KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31"

Transkript

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige KOMMUFULLMÄKTIGE Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning 23. Medborgarförslag om ny lekpark 24. Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun Policy mot mutor i Tanums kommun 26. Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag 27. Finansrapport per den 31 december Föreningsbidragsnormer 29. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Benjamin Gran Danielsson (MVT) 30. Begäran om entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken Tanum Justering (sign) Utdragsbestyrkande

2 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(17) Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, måndagen den 31 mars klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ida Aronsson Hammar, kanslichef Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Roger Wallentin (C) och Eva Lott Andersson (S) Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 7 april klockan Underskrifter Sekreterare / Sofia Reimbert/ Ordförande... / Anders Johansson Fogelmark / Justeringsman / Roger Wallentin / / Eva Lott Andersson / BEVIS OM ASLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 3(17) Kommunfullmäktige KF 21 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i laga ordning sammankallad. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

4 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 4(17) Kommunfullmäktige KF 22 KS 2014/ Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning Lisa Bryngelsson har kommit in med ett medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning. Hon vill att rektor eller förskolechef erbjuder föräldrar en ansvarsförsäkran där rektor/förskolechef skriver under på att de har tillräcklig kunskap om trådlös teknik för att kunna garantera fullt ansvar för barnen om barnen skulle drabbas av dålig hälsa av trådlös teknik. Om rektorn/förskolechefen inte kan garantera detta ska trådlös teknik, t ex WiFi, inte användas på skolan/förskolan. Kommunfullmäktiges överläggning Yttrande Paul Carlsson (FP) yttrar sig. Ronny Larsson (S) yttrar sig. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

5 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 5(17) Kommunfullmäktige KF 23 KS 2014/ Medborgarförslag om ny lekpark Linn Öhman har kommit in med medborgarförslag om lekplatser. Hon föreslår att kommunen satsar på att bygga en riktigt stor kul lekpark som har något att erbjuda både små barn och de lite större barnen. Kommunfullmäktiges överläggning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

6 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 6(17) Kommunfullmäktige KF 24 KS 2014/ Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2014 Tanums Folkhälsoråd har inkommit med förslag till Folkhälsoplan för 2014 med förenklad budget och finansieringskalkyl för Folkhälsorådets behandling av ärendet Folkhälsorådet beslutade den 11 februari 2014, 35 att godkänna folkhälsoplan samt budget för Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 25 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Liselotte Broberg (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda Folkhälsoplan inklusive budget för Justering (sign) Utdragsbestyrkande

7 Bilaga till KF 24, Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan

8 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun 4 Folkhälsorådets organisation 4 Folkhälsorådets arbetsformer 5 Utmaningarna: Jämlika och jämställda livsvillkor 6 Trygga och goda uppväxtvillkor 8 Livslångt lärande 11 Ökat arbetsdeltagande 13 Åldrande med livskvalitet 15 Goda levnadsvanor 18 2

9 Folkhälsopolitikens elva målområden Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva nationella målområden. Folkhälsa berör många samhällsområden och de gemensamma målområdena är en vägledning för samtliga aktörer i deras arbete för en förbättrad folkhälsa. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen De elva målområdena: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen Västra Götalands folkhälsopolitiska policy har sin värdegrund i F:s deklaration om mänskliga rättigheter och i det övergripande nationella folkhälsomålet. Kommunfullmäktige i Tanum antog regionens policy som sin egen Den Folkhälsopolitiska policyn har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och är en del av arbetet med att förverkliga Vision Västra Götaland Det goda livet. Grunden i Vision Västra Götaland det Goda Livet är en hållbar utveckling där de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna är beroende av och förstärker varandra. Folkhälsan finns i samtliga dimensioner. Policyn identifierar sex utmaningar som är avgörande i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa i Västra Götaland. - Jämlika och jämställda livsvillkor - Trygga och goda uppväxtvillkor 3

10 - Livslångt lärande - Ökat arbetsdeltagande - Åldrande med livskvalitet - Goda levnadsvanor Med policyn som grund kan folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner. Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun Folkhälsorådet i Tanum tar i Folkhälsoplan 2014 avstamp i Västra Götalands folkhälsopolitiska policy. Med folkhälsoplanen som grund finns det möjlighet för folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner både för den egna organisationen och tillsammans med andra. Folkhälsorådet har haft en central roll för utveckling av det hälsofrämjande arbetet i kommunen, och för att sprida kunskap om de folkhälsoutmaningar som beskrivs i Folkhälsoplan För att lyckas i arbetet med att skapa förutsättningar för en god hälsa är det av avgörande betydelse att varje aktör tar sitt ansvar i folkhälsoarbetet. Alla samhällssektorer i Tanums kommun näringsliv, offentliga och ideella är arenor där den enskilde kan vara delaktig. Folkhälsorådets organisation Kommunstyrelsen är ansvarig för Folkhälsorådet och utser ordförande. Alla kommunala nämnder och kommunstyrelsen representeras i rådet av en till två politiker och en tjänsteman. Deras uppgift är att driva folkhälsofrågorna i respektive nämnd och förvaltning. Hälso- och sjukvårdsnämnden representeras av två politiker, likaså ingår representanter för Primärvård och Folktandvård. Folkhälsosamordnaren ingår i rådet och är dess sekreterare. Ett Välfärdsbokslut sammanställs varje år där valda delar ingår i kommunens årsredovisning. ämnderna ansvarar för att redovisa resultatet av arbetet med de verksamhetsanknutna folkhälsomålen i sina respektive bokslut. Folkhälsorådet ansvarar för att uppföljning och redovisning av kommunens samlade folkhälsoarbete görs till Hälso- och sjukvårdsnämnden och till kommunstyrelsen. 4

11 Folkhälsorådets arbetsformer Under 2013 har Folkhälsorådet stöttat de kommunala nämnderna i att ta fram prioriterade mål för ökad folkhälsa utifrån Folkhälsoplanen. Dessa mål ingår i 2014 års Folkhälsoplan. ämnderna har kommit olika långt i arbetet med mål och utformning av dessa, men det går framåt med ett mer systematiskt folkhälsoarbete i nämnderna. Folkhälsorådet ansvarar fortsatt för att de egna arbetsgrupperna har möjlighet att arbeta med speciella fokusområden. Dessa fokusområden och mål finns beskrivna i årets Folkhälsoplan under respektive utmaning. Tanums brottsförebyggande råd (BRÅ) har en tydlig koppling till Folkhälsorådet. 5

12 De sex utmaningarna och hur vi skall arbeta i Tanum för att möta dem. Utmaningen är att skapa förutsättningar för JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Förutsättningarna för god hälsa skiljer sig åt mellan olika delar av Västra Götaland. Hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Öka delaktigheten och förståelsen för olika kulturer t.ex. genom att skapa mötesplatser Förvaltningen ska fortsätta anordna informationsträffar om andra kulturer. 6

13 Verka för mäns och kvinnors lika villkor i utbildning, arbetsliv och politik Förvaltningen fortsätter arbetet för att höja sysselsättningsgraden bland vårdpersonalen Uppmärksamma problemet med och stödja människor som är utsatta för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Förvaltningen ska sprida kunskap genom att implementera och utveckla framtagen handlingsplan gällande våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Kurs för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Öka medborgarnas tillgänglighet och möjlighet till inflytande och delaktighet Förvaltningen skall arbeta utifrån handikapplanen och denna ska vara känd på alla enheter/områden Ta tillvara samt sprida information om synpunkter och klagomål. Mäta kundnöjdhet Anordna demokratidag där kommunens ungdomar och politiker träffas och diskuterar resultatet från LUPPundersökningen utifrån inflytande och delaktighet. Att i dialog med verksamheterna och hyresgästerna ta fram förslag på attraktiva utemiljöer, ex.vis äldreboende eller skola. Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta arbetsgruppen för att få in synpunkter utifrån folkhälsoperspektivet Stödja arbetet med ITbaserade kommunikationshjälpmedel inom de dagliga verksamheterna. 7

14 inom alla verksamhetsområden samt använda resultatet i förbättringssyfte funktionshindrade. Utmaningen är att skapa förutsättningar för TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR I en verklighet som ständigt förändras är barn och unga särskilt sårbara. Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Flickors och pojkars olika uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets demokratiska processer. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Exempel på arenor är familjecentral, förskola och skola, ungdomsmottagning samt fritids- och föreningsliv. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 8

15 Genom att: Beakta barnperspektivet i samhällsplaneringen utifrån barnkonventionen Förvaltningen ska verka för ett ökat barnperspektiv genom yttrande i det kommunala planarbetet. Utse en barnkonventionsansvarig i förvaltningen. Genomföra utbildning i barnkonventionen Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Utarbeta metoder som underlättar för barn och ungdomar att framföra sina åsikter i samband med plansamråd Delta i framtagandet av Översiktsplan Riktade insatser till fritidsaktiviteter för barn. Arrangera sommaraktiviter med Kulturplaneterna. Samverkan kring Kulturplaneterna. Ge stöd till insatser för att stärka föräldrarollen Genom verksamhet på Möteshuset ge kompletterande föräldrastöd till de föräldrar som ej nås genom familjecentralen Skapa en struktur för att utveckla föräldrautbildningar från förskolan t.o.m. grundskolan i samverkan med andra aktörer t.ex. genom att utbilda personal i program som Effekt och ICDP Ge stöd till Möteshuset Motverka, alkohol-, drog-, dopnings- och tobaksanvändning hos unga Genom verksamhet på Möteshuset samverka med ungdomsvägledaren för att motverka droganvändning Öka ungas självkänsla och därigenom motverka alkohol- och droganvändning genom att arbeta med gruppverksamhet ex. i Stödja och bidra till att utveckla verksamhet i skolan som är integrerad i skolans eget arbete och som leder till 9

16 Genom att vidta åtgärder som beslutats av Ungdomsrådet DISA och Machofabriken. Fortsatt Arbete med SMART DRAG Tanum mot tobak. hälsofrämjande arbetssätt ex. genom stöd till ärhälsans Tobacco Endgame. Stärka barns och ungdomars självkänsla och ge dem möjlighet att göra positiva val. Ge stöd till SMART DRAG Tanum Ge stöd till Möteshuset Genom avtal med polisen och träningsanläggningar motverka användning av dopningsmedel Verka för barns och ungas delaktighet och inflytande Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukare och barn Skolan ska stärka elevers inflytande över det egna lärandet genom att förtydliga mål och bedömningsgrunder Arbeta för att unga får Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta Ge stöd till Möteshuset Ge stöd till utbildningar för mellan- och högstadieelever som 10

17 till psykiskt sjuka. Genom verksamhet på Möteshuset arbeta med stöd och träning i vardagslivet ex. hur hantera personlig ekonomi. Genom resurs och behandlingsteamet arbeta med att ge barn och föräldrar stöd i socialt svåra situationer. stöd att själv arrangera sina fritidsaktiviteter och ges möjlighet att skapa på egna villkor Arrangera utbildningar för mellan- och högstadieelever som deltar i skolornas trygghetsråd Genomföra LUPP undersökning 2014 arbetsgruppen för att få in synpunkter deltar i skolornas trygghetsråd Ge stöd till LUPPundersökning Arbeta med förebyggande insatser i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen Genom åtgärder som beslutats av ungdomsrådet. Utmaningen är att skapa förutsättningar för LIVSLÅGT LÄRADE Tillgång till utbildning och annan kompetensutveckling skiljer sig mellan olika grupper och geografiska områden. 11

18 Människors livschanser och hälsa påverkas av deras möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur skapar förutsättningar att välja livsstil och arbete. Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar att göra studie- och yrkesval som inte är traditionellt könsbundna. Utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningssystemet, arbetslivet och den ideella sektorn ska finnas under livets olika skeden och anpassas efter individuella förutsättningar och behov. Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla och medvetenhet för individen och ökad handlingsberedskap såväl för individen som för samhället. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Ta tillvara de studerandes egen drivkraft i alla skolformer Planera/arrangera/medfinansiera utbildningsinsatser Förvaltningen bidrar med kostnadsersättningar till egen personal vid högre studier. Förvaltningen tar löpande emot praktikanter och utbildar handledare. 12

19 Uppmuntra och stödja människors deltagande i föreningslivet och utbildning i ledarskap Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÖKAT ARBETSDELTAGADE Möjlighet till arbetsdeltagande är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Det bidrar till hållbar utveckling och skapar mervärde genom delaktighet och inflytande. Arbete är en hälsofrämjande faktor, förutsatt att arbetsmiljön är anpassad efter individuella förutsättningar och behov. Grunden för ett hälsosamt arbetsliv är en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Detta är av avgörande betydelse för människors hälsa och för folkhälsan. Kvinnor och män ska ges möjlighet att delta i ett arbetsliv fritt från diskriminering. Ett lättillgängligt arbetsliv, som är anpassat till människors olika förutsättningar och livets olika faser, bidrar till välfärdsutveckling och kan motverka utanförskap. Den ideella sektorn är en arena för arbetsdeltagande och en viktig del i den sociala ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling genom privata initiativ och entreprenörskap Hur skapar vi förutsättningar för att möta Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 13

20 utmaningen? Genom att: Verka för att ge människor en andra chans i yrkeslivet Stödja ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden Erbjuda flexibilitet och individuella lösningar för dem som ansöker om daglig sysselsättning/verksamhet genom samverkansformer mellan socialtjänst och arbetsmarknadsenhet. Förvaltningens verksamheter skall präglas av öppenhet, tillgänglighet och hög kompetens Förvaltningen ska fortsätta samverka med arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Entreprenöriellt förhållningssätt samt yrkes- och arbetsmarknadsperspektiv ska genomsyra undervisning och vägledning genom skolsystemet Genom AME skapa möjligheter till 14

21 ungdomsanställningar och feriepraktikplatser samt på andra sätt underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÅLDRADE MED LIVSKVALITET Andelen äldre ökar. Äldres livserfarenhet, kunskap och kompetens är en samhällsresurs som ska tas tillvara. Sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska livsvillkor påverkar förutsättningarna för ett åldrande med livskvalitet. Kvinnors och mäns olika villkor ska särskilt uppmärksammas. Stärkt och bevarad hälsa ökar möjligheterna att leva ett självständigt liv. Viktiga hälsofrämjande faktorer är att kunna behålla och skapa sociala nätverk och att leva ett aktivt liv. Åldrande med livskvalitet måste utgå från den enskildes förutsättningar och behov. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: 15

22 Uppmärksamma och stödja äldre utan social gemenskap Ta i anspråk äldres livserfarenhet och kompetens Verka för att äldre ges möjlighet till motion Arbeta för säkerhet och trygghet för att ge äldre möjlighet till ett självständigt Främja frivilligverksamhet som stöd för äldre Verka för att mötesforum skapas mellan äldre och barn bl.a. genom Möteshuset Informera om och motivera till användande av kommunens utbud av olika motionsaktiviteter. Förebygga fall och minska antalet fallskador. Genomföra individuella riskbedömningar och Främja social gemenskap och etablering av nätverk för äldre. Stödja pensionärsföreningar och gårdsråd att nå äldre utan social gemenskap och erbjuda dem att vara med i verksamheten Ge stöd till Möteshuset Stödja pensionärsföreningar m.fl. att ordna fysiska och sociala aktiviteter för äldre Främja insatser för en säker och trygg boendemiljö och närmiljö. T.ex. genom föreläsningar riktade 16

23 liv Respektera parrelationens sociala betydelse Att invånarna skall känna trygghet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt Stimulera kulturella aktiviteter bland äldre riskronder hos alla brukare Erbjuda par lägenhet på särskilt boende tillsammans Uppsökande verksamhet som ger information om vart man vänder sig om man blir i behov av vård och omsorg, rehabilitering mm till personer över 75 år. Besöket avslutas med ett hälsosamtal till äldre. Stödja pensionärsföreningar, gårdsråd m.fl. till varaktiga kulturella aktiviteter 17

24 Utmaningen är att skapa förutsättningar för GODA LEVADSVAOR Människans kraft och vilja till förändring ska tas till vara. Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. I arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i arbetet för goda levnadsvanor. Hälso- och sjukvården och tandvården ska stödja en jämlik och jämställd hälsoutveckling i befolkningen. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Uppmärksamma och stödja arbete med kost och motion i skolan och förskolan Följa förvaltningens handlingsplan för förskola och skola utifrån kommunens kostpolicy 18

25 Samarbeta med föreningar för att få befolkningen att förbättra sina motionsvanor I planarbetet arbeta för och beakta möjligheterna till ett sammanhängande gång- och cykelvägnät Stödja korpens arbete med Tanum en kommun i rörelse Stödja aktiviteter som främjar goda levnadsvanor Äldres hälsa. Rätt kost och näring utifrån behov genom återkommande utbildningar/information till personal gällande riskfaktorer. Förbättrad tand/munhygien för personer som har ett stort omsorgsbehov Implementera framtagen handlingsplan för att nå kostpolicyns intentioner. AME schemalägger motion på gym under arbetstid för deltagare både i egen verksamhet och i handikappomsogen. Utveckla Hälsoträdgården i samverkan med omsorgen Vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför framkomligheten för bilister Arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät Att ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med bygglov, samt Ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med vattenprovtagning Följa upp Alkoholoch drogpolitiska programmet kontinuerligt Stödja utvecklingen av Hälsoträdgården genom medel till studiebesök/kurser Stödja Folktandvårdens arbete med hälsosamtal till föräldrar tillsammans med Familjecentralen. 19

26 Tanum folkhälsoråds budget 2014 edanstående projektkostnader och finansieringsförslag består av såväl tid inom befintliga tjänster som verksamhetsmedel. För kommunens del uppgår det extra anslagsbeloppet till 220 tkr avseende tjänst som folkhälsosamordnare, som finansieras i lika delar med Hälso- och Sjukvårdsnämnden för orra Bohuslän, och 22 tkr till Hälsokällan som finansieras av BU. Från HS är 220 tkr till folkhälsosamordnartjänsten och resten i form av verksamhetsmedel. Verksamhetsområden Kommun 2014 HS 2014 Totalt 2014 Övriga aktörer Jämlika och jämställda livsvillkor Möteshuset Trygghetsråd IT-stöd Omsorgen Våldsutsatta kvinnor Trygga och goda uppväxtvillkor ADT, dopningsprov Polisen ärhälsan, Tobacco Endgame ärhälsan SMART DRAG Tanum 10 LUPP-undersökning Hälsokällan Ökat arbetsdeltagande Hälsoträdgården Åldrande med livskvalitet Äldreföreningar Goda levnadsvanor Fysisk aktivitet, Korpen Korpen Folktandvården, hälsosamtal Folktandvården Folkhälsosamordnare Folkhälsoråd och administration Primärv. 20, Folktandv. 10 Övrig verksamhet Totalt

27 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 7(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Policy mot mutor i Tanums kommun Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Vad som är otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig påverkan, bland annat reglerna om givande och tagande av muta. Policyn och handboken omfattar alla anställda och förtroendevalda i Tanums kommun, dess nämnder och förvaltningar samt bolag och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. Policy och handbok tar i första hand sikte på när kommunens företrädare har rollen som mottagare av muta men ska även tillämpas när det gäller givande av förmån. Ärendet behandlades av kommunens samverkansgrupp den 6 februari Gruppen beslöt i samverkan att man inte hade något mot förslaget till policy mot mutor. Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Tanums kommun och dess bolag verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Varje förvaltning, nämnd, bolag och stiftelse där Tanums kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

28 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 8(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Handbok mot mutor Till policyn finns en handbok mot mutor. Den redogör på ett mer detaljerat vis kommunens förhållningssätt samt beskriver vad man ska tänka på i olika situationer och hur man ska agera om man misstänker mutbrott. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 46 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Ronny Larsson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy mot mutor i Tanums kommun Justering (sign) Utdragsbestyrkande

29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 9(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag Medborgarens förslagsrätt infördes under en prövoperiod från 1 juli 2005 till och med 31 oktober Därefter har medborgarens förslagsrätt förlängts ytterligare två gånger. Första gången för att gälla 1 november oktober 2010 och andra gången att gälla 1 november oktober Sedan medborgarens förslagsrätt infördes 1 juli 2005 har det fram till och med den 4 oktober 2013 kommit in 63 medborgarförslag. Fördelningen mellan åren är inte jämn. Flest medborgarförslag har vi 2013 med 14 förslag att jämföras med till exempel 2011 då vi endast hade 3 medborgarförslag. Sedan sammanställningen nedan gjordes har ytterligare ett medborgarförslag inkommit under Antal medborgarförslag per år till och med 4 oktober 2013 Besvarad Avslag Bifall Avskrivet Pågående av svar på medborgarförslag Utfall Av totalt 63 medborgaförslag är 55 avslutade och 8 fortfarande pågående. Samtliga pågående medborgarförslag har kommit in till kommunen under I majoriteten av de beslutade medborgarförslagen besvaras förslaget (23 stycken) därefter är det vanligast med avslag (21 stycken). Minst vanligt är bifall (6 stycken) och att medborgarförslaget avskrivs. I de fall ett medborgarförslag beslutas vara besvarat kan utfallet egentligen vara såväl bifalla som avslag. Vanligast är att det är någon form av avslag. Anledningen till att medborgarförslagen avskrivs är antingen på grund av att förslagställaren inte är kommunmedlem, att förslagställaren drar tillbaka sitt förslag eller att förslaget inte ligger inom kommunens befogenhetsområde. Kommunallagen förändrades den 1 juli Ändringen möjliggjorde en enklare hantering av medborgarförslagen i kommunen. Förenkelingen innebar att medborgarförslagen kan beslutas av nämnderna. Tanums kommun införde denna ändring den 17 mars Av de medborgarförslag som inkommit efter beslutet (42 stycken) har kommunfullmäktige beslutat att 35 av dem ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen eller nämnd. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

30 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 10(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Grov kategorisering av medborgarförslag Fritid 15 GC väg/vägar/belysning/park/trafik 19 Omsorg 11 Kollektivtrafik 4 Övrigt 14 Medeltalet för handläggningstiden är 8 månader med ett spann från 23 månader till 1 månad. Kommunen har nu att ta ställning till om medborgarens förslagsrätt (medborgarförslag) ska permanentas eller om ytterligare provperiod behövs innan slutligt beslut kan fattas i frågan. Förändringen påverkar kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för kommunstyrelsen och de gemensamma nämndsbestämmelserna. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 49 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget. Paul Carlsson (FP) föreslår bifall till beredningsförslaget. Lennart Larson (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att medborgarens förslagsrätt i Tanums kommun permanentas. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun 0(10) Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 28 att fastställa nedanstående bidragsnormer för föreningslivet i Tanums Kommun. Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2016 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Jämlikhet i hälsa 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland

FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland FOLKHÄLSOPOLITISK POLICY Västra Götaland 1 DENNA FOLKHÄLSOPOLITISKA POLICY har tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna, den ideella sektorn och andra folkhälsoaktörer. Processen

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Bidragsregler - föreningslivet

Bidragsregler - föreningslivet Bidragsregler - föreningslivet Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt ledarstipendium Kommunfullmäktige

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(22) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-11-15 Dnr Ärende 93 Information Folkhälsorådet/skolskjutsgrupp 2011/0260-380 Bun 94 Avyttring av brandbil 2011/0259-601 Bun 95 Revidering

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Gäller från och med 1 januari 2017 Antagen av kultur- och utbildningsnämnden den 12 december 2016, 171 Ärendebeteckning: KUN/2016:65-805 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer