Kommunstyrelsen 14 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 14 september 2011"

Transkript

1 ~ BAsTADS KOMMUN l (l) Kommunstyrelsen 14 september 2011 Delgivningar och delegationsbeslut ',doJ,:ument2\lw

2 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Delgivningar Bilagorsom inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. 1. Tillsynsbesök fristående förskolor. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. BUN 301/ Rapport om föräldraenkät. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. 303/ Protokoll kommunala handikapprådet, inspektionsrunda 1 och 2, och Protokoll Båstadhem samt Dnr. 323/ Protokoll från NSR , , Dm. 274/ Avtal mellan Svenska tennisförbundet och Båstads kommun. Dnr. BUN 311/ från Boverket ang. bidrag till bygdegårdarna i Västra Karup och Förslöv. Dm. KS 128/ Protokoll från Båstad Turism Dnr. 290/ Fusionsplan Båstadhem AB - Båstad Utvecklingsbolag AB. Dnr. KS 633/ justerandes signatur ks/närnnd kf utdragsbeslyrkande au/pres

3 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Valfärdsutskottet vu 69 dm Bun 301/ Tillsynsbesök fristående förskolor Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tjänsteskrivelse från förskolechefen och utvecklingsledaren samt tillsynsrapporter från Backabusarna, Lyckeborg och Monessoriförskolan Pärlan. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Verksamheterna uppmanas att åtgärda det som namns i tillsynsrapporterna. justerandes signatur au/pres ks/närnnd o Cd kf utdragsbestyrkande

4 ~ BÅSTADS KOMMUN I ( I) Datum: 20Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Juli e Svane Dm : 301/ Till: Kommunstyrelsen et sl," 1I exped ieras till: Berörda förskolor Bilagor till tj änsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Ti llsynsrapporter Dm: 282/ , , 284/ T iilsynsb esök, friståen de förs kolor llal<grund Enskild verksamh et står under tillsyn av kommunen som dänned har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Sko llagen kap 2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fa ttat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedri va förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunde n för kommunens tillsyn. T illsynen våren 20 I l berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Mo ntessoriförskol an Pärlan. Alla förskolorna drivs med förä ldrastyrelse. Nu läge T illsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg omb eds inkomm a med plan för det systemat iska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Komm unstyrel sen att ta till sig informationen samt upp mana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapp orterna. I tjänsten, /lj~tf#&:z ~<t&~/l Birgitta Bondess on Förskolechef med myndi ghetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

5 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 282/ Tillsynsbesök fl'istående försimla: Baclmbusarna Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Carina Pettersson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan: har inkommit till kommunen. Mycket bra och omfattande. Språkutvecklingsplan: har inkonunit till kommunen. Godkänd, dock önskvärt med mer konkret beskrivning av arbetssätt och metoder. Utökade öppettider: fungerar väl, dock ännu inte ekonomiskt lönsamt. I nuläget har förskolan tre barn med behov av kvällsomsorg. Krispärm, handlingsplaner: omfattande krispärm har upprättats, med tillhörande handlingsplaner. b. Personal. Förändringar sedan febr. -II: Carinas tjänst har utökats till 0,75. Ett vikariat är just nu bemannat aven förskollärare, dock återvänder bamskötaren på den tjänsten till sommaren.'kökstjänsten har utökats till att även täcka pedagogisk omsorg på kvällstid, och omfattar nu 0,90 med arbetstiden 9-13 och Kompetensutveckling: utbildning i Halmstad ang. läroplanen, även utbildning i musik i Båstadvid två tillfallen. c. Lokaler Förändringar sedan febr. -11: ovanvåningen och undervåningen har målats. d. Bamgrupp Antal bam: i nuläget 16 barn, beräknar 13 barn till hösten. Tre kvällsbarn, ett barn i behov av särskilt stöd Kö: två barn i kö, varav ett barn redan har placerats. Organisation: barnen delas upp i två mindre grupper beroende på ålder. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan använder sig av materialet "Stegvis" för de äldre barnen och ett liknande material "Nallarna" för de små barnen. Arbetar mycket med känslor. Dagliga samtal med barnen om hur man ska vara mot varandra och att man ska respektera varandra. Förskolan strävar efter att köpa in neutrala leksaker samt uppmuntrar barnen att leka med alla leksaker. Ett medvetet genustänkande verkar saknas hos personalen och bör förbättras genom fortbildning och/eller diskussioner i arbetslaget.

6 2 (3) b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av barn i behov av särskilt stöd saknas, dock films ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin. Dialog förs i arbetslaget, personalen jobbar med portfolio och använder materialet "TRAS" på alla barn. Dokumentation, Lex. i fonn av handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, saknas. 3. Organisation a. Barngrupp Se ovan. b. Personal Antal tjänster: en förskollärare 0,75 och en på 1,0 samt en barnskötare, Förskollärare på 1,0 är dock ett vikariat och kommer till sommaren att åter. bli barnskötare 1,0. Assistentresurs på 0,62. Utbildning: Utdrag ur belastningsregistret films för all personal, och befinner sig hos styrelsens ordförande. Kompetensutveckling: Se ovan. c. Öppethållande Förskolan har varierade öppettider beroende på behov, från kl till Efter kl erbjuds pedagogisk omsorg. Förutsättningarna för fårskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengcn. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Struktur och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete saknas, och Carina ger intryck av att vara medveten om detta! S. Övrigt Diskussion om Carinas dubbla roll som enda förskollärare i verksamheten i kombination med förskolechef, och vilka svårigheter detta kan innebära. Fasta rutiner finns för utvecklingssamtal. Skriftliga klagomålsrutiner saknas. 6. Sammanfattande bedömning Det är positivt att förskolan har åtgärdat de förbättringsområden som togs upp vid det förra besöket Förskolan saknar inom flera områden skriftliga rutiner och ett system för dokumentation. Om förskolan ska lyckas leva upp till kraven i den nya skollagen och den nya läroplanen så måste många områden förbättras. Utöver detta, så har förskolechefcn och även förskolläraren ett utökat ansvar för verksamheten när den nya lagstiftningen träder i kraft och kommunen ställer sig tveksam till att detta ansvar, i kombination med det stora förbättringsarbete som måste göras, kornmer att himlas med inom befintlig tjänst (dvs. Carinas tjänst på 0,75). 7. Åtgärder Backabusama ombeds inkomma en plan för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Skolagens 4 kapitel, till kommunen senast

7 3 (3) Vid event uella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, ~.df/zta ~~~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar se ~ Julie Svane Utvecklingsledare stad,se.

8 BÅSTADS KOMMUN l (l) Datum: 20 II Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsynsrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap 2a, IS, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda fårskolor måste uppfylla ett antal krav får att ra bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden får kommunens tillsyn. Tillsynen våren 20 II berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelse. Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfälle per fårskola under maj månad 20 II. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomma med plan får det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomfåra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfärdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. 1tjänsten, $~;J&Z ~w.l~/} Birgitta Bondesson Förskoleehef med myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare \7da'.bb

9 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 283/ Tillsynsbesök fristående förskola; Lyckeborg Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Anna Nilsson, Pia Månsson, Jennie Henrysson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan och språkutvecklingsplan efterlyses. Personalen ska maila dessa till Birgitta. Krispärmen är färdigställd och ska distribueras ut till personalen. Föräldraenkäten genomförd med positivt resultat. b. Personal. Totalt 2,8 personal varav 2,5 i bamgruppen. Skyddsrond har utförts, höj- och sänkbart skötbord ska installeras. Arbetslaget har haft planeringsdag och arbetat med implementering av läroplanen. c. Lokaler Viss renovering av lokalen har planerats in, bl.a. golven. d. Barngrupp 14 bam. 3 bam kommer att sluta inför höstterminen, varför man då startar med 11 barn. Under hösten kommer dock 3 bam att inskolas, vilket återigen ökar bamgruppen till 14 barn. Kö finns idag. Barngruppen delas ofta i två mindre grupper, utifrån antingen ålder eller barnens intressen. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan utvecklar solidaritet och respekt bland bamen genom att i grupp arbeta med turtagning, lyssna på varandra, empatisk inlevelseförmåga, samtal med bamen utifrån händelser. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra samt känna att "jag kan!". Personalen är mycket medveten om förhållningssätt gällande genus, och uppmärksammar hur de pratar med barnen samt hur verksamheten utformas utifrån material och miljö, t.ex. leklådor, utklädningsmateriai och väggdekorationer. Klimatet upplevs som öppet, och personalen är inte främmande för att uppmärksamma varandra på hur man hanterar genus i verksamheten. b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av bam i behov av särskilt stöd saknas, dock finns ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin och personalen är väl medveten om vikten av dokumentation vad gäller barn i behov av särskilt stöd. V81jebarn har

10 2 (3) en pärm, dock råder det viss osäkerhet angående vad och hur man får dokumentera. I nuläget har förskolan inga barn i behov av särskilt stöd. 3. Organisation a. Barngrupp Barngruppen består av 14 bam i åldern 1-5 år, och delas ofta i två mindre grupper, beroende på antingen ålder eller intresse. b. Personal Personalen består aven fritidspedagog, två bamskötare samt en biokemist. Konsekvenserna av den nya skollagen diskuterades, och fritidspedagog Anna Nilsson ska undersöka möjligheterna att bli legitimerad fårskollärare i lagens mening. Förskolechefsaknas, och organisationen bör därmed ses över för att fårskolans verksamhet ska överensstämma med lagstiftningen fr.o c. Öppethållande Förskolan har i nuläget öppet 7-17:30 samt sommaröppet utifrån föräldrarnas behov. Personalen uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla fårskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningama får förskolepeng är öppethållande 12 tinnnar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. 4. Systematiskt kvalitetsarbete I den nya lagstiftningen poängteras behovet av ett tydligt dokumenterat kvalitetsarbete: " Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas." I nuläget saknar förskolan en struktur får detta arbete och personalen delgavs information om hur man valt att arbeta med detta i kommunen, t.ex. genom QuaIis. Förskolan måste alltså hitta en metod får att arbeta med kvalitetsutveckling på ett systematiskt sätt, samt rutiner får dokumentation. 5. Övrigt Personalen informerades om att det måste upprättas skriftliga klagomålsrutiner. Området "kränkande behandling" kommer ej att kontrolleras av kommunen, utan faller inom Skolinspektionens tillsyn. Kommunen tog även upp att man överväger att inkludera föräldrar till barn i fristående verksamheter i kommunens årliga föräldraenkät, och detta upplevdes som positivt av personalen. Om detta genomförs, så kommer de fristående förskolorna att delges sitt resultat, vilket kan ligga till grund får fortsatt utvecklingsarbete. 6. Sammanfattande bedömning Verksamheten ger intryck av att vara mycket väl fungerande, personaleu upplevs som kunnig och medveten om sitt uppdrag. Efter en viss personalomsättning under föregående år verkar personalen nu ha funnit sig till rätta och fått igång ett bra och engagerat arbetslag. Införandet av den nya lagstiftningen upplevs som mycket betungande, och personalen kärmer att information samt stöd saknas, både vad gäller själva lagstiftningen men även kompetensutveckling angående detta. Förskolans organisation, såsom den ser ut idag, lever inte upp till den kommande lagstiftningens krav, ochett omfattande arbete kornmer att krävas på vissa områden.

11 3 (3) 7. Åtgärder Lyckeborgs förskola ombeds inkomma med en plan för det systematiska kvalitetsarbetet, enligt Skollagens 4 kapitel, senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, I~o/da 4r;'1eI~o/~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

12 BÅSTADS KOMMUN I (I) Datum: 20 Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsyusrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tillsynen våren20ll berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelsc, Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomrna med plan för det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. I tjänsten, g;~t~ct:z ~~~t1~/l Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare 1J 060 "7d.~ b e, Ilf(lfl[

13 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 284/ Tillsynsbesök fristående f6rskola: Montessorif6rskolan Pärlan Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Katarina Angel. 1. Uppf61jning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan reflektioner: ska revideras under sommaren. Katarina ska maila den aktuella likabehandlingsplanen till Birgitta. Språkutvecklingsplan reflektioner: förskolan dokumenterar varje barns utveckling i "Trädet". Detta ligger även till grund för utvecklingssamtal. Vi förde diskussioner om vad man får samt bör dokumentera med tanke på den nya skollagen och läroplanen. Förskolan använder ofta lekar till att utveckla samt skapa förståelse för språket, t.ex. substantiv-leken. I dokumentet "IVP för förskolan" finns en plan för ett arbetssätt kring språkutveckling. b. Personal. Ev. förändringar sedan febr. -l I: Katarina står nu som förskolechef får samtliga förskolor i och med den nya lagstiftningen. Kompetensutveckling: samrna som föregående. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Alla arbetar i sin takt, har man en ide så får man snabbt sätta igång den om man vill. Montessoripedagogikens grundtanke är att man ska visa respekt för varandra. Förskolan har jobbat med olika världsdelar som tema och pratat om hur barn har det i andra länder. Diskussion om hur förskolan väljer att presentera andra kulturer samt vilket material man använder i det sammanhanget.det är tillåtet får barnen att göra fel, och fokus ligger då på vad man kan lära sig av sina misstag. Se vidare förskolans värdegrundsarbete i verksamhetsberättelsen för På personalkonferenser pratar de då och då om genusperspektiv i verksamheten, och följer medias diskussioner. Kollegor uppmuntras att påminna varandra och påpeka eventuella brister i bemötandet av barnen. b. Barn i behov av särskilt stöd Rutiner finns, men de är inte nerskrivna. Strategiträffar genomförs, och ett system för dokumentation är på gång. Regelbundna konsultationsträffar med kommunens specialpedagog. l vissa fall har även psykolog kopplats in. Katarina dokumenterar de ärenden hon är inblandad i. 3. Organisation a. Barngrupp

14 2 (3) 10 bam 1-3 år, 19 ba11l3-5 år. Barnen delas in i mindre grupper, ibland utifrån ålder och ibland utifrån aktivitet. Ca 10 barn i kö till samtliga förskolor sammanlagt. b. Personal Två förskollärare på 1,0 tjänst, två barnskötare på 1,0 tjänst, en barnskötare på 0,75 tjänst, en arkeolog på 0,75. Alla har Montessoriutbilding upp till 6 års ålder. Utdrag ur belastningsregistret finns på förskolechefens expedition. Kompetensutveckling: har haft genomgång av Skolverkets kvalitetscirkel, vilken används i kvalitetsarbetet. Nästa läsår ska matematik och naturvetenskap prioriteras i form av gemensamma mål. J c. Öppethållande I nuläget har förskolan öppet kl. 7-17, dock flexibel morgon. Under sommaren slår man ihop verksamheterna så att endast en förskola har öppet v Katarina uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla förskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningarna för Iörskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. d. Lokaler Förskolans lokal är ljus och öppen, och består främst av ett stort rum. Detta rum är till viss del uppdelat genom placering av låga möbler, då främst hyllor. Det finns en nybyggd köks-ö. De yngre barnen befinner sig i två mindre angränsande rum, medan de äldre bamen håller till i det stora rummet, Ljudnivån upplevdes vid tillsynstillfället som mycket hög i det stora rummet. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Har nyligen börjat använda Skolverkets kvalitetscirkel. Man anordnar två kvalitetsdagar per år, och har även ett möte med all personal. Det som framkommer under det mötet ligger sedan till grund för en årlig kvalitetsredovisning. Diskussion om Qualis och kontinuerligt kvalitetsarbete. Montessari har egna enkäter och blanketter för både föräldrar och barn att fylla i, i förhållande till olika situationer. S. Övrigt Skriftliga klagomålsrutiner films inte i nuläget, men ska arbetas fram under sommaren och kommer att ingå i välkomstbrevet till hösten. Det finns en väldokumenterad struktur kring utvecklingssamtalen. där både barn och föräldrar får komrna till tals vad gäller vistelsen på förskolan. 6. Sammanfattande bedömning Förskolan upplevs som mycket välfungerande, vilket bekräftas av Katarina. De i personalen som saknar Iörskollärarutbildning är mycket positiva och intresserade av att utbilda sig vidare. Lokalen, och då särskilt det stora rummet, har en något ovanlig men till stora delar välfungerande utformning. Det är väldigt ljust, och det öppna utrymmet gör att både barn och personal har nära till varandra och lätt att få kontakt. Personalen utnyttjar det stora rummet till att dela upp barnen och arbeta med olika material. Som nämnts ovan upplevdes ljudnivån som mycket hög. Katarina hävdar att detta är ovanligt, och att det nästan alltid är en låg ljudnivå, men att barnen blir livligare vid besök. Oavsett detta, så anser kommunen att förskolan

15 3 (3) måste ha en lokal som är lämplig och förberedd för den höga ljudnivå som en stor barngrupp kan innebära. Det finns en struktur kring kvalitet sarbetet, men det är en öppen bedömningsfråga om den är tillräckligt systematisk och kontinuerlig i förhållande till lagens krav. Dock verkar Katarina medveten om vad dett a arbete innebär, och kvalitetsarbetet ser ut att gradvis förbättr as i framtiden. Det finns ett mycket bra system kring att ta del av föräldrarnas synpunkter. 7. Åtgä rder Kommun en föres lår att Båstad Montessori genomför en ljudmätnin g i det stora rummet på förskolan Pärlan och återkopplar till kommunen senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! I tjänsten, &(.~ ;i~{/litg7,)'1 Birgitta Bondesson Förskolechef med myn digh etsansvar stad.se ' Julie Svane Utveckli ngsledare

16 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Välfärdsutskoltet vu 70 dnr 303/ Rapport om föräldraenkät Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 elt ansvar för alt utveckla verksamheten i riktning med ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen. För alt kontrollera de kommunala skolornas kvalitet har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna. Under våren 2011 genomfördes en enkät riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8 där resultaten nu redovisas i en rapport. Tjänsteskrivelse från vik utvecklingsledare samt rapport föräldraenkät. Välfärdsutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. justerandes signatur au/pres ks/nämnd CiA kf utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN I (2) Datum: 20 I I Handläggare: Julie Svaue Dnr: Till: Kommunstyrelsen et sko II expedlerns till: Rektorer föl' grundskolan samt förskoleehefer. [;, "s"i-f>.ds I<OMlv1LJN Konmun l ~;;yr e ls o n llfi' (I 7 J)nr,~~,~, ~" " ~X I,:?/,!,L, c. 'f' -a """"""",..,.",.,...,c".l,:,. ) Illlngor till tjäusteskrlvelsen: (glömlll!e ange dlarlenummer) Rnpp0I1 3 l:l.2. \ \ \ - (, (I( \ :'> Statistik RIlPPOI't OIII föräldraenkät Bakgrund Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska sko lväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 ett ansvar för att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen, För att kontrollera de kommunala skolornas kvalitet, har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna, så även i år. Dessa enkäter har använts som underlag för kvalitetsredovis ningar, samt har visat på verksamheternas måluppfyllelse inom vissa områden, Nuläge Under v åren 20 II valde man att genomföra en enkäten riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8. DCIU1a enkät genomfördes föregående år genom att föräldrarna fick svara online, men då detta resulterade i mycket låg svarsfrekvens valde man i år att återgå till pappersform. Enkäten är hämtad Ur kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Resultaten av enkäten redovisas nu i en rapport och det kan konstateras att måluppfyllelsen i de kommunala skolorna överlag kan ses som god, Framtid Att genom enkäter kontinuerligt och regelbundet ta fram underlag för verksamheternas måluppfyllelse är ett effektivt sätt att följa upp kvaliteten. Det ger även möjlighet att jämföra från år till ål', samt göra större sammanställningar över längre perioder om så önskas, Enkäten påvisar att enstaka områden bör följas upp och förbättras, och man bör framöver kontrollera att så skett, Förslag till beslut: Välfärds- och kulturutskottets förslag till Kommunstyrelsen: I. Kommunstyrelsen tar till sig informationen i rapporten, 2. Rapporten översänds till Kommu nfullmäktige samt Konununrcvisi onen. 1I(l60I'Jo~ un l ~ml 'tk

18 2 (2) I tjänsten Julie Svane Vik. utvecklingsledare

19 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret, (5) Datum Handlhggnre Julie Svnnc "I\l't dill' Rapport Föråldraenkät Barnomsorg/skola och hem Förskolan Pedagogtsk omsorg Förskoleklass ÅI'SIUlI'S 2, 5 och 8 1'3AsTADS I<(),VJMUN Kom m lj n ~l y r el s e n 2011 OG Ol' [)"'.b.ij.n...q.o.~ l..~ b('jo. 11!)6'lI 'l1dj'å Postadress Box IOH, Gatuadress Vångavagen 2 Uflsltld Tell"fon O-oI 770oo\,;.; Trlrf:n: :: bin'!f-hastlll.l.sc WelJbpl:lIS \n\w.h a ~' :hl \C l'i1i5gll'0 II II 11 ( OIl:AlIlsRIIOlISllllnl mer H

20 2 (5) SAMMANFATTNING Enkäten är en del i företaget Q-steps kvalitetssäkringsverktyg, Qualis. Enkäten hal' delats ut till föräldrar med barn i förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, och i åk 2, 5 och 8. Resultaten är överlag mycket goda. Samtliga föräldrar som svarat på enkäten är övervägande nöjda med pedagogisk omsorg, och det samma gäller för 96 procent av föräldrarna mcd barn i förskolan. Av föräldrarna med barn i förskoleklass Ur 93 procent nöjda. Resultatet är marginellt lägre i åk 2 (89 procent), åk 5 (88 procent) och faller sedan något i åk 8 (74 procent). INLEDNING Den häl' rapporten mäter måluppfyllelse inom vissa, inte alla, kvalitetsområden baserade på kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Qualis hal' tagit fram enkäten som innehåller 15 frågor med 6 svarsaltemativ, instämmer inte al/s, instämmer till viss del, neutral/tar inte ställning, instämmer till stor del, instämmer helt, vet ej. Frågorna finns i rapporten, Resultatenredovisas i form av ett stapeldiagram för varje verksamhet. Frågorna baserar sig på innehållet i läroplanerna och andra styrdokument som t. ex. allmänna råd och kommentarer får den individuella utvecklingsplanen. Områdena som mäts i grundskolan ttr: - Trygghet och trivsel - Kunskaper och tardigheter - Delaktighet - Kommunikation - Image Områdena som milts i barnomsorgett lir: - Trygghet och trivsel - Utveckling och lärande - Föräldrainflytande - Kommunikation - Image Föräldrar till barn i förskoleklassen, åk 2, 5 och 8 samt fårskolan och pedagogisk omsorg hal' fatt svara på frågorna. Enkäten hal' delats ut via verksamheterna, och föräldrarna hal' mestadels lämnat in sina sval' till ansvarig på respektive verksamhet, med undantag får ett fatal som valt att skicka sina sval' direkt till Barn- och Skolkontoret. FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I BARNOMSORGEN: I. Mitt barn trivs 2. Man arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 3. Personalen engagerar sig i mitt baiti 4. Barnomsorgen erbjuder en utvecklande verksamhet får mitt barn 5. Miljön inomhus i barnomsorgen där mitt barn vistas är trivsam 6. Jag får vara med och påverka hm barnomsorgen arbetar med barns utveckling och lärande 7. Utvecklingssamtalet bygger på en individuell bedömning av mitt boms utveckling och lärande 8. Personalen tillmötesgår mina önskningar gällande mitt barn 9. Jag hal' möjlighet att ha inflytande över de delar av verksamheten i barnomsorgen som jag är berörd av 10. Jag känner till målen föl' den verksamhet där mitt barn vistas Postadress Båsrad Gntnadrcss Ftidhcmsvagen 3 Telefon ", Telrfnx ":'posi bllu1!lbaslnd,se Hcmsldn \\ vw.bastad.sc Postgiro II II 11 1 Organisa tlonsnurn mcj'

21 3 (5) II. Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i den verksamhet mitt barn vistas 12. Barnomsorgen har fungerande metoder för att marknad sföra och informera om sin verksamhet 13. Barnomsorgen där mitt barn vistas har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i den verksamhet där mitt barn vistas 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns barnomsorg FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I GRUNDSKOLAN: l. Mitt barn trivs i skolan 2. Mitt barn får den arbetsro det behöver 3. Jag får vara delaktig i diskussioner kring nonner och värden 4. Skolan arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 5. Miljön inomhus i mitt barns sko la är trivsam 6. Skolan ger mitt barn goda kunskaper och flirdigheter 7. Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan/studieplan och annan dokumentation 8. Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet 9. Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av 10. Jag känne r till skolans mål Il. Jag får en god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan 12. Skolan hal' fungerande metoder för att marknadsföra och informera om sin verksamhet 13. Skolan har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i skolan 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns sko la RESULTAT Förskolan Resultaten är mycket goda, mellan 54 och 98 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att dera s barn trivs. 98 procent svarar att man totalt sett är nöjda med verksamheten. De två frågo r som fått sämst resultat är fråga 6 som handlar om inflytande, om föräldrar får vara med och påverka hur barnomsorgen arb etar med barns utveckling och lärande, samt fi'åga 12, om förskol ans metoder för marknadsföring fungerar. På/j'åga 6 svarar 67 procent att de instämmer helt eller till stor del, och motsvarande siffra förfi'åga 12 är 54 procent. Bland kommentarerna framgår tydligt att föräldrarna är nöjda med personalens kompetens, men efterlyser högre personaltäthet samt i vissa fall lämpligare eller nyare lokaler. Pedagogisk omsorg Resultaten är goda, mellan 32 och 100 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att deras barn trivs. Det iii' dock betydligl fler som svarar "vet ej " på många frågorjämfö rt med de andra verks amheterna. Fråga 6 och fråga 12 I I0601\7dd el.: Pust ndrcss Båsrad Cntuadrcss Fridhemsvägen 3 Telefon ", TclcrR x E-poSI b U Il~b" s t ll d.sc ltemskln www. hastad.se Postgiro II II 11 1 OrgA nlsa tlonsunm mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2017-02-15 5 Information- Rapport efter tillsyn 2016 (BUN 2016.729) Beslut Förskoleutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening

Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas ek. förening Sida 1 av 5 2016-05-11 Dnr: SK-2016/00012 Familjedaghem Teg/Böleäng Tegspedagogernas Ek. förening Åldermansvägen 29 904 21 Umeå Rapport: Tillsyn och verksamhetsbesök vid familjedaghemmen Teg/Böleäng. Tegspedagogernas

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6)

Lunds Kommun, Utbildningskansliet, Kvalitets- och utvecklingsenheten 1(6) 1(6) Tillsyn av fristående skolbarnsomsorg Enligt Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående skolbarnsomsorg i Lunds kommun, som antogs av Utbildningsnämnden i 080214 ska kommunen sköta tillsynen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-12-06 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Bollen, Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Bollen Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola 2014-11-12 1 (5) Kommunförvaltningen Delegeringsbeslut Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Kämpingestugans förskola Huvudman: Norlandia förskolor AB 2014-11-12 2 (5) Beslut Vellinge kommun har den 21

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation

Rapportskrivning Beslut. Besök och dokumentation 1(6) TiUtbildningsförvaltningen UtUtbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående fritidshem I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem. 1. Godkännande 2016-10-20 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun

Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun Regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg i Upplands Väsby Gäller från 1 januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Kungsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef och

Läs mer

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera. För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater och färg och form. Vi

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem

Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem Tillsyn av fristående förskolor och familjedaghem Årlig rapport Liselott Svensson Mars 2012 Bun Dnr 2012/88 2012-03-30 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. FÖRÄNDRINGAR FRÅN 1 JULI 2011...2 4.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Syfte Riktlinjer för godkännande av fristående förskola Referensdokument Skollagen 2010:800, Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010, Skolverkets allmänna råd med kommentarer 2013 Uppföljning Vid ändring

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Tillsyn av fristående Montessoriförskolan Rosa Tornet

Tillsyn av fristående Montessoriförskolan Rosa Tornet Beslut Dnr: Bun/2014:118 694 Rosa Tornet i Jönköping ekonomisk förening Sjukhusgatan 7 553 05 Jönköping Tillsyn av fristående Montessoriförskolan Rosa Tornet Utbildningsförvaltningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Vision Vi vill frambringa trygga och harmoniska barn som visar respekt för alla. Vi vill ha en förskola där alla ska känna tillit.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Arbetsplan för Ängabo enhet avd Månskenet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Ängabo enhet avd Månskenet Läsåret 2014/2015 140506 Arbetsplan för Ängabo enhet avd Månskenet Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Syftet med

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Anna Österman Sidan 1 av 5 Diariekod: 603 Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans

Läs mer

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Norrtälje kommun Antagna i barn- och skolnämnden 2011-05-23, Bsn 49, reviderade 2012-06-08

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Tillsyn av fristående förskola

Tillsyn av fristående förskola Utbi Utbildningsförvaltningen Ut Utbildningskansliet Eva Bengtsson Tel: 046-35 70 21 E-post: eva.bengtsson6@lund.se Tillsyn av fristående förskola I enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap 4, 6-16, 18

Läs mer

Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-17 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Gläntan, Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Gläntan Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Arbetsplan för. Klippans Förskola

Arbetsplan för. Klippans Förskola Arbetsplan för Klippans Förskola Verksamhetsåret 2016/2017 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Klippans förskola är en fristående förskola med en kristen profil. Den drivs av Stiftelsen Kristen Barnomsorg i

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Förslag till Kommunernas rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg o Lagkrav o Olika former av tillsyn o Ärendegång o Frågeformulär o Sanktioner och ansvar o Överklaganden

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Förskolan Råsten (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg User:

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2015-2016 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Leila Tahvanainen Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet

Läs mer