Kommunstyrelsen 14 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 14 september 2011"

Transkript

1 ~ BAsTADS KOMMUN l (l) Kommunstyrelsen 14 september 2011 Delgivningar och delegationsbeslut ',doJ,:ument2\lw

2 BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KS Delgivningar Bilagorsom inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. 1. Tillsynsbesök fristående förskolor. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. BUN 301/ Rapport om föräldraenkät. Protokollsutdrag från välfärdsutskotlet Dnr. 303/ Protokoll kommunala handikapprådet, inspektionsrunda 1 och 2, och Protokoll Båstadhem samt Dnr. 323/ Protokoll från NSR , , Dm. 274/ Avtal mellan Svenska tennisförbundet och Båstads kommun. Dnr. BUN 311/ från Boverket ang. bidrag till bygdegårdarna i Västra Karup och Förslöv. Dm. KS 128/ Protokoll från Båstad Turism Dnr. 290/ Fusionsplan Båstadhem AB - Båstad Utvecklingsbolag AB. Dnr. KS 633/ justerandes signatur ks/närnnd kf utdragsbeslyrkande au/pres

3 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Valfärdsutskottet vu 69 dm Bun 301/ Tillsynsbesök fristående förskolor Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tjänsteskrivelse från förskolechefen och utvecklingsledaren samt tillsynsrapporter från Backabusarna, Lyckeborg och Monessoriförskolan Pärlan. Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Verksamheterna uppmanas att åtgärda det som namns i tillsynsrapporterna. justerandes signatur au/pres ks/närnnd o Cd kf utdragsbestyrkande

4 ~ BÅSTADS KOMMUN I ( I) Datum: 20Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Juli e Svane Dm : 301/ Till: Kommunstyrelsen et sl," 1I exped ieras till: Berörda förskolor Bilagor till tj änsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Ti llsynsrapporter Dm: 282/ , , 284/ T iilsynsb esök, friståen de förs kolor llal<grund Enskild verksamh et står under tillsyn av kommunen som dänned har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Sko llagen kap 2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fa ttat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedri va förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunde n för kommunens tillsyn. T illsynen våren 20 I l berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Mo ntessoriförskol an Pärlan. Alla förskolorna drivs med förä ldrastyrelse. Nu läge T illsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg omb eds inkomm a med plan för det systemat iska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Komm unstyrel sen att ta till sig informationen samt upp mana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapp orterna. I tjänsten, /lj~tf#&:z ~<t&~/l Birgitta Bondess on Förskolechef med myndi ghetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

5 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 282/ Tillsynsbesök fl'istående försimla: Baclmbusarna Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Carina Pettersson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan: har inkommit till kommunen. Mycket bra och omfattande. Språkutvecklingsplan: har inkonunit till kommunen. Godkänd, dock önskvärt med mer konkret beskrivning av arbetssätt och metoder. Utökade öppettider: fungerar väl, dock ännu inte ekonomiskt lönsamt. I nuläget har förskolan tre barn med behov av kvällsomsorg. Krispärm, handlingsplaner: omfattande krispärm har upprättats, med tillhörande handlingsplaner. b. Personal. Förändringar sedan febr. -II: Carinas tjänst har utökats till 0,75. Ett vikariat är just nu bemannat aven förskollärare, dock återvänder bamskötaren på den tjänsten till sommaren.'kökstjänsten har utökats till att även täcka pedagogisk omsorg på kvällstid, och omfattar nu 0,90 med arbetstiden 9-13 och Kompetensutveckling: utbildning i Halmstad ang. läroplanen, även utbildning i musik i Båstadvid två tillfallen. c. Lokaler Förändringar sedan febr. -11: ovanvåningen och undervåningen har målats. d. Bamgrupp Antal bam: i nuläget 16 barn, beräknar 13 barn till hösten. Tre kvällsbarn, ett barn i behov av särskilt stöd Kö: två barn i kö, varav ett barn redan har placerats. Organisation: barnen delas upp i två mindre grupper beroende på ålder. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan använder sig av materialet "Stegvis" för de äldre barnen och ett liknande material "Nallarna" för de små barnen. Arbetar mycket med känslor. Dagliga samtal med barnen om hur man ska vara mot varandra och att man ska respektera varandra. Förskolan strävar efter att köpa in neutrala leksaker samt uppmuntrar barnen att leka med alla leksaker. Ett medvetet genustänkande verkar saknas hos personalen och bör förbättras genom fortbildning och/eller diskussioner i arbetslaget.

6 2 (3) b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av barn i behov av särskilt stöd saknas, dock films ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin. Dialog förs i arbetslaget, personalen jobbar med portfolio och använder materialet "TRAS" på alla barn. Dokumentation, Lex. i fonn av handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, saknas. 3. Organisation a. Barngrupp Se ovan. b. Personal Antal tjänster: en förskollärare 0,75 och en på 1,0 samt en barnskötare, Förskollärare på 1,0 är dock ett vikariat och kommer till sommaren att åter. bli barnskötare 1,0. Assistentresurs på 0,62. Utbildning: Utdrag ur belastningsregistret films för all personal, och befinner sig hos styrelsens ordförande. Kompetensutveckling: Se ovan. c. Öppethållande Förskolan har varierade öppettider beroende på behov, från kl till Efter kl erbjuds pedagogisk omsorg. Förutsättningarna för fårskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengcn. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Struktur och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete saknas, och Carina ger intryck av att vara medveten om detta! S. Övrigt Diskussion om Carinas dubbla roll som enda förskollärare i verksamheten i kombination med förskolechef, och vilka svårigheter detta kan innebära. Fasta rutiner finns för utvecklingssamtal. Skriftliga klagomålsrutiner saknas. 6. Sammanfattande bedömning Det är positivt att förskolan har åtgärdat de förbättringsområden som togs upp vid det förra besöket Förskolan saknar inom flera områden skriftliga rutiner och ett system för dokumentation. Om förskolan ska lyckas leva upp till kraven i den nya skollagen och den nya läroplanen så måste många områden förbättras. Utöver detta, så har förskolechefcn och även förskolläraren ett utökat ansvar för verksamheten när den nya lagstiftningen träder i kraft och kommunen ställer sig tveksam till att detta ansvar, i kombination med det stora förbättringsarbete som måste göras, kornmer att himlas med inom befintlig tjänst (dvs. Carinas tjänst på 0,75). 7. Åtgärder Backabusama ombeds inkomma en plan för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Skolagens 4 kapitel, till kommunen senast

7 3 (3) Vid event uella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, ~.df/zta ~~~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar se ~ Julie Svane Utvecklingsledare stad,se.

8 BÅSTADS KOMMUN l (l) Datum: 20 II Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsynsrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap 2a, IS, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda fårskolor måste uppfylla ett antal krav får att ra bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden får kommunens tillsyn. Tillsynen våren 20 II berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelse. Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfälle per fårskola under maj månad 20 II. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomma med plan får det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomfåra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfärdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. 1tjänsten, $~;J&Z ~w.l~/} Birgitta Bondesson Förskoleehef med myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare \7da'.bb

9 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 283/ Tillsynsbesök fristående förskola; Lyckeborg Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Anna Nilsson, Pia Månsson, Jennie Henrysson. 1. Uppföljning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan och språkutvecklingsplan efterlyses. Personalen ska maila dessa till Birgitta. Krispärmen är färdigställd och ska distribueras ut till personalen. Föräldraenkäten genomförd med positivt resultat. b. Personal. Totalt 2,8 personal varav 2,5 i bamgruppen. Skyddsrond har utförts, höj- och sänkbart skötbord ska installeras. Arbetslaget har haft planeringsdag och arbetat med implementering av läroplanen. c. Lokaler Viss renovering av lokalen har planerats in, bl.a. golven. d. Barngrupp 14 bam. 3 bam kommer att sluta inför höstterminen, varför man då startar med 11 barn. Under hösten kommer dock 3 bam att inskolas, vilket återigen ökar bamgruppen till 14 barn. Kö finns idag. Barngruppen delas ofta i två mindre grupper, utifrån antingen ålder eller barnens intressen. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Förskolan utvecklar solidaritet och respekt bland bamen genom att i grupp arbeta med turtagning, lyssna på varandra, empatisk inlevelseförmåga, samtal med bamen utifrån händelser. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra samt känna att "jag kan!". Personalen är mycket medveten om förhållningssätt gällande genus, och uppmärksammar hur de pratar med barnen samt hur verksamheten utformas utifrån material och miljö, t.ex. leklådor, utklädningsmateriai och väggdekorationer. Klimatet upplevs som öppet, och personalen är inte främmande för att uppmärksamma varandra på hur man hanterar genus i verksamheten. b. Barn i behov av särskilt stöd Skriftliga rutiner för hantering av bam i behov av särskilt stöd saknas, dock finns ett kontinuerligt arbete genom konsultationsträffar med kommunens specialpedagog en gång per termin och personalen är väl medveten om vikten av dokumentation vad gäller barn i behov av särskilt stöd. V81jebarn har

10 2 (3) en pärm, dock råder det viss osäkerhet angående vad och hur man får dokumentera. I nuläget har förskolan inga barn i behov av särskilt stöd. 3. Organisation a. Barngrupp Barngruppen består av 14 bam i åldern 1-5 år, och delas ofta i två mindre grupper, beroende på antingen ålder eller intresse. b. Personal Personalen består aven fritidspedagog, två bamskötare samt en biokemist. Konsekvenserna av den nya skollagen diskuterades, och fritidspedagog Anna Nilsson ska undersöka möjligheterna att bli legitimerad fårskollärare i lagens mening. Förskolechefsaknas, och organisationen bör därmed ses över för att fårskolans verksamhet ska överensstämma med lagstiftningen fr.o c. Öppethållande Förskolan har i nuläget öppet 7-17:30 samt sommaröppet utifrån föräldrarnas behov. Personalen uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla fårskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningama får förskolepeng är öppethållande 12 tinnnar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. 4. Systematiskt kvalitetsarbete I den nya lagstiftningen poängteras behovet av ett tydligt dokumenterat kvalitetsarbete: " Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas." I nuläget saknar förskolan en struktur får detta arbete och personalen delgavs information om hur man valt att arbeta med detta i kommunen, t.ex. genom QuaIis. Förskolan måste alltså hitta en metod får att arbeta med kvalitetsutveckling på ett systematiskt sätt, samt rutiner får dokumentation. 5. Övrigt Personalen informerades om att det måste upprättas skriftliga klagomålsrutiner. Området "kränkande behandling" kommer ej att kontrolleras av kommunen, utan faller inom Skolinspektionens tillsyn. Kommunen tog även upp att man överväger att inkludera föräldrar till barn i fristående verksamheter i kommunens årliga föräldraenkät, och detta upplevdes som positivt av personalen. Om detta genomförs, så kommer de fristående förskolorna att delges sitt resultat, vilket kan ligga till grund får fortsatt utvecklingsarbete. 6. Sammanfattande bedömning Verksamheten ger intryck av att vara mycket väl fungerande, personaleu upplevs som kunnig och medveten om sitt uppdrag. Efter en viss personalomsättning under föregående år verkar personalen nu ha funnit sig till rätta och fått igång ett bra och engagerat arbetslag. Införandet av den nya lagstiftningen upplevs som mycket betungande, och personalen kärmer att information samt stöd saknas, både vad gäller själva lagstiftningen men även kompetensutveckling angående detta. Förskolans organisation, såsom den ser ut idag, lever inte upp till den kommande lagstiftningens krav, ochett omfattande arbete kornmer att krävas på vissa områden.

11 3 (3) 7. Åtgärder Lyckeborgs förskola ombeds inkomma med en plan för det systematiska kvalitetsarbetet, enligt Skollagens 4 kapitel, senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! l tjänsten, I~o/da 4r;'1eI~o/~ Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare

12 BÅSTADS KOMMUN I (I) Datum: 20 Il Handläggare: Birgitta Bondesson, Julie Svane Dm: 301/ Till : Kommunstyrelsen et skall expedieras till: Berörda förskolor Bilagor till tjänsteskrivelsen: (glöm inte ange diarienummer) Tillsyusrapporter Dm: 282/ , 283/ , 284/ Tillsynsbesök, fristående förskolor Bakgrund Enskild verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen (Skollagen kap2a, 15, 16). Bildningsnämnden har fattat beslut om att alla enskilda förskolor måste uppfylla ett antal krav för att få bedriva förskoleverksamhet. den 3 februari 2009, dm 5/ Detta utgör grunden för kommunens tillsyn. Tillsynen våren20ll berör tre förskolor: Lyckeborg, Backabusarna och Montessoriförskolan Pärlan. Alla förskolorna drivs med föräldrastyrelsc, Nuläge Tillsyn har genomförts vid ett tillfålle per förskola under maj månad 20 Il. Backabusarna och Lyckeborg ombeds inkomrna med plan för det systematiska kvalitetsarbetet och Montessori ombeds genomföra ljudmätning av lokalen. Förslag till beslut Välfårdsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ta till sig informationen samt uppmana verksamheterna att åtgärda det som nämns i tillsynsrapporterna. I tjänsten, g;~t~ct:z ~~~t1~/l Birgitta Bondesson Förskolechefmed myndighetsansvar Julie Svane Utvecklingsledare 1J 060 "7d.~ b e, Ilf(lfl[

13 BÅSTADS KOMMUN Barn och skola 1 (3) Datum Handläggare Birgitta Bondesson Julie Svane Vårt dnr 284/ Tillsynsbesök fristående f6rskola: Montessorif6rskolan Pärlan Datum för besök: Närvarande: Birgitta Bondesson, Julie Svane, Katarina Angel. 1. Uppf61jning av föregående besök i verksamheten. a. Pedagogisk verksamhet Likabehandlingsplan reflektioner: ska revideras under sommaren. Katarina ska maila den aktuella likabehandlingsplanen till Birgitta. Språkutvecklingsplan reflektioner: förskolan dokumenterar varje barns utveckling i "Trädet". Detta ligger även till grund för utvecklingssamtal. Vi förde diskussioner om vad man får samt bör dokumentera med tanke på den nya skollagen och läroplanen. Förskolan använder ofta lekar till att utveckla samt skapa förståelse för språket, t.ex. substantiv-leken. I dokumentet "IVP för förskolan" finns en plan för ett arbetssätt kring språkutveckling. b. Personal. Ev. förändringar sedan febr. -l I: Katarina står nu som förskolechef får samtliga förskolor i och med den nya lagstiftningen. Kompetensutveckling: samrna som föregående. 2. Pedagogisk verksamhet a. Normer och värden enligt läroplanen Alla arbetar i sin takt, har man en ide så får man snabbt sätta igång den om man vill. Montessoripedagogikens grundtanke är att man ska visa respekt för varandra. Förskolan har jobbat med olika världsdelar som tema och pratat om hur barn har det i andra länder. Diskussion om hur förskolan väljer att presentera andra kulturer samt vilket material man använder i det sammanhanget.det är tillåtet får barnen att göra fel, och fokus ligger då på vad man kan lära sig av sina misstag. Se vidare förskolans värdegrundsarbete i verksamhetsberättelsen för På personalkonferenser pratar de då och då om genusperspektiv i verksamheten, och följer medias diskussioner. Kollegor uppmuntras att påminna varandra och påpeka eventuella brister i bemötandet av barnen. b. Barn i behov av särskilt stöd Rutiner finns, men de är inte nerskrivna. Strategiträffar genomförs, och ett system för dokumentation är på gång. Regelbundna konsultationsträffar med kommunens specialpedagog. l vissa fall har även psykolog kopplats in. Katarina dokumenterar de ärenden hon är inblandad i. 3. Organisation a. Barngrupp

14 2 (3) 10 bam 1-3 år, 19 ba11l3-5 år. Barnen delas in i mindre grupper, ibland utifrån ålder och ibland utifrån aktivitet. Ca 10 barn i kö till samtliga förskolor sammanlagt. b. Personal Två förskollärare på 1,0 tjänst, två barnskötare på 1,0 tjänst, en barnskötare på 0,75 tjänst, en arkeolog på 0,75. Alla har Montessoriutbilding upp till 6 års ålder. Utdrag ur belastningsregistret finns på förskolechefens expedition. Kompetensutveckling: har haft genomgång av Skolverkets kvalitetscirkel, vilken används i kvalitetsarbetet. Nästa läsår ska matematik och naturvetenskap prioriteras i form av gemensamma mål. J c. Öppethållande I nuläget har förskolan öppet kl. 7-17, dock flexibel morgon. Under sommaren slår man ihop verksamheterna så att endast en förskola har öppet v Katarina uppmärksammades på att det i och med den nya lagstiftningen inte längre råder någon tvekan om att även fristående förskolor måste tillhandahålla förskola enligt föräldrarnas behov. Förutsättningarna för Iörskolepeng är öppethållande 12 timmar per dag, inom ramtiden Avsteg från detta innebär avdrag på förskolepengen. d. Lokaler Förskolans lokal är ljus och öppen, och består främst av ett stort rum. Detta rum är till viss del uppdelat genom placering av låga möbler, då främst hyllor. Det finns en nybyggd köks-ö. De yngre barnen befinner sig i två mindre angränsande rum, medan de äldre bamen håller till i det stora rummet, Ljudnivån upplevdes vid tillsynstillfället som mycket hög i det stora rummet. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Har nyligen börjat använda Skolverkets kvalitetscirkel. Man anordnar två kvalitetsdagar per år, och har även ett möte med all personal. Det som framkommer under det mötet ligger sedan till grund för en årlig kvalitetsredovisning. Diskussion om Qualis och kontinuerligt kvalitetsarbete. Montessari har egna enkäter och blanketter för både föräldrar och barn att fylla i, i förhållande till olika situationer. S. Övrigt Skriftliga klagomålsrutiner films inte i nuläget, men ska arbetas fram under sommaren och kommer att ingå i välkomstbrevet till hösten. Det finns en väldokumenterad struktur kring utvecklingssamtalen. där både barn och föräldrar får komrna till tals vad gäller vistelsen på förskolan. 6. Sammanfattande bedömning Förskolan upplevs som mycket välfungerande, vilket bekräftas av Katarina. De i personalen som saknar Iörskollärarutbildning är mycket positiva och intresserade av att utbilda sig vidare. Lokalen, och då särskilt det stora rummet, har en något ovanlig men till stora delar välfungerande utformning. Det är väldigt ljust, och det öppna utrymmet gör att både barn och personal har nära till varandra och lätt att få kontakt. Personalen utnyttjar det stora rummet till att dela upp barnen och arbeta med olika material. Som nämnts ovan upplevdes ljudnivån som mycket hög. Katarina hävdar att detta är ovanligt, och att det nästan alltid är en låg ljudnivå, men att barnen blir livligare vid besök. Oavsett detta, så anser kommunen att förskolan

15 3 (3) måste ha en lokal som är lämplig och förberedd för den höga ljudnivå som en stor barngrupp kan innebära. Det finns en struktur kring kvalitet sarbetet, men det är en öppen bedömningsfråga om den är tillräckligt systematisk och kontinuerlig i förhållande till lagens krav. Dock verkar Katarina medveten om vad dett a arbete innebär, och kvalitetsarbetet ser ut att gradvis förbättr as i framtiden. Det finns ett mycket bra system kring att ta del av föräldrarnas synpunkter. 7. Åtgä rder Kommun en föres lår att Båstad Montessori genomför en ljudmätnin g i det stora rummet på förskolan Pärlan och återkopplar till kommunen senast Vid eventuella frågor, funderingar och synpunkter är ni välkomna att kontakta oss! I tjänsten, &(.~ ;i~{/litg7,)'1 Birgitta Bondesson Förskolechef med myn digh etsansvar stad.se ' Julie Svane Utveckli ngsledare

16 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Välfärdsutskoltet vu 70 dnr 303/ Rapport om föräldraenkät Ärendebeskrivning sunderlag Förslag till beslut Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 elt ansvar för alt utveckla verksamheten i riktning med ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen. För alt kontrollera de kommunala skolornas kvalitet har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna. Under våren 2011 genomfördes en enkät riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8 där resultaten nu redovisas i en rapport. Tjänsteskrivelse från vik utvecklingsledare samt rapport föräldraenkät. Välfärdsutskoltets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. justerandes signatur au/pres ks/nämnd CiA kf utdragsbestyrkande

17 BÅSTADS KOMMUN I (2) Datum: 20 I I Handläggare: Julie Svaue Dnr: Till: Kommunstyrelsen et sko II expedlerns till: Rektorer föl' grundskolan samt förskoleehefer. [;, "s"i-f>.ds I<OMlv1LJN Konmun l ~;;yr e ls o n llfi' (I 7 J)nr,~~,~, ~" " ~X I,:?/,!,L, c. 'f' -a """"""",..,.",.,...,c".l,:,. ) Illlngor till tjäusteskrlvelsen: (glömlll!e ange dlarlenummer) Rnpp0I1 3 l:l.2. \ \ \ - (, (I( \ :'> Statistik RIlPPOI't OIII föräldraenkät Bakgrund Kommunen har i enlighet med läroplanen för det obligatoriska sko lväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 ett ansvar för att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Läroplanerna betonar vikten av alt arbetet följs upp och utvärderas mot målen, För att kontrollera de kommunala skolornas kvalitet, har det kontinuerligt genomförts enkäter inom verksamheterna, så även i år. Dessa enkäter har använts som underlag för kvalitetsredovis ningar, samt har visat på verksamheternas måluppfyllelse inom vissa områden, Nuläge Under v åren 20 II valde man att genomföra en enkäten riktad till föräldrar med barn och/eller elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, samt åk 2, 5 och 8. DCIU1a enkät genomfördes föregående år genom att föräldrarna fick svara online, men då detta resulterade i mycket låg svarsfrekvens valde man i år att återgå till pappersform. Enkäten är hämtad Ur kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Resultaten av enkäten redovisas nu i en rapport och det kan konstateras att måluppfyllelsen i de kommunala skolorna överlag kan ses som god, Framtid Att genom enkäter kontinuerligt och regelbundet ta fram underlag för verksamheternas måluppfyllelse är ett effektivt sätt att följa upp kvaliteten. Det ger även möjlighet att jämföra från år till ål', samt göra större sammanställningar över längre perioder om så önskas, Enkäten påvisar att enstaka områden bör följas upp och förbättras, och man bör framöver kontrollera att så skett, Förslag till beslut: Välfärds- och kulturutskottets förslag till Kommunstyrelsen: I. Kommunstyrelsen tar till sig informationen i rapporten, 2. Rapporten översänds till Kommu nfullmäktige samt Konununrcvisi onen. 1I(l60I'Jo~ un l ~ml 'tk

18 2 (2) I tjänsten Julie Svane Vik. utvecklingsledare

19 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret, (5) Datum Handlhggnre Julie Svnnc "I\l't dill' Rapport Föråldraenkät Barnomsorg/skola och hem Förskolan Pedagogtsk omsorg Förskoleklass ÅI'SIUlI'S 2, 5 och 8 1'3AsTADS I<(),VJMUN Kom m lj n ~l y r el s e n 2011 OG Ol' [)"'.b.ij.n...q.o.~ l..~ b('jo. 11!)6'lI 'l1dj'å Postadress Box IOH, Gatuadress Vångavagen 2 Uflsltld Tell"fon O-oI 770oo\,;.; Trlrf:n: :: bin'!f-hastlll.l.sc WelJbpl:lIS \n\w.h a ~' :hl \C l'i1i5gll'0 II II 11 ( OIl:AlIlsRIIOlISllllnl mer H

20 2 (5) SAMMANFATTNING Enkäten är en del i företaget Q-steps kvalitetssäkringsverktyg, Qualis. Enkäten hal' delats ut till föräldrar med barn i förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, och i åk 2, 5 och 8. Resultaten är överlag mycket goda. Samtliga föräldrar som svarat på enkäten är övervägande nöjda med pedagogisk omsorg, och det samma gäller för 96 procent av föräldrarna mcd barn i förskolan. Av föräldrarna med barn i förskoleklass Ur 93 procent nöjda. Resultatet är marginellt lägre i åk 2 (89 procent), åk 5 (88 procent) och faller sedan något i åk 8 (74 procent). INLEDNING Den häl' rapporten mäter måluppfyllelse inom vissa, inte alla, kvalitetsområden baserade på kvalitetssäkringsverktyget Qualis. Qualis hal' tagit fram enkäten som innehåller 15 frågor med 6 svarsaltemativ, instämmer inte al/s, instämmer till viss del, neutral/tar inte ställning, instämmer till stor del, instämmer helt, vet ej. Frågorna finns i rapporten, Resultatenredovisas i form av ett stapeldiagram för varje verksamhet. Frågorna baserar sig på innehållet i läroplanerna och andra styrdokument som t. ex. allmänna råd och kommentarer får den individuella utvecklingsplanen. Områdena som mäts i grundskolan ttr: - Trygghet och trivsel - Kunskaper och tardigheter - Delaktighet - Kommunikation - Image Områdena som milts i barnomsorgett lir: - Trygghet och trivsel - Utveckling och lärande - Föräldrainflytande - Kommunikation - Image Föräldrar till barn i förskoleklassen, åk 2, 5 och 8 samt fårskolan och pedagogisk omsorg hal' fatt svara på frågorna. Enkäten hal' delats ut via verksamheterna, och föräldrarna hal' mestadels lämnat in sina sval' till ansvarig på respektive verksamhet, med undantag får ett fatal som valt att skicka sina sval' direkt till Barn- och Skolkontoret. FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I BARNOMSORGEN: I. Mitt barn trivs 2. Man arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 3. Personalen engagerar sig i mitt baiti 4. Barnomsorgen erbjuder en utvecklande verksamhet får mitt barn 5. Miljön inomhus i barnomsorgen där mitt barn vistas är trivsam 6. Jag får vara med och påverka hm barnomsorgen arbetar med barns utveckling och lärande 7. Utvecklingssamtalet bygger på en individuell bedömning av mitt boms utveckling och lärande 8. Personalen tillmötesgår mina önskningar gällande mitt barn 9. Jag hal' möjlighet att ha inflytande över de delar av verksamheten i barnomsorgen som jag är berörd av 10. Jag känner till målen föl' den verksamhet där mitt barn vistas Postadress Båsrad Gntnadrcss Ftidhcmsvagen 3 Telefon ", Telrfnx ":'posi bllu1!lbaslnd,se Hcmsldn \\ vw.bastad.sc Postgiro II II 11 1 Organisa tlonsnurn mcj'

21 3 (5) II. Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i den verksamhet mitt barn vistas 12. Barnomsorgen har fungerande metoder för att marknad sföra och informera om sin verksamhet 13. Barnomsorgen där mitt barn vistas har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i den verksamhet där mitt barn vistas 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns barnomsorg FRÅGOR TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I GRUNDSKOLAN: l. Mitt barn trivs i skolan 2. Mitt barn får den arbetsro det behöver 3. Jag får vara delaktig i diskussioner kring nonner och värden 4. Skolan arbetar aktivt mot okamratligt beteende och mobbning 5. Miljön inomhus i mitt barns sko la är trivsam 6. Skolan ger mitt barn goda kunskaper och flirdigheter 7. Utvecklingssamtalet bygger på mitt barns individuella utvecklingsplan/studieplan och annan dokumentation 8. Skolan uppmuntrar mig att engagera mig i skolans verksamhet 9. Jag har inflytande över de delar av verksamheten som jag är berörd av 10. Jag känne r till skolans mål Il. Jag får en god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan 12. Skolan hal' fungerande metoder för att marknadsföra och informera om sin verksamhet 13. Skolan har ett gott rykte 14. Jag rekommenderar mina vänner att placera sina barn i skolan 15. Totalt sett är jag nöjd med mitt barns sko la RESULTAT Förskolan Resultaten är mycket goda, mellan 54 och 98 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att dera s barn trivs. 98 procent svarar att man totalt sett är nöjda med verksamheten. De två frågo r som fått sämst resultat är fråga 6 som handlar om inflytande, om föräldrar får vara med och påverka hur barnomsorgen arb etar med barns utveckling och lärande, samt fi'åga 12, om förskol ans metoder för marknadsföring fungerar. På/j'åga 6 svarar 67 procent att de instämmer helt eller till stor del, och motsvarande siffra förfi'åga 12 är 54 procent. Bland kommentarerna framgår tydligt att föräldrarna är nöjda med personalens kompetens, men efterlyser högre personaltäthet samt i vissa fall lämpligare eller nyare lokaler. Pedagogisk omsorg Resultaten är goda, mellan 32 och 100 procent svarar instämmer helt eller till stor del på alla frågor. 96 procent svarar att deras barn trivs. Det iii' dock betydligl fler som svarar "vet ej " på många frågorjämfö rt med de andra verks amheterna. Fråga 6 och fråga 12 I I0601\7dd el.: Pust ndrcss Båsrad Cntuadrcss Fridhemsvägen 3 Telefon ", TclcrR x E-poSI b U Il~b" s t ll d.sc ltemskln www. hastad.se Postgiro II II 11 1 OrgA nlsa tlonsunm mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Förskoleområde 5 Torsdag 16 maj 2013 Ansvarig för internkontrollen Ewa Persson, förskolechef Jan Gayen, verksamhetsutvecklare 1 Innehåll Bakgrund till internkontroll...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg

Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg 1(6) BUN 2009/0273 Tillsynsrapport enskilt bedriven förskola och pedagogisk omsorg Bakgrund Utbildnings- och kulturkontoret skall kontinuerligt granska hur de som har ansvar för att bedriva förskola och

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015

Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Systematiskt Kvalitetsarbete för Lekåret 2014-2015 Gyttorps förskola Trygghet och lek i utvecklande miljö Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har utförts

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport RE 4-2014

Kvalitetsrapport RE 4-2014 Kvalitetsrapport RE 4-2014 Charlottenberg 2014-08-27 Monica Skönnå Förskolechef 1 Innehållsförteckning Kvalitetsarbetets period...3 Verksamheterna som omfattas...3 Underlag och rutiner för att ta fram

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Enskild skolbarnsomsorg

Enskild skolbarnsomsorg Villkor och rätt till bidrag för Enskild skolbarnsomsorg Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105

Villkor och rätt till bidrag. för. Enskild förskola. Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Villkor och rätt till bidrag för Enskild förskola Beslutade av Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-19 105 Postadress Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon dir 0431-872

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2010

Nyhetsbrev, april 2010 Nyhetsbrev, april 2010 Budget för 2010 Bifogat finner ni budgeten för 2010 med kommentarer för de större punkterna. Preliminärt resultat för 2009 är beräknat till +274 000 kr. Vi kommer att skicka ut slutlig

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer