I t \ Q) =r. O ::::J en Q) ::::J :::T~ ~ I ~. SI~V&RT WATER STILL: ~-IOZ:J: a iij I (I) (Q /23. ~iir~ it

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I t \ 9 --- -Q) =r. O ::::J en Q) ::::J :::T~ ~ I ~. SI~V&RT WATER STILL: ~-IOZ:J: a iij 14 +-7 2 +-4 -I (I) (Q /23. ~iir~ it"

Transkript

1 I. 11. J r, IOZ:J: AQQ)., a. +(,J :>011l)_ 9: 01 :J. o< a. ex>r. CQ,.» O):J, '< 01 OCO <D»»eD "C O) <", O) Il) ", CJI CJI S' co ed., \9 a. I 31 o I\):::TO(l) iir it a._a. (I) I\) o (II o (Q,. (I) c: (I) c: :< 3 (II 3 1\)(1)0(1) ::J_::J oet_ :> iji' :::T (I) (I) QgQ. 'U':;:Co= gcgq!!!. a: ed' et. _. Co id":>:(i). a iij C N CO r I\) (Q c (1) en =r. Q) =r. O ::::J en Q) ::::J æ CQ I (I) (Q :> G> o Co,. z Æ '" J I t \ , "') '., OUTLlNE DIAGRA1 Principskiss ;'.;f 21 L SIEVERT STORAGE TANK: 2t. STERII.E AIR FILTER Sterilfilter 22. LEVEL INDICATOR Nivåvisare 23. DRAINING FAUCET Avtappningskran 23 a'._.. SIV&RT WATER STILL: t. REaUATING VALVE Re g l e'rve,n, tj 1 LEVEL ADJU'S:.tHENT KNOB Nivåregle'l11$. CONDENSOR JAKI.T Kondensormantl(. OVERFLOW 5. Briiddavlopp DISTlLLATE OUTLET PIPE 6. Utloppsror OWERFLOW for destillat 7. Braddavlopp DRAINING FAUCET la. j 9. to..' ti. 12. t3. t t Avtappningskran DISCHARGING FUNNEL Avloppstratt. HARD.WATER OUTLET H'å,r,dYattenutlopp' DROtl'I;;ErT1RAP Stiinkplil1r EVAPORATOR<CKET Kokarmant'el " EVAPORAtOR Kokare AIR CORE Luftspalt HEATER Element OVERLOAD PROTECTIONHEATER Torrkokningsskydd DRAlNAGE Avlopp. COCK.1 TRREEWAY Treviigskran BYPAS.s ByPais COOLING CYLINDER Kylcylindcr FEEDING WArER I;I r :1. " "' r I.,.

2 SIEVERTS DESTILLATIONSAtlhÆG BRUGSANVISNING. Dest411ationskapacitet: 20 time. OpbearinRsbeholder: 180 l. OPSTART normal destillation 1. Tænd hovedkontakt. 2. Sæt vippekontakt på ON (apparatet starter opvarmning). 3. Kontroller,regangshanens position. Skal pege opad, hvilk hetyder lukjget mod tank og åben mod afløb. 4. l O 1 5. mi,11. e f ter a t være tænd t er des ti 11 a ti.o n e n ig a n g. Der de.,illerestil afløb i ca. 15 min. 5. I praj<sis betyder pkt. 4, at tregangshanen 30 min. efter apparatet blev tændt drejes i position mod opsamlingstank. Des!:illatet opsamles herefter i tank. 6. Destillationen afbrydes automatisk ved fuld tank men kan også afbrydes manuelt. I begge. tilfælde. følges samme procedure som nævnt under AFSLUTNING. AFSLUTNING 1. Tregangshane drejes opad (lukket mod rnk). 2. Vippekontakt sættes på OFF. 3. Sluk hovedkontakt. Niveaukonta skal fortsat lyse. (0."' VIGTIGT: TREGANGSHANE SKAL ALTIJl;PEGE OPAD NÅR DESTILLATION IKKE FOREGÅR SMJ rtlllllrl LJIIIIII.I Nordkranvej 59, Vassingerød DK 3540 Lynge Destillationsanlæg

3 .' UNDERFfÅLLSrNSTRUKTrON. SrEVERT DES+'riLATOR.,. " l gb9 Vat6'Il;. som tlllfores desthlatorns kokgre.;och kondensor, lnilehåller va.nllgen storre eller mindre halter av uppslammade eller loste amnen. Ir\,håller vattnet hoga halter kalclublter kallas det hårt, i motsatt U mjukt. Hårdheten brukar ofta ctns I tyska hårdhetsgrade:, dh.. '\.» Da vattnet passerar genom destlllorns kondensor och foran;.::s i dess kokare stannar praktiskt alla dei'fororenlngar kval' I konder.s:jrn och kokaren. Allteftersom det forånqc\'de vattnet ersehtes med nynl!fort vat ten sker en anrlknlng av sci1+'er I kokaren, trots att en vis 5 del av salterna leds bort genom kokarens hårdvattenavlopp. Salterne fastnar på ytor I kontakt med vattnet och budar en hård belaggning, pan:1sten. De partier av destillatorn som ar mest ut"satta for pannstensbildnlng, ar kokarens Innerytor och Insidan av kylcyllndern I kondensorn. 3åda ar latt åtkomllga for Inspektion och rengoring. lq.ekt.iqn Qchrengg!;.l.n.gg=koare41 1. Koppia bort vattenledningen från des s anslutnlng tlll reglerventil (1) och ev. (la) enligt åttsklssen vid inloppet thl kylcyllndern. 2. Koppia le från kylcylindern dess utloppsror, som mynne: I braddavloppetratt (4) och ev. l tratt (6).,. 3. Koppig. 1J6rt avtappnlngsroret for destillat (S) från kondens':jrn., l' 4. SkrJDort vlngmuttrarna, som håller fast kondensorns nedersta del., koj{ci:rlocket, vid kokaren. S. Lyft upp kokarlocket från kokaren. 6. lnspektera alla ytor InutL kokaren. 7. Ompannsten budats, fyl! kokaren med avkalknlngsmedel t. ex. DrLAe, varm forslktigt och låt losningen stå kval' I kokaren!=q 30 min.. Vid pannstensbudning, fyll kokaren med utspadd saltsyre, beredd genom spadnlng av en volymdel kone. saltsyra (37%) med nlo volymdelar vatten. Lå! losningen stå kval' I kokaren 510 min. Varm e i I 8. Tom kokaren och skrepa forslktigt loss eventuellt kvarvar::nde pannsten, som ej bllvltupplost. 9. Tag bort ev. pannsten I hårdvattenavlopp (9) oeh I rorkroi<en som forbinder braddavloppets tratt (4) med kokaren. 10. Tag bort alllosskrapad pannsten. 11, SkolJ kokaren noga med vatten. 12. Kontrollere Orlngstatnlngen mellan kokare oeh kokarloek I1:l.t lo!l.q(h.lngor L1\9.gykQ'1.Q'1.Q1!I:>.,) 1. Demontere desttllatorn enligt for:qde punkt ls. 2. Skruva loss de vlngmuttrar som;tfer I kondensorns bakande. Dra ut kyleyllndern. 3. Fyll, med hjalp av en tratt, XrlcYllndern med varmt avkclkningsmedel via kylvattenlngången och j'i:?fulosningen stå I ca 30 min. 4. HeHlut losningen och sk6lf'noga med vatten. rllllllri IJIIIIILI Nordkranvej 59, Vassingerød DK 3540 Lynge Destillationsanlæg

4 , "v "" f I1 SKOTSELINSTRUKTION, SIET ""' " DESTILLATOR. _. Oppna helt 'avsti:ingnlngsventllen! ledningen for vattentillf6rseln. "I. 2. Oppna reglerventllen 1 (och la) ett per varv. 3. Vanta till kylcyllnder och kokare fyllts med vatten. dvs till vatten rinner ut i avloppstratten a. 4. Slå tillstrommen. 5. Vanta thl kokningen bor ja r. Stcll derefter in reglerventil 1 och ev. la så att en obetydllg ångmangd strommar ut ur kondensorns andoppning. Overskottsvattnets temperatur bor då håila sig omkring aooe. Denne installning sparar kylvatten och skyddar utstrommande dest"illat från fororening genom direktkontakt med omgivande luft genom kondensorns i:indoppning.. ".', 6. Vrid "braddavloppets nivåregulator 2 i erforderllg riktning så att utnodet från,pqrdvattenutloppet 9 håller sig omkring halften av destillatflodet. O 7. Låt desttiationen pågå minst en halv timmeefter start innan destillatet v(putloppet 5 tas Ull vara 'for mecitc!nskt bruk. '.' a. Efter:15rsta starten bor destillatorn koras minst 4 timmar innan destlllclte't tas Ull vara.., 9VWMJL1.N.g=YNP."tR.,pJiTJJ.' L;:.}<ontroliera det utstrommande destillatets temperatur. Denna kan.;' Justeras genom okning eller minskning av kylvattenflodet med reglerventil 1 (och ev. la). Okas kylvattenmi:ingden erhåller man kallare destillat men kapacitten nar destillattemperaturen minskar.destillatorg hålls vid ca har storst C. kapacitet IALlg 1. Sti:Ingav strommen. 2. Stang av kylvattnet. ( Stanas autcm. i anl. m. autcmatik) 3. Tom kokaren med draneringskran 7. Nar kokaren ar tom. stang kranen och fyl! kokaren med kallt vatten genom att oppna kylvattnet igen. Genom att kallt vatten kommer in i den fortfaranje varma kokaren. sprangs eventuel! pcmjsten bort från kokarens innersidor. (lvatten fr. BYPASE 4. Stang åter kylvattnet och tappa ur kokarer. ' f'" 'VI Destlllatorns normaia underhåll består,i\uz;udsakligen av rengoring från pannsten. Hur ofta detta behov s beror på kylvattnets kvalitet och på hur mycket destlllatorn kors. I bor jan bor destlllatorn inspekttas en gång i veckan for kontroll av ev ( pannstensblldntng. erfarenhetsmossigt. Detta interu Vid rengor4ng "'<11 mellan inspektionerna kan sedan aqdrgs från pannsten. se underhållsinstruktion. _" ' " rllllll" LIlliliLl Nordkranvej 59, Vassingerød OK 3540 Lynge Tel.: Desti Ilationsanlæg

5 t1a!.si.'.hj. ( Skyddsjordning utfifu entigt 9iUlGndc bcs'ommcucr SlreckmGfkcfOdeledningor ".Ucso. k"rlf' " tiu",,",_,.id dc\od konden.,.rd.!i Hålle. kund 220V Spole 'ijii[ Cot.Ho.'I.OO1 B NG OESTlLLATIONS APPARAT 220V lfas B 2'09' l20v 2';;,. 1' :TiOV Anm r LIllIliLl Nordkranvej 59, Vassingerød DK 3540 Lynge Desti Ilationsan læg

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com Bruksanvisning PB 10 / PB 20 www.pondteam.com Innehåll Filter beskrivning 3 Mekanisk filtrering 3 Biologisk filtrering. 3 Filter innovationer 4 Användning och begränsningar... 4 Pump att användas med filtret...

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri Ap Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/ ALTO Danmark A/ Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N FIN Instruktionsbog... 4-19

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bruksanvisning. www.tefal.com

Bruksanvisning. www.tefal.com FR NL D I SV FI DA EN NO Bruksanvisning www.tefal.com A B C D E F G H I J K N O L M Fig 1 Fig 2 Fig 3 CLICK 2 3 1 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12 Fig 13 Fig 14 Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Så här startar du ditt akvarium

Så här startar du ditt akvarium Ett initiativ av Akvarieteknik med avsikt att gynna akvaristikhobbyn STEG FÖR STEG Så här startar du ditt akvarium Ett akvarium ska vara inspirerande, rogivande och vackert att titta på. Det kan vid första

Läs mer

Hur länge kan du hålla andan?

Hur länge kan du hålla andan? Inledning Hur länge kan du hålla andan? Varför går det inte att hålla andan så länge som man skulle vilja? Varför går det inte att simma längre stunder under vatten utan snorkel? Vad är det som gör att

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer