Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Vårdgivarnas miljöinsatser 2011. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-09-04 Diarienummer: HSN 1201-0120"

Transkript

1 Redovisning Vårdgivarnas miljöinsatser 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Torborg Svärd Sida 2

3 Sammanfattning Det här är Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tredje årsredovisning av vårdgivarnas miljöinsatser. Svarsfrekvensen är synnerligen hög, 98 procent, och underlaget omfattar 780 enheter kompletterade med uppgifter från de fem sjukhusen. Sammanställningen visar ett bra resultat och en positiv utveckling jämfört med föregående år inom en rad områden. Det är en högre andel av vårdgivarna som är miljöcertifierade/diplomerade. Av dem som har förskrivningsrätt är det en högre andel som genomgått utbildning i hur läkemedel påverkar miljön. Utsläppen av lustgas från förlossning har minskat kraftigt hos flera vårdgivare. Flera vårdgivare har avvecklat farliga kemikalier och det är en högre andel av sjukhusens medarbetare som har gått en grundkurs i miljökunskap år Samtidigt visar sammanställningen att det fortfarande finns anledning att påverka vårdgivarna till att använda förnybara bilbränslen. I korthet 90 procent av dem som svarat uppger att de är miljöcertifierade eller miljödiplomerade vilket är en förbättring jämfört med år 2010 då det var 78 procent. 78 procent av dem med förskrivningsrätt har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan vilket är en förbättring jämfört med år 2010 då det var 71 procent. Utsläpp av lustgas sjönk kraftigt år 2011 då destruktionsanläggningar togs i bruk vid alla förlossningsenheter. Inget sjukhus hade någon av de åtta farliga kemikalier/farliga kemiska ämnen som skulle vara avvecklad senast i slutet av år Andelen förnybart bilbränsle av allt bilbränsle var fortsatt låg. Inom verksamheterna ambulans, liggande persontransport och transport av avlidna var 10 procent av drivmedlet förnybart, en ökning från 8 procent jämfört med år Husläkarverksamheterna, primärvårdsrehabiliteringen och hjälpmedelsverksamheterna använde 10 procent förnybart bilbränsle i sina transporter. Sida 3

4 Inledning Hälso- och sjukvårdförvaltningen har sedan 2009 sammanställt ett antal generella miljökrav och uppföljningsfrågor i dokumentet Vårdgivarnas miljöinsatser. Grunden för de standardiserade uppföljningsfrågorna är landstingets miljöpolitiska program. Eftersom olika typer av verksamhet (uppdragsområde) belastar miljön på olika sätt ska de ha olika miljökrav och uppföljningsfrågor kopplade till kraven. Standardskrivningar sammanställs i Vårdgivarnas miljöinsatser som uppdateras årligen. Där specificeras också vilka vårdverksamheter som ska ha vilka miljökrav. För verksamhetsåret 2011 fanns fem uppföljningsfrågor. Inget uppdragsområde hade alla dessa miljökrav i sitt avtal. För att möjliggöra digital sammanställning av svar används en webbaserad inmatningsmall, WIM, som vårdgivarna använder när de svarar. Sjukhusen behövde däremot besvara fem frågor om miljöarbetet. De sammanställda svaren har kompletterats med uppgifter från sjukhusens redovisningar samt särskilda uppgifter från ambulansverksamheten, liggande persontransporter och transport av avlidna. I vårdavtalen finns ett ekonomiskt incitament att utveckla miljöarbetet. Det är 0,5 procent av den totala ersättningen till vårdgivaren som är kopplat till något av miljökraven. I de flesta fall är kravet miljöcertifiering/-diplomering. Det har gjort det ekonomiskt lönat sig för vårdgivarna att bli miljöcertifierade. I sjukhusavtalen har miljöpengen delats upp i olika promillen som kopplats till olika miljökrav. Denna sammanställning talar för att miljökraven i vårdavtalet och det ekonomiska påtryckningsmedlet haft en positiv effekt. År 2011 är det sista året för landstingets femte miljöpolitiska program Miljö Steg 5 som omfattar åren Redovisningen har därför särskild betydelse då uppgifterna kan ligga till grund för jämförelser med målen för hela perioden. Syfte Syftet med sammanställningen är att kartlägga vårdgivarnas miljöarbete år Det är en slutredovisning av genomförda prestationer och ett underlag för det fortsatta arbetet med att påverka vårdgivarna i framtiden. I förvaltningens eget miljöledningssystem fyller redovisningen en viktig funktion. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att ständigt förbättra miljön i länet. Sida 4

5 Metod En stor del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning av vårdgivare sker med hjälp av data som överförs digitalt från patientadministrativa system och andra datoriserade register. De uppgifter som inte går att rapportera digitalt kan vårdgivarna rapportera via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). Uppföljningen av vårdgivarnas miljöarbete sker via WIM och kompletteras med sjukhusens miljöredovisningar. Kraven på vilka frågor som ska besvaras varierar beroende på uppdrag och finns angivet i respektive uppdrags regelbok/förfrågningsunderlag eller i en bilaga till avtalet. Svaren i denna sammanställning avser verksamhetsåret 2011 och där så är möjligt jämförs resultaten med föregående år. Svarsfrekvens Antal uppdrag som ingick i underlaget för sammanställningen 2011 är 28 stycken. Det har tillkommit två uppdragsområden, synhabilitering och stroketeam, jämfört med uppföljningen för året innan, det vill säga verksamhetsåret Bland de uppdragsområden som har inkommit med data är svarsfrekvensen generellt sett bra. Sammanräknat har 780 av 793 mottagningar svarat vilket ger en svarsfrekvens på 98 procent. Folktandvården, som under tiden för enkätens genomförande hade 84 mottagningar, svarade som en samlad enhet. Även Distriktstandvårdens 10 mottagningar redovisas som en enhet. Sida 5

6 Uppdragstyp Antal svarande Utskickat Andel ASIH % Barn- och ungdomsmedicinsk % mottagning Baspsykiatri vuxna % Beroendevård barn/ungdom % BVC % Fotsjukvård % Förlossning % Geriatrik % Gyn ultraljud % Habilitering % Hjälpmedel % Husläkare % Höft/knäoperation % Hörselrehabilitering % Kataraktoperation % Kiropraktik % Kvälls- och nattpatrull % Logoped % Lokal integrerad beroendevård % Medicinsk service % MVC % Primärvårdsrehabilitering % Rättspsyk/särskilt vårdkrävande % Strokevård % Specialiserad rehabilitering % Synhabilitering % Tandvård % Ögonbottenscreening % Totalt % Sida 6

7 Redovisningar Transporter Vision Landstingets transporter utförs enbart med förnybara drivmedel och ger inte upphov till luftföroreningar eller buller som påverkar hälsan eller miljön negativt. Kollektivtrafikens andel av persontransporterna är hög. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att person- och varutransporter drivs med förnybara drivmedel. Uppföljning Uppföljning sker via WIM samt med kompletterande uppgifter från ambulans samt transport av avlidna. Uppföljningsfråga i WIM Frågan avser endast transporter med fordon som sker inom ramen för detta avtal. Frågan avser endast transporter med fordon som Vårdgivaren äger eller leasar inklusive tjänstebilar. Förbrukad mängd bränsle? Bensin, diesel, etanol fordonsgas eller annat exempelvis flygbränsle, ren RME eller el, angivet i liter, Nm3 eller kwh. Resultat De uppdragsområden som har besvarat frågor om drivmedel i WIM är primärvårdsrehabilitering, husläkare och hjälpmedel. Andelen förnybart bränsle enligt Stockholms läns landstings omräkningstabell var 10 procent. Eftersom frågan förändrats sedan året innan går det ej se tendensen. År 2010 frågades hur många mil som körts med förnybart drivmedel respektive med fossila bränslen. Elektricitet är svårt att jämföra med eftersom det inte finns information om hur den förbrukade elen är framställd. Men användningen av elektricitet som bränsle till transporter kan vara av förnybar karaktär och bör generellt ses som positiv. År 2011 var första året som det fanns möjlighet att rapportera användningen av elektricitet som drivmedelsförbrukning. Uppgiften kan fungera som jämförelsemått vid nästkommande års uppföljning. Sida 7

8 Drivmedelsförbrukning bilbränsle De områden som har svarat på frågor om drivmedel i WIM enkäten. Bensin Diesel Etanol Biogas (Nm3) ASIH FAME (RME)- ren El (kwh) Annat Hjälpmedel Husläkare Kvälls- och natt patrull Medicinsk service Primärvårdsrehabilitering Drivmedelsförbrukning bilbränsle Ambulansverksamhet och transport av avlidna Sammanlagt per bränsle Bensin Diesel Biogas Etanol RME För verksamhetsåret 2011 har det även inkommit separat rapportering från verksamheten som utför liggande persontransporter. De förbrukade liter bränsle och det var endast i form av diesel. Vid en sammanräkning av all inrapporterad data över bränsleförbrukning 2011 var den totala andelen förnybart bränsle åtta procent exklusive el. För de rapporterande verksamheterna är andelen förnybara bränslen låg. Det behövs förbättringar för att uppnå landstingsövergripande miljömål när det gäller bilbränslen. Minst hälften av person- och varutransporter ska ske med förnybara bränslen år 2011 enligt Miljö Steg 5. Förändring av frågan gör att jämförelser med föregående år inte är möjliga. Sida 8

9 Läkemedel Landstingets miljövision för läkemedel Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten och luft. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att hos Vårdgivaren anställd läkemedelsförskrivande personal har utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfråga i WIM Hur många av de anställda har rätt att förskriva läkemedel? Hur många av dem har gått utbildningen Läkemedels miljöpåverkan 1? Resultat Under 2011 var det enligt inrapporterad data via WIM 78 procent av de med förskrivningsrätt som har deltagit i utbildningen Läkemedels miljöpåverkan. Det motsvarar personer. Inkluderas reslutat från sjukhusen blir motsvarande resultat 79 procent (7 184 individer exklusive Capio S:t Görans sjukhus som endast angett andel). Föregående år var det 71 procent som hade genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. I jämförelse med föregående år är det färre uppdragsområden som har behövt besvara frågan om medarbetarnas utbildning i läkemedels miljöpåverkan. För verksamhetsåret 2011 är det bara nio uppdragsområden som har svarat på frågorna i WIM angående läkemedel i jämförelse med 24 stycken år Förlossning har tillkommit som respondent på den aktuella frågan Av dem som har svarat för båda verksamhetsåren har en majoritet förbättrade resultat sett till andelen som har genomgått utbildningen Läkemedels miljöpåverkan av dem som har förskrivningsrätt. 1 Kursen ska endast avse läkemedels påverkan på miljön (dvs. ej arbetsmiljöfrågor). Den ska t ex behandla bakgrunden till problem med läkemedelsrester i vattenmiljö. Det ska ingå ett avsnitt om hur SLL hanterar problemet och hur miljöaspekterna vägs in i Kloka listan. Deltagarna ska efter kursen veta hur de själva kan bidra för att minska läkemedlens negativa miljöpåverkan. Utbildningen ska omfatta minst 45 minuter. Ett alternativ till föreläsningar är SLL:s webbaserade kurs Läkemedels miljöpåverkan som finns på Uppdragsguiden Sida 9

10 100% 90% 80% 70% l e 60% d n 50% A 40% 30% 20% 10% 0% Utbildning i läkemedels miljöpåverkan Andel av alla läkemedelsförskrivare som genomfört en kurs i hur läkemedel påverkar miljön fördelat i olika uppdragsområden och med jämförelse mellan åren 2010 och 2011 Det bör beaktas att av de områden som har svarat på frågan både 2010 och 2011 så är det sammanlagda antalet personer som angetts ha rätt att förskriva läkemedel betydligt lägre (4 990 personer) år 2011 än år 2010 ( personer). De största minskningarna i antalet angivna personer med förskrivningsrätt är inom områdena ASIH, geriatrik och husläkarmottagningarna. På grund av svårigheter att tolka resultaten som angivits för vårdvalet höft- /knäprotes har uppgifterna från därifrån exkluderats. Resultatet visade att över 100 procent hade genomgått utbildningen. Förlossningsenheterna har uppgett att 156 av 211 personer med förskrivningsrätt har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Det motsvarar 74 procent. Sjukhusens miljörapportering kompletterar svaren som inkommit via WIM eftersom även de innefattar information om hur många förskrivare som genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Sida 10

11 Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utbildning i läkemedels miljöpåverkan En majoritet av de rapporterande sjukhusen visar ett bättre resultat 2011 än föregående år. Resultaten visar på en generellt hög nivå med tydliga förbättringar sedan föregående år. Under 2011 har sjukhusen genomgående högre andel medarbetare som gått utbildningen än husläkarna, som är den andra uppdragstypen med stort antal medarbetare som förskriver läkemedel. Sjukhusens resultat och de stora förbättringar som skett mellan åren visar på att det finns en förbättringspotential även hos andra uppdragsområden. I sjukhusens avtal finns det en koppling till ekonomisk följdverkan om inte minst 80 procent av de förskrivande medarbetarna har genomgått utbildning i läkemedels miljöpåverkan. Lustgas Landstingets miljövision för lustgas Landstingets verksamhet tillför inga miljöstörande läkemedelsrester till mark, vatten och luft. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att utsläppen av lustgas ska minska genom att destruera använd lustgas och genom att eliminera läckage. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Sida 11

12 Uppföljningsfråga i WIM Frågan ställs till förlossningsverksamhet i Vårdval. Hur mycket lustgas har genomsnittligt släppts ut till omgivningsluften per förlossning? Resultat Utsläppen av lustgas per förlossning har minskat kraftigt på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus vilket framgår av nedanstående tabell. Destruktionsanläggningar installerades där i slutet på 2010 och i början av år Verksamheten vid Karolinska/Huddinge har haft en fungerande destruktionsanläggning sedan flera år tillbaks. Vid Danderyds sjukhus, inklusive BB Stockholm var det initialt problem med den nyinstallerade anläggningen vilket förklarar varför värdena för dessa kliniker i tabellen nedan. Från och med år 2011 finns det i regelboken för Vårdval förlossning ett vite kopplat till utsläpp av lustgas om utsläppsvärdet överstiger 350 gram per förlossning vilket två av de rapporterande enheterna gjorde. Gram Utsläpp av lustgas per förlossning Sjukhusen och tandvården får frågor om användningen av lustgas specificerat i respektive avtal och redogör för hur mycket de köpt in och hur mycket de returnerat till gasleverantörerna. Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus använder lustgas även i annan typ av vårdverksamhet. Den använda mängden uppgick år 2011 till sammanlagt gram. Danderyds Karolinska Södersjukhuset Södertälje sjukhus universitetssjukhuset sjukhus gram gram gram gram Sida 12

13 Användningen skiljer sig markant mellan olika sjukhus. S:t Erik sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus slutade helt att använda lustgas år 2010/2011. Alla sjukhus har redogjort för sitt arbete för att begränsa lustgasutsläppen. I samverkan med fastighetsägaren Locum har arbetet intensifierats under åren 2010 och Inom tandvården är det bara Folktandvården som har rapporterat att de använt lustgas De har köpt in gram lustgas och returnerat gram vilket betyder att gram släppts ut i omgivningen. Kemikalier och kemiska produkter Vision Landstingets kemikalieanvändning skapar inga hälsoproblem eller någon miljöstörning. Miljökrav Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för att användningen av farliga kemikalier och kemiska produkter som innehåller farliga kemikalier minskas eller tas bort helt i enlighet med SLL:s utfasningslista. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfråga i WIM Finns inom verksamheten någon av de åtta farliga kemikalier som inte ska förekomma från och med 2012? Arbetar vårdgivaren enligt avvecklingsplan för utfasning av farliga kemikalier och kemiska produkter? Resultat Samtliga sjukhus har angivit att de inte hade någon av de åtta farliga kemikalier/kemiska ämnen som skulle vara avvecklade i slutet av år Vid redovisningen av verksamhetsåret 2010 hade Karolinska Universitetssjukhuset fem av dessa farliga kemikalier. Södersjukhuset hade då två medan Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus rapporterade att de hade en vardera. Sida 13

14 Antalet avvecklingskemikalier som respektive sjukhus innehade i slutet av år 2010 respektive i slutet av år Sjuk hus Capio S:t Danderyd Karolinska S:t Erik SöS Södertälje /År Göran Inom tandvården och medicinsk service förekommer det fortfarande utfasningsämnen, det vill säga kemikalier eller kemiska ämnen som ska minskas och fasas ut på längre sikt. Fem av 18 respondenter har angett att de använder utfasningsämnen. De fem har alla angett att de har en avvecklingsplan för utfasning av farliga kemikalier och arbetar enligt den. Miljöcertifiering/-diplomering Landstingets miljövision Alla landstingets verksamheter styr mot landstingets miljövisioner, tar alltid miljöhänsyn vid beslut och har en föredömlig uppföljning av sitt miljöarbete. Miljökrav Det finns två alternativa miljökrav beroende på ersättningsnivå. De vårdgivare som har en ersättning som är 15 Mkr/år eller mer ska ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande. De vårdgivare som har en sammanlagd ersättning som understiger 15 Mkr/år ska vara miljödiplomerade av beställaren eller ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande. Uppföljning Uppföljning sker via WIM och kompletteras med svar från sjukhusens separata redovisning. Uppföljningsfrågor i WIM Frågor gäller båda de angivna miljökraven oberoende av ersättningsnivå. Är vårdgivaren miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande? Datum för certifiering? Datum för senaste recertifiering? Vilket certifieringsorgan har utfärdat certifieringen? Dessa frågor kompletteras med frågor avseende de med en sammanlagd årlig ersättning som understiger 15 Mkr/år. Är vårdgivaren miljödiplomerad av beställaren? Datum för senaste miljödiplomeringen? Sida 14

15 Resultat Av de vårdgivare som har svarat på miljöfrågorna i WIM är det 90 procent (695 stycken) som har angivit att de är miljöcertifierade eller miljödiplomerade. Utöver de som svarat på WIM enkäterna så är alla sjukhus miljöcertifierade. Andelen vårdgivare som är miljöcertifierade, -diplomerade eller ej Andel med certifiering eller miljödiplomering 6% 4% 21% 69% Certifikat Diplom Nej Ej svarat Det har skett en förbättring jämfört med föregående år då det var 78 procent som svarat att de var miljöcertifierade alternativt miljödiplomerade. Miljökompetens Vision Landstinget är känt, såväl hos de egna medarbetarna som hos omvärlden, för ett seriöst, vetenskapsbaserat miljöarbete som ger banbrytande resultat. Landstingets sätt att arbeta med miljöfrågor appliceras av andra och leder till en bättre miljö. Miljökrav Vårdgivaren ska se till att medarbetarna har bra miljökompetens. Uppföljning Endast i sjukhusens miljöredovisning ingår det år 2011 en fråga om de anställda medarbetarnas miljökompetens. Tidigare fanns frågan även i regelböcker för vissa vårdvalsområden. Sida 15

16 Uppföljningsfråga Hur stor andel av medarbetarna (exklusive timanställda) som är anställda vid årets slut har gått grundkurs i miljökunskap? Resultat Resultatet är relativt gott. Vid Capio S:t Görans sjukhus har 80 procent fått grundläggande miljökunskap, vilket är bra. Det är emellertid stor variation mellan sjukhusen vilket tyder på att det finns stora möjligheter till förbättringar hos de vårdgivare som har redovisat att en lägre andel genomfört utbildningen. Skillnader i personalomsättning kan ha påverkat resultaten. För nyanställda kan det vara svårt att hinna med att gå miljökurs. Det är endast Södersjukhuset som redovisat att andelen medarbetare som gått grundkurs i miljö minskat. Vid Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset har andelen ökat, medan Danderyds sjukhus redovisar samma andel som året innan. Andel av samtliga medarbetare som gått en grundkurs i miljökunskap Andel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grundkurs i miljökunskap Resultat Resultatet visar att vårdgivarna i stort sett utvecklar sitt miljöarbete på önskvärt sätt. Endast det gäller användandet av förnybart bilbränsle är det otillfredsställande uppgifter som visas. För att nå målen i landstingets nya miljöprogram, Miljöutmaning 2016, bör avtalskraven rörande bilbränsle ses över, liksom informationsinsatserna till vårdgivarna om bilbränslens klimateffekt. Sida 16

17 Fortsatt uppföljning Sammanställning av vårdgivarnas svar på uppföljning av miljöfrågor fyller en viktig funktion för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Årliga jämförelser av miljöprestanda på aggregerad nivå ger beställaren god indikation på hur miljöarbetet utvecklas. Resultatet ligger till grund för framtida miljökrav i nya vårdavtal. Redovisningen ger också vårdgivarna värdefull återkoppling. Den visar hur långt andra vårdgivare kommit i sitt utvecklingsarbete, vilket möjliggör jämförelser av egna resultat med andra. Det är effektivt att via en webbaserad inmatningsmall, WIM, ta in, sammanställa och analysera vårdgivarnas svar på standardiserade uppföljningsfrågor. Det finns anledning förmoda att de i vårdavtalen ställda miljökraven har drivit vårdgivarnas miljöarbete framåt. Förvaltningen avser att fortsätta följa vårdgivarnas miljöarbete så att uppnådda resultat bibehålls och för att säkra en fortsatt förbättring. Stockholm Sida 17

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Kravspecifikation avseende tillverkning, leverans och service av Öroninsatser SLL1972

Kravspecifikation avseende tillverkning, leverans och service av Öroninsatser SLL1972 LS 1405-0578 HSN 1304-0429 Bilaga 1 Kravspecifikation avseende tillverkning, leverans och service av Öroninsatser SLL1972 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Målgrupp... 3 3 Uppdraget... 3 4

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 7/2007 Hur styr HSN de privata vårdgivarna utifrån Miljösteg 5? HSN har en nyckelroll för styrning, genomförande och uppföljning av Miljösteg 5, särskilt i en

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer Förvaltningen Handläggare: Monica Engkvist HSN 2008-09- 02 p 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 2008-08-12 HSN 0710-1414 Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011

MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 MILJÖ STEG 5 MIL JÖPOLITISK T PROGR AM FÖR STOCKHOLMS L ÄNS L ANDSTING 20 07 2011 www.sll.se M I L J Ö S T E G 5 1 INNEHÅLL Produkter Transporter Kemikalier Energi Miljöprogrammets målgrupp och struktur

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer En kartläggning av vilka rutiner och behov som finns för upptäckt och åtgärder inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting RAPPORT 2015:7 Citera gärna Centrum för epidemiologi

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser)

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Handläggare: Louise Skantze 1 (3) PAN 2016-09-06 P 6 2016-08-18 PaN V1311-0520-55 Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Ärendet Den 3 juni 2014 behandlades ett principärende

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö. Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) (S) (M) (M) Margareta Åkerberg 1 (9) Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö Datum Tid 15.00 16.00 Plats BB Sophia, Valhallavägen 91 hus G Ledamöter Inger Akalla Ordförande (KD) Margareta Åkerberg Petra Larsson Jane

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

1 Specifik Uppdragsbeskrivning

1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1 Specifik Uppdragsbeskrivning 1.1 Inledning I enlighet med Socialstyrelsens definition innebär habilitering insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning,

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi

Handlingsplan Miljöstrategi Styrande dokument Måldokument Handlingsplan Sida 1 (5) Handlingsplan Miljöstrategi 2016 2018 Styrande förutsättningar Landstingets miljöpolicy, landstingets miljöstrategi 2014 2020. Syfte Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting

Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting Levnadsvanefrågor i patientenkäter i Stockholms läns landsting ARBETSRAPPORT 2014:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Arbetsrapport 2014:1 ISBN 978-91-87691-13-3

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem

Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Frågor och svar: Vårdval Stockholm och nytt ersättningssystem Vad är vårt förslag? Vi vill genomföra Vårdval Stockholm för att ge makten till patienten. Idag ges resurser till vårdcentraler utifrån befolkningen

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Handläggare: Louise Skantze 1 (4) PAN 2015-12-01 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-02 PaN V1311-05209-55 Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Ärendet Förvaltningen återkommer i ett ärende

Läs mer

Miljöredovisning 2007-2011

Miljöredovisning 2007-2011 Miljöredovisning - Karolinska Universitetssjukhuset Miljöarbete och miljömål Tänk på miljön innan du väljer att skriva ut detta dokument. Innehåll Karolinska har arbetat med kontinuerliga förbättringar

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 2/2015 19-32 1 (11) Sammanträde i Datum Tid 16.40-16.50 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013, Tillgången på vårdplatser Styrningen på landstingsoch sjukhusnivå Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 1312-1331 Handläggare: Anna Nergårdh Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 11 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 5/2013,

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting I OC U m..:yäj!ysn FÖR VÅRDEN Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas '2016-06-03 - ÄRENDE 10 BESLUT 1(1) 2016-05-04 Diarienummer LOC 1605-0654 Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 8/2007 Det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 en förstudie av genomförandet Enkätstudien bekräftar att de flesta verksamheternas miljöledningssystem i hög

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Stockholms läns landsting 073-9420800 Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Bakgrund Vårdval

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Antalet förlossningar i Stockholms län under första halvåret 2011 uppgick

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting Miljöutmaning 2016 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2011 1 Innehåll 4 MILJÖPROGRAMMETS MÅLGRUPP OCH STRUKTUR 6 VISION FÖR LANDSTINGETS MILJÖARBETE

Läs mer