Kvalitetsredovisning MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2 0 1 3 MBC Skolan Södertälje. Kvalitetsredovisning. MBC skolan Södertälje"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning MBC skolan Södertälje

2 Innehållsförteckning Inledning Förutsättning Målområden s3 s3 s4 Resultat & Analys - Närvaro & delaktighet s5-6 - Studiero s6-8 - Trygghet s Måluppfyllese s Ökad förståelse s Rättvis/ likvärdig bedömning a12-14 Sammanfattning Enkätundersökning s14 s14 Bilagor Bilaga 1- elevenkät s15-18 Bilaga 2- föräldraenkät a

3 Inledning MBC skolan Södertälje består av två skolgrupper, kanalengruppen och dagverksmahetsgruppen. Skolan är en grundskola för åk 6-9. Verksamheten är anpassad för elever med särskilda behov och arbetar endast med denna kategori av elever. MBC-skolan erbjuder ett litet sammanhang med hög personaltäthet för elever i behov av särskilt stöd. För många av eleverna är det första gången på flera år som de går kontinuerligt i skolan. Tidigare skolmisslyckanden, och skolfrånvaro har ofta lett till kunskapsluckor och få betyg. Eftersom skolan är anpassad för elever med särskilda behov så är en av verksamhetens idéer att skolan skall vara småskalig med hög personaltäthet. Detta betyder att skolan har, som mest ca 25 elevplatser, varav 9 på dagverksamheten och 16 på Kanalen. Förutsättningar Grundläggande förutsättningarna för verksamheten är den fysiska miljön, personalen, och arbetsmetoder. Miljön är väl anpassad för verksamheten som ska bedrivas. Skolgrupperna är belägna på olika platser. Kanalen finns i Södertälje hamn och dagverksamheten finns i brunnsäng centrum. Efter skolinspektionens invändning ska dessa två skolgrupper nu flytta närmare varandra. Dagverksamhetsgruppen ska nu flytta till Södertälje hamn. Detta kommer innebära att skoleneheten blir centrerad i Södertälje hamn, och att skolgrupperna ska kunna samverka och ytnyttja varandras resurser. Södertälje hamn innebär även ett bättre geografiskt läge där kommunikationerna för upptagningsområdet och kranskommunerna är betydligt bättre än brunnsäng Kompetent och utbildad personal är en grundförutsättning. På MBC skolan Södertälje finns en rektor, fem ämneslärare och en timanställd idrottslärare, varav en speciallärare, och två lärare som är under pågående specialpedagogisk utbildning. Dessutom finns 3 anställda kuratorer/samordnare. Personal på Magelungen får dessutom möjlighet till fortbildning inom arbetsområdet. Specialpedagogisk kompetens finns på enheten samt inom den del av skolkoncernen som arbetar med pedagogisk utveckling inom hela organisationen. SYV, Skolsköterska och skolläkare är kopplade till verksamheten, liksom skolpsykolog. Vid behov finns också tillgång till två skolutvecklare som på deltid arbetar med att utveckla skolans pedagogiska innehåll. Skolutvecklarna har också i uppdrag att hitta sätt att mäta effekten av de pedagogiska åtgärder vi sätter in. 3

4 Metod: Det finns tid och möjlighet att utveckla arbetsmetoder som är anpassade för målgruppen. Den övergripande arbetsmetoden i undervisningen bygger på att fler pedagoger, eller elevhälsopersonal, ingår i klassrumsundervisningen. Detta innebär att undervisande pedagog har kollegialt stöd i pågående undervisning, samt att elever har större möjlighet att få den hjälp de behöver i klassrummet. Eleverna kommer till största delen från Södertälje (69%), men även Botkyrka (21 %) och Salem kommun (5%), Nykvarn kommun (5%). Skolan vänder sig till elever med särskilda behov och har ett löpande intag vilket innebär att vissa elever börjar en bit in på terminsstart eller ännu senare. Många av eleverna saknar betyg eller har få betyg när de börjar på skolan. En av förutsättningarna för ökad måluppfyllelse är att skapa en positiv och förtroendefull relation till lärarna för att få igång en berikande lärandeprocess. Att utgå från elevens styrkor och intressen samt konkretisera kursmålen i undervisningen är en utmaning som lärarna vid skolan ser som sina viktigaste uppgifter. Att fylla kunskapsluckorna för att nå målen är inget som sker med en handvändning utan är en process som behöver få ta tid för att eleverna ska kunna utvecklas efter bästa förmåga. Skolan använder det administrativa verktyget schoolsoft för att registrera elever, betyg och närvaro. Även ett arbete med att genom schoolsoft ge elever och vårdnadshavare tillgång till väsentlig information via nätet, pågår. Magelungen har också inlett forskning på våra skolor för att försöka mäta hur elevernas kunskaper utvecklas under deras tid på Magelungen. Deltagande i forskningen är för eleverna givetvis frivillig. Målområden Kvalitetsredovisningen utgår från verksamhetsplanen Delaktighet & ökad skolnärvaro Studiero Elevernas trygghetskänsla. Öka måluppfyllelse och betyg Ökad förståelse för barn i särskilda svårigheter. Rättvis och likvärdig betygssättning 4

5 1. Delaktighet & Ökad närvaro Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer (Lgr 11) En elev i grundskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. (7 Kap. 17 Skollagen) Elever ska känna att de har inflytande i sin egen undervisning och få möjlighet att utrycka sig kring hur de vill utveckla skolans innehåll. Förutsättningen för delaktighet är ökad närvaro. Det skall därför finnas en strategi för att öka närvaro på skolan. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Lärare ska arbeta med formativ bedömning och ge elever utrymme att ge feedback på lektioner. Lärare genomgår därför utbildning i hur man kan arbete med formativ bedömning. Elever ska själva kunna välja vilka ämnen de vill satsa på. Det finns därför lektioner på schemat som kalas ämneskoll, där elever får möjlighet till detta. Elever har samtal med samorordnare eller mentor där de pratar om måluppfyllelse. Det ska finnas regelbundna elevråd där elever får framföra sin åsikt. Elever får daglig eller veckovis närvaro feedback Lärare eller samordnare ringer hem till elever som inte kommit till skolan varje morgon Resultat Lärare ska arbeta med formativ bedömning och ge elever utrymme att ge feedback på lektioner. Lärare genomgår därför utbildning i hur man kan arbete med formativ bedömning. Delvis genomfört. Lärarkåren har genomgått gemensam utbildningsdag inom temat. Elever ska själva kunna välja vilka ämnen de vill satsa på. Det finns därför lektioner på schemat som kalas ämneskoll, där elever får möjlighet till detta. Genomfört. Elever har samtal med samorordnare eller mentor där de pratar om måluppfyllelse. 5

6 Genomfört. Det ska finnas regelbundna elevråd där elever får framföra sin åsikt. Genomfört. Elever får daglig eller veckovis närvaro feedback Genomfört. Sker genom färgschema på dagverksamheten och genom kontinuerlig procentuell närvaro feedback på kanalen- Lärare eller samordnare ringer hem till elever som inte kommit till skolan varje morgon Genomfört. Analys & Utvecklingsområden Att arbeta med formativ bedömning och delaktiggöra eleverna i undervisningen är något som kontinuerligt bör förankras i undervisningen. Lärargruppen bör utvärdera hur detta kan inarbetas som en naturlig del av undervisningen och följa upp vid utvärderingarav verksamheten. Vid utvärderingsdag med lärarna på dagverksamheten har det framkommit att gymnasieföreberedande samtal bör utvecklas. Detta pga att samordnare har haft dialog med elever när istället mentor och elev bör ha kommunicerat. Vid genomgång av protokoll från elevråd framgår att alla önskemål från eleverna under det gångna läsåret har genomförts. Utvärdering av protokoll har varit ett gott instrument vid utvärdering. Detta kan användas för utvärdering av kommande läsår. Närvaro feedbacken ser olika ut på de olika verksamheterna. Närvaron har samt varit ett av de större utvecklingsområdena. Närvaron är en förutsättning för delaktighet och många av våra elever har svårt att behålla en kontinuerlig hög närvaro i skolan. Vi ser även att det finns risk att elever påverkar varandra vid skolk. Detta är något vi behöver arbeta vidare med, och fundera över en gemensam strategi på kanalengruppen och dagverksamhetsgruppen. 2. Studiero Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 Skollagen: 2010:800) 6

7 Det ska vara en lugn stämning i klassrummet och elever skall få mycket uppmärksamhet och hjälp på lektionerna. Skolmiljön ska vara en plats där eleverna ska kunna få lugn och ro vid undervisningssituationen. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Det finns alltid flera lärare eller samordnare som samverkar i klassrumet. Föremål som stör undervisningen får inte användas i klassrummet. Elever som får svårt att koncentrerar sig i klassrummet får möjlighet att studera på andra platser i skomiljön som läraren hänvisat till. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet för en lugn och trygg skola. På klassråd ska elever skriva ner anonyma lappar om vad de kan bidra med till stuidero och vad de vill att andra ska göra för att de själva ska få studiero. De anonyma lapparna läses sedan upp för alla elever och skolpersonal Resultat Det finns alltid flera lärare eller samordnare som samverkar i klassrumet. Genomfört. På dagverksamheten har samordnare schemalagts på lektionstid och på kanalen har man lång erfarenhet av att arbeta med flera lärare i klassrummet samtidigt. Föremål som stör undervisningen får inte användas i klassrummet. Genomfört. Föremål som stör pågående lektion omhändertas av lärare. Klassrummet på dagverksamhetsgruppen är även en mobilfrizon där eleverna innan lektion lägger ifrån sig sina mobiltelefoner innan de går in i klassrummet. Elever som får svårt att koncentrerar sig i klassrummet får möjlighet att studera på andra platser i skomiljön som läraren hänvisat till. Delvis genomfört. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet för en lugn och trygg skola. På klassråd ska elever skriva ner anonyma lappar om vad de kan bidra med till stuidero och vad de vill att andra ska göra för att de själva ska få studiero. De anonyma lapparna läses sedan upp för alla elever och skolpersonal. Genomfört på dagverksamhetsgruppen. 7

8 Analys & Utvecklingsområden Vår utgångspunkt är att vi ska vara fler vuxna i klassrummet med eleverna för att våra elever behöver fler resurser. Samtidigt behöver våra elever tränas i att klara en normal klassrumssituation, då flera av våra elever har som mål att ta sig vidare till ett större skolsammanhang. Det finns därför en stor diskrepans mellan det normala i skolan, och vårt sammanhang med mindre skolgrupper och fler lärare. Vi behöver ha detta i åtanke när vi utvecklar verksamheten. Om vårt nuvarande arbetssätt är en förutsättning för att våra elever ska få studiero kan vi självklart inte kompromissa detta. Men vi behöver dock fundera över hur vi kan minska diskrepansen mellan vårt sammanhang, och det sammanhang som väntar eleverna den dagen de har slutat i vår verksamhet. Arbetet med att involvera eleverna i att definiera vad de behöver för att få studiero visade sig var ett lyckat moment. Elevernas definition visade sig stämma överens med personalens definition. Det blev tydligt att målet med studiero är välförankrat bland elever och skolpersonal, dock är upprätthållandet av studiero en stor utmaning. Rastlöshet, uthålighet och brist på koncentration hos eleverna leder ibland till störningsmoment. Den positiva erfarenheten av att involvera eleverna i att tänka kring studiero är därför något vi skulle kunna arbeta vidare med. Hur kan vi på ett kontinuerligt sätt involvera eleverna att ta ansvar för att bidra till studiero? 3. Trygghet Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lgr 11) Enligt grundskolans läroplan ska de som arbetar på skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Varje elev skall känna sig trygg i skolan och ingen får utsättas för mobbning, trakaserrier eller kränkande behandling. 8

9 Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Enligt de allmänna råden kring likabehandlingsarbetet är det viktigt att elever har relationer till vuxna på skolan som de kan vända sig till vid missförhållanden. Elever har därför regelbundna enskilda samtal med elevhälsopersonal. Skolan skall ha som uttalad policy att vi skall agera snabbt så fort vi får kännedom om några som helst missförhållanden. Elevhälsogruppen planerar grupspamtal där eleverna kommer att arbeta med teman kring hur eleverna behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Elevhälsogruppen skall genomföra enskilda samtal med elever kring deras skolsituation. Det skall genomföras en trygghetsenkät bland skolans elever och denna skall analyseras och utvärderas tillsammans med skolans personal. Denna enkät skall vara årligen återkommande, med samma frågor, för att kunna följa utvecklingen över tid. Skolan skall ha en kontaktpolis som skolan ska samverka med vid missförhållande. Kontaktpolisen kommer även komma till skolan i förebyggande syfte och prata om polisens roll och förebyggande arbetet som kan göras för att minska risken för missförhållanden. Vid misstanke kring droganvändning ska mentor i samverkan med elevhälsa utarbeta en strategi kring hur ärendet ska hanteras tillsammans med rektor. Resultat Enligt de allmänna råden kring likabehandlingsarbetet är det viktigt att elever har relationer till vuxna på skolan som de kan vända sig till vid missförhållanden. Elever har därför regelbundna enskilda samtal med elevhälsopersonal. Genomfört. Skolan skall ha som uttalad policy att vi skall agera snabbt så fort vi får kännedom om några som helst missförhållanden. Genomfört. Elevhälsogruppen planerar grupspamtal där eleverna kommer att arbeta med teman kring hur eleverna behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Genomfört under SEFT pass. Elevhälsogruppen skall genomföra enskilda samtal med elever kring deras skolsituation. Genomför under Mål & Medel. 9

10 Det skall genomföras en trygghetsenkät bland skolans elever och denna skall analyseras och utvärderas tillsammans med skolans personal. Denna enkät skall vara årligen återkommande, med samma frågor, för att kunna följa utvecklingen över tid. Genomförts av elever, alla elever har dock inte deltagit. Ska utvärderas av personal. Skolan skall ha en kontaktpolis som skolan ska samverka med vid missförhållande. Kontaktpolisen kommer även komma till skolan i förebyggande syfte och prata om polisens roll och förebyggande arbetet som kan göras för att minska risken för missförhållanden. Delvis genomförts. Kontaktpolis har tilldelats skolan och varit på besök, dock kommer byte av kontaktpolis ske pga omorganisering. Vid misstanke kring droganvändning ska mentor i samverkan med elevhälsa utarbeta en strategi kring hur ärendet ska hanteras tillsammans med rektor. Genomförts. Ett sådant ärende har behandlats under läsåret. Analys & Utvecklingsområden Likabehandlingsarbetet kommer att utarbetas genom samverkan av båda skogrupperna. SEFT och Mål & Medel ingår som metoder inom dagverksamheten och fungerar som instrument för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanen för läsåret ska säkerställa att det finns likvärdiga instrument för ökad trygghet på hela skolenheten. Som en del av likabehandlingsplanen ska det ingå rutiner som ska säkerställa att fler elever fyller i elevenkäten. Samverkan med kontaktpolis bör även följas upp och diskuteras vidare. 4. Öka måluppfyllelse och betyg Många av de elever som kommer till vår skola har få betyg och mycket kunskapsluckor. Samtidigt har kraven för gymnasiebehörighet ökat. Vårt mål är att se till att fler elever blir behöriga för gymnasiet, samt uppnå en procentuell ökning av antal godkända betyg. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Satsning på ökad ämnesbehörighet. Annonsera NO/Teknik/MA lärartjänst. Informera Elever och föräldrar tidig vid läsåret om kraven för gymnasiebehörighet Ämnesmålen skall diskuteras vid upprättande av individuell studieplan och åtgärdsprogram. 10

11 Resultat Satsning på ökad ämnesbehörighet. Annonsera NO/Teknik/MA lärartjänst. Genomfört. No/teknik och Ma lärare är rekryterad. Informera Elever och föräldrar tidig vid läsåret om kraven för gymnasiebehörighet. Delvis genomfört. Informationsbrev kring nytt betygssystem och behörighetskrav har skickats till föräldrar. Ämnesmålen skall diskuteras vid upprättande av individuell studieplan och åtgärdsprogram. Genomförs vid utvecklingssamtal under terminen. Analys & Utvecklingsområden Förutsättningar för att bättre utnyttja lärarresurserna på skoleneheten kommer att öka då dagverksamhets gruppen ska flytta till Södertälje hamn. Detta kommer att innebära att skolgrupperna, och lärarresurserna kommer att vara samlad inom 300 m. Detta kommer underlätta att lärare flyttar mellan skolgrupperna för att undervisa. Detta har redan påbörjat då engelska lärare på dagverksamhetsgruppen undervisar även på kanalengruppen. 5. Ökad förståelse för barn i särskilda svårigheter De neuropsykiatriska diagnoserna ökar inom svensk skola och det är därför viktigt att skolpersonalen är väl förtrogna både med dessa diagnoser och om de senaste vetenskapliga rönen inom området. Detta för att öka förståelsen för elevernas inlärningsförmåga och inlärningsstil. Även skolans miljö är en viktig faktor i att anpassa skolsituationen till elever med särskilda behov. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Skolans personal skall utbilda sig inom området barn i särskilda svårigheter. Detta genom utbildning i neuropsykiatri samt fortbildning inom specialpedagogik. Pedagogisk handledning en gång i månaden. 11

12 Resultat Skolans personal skall utbilda sig inom området barn i särskilda svårigheter. Detta genom utbildning i neuropsykiatri samt fortbildning inom specialpedagogik. Delvis genomfört. 3 dagverksamhetspersonal har genomgått 7.5 hp neuropsykiatri kurs. 1 lärare på dagverksamheten har påbörjat specialpedagogisk utbildning. Nyrekrytering på kanalengruppen läser även specialpedagogisk utbildning. All behandlingspersonal på dagverksamhet har nu även fått utbildning i HSP (Hemmasittarprogrammet). Pedagogisk handledning en gång i månaden. Genomfört. Pedagogisk utvecklingsledare, och förste lärare på Magelungen handleder lärargruppen en gång i månaden med start hösten Analys & Utvecklingsområden Magelungen som koncern har satsat på interna utbildningar för att öka kompetensen bland medarbetarna. Det är viktigt att MBC skolan Södertälje även kan ta vara på de kompetenserna som finns genom att medarbetar på skolan får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dvs att personal som har utbildats i HSP, eller Neuropsykiatri ska dela med sig av dessa kunskaper till de medarbetarna på skolan som inte deltagit i utbildningen. Det är viktigt att detta kan ske även mellan skolgrupperna för att skapa synergieffekter. 6. Rättvis och likvärdig betygssättning Skolverkets rapport visar på att det fortfarande brister när det gäller likvärdig betygssättning i landets skolor. Rapporten tyder på att det finns skillnader mellan lärare på samma skola och mellan olika skolor. Rapporten visar att det är stora skillnader mellan hur lärare sätter betyg på eleverna i förhållande till elevernas resultat på de nationella proven. Det gäller både skillnaderna i betygssättning mellan lärare inom och mellan skolor. Vilket betyg en elev kommer att få i förhållande till sitt provresultat beror mer på vilken lärare eleven får än vilken skola eleven går på men skolskillnaderna är 12

13 också väsentliga. kommer att satsa på ökad lärarsamverkan inom de befintliga gruppinriktningarna (dagverksamhetsgruppen och kanalen gruppen), och mellan gruppinriktningarna. Åtgärder: Verksamhetsplan 2013 Regelbundna lärarträffar varannan vecka Ämnesträffar där lärare som undervisar i samma ämnen ska samverka Ämneslärare har gemensam rättning av nationellaproven Skolans lärare skall analysera resultatet på nationella prov i förhållande till betyg. Eventuella avvikelser skall tas upp och diskuterats på lärarträffar. Skolans lärare skall sitta gemensamt vid betygssättning. Resultat Regelbundna lärarträffar varannan vecka Genomfört. Ämnesträffar där lärare som undervisar i samma ämnen ska samverka Genomfört. Påbörjas hösten Ämneslärare har gemensam rättning av nationellaproven Ej genomfört. Lärare har diskuterat rättning av nationella prov dock ej genomfört gemensam rättning. Skolans lärare skall analysera resultatet på nationella prov i förhållande till betyg. Eventuella avvikelser skall tas upp och diskuterats på lärarträffar. Ej genomfört. Skolans lärare skall sitta gemensamt vid betygssättning. Ej genomfört. 13

14 Analys & Utvecklingsområden Inom detta område finns det mycket utvecklingsarbete som återstår. Det kommer att göras en satsning under Läsåret som kommer innebära att lärare på kanalen och lärare på dagverksamheten ska samverka i större utsträckning, skapa ämnesgrupper, betygskonferenser vid betygssättning, och samverkan kring rättning av nationella proven. Förutsättningen för detta arbete är att lärarna regelbundet möts under läsåret. Sammanfattning Nedan är en kartläggning kring de målområden som beskrivits. Alla målområden har skattats från 1-7 på en bedömningsskala där: 1= Finns litet behov av kvalitetsutveckling 7=Finns stort behov av kvalitetsutveckling Målområde Närvaro delaktighet Studiero Trygghet Måluppfyllelse Förståelse Likvärdig Betygssättning Litet behov av Utveckling X X X X X Stort behov av Utveckling X Enkätundersökning Trots att deltagandet i elevenkäten och föräldraenkäten behöver öka för att ge ett bredare underlag för analys, har det hittills samlade underlaget varit användbart och gett indikationer för framtiden. Överlag finns det hög tilltro till skolpersonal från elever och föräldrar. Både personal och elever verkar nöjda 14

15 och trivs på skolan. Studiero är dock ett av de områden som skolan behöver satsa på utifrån de eleverna som hittills svarat på elevenkäten. Underläsåret 2013 kommer skolan göra en satsning på att fler elever ska fylla i enkäten, och på så sätt följa upp upplevelsen av studiero, och trivsel frågor för att få en bredare bild av hur skolan uppfattas av eleverna. Nedan finns redovisning av de enkätar som hittills besvarat av både föräldrar och elever. Bilaga 1 Föräldraenkät : Jag blir väl bemött av personalen på skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 2: Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 1 st 20%: 5: 4 st 80%: 15

16 3: Jag har fått information om skolans likabehandlingsplan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 2: 1 st 20%: 4: 1 st 20%: 5: 3 st 60%: 4: Jag får information om skolans regler. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 2 st 40%: 5: 3 st 60%: 5: Det finns ett väl fungerande forum vid skolan där jag som förälder ges möjlighet till påverkan och inflytande (med forum menas föräldramöten, skolråd eller andra former av träffar) Antal personer som har svarat på frågan: 5 16

17 3: 1 st 20%: 4: 2 st 40%: 5: 2 st 40%: 6: Jag får information om skolans rutiner, t ex frånvaroanmälan, begära lov, busskort etc. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 7: På utvecklingssamtalen får jag tydliga besked om mitt barns lärande. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 2 st 40%: 5: 3 st 60%: 17

18 8: Mitt barn får den hjälp och det stöd som hon/han behöver i skolan. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 0 st 0%: 5: 5 st 100%: 9: Utvecklingssamtalet präglas av öppenhet, ger ömsesidig information och leder till ömsesidiga åtaganden. Antal personer som har svarat på frågan: 5 4: 3 st 60%: 5: 2 st 40%: 10: Övrigt Antal personer som har svarat på frågan: 1 - Är som föräldrer jättenöjd med skolan och personal som stöder min dotter så mycket för att hon ska fungera så bra som möjligt både i skolan och hemma. 18

19 Bilaga 2 Elevenkät : I min skola får jag vara med och bestämma hur jag skall arbeta med olika skoluppgifter 2: 1 st 33%: 4: 2 st 67%: 5: 0 st 0%: 2: Övriga kommentarer - blabla. - bajskorv - Ingen kommentar 3: Lärarna hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. 19

20 4: 1 st 33%: 5: 2 st 67%: 4: I min skola är det så lugnt att jag får den arbetsro jag behöver. 2: 1 st 33%: 3: 2 st 67%: 4: 0 st 0%: 5: 0 st 0%: 5: Lärarna berättar hur det går för mig i deras ämnen. 3: 2 st 67%: 4: 1 st 33%: 5: 0 st 0%: 6: Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena. 20

21 3: 1 st 33%: 4: 2 st 67%: 5: 0 st 0%: 7: Jag kan nå målen i alla ämnen, bara jag vill 3: 1 st 33%: 4: 0 st 0%: 5: 2 st 67%: 8: jag känner mig trygg i min skola. 4: 1 st 33%: 21

22 5: 2 st 67%: 9: Jag trivs bra i min skola. 4: 2 st 67%: 5: 1 st 33%: 10: Jag tycker att jag har nytta (särskilt i framtiden) av det jag gör i skolan. 2: 1 st 33%: 4: 1 st 33%: 5: 1 st 33%: 11: Jag tycker att de vuxna bryr sig om mig. 22

23 4: 3 st 100%: 5: 0 st 0%: 12: Jag tycker att jag har inflytande på skolans verksamhet. 4: 2 st 67%: 5: 1 st 33%: Aiman Jihar Rektor MBC SKOLAN SÖDERTÄLJE 23

Kvalitetsredovisning MBC skolan Södermalm, Grundskolan

Kvalitetsredovisning MBC skolan Södermalm, Grundskolan Kvalitetsredovisning MBC skolan Södermalm, Grundskolan 2011-2012 1 Bakgrund MBC skolan Södermalm, grundskolan, hädanefter kallad skolan, har sin verksamhet förlagd till fyra enheter i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning av läsåret Verksamhetsplan för läsåret 14-15

Kvalitetsredovisning av läsåret Verksamhetsplan för läsåret 14-15 Kvalitetsredovisning av läsåret 13-14 Verksamhetsplan för läsåret 14-15 Enkätredovisning vt-14 Föräldraenkät Kanalen vt-14 1 2 3 4 5 Jag blir väl bemött av personalen på skolan. 7 Jag upplever att mitt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Verksamhetsplan. Magelungen Karlaskolan 2013-2014

Verksamhetsplan. Magelungen Karlaskolan 2013-2014 Verksamhetsplan Magelungen Karlaskolan 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning s.3 Vision s.4 Förutsättningar s.4 Verksamhetsplan målområden s.5 Trygghet, trivsel och värdegrund s.5 Delaktighet s.7 Arbetssätt

Läs mer

Kvalitetsrapport Magelungens skolor

Kvalitetsrapport Magelungens skolor Stockholm 15-11-06 Kvalitetsrapport Magelungens skolor 2014 2015 Stefan Berg Skolchef Huvudmannens kvalitetsrapport Magelungens skolor 13/14 Kvalitetsrapporten för Magelungens grundskolor och gymnasium

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås Kvalitetsredovisning 2014-15 Magelungen grundskola Västerås Inför läsårt hade vi satt som mål att förbättra följande områden utifrån förra årets beskrivning Ökad kvalitetsinsamling Ett övergripande mål

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 Magelungen Jönköping/Huskvarna Skola

Verksamhetsplan 2013-2014 Magelungen Jönköping/Huskvarna Skola Verksamhetsplan 2013-2014 Magelungen Jönköping/Huskvarna Skola Jonas Nestor Rektor Innehåll Inledning...1 Vision...1 Förutsättningar...1 Verksamhetsplan målområden...2 Trygghet, trivsel och värdegrund...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Verksamhetsplan

Kvalitetsredovisning. Verksamhetsplan Kvalitetsredovisning Period 2016-17 Magelungen grundskola Karlaskolan Göteborg Verksamhetsplan 2017-2018 Göran Åkerberg Rektor Innehåll Verksamhetsbeskrivning 3 nhetsfakta 4 Hur blev det, övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde

Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde Knutsbo/Junibackens skolområde Åsa Strömberg 0240-861 96 Asa.stromberg@ludvika.se 1(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2(5) Elevhälsoplan Knutsbo/Junibackens skolområde 2017/2018 Elevhälsans

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016 november Arbetsplan för Nolbyskolan F-6 Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

usertype classname school 149 Föräldraenkät Magelungen Grundskola Örebro Magelungens grundskola Gävle Magelungens grundskola Svedmyra

usertype classname school 149 Föräldraenkät Magelungen Grundskola Örebro Magelungens grundskola Gävle Magelungens grundskola Svedmyra usertype classname school 9 Föräldraenkät Magelungen Grundskola Örebro Magelungen Grundskola Örebro Magelungen Grundskola Örebro Magelungen Grundskola Örebro Magelungen Grundskola Örebro Magelungen Grundskola

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 12/13 MBC skolan, Svedmyra. Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra

Kvalitetsrapport läsåret 12/13 MBC skolan, Svedmyra. Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra Kvalitetsrapport MBC skolan Svedmyra Läsår 2012-2013 1 Innehållsförteckning Inledning s. 3 Förutsättningar s. 4 Tillvägagångssätt s. 5 Målområden s. 6 Kvalitetsområden Trygghet, trivsel och värdegrund

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Verksamhetsberättelse Grundsärskolan Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och värden sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande sidan 7 Skola

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer