Vasallen årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona

2 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter till attraktiva och levande stads delar med ny verksamhet. När omvandlingen är genomförd och områdena har fått nytt liv ska fastigheterna vara attraktiva förvärvsobjekt. Historik Vasallen AB bildades 1 september Sedan starten har bolaget förvärvat 24 försvarsanläggningar på 19 orter. Av dessa är 14 anläggningar nu omvandlade och sålda. Fastigheter I dag utvecklar Vasallen fastigheter på 9 orter: Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Därutöver har Vasallen markinnehav i Falun och Ystad. Vasallens totala fastighetsbestånd omfattar kvm lokalarea. En genomsnittlig anläggning omfattar cirka kvm lokalarea fördelat på flera olika lokaltyper, till exempel kontor och utbildning, verkstad och lättare industri samt förråd och lager. Organisation Vasallen har en liten, kundnära utvecklings- och förvaltningsorganisation på varje ort. På huvudkontoret i Örebro finns utvecklingsresurser samt administrativa stödresurser. Vasallen har 59 anställda.

3 Nettoomsättningen ökade till 236 (220) Mkr, varav hyresintäkter 181 (159) Mkr. Driftöverskottet ökade till 21 (8) Mkr. De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 116 (129) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 128 (148) Mkr medan resultat före skatt blev 141 (159) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 115 (134) Mkr. Totalt nyuthyrdes (99 000) kvadratmeter med en årshyra om 32 (59) Mkr. Investeringarna ökade till 421 (303) Mkr. i korthet Ekonomiska data Mkr Nettoomsättning Hyresintäkter Driftöverskott fastigheter 21 8 Värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Årets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % 1 1 Soliditet, % nettoomsättning, MKR INVESTERINGAR, MKR FÖRSÄLJNINGAR, MKR Ökade hyresintäkter förbättrade nettoomsättningen Investeringarna fortsatte att öka som en följd av den starka kontraktsportföljen Beslutet att sälja hela verksamheten i en samlad portfölj bromsade delförsäljningar i beståndet.

4 2 VD-kommentar Nya förutsättningar i turbulent tid Framgångsrika uthyrningar och lyckade ombyggnadsprojekt blandades med finanskris och inställda försäljningsplaner. För Vasallen var 2008 ett omvälvande år som till slut ledde till nya strategier för framtiden. För min del dominerades året inledningsvis av processen runt försäljningen av Vasallen. Det var i maj som styrelsen efter analys av Vasallens framtid beslutade att sälja hela verksamheten i ett paket. Första kontakten med marknaden togs i början av sommaren. Initialt var intresset stort men efter sommaren hårdnade läget på finansmarknaden och vår försäljningsprocess började tappa fart. I oktober stod det klart att vi hade lyckats pricka den värsta finanskrisen i mannaminne. De bud styrelsen slutligen fick motsvarade inte förväntningarna och försäljningsprocessen avbröts. Utgången var en besvikelse men vi anpassade oss snart till det nya läget. Vi befann oss på en stagnerad fastighetsmarknad med få transaktioner. Vi hade fått värdefulla erfarenheter om marknadens syn på Vasallen. Detta ledde till att styrelsen i december kunde besluta om en ny strategi för framtiden innebärande att vi under de närmaste åren kommer att skapa ett ännu attraktivare förvärvsobjekt som kan säljas när marknaden åter är redo. En annan effekt av finanskrisen är att det är svårare för investerare att finansiera sina förvärv, vilket har lett till att direktavkastningskraven har ökat. Detta leder i sin tur till att värdet på fastigheter har minskat. Sannolikt kommer trögheten på marknaden att bestå även en bit in på Den lågkonjunktur vi ser kommer förmodligen att fördjupas ytterligare och därmed få en negativ påverkan på såväl hyres- som fastighetsmarknaden. Vasallen har dock en god soliditet och en stark kontraktsportfölj och är väl rustat för att stå emot påfrestningarna. Vid sidan av försäljningsprocesser och finanskris innehöll året flera händelser av olika karaktär. I Östersund säkrades det så kallade Certusprojektet genom att kontrakt tecknades med olika myndigheter för cirka kvm. Certusprojektet innebär en sam lokalisering av bland andra räddningstjänst, polis och åklagare. I Strängnäs slutfördes Campusprojektet med lyckat resultat. Campus innehåller lokaler för gymnasium, komvux med mera. I Visby komplicerades ombyggnationen av fyra byggnader till nytt kommunhus då vi upptäckte att det fanns kreosot i bjälklagen. Något sådant har aldrig tidigare hittats i Vasallens byggnader. Saneringen kommer att både förlänga och fördyra ombyggnationen. Kommunen beräknas börja flytta in i december Vid halvårsskiftet sålde vi Älvbrinken i Boden till Bodens kommun. Uthyrningsåret 2008 nådde inte riktigt upp till tidigare års höjder. Totalt hyrdes kvm ut, vilket är kvm under målet. Resultatmässigt är detta det sämsta året i Vasallens elvaåriga historia. För första gången gör bolaget en förlust och resultatet uppgick till 115 Mkr. Förlusten beror i huvudsak på två faktorer. Den negativa värdeutvecklingen på marknaden har drabbat resultatet med en orealiserad värdeminskning om 116 Mkr. Utöver detta har Vasallen ett lågt driftnetto för 2008 beroende på att flera stora ombyggnadsarbeten inte är slutförda och att tecknade kontrakt därmed inte genererar intäkter ännu. Under 2009 kommer driftnettot dock att förbättras avsevärt. Gott utgångsläge I början av 2009 är Vasallen ett stabilt bolag med hög soliditet och goda utvecklingsmöjligheter. Vi har ett intressant bestånd med en bra mix av utvecklingsoch förvaltningsfastigheter. Kontraktsportföljen är stark med en stor andel långa avtal med trygga hyresgäster som genererar starka kassaflöden. Våra medarbetare har hög kompetens och ett stort engagemang. Därför känns det både inspirerande och tryggt att möta v d - k o m m e n t a r v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

5 3 framtiden, trots finanskris och lågkonjunktur. Den nya strategi styrelsen beslutade om, att Vasallen ska vara ett attraktivt förvärvsobjekt inom fem år, förändrar vårt sätt att arbeta de kommande åren. Under det första kvartalet 2009 inleder vi en organisationsförändring som går ut på att skapa en organisation som bättre motsvarar behoven de närmaste åren. Vi ska optimera fastighetsportföljen. Det innebär att vi bland annat kommer att se över möjligheten att både köpa och sälja. Vi kommer också att vara öppna för samarbete med parter som kompletterar Vasallen när det gäller utveckling av våra byggrätter. Under tiden kan vi också vara resurs för ägaren vid eventuell utveckling av ytterligare statliga fastigheter. Vasallen står inte opåverkad av den finansiella oron i omvärlden men min bedömning är att bolaget är väl rustat för de kommande åren med en balanserad fastighetsportfölj, unik utvecklingskompetens och ett stort engagemang hos medarbetarna. Örebro i februari 2009 Håkan Steinbüchel VD v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 v d - k o m m e n t a r

6 4 Strategisk inriktning Stark fastighetsportfölj för framgångs rik försäljning Vision Vasallen ska vara Sveriges främsta fastighets utvecklare med fokus på omvandling av unika objekt till attraktiva fastigheter. Affärsidé Vasallen ska skapa långsiktig värdetillväxt genom att hållbart utveckla och förädla för svarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Vasallens värdegrund Vasallens gemensamma värderingar kan sammanfattas i fyra värdeord: delaktighet, tydlighet, respekt och kreativitet. Vasallen är ett utvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och sedan säljer fastigheter. Strategin de närmaste åren är att fortsätta bygga upp en stark fastighetsportfölj med målet att hela koncernen inom fem år ska vara ett attraktivt förvärvsobjekt. Strategin ska bland annat verk ställas genom fortsatt utveckling av beståndet, både uthyrning av befintliga byggnader och exploatering av byggrätter på flera av Vasallens orter. I strategin finns också utrymme för både delförsäljningar och nyförvärv. I dagsläget bedöms marknaden vara ogynnsam för försäljningar, därför har koncernen en avvaktande försäljningsstrategi. En effekt av detta är att fastigheter med hög utvecklingsgrad stannar kvar i bolaget och genererar starka driftnetton vilket möjliggör belåning och ytterligare investeringar. För att tillföra Utdelningspolicy Vasallen ska ge en marknadsmässig utdelning till ägaren. Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till procent av resultatet efter skatt. För räkenskapsåret 2007 gjordes en ordinarie utdelning om 67 Mkr. För 2008 föreslås ingen utdelning till ägaren på grund av årets negativa resultat. Ordinarie utdelning per verksamhetsår, MKR ) 07 2) 08 3) 1) Under 2006 gjordes en efterutdelning om 700 Mkr. 2) Under 2007 gjordes dessutom en extrautdelning om 400 Mkr. 3) För 2008 föreslår styrelsen att ingen utdelning utgår på grund av det negativa resultatet. Avkastning till ägaren Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en femårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation, vilket för närvarande ger ett avkastningskrav på cirka 8 procent. Under 2008 blev avkastningen negativ. I genomsnitt under perioden uppgår avkastningen till 6,4 procent, vilket är något lägre än det långsiktiga målet. s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

7 5 bolaget nya utvecklingsobjekt ser Vasallen över möjligheten att göra kompletterande nyförvärv. På flera orter finns exploaterbar mark, många gånger i lägen som är attraktiva för bostadsexploatering. Så är fallet i till exempel Strängnäs, Vaxholm, Borås, Visby och Karlskrona. Vasallen planerar att utveckla dessa markområden, eventuellt i samverkan med andra aktörer. I början av 2009 inleddes en organisationsförändring med syfte att skapa en organisation som bättre motsvarar framtida behov (se organisationsskiss nedan). Verksamheten delas in i tre affärsområden utifrån geografiska marknader. Allt affärsstöd samt specialistfunktioner inom fastighetsutveckling finns på huvudkontoret. Den lokala närvaron är en förutsättning för utvecklingen och kommer att bibehållas. Ett nära samarbete med kommunens företrädare och näringsliv samt en god kännedom om den lokala marknaden har alltid varit en framgångsfaktor i utvecklingsarbetet. Förutom utveckling av försvarsrelaterade fastigheter kan Vasallen vara en resurs för ägaren i utveckling och försäljning av andra typer av objekt. Koncernens avkastning på eget kapital, % VD AFFÄRSSTÖD Ekonomi/Finans Personal Information Utveckling 10 Affärsområde norr Affärsområde mellan Affärsområde syd Neg. Lågt driftnetto i kombination med värdeminskning i fastighetsbeståndet medförde negativ avkastning Fyrvalla och Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Visborg, Visby Presterud, Kristinehamn Regementet, Borås Rosenholm, Karlskrona v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g

8 6 Mål och måluppfyllelse Målen för 2008 bygger på tre nivåer: mål för koncernen, mål för verksamheten samt specifika mål för respektive dotterbolag. Vasallens mål genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Ekonomiskt mellanår Vasallens måluppfyllelse 2008 var sämre än tidigare år var ett ekonomiskt mellanår. Vasallens nyaste anläggningar befann sig Vasallens mål för koncernen Utfall 2008 Måluppfyllelse Avkastningen uppgick till % 10 6,4 procent. Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet under en femårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 4 procent, vilket blir 7,6 procent för perioden Soliditeten ska vara minst 50 procent. Soliditeten blev 57,6 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2. Resultatet blev negativt. Under perioden uppfylldes målet % Mål för verksamheten Utfall 2008 Måluppfyllelse Nyuthyrningen i koncernen ska uppgå till minst kvm kvm uthyrt. kvm lokalarea Vasallens dotterbolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. EVA, Economic Value Added, är ett kompletterande ekonomiskt styrsystem som mäter förbättringen av förvaltningsresultatet i förhållande till investerat kapital. 70 procent av Vasallens bolag uppfyllde målet. 1) För 2008 förbättrades EVA med 0,3 procent av genomsnittligt investerat kapital. 1) Se sid 18 för kommentarer angående dotterbolagens måluppfyllelse. Uppfyllt Ej uppfyllt % % 1,25 1,00 0,75 0,50 0, Utfall Mål s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

9 7 i ett stadium där tecknade kontrakt innebar stora investeringar som ännu inte genererat hyresintäkter. Detta visade sig i måluppfyllelsen men redan 2009 beräknas hyresintäkterna stiga och driftnettot markant förbättras. Oron på finansmarknaden och konjunkturnedgången påverkade även Vasallen genom att värdet på fastighetsportföljen sjönk och efterfrågan på lokaler minskade. Mål för verksamheten Utfall 2008 Måluppfyllelse Vasallen uppnådde Index 100 index 78. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Ingen mätning genomfördes under 2008 på grund av försäljnings processen. En ny mätning genomförs under Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Den totala sjukfrånvaron i koncernen uppgick till 3,2 procent. Inget dotterbolag ska ha en värmeförbrukning som överstiger 70 procent av Vasallens 115 kw/kvm. bolag uppfyllde målen. Samtliga uppvärmda byggnader skall energideklareras före utgången av Målet uppfylldes. % % Kylmedium R22 ska vara utfasad vid utgången av Alla byggnader som misstänks ligga över 200 Bq/m 3 radon ska mätas. Alla byggnader som är uppförda under åren 1952 till 1972 ska inventeras avseende PCB. En förekomst av R22 finns kvar i Borås och beräknas vara utfasad Några få förekomster hittades och åtgärdades under året. Ett fåtal förekomster hittades och åtgärdsplan har tagits fram. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 s t r a t e g i s k i n r i k t n i n g

10 8 Marknad Oroligt 2008 ger en svagare fastighetsmarknad Sveriges ekonomi 2008 präglades av en konjunkturavmattning och oro på den globala finansmarknaden. Trovärdigheten mellan aktörerna på finansmarknaden minskade och hotade funktionen i det globala finansiella systemet allvarligt. Situationen förvärrades kraftigt under hösten. Flera amerikanska och europeiska banker gick omkull, förstatligades eller köptes upp av konkurrerande banker. Den ökade turbulensen på finansmarknaden minskade bankernas riskbenägenhet betydligt och bankmarginalerna ökade kraftigt vilket verkade hämmande på fastighetsinvesteringarna, både globalt och i Sverige. Under de första tre kvartalen under 2008 steg inflationen kraftigt, främst på grund av stigande energi- och matkostnader. I september månad nådde den hela 4,4 procent, långt över Riksbankens långsiktiga inflationsmål om 2 procent. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i flera omgångar den viktigaste styrräntan, reporäntan, trots att man samtidigt såg en konjunkturavmattning. Reporäntan höjdes till 4,75 procent så sent som i september månad. Först under det sista kvartalet 2008 märktes effekterna av den globala konjunkturavmattningen på den svenska reala ekonomin. Tillväxten bromsade in allt kraftigare under hösten och under 2009 bedöms tillväxten bli negativ i Sverige. För att försöka dämpa effekterna av den allt kraftigare konjunkturavmattningen och oron på finansmarknaden sänkte Riksbanken under det sista kvartalet reporäntan kraftigt. I början av december sänktes räntan med hela 1,75 procentenheter till 2 procent och ytterligare sänkningar kom under början av Sänkningen av reporäntan, tillsammans med kraftigt fallande oljepris, ledde till att inflationstakten i december hade sjunkit till 0,9 procent. Arbetsmarknaden försämrades kraftigt under höstmånaderna och under sista kvartalet varslades nästan personer i månaden om uppsägning, den högsta nivån sedan krisåren i början av 90-talet. Sysselsättningen minskar i samtliga län men den bedöms bli störst i några industritunga län, såsom bland annat Västra Götaland som är starkt förknippat med fordonsindustrin. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen i december 2008 bedöms Skåne, Halland, Dalarna, Hyra, kontor i bästa lägen, 2008 Kr/kvm Örebro och Norrbottens län klara sig med mindre nedgångar än riket i genomsnitt. Hyresmarknaden Sverige hade en stark ekonomisk tillväxt under flera år, fram till 2008 då tillväxttakten sjönk rejält. Tillväxten tillsammans med en kraftig sysselsättningsökning, fram för allt under 2006 och 2007, ledde till en positiv utveckling på kontorshyresmarknaden i Sverige med åtföljande nyproduktion. Även inom logistik-, handels- och bostadssegmenten har det skett en omfattande nyproduktion de senaste åren. Den allt svagare konjunkturen och oron på finansmarknaden har under de sista månaderna under 2008 lett till en kraftig inbromsning av nybyggandet och en rejäl avkylning av byggmarknaden med höga varseltal som följd. Regeringen har under Stockholm Göteborg Malmö Övriga universitetsstäder: Luleå, Karlstad, Umeå. Övriga regionstäder: Falun, Visby, Gävle, Halmstad, Östersund, Kalmar, Kristianstad, Härnösand, Västerås. Källa: Newsec. m a r k n a d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

11 9 slutet av 2008 återinfört ett ROT-avdrag för att försöka stimulera byggmarknaden och skapa nya jobb. Den kraftiga ökningen av varseltalen under det sista kvartalet 2008 och i början av 2009 kommer att drabba hyresmarknaden med högre vakanser på de drabbade orterna. Hyresökningen bedöms ha avstannat och beroende på hur kraftiga vakansökningarna blir kan det även på vissa håll bli frågan om hyressänkningar. Se hyresutvecklingen för kontor i bästa läge på vissa orter i diagram på föregående sida. Investerarmarknaden På grund av gynnsamma makroekonomiska förutsättningar, en hög likviditet och en hög transparens har det under senare år funnits ett starkt intresse från utländska investerare att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Bland de större utländska investerarna under 2008 kan nämnas Klépierre och ABP Pension Fund (som förvärvade Steen & Ström), Pembroke Real Estate och Valad Property Group. Bland de större svenska investerarna under samma period kan nämnas AP Fastigheter, NIAM, Vasakronan och Kungsleden. På grund av oron på finansmarknaden förutspåddes transaktionsvolymen 2008 minska dramatiskt jämfört med föregående år. Dock skedde några riktigt stora affärer under året som bidrog till att hålla uppe volymen. Tidernas största fastighetsaffär i Sverige skedde under sommaren 2008 när AP Fastigheter tog över Vasakronan till en köpeskilling om 41,1 miljarder kronor. Det fjärde kvar talet var ett mycket svagt kvartal även om Tredje AP-fonden gjorde en storaffär med Kungsleden då de förvärvade 50 procent av deras publika bestånd. Inkluderas Vasakronanaffären i den totala transaktionsvolymen för 2008, mätt i transaktioner över 100 miljoner kr, blir volymen 133 miljarder. Jämfört med den totala transaktionsvolymen 2007 om 146 miljarder är detta en minskning med knappt 10 procent. Utländska investerare stod för 25 procent av investeringarna 2008, jämfört med 59 procent under Exklusive Vasakronanaffären var transaktionsvolymen 92 miljarder, en minskning med en tredjedel, och andelen utländska investerare motsvarade då 37 procent. Under 2008 minskade transaktionsvolymen procentuellt mest inom lager-, industri- och logistiksegmentet medan den ökade inom kontors- och bostadssegmenten. Bankernas utlåningspolicy blev alltmer restriktiv under 2008 och fastighetsaffärer som innan finansoron kunde finansieras med cirka procent får v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 m a r k n a d

12 10 marknadsöversikt Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Marknadsläge Kontor/utbildning A C C B Verkstad/garage A C A B Förråd/lager B C A B Hyresnivå 1) Kontor/utbildning Verkstad/garage (avser kallhyra) Förråd/lager (avser kallhyra) ) Källa: Datscha. idag finansiering med lånat kapital till cirka 50 procent. Till exempel har flera byggprojekt där majoriteten av lägenheterna sålts stoppats på grund av bankernas restriktiva lånepolicy års köpare var de som haft möjlighet att gå in med en relativt stor andel eget kapital. Under de första tre kvartalen under 2008 ökade räntorna vilket tillsammans med bankernas mer restriktiva lånepolicy bidrog till ökade avkastningskrav inom samtliga segment på fastighetsmarknaden. Konkurrenter Vasallen ägde vid utgången av 2008 fastigheter på tio mindre och mellanstora orter spridda över landet. Vasallen har två slags huvudkonkurrenter: fastighetsägare som konkurrerar om hyresgästerna samt exploa törer och fastighetsutvecklare som är konkurrenter när det gäller försäljning av byggrätter eller nyproducerade lägenheter. En vanlig konkurrenssituation uppstår när Vasallen offererar en lokal till en potentiell hyresgäst och därmed konkurrerar med dennes nuvarande hyresvärd. Oftast är konkurrenten en hyresvärd som verkar på orten, men rör det sig om hyresgästetableringar utifrån förekommer det att Vasallen konkurrerar med fastighetsägare på andra orter. På orter med svag fastighetsmarknad är det inte bara andra fastighetsägare som utgör konkurrensen utan även det faktum att det kan vara billigare för hyresgästen att köpa en fastighet som alternativ till att hyra. Endast ett fåtal rikstäckande fastighets-/utvecklingsbolag finns representerade på samtliga Vasallens orter, exempelvis NCC, Peab och Skanska. Desto fler finns representerade på enstaka orter där Vasallen verkar, bland andra ICA Fastigheter, Akelius, Kungsleden, GE Real Estate, Landic Property, Jernhusen samt Kilenkrysset. Konkurrensfördelar Konkurrensen är hård på de flesta hyresmarknader som Vasallen verkar på medan konkurrensen är något mildare när det gäller försäljning av byggrätter för nyexploatering. Vasallen erbjuder i båda fallen fem betydande konkurrensfördelar. 1. Decentraliserad organisation närhet till kunden En stor konkurrensfördel är Vasallens lokalt förankrade organisationer som arbetar med uthyrningsarbete samt tillvaratar möjligheter till nyexploatering. De har en god kännedom om den lokala marknaden och finns på plats, nära hyresgästerna. 2. Lokalt starka varumärken Vasallens fastighetsbestånd ligger vanligen väl samlat på orten, på ett tydligt avgränsat område, vilket ger beståndet en egen, stark identitet. Varje område ges ett eget namn som Vasallen vidareutvecklar som lokalt varumärke. 3. Fastigheternas mångfald Vasallens bestånd innehåller lokalslag med flera olika användningsområden som attraherar olika typer av hyresgäster eller hyresgäster som efterfrågar en mix av till exempel kontor och lager. Att områdena fylls med olika typer av verksamheter är viktigt för att uppnå visionen om en levande stadsdel. Kaserner passar bra att bygga om till utbildning, hotell eller bostäder. Kontors- och utbildningslokaler kan återanvändas efter hyresgästanpassningar. Verkstäder, förråd och garage kräver oftast inga eller måttliga anpassningar för att kunna hyras ut. Fastigheternas fysiska förutsättningar innebär också konkurrensfördelar. De stora volymerna lokaler, ofta med större sammanhängande ytor, innebär goda möjligheter att erbjuda även större hyresgäster en passande lokal. Hyresgästerna upplever också denna flexibilitet som positiv då den ger möjlighet att finnas kvar på området vid en förändrad verksamhetsomfattning. 4. Kompetens Vasallens kompetens för att genomföra hyresgästanpassningar är ytterligare en stor konkurrensfördel. 5. Attraktiva lägen När regementena etablerades under 1900-talet skedde det oftast i utkanten av tätorterna, med kasernerna närmast centrum och skjutbanor och övningsområden längre ut. Efter hand växte tätorterna medan regementena var en för nyexploatering otillgänglig sektor i m a r k n a d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

13 11 Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona A C D A A B B C D B B B B C D B B B stadsbilden. I många fall kom tätorten att omsluta regementet. När dessa sektorer nu har öppnats för exploatering har de ett mycket attraktivare läge än konkurrenternas mark. Vasallens kunder Vasallen har primärt två typer av kunder, de som hyr lokaler och de som köper fastig heter. Hyresgästerna är mycket kredit värdiga, 62 procent av hyresintäkterna kommer från offentlig sektor och 34 procent kommer från aktiebolag. Resterande hyresintäkter kommer från privatpersoner, föreningar, enkla bolag, handels- och kommanditbolag samt ekonomiska föreningar. Att ha kreditvärdiga hyresgäster är extra värdefullt i den rådande finanskrisen och uppskattas bland annat av koncernens kreditgivare. Det är eftersträvansvärt att ha hyresgäster från de flesta branscher som förekommer i näringslivet för att uppnå god riskspridning. Uthyrningar som medför en ökad diversifiering av de branscher som finns representerade i hyresgäststocken är därför önskvärda. De branscher som dominerar i Vasallen, utöver offentlig sektor, är industrivaror och tjänster följt av sällanköpsvaroroch tjänster samt finans och fastighet. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 m a r k n a d

14 12 Fastighetsbestånd Förstärkning av beståndets profil och fortsatt planarbete Under 2008 genomförde Vasallen stora investeringar som en följd av den stora volym nya hyresavtal som tecknades under 2006 och 2007, men även flera mindre förhyrningar gjordes. Stora insatser har även satsats på planarbete för att säkerställa önskad markanvändning och på flera orter möjliggöra nyexploa tering. Fastighetsbeståndets omfattning Vasallens fastighetsbestånd i Sverige bestod 31 december 2008 av 14 fastigheter om totalt 635 hektar, innehållande 490 byggnader med en lokalarea om kvm. Fastigheterna fanns i Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona. Därutöver finns obebyggda fastigheter i Falun samt i mindre omfattning i Ystad. Vasallen äger också en kontorsfastighet i Hannover, Tyskland. Potentialen för nyproduktion i bestån det bedöms överstiga kvm bruttoarea. Alla byggnader är kategoriserade efter nuvarande eller framtida bedömd användning i lokaltyperna: kontor, utbildning, verkstad och lager samt kategorin övrigt. Exempel på kategorin övrigt är idrottshallar, restauranger, samlingssalar, bostäder etcetera. Beståndet är fördelat på cirka 53 procent kontor och utbildning, cirka 33 procent verkstad och lager samt cirka 14 procent kategorin övrigt. Beståndet innehåller nästan uteslutande lokaler, andelen bostäder understiger en halv procent av den uthyrbara ytan. En typisk försvarsfastighet består av hektar centralt belägen mark bebyggd med byggnader som är byggda under cirka 50 år på 1900-talet och med en lokalarea om kvm. Byggnadsbeståndet är väldigt blandat, innehållande allt från solida sekelskifteskaserner med god arkitektur och moderna verkstads- och lagerlokaler med hög standard, till enkla kallförråd. När ett före detta regementsområde ska utvecklas måste nya detaljplaner upprättas, och det innebär stora möjligheter till förädling och förtätning. Förtätningen medför spännande möten mellan gammalt och nytt och kräver att ny infrastruktur kommer till stånd inom fastigheten, och att dess samband med den övriga staden förbättras. Vasallens fastigheter är i allmänhet mycket pampiga och dominerande i stadsbilden på respektive ort. Militär historia och militära traditioner är förknippade med fastigheterna och allmänheten har oftast en positiv bild av dem. Vasallen har ett ansvar att ta tillvara historien. När fastigheterna får ny användning ska det märkas att det är en ny stadsdel som skapas, däremot bör den militära bakgrunden kunna anas. genomsnittshyra per lokaltyp, kr/kvm loa, 2008 totalt återstående kontraktsvärde per lokaltyp, mkr, Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Kontor Utbildning Verkstad/Lager Övrigt inklusive bostäder Diagrammet illustrerar de genomsnittliga hyresnivåerna för olika lokaltyper vid årsskiftet. Hyresnivåerna är högst för kontors- och utbildningslokaler eftersom det är i dessa lokaltyper som de största investeringarna gjorts. Diagrammet illustrerar kontraktsvärdet per lokaltyp beräknat som respektive avtals årshyra i Mkr multiplicerat med återstående kontraktstid. f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

15 13 Kontraktsportföljen Uthyrningsarbetet under 2008 har främst inneburit att många mindre förhyrningar har gjorts som ytterligare förstärker fastigheternas profil. I genomsnitt har nästan kvm per arbetsvecka hyrts ut. Större förhyrningar har bland annat gjorts i Östersund till Kriminalvården, Räddningstjänsten och SOS Alarm, i Sollefteå till Sollefteå kommun, i Kristinehamn till Kristinehamns kommun, i Visby till Fortifikationsverket, Gotlands kommun och Praktikertjänst, etcetera. I Strängnäs har stora hyrestilläggsavtal tecknats med Strängnäs kommun. Några hyresavtal har också sagts upp av Vasallen för omförhandling. Trots försäljningen av Älvbrinken i Boden till Bodens kommun samt mindre försäljningar i Borås ökade värdet i kontrakts portföljen under Med undantag för att Försvarsmakten flyttat ur stora ytor i Visby så har upphörda kontrakt varit mer av karaktären normal omflyttning. I Sollefteå har Krisberedskapsmyndigheten sagt upp sitt hyresavtal om cirka 5 Mkr i årshyra för avflyttning sommaren 2009, vilket kommer att påverka kontraktsportföljen negativt. Koncernen hade vid årsskiftet en uthyrningsgrad på 54 procent (57) med en volym av 606 (642) kontrakt och en kontrakterad årshyra om cirka 230 (224) Mkr. Hyresavtal motsvarande 36 procent, sett till andel hyra, löper på långa avtal som omförhandlas först efter Nyuthyrning Koncernens mål var att nyuthyrningen 2008 skulle uppgå till minst kvm lokalarea. Endast förhyrningar på minst ett år räknas. Tack vare stort engagemang i uthyrningsarbetet uppnåddes nästan målet, nyuthyrningen uppgick till cirka kvm. Den genomsnittliga hyresnivån för de nya hyreskontrakten är cirka 600 kr/kvm. En stor andel av lokalerna är verkstads- och lagerytor som hyrs ut i befintligt skick. Därav den relativt måttliga hyresnivån. Nettouthyrning Nettouthyrningen har under varierat mellan och kvm lokalarea. Under 2008 var nettouthyr- Sammanställning av Vasallens fastigheter över tid Lokal- mark- Ort Område tillträde area, kvm areal, ha såldes Fastighetsbestånd per 31/ Östersund Fyrvalla Östersund Frösö Park Sollefteå Hågesta Kristinehamn Presterud Strängnäs Eldsund Vaxholm Rindö Hamn Södertälje Almnäs Borås Regementet Visby Visborg Karlskrona Rosenholm Summa Sålda fastigheter per 31/ Kiruna Jägarskolan Boden Älvbrinken Östersund Campus Östersund I Sollefteå Nipan Härnösand Kusthöjden Falun Dalregementet ) Botkyrka Tullinge Riksten Uddevalla I17-Parken Linköping Garnisonen ) Fårösund Kustparken Ängelholm Valhall Park Kristianstad Östra Kasern Ystad Regementet ) Summa ) Vasallen äger fortfarande del av det före detta verkstadsområdet som till större delen består av mark för exploatering. 2) Verkstadsområdet såldes ) Beståndet i Ystad såldes i delar. Under Vasallens utvecklingsarbete sker vanligen förändringar i såväl lokalarea som markareal på anläggningarna varför ovan angivna ytor vid förvärvet inte alltid överensstämmer med de som sedan säljs. v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 f a s t i g h e t s b e s t å n d

16 14 Fastighetsbestånd i översikt Fyrvalla, Östersund Frösö Park, Östersund Hågesta, Sollefteå Presterud, Kristinehamn Eldsund, Strängnäs Rindö Hamn, Vaxholm Genomsnittshyra per lokaltyp Kontor, kr/kvm Utbildning, kr/kvm Verkstad/lager med mera, kr/kvm Total uthyrbar lokalarea, kvm varav Kontor/utbildning, kvm varav Verkstad/lager med mera, kvm Uthyrningsgrad, % Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad, kvm Kontrakterad årshyra,tkr andel av koncernen, % ningen (75 000) kvm. Beloppsmässigt uppgick nettouthyrningen till 15 (45) Mkr. Att nettouthyrningen blev avsevärt mindre än nyuthyrningen berodde på att några avtal avseende stora lokalytor av enklare slag upphörde. Återstående kontraktsvärde Det återstående kontraktsvärdet för koncernens fastighetsbestånd är cirka (1 540) Mkr. Av detta utgör kontors- och utbildningslokaler (1 360) Mkr. I dessa lokaler har mest pengar investerats och hyresavtalen har därmed långa löptider. Drift- och underhållskostnader Fastigheternas driftkostnader uppgick till 127 (134) Mkr, fördelat på total uthyrbar area 216 (209) kr/kvm. Den enskilt största posten utgörs av energikostnaden, vilken uppgick till 57 (61) Mkr, motsvarande 97 (94) kr/kvm. Driftkostnaderna minskade med 7 Mkr under 2008 främst till följd av försäljningar. Normalt avviker driftkostnaderna tidigt i utvecklingsprocessen från vad som bedöms vara marknadsmässiga nivåer. Det beror bland annat på att Vasallen genomför stora investeringar i byggnader och infrastruktur under utvecklingsfasen. Ett annat skäl är att bemanningen är anpassad för förädlings- och utvecklingsarbete och inte kan jämföras med en traditionell förvaltningsorganisation. Vasallens driftkostnader sänks normalt i och med att områdena utvecklas. Under året har 32 (17) Mkr lagts ned på underhåll, vilket motsvarar 55 (27) kr/ kvm. Kostnaderna för löpande underhåll är låga. Till största del uppstår underhållskostnaderna vid stora ombyggnationer. Under 2008 uppgick underhåll i sam band med ombyggnationer till 24 (11) Mkr. Investeringar Sedan starten 1997 har Vasallen investerat sammantaget cirka 3,6 miljarder kronor på utvecklingen av fastigheterna. Många av Vasallens dotterbolag befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, vilket avspeglas i investeringsvolymen. Under 2008 uppgick investeringarna till 421 (303) Mkr. Ansvaret för projektens utförande låg hos ett särskilt dotterbolag, Vasallen Teknik och Projektering AB. Aktiviteten på flera av de nya områdena är hög och investeringsvolymen blir betydande även under de kommande åren. Återstående investeringsvolym i pågående projekt uppgick vid årsskiftet till 394 (586) Mkr. nettouthyrning, tusental kvm LOA Diagrammet illustrerar förändring av uthyrningsvolymen, från ett år till ett annat uttryckt i kvm LOA. Under 2008 var nettouthyrningen låga kvm på grund av avflyttningar, framför allt från lokaler med enklare standard. Vasallenkoncernens kontraktsportfölj per Hyresavtal med Årshyra, Andel, löptid till och med mkr % LOA, kvm Antal ,4 18% ,4 8% ,7 11% ,2 7% ,8 10% ,5 3% ,0 1% ,0 2% ,1 2% ,4 1% ,9 3% ,2 33% ,5 1% Totalt 230, f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

17 15 Almnäs, Södertälje Regementet, Borås Visborg, Visby Rosenholm, Karlskrona Övriga Koncernen, Koncernen, Koncernen, Projekt 2008 På området Eldsund i Strängnäs färdigställdes andra etappen av Campus till höstterminsstarten Denna etapp omfattade ombyggnation av bland annat en kasern, en gymnastikbyggnad samt verkstadslokaler. Ombyggnationen för Polismyndighetens räkning på Fyrvalla i Östersund startade under året. Detta är en del av den första etappen av Certusprojektet. Polisen ska flytta in under andra kvartalet Inom Certusprojektet pågick också projektering för ett antal delprojekt samt diskussioner kring nybyggnation av en hälsocentral åt Jämtlands Läns Landsting. I början av året startade ombyggnationen av kanslihus och tre kaserner på Visborg i Visby åt Gotlands kommun. Lokalerna ska rymma en samlokalisering av den kommunala förvaltningen och första inflyttning sker i slutet av På Visborg påbörjades också ombyggnationen av bland annat en kasern till Atheneskolan. Inflyttning sker under hösten På Regementet i Borås slutfördes ombyggnationen av två våningsplan i en kasern åt Kunskapsskolan. Hyresgästen flyttade in vid terminsstarten i augusti Försäljningar 2008 Vasallen har under 2008 fortsatt försäljningsarbetet om än i mindre omfattning. Ambitionen har varit att sälja sammanhållna anläggningar i bolagsform, men även försäljning av delar av fastigheter har genomförts. Boden Den 1 juli 2008 såldes Älvbrinken i Boden till Bodens kommun. Försäljningen omfattade kvm lokalyta och 37 hektar mark. Vasallen har ägt och utvecklat Älvbrinken sedan januari Övriga försäljningar Ett antal mindre fastighetsförsäljningar har genomförts i bland annat Borås och Vaxholm. Summering försäljningar 2008 Under året avyttrades totalt (42 000) kvm lokalarea samt 38 (7) hektar mark. Intäkterna från samtliga försäljningar 2008 uppgick till 17 (160) Mkr, varav intäkter för försäljning av exploaterbar mark var 0 (6) Mkr. Framtida försäljningar Under det närmaste året kommer fokus att riktas mot förädling av befintliga anläggningar. Försäljningen av byggrätter kommer att fortskrida enligt plan. Därutöver finns det planer på att skapa bostadsrätter i befintliga byggnader på flera av Vasallens orter. Det är framför allt i Borås, Kristinehamn, Strängnäs och Vaxholm som det kommer att bli aktuellt. Försäljningar av bostadsrätter kan tidigast komma igång under Marknadsvärdering Finanskrisen har inneburit att avkastningskraven för fastighetsinvesteringar har höjts vilket påverkar marknadsvärdena negativt. Värdena för Vasallens fastighetsbestånd är trots höjda avkastningskrav högre än föregående årsskifte beroende på ett flertal investeringsprojekt som har avancerat under året. Det sammanlagda marknadsvärdet för fastigheterna per 31 december 2008 uppgick enligt externa värderare till Mkr. I balansräkningen har upptagits (1 383) Mkr varav 40 (61) Mkr avser en fastighet i Hannover, Tyskland. Avvikelsen mot den externa värderingen beror på att mindre justeringar gjorts på några fastigheter där Vasallen haft en något mer försiktig värdebedömning. Kontraktsportföljen motiverar egentligen ett högre marknadsvärde, men justering har gjorts då flera pågående nyanläggningar inte är färdigställda. Marknadsvärdet överstiger summan av bokförda värden i de i koncernen ingående juridiska personerna med 452 (506) Mkr. Samtliga värderingar har gjorts med fleråriga kassaflödeskalkyler på upp till 18 år. Direktavkastningskravet för beräkning av restvärde vid kalkylens slut varierar mellan 7,5 och 13 procent. Jämfört med värdering vid föregående årsskifte är höjningen mellan 0,5 och 1,75 procentenheter vilket medför en orealiserad värdenedgång på hela fastighetsbeståndet med 116 Mkr, eller 7 procent. Marknadsvärdena för respektive fastighet bryts ned på byggnadsnivå, och det är vanligt att 10 procent av byggnaderna utgör mer än 75 procent av hela fastighetens värde. Förvaltningsfastigheternas andel av det totala marknadsvärdet utgör 86 procent. Exploateringsfastigheter utgör 14 procent. Från förvärvet fram till i dag har värdet i beståndet genom Vasallens utveck- v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008 f a s t i g h e t s b e s t å n d

18 16 lingsarbete ökat med i snitt faktor 6. Det goda utfallet kan tillskrivas Vasallens förmåga att hitta kreditvärdiga, långsiktiga hyresgäster samt ett målmedvetet arbete med att utveckla nya detaljplaner. Värde av obebyggd mark kan ingå i bedömt marknadsvärde i de fall som planarbete har påbörjats eller färdigställts. Värdet för denna mark har fångats upp genom att externa värderare har bedömt marken som byggrätter i enlighet med detaljplan som vunnit laga kraft. Dessa värden har sedan, i förekommande fall, reducerats med kända exploateringskostnader för till exempel gator och vatten och avlopp samt diskonterats med hänsyn till väntetid. Om lagakraftvunnen detaljplan saknas beaktas detta genom att endast 75 procent av ovanstående diskonterade netto tas upp som marknadsvärde. Marknadsvärdena för obebyggd mark har i ännu högre grad påverkats av finanskrisen, men då marken endast utgör cirka en tiondel av det totala marknadsvärdet blir inte genomslaget så stort i absoluta tal. Värderingsmetodik Vasallen tillämpar redovisning enligt IFRS. Som en följd av detta genomförs marknadsvärdering av fastighetsbeståndet vid varje kvartalsskifte. Värdering sker både av externa och interna värderare. Extern värdering har de senaste åren skett vid årsskiftet med kvartalsvisa interna uppföljningar av marknadsvärdena. Alla fastigheter, med undantag av ett par mindre markområden, har värderats externt 31 december 2008 av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB. Eftersom vår bedömning är att det är marknaden snarare än fastigheterna som har förändrats under 2008 skedde ingen besiktning. Däremot ansågs det viktigt att respektive fastighet värderades av samma person som förra årsskiftet. Värderarna har fått tillgång till all information som de har ansett sig behöva för att genomföra värderingarna. Komplexa fastigheter att värdera Att värdera Vasallens fastigheter kräver en mängd ställningstaganden eftersom det rör sig om stora fastigheter med ett blandat byggnadsbestånd och heterogen hyreskontraktsstruktur, ofta i kombination med exploateringsmark där markanvändningen, genom att planarbete pågår, inte är helt säkerställd. Värdepåverkande faktorer Utifrån bokslutsvärderingar och försäljningar kan man utläsa att värdet på Vasallens fastigheter ökar med bland annat: Långa och tydliga hyresavtal med kreditvärdiga hyresgäster. Lättförvaltade objekt (avtalsstruktur, materialval, tekniskt effektiva system och god organisation). Färdigställda byggprojekt (inga osäkerheter om projektens utfall). Väl dokumenterad verksamhet, till exempel hyresavtal, bygglov, projektredovisning och beslutshandlingar. Nöjda och lojala hyresgäster. Tydlig markanvändning och fungerande infrastruktur. En fastighet som är belägen i en levande och väl integrerad stadsdel. hyresgästkategori marknadsvärde per kategori Övriga, till exempel handelsbolag, föreningar och stiftelser, 3% Privatpersoner, 1% Stat, kommuner och landsting med mera, 62% Byggrätter, 12% Övrigt, 5% Förråd, lager, 7% Kontor, utbildning, 67% Aktiebolag, 34% Verkstad, garage, 9% Diagrammet illustrerar hur mycket de olika typerna av lokaler samt byggrätterna bidrar till det totala marknadsvärdet. Kontors- och ut bildningslokalerna utgör hela 64 procent av marknadsvärdet. marknadsvärde per affärsområde marknadsvärde per fastighetstyp Syd, 26% Norr, 27% Exploateringsfastigheter, 14% Förvaltningsfastigheter, 86% Mellan, 47% Affärsområdesindelningen är Norr: Östersund och Sollefteå. Mellan: Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Visby. Syd: Kristinehamn, Borås, Karlskrona. Kategorin exploateringsfastigheter består till största delen av ännu icke planlagd mark som kommer att exploateras för bland annat bostäder. f a s t i g h e t s b e s t å n d v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

19 v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g

20 18 Dotterbolag Fakta och måluppfyllelse Östersund Östersund Sollefteå Kristinehamn Strängnäs Vaxholm södertälje Borås Visby Karlskrona Fakta Mål 2008 Måluppfyllelse Områdesnamn: Fyrvalla Markareal: 14 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: FS Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 79 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 80 NKI Läge: I Östersunds centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 86 kwh/kvm Områdesnamn: Frösö Park Markareal: 69 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: F4 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 35 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 83 NKI Läge: På Frösön vid Östersunds Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 114 kwh/kvm flygplats, 10 km från centrum. Områdesnamn: Hågesta Markareal: 46 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: I21 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm Förvärvsår: 2000 Uthyrningsgrad: 51 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 80 NKI Läge: 1 km sydväst om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 109 kwh/kvm Områdesnamn: Presterud Markareal: 57 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: A9 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 41 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 82 NKI Läge: 2 km sydost om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 95 kwh/kvm Områdesnamn: Eldsund Markareal: 78 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: P10 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 68 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Läge: 2 km nordost om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 83 kwh/kvm Områdesnamn: Rindö Hamn Markareal: 50 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: KA1 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm 800 kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 19 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 66 NKI Läge: På Rindö utanför Vaxholms Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 133 kwh/kvm centrum. Områdesnamn: Almnäs Markareal: 63 ha Positivt driftnetto efter 3 år: Bolag: Ing1 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2002 Uthyrningsgrad: 29 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 73 NKI Läge: 10 km från Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 137 kwh/kvm Södertälje centrum, mot Nykvarn. Områdesnamn: Regementet Markareal: 63 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: I15 Vasallen AB och Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Partima Västra AB Uthyrningsgrad: 68 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Förvärvsår: 1997 Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 130 kwh/kvm Läge: 2 km väster om centrum. Områdesnamn: Visborg Markareal: 52 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: P18 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm kvm Förvärvsår: 2005 Uthyrningsgrad: 76 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 77 NKI Läge: 2 km söder om centrum. Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 105 kwh/kvm Områdesnamn: Rosenholm Markareal: 114 ha Positivt driftnetto efter 3 år Bolag: KA2 Vasallen AB Lokalarea: kvm Nyuthyrning: kvm 900 kvm Förvärvsår: 2001 Uthyrningsgrad: 81 procent Kundnöjdhet: lägst 80 NKI 79 NKI Läge: 5 km norr om centrum Värmeförbrukning < 115 kwh/kvm 84 kwh/kvm Uppfyllt. Ej uppfyllt. d o t t e r b o l a g v a s a l l e n å r s r e d o v i s n i n g 2008

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Vasallens09 årsredovisning. och hållbarhetsredovisning Vasallens09 årsredovisning och hållbarhetsredovisning Karlskrona Flera av Vasallens fastigheter är nu färdigutvecklade och redo för försäljning. Under 2010 kommer Vasallen att påbörja försäljning av bestånd

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll Hågesta, Sollefteå Innehåll VD-kommentar 2 Koncernen Strategisk inriktning 4 Marknad 8 Fastighetsbestånd

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna minskade till 11 (20), till följd av fastighetsförsäljningar under Fastigheternas driftnetto minskade till 1 (10) Intäkter projektutveckling ökade till 168 (

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2012

Delårsrapport Januari juni 2012 Delårsrapport Januari juni Hyresintäkterna minskade till 59 (66) Fastigheternas driftnetto uppgick till 21 (21) Intäkter projektutveckling uppgick till 24 (114), medan resultatet blev 3 (6) De orealiserade

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna ökade till 13 (11) Fastigheternas driftnetto ökade till 2 (1) Intäkter projektutveckling uppgick till 3 (168), medan resultatet blev 2 (0) De orealiserade värdeförändringarna

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

D e l å r s r a p p o r t

D e l å r s r a p p o r t D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i m a r s 2 0 0 8 Nettoomsättningen uppgick till 53 (42) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 8 ( 12) Mkr medan resultat före skatt blev 7 ( 5) Mkr. Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2010

Delårsrapport Januari Mars 2010 Delårsrapport Januari Mars Nettoomsättningen uppgick till 72 (54), varav hyresintäkter 62 (50) Driftöverskottet ökade till 27 (4) De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013

Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 Välkommen till Kungsleden! Tredje kvartalet 2013 25 oktober 2013 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vvd, ekonomi/finansdirektör 2013 Kungsleden Aktiebolag Agenda 1. Tredje kvartalet 2013 2. Kungsledens

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2011

Delårsrapport Januari Mars 2011 Delårsrapport Januari Mars Hyresintäkterna uppgick till 32 (62) Fastigheternas driftnetto uppgick till 4 (27) Intäkter projektutveckling uppgick till 10 (0), medan resultatet blev 0 (0) De orealiserade

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2009

Bokslutskommuniké Januari December 2009 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättningen uppgick till 245 (236) Mkr, varav hyresintäkter 217 (181) Mkr Driftöverskottet ökade till 77 (21) Mkr De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2011

Delårsrapport Januari juni 2011 Delårsrapport Januari juni Hyresintäkterna uppgick till 66 (124) Fastigheternas driftnetto uppgick till 21 (57) Intäkter projektutveckling uppgick till 114 (31), medan resultatet blev 6 (1) De orealiserade

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Å RSREDOVISNING 2006. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Å RSREDOVISNING 2006 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer Innehåll VD-kommentar 2 KONCERNEN Strategisk inriktning 4 Marknad 9 Fastighetsbestånd 16 Samhälle och miljö 22 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2016

Delårsrapport januari mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Intäkterna ökade till 361 Mkr (337), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 99 procent

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Delårsrapport Januari juni Hyresintäkterna minskade till 22 (23) Fastigheternas driftnetto ökade till 4 (3) Intäkter projektutveckling uppgick till 247 (171), medan resultatet blev 4 (0) De orealiserade

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Årsrapport januari december 2015

Årsrapport januari december 2015 Årsrapport januari december 2015 Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075). Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning

Vasallens årsredovisning. och hållbarhetsredovisning Vasallens årsredovisning 2010 och hållbarhetsredovisning II Innehållsförteckning Kort om Vasallen Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Förvaltningsberättelse Nyckeltal 6 Fastighetsbestånd 10 Måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2015

Delårsrapport Januari september 2015 Delårsrapport Januari september Hyresintäkterna minskade till 34 (50) till följd av fastighetsförsäljningar Fastigheternas driftnetto uppgick till 4 (20) Intäkter projektutveckling uppgick till 191 (448),

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Innehåll VD-kommentar 2 Kommentar tillträdande VD 4 KONCERNEN Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Vasallens processer 8

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

D e l å r s r a p p o r t

D e l å r s r a p p o r t D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i j u n i 2 0 0 8 Nettoomsättningen uppgick till 104 (115) Mkr, varav hyresintäkter 88 (73) Mkr Driftöverskottet ökade till 6 (1) Mkr Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013

Delårsrapport januari juni 2013 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens intäkter ökade till 594 Mkr (406), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet. Den ekonomiska uthyrningsgraden för

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer