Kommunstyrelsen 14 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 14 september 2011"

Transkript

1 ~ BAsTADS KOMMUN l (l) Kommunstyrelsen 14 september 2011 Delgivningar och delegationsbeslut ',doJ,:ument2\lw

2 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Delgivningar Bilagorsom inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. 1. Tillsynsbesök fristående förskolor. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. BUN 301/ Rapport om föräldraenkät. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. 303/ Protokoll kommunala handikapprådet, inspektionsrunda 1 och 2, och Protokoll Båstadhem samt Dnr. 323/ Protokoll från NSR , , Dm. 274/ Avtal mellan Svenska tennisförbundet och Båstads kommun. Dnr. BUN 311/ från Boverket ang. bidrag till bygdegårdarna i Västra Karup och Förslöv. Dm. KS 128/ Protokoll från Båstad Turism Dnr. 290/ Fusionsplan Båstadhem AB - Båstad Utvecklingsbolag AB. Dnr. KS 633/ justerandes signatur ks/närnnd kf utdragsbeslyrkande au/pres

3 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Valfärdsutskottet vu 69 dm Bun 301/ Tillsynsbesök fristående förskolor Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tjänsteskrivelse från förskolechefen och utvecklingsledaren samt tillsynsrapporter från Backabusarna, Lyckeborg och Monessoriförskolan Pärlan. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Verksamheterna uppmanas att åtgärda det som namns i tillsynsrapporterna. justerandes signatur au/pres ks/närnnd o Cd kf utdragsbestyrkande

4 ~ BÅSTADS KOMMUN I ( I) Datum: 20Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Juli e Svane Dm : 301/ Till: Kommunstyrelsen et sl," 1I exped ieras till: Berörda förskolor Bilagor till tj änsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Ti llsynsrapporter Dm: 282/ , , 284/ T iilsynsb esök, friståen de förs kolor llal<grund Enskild verksamh et står under tillsyn av kommunen som dänned har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Sko llagen kap 2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fa ttat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedri va förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunde n för kommunens tillsyn. T illsynen våren 20 I l berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Mo ntessoriförskol an Pärlan. Alla förskolorna drivs med förä ldrastyrelse. Nu läge T illsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg omb eds inkomm a med plan för det systemat iska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Komm unstyrel sen att ta till sig informationen samt upp mana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapp orterna. I tjänsten, /lj~tf#&:z ~<t&~/l Birgitta Bondess on Förskolechef med myndi ghetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

5 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 282/ Tillsynsbesök fl'istående försimla: Baclmbusarna Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Carina Pettersson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan: har inkommit till kommunen. Mycket bra och omfattande. Språkutvecklingsplan: har inkonunit till kommunen. Godkänd, dock önskvärt med mer konkret beskrivning av arbetssätt och metoder. Utökade öppettider: fungerar väl, dock ännu inte ekonomiskt lönsamt. I nuläget har förskolan tre barn med behov av kvällsomsorg. Krispärm, handlingsplaner: omfattande krispärm har upprättats, med tillhörande handlingsplaner. b. Personal. Förändringar sedan febr. -II: Carinas tjänst har utökats till 0,75. Ett vikariat är just nu bemannat aven förskollärare, dock återvänder bamskötaren på den tjänsten till sommaren.'kökstjänsten har utökats till att även täcka pedagogisk omsorg på kvällstid, och omfattar nu 0,90 med arbetstiden 9-13 och Kompetensutveckling: utbildning i Halmstad ang. läroplanen, även utbildning i musik i Båstadvid två tillfallen. c. Lokaler Förändringar sedan febr. -11: ovanvåningen och undervåningen har målats. d. Bamgrupp Antal bam: i nuläget 16 barn, beräknar 13 barn till hösten. Tre kvällsbarn, ett barn i behov av särskilt stöd Kö: två barn i kö, varav ett barn redan har placerats. Organisation: barnen delas upp i två mindre grupper beroende på ålder. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan använder sig av materialet "Stegvis" för de äldre barnen och ett liknande material "Nallarna" för de små barnen. Arbetar mycket med känslor. Dagliga samtal med barnen om hur man ska vara mot varandra och att man ska respektera varandra. Förskolan strävar efter att köpa in neutrala leksaker samt uppmuntrar barnen att leka med alla leksaker. Ett medvetet genustänkande verkar saknas hos personalen och bör förbättras genom fortbildning och/eller diskussioner i arbetslaget.

6 2 (3) b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av barn i behov av särskilt stöd saknas, dock films ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin. Dialog förs i arbetslaget, personalen jobbar med portfolio och använder materialet "TRAS" på alla barn. Dokumentation, Lex. i fonn av handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, saknas. 3. Organisation a. Barngrupp Se ovan. b. Personal Antal tjänster: en förskollärare 0,75 och en på 1,0 samt en barnskötare, Förskollärare på 1,0 är dock ett vikariat och kommer till sommaren att åter. bli barnskötare 1,0. Assistentresurs på 0,62. Utbildning: Utdrag ur belastningsregistret films för all personal, och befinner sig hos styrelsens ordförande. Kompetensutveckling: Se ovan. c. Öppethållande Förskolan har varierade öppettider beroende på behov, från kl till Efter kl erbjuds pedagogisk omsorg. Förutsättningarna för fårskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengcn. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Struktur och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete saknas, och Carina ger intryck av att vara medveten om detta! S. Övrigt Diskussion om Carinas dubbla roll som enda förskollärare i verksamheten i kombination med förskolechef, och vilka svårigheter detta kan innebära. Fasta rutiner finns för utvecklingssamtal. Skriftliga klagomålsrutiner saknas. 6. Sammanfattande bedömning Det är positivt att förskolan har åtgärdat de förbättringsområden som togs upp vid det förra besöket Förskolan saknar inom flera områden skriftliga rutiner och ett system för dokumentation. Om förskolan ska lyckas leva upp till kraven i den nya skollagen och den nya läroplanen så måste många områden förbättras. Utöver detta, så har förskolechefcn och även förskolläraren ett utökat ansvar för verksamheten när den nya lagstiftningen träder i kraft och kommunen ställer sig tveksam till att detta ansvar, i kombination med det stora förbättringsarbete som måste göras, kornmer att himlas med inom befintlig tjänst (dvs. Carinas tjänst på 0,75). 7. Åtgärder Backabusama ombeds inkomma en plan för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Skolagens 4 kapitel, till kommunen senast

7 3 (3) Vid event uella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, ~.df/zta ~~~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar se ~ Julie Svane Utvecklingsledare stad,se.

8 BÅSTADS KOMMUN l (l) Datum: 20 II Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsynsrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap 2a, IS, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda fårskolor måste uppfylla ett antal krav får att ra bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden får kommunens tillsyn. Tillsynen våren 20 II berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelse. Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfälle per fårskola under maj månad 20 II. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomma med plan får det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomfåra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfärdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. 1tjänsten, $~;J&Z ~w.l~/} Birgitta Bondesson Förskoleehef med myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare \7da'.bb

9 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 283/ Tillsynsbesök fristående förskola; Lyckeborg Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Anna Nilsson, Pia Månsson, Jennie Henrysson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan och språkutvecklingsplan efterlyses. Personalen ska maila dessa till Birgitta. Krispärmen är färdigställd och ska distribueras ut till personalen. Föräldraenkäten genomförd med positivt resultat. b. Personal. Totalt 2,8 personal varav 2,5 i bamgruppen. Skyddsrond har utförts, höj- och sänkbart skötbord ska installeras. Arbetslaget har haft planeringsdag och arbetat med implementering av läroplanen. c. Lokaler Viss renovering av lokalen har planerats in, bl.a. golven. d. Barngrupp 14 bam. 3 bam kommer att sluta inför höstterminen, varför man då startar med 11 barn. Under hösten kommer dock 3 bam att inskolas, vilket återigen ökar bamgruppen till 14 barn. Kö finns idag. Barngruppen delas ofta i två mindre grupper, utifrån antingen ålder eller barnens intressen. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan utvecklar solidaritet och respekt bland bamen genom att i grupp arbeta med turtagning, lyssna på varandra, empatisk inlevelseförmåga, samtal med bamen utifrån händelser. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra samt känna att "jag kan!". Personalen är mycket medveten om förhållningssätt gällande genus, och uppmärksammar hur de pratar med barnen samt hur verksamheten utformas utifrån material och miljö, t.ex. leklådor, utklädningsmateriai och väggdekorationer. Klimatet upplevs som öppet, och personalen är inte främmande för att uppmärksamma varandra på hur man hanterar genus i verksamheten. b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av bam i behov av särskilt stöd saknas, dock finns ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin och personalen är väl medveten om vikten av dokumentation vad gäller barn i behov av särskilt stöd. V81jebarn har

10 2 (3) en pärm, dock råder det viss osäkerhet angående vad och hur man får dokumentera. I nuläget har förskolan inga barn i behov av särskilt stöd. 3. Organisation a. Barngrupp Barngruppen består av 14 bam i åldern 1-5 år, och delas ofta i två mindre grupper, beroende på antingen ålder eller intresse. b. Personal Personalen består aven fritidspedagog, två bamskötare samt en biokemist. Konsekvenserna av den nya skollagen diskuterades, och fritidspedagog Anna Nilsson ska undersöka möjligheterna att bli legitimerad fårskollärare i lagens mening. Förskolechefsaknas, och organisationen bör därmed ses över för att fårskolans verksamhet ska överensstämma med lagstiftningen fr.o c. Öppethållande Förskolan har i nuläget öppet 7-17:30 samt sommaröppet utifrån föräldrarnas behov. Personalen uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla fårskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningama får förskolepeng är öppethållande 12 tinnnar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. 4. Systematiskt kvalitetsarbete I den nya lagstiftningen poängteras behovet av ett tydligt dokumenterat kvalitetsarbete: " Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas." I nuläget saknar förskolan en struktur får detta arbete och personalen delgavs information om hur man valt att arbeta med detta i kommunen, t.ex. genom QuaIis. Förskolan måste alltså hitta en metod får att arbeta med kvalitetsutveckling på ett systematiskt sätt, samt rutiner får dokumentation. 5. Övrigt Personalen informerades om att det måste upprättas skriftliga klagomålsrutiner. Området "kränkande behandling" kommer ej att kontrolleras av kommunen, utan faller inom Skolinspektionens tillsyn. Kommunen tog även upp att man överväger att inkludera föräldrar till barn i fristående verksamheter i kommunens årliga föräldraenkät, och detta upplevdes som positivt av personalen. Om detta genomförs, så kommer de fristående förskolorna att delges sitt resultat, vilket kan ligga till grund får fortsatt utvecklingsarbete. 6. Sammanfattande bedömning Verksamheten ger intryck av att vara mycket väl fungerande, personaleu upplevs som kunnig och medveten om sitt uppdrag. Efter en viss personalomsättning under föregående år verkar personalen nu ha funnit sig till rätta och fått igång ett bra och engagerat arbetslag. Införandet av den nya lagstiftningen upplevs som mycket betungande, och personalen kärmer att information samt stöd saknas, både vad gäller själva lagstiftningen men även kompetensutveckling angående detta. Förskolans organisation, såsom den ser ut idag, lever inte upp till den kommande lagstiftningens krav, ochett omfattande arbete kornmer att krävas på vissa områden.

11 3 (3) 7. Åtgärder Lyckeborgs förskola ombeds inkomma med en plan för det systematiska kvalitetsarbetet, enligt Skollagens 4 kapitel, senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, I~o/da 4r;'1eI~o/~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

12 BÅSTADS KOMMUN I (I) Datum: 20 Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsyusrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tillsynen våren20ll berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelsc, Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomrna med plan för det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. I tjänsten, g;~t~ct:z ~~~t1~/l Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare 1J 060 "7d.~ b e, Ilf(lfl[

13 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 284/ Tillsynsbesök fristående f6rskola: Montessorif6rskolan Pärlan Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Katarina Angel. 1. Uppf61jning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan reflektioner: ska revideras under sommaren. Katarina ska maila den aktuella likabehandlingsplanen till Birgitta. Språkutvecklingsplan reflektioner: förskolan dokumenterar varje barns utveckling i "Trädet". Detta ligger även till grund för utvecklingssamtal. Vi förde diskussioner om vad man får samt bör dokumentera med tanke på den nya skollagen och läroplanen. Förskolan använder ofta lekar till att utveckla samt skapa förståelse för språket, t.ex. substantiv-leken. I dokumentet "IVP för förskolan" finns en plan för ett arbetssätt kring språkutveckling. b. Personal. Ev. förändringar sedan febr. -l I: Katarina står nu som förskolechef får samtliga förskolor i och med den nya lagstiftningen. Kompetensutveckling: samrna som föregående. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Alla arbetar i sin takt, har man en ide så får man snabbt sätta igång den om man vill. Montessoripedagogikens grundtanke är att man ska visa respekt för varandra. Förskolan har jobbat med olika världsdelar som tema och pratat om hur barn har det i andra länder. Diskussion om hur förskolan väljer att presentera andra kulturer samt vilket material man använder i det sammanhanget.det är tillåtet får barnen att göra fel, och fokus ligger då på vad man kan lära sig av sina misstag. Se vidare förskolans värdegrundsarbete i verksamhetsberättelsen för På personalkonferenser pratar de då och då om genusperspektiv i verksamheten, och följer medias diskussioner. Kollegor uppmuntras att påminna varandra och påpeka eventuella brister i bemötandet av barnen. b. Barn i behov av särskilt stöd Rutiner finns, men de är inte nerskrivna. Strategiträffar genomförs, och ett system för dokumentation är på gång. Regelbundna konsultationsträffar med kommunens specialpedagog. l vissa fall har även psykolog kopplats in. Katarina dokumenterar de ärenden hon är inblandad i. 3. Organisation a. Barngrupp

14 2 (3) 10 bam 1-3 år, 19 ba11l3-5 år. Barnen delas in i mindre grupper, ibland utifrån ålder och ibland utifrån aktivitet. Ca 10 barn i kö till samtliga förskolor sammanlagt. b. Personal Två förskollärare på 1,0 tjänst, två barnskötare på 1,0 tjänst, en barnskötare på 0,75 tjänst, en arkeolog på 0,75. Alla har Montessoriutbilding upp till 6 års ålder. Utdrag ur belastningsregistret finns på förskolechefens expedition. Kompetensutveckling: har haft genomgång av Skolverkets kvalitetscirkel, vilken används i kvalitetsarbetet. Nästa läsår ska matematik och naturvetenskap prioriteras i form av gemensamma mål. J c. Öppethållande I nuläget har förskolan öppet kl. 7-17, dock flexibel morgon. Under sommaren slår man ihop verksamheterna så att endast en förskola har öppet v Katarina uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla förskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningarna för Iörskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. d. Lokaler Förskolans lokal är ljus och öppen, och består främst av ett stort rum. Detta rum är till viss del uppdelat genom placering av låga möbler, då främst hyllor. Det finns en nybyggd köks-ö. De yngre barnen befinner sig i två mindre angränsande rum, medan de äldre bamen håller till i det stora rummet, Ljudnivån upplevdes vid tillsynstillfället som mycket hög i det stora rummet. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Har nyligen börjat använda Skolverkets kvalitetscirkel. Man anordnar två kvalitetsdagar per år, och har även ett möte med all personal. Det som framkommer under det mötet ligger sedan till grund för en årlig kvalitetsredovisning. Diskussion om Qualis och kontinuerligt kvalitetsarbete. Montessari har egna enkäter och blanketter för både föräldrar och barn att fylla i, i förhållande till olika situationer. S. Övrigt Skriftliga klagomålsrutiner films inte i nuläget, men ska arbetas fram under sommaren och kommer att ingå i välkomstbrevet till hösten. Det finns en väldokumenterad struktur kring utvecklingssamtalen. där både barn och föräldrar får komrna till tals vad gäller vistelsen på förskolan. 6. Sammanfattande bedömning Förskolan upplevs som mycket välfungerande, vilket bekräftas av Katarina. De i personalen som saknar Iörskollärarutbildning är mycket positiva och intresserade av att utbilda sig vidare. Lokalen, och då särskilt det stora rummet, har en något ovanlig men till stora delar välfungerande utformning. Det är väldigt ljust, och det öppna utrymmet gör att både barn och personal har nära till varandra och lätt att få kontakt. Personalen utnyttjar det stora rummet till att dela upp barnen och arbeta med olika material. Som nämnts ovan upplevdes ljudnivån som mycket hög. Katarina hävdar att detta är ovanligt, och att det nästan alltid är en låg ljudnivå, men att barnen blir livligare vid besök. Oavsett detta, så anser kommunen att förskolan

15 3 (3) måste ha en lokal som är lämplig och förberedd för den höga ljudnivå som en stor barngrupp kan innebära. Det finns en struktur kring kvalitet sarbetet, men det är en öppen bedömningsfråga om den är tillräckligt systematisk och kontinuerlig i förhållande till lagens krav. Dock verkar Katarina medveten om vad dett a arbete innebär, och kvalitetsarbetet ser ut att gradvis förbättr as i framtiden. Det finns ett mycket bra system kring att ta del av föräldrarnas synpunkter. 7. Åtgä rder Kommun en föres lår att Båstad Montessori genomför en ljudmätnin g i det stora rummet på förskolan Pärlan och återkopplar till kommunen senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! I tjänsten, &(.~ ;i~{/litg7,)'1 Birgitta Bondesson Förskolechef med myn digh etsansvar stad.se ' Julie Svane Utveckli ngsledare

16 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Välfärdsutskoltet vu 70 dnr 303/ Rapport om föräldraenkät Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 elt ansvar för alt utveckla verksamheten i riktning med ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen. För alt kontrollera de kommunala skolornas kvalitet har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna. Under våren 2011 genomfördes en enkät riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8 där resultaten nu redovisas i en rapport. Tjänsteskrivelse från vik utvecklingsledare samt rapport föräldraenkät. Välfärdsutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. justerandes signatur au/pres ks/nämnd CiA kf utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN I (2) Datum: 20 I I Handläggare: Julie Svaue Dnr: Till: Kommunstyrelsen et sko II expedlerns till: Rektorer föl' grundskolan samt förskoleehefer. [;, "s"i-f>.ds I<OMlv1LJN Konmun l ~;;yr e ls o n llfi' (I 7 J)nr,~~,~, ~" " ~X I,:?/,!,L, c. 'f' -a """"""",..,.",.,...,c".l,:,. ) Illlngor till tjäusteskrlvelsen: (glömlll!e ange dlarlenummer) Rnpp0I1 3 l:l.2. \ \ \ - (, (I( \ :'> Statistik RIlPPOI't OIII föräldraenkät Bakgrund Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska sko lväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 ett ansvar för att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen, För att kontrollera de kommunala skolornas kvalitet, har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna, så även i år. Dessa enkäter har använts som underlag för kvalitetsredovis ningar, samt har visat på verksamheternas måluppfyllelse inom vissa områden, Nuläge Under v åren 20 II valde man att genomföra en enkäten riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8. DCIU1a enkät genomfördes föregående år genom att föräldrarna fick svara online, men då detta resulterade i mycket låg svarsfrekvens valde man i år att återgå till pappersform. Enkäten är hämtad Ur kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Resultaten av enkäten redovisas nu i en rapport och det kan konstateras att måluppfyllelsen i de kommunala skolorna överlag kan ses som god, Framtid Att genom enkäter kontinuerligt och regelbundet ta fram underlag för verksamheternas måluppfyllelse är ett effektivt sätt att följa upp kvaliteten. Det ger även möjlighet att jämföra från år till ål', samt göra större sammanställningar över längre perioder om så önskas, Enkäten påvisar att enstaka områden bör följas upp och förbättras, och man bör framöver kontrollera att så skett, Förslag till beslut: Välfärds- och kulturutskottets förslag till Kommunstyrelsen: I. Kommunstyrelsen tar till sig informationen i rapporten, 2. Rapporten översänds till Kommu nfullmäktige samt Konununrcvisi onen. 1I(l60I'Jo~ un l ~ml 'tk

18 2 (2) I tjänsten Julie Svane Vik. utvecklingsledare

19 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret, (5) Datum Handlhggnre Julie Svnnc "I\l't dill' Rapport Föråldraenkät Barnomsorg/skola och hem Förskolan Pedagogtsk omsorg Förskoleklass ÅI'SIUlI'S 2, 5 och 8 1'3AsTADS I<(),VJMUN Kom m lj n ~l y r el s e n 2011 OG Ol' [)"'.b.ij.n...q.o.~ l..~ b('jo. 11!)6'lI 'l1dj'å Postadress Box IOH, Gatuadress Vångavagen 2 Uflsltld Tell"fon O-oI 770oo\,;.; Trlrf:n: :: bin'!f-hastlll.l.sc WelJbpl:lIS \n\w.h a ~' :hl \C l'i1i5gll'0 II II 11 ( OIl:AlIlsRIIOlISllllnl mer H

20 2 (5) SAMMANFATTNING Enkäten är en del i företaget Q-steps kvalitetssäkringsverktyg, Qualis. Enkäten hal' delats ut till föräldrar med barn i förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, och i åk 2, 5 och 8. Resultaten är överlag mycket goda. Samtliga föräldrar som svarat på enkäten är övervägande nöjda med pedagogisk omsorg, och det samma gäller för 96 procent av föräldrarna mcd barn i förskolan. Av föräldrarna med barn i förskoleklass Ur 93 procent nöjda. Resultatet är marginellt lägre i åk 2 (89 procent), åk 5 (88 procent) och faller sedan något i åk 8 (74 procent). INLEDNING Den häl' rapporten mäter måluppfyllelse inom vissa, inte alla, kvalitetsområden baserade på kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Qualis hal' tagit fram enkäten som innehåller 15 frågor med 6 svarsaltemativ, instämmer inte al/s, instämmer till viss del, neutral/tar inte ställning, instämmer till stor del, instämmer helt, vet ej. Frågorna finns i rapporten, Resultatenredovisas i form av ett stapeldiagram för varje verksamhet. Frågorna baserar sig på innehållet i läroplanerna och andra styrdokument som t. ex. allmänna råd och kommentarer får den individuella utvecklingsplanen. Områdena som mäts i grundskolan ttr: - Trygghet och trivsel - Kunskaper och tardigheter - Delaktighet - Kommunikation - Image Områdena som milts i barnomsorgett lir: - Trygghet och trivsel - Utveckling och lärande - Föräldrainflytande - Kommunikation - Image Föräldrar till barn i förskoleklassen, åk 2, 5 och 8 samt fårskolan och pedagogisk omsorg hal' fatt svara på frågorna. Enkäten hal' delats ut via verksamheterna, och föräldrarna hal' mestadels lämnat in sina sval' till ansvarig på respektive verksamhet, med undantag får ett fatal som valt att skicka sina sval' direkt till Barn- och Skolkontoret. FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I BARNOMSORGEN: I. Mitt barn trivs 2. Man arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 3. Personalen engagerar sig i mitt baiti 4. Barnomsorgen erbjuder en utvecklande verksamhet får mitt barn 5. Miljön inomhus i barnomsorgen där mitt barn vistas är trivsam 6. Jag får vara med och påverka hm barnomsorgen arbetar med barns utveckling och lärande 7. Utvecklingssamtalet bygger på en individuell bedömning av mitt boms utveckling och lärande 8. Personalen tillmötesgår mina önskningar gällande mitt barn 9. Jag hal' möjlighet att ha inflytande över de delar av verksamheten i barnomsorgen som jag är berörd av 10. Jag känner till målen föl' den verksamhet där mitt barn vistas Postadress Båsrad Gntnadrcss Ftidhcmsvagen 3 Telefon ", Telrfnx ":'posi bllu1!lbaslnd,se Hcmsldn \\ vw.bastad.sc Postgiro II II 11 1 Organisa tlonsnurn mcj'

21 3 (5) II. Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i den verksamhet mitt barn vistas 12. Barnomsorgen har fungerande metoder för att marknad sföra och informera om sin verksamhet 13. Barnomsorgen där mitt barn vistas har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i den verksamhet där mitt barn vistas 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns barnomsorg FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I GRUNDSKOLAN: l. Mitt barn trivs i skolan 2. Mitt barn får den arbetsro det behöver 3. Jag får vara delaktig i diskussioner kring nonner och värden 4. Skolan arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 5. Miljön inomhus i mitt barns sko la är trivsam 6. Skolan ger mitt barn goda kunskaper och flirdigheter 7. Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan/studieplan och annan dokumentation 8. Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet 9. Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av 10. Jag känne r till skolans mål Il. Jag får en god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan 12. Skolan hal' fungerande metoder för att marknadsföra och informera om sin verksamhet 13. Skolan har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i skolan 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns sko la RESULTAT Förskolan Resultaten är mycket goda, mellan 54 och 98 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att dera s barn trivs. 98 procent svarar att man totalt sett är nöjda med verksamheten. De två frågo r som fått sämst resultat är fråga 6 som handlar om inflytande, om föräldrar får vara med och påverka hur barnomsorgen arb etar med barns utveckling och lärande, samt fi'åga 12, om förskol ans metoder för marknadsföring fungerar. På/j'åga 6 svarar 67 procent att de instämmer helt eller till stor del, och motsvarande siffra förfi'åga 12 är 54 procent. Bland kommentarerna framgår tydligt att föräldrarna är nöjda med personalens kompetens, men efterlyser högre personaltäthet samt i vissa fall lämpligare eller nyare lokaler. Pedagogisk omsorg Resultaten är goda, mellan 32 och 100 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att deras barn trivs. Det iii' dock betydligl fler som svarar "vet ej " på många frågorjämfö rt med de andra verks amheterna. Fråga 6 och fråga 12 I I0601\7dd el.: Pust ndrcss Båsrad Cntuadrcss Fridhemsvägen 3 Telefon ", TclcrR x E-poSI b U Il~b" s t ll d.sc ltemskln www. hastad.se Postgiro II II 11 1 OrgA nlsa tlonsunm mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer