Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120"

Transkript

1 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd Sida 2

3 Sammanfattning Det här är Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tredje årsredovisning av vårdgivarnas miljöinsatser. Svarsfrekvensen är synnerligen hög, 98 procent, och underlaget omfattar 780 enheter kompletterade med uppgifter från de fem sjukhusen. Sammanställningen visar ett bra resultat och en positiv utveckling jämfört med föregående år inom en rad områden. Det är en högre andel av vårdgivarna som är miljöcertifierade/diplomerade. Av dem som har förskrivningsrätt är det en högre andel som genomgått utbildning i hur läkemedel påverkar miljön. Utsläppen av lustgas från förlossning har minskat kraftigt hos flera vårdgivare. Flera vårdgivare har avvecklat farliga kemikalier och det är en högre andel av sjukhusens medarbetare som har gått en grundkurs i miljökunskap år Samtidigt visar sammanställningen att det fortfarande finns anledning att påverka vårdgivarna till att använda förnybara bilbränslen. I korthet 90 procent av dem som svarat uppger att de är miljöcertifierade eller miljödiplomerade vilket är en förbättring jämfört med år 2010 då det var 78 procent. 78 procent av dem med förskrivningsrätt har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan vilket är en förbättring jämfört med år 2010 då det var 71 procent. Utsläpp av lustgas sjönk kraftigt år 2011 då destruktionsanläggningar togs i bruk vid alla förlossningsenheter. Inget sjukhus hade någon av de åtta farliga kemikalier/farliga kemiska ämnen som skulle vara avvecklad senast i slutet av år Andelen förnybart bilbränsle av allt bilbränsle var fortsatt låg. Inom verksamheterna ambulans, liggande persontransport och transport av avlidna var 10 procent av drivmedlet förnybart, en ökning från 8 procent jämfört med år Husläkarverksamheterna, primärvårdsrehabiliteringen och hjälpmedelsverksamheterna använde 10 procent förnybart bilbränsle i sina transporter. Sida 3

4 Inledning Hälso- och sjukvårdförvaltningen har sedan 2009 sammanställt ett antal generella miljökrav och uppföljningsfrågor i dokumentet Vårdgivarnas miljöinsatser. Grunden för de standardiserade uppföljningsfrågorna är landstingets miljöpolitiska program. Eftersom olika typer av verksamhet (uppdragsområde) belastar miljön på olika sätt ska de ha olika miljökrav och uppföljningsfrågor kopplade till kraven. Standardskrivningar sammanställs i Vårdgivarnas miljöinsatser som uppdateras årligen. Där specificeras också vilka vårdverksamheter som ska ha vilka miljökrav. För verksamhetsåret 2011 fanns fem uppföljningsfrågor. Inget uppdragsområde hade alla dessa miljökrav i sitt avtal. För att möjliggöra digital sammanställning av svar används en webbaserad inmatningsmall, WIM, som vårdgivarna använder när de svarar. Sjukhusen behövde däremot besvara fem frågor om miljöarbetet. De sammanställda svaren har kompletterats med uppgifter från sjukhusens redovisningar samt särskilda uppgifter från ambulansverksamheten, liggande persontransporter och transport av avlidna. I vårdavtalen finns ett ekonomiskt incitament att utveckla miljöarbetet. Det är 0,5 procent av den totala ersättningen till vårdgivaren som är kopplat till något av miljökraven. I de flesta fall är kravet miljöcertifiering/-diplomering. Det har gjort det ekonomiskt lönat sig för vårdgivarna att bli miljöcertifierade. I sjukhusavtalen har miljöpengen delats upp i olika promillen som kopplats till olika miljökrav. Denna sammanställning talar för att miljökraven i vårdavtalet och det ekonomiska påtryckningsmedlet haft en positiv effekt. År 2011 är det sista året för landstingets femte miljöpolitiska program Miljö Steg 5 som omfattar åren Redovisningen har därför särskild betydelse då uppgifterna kan ligga till grund för jämförelser med målen för hela perioden. Syfte Syftet med sammanställningen är att kartlägga vårdgivarnas miljöarbete år Det är en slutredovisning av genomförda prestationer och ett underlag för det fortsatta arbetet med att påverka vårdgivarna i framtiden. I förvaltningens eget miljöledningssystem fyller redovisningen en viktig funktion. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att ständigt förbättra miljön i länet. Sida 4

5 Metod En stor del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning av vårdgivare sker med hjälp av data som överförs digitalt från patientadministrativa system och andra datoriserade register. De uppgifter som inte går att rapportera digitalt kan vårdgivarna rapportera via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). Uppföljningen av vårdgivarnas miljöarbete sker via WIM och kompletteras med sjukhusens miljöredovisningar. Kraven på vilka frågor som ska besvaras varierar beroende på uppdrag och finns angivet i respektive uppdrags regelbok/förfrågningsunderlag eller i en bilaga till avtalet. Svaren i denna sammanställning avser verksamhetsåret 2011 och där så är möjligt jämförs resultaten med föregående år. Svarsfrekvens Antal uppdrag som ingick i underlaget för sammanställningen 2011 är 28 stycken. Det har tillkommit två uppdragsområden, synhabilitering och stroketeam, jämfört med uppföljningen för året innan, det vill säga verksamhetsåret Bland de uppdragsområden som har inkommit med data är svarsfrekvensen generellt sett bra. Sammanräknat har 780 av 793 mottagningar svarat vilket ger en svarsfrekvens på 98 procent. Folktandvården, som under tiden för enkätens genomförande hade 84 mottagningar, svarade som en samlad enhet. Även Distriktstandvårdens 10 mottagningar redovisas som en enhet. Sida 5

6 Uppdragstyp Antal svarande Utskickat Andel ASIH % Barn- och ungdomsmedicinsk % mottagning Baspsykiatri vuxna % Beroendevård barn/ungdom % BVC % Fotsjukvård % Förlossning % Geriatrik % Gyn ultraljud % Habilitering % Hjälpmedel % Husläkare % Höft/knäoperation % Hörselrehabilitering % Kataraktoperation % Kiropraktik % Kvälls- och nattpatrull % Logoped % Lokal integrerad beroendevård % Medicinsk service % MVC % Primärvårdsrehabilitering % Rättspsyk/särskilt vårdkrävande % Strokevård % Specialiserad rehabilitering % Synhabilitering % Tandvård % Ögonbottenscreening % Totalt % Sida 6

7 Redovisningar Transporter Vision Landstingets transporter utförs enbart med förnybara drivmedel och ger inte upphov till luftföroreningar eller buller som påverkar hälsan eller miljön negativt. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna är hög. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att person- och varutransporter drivs med förnybara drivmedel. Uppföljning Uppföljning sker via WIM samt med kompletterande uppgifter från ambulans samt transport av avlidna. Uppföljningsfråga i WIM Frågan avser endast transporter med fordon som sker inom ramen för detta avtal. Frågan avser endast transporter med fordon som Vårdgivaren äger eller leasar inklusive tjänstebilar. Förbrukad mängd bränsle? Bensin, diesel, etanol fordonsgas eller annat exempelvis flygbränsle, ren RME eller el, angivet i liter, Nm3 eller kwh. Resultat De uppdragsområden som har besvarat frågor om drivmedel i WIM är primärvårdsrehabilitering, husläkare och hjälpmedel. Andelen förnybart bränsle enligt Stockholms läns landstings omräkningstabell var 10 procent. Eftersom frågan förändrats sedan året innan går det ej se tendensen. År 2010 frågades hur många mil som körts med förnybart drivmedel respektive med fossila bränslen. Elektricitet är svårt att jämföra med eftersom det inte finns information om hur den förbrukade elen är framställd. Men användningen av elektricitet som bränsle till transporter kan vara av förnybar karaktär och bör generellt ses som positiv. År 2011 var första året som det fanns möjlighet att rapportera användningen av elektricitet som drivmedelsförbrukning. Uppgiften kan fungera som jämförelsemått vid nästkommande års uppföljning. Sida 7

8 Drivmedelsförbrukning bilbränsle De områden som har svarat på frågor om drivmedel i WIM enkäten. Bensin Diesel Etanol Biogas (Nm3) ASIH FAME (RME)- ren El (kwh) Annat Hjälpmedel Husläkare Kvälls- och natt patrull Medicinsk service Primärvårdsrehabilitering Drivmedelsförbrukning bilbränsle Ambulansverksamhet och transport av avlidna Sammanlagt per bränsle Bensin Diesel Biogas Etanol RME För verksamhetsåret 2011 har det även inkommit separat rapportering från verksamheten som utför liggande persontransporter. De förbrukade liter bränsle och det var endast i form av diesel. Vid en sammanräkning av all inrapporterad data över bränsleförbrukning 2011 var den totala andelen förnybart bränsle åtta procent exklusive el. För de rapporterande verksamheterna är andelen förnybara bränslen låg. Det behövs förbättringar för att uppnå landstingsövergripande miljömål när det gäller bilbränslen. Minst hälften av person- och varutransporter ska ske med förnybara bränslen år 2011 enligt Miljö Steg 5. Förändring av frågan gör att jämförelser med föregående år inte är möjliga. Sida 8

9 Läkemedel Landstingets miljövision för läkemedel Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten och luft. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att hos Vårdgivaren anställd läkemedelsförskrivande personal har utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfråga i WIM Hur många av de anställda har rätt att förskriva läkemedel? Hur många av dem har gått utbildningen Läkemedels miljöpåverkan 1? Resultat Under 2011 var det enligt inrapporterad data via WIM 78 procent av de med förskrivningsrätt som har deltagit i utbildningen Läkemedels miljöpåverkan. Det motsvarar personer. Inkluderas reslutat från sjukhusen blir motsvarande resultat 79 procent (7 184 individer exklusive Capio S:t Görans sjukhus som endast angett andel). Föregående år var det 71 procent som hade genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. I jämförelse med föregående år är det färre uppdragsområden som har behövt besvara frågan om medarbetarnas utbildning i läkemedels miljöpåverkan. För verksamhetsåret 2011 är det bara nio uppdragsområden som har svarat på frågorna i WIM angående läkemedel i jämförelse med 24 stycken år Förlossning har tillkommit som respondent på den aktuella frågan Av dem som har svarat för båda verksamhetsåren har en majoritet förbättrade resultat sett till andelen som har genomgått utbildningen Läkemedels miljöpåverkan av dem som har förskrivningsrätt. 1 Kursen ska endast avse läkemedels påverkan på miljön (dvs. ej arbetsmiljöfrågor). Den ska t ex behandla bakgrunden till problem med läkemedelsrester i vattenmiljö. Det ska ingå ett avsnitt om hur SLL hanterar problemet och hur miljöaspekterna vägs in i Kloka listan. Deltagarna ska efter kursen veta hur de själva kan bidra för att minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. Utbildningen ska omfatta minst 45 minuter. Ett alternativ till föreläsningar är SLL:s webbaserade kurs Läkemedels miljöpåverkan som finns på Uppdragsguiden Sida 9

10 100% 90% 80% 70% l e 60% d n 50% A 40% 30% 20% 10% 0% Utbildning i läkemedels miljöpåverkan Andel av alla läkemedelsförskrivare som genomfört en kurs i hur läkemedel påverkar miljön fördelat i olika uppdragsområden och med jämförelse mellan åren 2010 och 2011 Det bör beaktas att av de områden som har svarat på frågan både 2010 och 2011 så är det sammanlagda antalet personer som angetts ha rätt att förskriva läkemedel betydligt lägre (4 990 personer) år 2011 än år 2010 ( personer). De största minskningarna i antalet angivna personer med förskrivningsrätt är inom områdena ASIH, geriatrik och husläkarmottagningarna. På grund av svårigheter att tolka resultaten som angivits för vårdvalet höft- /knäprotes har uppgifterna från därifrån exkluderats. Resultatet visade att över 100 procent hade genomgått utbildningen. Förlossningsenheterna har uppgett att 156 av 211 personer med förskrivningsrätt har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Det motsvarar 74 procent. Sjukhusens miljörapportering kompletterar svaren som inkommit via WIM eftersom även de innefattar information om hur många förskrivare som genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Sida 10

11 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utbildning i läkemedels miljöpåverkan En majoritet av de rapporterande sjukhusen visar ett bättre resultat 2011 än föregående år. Resultaten visar på en generellt hög nivå med tydliga förbättringar sedan föregående år. Under 2011 har sjukhusen genomgående högre andel medarbetare som gått utbildningen än husläkarna, som är den andra uppdragstypen med stort antal medarbetare som förskriver läkemedel. Sjukhusens resultat och de stora förbättringar som skett mellan åren visar på att det finns en förbättringspotential även hos andra uppdragsområden. I sjukhusens avtal finns det en koppling till ekonomisk följdverkan om inte minst 80 procent av de förskrivande medarbetarna har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Lustgas Landstingets miljövision för lustgas Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten och luft. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att utsläppen av lustgas ska minska genom att destruera använd lustgas och genom att eliminera läckage. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Sida 11

12 Uppföljningsfråga i WIM Frågan ställs till förlossningsverksamhet i Vårdval. Hur mycket lustgas har genomsnittligt släppts ut till omgivningsluften per förlossning? Resultat Utsläppen av lustgas per förlossning har minskat kraftigt på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus vilket framgår av nedanstående tabell. Destruktionsanläggningar installerades där i slutet på 2010 och i början av år Verksamheten vid Karolinska/Huddinge har haft en fungerande destruktionsanläggning sedan flera år tillbaks. Vid Danderyds sjukhus, inklusive BB Stockholm var det initialt problem med den nyinstallerade anläggningen vilket förklarar varför värdena för dessa kliniker i tabellen nedan. Från och med år 2011 finns det i regelboken för Vårdval förlossning ett vite kopplat till utsläpp av lustgas om utsläppsvärdet överstiger 350 gram per förlossning vilket två av de rapporterande enheterna gjorde. Gram Utsläpp av lustgas per förlossning Sjukhusen och tandvården får frågor om användningen av lustgas specificerat i respektive avtal och redogör för hur mycket de köpt in och hur mycket de returnerat till gasleverantörerna. Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus använder lustgas även i annan typ av vårdverksamhet. Den använda mängden uppgick år 2011 till sammanlagt gram. Danderyds Karolinska Södersjukhuset Södertälje sjukhus universitetssjukhuset sjukhus gram gram gram gram Sida 12

13 Användningen skiljer sig markant mellan olika sjukhus. S:t Erik sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus slutade helt att använda lustgas år 2010/2011. Alla sjukhus har redogjort för sitt arbete för att begränsa lustgasutsläppen. I samverkan med fastighetsägaren Locum har arbetet intensifierats under åren 2010 och Inom tandvården är det bara Folktandvården som har rapporterat att de använt lustgas De har köpt in gram lustgas och returnerat gram vilket betyder att gram släppts ut i omgivningen. Kemikalier och kemiska produkter Vision Landstingets kemikalieanvändning skapar inga hälsoproblem eller någon miljöstörning. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att användningen av farliga kemikalier och kemiska produkter som innehåller farliga kemikalier minskas eller tas bort helt i enlighet med SLL:s utfasningslista. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfråga i WIM Finns inom verksamheten någon av de åtta farliga kemikalier som inte ska förekomma från och med 2012? Arbetar vårdgivaren enligt avvecklingsplan för utfasning av farliga kemikalier och kemiska produkter? Resultat Samtliga sjukhus har angivit att de inte hade någon av de åtta farliga kemikalier/kemiska ämnen som skulle vara avvecklade i slutet av år Vid redovisningen av verksamhetsåret 2010 hade Karolinska Universitetssjukhuset fem av dessa farliga kemikalier. Södersjukhuset hade då två medan Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus rapporterade att de hade en vardera. Sida 13

14 Antalet avvecklingskemikalier som respektive sjukhus innehade i slutet av år 2010 respektive i slutet av år Sjuk hus Capio S:t Danderyd Karolinska S:t Erik SöS Södertälje /År Göran Inom tandvården och medicinsk service förekommer det fortfarande utfasningsämnen, det vill säga kemikalier eller kemiska ämnen som ska minskas och fasas ut på längre sikt. Fem av 18 respondenter har angett att de använder utfasningsämnen. De fem har alla angett att de har en avvecklingsplan för utfasning av farliga kemikalier och arbetar enligt den. Miljöcertifiering/-diplomering Landstingets miljövision Alla landstingets verksamheter styr mot landstingets miljövisioner, tar alltid miljöhänsyn vid beslut och har en föredömlig uppföljning av sitt miljöarbete. Miljökrav Det finns två alternativa miljökrav beroende på ersättningsnivå. De vårdgivare som har en ersättning som är 15 Mkr/år eller mer ska ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande. De vårdgivare som har en sammanlagd ersättning som understiger 15 Mkr/år ska vara miljödiplomerade av beställaren eller ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfrågor i WIM Frågor gäller båda de angivna miljökraven oberoende av ersättningsnivå. Är vårdgivaren miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande? Datum för certifiering? Datum för senaste recertifiering? Vilket certifieringsorgan har utfärdat certifieringen? Dessa frågor kompletteras med frågor avseende de med en sammanlagd årlig ersättning som understiger 15 Mkr/år. Är vårdgivaren miljödiplomerad av beställaren? Datum för senaste miljödiplomeringen? Sida 14

15 Resultat Av de vårdgivare som har svarat på miljöfrågorna i WIM är det 90 procent (695 stycken) som har angivit att de är miljöcertifierade eller miljödiplomerade. Utöver de som svarat på WIM enkäterna så är alla sjukhus miljöcertifierade. Andelen vårdgivare som är miljöcertifierade, -diplomerade eller ej Andel med certifiering eller miljödiplomering 6% 4% 21% 69% Certifikat Diplom Nej Ej svarat Det har skett en förbättring jämfört med föregående år då det var 78 procent som svarat att de var miljöcertifierade alternativt miljödiplomerade. Miljökompetens Vision Landstinget är känt, såväl hos de egna medarbetarna som hos omvärlden, för ett seriöst, vetenskapsbaserat miljöarbete som ger banbrytande resultat. Landstingets sätt att arbeta med miljöfrågor appliceras av andra och leder till en bättre miljö. Miljökrav Vårdgivaren ska se till att medarbetarna har bra miljökompetens. Uppföljning Endast i sjukhusens miljöredovisning ingår det år 2011 en fråga om de anställda medarbetarnas miljökompetens. Tidigare fanns frågan även i regelböcker för vissa vårdvalsområden. Sida 15

16 Uppföljningsfråga Hur stor andel av medarbetarna (exklusive timanställda) som är anställda vid årets slut har gått grundkurs i miljökunskap? Resultat Resultatet är relativt gott. Vid Capio S:t Görans sjukhus har 80 procent fått grundläggande miljökunskap, vilket är bra. Det är emellertid stor variation mellan sjukhusen vilket tyder på att det finns stora möjligheter till förbättringar hos de vårdgivare som har redovisat att en lägre andel genomfört utbildningen. Skillnader i personalomsättning kan ha påverkat resultaten. För nyanställda kan det vara svårt att hinna med att gå miljökurs. Det är endast Södersjukhuset som redovisat att andelen medarbetare som gått grundkurs i miljö minskat. Vid Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset har andelen ökat, medan Danderyds sjukhus redovisar samma andel som året innan. Andel av samtliga medarbetare som gått en grundkurs i miljökunskap Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundkurs i miljökunskap Resultat Resultatet visar att vårdgivarna i stort sett utvecklar sitt miljöarbete på önskvärt sätt. Endast det gäller användandet av förnybart bilbränsle är det otillfredsställande uppgifter som visas. För att nå målen i landstingets nya miljöprogram, Miljöutmaning 2016, bör avtalskraven rörande bilbränsle ses över, liksom informationsinsatserna till vårdgivarna om bilbränslens klimateffekt. Sida 16

17 Fortsatt uppföljning Sammanställning av vårdgivarnas svar på uppföljning av miljöfrågor fyller en viktig funktion för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Årliga jämförelser av miljöprestanda på aggregerad nivå ger beställaren god indikation på hur miljöarbetet utvecklas. Resultatet ligger till grund för framtida miljökrav i nya vårdavtal. Redovisningen ger också vårdgivarna värdefull återkoppling. Den visar hur långt andra vårdgivare kommit i sitt utvecklingsarbete, vilket möjliggör jämförelser av egna resultat med andra. Det är effektivt att via en webbaserad inmatningsmall, WIM, ta in, sammanställa och analysera vårdgivarnas svar på standardiserade uppföljningsfrågor. Det finns anledning förmoda att de i vårdavtalen ställda miljökraven har drivit vårdgivarnas miljöarbete framåt. Förvaltningen avser att fortsätta följa vårdgivarnas miljöarbete så att uppnådda resultat bibehålls och för att säkra en fortsatt förbättring. Stockholm Sida 17

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 MILJÖ STEG 5 MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 www.sll.se M I L J Ö S T E G 5 1 INNEHÅLL Produkter Transporter Kemikalier Energi Miljöprogrammets målgrupp och struktur

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöredovisning 2007-2011

Miljöredovisning 2007-2011 Miljöredovisning - Karolinska Universitetssjukhuset Miljöarbete och miljömål Tänk på miljön innan du väljer att skriva ut detta dokument. Innehåll Karolinska har arbetat med kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016. Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 Beslutad av Landstingsfullmäktige i december 2011 1 Innehåll 4 Miljöprogrammets målgrupp och struktur 6 Vision för landstingets miljöarbete

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (10) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 14.00 15.45 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) (S) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Transporter Energi Läkemedel Kemikalier Produkter

Transporter Energi Läkemedel Kemikalier Produkter Miljö Steg 5 En sammanfattning av fem års miljöarbete Transporter Energi Läkemedel Kemikalier Produkter SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 ÖVERGRIPANDE MÅL West Consult tillhandahåller varor och tjänster till specialisttandvården, fr.a. ortodontivården, av sådant slag och på ett sådant sätt att invånarnas

Läs mer

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN

Månadsbokslut till och med september och prognos för 2011 för HSN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (52) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Månadsbokslut till och med september och prognos för för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +981

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Miljöredovisning. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Miljöredovisning 2011 Stockholms läns landsting SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se Från vision till resultat 2007 2011 Miljö Steg 5 VISION,

Läs mer

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016

Indikatorer Miljöprogram 2013 2016 Datum 2012-09-06 Version 12-09-06 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef er Miljöprogram 2013 2016 Landstinget Gävleborg har antagit ett miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg för åren 2013-2016

Läs mer

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016

Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 LS 1201-0039 FÖRSLAG Specificering av målen i Miljöutmaning 2016 Ett förtydligande av hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas 2013-02-18 Tillväxt, miljö och regionplanering 2 (53) Inledning...3

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Världens första miljöambulans: Lika trygg för patienten som en vanlig ambulans men betydligt snällare mot miljön

Världens första miljöambulans: Lika trygg för patienten som en vanlig ambulans men betydligt snällare mot miljön 21 Världens första miljöambulans: Lika trygg för patienten som en vanlig ambulans men betydligt snällare mot miljön 2 Varför grön ambulans? Stockholms läns landstings (SLL) gröna ambulans är ett led i

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer