OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV"

Transkript

1 RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF

2

3 Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning Syfte och frågeställning Metod och resultat Sammanfattande tolkning Referenser Tekniska uppgifter Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg Bilaga 1. Ritningar Bilaga 2. Fyndlista Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Omslagsbild: Delar av området för det förstörda gravfältet RAÄ 32:1. Mot NV. Foto: Erika Räf, ÖM. ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Sammanfattning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. De undersökta lämningarna omfattade dels av två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Härdarna 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, respektive folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtidiga aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Erika Räf antikvarie Finspång Motala Norrköping Vadstena Mjölby Linköping Söderköping Ödeshög Åtvidaberg Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre 2

5 Varv 47:1 Varv 29: Varv 12:1 Varv 13:1 Varv 15:1 Varv 14:1-3 Varv 28:1 Varv 11: Varv 32: Varv 19: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blå linje. Skala 1:

6 Inledning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Förundersökningen berörde den del av fornlämningen som är belägen inom fastigheten Östervarv 3:1. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Mjölby Kraftnät AB, som även stod för de arkeologiska kostnaderna. Projektledare var antikvarie Erika Räf, som även har skrivit rapporten. Områdesbeskrivning Gravfältet RAÄ 32:1 ligger i Varvs socken; en av många små fornlämningstäta socknar på östgötaslätten, mellan Skänninge och Motala. Platsen för gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Arbetet utfördes i den del av gravfältet RAÄ 32:1 som ligger inom fastigheten Östervarv 3:1. Gravfältet anses vara ett av de mest betydelsefulla i Östergötland, och enligt FMIS finns det äldre anteckningar som uppger antalet gravar till 12 högar och några stensättningar. I en skadad hög påträffades i slutet av Varv 32: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 3. Gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Blå linje visar kabelsträckningen, gul/svart markering visar sökschaktet. Skala 1:

7 1800-talet en rik skelettgrav från romersk järnålder med bland annat en komplett vapenutrustning och ett praktfullt dryckeshorn av glas. I samband med fyndet undersökte och borttog Hjalmar Stolpe år 1890 några av högarna. Enligt Holger Arbman, som skrev om fynden 1942, beskriver Stolpe högarna som ganska stora och med centralrösen. Stolpe tillvaratog bland annat flera vendeltida bronsbeslag (figur 4). Även ett cloisonnéefragment från folkvandringstid fanns bland fynden (Arbman 1942; Lundqvist 2004; Rundkvist & Olsson 2007; FMIS). År 2007 genomförde Martin Rundkvist en sökning med metalldetektor på platsen, som del i ett forskningsprojekt om centralplatser i Östergötland. Han fann ett fragment av ett troligt urnesspänne från omkring år 1100 e Kr och ett bronshänge som troligen också härrör från samma tid. Dessutom påträffades en mynningsbit från en trebent mässingsgryta, som kan ges en vid datering till 1100-tal 1600-tal. Enligt Rundkvists rapport har Lars Lundqvist, som också medverkade på undersökningen, föreslagit att det rör sig om lämningar från en tidigmedeltida bytomt (Rundkvist & Olsson 2007). Lundqvist har tidigare förundersökt en järn åldersboplats ca 600 m norr om RAÄ 32:1. Under sökningen gjordes inför uppförandet av ett vind kraft verk på fastigheten Stenkilsvarv 1:13. Enligt Lundqvist kan en del av lämningarna vara från yngre järnålder, möjligen som en del av ett storgårdskomplex (Lundqvist 2004). Idag finns inga synliga fornlämningar inom RAÄ 32:1. Genom den yta som är utmärkt som fornlämning i FMIS löper en allmän väg i nord-sydlig riktning. På den västra sidan om vägen ligger villatomter, och på den östra sidan består marken av åker och ett mindre impediment. Syfte och frågeställning Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget och om möjligt justera kabelsträckan så att inte fornlämningar berördes. Gick inte detta skulle de fornlämningar som framkom vid schaktningen undersökas, dokumenteras samt om möjligt dateras. Sammantaget skedde arbetsföretaget i en fornlämningstät miljö. Till undersökningen som helhet kunde därför följande frågeställning knytas: Finns det eventuella dolda fornlämningar och vilken relation har i så fall dessa till de kända fornlämningarna i området? Figur 5-6. Sökschaktet längs med åkerkanten. I bakgrunden skymtar det vindkraftverk som tidigare hade föranlett en förundersökning (Lundqvist 2004). Vid denna påträffades en järnåldersboplats. Mot norr respektive söder. Foto: Erika Räf, ÖM 6

8 A Metod och resultat Ett ca 80 m långt och ca 1,5 m brett undersökningsschakt grävdes med grävmaskin i nord-sydlig riktning i åkerkanten, längs med östra sidan av landsvägen. Undersökningsschaktet överensstämde således med den sträcka där elkabeln skulle grävas ner. I schaktet framkom två anläggningar, A204 och A205, samt en kulturlagerrest. Schakt och anläggningar mättes in med DGPS. Relevant fotografering och ritning utfördes. En av anläggningarna grävdes ut i sin helhet, den andra grävdes ut till hälften. Fyllningarna tillvaratogs för vattensållning inomhus A205 Kulturlager A204 härd Anläggningen var rundad i plan, ca 1,25 m i diam. Materialet bestod av flammig sotsvart silt, med inslag av brun humös silt, samt måttligt med skärvsten. I profil bestod anläggningen av en ca 0,25 m djup grop (bilaga 1). Hela fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Måttligt med hartsfragment, brända och obrända ben framkom (C4658:1-6). Enligt den osteologiska rapporten (appendix 1) bestod det analyserade skelettmaterialet av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Av benen var 70 fragment i varierande grad eldpåverkade. 71 procent av skelettmaterialet kunde identifieras till art eller grupp av arter. Samtliga var fragment från däggdjursben; inga härrörde från människa. Slutsatsen är att skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad, liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av en brandgrav Figur 7. Två anläggningar och ett kulturlager påträffades i schaktet. Skala: 1:350. Figur 8. A204 undersökt till hälften. Mot S. Foto: Erika Räf, ÖM. 7

9 A205 härdbotten Anläggningen var oregelbundet oval i plan, ca 1,2 x 1,0 m. Materialet bestod av flammig svartsotig silt, blandat med brunsvart humös silt. I profil var anläggningen otydlig, ca 0,05 m djup med oregelbunden botten (bilaga 1). Materialet bestod av rikligt med sot och kol. Hälften av fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Fragment av spjälkad keramik samt en mindre mängd obrända ben framkom. Keramiken härrör från ett och samma kärl och är sannolikt från järnåldern (Stilborg, muntligt). Totalt åtta benfragment med en totalvikt av 1,8 gram har analyserats osteologiskt (appendix 1). Samtliga benfragment kom från däggdjur; inga härrörde från människa. Endast ett av fragmenten kunde artbestämmas. Det rörde sig om ett litet mellanfotsben från får/ get. Kulturlagerrest Kulturlagerresten bestod av ett flammigt sotsvart lager, ca 0,05 m tjockt. Kulturlagret fortsatte in i västra schaktkanten. Materialet sållades inte. 14 C-analyser Två 14 C-analyser har genomförts. Från A204 daterades ett bränt rörben från däggdjur till 100 f Kr - 70 e Kr (2 sigma, Ua-47939), d v s övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder. Ett obränt ben från får/get, taget från A205, daterades till e Kr (2 sigma, Ua ), d v s folkvandringstid (bilaga 3). Figur 9. A205 framrensad. Mot SÖ. Foto: Erika Räf, ÖM. 8

10 Sammanfattande tolkning De undersökta lämningarna omfattade dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Ingen datering finns från kulturlagret. Däremot kan dateringarna från de båda härdarna övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder respektive folkvandringstid sättas i samband med de tidigare undersökta gravarna. Rika fynd både från romersk järnålder och från folkvandringstid har tidigare gjorts bland gravmaterialet. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Däremot är dateringarna inte samtida med de föremål som påträffades med metalldetektorsökning på platsen år Två av de senare föremålen, fragment av ett troligt urnesspänne och ett bronshänge, har daterats till 1100-tal. En bit av en trebent mässingsgryta kan härröra från en längre period mellan 1100-tal och 1600-tal. Hypotesen att det kan finnas en medeltida bytomt på platsen kan således inte styrkas genom de nu aktuella lämningarna. Referenser Arbman H Östgötska storbondegravar från 700-talet e Kr. Östergötlands fornminnes och museiförenings meddelanden FMIS=Fornminnesregistret: Lundqvist L Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv. Rapport UV Öst 2004:4. Riksantikvarieämbetet. Rundkvist M & Olsson T Prospektering kring Östervarvsgravfältet i Varv, april Otryckt rapport, arkivhandling. Östergötlands museum. Stilborg, Ole. Docent. Muntligt. Oktober

11 Tekniska uppgifter Fastighet Östervarv 3:1 Socken Varv Kommun Motala Län och landskap Östergötland Fornlämningsnummer RAÄ 32:1 Ekonomiska kartans blad 64F 8a SO Koordinatsystem Sweref 99 TM Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Magnus Reuterdahl Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr 345/13 ÖLM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Mjölby Kraftnät AB Mjölby Kraftnät AB Erika Räf Petter Nyberg Erika Räf Fältarbetstid , Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form 140 löpmeter ÖLMC4658:1-6 Digitala 14 C-analyser (Ua-47939, Ua-47940) Erika Räf Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2014:29 Östergötlands museum 10

12 11

13 Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg RAÄ 32:1, Varv socken, Motala kommun, Östergötlands län Osteologisk analys Petter Nyberg November 2013 BAKGRUND OCH METOD Det analyserade skelettmaterialet kommer från en arkeologisk förundersökning som gjordes inom gravfältet RAÄ 32:1 under hösten Benen kom från två fyndposter och bestod av 156 fragment med en totalvikt av 18 gram. Materialet var mycket fragmenterat med en snittvikt av 0,12 gram per fragment. 76 av fragmenten var eldpåverkade. De brända fragmenten hade en totalvikt av 6,5 gram och var fragmenterade med en snittvikt av 0,09 gram. Skelettmaterialet har sorterats och bestämts till art, benslag, sida och del av ben. Fynden har specificerats i bifogade benlistor. En sammanställning för varje fyndpost finns under rubriken Resultat i denna rapport. I flera fall har benslag som inte kunnat artbestämmas tillförts under grupperna Däggdjur (medelstort) och Däggdjur (oidentifierat). I gruppen Däggdjur (medelstort) rör det sig om djur av ungefär samma storlek som t ex svin och får/get. Gruppen Däggdjur (oidentifierat) innebär att det rör sig om däggdjursben och att det går att utesluta att det rör sig om ben från människa. Beräkning av minsta antal individer Den metod som använts här är den av Chaplin (1971) utarbetade mind-metoden, vilken går ut på att säkerställa minsta antalet individer (mind eller MNI) i ett skelettmaterial. Bestämning av minsta antalet individer i en anläggning baserar sig på det faktum att vissa skelettdelar uppträder i ental eller parvis i kroppen. Metoden innebär att man använder det benslag som uppvisar flest antal från höger eller vänster sida. I vissa fall kan man även använda opariga ben om detta är lämpligt. Efter sakning av de fragment som kan tillhöra samma benelement, kan man säkerställa minsta antalet individer. Även hänsyn till ålder bör tas. Vissa juvenila ben kan därmed räknas som enskilda individer. Även säkra könsbedömningar kan användas vid beräkningarna. RESULTAT Anläggning 204 Det analyserade skelettmaterialet från A204 bestod av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,09 gram per fragment. 70 av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade varierande förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 6,3 gram. Viktmässigt har 4,5 gram eller 71 % av skelettmaterialet varit möjlig att identifiera till art eller grupp av arter. Antalsmässigt har 8 eller 4,5 % av fragmenten varit möjliga att identifiera till art eller grupp av arter. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. De artbestämda skelettfragmenten härrörde från svin (5 fragment varav 4 brända), åkersork (2 obrända fragment) och råtta (1 bränt fragment). Åtminstone ett av svinfragmenten, en bränd kotkropp, härrörde från en spädgris. Skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av brandgrav. Anläggning 205 Det analyserade skelettmaterialet från A205 bestod av totalt åtta fragment med en totalvikt av 1,8 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,23 gram per fragment. Sex av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade relativt god förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 0,2 gram. Endast ett av fragmenten var möjligt att artbestämma. Det rörde sig om en obränd falang härrörande från får/ get. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. Avsaknaden av människoben tyder på att A205 inte är resterna av brandgrav. LITTERATUR Chaplin, R. E The Study of Animal Bones from Archaeological Sites. London. 12

14 LEGEND TILL BENLISTA Anl Art Element Frag.grad Anläggningsnummer. Första kolumnen anger på svenska från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Andra kolumnen anger på latin från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Första kolumnen anger på svenska till vilket benslag fragmenten tillhör. Andra kolumnen anger på latin till vilket benslag fragmenten tillhör. Fragmenteringsgrad. Intakt innebär att benelementet är helt och inga delar saknas. Komplett innebär att benelementet är trasigt, men att samtliga delar finns kvar. Defekt innebär att en mindre del av benelementet saknas. Fragment innebär att det endast är en mindre del av benelementet. Elementdel Vilken del av benet tillhör fragmentet. Vad gäller rörben har dessa kodats med en siffra mellan 1 och 6, enligt följande: 1. Proximal epifys, 2. Proximal del av diafys, 3. Supraproximal del av diafys. 4. Supradistal del av diafys, 5. Distal del av diafys, 6. Distal epifys. Sida Brända Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Från vilken sida kommer skelettelementet från. Dx står för höger, sin för vänster. N/A står för Not applicable eller inte tillämpligt. I kolumnen för Sida används termen för opariga ben. Är benet bränt anges benets färg i denna kolumn. Färgen till vänster om snedstrecket anger fragmentets färg på utsidan, den angivna färgen till höger om snedstrecket anger färgen inuti fragmentet. Är benet obränt anges benets färg på utsidan i denna kolumn. Könsbedömning. Åldersbedömning Number of Identified Specimens är antalet identifierade skelettfragment. Minimum Number of Elements eller mab som det kallas på svenska är minsta antalet skelettelement. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNE. Minimum Number of Individuals eller mind som det kallas på svenska är minsta antalet individer. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNI. Skelettfragmentens vikt i gram. 13

15 Anl Art Art Element Element Frag.grad Elementdel Sida Brända A204 Svin Sus scrofa Hjärnskålskranium Neurocranium A204 Svin Sus scrofa Bröstkota Vertebra thoracalis A204 A204 A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (medium) (medium) (indet) Långa/korta rörben Långa/korta rörben Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Fragment N/A Vit/mörkgrå Intakt Kotkropp N/A Brun/brun Fragment Diafysfragment Vit/mörkgrå Fragment Diafysfragment Mörk/ mörkgrå Fragment Diafysfragment Beige/beige Oidentifierat Indet Fragment Vit/mörkgrå A204 Råtta Rattus sp Tand Dentis Intakt Mörk/ mörkgrå A204 Svin Sus scrofa Skenben Tibia Fragment Diafysfragment Sin A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (indet) A204 Åkersork Microtus agrestis Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Fragment Diafysfragment Oidentifierat Indet Fragment Diafysfragment Tänder Dentes Intakt A204 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 70 A204 Svin Sus scrofa Totalt Totalt 4 A204 Råtta Rattus sp Totalt Totalt 1 A204 Åkersork Microtus Totalt Totalt 0 agrestis A204 Däggdjur (medelstort) (medium) Totalt Totalt 11 A204 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 54 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 A205 Däggdjur (oidentifierat) Däggdjur (oidentifierat) (indet) (indet) Grundfalang Phalanx 1 Defekt 1, 2, 3,4,5, 6 Oidentiderat Indet Fragment Oidentiderat Indet Fragment Vit/mörkgrå A205 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 6 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 0 Totalt Totalt 6 14

16 Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Kommentarer ,4 Nyfödd ,9 Kotkropp som inte vuxit fast med arcusbågarna , , , , ,1 Gulbrun ,0 Gulbrun ,8 Gulbrun ,0 Gulbrun , , , , , , ,0 Brun 13 mån ,7 Epifys är fullständigt fusionerad. Åldersuppgift från Silver (1969). Brun , , , , ,1 15

17 Dnr 345/13:1 Bilaga 1. Ritningar A204 mot S 1 Svart, sotig, sandig silt. Inslag av skärvsten. 2 Brunsvart, sandig, humös silt. 3 Undergrund. Gul, sandig silt A205 mot S Flammig, sotig, sandig silt. 2 Undergrund. Gul, sandig silt m Östervarv 3:1 Varvs socken Motala kommun, Ög RAÄ 32 Profilritning Skala 1:20 Dnr 345/ Erika Räf Renritning Lasse Norr

18 Bilaga 2. Fyndlista Fynd Antal Föremål Material Teknik Längd Bredd Höjd Vikt Fragm Anlnr Anmärkning C4658:1 1 Malstenslöpare Sten Slipat F A204 C4658:2 108 Ben Ben 9,9 F A204 C4658:3 70 Bränt ben Ben Bränt 6,3 F A204 C4658:4 3 Bränd lera Lera Bränt 9,8 F A204 Pinnavtryck? C4658:5 3 Kärl A-gods Bränt 4,2 F A205 Stilborg: Från samma kärl, sannolikt jäå. C4658:6 8 Ben Ben 1,8 F A205 17

19 Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua ±30BP Ua ±30BP 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 2400BP 2300BP 2200BP 2100BP 2000BP 1900BP 1800BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 2016±30BP 68.2% probability 50BC (68.2%) 25AD 95.4% probability 100BC (95.4%) 70AD 400CalBC 200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 1800BP 1700BP 1600BP 1500BP 1400BP 1300BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 1614±30BP 68.2% probability 400AD (31.3%) 450AD 480AD (36.9%) 540AD 95.4% probability 380AD (95.4%) 540AD 200CalAD 400CalAD 600CalAD 800CalAD Calibrated date 18

20

21 Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. De undersökta lämningarna bestod av dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Den ena härden 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, den andra till folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. ISSN Rapport 2014:29

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat

Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat Uppåkra - Centrum i analys och rapport, s. 87-96. Benmaterialet från Uppåkra 98:2 - preliminära resultat Lena Nilsson The bone material from Uppåkra 98:2 preliminary results The bone material from Uppåkra

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 l f: o UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 1990 o UMEA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi UMEÅ UNIVERSITY Department of Archaeology Utgivare: Instutionen for arkeologi, Umeå universitet

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Vid många utgrävningar är ben den absolut

Vid många utgrävningar är ben den absolut Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben)

Läs mer