Kvalitetsredovisning MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje

2 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s Måluppfyllese s Ökad förståelse s Rättvis/ likvärdig bedömning a12-14 Sammanfattning Enkätundersökning s14 s14 Bilagor Bilaga 1- elevenkät s15-18 Bilaga 2- föräldraenkät a

3 Inledning MBC skolan Södertälje består av två skolgrupper, kanalengruppen och dagverksmahetsgruppen. Skolan är en grundskola för åk 6-9. Verksamheten är anpassad för elever med särskilda behov och arbetar endast med denna kategori av elever. MBC-skolan erbjuder ett litet sammanhang med hög personaltäthet för elever i behov av särskilt stöd. För många av eleverna är det första gången på flera år som de går kontinuerligt i skolan. Tidigare skolmisslyckanden, och skolfrånvaro har ofta lett till kunskapsluckor och få betyg. Eftersom skolan är anpassad för elever med särskilda behov så är en av verksamhetens idéer att skolan skall vara småskalig med hög personaltäthet. Detta betyder att skolan har, som mest ca 25 elevplatser, varav 9 på dagverksamheten och 16 på Kanalen. Förutsättningar Grundläggande förutsättningarna för verksamheten är den fysiska miljön, personalen, och arbetsmetoder. Miljön är väl anpassad för verksamheten som ska bedrivas. Skolgrupperna är belägna på olika platser. Kanalen finns i Södertälje hamn och dagverksamheten finns i brunnsäng centrum. Efter skolinspektionens invändning ska dessa två skolgrupper nu flytta närmare varandra. Dagverksamhetsgruppen ska nu flytta till Södertälje hamn. Detta kommer innebära att skoleneheten blir centrerad i Södertälje hamn, och att skolgrupperna ska kunna samverka och ytnyttja varandras resurser. Södertälje hamn innebär även ett bättre geografiskt läge där kommunikationerna för upptagningsområdet och kranskommunerna är betydligt bättre än brunnsäng Kompetent och utbildad personal är en grundförutsättning. På MBC skolan Södertälje finns en rektor, fem ämneslärare och en timanställd idrottslärare, varav en speciallärare, och två lärare som är under pågående specialpedagogisk utbildning. Dessutom finns 3 anställda kuratorer/samordnare. Personal på Magelungen får dessutom möjlighet till fortbildning inom arbetsområdet. Specialpedagogisk kompetens finns på enheten samt inom den del av skolkoncernen som arbetar med pedagogisk utveckling inom hela organisationen. SYV, Skolsköterska och skolläkare är kopplade till verksamheten, liksom skolpsykolog. Vid behov finns också tillgång till två skolutvecklare som på deltid arbetar med att utveckla skolans pedagogiska innehåll. Skolutvecklarna har också i uppdrag att hitta sätt att mäta effekten av de pedagogiska åtgärder vi sätter in. 3

4 Metod: Det finns tid och möjlighet att utveckla arbetsmetoder som är anpassade för målgruppen. Den övergripande arbetsmetoden i undervisningen bygger på att fler pedagoger, eller elevhälsopersonal, ingår i klassrumsundervisningen. Detta innebär att undervisande pedagog har kollegialt stöd i pågående undervisning, samt att elever har större möjlighet att få den hjälp de behöver i klassrummet. Eleverna kommer till största delen från Södertälje (69%), men även Botkyrka (21 %) och Salem kommun (5%), Nykvarn kommun (5%). Skolan vänder sig till elever med särskilda behov och har ett löpande intag vilket innebär att vissa elever börjar en bit in på terminsstart eller ännu senare. Många av eleverna saknar betyg eller har få betyg när de börjar på skolan. En av förutsättningarna för ökad måluppfyllelse är att skapa en positiv och förtroendefull relation till lärarna för att få igång en berikande lärandeprocess. Att utgå från elevens styrkor och intressen samt konkretisera kursmålen i undervisningen är en utmaning som lärarna vid skolan ser som sina viktigaste uppgifter. Att fylla kunskapsluckorna för att nå målen är inget som sker med en handvändning utan är en process som behöver få ta tid för att eleverna ska kunna utvecklas efter bästa förmåga. Skolan använder det administrativa verktyget schoolsoft för att registrera elever, betyg och närvaro. Även ett arbete med att genom schoolsoft ge elever och vårdnadshavare tillgång till väsentlig information via nätet, pågår. Magelungen har också inlett forskning på våra skolor för att försöka mäta hur elevernas kunskaper utvecklas under deras tid på Magelungen. Deltagande i forskningen är för eleverna givetvis frivillig. Målområden Kvalitetsredovisningen utgår från verksamhetsplanen Delaktighet & ökad skolnärvaro Studiero Elevernas trygghetskänsla. Öka måluppfyllelse och betyg Ökad förståelse för barn i särskilda svårigheter. Rättvis och likvärdig betygssättning 4

5 1. Delaktighet & Ökad närvaro Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer (Lgr 11) En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. (7 Kap. 17 Skollagen) Elever ska känna att de har inflytande i sin egen undervisning och få möjlighet att utrycka sig kring hur de vill utveckla skolans innehåll. Förutsättningen för delaktighet är ökad närvaro. Det skall därför finnas en strategi för att öka närvaro på skolan. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Lärare ska arbeta med formativ bedömning och ge elever utrymme att ge feedback på lektioner. Lärare genomgår därför utbildning i hur man kan arbete med formativ bedömning. Elever ska själva kunna välja vilka ämnen de vill satsa på. Det finns därför lektioner på schemat som kalas ämneskoll, där elever får möjlighet till detta. Elever har samtal med samorordnare eller mentor där de pratar om måluppfyllelse. Det ska finnas regelbundna elevråd där elever får framföra sin åsikt. Elever får daglig eller veckovis närvaro feedback Lärare eller samordnare ringer hem till elever som inte kommit till skolan varje morgon Resultat Lärare ska arbeta med formativ bedömning och ge elever utrymme att ge feedback på lektioner. Lärare genomgår därför utbildning i hur man kan arbete med formativ bedömning. Delvis genomfört. Lärarkåren har genomgått gemensam utbildningsdag inom temat. Elever ska själva kunna välja vilka ämnen de vill satsa på. Det finns därför lektioner på schemat som kalas ämneskoll, där elever får möjlighet till detta. Genomfört. Elever har samtal med samorordnare eller mentor där de pratar om måluppfyllelse. 5

6 Genomfört. Det ska finnas regelbundna elevråd där elever får framföra sin åsikt. Genomfört. Elever får daglig eller veckovis närvaro feedback Genomfört. Sker genom färgschema på dagverksamheten och genom kontinuerlig procentuell närvaro feedback på kanalen- Lärare eller samordnare ringer hem till elever som inte kommit till skolan varje morgon Genomfört. Analys & Utvecklingsområden Att arbeta med formativ bedömning och delaktiggöra eleverna i undervisningen är något som kontinuerligt bör förankras i undervisningen. Lärargruppen bör utvärdera hur detta kan inarbetas som en naturlig del av undervisningen och följa upp vid utvärderingarav verksamheten. Vid utvärderingsdag med lärarna på dagverksamheten har det framkommit att gymnasieföreberedande samtal bör utvecklas. Detta pga att samordnare har haft dialog med elever när istället mentor och elev bör ha kommunicerat. Vid genomgång av protokoll från elevråd framgår att alla önskemål från eleverna under det gångna läsåret har genomförts. Utvärdering av protokoll har varit ett gott instrument vid utvärdering. Detta kan användas för utvärdering av kommande läsår. Närvaro feedbacken ser olika ut på de olika verksamheterna. Närvaron har samt varit ett av de större utvecklingsområdena. Närvaron är en förutsättning för delaktighet och många av våra elever har svårt att behålla en kontinuerlig hög närvaro i skolan. Vi ser även att det finns risk att elever påverkar varandra vid skolk. Detta är något vi behöver arbeta vidare med, och fundera över en gemensam strategi på kanalengruppen och dagverksamhetsgruppen. 2. Studiero Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 Skollagen: 2010:800) 6

7 Det ska vara en lugn stämning i klassrummet och elever skall få mycket uppmärksamhet och hjälp på lektionerna. Skolmiljön ska vara en plats där eleverna ska kunna få lugn och ro vid undervisningssituationen. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Det finns alltid flera lärare eller samordnare som samverkar i klassrumet. Föremål som stör undervisningen får inte användas i klassrummet. Elever som får svårt att koncentrerar sig i klassrummet får möjlighet att studera på andra platser i skomiljön som läraren hänvisat till. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet för en lugn och trygg skola. På klassråd ska elever skriva ner anonyma lappar om vad de kan bidra med till stuidero och vad de vill att andra ska göra för att de själva ska få studiero. De anonyma lapparna läses sedan upp för alla elever och skolpersonal Resultat Det finns alltid flera lärare eller samordnare som samverkar i klassrumet. Genomfört. På dagverksamheten har samordnare schemalagts på lektionstid och på kanalen har man lång erfarenhet av att arbeta med flera lärare i klassrummet samtidigt. Föremål som stör undervisningen får inte användas i klassrummet. Genomfört. Föremål som stör pågående lektion omhändertas av lärare. Klassrummet på dagverksamhetsgruppen är även en mobilfrizon där eleverna innan lektion lägger ifrån sig sina mobiltelefoner innan de går in i klassrummet. Elever som får svårt att koncentrerar sig i klassrummet får möjlighet att studera på andra platser i skomiljön som läraren hänvisat till. Delvis genomfört. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet för en lugn och trygg skola. På klassråd ska elever skriva ner anonyma lappar om vad de kan bidra med till stuidero och vad de vill att andra ska göra för att de själva ska få studiero. De anonyma lapparna läses sedan upp för alla elever och skolpersonal. Genomfört på dagverksamhetsgruppen. 7

8 Analys & Utvecklingsområden Vår utgångspunkt är att vi ska vara fler vuxna i klassrummet med eleverna för att våra elever behöver fler resurser. Samtidigt behöver våra elever tränas i att klara en normal klassrumssituation, då flera av våra elever har som mål att ta sig vidare till ett större skolsammanhang. Det finns därför en stor diskrepans mellan det normala i skolan, och vårt sammanhang med mindre skolgrupper och fler lärare. Vi behöver ha detta i åtanke när vi utvecklar verksamheten. Om vårt nuvarande arbetssätt är en förutsättning för att våra elever ska få studiero kan vi självklart inte kompromissa detta. Men vi behöver dock fundera över hur vi kan minska diskrepansen mellan vårt sammanhang, och det sammanhang som väntar eleverna den dagen de har slutat i vår verksamhet. Arbetet med att involvera eleverna i att definiera vad de behöver för att få studiero visade sig var ett lyckat moment. Elevernas definition visade sig stämma överens med personalens definition. Det blev tydligt att målet med studiero är välförankrat bland elever och skolpersonal, dock är upprätthållandet av studiero en stor utmaning. Rastlöshet, uthålighet och brist på koncentration hos eleverna leder ibland till störningsmoment. Den positiva erfarenheten av att involvera eleverna i att tänka kring studiero är därför något vi skulle kunna arbeta vidare med. Hur kan vi på ett kontinuerligt sätt involvera eleverna att ta ansvar för att bidra till studiero? 3. Trygghet Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 11) Enligt grundskolans läroplan ska de som arbetar på skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Varje elev skall känna sig trygg i skolan och ingen får utsättas för mobbning, trakaserrier eller kränkande behandling. 8

9 Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Enligt de allmänna råden kring likabehandlingsarbetet är det viktigt att elever har relationer till vuxna på skolan som de kan vända sig till vid missförhållanden. Elever har därför regelbundna enskilda samtal med elevhälsopersonal. Skolan skall ha som uttalad policy att vi skall agera snabbt så fort vi får kännedom om några som helst missförhållanden. Elevhälsogruppen planerar grupspamtal där eleverna kommer att arbeta med teman kring hur eleverna behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Elevhälsogruppen skall genomföra enskilda samtal med elever kring deras skolsituation. Det skall genomföras en trygghetsenkät bland skolans elever och denna skall analyseras och utvärderas tillsammans med skolans personal. Denna enkät skall vara årligen återkommande, med samma frågor, för att kunna följa utvecklingen över tid. Skolan skall ha en kontaktpolis som skolan ska samverka med vid missförhållande. Kontaktpolisen kommer även komma till skolan i förebyggande syfte och prata om polisens roll och förebyggande arbetet som kan göras för att minska risken för missförhållanden. Vid misstanke kring droganvändning ska mentor i samverkan med elevhälsa utarbeta en strategi kring hur ärendet ska hanteras tillsammans med rektor. Resultat Enligt de allmänna råden kring likabehandlingsarbetet är det viktigt att elever har relationer till vuxna på skolan som de kan vända sig till vid missförhållanden. Elever har därför regelbundna enskilda samtal med elevhälsopersonal. Genomfört. Skolan skall ha som uttalad policy att vi skall agera snabbt så fort vi får kännedom om några som helst missförhållanden. Genomfört. Elevhälsogruppen planerar grupspamtal där eleverna kommer att arbeta med teman kring hur eleverna behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Genomfört under SEFT pass. Elevhälsogruppen skall genomföra enskilda samtal med elever kring deras skolsituation. Genomför under Mål & Medel. 9

10 Det skall genomföras en trygghetsenkät bland skolans elever och denna skall analyseras och utvärderas tillsammans med skolans personal. Denna enkät skall vara årligen återkommande, med samma frågor, för att kunna följa utvecklingen över tid. Genomförts av elever, alla elever har dock inte deltagit. Ska utvärderas av personal. Skolan skall ha en kontaktpolis som skolan ska samverka med vid missförhållande. Kontaktpolisen kommer även komma till skolan i förebyggande syfte och prata om polisens roll och förebyggande arbetet som kan göras för att minska risken för missförhållanden. Delvis genomförts. Kontaktpolis har tilldelats skolan och varit på besök, dock kommer byte av kontaktpolis ske pga omorganisering. Vid misstanke kring droganvändning ska mentor i samverkan med elevhälsa utarbeta en strategi kring hur ärendet ska hanteras tillsammans med rektor. Genomförts. Ett sådant ärende har behandlats under läsåret. Analys & Utvecklingsområden Likabehandlingsarbetet kommer att utarbetas genom samverkan av båda skogrupperna. SEFT och Mål & Medel ingår som metoder inom dagverksamheten och fungerar som instrument för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanen för läsåret ska säkerställa att det finns likvärdiga instrument för ökad trygghet på hela skolenheten. Som en del av likabehandlingsplanen ska det ingå rutiner som ska säkerställa att fler elever fyller i elevenkäten. Samverkan med kontaktpolis bör även följas upp och diskuteras vidare. 4. Öka måluppfyllelse och betyg Många av de elever som kommer till vår skola har få betyg och mycket kunskapsluckor. Samtidigt har kraven för gymnasiebehörighet ökat. Vårt mål är att se till att fler elever blir behöriga för gymnasiet, samt uppnå en procentuell ökning av antal godkända betyg. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Satsning på ökad ämnesbehörighet. Annonsera NO/Teknik/MA lärartjänst. Informera Elever och föräldrar tidig vid läsåret om kraven för gymnasiebehörighet Ämnesmålen skall diskuteras vid upprättande av individuell studieplan och åtgärdsprogram. 10

11 Resultat Satsning på ökad ämnesbehörighet. Annonsera NO/Teknik/MA lärartjänst. Genomfört. No/teknik och Ma lärare är rekryterad. Informera Elever och föräldrar tidig vid läsåret om kraven för gymnasiebehörighet. Delvis genomfört. Informationsbrev kring nytt betygssystem och behörighetskrav har skickats till föräldrar. Ämnesmålen skall diskuteras vid upprättande av individuell studieplan och åtgärdsprogram. Genomförs vid utvecklingssamtal under terminen. Analys & Utvecklingsområden Förutsättningar för att bättre utnyttja lärarresurserna på skoleneheten kommer att öka då dagverksamhets gruppen ska flytta till Södertälje hamn. Detta kommer att innebära att skolgrupperna, och lärarresurserna kommer att vara samlad inom 300 m. Detta kommer underlätta att lärare flyttar mellan skolgrupperna för att undervisa. Detta har redan påbörjat då engelska lärare på dagverksamhetsgruppen undervisar även på kanalengruppen. 5. Ökad förståelse för barn i särskilda svårigheter De neuropsykiatriska diagnoserna ökar inom svensk skola och det är därför viktigt att skolpersonalen är väl förtrogna både med dessa diagnoser och om de senaste vetenskapliga rönen inom området. Detta för att öka förståelsen för elevernas inlärningsförmåga och inlärningsstil. Även skolans miljö är en viktig faktor i att anpassa skolsituationen till elever med särskilda behov. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Skolans personal skall utbilda sig inom området barn i särskilda svårigheter. Detta genom utbildning i neuropsykiatri samt fortbildning inom specialpedagogik. Pedagogisk handledning en gång i månaden. 11

12 Resultat Skolans personal skall utbilda sig inom området barn i särskilda svårigheter. Detta genom utbildning i neuropsykiatri samt fortbildning inom specialpedagogik. Delvis genomfört. 3 dagverksamhetspersonal har genomgått 7.5 hp neuropsykiatri kurs. 1 lärare på dagverksamheten har påbörjat specialpedagogisk utbildning. Nyrekrytering på kanalengruppen läser även specialpedagogisk utbildning. All behandlingspersonal på dagverksamhet har nu även fått utbildning i HSP (Hemmasittarprogrammet). Pedagogisk handledning en gång i månaden. Genomfört. Pedagogisk utvecklingsledare, och förste lärare på Magelungen handleder lärargruppen en gång i månaden med start hösten Analys & Utvecklingsområden Magelungen som koncern har satsat på interna utbildningar för att öka kompetensen bland medarbetarna. Det är viktigt att MBC skolan Södertälje även kan ta vara på de kompetenserna som finns genom att medarbetar på skolan får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dvs att personal som har utbildats i HSP, eller Neuropsykiatri ska dela med sig av dessa kunskaper till de medarbetarna på skolan som inte deltagit i utbildningen. Det är viktigt att detta kan ske även mellan skolgrupperna för att skapa synergieffekter. 6. Rättvis och likvärdig betygssättning Skolverkets rapport visar på att det fortfarande brister när det gäller likvärdig betygssättning i landets skolor. Rapporten tyder på att det finns skillnader mellan lärare på samma skola och mellan olika skolor. Rapporten visar att det är stora skillnader mellan hur lärare sätter betyg på eleverna i förhållande till elevernas resultat på de nationella proven. Det gäller både skillnaderna i betygssättning mellan lärare inom och mellan skolor. Vilket betyg en elev kommer att få i förhållande till sitt provresultat beror mer på vilken lärare eleven får än vilken skola eleven går på men skolskillnaderna är 12

13 också väsentliga. kommer att satsa på ökad lärarsamverkan inom de befintliga gruppinriktningarna (dagverksamhetsgruppen och kanalen gruppen), och mellan gruppinriktningarna. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Regelbundna lärarträffar varannan vecka Ämnesträffar där lärare som undervisar i samma ämnen ska samverka Ämneslärare har gemensam rättning av nationellaproven Skolans lärare skall analysera resultatet på nationella prov i förhållande till betyg. Eventuella avvikelser skall tas upp och diskuterats på lärarträffar. Skolans lärare skall sitta gemensamt vid betygssättning. Resultat Regelbundna lärarträffar varannan vecka Genomfört. Ämnesträffar där lärare som undervisar i samma ämnen ska samverka Genomfört. Påbörjas hösten Ämneslärare har gemensam rättning av nationellaproven Ej genomfört. Lärare har diskuterat rättning av nationella prov dock ej genomfört gemensam rättning. Skolans lärare skall analysera resultatet på nationella prov i förhållande till betyg. Eventuella avvikelser skall tas upp och diskuterats på lärarträffar. Ej genomfört. Skolans lärare skall sitta gemensamt vid betygssättning. Ej genomfört. 13

14 Analys & Utvecklingsområden Inom detta område finns det mycket utvecklingsarbete som återstår. Det kommer att göras en satsning under Läsåret som kommer innebära att lärare på kanalen och lärare på dagverksamheten ska samverka i större utsträckning, skapa ämnesgrupper, betygskonferenser vid betygssättning, och samverkan kring rättning av nationella proven. Förutsättningen för detta arbete är att lärarna regelbundet möts under läsåret. Sammanfattning Nedan är en kartläggning kring de målområden som beskrivits. Alla målområden har skattats från 1-7 på en bedömningsskala där: 1= Finns litet behov av kvalitetsutveckling 7=Finns stort behov av kvalitetsutveckling Målområde Närvaro delaktighet Studiero Trygghet Måluppfyllelse Förståelse Likvärdig Betygssättning Litet behov av Utveckling X X X X X Stort behov av Utveckling X Enkätundersökning Trots att deltagandet i elevenkäten och föräldraenkäten behöver öka för att ge ett bredare underlag för analys, har det hittills samlade underlaget varit användbart och gett indikationer för framtiden. Överlag finns det hög tilltro till skolpersonal från elever och föräldrar. Både personal och elever verkar nöjda 14

15 och trivs på skolan. Studiero är dock ett av de områden som skolan behöver satsa på utifrån de eleverna som hittills svarat på elevenkäten. Underläsåret 2013 kommer skolan göra en satsning på att fler elever ska fylla i enkäten, och på så sätt följa upp upplevelsen av studiero, och trivsel frågor för att få en bredare bild av hur skolan uppfattas av eleverna. Nedan finns redovisning av de enkätar som hittills besvarat av både föräldrar och elever. Bilaga 1 Föräldraenkät : Jag blir väl bemött av personalen på skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 2: Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 1 st 20%: 5: 4 st 80%: 15

16 3: Jag har fått information om skolans likabehandlingsplan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 2: 1 st 20%: 4: 1 st 20%: 5: 3 st 60%: 4: Jag får information om skolans regler. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 2 st 40%: 5: 3 st 60%: 5: Det finns ett väl fungerande forum vid skolan där jag som förälder ges möjlighet till påverkan och inflytande (med forum menas föräldramöten, skolråd eller andra former av träffar) Antal personer som har svarat på frågan: 5 16

17 3: 1 st 20%: 4: 2 st 40%: 5: 2 st 40%: 6: Jag får information om skolans rutiner, t ex frånvaroanmälan, begära lov, busskort etc. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 7: På utvecklingssamtalen får jag tydliga besked om mitt barns lärande. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 2 st 40%: 5: 3 st 60%: 17

18 8: Mitt barn får den hjälp och det stöd som hon/han behöver i skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 9: Utvecklingssamtalet präglas av öppenhet, ger ömsesidig information och leder till ömsesidiga åtaganden. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 3 st 60%: 5: 2 st 40%: 10: Övrigt Antal personer som har svarat på frågan: 1 - Är som föräldrer jättenöjd med skolan och personal som stöder min dotter så mycket för att hon ska fungera så bra som möjligt både i skolan och hemma. 18

19 Bilaga 2 Elevenkät : I min skola får jag vara med och bestämma hur jag skall arbeta med olika skoluppgifter 2: 1 st 33%: 4: 2 st 67%: 5: 0 st 0%: 2: Övriga kommentarer - blabla. - bajskorv - Ingen kommentar 3: Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. 19

20 4: 1 st 33%: 5: 2 st 67%: 4: I min skola är det så lugnt att jag får den arbetsro jag behöver. 2: 1 st 33%: 3: 2 st 67%: 4: 0 st 0%: 5: 0 st 0%: 5: Lärarna berättar hur det går för mig i deras ämnen. 3: 2 st 67%: 4: 1 st 33%: 5: 0 st 0%: 6: Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 20

21 3: 1 st 33%: 4: 2 st 67%: 5: 0 st 0%: 7: Jag kan nå målen i alla ämnen, bara jag vill 3: 1 st 33%: 4: 0 st 0%: 5: 2 st 67%: 8: jag känner mig trygg i min skola. 4: 1 st 33%: 21

22 5: 2 st 67%: 9: Jag trivs bra i min skola. 4: 2 st 67%: 5: 1 st 33%: 10: Jag tycker att jag har nytta (särskilt i framtiden) av det jag gör i skolan. 2: 1 st 33%: 4: 1 st 33%: 5: 1 st 33%: 11: Jag tycker att de vuxna bryr sig om mig. 22

23 4: 3 st 100%: 5: 0 st 0%: 12: Jag tycker att jag har inflytande på skolans verksamhet. 4: 2 st 67%: 5: 1 st 33%: Aiman Jihar Rektor MBC SKOLAN SÖDERTÄLJE 23

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 12/13 MBC skolan, Svedmyra. Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra

Kvalitetsrapport läsåret 12/13 MBC skolan, Svedmyra. Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra Läsår 2012-2013 1 Innehållsförteckning Inledning s. 3 Förutsättningar s. 4 Tillvägagångssätt s. 5 Målområden s. 6 Kvalitetsområden Trygghet, trivsel och värdegrund

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 1 jan 2008 30 juni 2009. MBC skolan Älvsjö 2010-01-16

Kvalitetsredovisning 1 jan 2008 30 juni 2009. MBC skolan Älvsjö 2010-01-16 Kvalitetsredovisning 1 jan 2008 30 juni 2009 MBC skolan Älvsjö 2010-01-16 1. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 1.1 Skolans namn MBC skolan Älvsjö 1.2 Ansvarig chef Rektor Göran Mohn 1.3

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Likabehandlingsplan. Magelungens grundskola Södertälje

Likabehandlingsplan. Magelungens grundskola Södertälje Likabehandlingsplan Magelungens grundskola Södertälje Att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16

LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 www.pitea.se/strombacka LIKABEHANDLINGSPLAN Skolenhet Mjölner Läsåret 2015/16 Innehåll LIKABEHANDLINGSPLAN... 1 Strömbackaskolans vision... 3 Värdegrund... 3 Trygghet... 3 Ansvar... 3 Respekt... 3 Likabehandlingsplan

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67)

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67) Likabehandlingsplan Läsåret 2015-2016 gällande I Ur och Skur Skabersjöskolan förskola, skola och fritidshem I Ur och Skur Ekomyran förskola I Ur och Skur Linsbo förskola 1 April 2006 kom en ny lag om förbud

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer