OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV"

Transkript

1 RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF

2

3 Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning Syfte och frågeställning Metod och resultat Sammanfattande tolkning Referenser Tekniska uppgifter Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg Bilaga 1. Ritningar Bilaga 2. Fyndlista Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Omslagsbild: Delar av området för det förstörda gravfältet RAÄ 32:1. Mot NV. Foto: Erika Räf, ÖM. ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Sammanfattning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. De undersökta lämningarna omfattade dels av två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Härdarna 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, respektive folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtidiga aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Erika Räf antikvarie Finspång Motala Norrköping Vadstena Mjölby Linköping Söderköping Ödeshög Åtvidaberg Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre 2

5 Varv 47:1 Varv 29: Varv 12:1 Varv 13:1 Varv 15:1 Varv 14:1-3 Varv 28:1 Varv 11: Varv 32: Varv 19: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med blå linje. Skala 1:

6 Inledning Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. Förundersökningen berörde den del av fornlämningen som är belägen inom fastigheten Östervarv 3:1. Sträckan för schaktningsarbetet inom fornlämningen var ca 140 löpmeter. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Mjölby Kraftnät AB, som även stod för de arkeologiska kostnaderna. Projektledare var antikvarie Erika Räf, som även har skrivit rapporten. Områdesbeskrivning Gravfältet RAÄ 32:1 ligger i Varvs socken; en av många små fornlämningstäta socknar på östgötaslätten, mellan Skänninge och Motala. Platsen för gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Arbetet utfördes i den del av gravfältet RAÄ 32:1 som ligger inom fastigheten Östervarv 3:1. Gravfältet anses vara ett av de mest betydelsefulla i Östergötland, och enligt FMIS finns det äldre anteckningar som uppger antalet gravar till 12 högar och några stensättningar. I en skadad hög påträffades i slutet av Varv 32: Lantmäteriverket MS2008/ Figur 3. Gravfältet RAÄ 32:1, som i FMIS beskrivs som förstört av bortodling, är beläget ca 120 m ö h, på en höjdrygg som främst sträcker sig i nord-sydlig riktning. Blå linje visar kabelsträckningen, gul/svart markering visar sökschaktet. Skala 1:

7 1800-talet en rik skelettgrav från romersk järnålder med bland annat en komplett vapenutrustning och ett praktfullt dryckeshorn av glas. I samband med fyndet undersökte och borttog Hjalmar Stolpe år 1890 några av högarna. Enligt Holger Arbman, som skrev om fynden 1942, beskriver Stolpe högarna som ganska stora och med centralrösen. Stolpe tillvaratog bland annat flera vendeltida bronsbeslag (figur 4). Även ett cloisonnéefragment från folkvandringstid fanns bland fynden (Arbman 1942; Lundqvist 2004; Rundkvist & Olsson 2007; FMIS). År 2007 genomförde Martin Rundkvist en sökning med metalldetektor på platsen, som del i ett forskningsprojekt om centralplatser i Östergötland. Han fann ett fragment av ett troligt urnesspänne från omkring år 1100 e Kr och ett bronshänge som troligen också härrör från samma tid. Dessutom påträffades en mynningsbit från en trebent mässingsgryta, som kan ges en vid datering till 1100-tal 1600-tal. Enligt Rundkvists rapport har Lars Lundqvist, som också medverkade på undersökningen, föreslagit att det rör sig om lämningar från en tidigmedeltida bytomt (Rundkvist & Olsson 2007). Lundqvist har tidigare förundersökt en järn åldersboplats ca 600 m norr om RAÄ 32:1. Under sökningen gjordes inför uppförandet av ett vind kraft verk på fastigheten Stenkilsvarv 1:13. Enligt Lundqvist kan en del av lämningarna vara från yngre järnålder, möjligen som en del av ett storgårdskomplex (Lundqvist 2004). Idag finns inga synliga fornlämningar inom RAÄ 32:1. Genom den yta som är utmärkt som fornlämning i FMIS löper en allmän väg i nord-sydlig riktning. På den västra sidan om vägen ligger villatomter, och på den östra sidan består marken av åker och ett mindre impediment. Syfte och frågeställning Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget och om möjligt justera kabelsträckan så att inte fornlämningar berördes. Gick inte detta skulle de fornlämningar som framkom vid schaktningen undersökas, dokumenteras samt om möjligt dateras. Sammantaget skedde arbetsföretaget i en fornlämningstät miljö. Till undersökningen som helhet kunde därför följande frågeställning knytas: Finns det eventuella dolda fornlämningar och vilken relation har i så fall dessa till de kända fornlämningarna i området? Figur 5-6. Sökschaktet längs med åkerkanten. I bakgrunden skymtar det vindkraftverk som tidigare hade föranlett en förundersökning (Lundqvist 2004). Vid denna påträffades en järnåldersboplats. Mot norr respektive söder. Foto: Erika Räf, ÖM 6

8 A Metod och resultat Ett ca 80 m långt och ca 1,5 m brett undersökningsschakt grävdes med grävmaskin i nord-sydlig riktning i åkerkanten, längs med östra sidan av landsvägen. Undersökningsschaktet överensstämde således med den sträcka där elkabeln skulle grävas ner. I schaktet framkom två anläggningar, A204 och A205, samt en kulturlagerrest. Schakt och anläggningar mättes in med DGPS. Relevant fotografering och ritning utfördes. En av anläggningarna grävdes ut i sin helhet, den andra grävdes ut till hälften. Fyllningarna tillvaratogs för vattensållning inomhus A205 Kulturlager A204 härd Anläggningen var rundad i plan, ca 1,25 m i diam. Materialet bestod av flammig sotsvart silt, med inslag av brun humös silt, samt måttligt med skärvsten. I profil bestod anläggningen av en ca 0,25 m djup grop (bilaga 1). Hela fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Måttligt med hartsfragment, brända och obrända ben framkom (C4658:1-6). Enligt den osteologiska rapporten (appendix 1) bestod det analyserade skelettmaterialet av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Av benen var 70 fragment i varierande grad eldpåverkade. 71 procent av skelettmaterialet kunde identifieras till art eller grupp av arter. Samtliga var fragment från däggdjursben; inga härrörde från människa. Slutsatsen är att skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad, liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av en brandgrav Figur 7. Två anläggningar och ett kulturlager påträffades i schaktet. Skala: 1:350. Figur 8. A204 undersökt till hälften. Mot S. Foto: Erika Räf, ÖM. 7

9 A205 härdbotten Anläggningen var oregelbundet oval i plan, ca 1,2 x 1,0 m. Materialet bestod av flammig svartsotig silt, blandat med brunsvart humös silt. I profil var anläggningen otydlig, ca 0,05 m djup med oregelbunden botten (bilaga 1). Materialet bestod av rikligt med sot och kol. Hälften av fyllningen i anläggningen togs in i påsar till museet och vattensållades med tvåmillimeterssåll. Fragment av spjälkad keramik samt en mindre mängd obrända ben framkom. Keramiken härrör från ett och samma kärl och är sannolikt från järnåldern (Stilborg, muntligt). Totalt åtta benfragment med en totalvikt av 1,8 gram har analyserats osteologiskt (appendix 1). Samtliga benfragment kom från däggdjur; inga härrörde från människa. Endast ett av fragmenten kunde artbestämmas. Det rörde sig om ett litet mellanfotsben från får/ get. Kulturlagerrest Kulturlagerresten bestod av ett flammigt sotsvart lager, ca 0,05 m tjockt. Kulturlagret fortsatte in i västra schaktkanten. Materialet sållades inte. 14 C-analyser Två 14 C-analyser har genomförts. Från A204 daterades ett bränt rörben från däggdjur till 100 f Kr - 70 e Kr (2 sigma, Ua-47939), d v s övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder. Ett obränt ben från får/get, taget från A205, daterades till e Kr (2 sigma, Ua ), d v s folkvandringstid (bilaga 3). Figur 9. A205 framrensad. Mot SÖ. Foto: Erika Räf, ÖM. 8

10 Sammanfattande tolkning De undersökta lämningarna omfattade dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Fyndmaterialet i härdarna bestod av hartsfragment, fragment av spjälkad keramik samt brända och obrända djurben. Inga ben från människa kunde identifieras. Ingen datering finns från kulturlagret. Däremot kan dateringarna från de båda härdarna övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder respektive folkvandringstid sättas i samband med de tidigare undersökta gravarna. Rika fynd både från romersk järnålder och från folkvandringstid har tidigare gjorts bland gravmaterialet. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. Däremot är dateringarna inte samtida med de föremål som påträffades med metalldetektorsökning på platsen år Två av de senare föremålen, fragment av ett troligt urnesspänne och ett bronshänge, har daterats till 1100-tal. En bit av en trebent mässingsgryta kan härröra från en längre period mellan 1100-tal och 1600-tal. Hypotesen att det kan finnas en medeltida bytomt på platsen kan således inte styrkas genom de nu aktuella lämningarna. Referenser Arbman H Östgötska storbondegravar från 700-talet e Kr. Östergötlands fornminnes och museiförenings meddelanden FMIS=Fornminnesregistret: Lundqvist L Järnåldersboplats vid Stenkilsvarv. Rapport UV Öst 2004:4. Riksantikvarieämbetet. Rundkvist M & Olsson T Prospektering kring Östervarvsgravfältet i Varv, april Otryckt rapport, arkivhandling. Östergötlands museum. Stilborg, Ole. Docent. Muntligt. Oktober

11 Tekniska uppgifter Fastighet Östervarv 3:1 Socken Varv Kommun Motala Län och landskap Östergötland Fornlämningsnummer RAÄ 32:1 Ekonomiska kartans blad 64F 8a SO Koordinatsystem Sweref 99 TM Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Magnus Reuterdahl Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr 345/13 ÖLM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Mjölby Kraftnät AB Mjölby Kraftnät AB Erika Räf Petter Nyberg Erika Räf Fältarbetstid , Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form 140 löpmeter ÖLMC4658:1-6 Digitala 14 C-analyser (Ua-47939, Ua-47940) Erika Räf Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2014:29 Östergötlands museum 10

12 11

13 Appendix 1. Osteologisk analys - Petter Nyberg RAÄ 32:1, Varv socken, Motala kommun, Östergötlands län Osteologisk analys Petter Nyberg November 2013 BAKGRUND OCH METOD Det analyserade skelettmaterialet kommer från en arkeologisk förundersökning som gjordes inom gravfältet RAÄ 32:1 under hösten Benen kom från två fyndposter och bestod av 156 fragment med en totalvikt av 18 gram. Materialet var mycket fragmenterat med en snittvikt av 0,12 gram per fragment. 76 av fragmenten var eldpåverkade. De brända fragmenten hade en totalvikt av 6,5 gram och var fragmenterade med en snittvikt av 0,09 gram. Skelettmaterialet har sorterats och bestämts till art, benslag, sida och del av ben. Fynden har specificerats i bifogade benlistor. En sammanställning för varje fyndpost finns under rubriken Resultat i denna rapport. I flera fall har benslag som inte kunnat artbestämmas tillförts under grupperna Däggdjur (medelstort) och Däggdjur (oidentifierat). I gruppen Däggdjur (medelstort) rör det sig om djur av ungefär samma storlek som t ex svin och får/get. Gruppen Däggdjur (oidentifierat) innebär att det rör sig om däggdjursben och att det går att utesluta att det rör sig om ben från människa. Beräkning av minsta antal individer Den metod som använts här är den av Chaplin (1971) utarbetade mind-metoden, vilken går ut på att säkerställa minsta antalet individer (mind eller MNI) i ett skelettmaterial. Bestämning av minsta antalet individer i en anläggning baserar sig på det faktum att vissa skelettdelar uppträder i ental eller parvis i kroppen. Metoden innebär att man använder det benslag som uppvisar flest antal från höger eller vänster sida. I vissa fall kan man även använda opariga ben om detta är lämpligt. Efter sakning av de fragment som kan tillhöra samma benelement, kan man säkerställa minsta antalet individer. Även hänsyn till ålder bör tas. Vissa juvenila ben kan därmed räknas som enskilda individer. Även säkra könsbedömningar kan användas vid beräkningarna. RESULTAT Anläggning 204 Det analyserade skelettmaterialet från A204 bestod av totalt 178 fragment med en totalvikt av 16,2 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,09 gram per fragment. 70 av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade varierande förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 6,3 gram. Viktmässigt har 4,5 gram eller 71 % av skelettmaterialet varit möjlig att identifiera till art eller grupp av arter. Antalsmässigt har 8 eller 4,5 % av fragmenten varit möjliga att identifiera till art eller grupp av arter. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. De artbestämda skelettfragmenten härrörde från svin (5 fragment varav 4 brända), åkersork (2 obrända fragment) och råtta (1 bränt fragment). Åtminstone ett av svinfragmenten, en bränd kotkropp, härrörde från en spädgris. Skelettmaterialets varierande och i många fall dåliga förbränningsgrad liksom avsaknaden av människoben tyder på att A204 inte är resterna av brandgrav. Anläggning 205 Det analyserade skelettmaterialet från A205 bestod av totalt åtta fragment med en totalvikt av 1,8 gram. Materialet var fragmenterat med en snittvikt av 0,23 gram per fragment. Sex av fragmenten var eldpåverkade och uppvisade relativt god förbränningsgrad. De brända benen hade en totalvikt av 0,2 gram. Endast ett av fragmenten var möjligt att artbestämma. Det rörde sig om en obränd falang härrörande från får/ get. Samtliga fragment kunde dock konstateras vara däggdjursben och det förekom inga ben härrörande från människa. Avsaknaden av människoben tyder på att A205 inte är resterna av brandgrav. LITTERATUR Chaplin, R. E The Study of Animal Bones from Archaeological Sites. London. 12

14 LEGEND TILL BENLISTA Anl Art Element Frag.grad Anläggningsnummer. Första kolumnen anger på svenska från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Andra kolumnen anger på latin från vilken art, grupp av arter, familj eller klass fragmenten kommer ifrån. Första kolumnen anger på svenska till vilket benslag fragmenten tillhör. Andra kolumnen anger på latin till vilket benslag fragmenten tillhör. Fragmenteringsgrad. Intakt innebär att benelementet är helt och inga delar saknas. Komplett innebär att benelementet är trasigt, men att samtliga delar finns kvar. Defekt innebär att en mindre del av benelementet saknas. Fragment innebär att det endast är en mindre del av benelementet. Elementdel Vilken del av benet tillhör fragmentet. Vad gäller rörben har dessa kodats med en siffra mellan 1 och 6, enligt följande: 1. Proximal epifys, 2. Proximal del av diafys, 3. Supraproximal del av diafys. 4. Supradistal del av diafys, 5. Distal del av diafys, 6. Distal epifys. Sida Brända Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Från vilken sida kommer skelettelementet från. Dx står för höger, sin för vänster. N/A står för Not applicable eller inte tillämpligt. I kolumnen för Sida används termen för opariga ben. Är benet bränt anges benets färg i denna kolumn. Färgen till vänster om snedstrecket anger fragmentets färg på utsidan, den angivna färgen till höger om snedstrecket anger färgen inuti fragmentet. Är benet obränt anges benets färg på utsidan i denna kolumn. Könsbedömning. Åldersbedömning Number of Identified Specimens är antalet identifierade skelettfragment. Minimum Number of Elements eller mab som det kallas på svenska är minsta antalet skelettelement. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNE. Minimum Number of Individuals eller mind som det kallas på svenska är minsta antalet individer. Siffrorna i fet stil i kolumnen indikerar de ben som använts vid uträknandet av MNI. Skelettfragmentens vikt i gram. 13

15 Anl Art Art Element Element Frag.grad Elementdel Sida Brända A204 Svin Sus scrofa Hjärnskålskranium Neurocranium A204 Svin Sus scrofa Bröstkota Vertebra thoracalis A204 A204 A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (medium) (medium) (indet) Långa/korta rörben Långa/korta rörben Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Ossa longa/ brevia Fragment N/A Vit/mörkgrå Intakt Kotkropp N/A Brun/brun Fragment Diafysfragment Vit/mörkgrå Fragment Diafysfragment Mörk/ mörkgrå Fragment Diafysfragment Beige/beige Oidentifierat Indet Fragment Vit/mörkgrå A204 Råtta Rattus sp Tand Dentis Intakt Mörk/ mörkgrå A204 Svin Sus scrofa Skenben Tibia Fragment Diafysfragment Sin A204 A204 Däggdjur (medelstort) Däggdjur (oidentifierat) (medium) (indet) A204 Åkersork Microtus agrestis Långa/korta rörben Ossa longa/ brevia Fragment Diafysfragment Oidentifierat Indet Fragment Diafysfragment Tänder Dentes Intakt A204 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 70 A204 Svin Sus scrofa Totalt Totalt 4 A204 Råtta Rattus sp Totalt Totalt 1 A204 Åkersork Microtus Totalt Totalt 0 agrestis A204 Däggdjur (medelstort) (medium) Totalt Totalt 11 A204 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 54 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 A205 Däggdjur (oidentifierat) Däggdjur (oidentifierat) (indet) (indet) Grundfalang Phalanx 1 Defekt 1, 2, 3,4,5, 6 Oidentiderat Indet Fragment Oidentiderat Indet Fragment Vit/mörkgrå A205 TOTALT TOTALT Totalt Totalt 6 A205 Får/get Ovis aries/ Capra hircus A205 Däggdjur (oidentifierat) (indet) Totalt Totalt 0 Totalt Totalt 6 14

16 Obrända Kön Ålder NISP MNE MNI Vikt Kommentarer ,4 Nyfödd ,9 Kotkropp som inte vuxit fast med arcusbågarna , , , , ,1 Gulbrun ,0 Gulbrun ,8 Gulbrun ,0 Gulbrun , , , , , , ,0 Brun 13 mån ,7 Epifys är fullständigt fusionerad. Åldersuppgift från Silver (1969). Brun , , , , ,1 15

17 Dnr 345/13:1 Bilaga 1. Ritningar A204 mot S 1 Svart, sotig, sandig silt. Inslag av skärvsten. 2 Brunsvart, sandig, humös silt. 3 Undergrund. Gul, sandig silt A205 mot S Flammig, sotig, sandig silt. 2 Undergrund. Gul, sandig silt m Östervarv 3:1 Varvs socken Motala kommun, Ög RAÄ 32 Profilritning Skala 1:20 Dnr 345/ Erika Räf Renritning Lasse Norr

18 Bilaga 2. Fyndlista Fynd Antal Föremål Material Teknik Längd Bredd Höjd Vikt Fragm Anlnr Anmärkning C4658:1 1 Malstenslöpare Sten Slipat F A204 C4658:2 108 Ben Ben 9,9 F A204 C4658:3 70 Bränt ben Ben Bränt 6,3 F A204 C4658:4 3 Bränd lera Lera Bränt 9,8 F A204 Pinnavtryck? C4658:5 3 Kärl A-gods Bränt 4,2 F A205 Stilborg: Från samma kärl, sannolikt jäå. C4658:6 8 Ben Ben 1,8 F A205 17

19 Bilaga 3. Kalibrerade 14 C-dateringar Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua ±30BP Ua ±30BP 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 2400BP 2300BP 2200BP 2100BP 2000BP 1900BP 1800BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 2016±30BP 68.2% probability 50BC (68.2%) 25AD 95.4% probability 100BC (95.4%) 70AD 400CalBC 200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD Calibrated date Radiocarbon determination 1800BP 1700BP 1600BP 1500BP 1400BP 1300BP Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron] Ua : 1614±30BP 68.2% probability 400AD (31.3%) 450AD 480AD (36.9%) 540AD 95.4% probability 380AD (95.4%) 540AD 200CalAD 400CalAD 600CalAD 800CalAD Calibrated date 18

20

21 Östergötlands museum utförde i oktober 2013 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, vid schaktning för ny elkabel inom fornlämningen 32:1, Varvs socken, Motala kommun. De undersökta lämningarna bestod av dels två härdar, dels rester av ett kulturlager. Den ena härden 14 C-daterades till övergången mellan förromersk och äldre romersk järnålder, den andra till folkvandringstid. Rika gravfynd från dessa perioder har tidigare påträffats på platsen. Härdarna indikerar att andra, samtida, aktiviteter har ägt rum på gravfältet, kanske i samband med gravläggningar. ISSN Rapport 2014:29

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Medeltid vid Tidningshyttan

Medeltid vid Tidningshyttan Rapport 2008:68 Arkeologisk förundersökning Medeltid vid Tidningshyttan RAÄ 67 Tjällmo socken Motala kommun Östergötlands län iktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A D E L N

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Spår efter en äldre kyrka i Tidersrum?

Spår efter en äldre kyrka i Tidersrum? Rapport 2012:6 Antikvarisk kontroll Spår efter en äldre kyrka i Tidersrum? Tidersrums kyrkogård Tidersrums socken Kinda kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Värö Norrgårds f d bytomt Gång- och cykelväg vid Värö

Värö Norrgårds f d bytomt Gång- och cykelväg vid Värö Rapport 00:6 Arkeologisk förundersökning ärö Norrgårds f d bytomt Gång- och cykelväg vid ärö RAÄ 38 ärö 5:7 Kärna socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S E R G Ö L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15

BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15 RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15 RAÄ 5 KV BRÖDRAKLOSTRET 15 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANN-CHARLOTT FELDT Bergvärme och brandlager

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Vikingatid under klockstapeln

Vikingatid under klockstapeln Rapport 2005:92 Arkeologisk förundersökning Vikingatid under klockstapeln Tidersrums kyrkogård Tidersrums socken Kinda kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Alvastra kungsgård, carport och hönshus

Alvastra kungsgård, carport och hönshus Rapport 2011:21 Arkeologisk utredning, etapp 1 & 2 Alvastra kungsgård, carport och hönshus Alvastra 5:1 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö T L A N D

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

HERTIG JOHANS ALLÉ MELLAN SKJUTBANAN OCH ÖSTGÖTALEDEN

HERTIG JOHANS ALLÉ MELLAN SKJUTBANAN OCH ÖSTGÖTALEDEN RAPPORT 2015:19 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING HERTIG JOHANS ALLÉ MELLAN SKJUTBANAN OCH ÖSTGÖTALEDEN RAÄ 460 OCH 561 SMEDSTAD 1:4 SLAKA SOCKEN OCH LINKÖPINGS STAD LINKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Järnålder och medeltid vid Östgötaporten Högmoberg

Järnålder och medeltid vid Östgötaporten Högmoberg Rapport 2007:26 Arkeologisk för- och slutundersökning Järnålder och medeltid vid Östgötaporten Högmoberg RAÄ 161 Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anna Börjesson Marie Ohlsén Ö S T E R

Läs mer

Lingsbergs gamla skola

Lingsbergs gamla skola En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk undersökning av RAÄ 241:3 i Vallentuna kommun och socken, Uppland Rapport 2010:41 Lars Andersson En mittblocksgrav vid Lingsbergs gamla skola Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Boplatslämningar från äldre järnåldern

Boplatslämningar från äldre järnåldern Arkeologisk förundersökning Boplatslämningar från äldre järnåldern Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Bankeryds socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer