Områdesnamn: Frösö Park Markareal: 69 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: F4 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 35 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 83 NKI Läge: På Frösön vid Östersunds Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 114 kwh/kvm flygplats, 10 km från centrum. Områdesnamn: Hågesta Markareal: 46 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: I21 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm Förvärvsår: 2000 Uthyrningsgrad: 51 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 80 NKI Läge: 1 km sydväst om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 109 kwh/kvm Områdesnamn: Presterud Markareal: 57 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: A9 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 41 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 82 NKI Läge: 2 km sydost om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 95 kwh/kvm Områdesnamn: Eldsund Markareal: 78 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: P10 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 68 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Läge: 2 km nordost om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 83 kwh/kvm Områdesnamn: Rindö Hamn Markareal: 50 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: KA1 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm 800 kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 19 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 66 NKI Läge: På Rindö utanför Vaxholms Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 133 kwh/kvm centrum. Områdesnamn: Almnäs Markareal: 63 ha Positivt driftnetto efter 3 år: Bolag: Ing1 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2002 Uthyrningsgrad: 29 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 73 NKI Läge: 10 km från Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 137 kwh/kvm Södertälje centrum, mot Nykvarn. Områdesnamn: Regementet Markareal: 63 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: I15 Vasallen AB och Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Partima Västra AB Uthyrningsgrad: 68 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Förvärvsår: 1997 Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 130 kwh/kvm Läge: 2 km väster om centrum. Områdesnamn: Visborg Markareal: 52 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: P18 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 76 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 77 NKI Läge: 2 km söder om centrum. Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 105 kwh/kvm Områdesnamn: Rosenholm Markareal: 114 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: KA2 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm 900 kvm Förvärvsår: 2001 Uthyrningsgrad: 81 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Läge: 5 km norr om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 84 kwh/kvm Uppfyllt. Ej uppfyllt. d o t t e r b o l a g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING14 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 11 MARKNADER 13 Svensk ekonomi och fastighetsmarknad 14 Större transaktioner och händelser 16 Region Stockholm 18 Region

Läs mer

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande.

VISION Klövern skapar miljöer för framtidens företagande. ÅRSREDOVISNING13 INNEHÅLL VD-ord 2 INLEDNING 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Kunder 10 MARKNADER 13 Svensk ekonomi & fastighetsmarknad 14 Större transaktioner & händelser 17 Region Syd 18 Region Öst 20

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor.

ÅRSREDOVISNING 1999. Stora på kontor. Större på människor. ÅRSREDOVISNING 1999 Stora på kontor. Större på människor. Innehåll 1999 i korthet 1 VD-kommentar 2 Årsredovisningen 1999 översikt 4 Strategisk inriktning 6 Fastighetsmarknaden 10 Konkurrentjämförelse 11

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN

ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ÅRSREDOVISNING 2014 SÅ BYGGER VI STADEN ATT LYFTA PLATSENS SJÄL För att lyckas skapa attraktiva platser handlar det om att förstå livet i köpkvarteret, på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Det handlar

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an.

Innehåll. Framsidan, Stora Frösunda, vy från Kolonnvägen. Nedan, Stora Frösunda, vy från E4:an. Årsredovisning 2010 Innehåll 01 2010 i korthet 02 Intervju med VD 03 Intervju med styrelseordförande 04 Året som gick 06 Stora Frösunda 10 Fastighetsbeståndet 12 Stockholmsregionen 13 Göteborgsregionen

Läs mer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer

Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer årsredovisning VI FÅR PLATSER ATT VÄXA OCH UTVECKLAS Vi skapar levande mötesplatser för människor, handel och affärer Det här är vi Vi är ett av Sveriges största börs noterade fastighetsbolag. Noterat

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.

innehåll 2007 Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. årsredovisning 2007 Medarbetare i Klövern Klövern ska med närhet och engagemang möta kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Medarbetare i Klövern innehåll 2007 Året i korthet...

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2000

Vasallen årsredovisning 2000 Vasallen årsredovisning 2000 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Fastighetsbestånd 7 Detaljplaneområdet 9 Möjligheter och risker 12 Aktien 19 Styrelsen 21 Bolagsstyrning

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer