OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV"

Transkript

1 RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF

2

3 Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning Syfte och frågeställning Metod och resultat Sammanfattande tolkning Referenser Tekniska uppgifter Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg Bilaga 1. Ritningar Bilaga 2. Fyndlista Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Omslagsbild: Delar av området för det förstörda gravfältet RAÄ 32:1. Mot NV. Foto: Erika Räf, ÖM. ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Sammanfattning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. De undersökta lämningarna omfattade dels av två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Härdarna 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, respektive folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtidiga aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Erika Räf antikvarie Finspång Motala Norrköping Vadstena Mjölby Linköping Söderköping Ödeshög Åtvidaberg Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre 2

5 Varv 47:1 Varv 29: Varv 12:1 Varv 13:1 Varv 15:1 Varv 14:1-3 Varv 28:1 Varv 11: Varv 32: Varv 19: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blå linje. Skala 1:

6 Inledning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Förundersökningen berörde den del av fornlämningen som är belägen inom fastigheten Östervarv 3:1. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Mjölby Kraftnät AB, som även stod för de arkeologiska kostnaderna. Projektledare var antikvarie Erika Räf, som även har skrivit rapporten. Områdesbeskrivning Gravfältet RAÄ 32:1 ligger i Varvs socken; en av många små fornlämningstäta socknar på östgötaslätten, mellan Skänninge och Motala. Platsen för gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Arbetet utfördes i den del av gravfältet RAÄ 32:1 som ligger inom fastigheten Östervarv 3:1. Gravfältet anses vara ett av de mest betydelsefulla i Östergötland, och enligt FMIS finns det äldre anteckningar som uppger antalet gravar till 12 högar och några stensättningar. I en skadad hög påträffades i slutet av Varv 32: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 3. Gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Blå linje visar kabelsträckningen, gul/svart markering visar sökschaktet. Skala 1:

7 1800-talet en rik skelettgrav från romersk järnålder med bland annat en komplett vapenutrustning och ett praktfullt dryckeshorn av glas. I samband med fyndet undersökte och borttog Hjalmar Stolpe år 1890 några av högarna. Enligt Holger Arbman, som skrev om fynden 1942, beskriver Stolpe högarna som ganska stora och med centralrösen. Stolpe tillvaratog bland annat flera vendeltida bronsbeslag (figur 4). Även ett cloisonnéefragment från folkvandringstid fanns bland fynden (Arbman 1942; Lundqvist 2004; Rundkvist & Olsson 2007; FMIS). År 2007 genomförde Martin Rundkvist en sökning med metalldetektor på platsen, som del i ett forskningsprojekt om centralplatser i Östergötland. Han fann ett fragment av ett troligt urnesspänne från omkring år 1100 e Kr och ett bronshänge som troligen också härrör från samma tid. Dessutom påträffades en mynningsbit från en trebent mässingsgryta, som kan ges en vid datering till 1100-tal 1600-tal. Enligt Rundkvists rapport har Lars Lundqvist, som också medverkade på undersökningen, föreslagit att det rör sig om lämningar från en tidigmedeltida bytomt (Rundkvist & Olsson 2007). Lundqvist har tidigare förundersökt en järn åldersboplats ca 600 m norr om RAÄ 32:1. Under sökningen gjordes inför uppförandet av ett vind kraft verk på fastigheten Stenkilsvarv 1:13. Enligt Lundqvist kan en del av lämningarna vara från yngre järnålder, möjligen som en del av ett storgårdskomplex (Lundqvist 2004). Idag finns inga synliga fornlämningar inom RAÄ 32:1. Genom den yta som är utmärkt som fornlämning i FMIS löper en allmän väg i nord-sydlig riktning. På den västra sidan om vägen ligger villatomter, och på den östra sidan består marken av åker och ett mindre impediment. Syfte och frågeställning Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget och om möjligt justera kabelsträckan så att inte fornlämningar berördes. Gick inte detta skulle de fornlämningar som framkom vid schaktningen undersökas, dokumenteras samt om möjligt dateras. Sammantaget skedde arbetsföretaget i en fornlämningstät miljö. Till undersökningen som helhet kunde därför följande frågeställning knytas: Finns det eventuella dolda fornlämningar och vilken relation har i så fall dessa till de kända fornlämningarna i området? Figur 5-6. Sökschaktet längs med åkerkanten. I bakgrunden skymtar det vindkraftverk som tidigare hade föranlett en förundersökning (Lundqvist 2004). Vid denna påträffades en järnåldersboplats. Mot norr respektive söder. Foto: Erika Räf, ÖM 6

8 A Metod och resultat Ett ca 80 m långt och ca 1,5 m brett undersökningsschakt grävdes med grävmaskin i nord-sydlig riktning i åkerkanten, längs med östra sidan av landsvägen. Undersökningsschaktet överensstämde således med den sträcka där elkabeln skulle grävas ner. I schaktet framkom två anläggningar, A204 och A205, samt en kulturlagerrest. Schakt och anläggningar mättes in med DGPS. Relevant fotografering och ritning utfördes. En av anläggningarna grävdes ut i sin helhet, den andra grävdes ut till hälften. Fyllningarna tillvaratogs för vattensållning inomhus A205 Kulturlager A204 härd Anläggningen var rundad i plan, ca 1,25 m i diam. Materialet bestod av flammig sotsvart silt, med inslag av brun humös silt, samt måttligt med skärvsten. I profil bestod anläggningen av en ca 0,25 m djup grop (bilaga 1). Hela fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Måttligt med hartsfragment, brända och obrända ben framkom (C4658:1-6). Enligt den osteologiska rapporten (appendix 1) bestod det analyserade skelettmaterialet av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Av benen var 70 fragment i varierande grad eldpåverkade. 71 procent av skelettmaterialet kunde identifieras till art eller grupp av arter. Samtliga var fragment från däggdjursben; inga härrörde från människa. Slutsatsen är att skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad, liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av en brandgrav Figur 7. Två anläggningar och ett kulturlager påträffades i schaktet. Skala: 1:350. Figur 8. A204 undersökt till hälften. Mot S. Foto: Erika Räf, ÖM. 7

9 A205 härdbotten Anläggningen var oregelbundet oval i plan, ca 1,2 x 1,0 m. Materialet bestod av flammig svartsotig silt, blandat med brunsvart humös silt. I profil var anläggningen otydlig, ca 0,05 m djup med oregelbunden botten (bilaga 1). Materialet bestod av rikligt med sot och kol. Hälften av fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Fragment av spjälkad keramik samt en mindre mängd obrända ben framkom. Keramiken härrör från ett och samma kärl och är sannolikt från järnåldern (Stilborg, muntligt). Totalt åtta benfragment med en totalvikt av 1,8 gram har analyserats osteologiskt (appendix 1). Samtliga benfragment kom från däggdjur; inga härrörde från människa. Endast ett av fragmenten kunde artbestämmas. Det rörde sig om ett litet mellanfotsben från får/ get. Kulturlagerrest Kulturlagerresten bestod av ett flammigt sotsvart lager, ca 0,05 m tjockt. Kulturlagret fortsatte in i västra schaktkanten. Materialet sållades inte. 14 C-analyser Två 14 C-analyser har genomförts. Från A204 daterades ett bränt rörben från däggdjur till 100 f Kr - 70 e Kr (2 sigma, Ua-47939), d v s övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder. Ett obränt ben från får/get, taget från A205, daterades till e Kr (2 sigma, Ua ), d v s folkvandringstid (bilaga 3). Figur 9. A205 framrensad. Mot SÖ. Foto: Erika Räf, ÖM. 8

10 Sammanfattande tolkning De undersökta lämningarna omfattade dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Ingen datering finns från kulturlagret. Däremot kan dateringarna från de båda härdarna övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder respektive folkvandringstid sättas i samband med de tidigare undersökta gravarna. Rika fynd både från romersk järnålder och från folkvandringstid har tidigare gjorts bland gravmaterialet. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Däremot är dateringarna inte samtida med de föremål som påträffades med metalldetektorsökning på platsen år Två av de senare föremålen, fragment av ett troligt urnesspänne och ett bronshänge, har daterats till 1100-tal. En bit av en trebent mässingsgryta kan härröra från en längre period mellan 1100-tal och 1600-tal. Hypotesen att det kan finnas en medeltida bytomt på platsen kan således inte styrkas genom de nu aktuella lämningarna. Referenser Arbman H Östgötska storbondegravar från 700-talet e Kr. Östergötlands fornminnes och museiförenings meddelanden FMIS=Fornminnesregistret: Lundqvist L Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv. Rapport UV Öst 2004:4. Riksantikvarieämbetet. Rundkvist M & Olsson T Prospektering kring Östervarvsgravfältet i Varv, april Otryckt rapport, arkivhandling. Östergötlands museum. Stilborg, Ole. Docent. Muntligt. Oktober

11 Tekniska uppgifter Fastighet Östervarv 3:1 Socken Varv Kommun Motala Län och landskap Östergötland Fornlämningsnummer RAÄ 32:1 Ekonomiska kartans blad 64F 8a SO Koordinatsystem Sweref 99 TM Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Magnus Reuterdahl Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr 345/13 ÖLM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Mjölby Kraftnät AB Mjölby Kraftnät AB Erika Räf Petter Nyberg Erika Räf Fältarbetstid , Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form 140 löpmeter ÖLMC4658:1-6 Digitala 14 C-analyser (Ua-47939, Ua-47940) Erika Räf Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2014:29 Östergötlands museum 10

12 11

13 Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg RAÄ 32:1, Varv socken, Motala kommun, Östergötlands län Osteologisk analys Petter Nyberg November 2013 BAKGRUND OCH METOD Det analyserade skelettmaterialet kommer från en arkeologisk förundersökning som gjordes inom gravfältet RAÄ 32:1 under hösten Benen kom från två fyndposter och bestod av 156 fragment med en totalvikt av 18 gram. Materialet var mycket fragmenterat med en snittvikt av 0,12 gram per fragment. 76 av fragmenten var eldpåverkade. De brända fragmenten hade en totalvikt av 6,5 gram och var fragmenterade med en snittvikt av 0,09 gram. Skelettmaterialet har sorterats och bestämts till art, benslag, sida och del av ben. Fynden har specificerats i bifogade benlistor. En sammanställning för varje fyndpost finns under rubriken Resultat i denna rapport. I flera fall har benslag som inte kunnat artbestämmas tillförts under grupperna Däggdjur (medelstort) och Däggdjur (oidentifierat). I gruppen Däggdjur (medelstort) rör det sig om djur av ungefär samma storlek som t ex svin och får/get. Gruppen Däggdjur (oidentifierat) innebär att det rör sig om däggdjursben och att det går att utesluta att det rör sig om ben från människa. Beräkning av minsta antal individer Den metod som använts här är den av Chaplin (1971) utarbetade mind-metoden, vilken går ut på att säkerställa minsta antalet individer (mind eller MNI) i ett skelettmaterial. Bestämning av minsta antalet individer i en anläggning baserar sig på det faktum att vissa skelettdelar uppträder i ental eller parvis i kroppen. Metoden innebär att man använder det benslag som uppvisar flest antal från höger eller vänster sida. I vissa fall kan man även använda opariga ben om detta är lämpligt. Efter sakning av de fragment som kan tillhöra samma benelement, kan man säkerställa minsta antalet individer. Även hänsyn till ålder bör tas. Vissa juvenila ben kan därmed räknas som enskilda individer. Även säkra könsbedömningar kan användas vid beräkningarna. RESULTAT Anläggning 204 Det analyserade skelettmaterialet från A204 bestod av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,09 gram per fragment. 70 av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade varierande förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 6,3 gram. Viktmässigt har 4,5 gram eller 71 % av skelettmaterialet varit möjlig att identifiera till art eller grupp av arter. Antalsmässigt har 8 eller 4,5 % av fragmenten varit möjliga att identifiera till art eller grupp av arter. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. De artbestämda skelettfragmenten härrörde från svin (5 fragment varav 4 brända), åkersork (2 obrända fragment) och råtta (1 bränt fragment). Åtminstone ett av svinfragmenten, en bränd kotkropp, härrörde från en spädgris. Skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av brandgrav. Anläggning 205 Det analyserade skelettmaterialet från A205 bestod av totalt åtta fragment med en totalvikt av 1,8 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,23 gram per fragment. Sex av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade relativt god förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 0,2 gram. Endast ett av fragmenten var möjligt att artbestämma. Det rörde sig om en obränd falang härrörande från får/ get. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. Avsaknaden av människoben tyder på att A205 inte är resterna av brandgrav. LITTERATUR Chaplin, R. E The Study of Animal Bones from Archaeological Sites. London. 12

14 LEGEND TILL BENLISTA Anl Art Element Frag.grad Anläggningsnummer. Första kolumnen anger på svenska från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Andra kolumnen anger på latin från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Första kolumnen anger på svenska till vilket benslag fragmenten tillhör. Andra kolumnen anger på latin till vilket benslag fragmenten tillhör. Fragmenteringsgrad. Intakt innebär att benelementet är helt och inga delar saknas. Komplett innebär att benelementet är trasigt, men att samtliga delar finns kvar. Defekt innebär att en mindre del av benelementet saknas. Fragment innebär att det endast är en mindre del av benelementet. Elementdel Vilken del av benet tillhör fragmentet. Vad gäller rörben har dessa kodats med en siffra mellan 1 och 6, enligt följande: 1. Proximal epifys, 2. Proximal del av diafys, 3. Supraproximal del av diafys. 4. Supradistal del av diafys, 5. Distal del av diafys, 6. Distal epifys. Sida Brända Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Från vilken sida kommer skelettelementet från. Dx står för höger, sin för vänster. N/A står för Not applicable eller inte tillämpligt. I kolumnen för Sida används termen för opariga ben. Är benet bränt anges benets färg i denna kolumn. Färgen till vänster om snedstrecket anger fragmentets färg på utsidan, den angivna färgen till höger om snedstrecket anger färgen inuti fragmentet. Är benet obränt anges benets färg på utsidan i denna kolumn. Könsbedömning. Åldersbedömning Number of Identified Specimens är antalet identifierade skelettfragment. Minimum Number of Elements eller mab som det kallas på svenska är minsta antalet skelettelement. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNE. Minimum Number of Individuals eller mind som det kallas på svenska är minsta antalet individer. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNI. Skelettfragmentens vikt i gram. 13

15 Anl Art Art Element Element Frag.grad Elementdel Sida Brända A204 Svin Sus scrofa Hjärnskålskranium Neurocranium A204 Svin Sus scrofa Bröstkota Vertebra thoracalis A204 A204 A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (medium) (medium) (indet) Långa/korta rörben Långa/korta rörben Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Fragment N/A Vit/mörkgrå Intakt Kotkropp N/A Brun/brun Fragment Diafysfragment Vit/mörkgrå Fragment Diafysfragment Mörk/ mörkgrå Fragment Diafysfragment Beige/beige Oidentifierat Indet Fragment Vit/mörkgrå A204 Råtta Rattus sp Tand Dentis Intakt Mörk/ mörkgrå A204 Svin Sus scrofa Skenben Tibia Fragment Diafysfragment Sin A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (indet) A204 Åkersork Microtus agrestis Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Fragment Diafysfragment Oidentifierat Indet Fragment Diafysfragment Tänder Dentes Intakt A204 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 70 A204 Svin Sus scrofa Totalt Totalt 4 A204 Råtta Rattus sp Totalt Totalt 1 A204 Åkersork Microtus Totalt Totalt 0 agrestis A204 Däggdjur (medelstort) (medium) Totalt Totalt 11 A204 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 54 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 A205 Däggdjur (oidentifierat) Däggdjur (oidentifierat) (indet) (indet) Grundfalang Phalanx 1 Defekt 1, 2, 3,4,5, 6 Oidentiderat Indet Fragment Oidentiderat Indet Fragment Vit/mörkgrå A205 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 6 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 0 Totalt Totalt 6 14

16 Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Kommentarer ,4 Nyfödd ,9 Kotkropp som inte vuxit fast med arcusbågarna , , , , ,1 Gulbrun ,0 Gulbrun ,8 Gulbrun ,0 Gulbrun , , , , , , ,0 Brun 13 mån ,7 Epifys är fullständigt fusionerad. Åldersuppgift från Silver (1969). Brun , , , , ,1 15

17 Dnr 345/13:1 Bilaga 1. Ritningar A204 mot S 1 Svart, sotig, sandig silt. Inslag av skärvsten. 2 Brunsvart, sandig, humös silt. 3 Undergrund. Gul, sandig silt A205 mot S Flammig, sotig, sandig silt. 2 Undergrund. Gul, sandig silt m Östervarv 3:1 Varvs socken Motala kommun, Ög RAÄ 32 Profilritning Skala 1:20 Dnr 345/ Erika Räf Renritning Lasse Norr

18 Bilaga 2. Fyndlista Fynd Antal Föremål Material Teknik Längd Bredd Höjd Vikt Fragm Anlnr Anmärkning C4658:1 1 Malstenslöpare Sten Slipat F A204 C4658:2 108 Ben Ben 9,9 F A204 C4658:3 70 Bränt ben Ben Bränt 6,3 F A204 C4658:4 3 Bränd lera Lera Bränt 9,8 F A204 Pinnavtryck? C4658:5 3 Kärl A-gods Bränt 4,2 F A205 Stilborg: Från samma kärl, sannolikt jäå. C4658:6 8 Ben Ben 1,8 F A205 17

19 Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua ±30BP Ua ±30BP 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 2400BP 2300BP 2200BP 2100BP 2000BP 1900BP 1800BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 2016±30BP 68.2% probability 50BC (68.2%) 25AD 95.4% probability 100BC (95.4%) 70AD 400CalBC 200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 1800BP 1700BP 1600BP 1500BP 1400BP 1300BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 1614±30BP 68.2% probability 400AD (31.3%) 450AD 480AD (36.9%) 540AD 95.4% probability 380AD (95.4%) 540AD 200CalAD 400CalAD 600CalAD 800CalAD Calibrated date 18

20

21 Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. De undersökta lämningarna bestod av dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Den ena härden 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, den andra till folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. ISSN Rapport 2014:29

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAPPORT 2015:50 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAÄ 204:1 HÄRADSSKÄR 1:1 GRYTS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Vid ett gammalt fiskeläge

Läs mer

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 Rapport 2007:68 Arkeologisk förundersökning/antkvarisk kontrroll Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 RAÄ 21 Nunnan 2-3 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Tivoliängen Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION

SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAPPORT 2014:53 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING SCHAKTNING FÖR NY TRANSFORMATORSTATION RAÄ 153:1 S:T LARSGATAN SAMT KV BOAS 2 OCH 4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Schaktning för

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län.

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Rapport 2006:66 Arkeologisk förundersökning Konungsund 7:1 RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

Borringe 11:1 och Boberg 4:1

Borringe 11:1 och Boberg 4:1 Rapport 2007:93 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borringe 11:1 och Boberg 4:1 RAÄ 76 Fornåsa och Älvestad socknar Motala kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö T E R G Ö T L A N D L Ä N M U E U M

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON RAPPORT 2015:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON Elkabel vid Börsjö Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Ridhus vid Vrinnevi gård

Ridhus vid Vrinnevi gård Rapport 2011:67 Arkeologisk förundersökning Ridhus vid Vrinnevi gård RAÄ 41 kv Fritiden 3 (Vrinnevi gård) S:t Johannes socken Norrköpings kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Planer för ny tomt i Stratomta

Planer för ny tomt i Stratomta Rapport 2012:31 Arkeologisk förundersökning Planer för ny tomt i Stratomta RAÄ 216 Stratomta 2:1 Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAPPORT 2014:41 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAÄ 398:1 SMEDSTAD 1:4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ny vattenledning i Smedstad Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Rapport 2007:85 Arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2 Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Vadstena 3:2 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T

Läs mer

En knacksten vid Veta prästgård

En knacksten vid Veta prästgård Rapport 2013:6 Arkeologisk förundersökning En knacksten vid Veta prästgård RAÄ 49 Veta 5:5 Veta socken Mjölby kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Mjölbygatan och kv Jarlen 5

Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Rapport 2011:80 Arkeologisk förundersökning Mjölbygatan och kv Jarlen 5 RAÄ 5 Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Rapport 2013:58 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Tannefors 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Fjärrvärme i Järnvägsgatan

Fjärrvärme i Järnvägsgatan Rapport 2011:48 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Järnvägsgatan RAÄ 5 Kv Rektorn 8/Järnvägsgatan 4 Skänninge stad Mjälby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

HALLEBY 7:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:23

HALLEBY 7:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:23 RAPPORT 2015:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING HALLEBY 7:1 RAÄ 125 OCH INVID RAÄ 123, 164, 284 OCH 315 HALLEBY 7:1 SKÄRKINDS SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Halleby 7:1 Innehåll

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

VA inom Lundby bytomt

VA inom Lundby bytomt Rapport 2013:54 Arkeologisk förundersökning VA inom Lundby bytomt Inom och intill RAÄ 133, 167 och 170 Styrstad 11:7 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

LEDNINGSARBETEN KRING KARLSTRÖMS BRUKSMILJÖ

LEDNINGSARBETEN KRING KARLSTRÖMS BRUKSMILJÖ RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LEDNINGSARBETEN KRING KARLSTRÖMS BRUKSMILJÖ RAÄ 113 KRISTBERGS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Ledningsarbeten kring Karlströms bruksmiljö

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Bergvärme till Vintervadskyrkan

Bergvärme till Vintervadskyrkan Rapport 2013:38 Arkeologisk förundersökning Bergvärme till Vintervadskyrkan RAÄ 14 kv Bispen 2/Vintervadskyrkan Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Elkabel vid Backasand

Elkabel vid Backasand Rapport 2013:11 Arkeologisk förundersökning Elkabel vid Backasand RAÄ 133, 224, 227, 228 och 421 Ödeshögs och Stora Åby socknar Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

NYTT AVLOPP I SKJORSTAD

NYTT AVLOPP I SKJORSTAD RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NYTT AVLOPP I SKJORSTAD RAÄ 82:1 ALMSTAD 2:12 TÅBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Nytt avlopp i Skjorstad Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund

Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Rapport 2007:57 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ombyggnad av väg 209 i Konungsund Invid RAÄ 3 Konungsund 10:1 och 11:1 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson

Läs mer

Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd

Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd Rapport 2012:35 Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme längs Storgatan och in i Smala gränd RAÄ 14 Storgatan och Smala gränd Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA

VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA RAPPORT 2014:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VATTEN OCH AVLOPP TILL KALLE MÄ PIPAS STUGA RAÄ 14 KV RYGGÅSSTUGAN 7 SÖDERKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MATS MAGNUSSON Vatten och avlopp till Kalle

Läs mer

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län.

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län. Rapport 2005:72 Arkeologisk utredning etapp 2 Kvickstorp 1:1 Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

NY VATTENPOST PÅ STORA TORGET

NY VATTENPOST PÅ STORA TORGET RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NY VATTENPOST PÅ STORA TORGET RAÄ 153 STORA TORGET LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Ny vattenpost på Stora torget Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

BOPLATSER, VÄGAR OCH SKÅLGROPAR

BOPLATSER, VÄGAR OCH SKÅLGROPAR RAPPORT 2017:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BOPLATSER, VÄGAR OCH SKÅLGROPAR VID SMEDSTAD RAÄ 368:1, 371:1 OCH 398:1 SMEDSTAD 1:4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON Boplatser,

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Elnät vid Skedevi kyrka

Elnät vid Skedevi kyrka Rapport 2006:44 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Elnät vid Skedevi kyrka Skedevi socken Finspångs kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U

Läs mer

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET

FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET RAPPORT 2015:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME TILL F D TINGSHUSET INTILL RAÄ 153 KV BOAS 2:1 OCH 3:1 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER Fjärrvärme till f d Tingshuset

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Undersökning: Arkeologisk förundersökning och slutundersökning Lst:s dnr: 431-1566-2003 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 2119/02-5331

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

PÅ JAKT EFTER TROLLENS GULD?

PÅ JAKT EFTER TROLLENS GULD? RAPPORT 2015:62 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 PÅ JAKT EFTER TROLLENS GULD? INFÖR TÄKTVERKSAMHET PÅ KLÖVBERGET RAÄ 59:1 SOLVIK 3:1 OCH 1:2 BJÖRSÄTERS SOCKEN ÅTVIDABERGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN

Läs mer

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby

Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby Rapport 2009:30 Arkeologisk utredning etapp 2 Ombyggnad av lågspänningsnät vid Sandby RAÄ 78 Hagebyhöga-Hässleby 1:2 Hagebyhöga-Sandby 2:4 Hagebyhöga socken Vadstena kommun Östergötlands län Petter Nyberg

Läs mer

Två vindkraftverk vid Runnestad

Två vindkraftverk vid Runnestad Rapport 2007:83 Arkeologisk förundersökning Två vindkraftverk vid Runnestad Invid RAÄ 37 och 139 Runnestad 1:1 Rök socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Löjstigen, Johannelund

Löjstigen, Johannelund Rapport 2006:53 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Löjstigen, Johannelund Linköpings stad och kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN

FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN RAPPORT 2016:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME TILL DOMKYRKAN RAÄ 153 S:T PERSGATAN LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Fjärrvärme till Domkyrkan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

kv Vintervadet 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning

kv Vintervadet 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning Rapport 2010:49 Arkeologisk förundersökning kv Vintervadet 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs Rapport 2010:16 Arkeologisk förundersökning Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs RAÄ 124 Vårdnäs 2:2 Vårdnäs socken Linköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Ett borttaget elskåp i Redinge

Ett borttaget elskåp i Redinge Rapport 2007:110 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ett borttaget elskåp i Redinge RAÄ 19 Redinge 3:22 och 4:6 Grebo socken Åtvidaberg kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP

FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP RAPPORT 2014:19 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP RAÄ 24, 150 OCH 160 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER Förstärkning

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Rapport 2013:42 Arkeologisk förundersökning Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Intill RAÄ 5 och 22 Tivoliängen Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Ny gatubelysning i centrala Skänninge

Ny gatubelysning i centrala Skänninge Rapport 2013:40 Arkeologisk förundersökning Ny gatubelysning i centrala Skänninge RAÄ 5 Strandgatan, Gullringsgatan, Vistenagatan, Tvärgränd, Gröngatan, Västra Kyrkogatan och Follingegatan Skänninge stad

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

VIKINGEN I SÖDERKÖPING

VIKINGEN I SÖDERKÖPING RAPPORT 2014:48 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 VIKINGEN I SÖDERKÖPING RAÄ 18:1 SÖDERKÖPING 2:76 SAMT VIKINGEN 2, 3 OCH 4 SÖDERKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Vikingen i Söderköping

Läs mer

FIBERKABEL VID SÖDRA LUND OCH ÅLLERSTORP

FIBERKABEL VID SÖDRA LUND OCH ÅLLERSTORP RAPPORT 2016:29 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING FIBERKABEL VID SÖDRA LUND OCH ÅLLERSTORP RAÄ VRETA KLOSTER 2:1-3 OCH 4:1 SAMT FLISTAD 3:1 OCH 8:1 M FL SÖDRA LUND 7:1, MYRA 1:11,

Läs mer

Hårstorp 1:1 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2008:106. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Hårstorp 1:1 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2008:106. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2008:106 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Hårstorp 1:1 RAÄ 322 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster Rapport 2008:108 Arkeologisk förundersökning Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster RAÄ 1 och 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR

BOPLATS VID BERGS SLUSSAR RAPPORT 2014:2 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 BOPLATS VID BERGS SLUSSAR INTILL RAÄ 89, 95, 96 OCH 109 KANALJORDEN 1:1 M FL VRETA KLOSTERS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

Läs mer

EL TILL NYA TOMTER I SKÖLSTAD

EL TILL NYA TOMTER I SKÖLSTAD RAPPORT 2015:33 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING EL TILL NYA TOMTER I SKÖLSTAD INVID RAÄ 86, 114-117 OCH 133 SKÖLSTAD 1:3, 1:6 OCH 1:9 VIKINGSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANN-CHARLOTT FELDT

Läs mer

I FORNBORGENS SKUGGA ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 RAPPORT 2015:68 OBJEKT 13 BRABERG 1:1 SKÖNBERGA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

I FORNBORGENS SKUGGA ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 RAPPORT 2015:68 OBJEKT 13 BRABERG 1:1 SKÖNBERGA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RAPPORT 2015:68 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 I FORNBORGENS SKUGGA OBJEKT 13 BRABERG 1:1 SKÖNBERGA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG ROGER LUNDGREN I fornborgens skugga Innehåll

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Rapport 2010:93 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Skivermåla 1:4 Horn socken Kinda kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö

Läs mer

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19 Stavgård Arkeologisk förundersökning Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland SAU rapport 2010:19 Elisabet Pettersson SAU rapporter 2010:19 ISSN 1404-8493 SAU

Läs mer

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje UV RAPPORT 2012:85 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje Östergötland Mjölby kommun Högby socken Hulje 8:1 Intill RAÄ 234 236 Dnr 422-02204-2009 Tom Carlsson Förundersökning

Läs mer

GRAVAR I LINKÖPINGSGATAN

GRAVAR I LINKÖPINGSGATAN RAPPORT 2015:59 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GRAVAR I LINKÖPINGSGATAN RAÄ 5:1 LINKÖPINGSGATAN 1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Gravar i Linköpingsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård

Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Rapport 2009:27 Arkeologisk förundersökning Ombyggnad av ledningsnät vid Åsbo kyrkogård Strålsnäs 3:1, 3:8 och 5:1 Åsbo socken Boxholms kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. Fjärrvärme i Mantorp. Viby socken Mjölby kommun Östergötlands län. Clas Ternström

Arkeologisk förundersökning. Fjärrvärme i Mantorp. Viby socken Mjölby kommun Östergötlands län. Clas Ternström Arkeologisk förundersökning Fjärrvärme i Mantorp Viby socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström K U L T U R M I L J Ö A V D E L N I N G E N Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2006:76. Arkeologisk förundersökning. Vid Berzeliusgården. RAÄ 26 Väversunda socken Vadstena kommun Östergötlands län.

Rapport 2006:76. Arkeologisk förundersökning. Vid Berzeliusgården. RAÄ 26 Väversunda socken Vadstena kommun Östergötlands län. Rapport 2006:76 Arkeologisk förundersökning Vid Berzeliusgården RAÄ 26 Väversunda socken Vadstena kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I

Läs mer