SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE"

Transkript

1 SVERIGEDEMOKRATERNA SÖDERTÄLJE Budgetreservation 2015

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Vision Så kan Södertälje bi en tryggare och bättre stad! Besparingar 8 5. Prioriteringar.9 6. Mål Budget 12 2

3 1. Inledning Sverigedemokraterna Södertäljes budgetreservation för 2015 sammanfattar på ett överskådligt sätt våra prioriteringar för hur Södertälje skall kunna bli en bättre och mer välskött kommun. Den omfattar först en vision som beskriver hur vi anser att Södertälje kommun skall skötas och vilken riktning vi vill att kommunen skall ta. Vidare redovisas ett antal områden där vi anger hur politiken skall bedrivas. Därefter följer prioriteringar, besparingar och mål vi menar är nödvändiga i syfte att komma till rätta med de många problem kommunen har i dagsläget och kan komma att få på längre sikt. Under rubriken Besparingar talar vi om varifrån pengarna skall tas till de satsningar vi vill göra, vilka redovisas under Prioriteringar. SD Södertäljes budgetreservation anger på ett övergripande sätt hur vi vill att de medel kommunen har till sitt förfogande skall användas. I texten redovisas vidare ett antal konkreta förslag till åtgärder vi anser bör vidtagas. Dessa förslag utgår delvis från de motioner vi lagt under föregående mandatperiod. För Sverigedemokraterna Södertälje Tommy Blomqvist/gruppledare KF Tommy Hansson/vice gruppledare KF 3

4 2. Vision En attraktiv svensk stad i hjärtat av Sverige som äntligen kan räta på ryggen och leva upp till sin potential. Sverigedemokraternas vision för Södertälje kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, där alla människor kan känna en grundläggande trygghet och gemenskap i alla livets skeden. Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare, som numera uppgår till över människor, skall känna denna trygghet och gemenskap är kommunens allra viktigaste uppgift. För att ett tryggt samhälle av detta slag skall kunna skapas måste alla människor uppleva att de behandlas på ett korrekt och rättvist sätt. Otrygga samhällen brukar präglas av sociala klyftor, olika former av segregation och laglöshet. Detta är förhållanden som beklagligt nog till stor del kommit att prägla Södertälje. För att kunna få till stånd ett Södertälje av den modell som ovan skisserats behöver vi ge vår kommun en positiv identitet. Vi skall som kommuninvånare kunna vara stolta över att säga att vi kommer från Södertälje. Södertälje är en gammal svensk stad vars historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Det är mot den bakgrunden viktigt att vi bevarar vår nationella identitet och vår nationella kultur. SD Södertälje har inga problem med att människor kommer hit från andra länder och kulturer, men vi vill betona att Södertälje är en stad i Sverige och att svenska lagar, regler och traditioner skall vara överordnade. Kommunen har enligt vår mening ett ansvar när det gäller att på olika sätt främja kommuninvånarnas anda av gemenskap och att se till att människor som flyttar hit kan bli en del av denna. Vi bygger detta synsätt på Sverigedemokraternas grundläggande socialkonservativa ideologi som förordar assimilation i stället för mångkulturalism. Vi anser att det är självklart att alla som kommer hit skall ta seden dit de kommer. Det är de hitkommande som skall anpassa sig efter oss som redan bor här, inte tvärtom. SD Södertälje menar även att detta assimilationstänkande är ett av viktigaste instrumenten i syfte att motarbeta rasism, främlingsfientlighet och segregation. Att verka för mångkultur står i motsatsställning till en gemensam värdegrund för alla invånare i Södertälje. Södertälje skall vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt och en ordnad skolgång, för den som genom vuxenstudier eller högre studier vill förkovra sig och nå sin fulla potential, för den som genom sitt arbete vill bidraga till den gemensamma välfärden, för den som vill ha ett tryggt åldrande och för den som genom ideella och kulturella insatser i föreningsliv eller på annat sätt vill verka för att Södertälje blir en rikare och bättre kommun. Vår vision är att Södertälje skall vara en attraktiv stad i hjärtat av Sverige som äntligen kan räta på ryggen och leva upp till sin potential! 4

5 3. Så kan vi skapa ett tryggare och bättre Södertälje! INVANDRING OCH MÅNGKULTUR Kommunen skall upprätta ett mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för den massiva invandringen och mångkulturen klart framgår. I väntan på att regeringen övergår till en mer realistisk immigrationspolitik sägs alla avtal mellan kommunen och Migrationsverket upp. Människor som kommer hit skall ta seden dit de kommer för att kunna assimileras i vårt svenska samhälle. Heltäckande klädsel på kommunala arbetsplatser förbjuds. EU-migranter i form av tiggare uppmanas återvända till sina hemländer. SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Ordning och reda i skolan prioriteras. Lärarnas roll stärks. En stödperson som resurs för lärare i utsatta områden inrättas. Sommarskola för behövande elever införs liksom jourskola för stökiga och mobbande elever. Vid behov flyttas mobbande elever. Elever som mobbas skall däremot aldrig behöva flytta på sig. Vuxennärvaron i skolan ökas. Skolk anmäls alltid till föräldrarna. Specialanpassade påbyggnadskurser i svenska språket för kvalificerade 5

6 yrkesgrupper med invandrarbakgrund införs i syfte att öka dessas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. ÄLDREOMSORG Det är för oss en självklarhet att våra äldre invånare, som slitit under ett helt yrkesliv för att bygga upp vårt välfärdssamhälle, i slutet av sina liv tillförsäkras en trygg och dräglig levnadsstandard. Kommunen skall inrätta en enhet för trygghets- och kvalitetsinspektion med uppgift att kontinuerligt inspektera alla äldreboenden. Gratis trygghetslarm för brukarna införs. Bort med SMS-jobb och bemanningsföretag, vilka skapar otrygghet hos de äldre som är i stort behov av kontinuitet beträffande vårdpersonalen. BARNOMSORG OCH FÖRSKOLA Mindre barngrupper bör eftersträvas och alternativa driftskostnader komma i fråga. Ingen uppdelning efter etnisk tillhörighet då assimilering mellan svenska barn och barn med invandrarbakgrund bör uppmuntras. Jämställdhet är en självklarhet men flummig så kallad genuspedagogik är inte rätt väg att gå: det är skillnad på pojkar och flickor. Arbetssökande skall alltid inge utdrag ur polisens belastningsregister. LAG OCH ORDNING Det framgångsrika samarbetet mellan kommunen och polisen skall fortsätta och vidareutvecklas. En primär uppgift härvidlag är att förhindra ungdomsrekrytering till den organiserade brottsligheten. Kommuninvånarna måste kunna uppehålla sig på gator och torg likaväl som i sina hem utan att riskera liv och lem. Kompletterande ordningsfrämjande åtgärder som anlitande av vaktbolag och ökad kameraövervakning på utsatta platser införs, särskilt vid ungdomsgårdar i syfte att förhindra drogförsäljning. Bevakningen av kyrkogårdar införs i syfte att förhindra vandalisering. MILJÖ En ren och prydlig utemiljö prioriteras genom att miljöbovar, inte minst sådana som dumpar avfall i naturen, automatiskt polisanmäls. Kusens backe bevaras som orört skogsområde för motion och rekreation. Stränder och parker fredas från bebyggelse. Ohygieniska tält- och kåkstäder på kommunal mark avhyses i förekommande fall. Gångbron som skiljer yttre och inre Maren byggs om så att båttrafik i inre Maren blir möjlig. KULTUR Kultur är en viktig och omistlig del i människors tillvaro, men samtidigt är det ett faktum att varje satsad skattekrona på kulturens område stjäl resurser från kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Vi prioriterar emellertid Torekällberget samt det unika Biologiska muséet, vilka är väsentliga delar av Södertäljes svenska kulturarv. Inträdesavgifter införs på Torekällberget. 6

7 BOSTÄDER Ökat bostadsbyggande uppmuntras samtidigt som värdefulla miljö- och kulturvärden värnas. Utförsäljning av allmännyttan stoppas. Bostadsbyggande förutsätter att tillräckligt antal parkeringsplatser skapas. Parkeringssituationen förbättras så att parkeringshusen blir mer tillgängliga och billigare att använda för allmänheten. 7

8 4. Besparingar Försörjningsstöd: 29 miljoner kronor Vi gör vår största besparing på försörjningsstödet. Här räknar vi med kunna spara cirka 30 miljoner kronor. Besparingen möjliggörs genom fortsatt arbete att trimma försörjningsstödet medelst bättre kontroll och uppföljning av understödstagare. Flera anställda vid socialkontoret avdelas att arbeta med kontroller av hur försörjningsstödet används. Med SD:s politik kommer också fler människor i arbete, varför behovet av försörjningsstöd minskar. 5 av de 29 miljonerna sparas in genom att vi slopar satsningar enbart på invandrarrelaterad verksamhet och i stället driver en assimilationspolitik. Härigenom sänder kommunen också en viktig signal till regeringen Inköp: 8 miljoner kronor Kommunens inköp kan ske på mer samordnat och därmed kostnadsbesparande sätt. Kommunen har bland annat gjort direktinköp utan att andra företag har fått tävla om att ge det bästa anbudet. Detta har gjort att det riktats domar mot kommunen för otillåtna direktupphandlingar. Även om en del blivit bättre under senare tid är vi övertygade om att det går att göra mycket mer genom förbättrat samarbete mellan de kommunala nämnderna och Telge Inköp. Kultur: 7 miljoner kronor Genom att kommunen drar bort sitt stöd för den vänsterradikala Oktoberteatern kan uppskattningsvis 2 miljoner sparas. Vi anser inte att kommunen har rådd att hålla sig med en teater av detta slag. Ytterligare besparingar görs genom att stödet till studieförbund och föreningar minskas. Tolkverksamhet: 1 miljon kronor Modern teknik gör det möjligt att spara in på tolkverksamheten. Sammanlagda besparingar: 45 miljoner kronor. 8

9 5. Prioriteringar Skolan Ett av SD:s absolut mest prioriterade områden är skolan. Det framgår inte minst av att det är inom detta område vi hittills under mandatperioden lagt flest motioner. Bland annat har vi föreslagit att en stödperson till lärare i utsatta områden tillsätts, ökad vuxennärvaro i skolan samt att sommarskola respektive jourskola för stökiga och mobbande elever inrättas. Den ökande flyktingtillströmningen från Syrien och andra länder kommer framgent att ställa än högre krav på kommunens skolor, lärare och annan personal. Ordning och reda i skolan är en förutsättning för att goda resultat, som både elever, föräldrar och lärare kan känna sig nöja med, skall kunna nås. Satsning: 14 miljoner kronor. Äldreomsorg och hemtjänst Äldreomsorgen står mycket högt på SD Södertäljes prioritetslista. En av våra motioner har handlat om att inom kommunen inrätta en enhet för trygghets- och kvalitetsinspektion, vilken enligt förslag kontinuerligt skall inspektera alla äldreboenden. SD Södertälje anser det vara en självklarhet att våra äldre invånare, som arbetat och slitit under ett helt liv för att bygga upp det välfärdssamhälle vilket nu genom såväl socialdemokratisk som borgerlig misshushållning är i gungning, i slutet av sina liv skall tillförsäkras en så trygg och dräglig levnadsstandard som möjligt. Gratis trygghetslarm införs. Satsning: 15 miljoner kronor Yrkes- och vuxenutbildning Ett samhälle står och faller med de arbetstillfällen det kan erbjuda sina invånare. Bland våra motioner märks i detta sammanhang en om specialanpassade påbyggnadskurser i svenska språket för kvalificerade yrkesgrupper med invandrarbakgrund i syfte att öka dessas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Det är av avgörande betydelse för Södertälje kommun att möjligheterna att, också i vuxen ålder, få tillgång till utbildning som leder till jobb förstärks. Därmed minskar behovet av försörjningsstöd och ökar skatteintäkterna till kommunen. Satsning: 7miljoner kronor 9

10 Trygghetsskapande åtgärder Bland det absolut viktigaste i Södertälje kommun är att skapa trygghet för alla människor, unga såväl som gamla. Här anser vi att bevakningen kring ungdomsgårdar skärps för att förhindra drogförsäljning och belysningen på utsatta platser förbättras. Bevakningen kring kyrkogårdar, som ofta vandaliseras, skärps. Satsning: 7 miljoner kronor Kultur Torekällberget tillförs medel i syfte att kunna fortsätta och utöka sin verksamhet kronor av dessa medel öronmärks för Biologiska muséet. Satsning: 2 miljoner kronor Sammanlagda satsningar: 45 miljoner kronor 10

11 6. Mål Andelen arbetslösa och försörjningsstödstagare i Södertälje bör minska i storleksordningen 3 procent. Detta kan ske genom vår satsning på skola och utbildning som leder till arbete. Trygghetskänslan i kommunen skall öka, vilket kan ske genom ett flertal åtgärder. Människor skall kunna röra sig var som helst utan att känna sig otrygga och/eller hotade liksom givetvis i sina hem. Därför bör det lovvärda samarbetet mellan kommunen och polisen fortsätta, inte minst för att hindra nyrekrytering av unga till den organiserade brottsligheten. Tryggheten i skolor och på äldreboenden måste öka. Nedskräpningen i kommunen skall stävjas och alla miljömarodörer automatiskt polisanmälas. Som tidigare nämnts måste också kvaliteten inom äldreomsorgen öka, vilket kan ske genom vårt förslag om tillskapandet av en inspektionsenhet inom kommunen. Södertäljes identitet som svensk stad stärks genom en bättre assimilationspolitik och genom att vår kulturhistoriska pärla, Torekällberget, tillförs nya resurser. 11

12 7. Budget SD Södertälje utgår i föreliggande budgetförslag från samma förutsättningar, samma driftsramar med samma budget inklusive investeringsbudget som finns i förvaltningens budgetförslag. Utifrån detta gör vi ekonomiska justeringar vilka återfinns under avsnittsrubrikerna Besparingar och Prioriteringar. 12

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 1 Innehåll Förord Sammanfattning 1 Inledning... 5 2 Om integration... 6 3 Skellefteå idag... 8 Boende... 8 Deltagande...

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer