FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret FORIA Holding AB Org nr (27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)"

Transkript

1 förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll Sida koncernresultaträkning koncernbalansräkning kassaflödesanalys moderbolagets moderbolagets kassaflödesanalys noter, för koncernen 10 resultaträkning 11 balansräkning 12 för moderbolaget 14 gemensamma för moderbolag och koncern 15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 FORIA Holding AB 2(27) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten FORIA Holding AB har till uppgift att äga och förvalta aktierna i det helägda dotterbolaget FORIA AB. Fakturering uppgår för året till 0 (0,7) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till 0,2 (0,1) Mkr. Dotterbolaget FORIA AB marknadsför och säljer hållbara och effektiva transport och maskintjänster till företag och verksamheter i östra Sverige. Under varumärket FORL& erbjuder företaget kundanpassade totallösningar inom fyra affärsområden: Bygg & Anläggning, Logistik, Miljö och Industri. Verksamheten drivs från lokalkontoren i Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Västerås. Huvudkontoret ligger i Södertälje. FORIA Fastigheter AB samt FORIA Akeri AB är egna ansvarsområden inom bolagets organisation. Dotterbolagen Arvidson & Olofsson AB och Foria Västerås AB har bedrivit maskinförmedling i Storstockholm respektive Västmanland. har under året omsatt 1 7,8 (2,3) Mkr. 328 (1 419) lvlkr och resultat efter finansiella poster uppgår till Risker s risker och osäkerhetsfaktorer utöver normala affärsrisker är begränsade, framförallt till följd av den relativt låga andelen fasta kostnader. s verksamhet består till ca 50% av bygg och anläggningsrelaterad verksamhet varför byggkonjunkturen har stor påverkan på omsättningen. Investeringar s investeringar i materiella och immateriella tillgångar har under året uppgått till 29,3 (13,0) Mkr. Ägarförhållanden FORIA Holding AB har 193 (205) aktieägare varav huvuddelen är åkeri och maskinägare. tl

3 FORIA Holding AB 3(27) Flerårsjämförelse s ekonomiska utveckling i sammandrag Omsättning Mkr Resultat efter finansiella poster Mkr 7,8 2,3 7,01 12,3 Balansomslutning Mkr Antal anställda st Soliditet% Avkastning på eget kapital 1) % 5,2 neg 4,5 8,1 Avkastning på totalt kapital 1) % 2,8 0,2 2,5 3,9 1) Nyckeltaisdefinitioner framgår av not 1 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Konjunkturen har legat på samma låga nivå under året, dock är känslan att konjunkturen bottnat. Bygg och anläggningskonjunkturen, som påverkar en stor del av koncernens omsättning, känns trög. 1 övrigt sträcker sig koncernens kunders verksamheter över flera branscher varför FORIA bolagen påverkas i ungefär samma omfattning som näringslivet i övrigt. har ändrat organisation, avvecklat olönsamma delar samt stärkt marginalema varför resultatet förbättrats betydligt i jämförelse med föregående år trots minskad omsättning. Det under 2011 förvärvade bolaget FORIA Västerås AB har sedan förvärvet haft både konjunkturella problem och inkörningsproblem under 2012 och första halvåret 2013 och därför visat negativt resultat. Atgärder har vidtagits för att minska underskottet och företaget har haft en betydligt bättre utveckling under andra hälften av Verksamheten i Västerås, som organisatoriskt lagts in i FORIA ABs affärsområde Bygg & Anläggning, beräknas ge ett positivt resultat under FORIA ABs lokala verksamhet i Bollnäs är såld till Ängabyggen AB som driver verksamheten vidare. FORIA ABs s.k. fjärrfjärrverksamhet avyttrades under året till Norens Transport AB. FORJA ABs uppdrag för koncernens näst största kund Lantmännen har minskat då transporter norr Mälaren bedrivs av annan part. FORJA AB har erhållit ett uppdrag åt Sandvik AB i Sandviken innebärande att återvinna material från deras produktion. FORJA AB har där övertagit sju personer från tidigare entreprenör samt investerat i en skärmaskin om ca 11 Mkr. Bolaget har även förvärvat en maskinverksamhet i Oxelösund innebärande att FORIA AB övertagit tio maskiner samt sju anställda från underleverantör. /1

4 Forum FORIA Holding AB 4(27) Styrelsen har under året beslutat om en ny strategiplan innehållande vision 2020 samt handlingspian fram till Den röda tråden i båda dessa delar har varit att bolaget ska gå från bra till bäst. Grundläggande för all verksamhet är våra värdegrunder; Samspel, Tydlighet, Ansvar, Roligt och Kompetens, STARK. En del av detta är FORIAs nya ledarskapsmodell som bygger på STARKt ledarskap samt FORIAs medarbetarskapsmodell som implementeras under För att gå från bra till bäst kommer vi även att fokusera ännu mer på hållbarhetsarbetet under Foria är en viktig spelare i en föränderlig värld, vi levererar tjänster som bygger samhälisnytta. Hållbarhet är därför en nödvändig aspekt som vi måste beakta i allt vi gör. Det innebär att vi sätter vårt befintliga kvalitets, miljö, trafiksäkerhets och arbetsmiljöarbete i ett större sammanhang. Som en start i detta arbete har vi anslutit oss till Fair Transport; för att främja sunda transporter och visa att vi har ett etiskt förhållningssätt i våra affärerer och att vi arbetar för goda arbetsförhållanden, milj öhänsyn och trafiksäkerhet. Vi arbetar även med Q3 för hållbara transporter, där vi verkar för effektiva hållbarhetskrav vid upphandling. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och framtida utveckling År 2014 har startat med en något lägre omsättning än föregående år dels kopplat till avvecklade och avyttrade verksamheter under 2013, se ovan, dels utebliven snö vilket påverkar Bygg & Anläggning. Förväntningar finns på ett något bättre konjunkturläge i år i jämförelse med föregående år. Organisatoriska förändringar i flera dotterbolag och förbättrade marginaler beräknas leda till ytterligare förbättrat resultat Från 1 januari är verksamheterna i dotterdotterbolagen FORIA Västerås AB samt Arvidson & Olofsson AB överlåtna till FORIA AB där bolagens tidigare verksamheter nu drivs inom affärsområde Bygg & Anläggning. Terminalverksamheten i Kungens Kurva kommer att flytta till annan hyrd terminal i Sätra under april månad. Dotterbolaget FORIA AB drabbades år 2010 av en arbetspiatsolycka med dödlig utgång. Två chefer åtalades för vållande till annans död och företaget för arbetsmiljöbrott. Atalen ledde till friande domar i tingsrätten 2013 men överklagades och har i mars 2014 varit uppe i hovrätten. Hovrättens dom kommer att meddelas 16 april Om företaget hålls ansvarigt kan en företagsbot om maximalt 2 Mkr utdömas. Miljöpåverkan Dotterbolagen FORIA AB och Foria Åkeri AB är certifierade enligt ISO 14001:2004. s övergripande miljömål är att minska utsläpp till luft, mark och vatten i relativa tal. Foria ska även minska verksamhetens resursförbrukning och klimatpåverkan. s milj öpolicy innebär att bolagen har åtagit sig att arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda och genom förebyggande av föroreningar minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. /]/

5 / FORIA Holding AB 5(27) Genom delägande i TRB Sverige AB arbetar vi långsiktigt för att minska transporternas beroende av fossila drivmedel. Ar 2008 inledde TRB Sverige och Energiteknik och Terrnisk processkemi vid Umeå Universitet (ETPC) ett samarbete där tre doktorander tillsammans utvecklar delar i hela systemet för framtidens produktion av andra generationens biodrivmedel. Verksamhetens mest betydande miljöpåverkan är avgasutsläpp från bilar och maskiner. Ökad inblandning av FAME i diesel samt nya HVOdrivmedel bidrar till minskade utsläpp av fossilt koldioxid. Under 2013 sålde Foria drivmedel med en ickefossil andel på ca 20%. Från 2014 har Foria även försäljning av RME (B 100). Inom koncernen bedrivs verksamhet anmälningspliktig enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser en anläggning där mer än kubikmeter motorbränslen hanteras per år samt fyra anläggningar för sortering, mellanlagring och bearbetning av annat avfall än farligt avfall.

6 FORIA Holding AB 6(27) Aktieutdelning, styrelsens motivering Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och årsredovisningen. Det har inte inträffat några händelser efter räkenskapsårets utgång som påverkar bolagets förmåga att länma utdelning. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. s soliditet ligger på en, för branschen, hög nivå och i nivå med koncemmålet. Likviditetsutvecklingen har under året varit god vilken den även fortsatt förväntas vara. Utdelningen beräknas inte hämma koncernens framtida tillväxtmöjligheter. Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: Balanserade vinstmedel Arets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas (0,10 kr/aktie) att i ny räkning överförs t7

7 FORIA Holding AB 7(27) Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring i pågående arbeten för annans räkning Hyresintäkter Ovriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handeisvaror Transporter och förnödenheter Ovriga extema kostnader Personalkostnader Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader 2, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 7, Årets resultat

8 FORIA Holding AB 8(27) Koncernbalansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 68 Färdiga varor och handeisvaror Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 829 Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 FORIA Holding AB 9(27) Koncernbalansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fria reserver Arets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och löneskatt Avsättning för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 19 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder 200 Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser a

10 FORIA Holding AB 10(27) Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsresultat Förändring pensionsavsättning Erhållen ränta Erhållna utdelningar 46 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Okning/minskning övriga kortfristiga fordringar Okning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 FORIA Holding AB 11(27) s resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Ovriga externa kostnader 2, Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

12 FORIA Holding AB 12(27) s balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Ovriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Ovriga kortfristiga fordringar Kassaochbank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 /3 FORIA Holding AB 13(27) s balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets vinst Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner och löneskatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 3 Skulder till koncemföretag Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 23 FORIA Holding AB 14(27) Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring pensionsavsättning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld 831 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 FORIA Holding AB 15(27) Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens vägledningar och uttalanden med allmänna råd. Koncernredovisning 1 koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande. s bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 1 koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncemredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Intemvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. 1 koncernens bokslut redovisas inte det bolag som ägs till 25 % som intresseföretag då det är av ringa betydelse och inte påverkar bedömningen av koncernens resultat och ställning. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Principer för redovisning av intäkter från tjänste respektive entreprenaduppdrag återfinns under rubriken Pågående uppdrag. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

16 FORIA Holding AB 16(27) För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 1 moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Pågående För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. 1 de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. uppdrag Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Kontorsbyggnader 2050 år Industribyggnader 2025 år Maskiner och andra tekniska anläggningar 510 år Inventarier, verktyg och installationer 37 år 1 de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde.

17 FORIA Holding AB 17(27) Immateriella tillgångar Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill skrivs av på 5 år. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgifter kostnadsförs löpande då de icke utgör väsentlig påverkan på bedömning av koncernens skuldsättningsgrad. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Nyckeltaisdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) minskade med föreslagen utdelning i förhållande till balansomsiutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonskatt i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) minskade med föreslagen utdelning. Not 2 Ersättning till revisorerna Revisionuppdraget KPMG Revisionsuppdraget Grant Thornton 39 Andra uppdrag Summa

18 FORIA Holding AB 18(27) Not 3 Kostnader för leasing Kostnader för leasing har betalats enligt följande: Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda har under året uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 och verkställande direktören (1 275)) Totalt Ersättning för arbete utöver ordinarie styrelseuppdrag har till styrelsen utgått med 77 vilket ryms inom den pott på 200 som beslutades på årsstämman 2013.

19 1 FORIA Holding AB 19(27) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 1 1 Män Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter koncemföretag Summa Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader koncernbolag Summa /,

20 79 /1 FORIA Holding AB 20(27) Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt underskottsavdrag 71 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt obeskattade reserver Summa Not 8 Uppskjuten skatt 1 koncernen utgörs skillnaden enligt ovan dels av uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet koncernmässigt värde på fastigheter med (1 766) och maskiner och inventarier 0 (232), dels uppskjuten skattefordran på utgående underskottsavdrag och avdragsgilla kommande år med 203 (257). Uppskjuten skatt på obeskattade reserver uppgår till (5 334). Not 9 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

21 2 FORIA Holding AB 21(27) Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Arets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar Omkiassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets förändringar Försäljningar och utrangeringar 1130 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Arets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar 579 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

22 158 FORJA Holding AB 22(27) Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Omkiassificeringar Omfördelning till övriga externa kostnader 464 Utgående nedlagda kostnader Not 13 Andra långfristiga fordringar Ingåendevärden Arets förändringar Tillkommande fordringar 770 Avgående fordringar 155 Avgående fordringar, amorteringar Utgående värde Not 14 Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Summa

23 FORIA Holding AB 23(27) Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Summa Not 16 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till All behållning respektive kredit i dotterbolagen redovisas som fordringar och skulder till moderbolaget FORL& Holding AB. Samma gäller för räntor som definieras som interna. Not 17 Förändring av eget kapital Fria reserver Summa Aktie Bundna och årets eget kapital reserver resultat kapital Egetkapital20l2l Förändring uppskrivningsfond Förskjutningar mellan bundna och fria reserver l 925 Arets resultat Eget kapital Övrigt Summa Aktie Reserv fritt eget eget kapital kapital kapital Eget kapital Årets resultat fp4 Eget kapital

24 d FORIA Holding AB 24(27) Not 18 Avsättning för pensioner och löneskatt Avsättning utanför tryggandelagens regelverk Summa Not 19 Långfristiga skulder Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade skulder Förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Summa

25 cl FORIA Holding AB 25(27) Not 21 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Avsättningar för pensioner Kapitalförsäkringar Avseende Skulder till kreditinstitut Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut Kundfordringar Summa avseende egna skulder och avsättningar För övriga engagemang Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 22 Ansvarsförbindelser Borgen för dotterbolag 24 Garantiförbindelser Summa ansvarsförbindelser

26 FORIA Holding AB 26(27) Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag, % 100 Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med extema parter. Not 24 Bokslutsdispositioner Erhållna koncembidrag Summa Not 25 Andelar i dotterföretag Org nr Kapital andel (%) FORJAAB Södertälje 100 e Kapital Rösträtts Antal Redovisat andel % andel % aktier värde FORJAAB Summa

27 FORIA Holding AB 27(27) Södertälje //4/, 1, Hikan Larsson Ordförande Albin Ahlin Ingemar Larsson Peter Lindkvist Lars Stensman,6hn Tengstrm Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB /7 / 4ats Kåvik Auktoriserad revisor

28 Revisionsberättelse Till årsstämman FOR la Holding AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernre dovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo visningen för FORIA Holding AB för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovis ningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo visning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio nen enligt International Standards on Auditing och god revi sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revi sion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 decem ber 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositio ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för FORIA Holding AB för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio nen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktie bolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon sty relseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an svarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 11 april 2014 KFMG AB / /) 1 Mats Kåvik Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer