KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31"

Transkript

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige KOMMUFULLMÄKTIGE Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning 23. Medborgarförslag om ny lekpark 24. Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun Policy mot mutor i Tanums kommun 26. Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag 27. Finansrapport per den 31 december Föreningsbidragsnormer 29. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Benjamin Gran Danielsson (MVT) 30. Begäran om entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken Tanum Justering (sign) Utdragsbestyrkande

2 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(17) Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, måndagen den 31 mars klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ida Aronsson Hammar, kanslichef Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Roger Wallentin (C) och Eva Lott Andersson (S) Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 7 april klockan Underskrifter Sekreterare / Sofia Reimbert/ Ordförande... / Anders Johansson Fogelmark / Justeringsman / Roger Wallentin / / Eva Lott Andersson / BEVIS OM ASLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 3(17) Kommunfullmäktige KF 21 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i laga ordning sammankallad. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

4 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 4(17) Kommunfullmäktige KF 22 KS 2014/ Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning Lisa Bryngelsson har kommit in med ett medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning. Hon vill att rektor eller förskolechef erbjuder föräldrar en ansvarsförsäkran där rektor/förskolechef skriver under på att de har tillräcklig kunskap om trådlös teknik för att kunna garantera fullt ansvar för barnen om barnen skulle drabbas av dålig hälsa av trådlös teknik. Om rektorn/förskolechefen inte kan garantera detta ska trådlös teknik, t ex WiFi, inte användas på skolan/förskolan. Kommunfullmäktiges överläggning Yttrande Paul Carlsson (FP) yttrar sig. Ronny Larsson (S) yttrar sig. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

5 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 5(17) Kommunfullmäktige KF 23 KS 2014/ Medborgarförslag om ny lekpark Linn Öhman har kommit in med medborgarförslag om lekplatser. Hon föreslår att kommunen satsar på att bygga en riktigt stor kul lekpark som har något att erbjuda både små barn och de lite större barnen. Kommunfullmäktiges överläggning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

6 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 6(17) Kommunfullmäktige KF 24 KS 2014/ Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2014 Tanums Folkhälsoråd har inkommit med förslag till Folkhälsoplan för 2014 med förenklad budget och finansieringskalkyl för Folkhälsorådets behandling av ärendet Folkhälsorådet beslutade den 11 februari 2014, 35 att godkänna folkhälsoplan samt budget för Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 25 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Liselotte Broberg (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda Folkhälsoplan inklusive budget för Justering (sign) Utdragsbestyrkande

7 Bilaga till KF 24, Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan

8 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun 4 Folkhälsorådets organisation 4 Folkhälsorådets arbetsformer 5 Utmaningarna: Jämlika och jämställda livsvillkor 6 Trygga och goda uppväxtvillkor 8 Livslångt lärande 11 Ökat arbetsdeltagande 13 Åldrande med livskvalitet 15 Goda levnadsvanor 18 2

9 Folkhälsopolitikens elva målområden Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva nationella målområden. Folkhälsa berör många samhällsområden och de gemensamma målområdena är en vägledning för samtliga aktörer i deras arbete för en förbättrad folkhälsa. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen De elva målområdena: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen Västra Götalands folkhälsopolitiska policy har sin värdegrund i F:s deklaration om mänskliga rättigheter och i det övergripande nationella folkhälsomålet. Kommunfullmäktige i Tanum antog regionens policy som sin egen Den Folkhälsopolitiska policyn har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och är en del av arbetet med att förverkliga Vision Västra Götaland Det goda livet. Grunden i Vision Västra Götaland det Goda Livet är en hållbar utveckling där de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna är beroende av och förstärker varandra. Folkhälsan finns i samtliga dimensioner. Policyn identifierar sex utmaningar som är avgörande i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa i Västra Götaland. - Jämlika och jämställda livsvillkor - Trygga och goda uppväxtvillkor 3

10 - Livslångt lärande - Ökat arbetsdeltagande - Åldrande med livskvalitet - Goda levnadsvanor Med policyn som grund kan folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner. Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun Folkhälsorådet i Tanum tar i Folkhälsoplan 2014 avstamp i Västra Götalands folkhälsopolitiska policy. Med folkhälsoplanen som grund finns det möjlighet för folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner både för den egna organisationen och tillsammans med andra. Folkhälsorådet har haft en central roll för utveckling av det hälsofrämjande arbetet i kommunen, och för att sprida kunskap om de folkhälsoutmaningar som beskrivs i Folkhälsoplan För att lyckas i arbetet med att skapa förutsättningar för en god hälsa är det av avgörande betydelse att varje aktör tar sitt ansvar i folkhälsoarbetet. Alla samhällssektorer i Tanums kommun näringsliv, offentliga och ideella är arenor där den enskilde kan vara delaktig. Folkhälsorådets organisation Kommunstyrelsen är ansvarig för Folkhälsorådet och utser ordförande. Alla kommunala nämnder och kommunstyrelsen representeras i rådet av en till två politiker och en tjänsteman. Deras uppgift är att driva folkhälsofrågorna i respektive nämnd och förvaltning. Hälso- och sjukvårdsnämnden representeras av två politiker, likaså ingår representanter för Primärvård och Folktandvård. Folkhälsosamordnaren ingår i rådet och är dess sekreterare. Ett Välfärdsbokslut sammanställs varje år där valda delar ingår i kommunens årsredovisning. ämnderna ansvarar för att redovisa resultatet av arbetet med de verksamhetsanknutna folkhälsomålen i sina respektive bokslut. Folkhälsorådet ansvarar för att uppföljning och redovisning av kommunens samlade folkhälsoarbete görs till Hälso- och sjukvårdsnämnden och till kommunstyrelsen. 4

11 Folkhälsorådets arbetsformer Under 2013 har Folkhälsorådet stöttat de kommunala nämnderna i att ta fram prioriterade mål för ökad folkhälsa utifrån Folkhälsoplanen. Dessa mål ingår i 2014 års Folkhälsoplan. ämnderna har kommit olika långt i arbetet med mål och utformning av dessa, men det går framåt med ett mer systematiskt folkhälsoarbete i nämnderna. Folkhälsorådet ansvarar fortsatt för att de egna arbetsgrupperna har möjlighet att arbeta med speciella fokusområden. Dessa fokusområden och mål finns beskrivna i årets Folkhälsoplan under respektive utmaning. Tanums brottsförebyggande råd (BRÅ) har en tydlig koppling till Folkhälsorådet. 5

12 De sex utmaningarna och hur vi skall arbeta i Tanum för att möta dem. Utmaningen är att skapa förutsättningar för JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Förutsättningarna för god hälsa skiljer sig åt mellan olika delar av Västra Götaland. Hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Öka delaktigheten och förståelsen för olika kulturer t.ex. genom att skapa mötesplatser Förvaltningen ska fortsätta anordna informationsträffar om andra kulturer. 6

13 Verka för mäns och kvinnors lika villkor i utbildning, arbetsliv och politik Förvaltningen fortsätter arbetet för att höja sysselsättningsgraden bland vårdpersonalen Uppmärksamma problemet med och stödja människor som är utsatta för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Förvaltningen ska sprida kunskap genom att implementera och utveckla framtagen handlingsplan gällande våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Kurs för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Öka medborgarnas tillgänglighet och möjlighet till inflytande och delaktighet Förvaltningen skall arbeta utifrån handikapplanen och denna ska vara känd på alla enheter/områden Ta tillvara samt sprida information om synpunkter och klagomål. Mäta kundnöjdhet Anordna demokratidag där kommunens ungdomar och politiker träffas och diskuterar resultatet från LUPPundersökningen utifrån inflytande och delaktighet. Att i dialog med verksamheterna och hyresgästerna ta fram förslag på attraktiva utemiljöer, ex.vis äldreboende eller skola. Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta arbetsgruppen för att få in synpunkter utifrån folkhälsoperspektivet Stödja arbetet med ITbaserade kommunikationshjälpmedel inom de dagliga verksamheterna. 7

14 inom alla verksamhetsområden samt använda resultatet i förbättringssyfte funktionshindrade. Utmaningen är att skapa förutsättningar för TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR I en verklighet som ständigt förändras är barn och unga särskilt sårbara. Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Flickors och pojkars olika uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets demokratiska processer. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Exempel på arenor är familjecentral, förskola och skola, ungdomsmottagning samt fritids- och föreningsliv. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 8

15 Genom att: Beakta barnperspektivet i samhällsplaneringen utifrån barnkonventionen Förvaltningen ska verka för ett ökat barnperspektiv genom yttrande i det kommunala planarbetet. Utse en barnkonventionsansvarig i förvaltningen. Genomföra utbildning i barnkonventionen Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Utarbeta metoder som underlättar för barn och ungdomar att framföra sina åsikter i samband med plansamråd Delta i framtagandet av Översiktsplan Riktade insatser till fritidsaktiviteter för barn. Arrangera sommaraktiviter med Kulturplaneterna. Samverkan kring Kulturplaneterna. Ge stöd till insatser för att stärka föräldrarollen Genom verksamhet på Möteshuset ge kompletterande föräldrastöd till de föräldrar som ej nås genom familjecentralen Skapa en struktur för att utveckla föräldrautbildningar från förskolan t.o.m. grundskolan i samverkan med andra aktörer t.ex. genom att utbilda personal i program som Effekt och ICDP Ge stöd till Möteshuset Motverka, alkohol-, drog-, dopnings- och tobaksanvändning hos unga Genom verksamhet på Möteshuset samverka med ungdomsvägledaren för att motverka droganvändning Öka ungas självkänsla och därigenom motverka alkohol- och droganvändning genom att arbeta med gruppverksamhet ex. i Stödja och bidra till att utveckla verksamhet i skolan som är integrerad i skolans eget arbete och som leder till 9

16 Genom att vidta åtgärder som beslutats av Ungdomsrådet DISA och Machofabriken. Fortsatt Arbete med SMART DRAG Tanum mot tobak. hälsofrämjande arbetssätt ex. genom stöd till ärhälsans Tobacco Endgame. Stärka barns och ungdomars självkänsla och ge dem möjlighet att göra positiva val. Ge stöd till SMART DRAG Tanum Ge stöd till Möteshuset Genom avtal med polisen och träningsanläggningar motverka användning av dopningsmedel Verka för barns och ungas delaktighet och inflytande Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukare och barn Skolan ska stärka elevers inflytande över det egna lärandet genom att förtydliga mål och bedömningsgrunder Arbeta för att unga får Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta Ge stöd till Möteshuset Ge stöd till utbildningar för mellan- och högstadieelever som 10

17 till psykiskt sjuka. Genom verksamhet på Möteshuset arbeta med stöd och träning i vardagslivet ex. hur hantera personlig ekonomi. Genom resurs och behandlingsteamet arbeta med att ge barn och föräldrar stöd i socialt svåra situationer. stöd att själv arrangera sina fritidsaktiviteter och ges möjlighet att skapa på egna villkor Arrangera utbildningar för mellan- och högstadieelever som deltar i skolornas trygghetsråd Genomföra LUPP undersökning 2014 arbetsgruppen för att få in synpunkter deltar i skolornas trygghetsråd Ge stöd till LUPPundersökning Arbeta med förebyggande insatser i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen Genom åtgärder som beslutats av ungdomsrådet. Utmaningen är att skapa förutsättningar för LIVSLÅGT LÄRADE Tillgång till utbildning och annan kompetensutveckling skiljer sig mellan olika grupper och geografiska områden. 11

18 Människors livschanser och hälsa påverkas av deras möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur skapar förutsättningar att välja livsstil och arbete. Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar att göra studie- och yrkesval som inte är traditionellt könsbundna. Utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningssystemet, arbetslivet och den ideella sektorn ska finnas under livets olika skeden och anpassas efter individuella förutsättningar och behov. Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla och medvetenhet för individen och ökad handlingsberedskap såväl för individen som för samhället. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Ta tillvara de studerandes egen drivkraft i alla skolformer Planera/arrangera/medfinansiera utbildningsinsatser Förvaltningen bidrar med kostnadsersättningar till egen personal vid högre studier. Förvaltningen tar löpande emot praktikanter och utbildar handledare. 12

19 Uppmuntra och stödja människors deltagande i föreningslivet och utbildning i ledarskap Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÖKAT ARBETSDELTAGADE Möjlighet till arbetsdeltagande är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Det bidrar till hållbar utveckling och skapar mervärde genom delaktighet och inflytande. Arbete är en hälsofrämjande faktor, förutsatt att arbetsmiljön är anpassad efter individuella förutsättningar och behov. Grunden för ett hälsosamt arbetsliv är en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Detta är av avgörande betydelse för människors hälsa och för folkhälsan. Kvinnor och män ska ges möjlighet att delta i ett arbetsliv fritt från diskriminering. Ett lättillgängligt arbetsliv, som är anpassat till människors olika förutsättningar och livets olika faser, bidrar till välfärdsutveckling och kan motverka utanförskap. Den ideella sektorn är en arena för arbetsdeltagande och en viktig del i den sociala ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling genom privata initiativ och entreprenörskap Hur skapar vi förutsättningar för att möta Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 13

20 utmaningen? Genom att: Verka för att ge människor en andra chans i yrkeslivet Stödja ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden Erbjuda flexibilitet och individuella lösningar för dem som ansöker om daglig sysselsättning/verksamhet genom samverkansformer mellan socialtjänst och arbetsmarknadsenhet. Förvaltningens verksamheter skall präglas av öppenhet, tillgänglighet och hög kompetens Förvaltningen ska fortsätta samverka med arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Entreprenöriellt förhållningssätt samt yrkes- och arbetsmarknadsperspektiv ska genomsyra undervisning och vägledning genom skolsystemet Genom AME skapa möjligheter till 14

21 ungdomsanställningar och feriepraktikplatser samt på andra sätt underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÅLDRADE MED LIVSKVALITET Andelen äldre ökar. Äldres livserfarenhet, kunskap och kompetens är en samhällsresurs som ska tas tillvara. Sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska livsvillkor påverkar förutsättningarna för ett åldrande med livskvalitet. Kvinnors och mäns olika villkor ska särskilt uppmärksammas. Stärkt och bevarad hälsa ökar möjligheterna att leva ett självständigt liv. Viktiga hälsofrämjande faktorer är att kunna behålla och skapa sociala nätverk och att leva ett aktivt liv. Åldrande med livskvalitet måste utgå från den enskildes förutsättningar och behov. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: 15

22 Uppmärksamma och stödja äldre utan social gemenskap Ta i anspråk äldres livserfarenhet och kompetens Verka för att äldre ges möjlighet till motion Arbeta för säkerhet och trygghet för att ge äldre möjlighet till ett självständigt Främja frivilligverksamhet som stöd för äldre Verka för att mötesforum skapas mellan äldre och barn bl.a. genom Möteshuset Informera om och motivera till användande av kommunens utbud av olika motionsaktiviteter. Förebygga fall och minska antalet fallskador. Genomföra individuella riskbedömningar och Främja social gemenskap och etablering av nätverk för äldre. Stödja pensionärsföreningar och gårdsråd att nå äldre utan social gemenskap och erbjuda dem att vara med i verksamheten Ge stöd till Möteshuset Stödja pensionärsföreningar m.fl. att ordna fysiska och sociala aktiviteter för äldre Främja insatser för en säker och trygg boendemiljö och närmiljö. T.ex. genom föreläsningar riktade 16

23 liv Respektera parrelationens sociala betydelse Att invånarna skall känna trygghet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt Stimulera kulturella aktiviteter bland äldre riskronder hos alla brukare Erbjuda par lägenhet på särskilt boende tillsammans Uppsökande verksamhet som ger information om vart man vänder sig om man blir i behov av vård och omsorg, rehabilitering mm till personer över 75 år. Besöket avslutas med ett hälsosamtal till äldre. Stödja pensionärsföreningar, gårdsråd m.fl. till varaktiga kulturella aktiviteter 17

24 Utmaningen är att skapa förutsättningar för GODA LEVADSVAOR Människans kraft och vilja till förändring ska tas till vara. Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. I arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i arbetet för goda levnadsvanor. Hälso- och sjukvården och tandvården ska stödja en jämlik och jämställd hälsoutveckling i befolkningen. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Uppmärksamma och stödja arbete med kost och motion i skolan och förskolan Följa förvaltningens handlingsplan för förskola och skola utifrån kommunens kostpolicy 18

25 Samarbeta med föreningar för att få befolkningen att förbättra sina motionsvanor I planarbetet arbeta för och beakta möjligheterna till ett sammanhängande gång- och cykelvägnät Stödja korpens arbete med Tanum en kommun i rörelse Stödja aktiviteter som främjar goda levnadsvanor Äldres hälsa. Rätt kost och näring utifrån behov genom återkommande utbildningar/information till personal gällande riskfaktorer. Förbättrad tand/munhygien för personer som har ett stort omsorgsbehov Implementera framtagen handlingsplan för att nå kostpolicyns intentioner. AME schemalägger motion på gym under arbetstid för deltagare både i egen verksamhet och i handikappomsogen. Utveckla Hälsoträdgården i samverkan med omsorgen Vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför framkomligheten för bilister Arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät Att ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med bygglov, samt Ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med vattenprovtagning Följa upp Alkoholoch drogpolitiska programmet kontinuerligt Stödja utvecklingen av Hälsoträdgården genom medel till studiebesök/kurser Stödja Folktandvårdens arbete med hälsosamtal till föräldrar tillsammans med Familjecentralen. 19

26 Tanum folkhälsoråds budget 2014 edanstående projektkostnader och finansieringsförslag består av såväl tid inom befintliga tjänster som verksamhetsmedel. För kommunens del uppgår det extra anslagsbeloppet till 220 tkr avseende tjänst som folkhälsosamordnare, som finansieras i lika delar med Hälso- och Sjukvårdsnämnden för orra Bohuslän, och 22 tkr till Hälsokällan som finansieras av BU. Från HS är 220 tkr till folkhälsosamordnartjänsten och resten i form av verksamhetsmedel. Verksamhetsområden Kommun 2014 HS 2014 Totalt 2014 Övriga aktörer Jämlika och jämställda livsvillkor Möteshuset Trygghetsråd IT-stöd Omsorgen Våldsutsatta kvinnor Trygga och goda uppväxtvillkor ADT, dopningsprov Polisen ärhälsan, Tobacco Endgame ärhälsan SMART DRAG Tanum 10 LUPP-undersökning Hälsokällan Ökat arbetsdeltagande Hälsoträdgården Åldrande med livskvalitet Äldreföreningar Goda levnadsvanor Fysisk aktivitet, Korpen Korpen Folktandvården, hälsosamtal Folktandvården Folkhälsosamordnare Folkhälsoråd och administration Primärv. 20, Folktandv. 10 Övrig verksamhet Totalt

27 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 7(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Policy mot mutor i Tanums kommun Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Vad som är otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig påverkan, bland annat reglerna om givande och tagande av muta. Policyn och handboken omfattar alla anställda och förtroendevalda i Tanums kommun, dess nämnder och förvaltningar samt bolag och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. Policy och handbok tar i första hand sikte på när kommunens företrädare har rollen som mottagare av muta men ska även tillämpas när det gäller givande av förmån. Ärendet behandlades av kommunens samverkansgrupp den 6 februari Gruppen beslöt i samverkan att man inte hade något mot förslaget till policy mot mutor. Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Tanums kommun och dess bolag verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Varje förvaltning, nämnd, bolag och stiftelse där Tanums kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

28 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 8(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Handbok mot mutor Till policyn finns en handbok mot mutor. Den redogör på ett mer detaljerat vis kommunens förhållningssätt samt beskriver vad man ska tänka på i olika situationer och hur man ska agera om man misstänker mutbrott. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 46 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Ronny Larsson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy mot mutor i Tanums kommun Justering (sign) Utdragsbestyrkande

29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 9(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag Medborgarens förslagsrätt infördes under en prövoperiod från 1 juli 2005 till och med 31 oktober Därefter har medborgarens förslagsrätt förlängts ytterligare två gånger. Första gången för att gälla 1 november oktober 2010 och andra gången att gälla 1 november oktober Sedan medborgarens förslagsrätt infördes 1 juli 2005 har det fram till och med den 4 oktober 2013 kommit in 63 medborgarförslag. Fördelningen mellan åren är inte jämn. Flest medborgarförslag har vi 2013 med 14 förslag att jämföras med till exempel 2011 då vi endast hade 3 medborgarförslag. Sedan sammanställningen nedan gjordes har ytterligare ett medborgarförslag inkommit under Antal medborgarförslag per år till och med 4 oktober 2013 Besvarad Avslag Bifall Avskrivet Pågående av svar på medborgarförslag Utfall Av totalt 63 medborgaförslag är 55 avslutade och 8 fortfarande pågående. Samtliga pågående medborgarförslag har kommit in till kommunen under I majoriteten av de beslutade medborgarförslagen besvaras förslaget (23 stycken) därefter är det vanligast med avslag (21 stycken). Minst vanligt är bifall (6 stycken) och att medborgarförslaget avskrivs. I de fall ett medborgarförslag beslutas vara besvarat kan utfallet egentligen vara såväl bifalla som avslag. Vanligast är att det är någon form av avslag. Anledningen till att medborgarförslagen avskrivs är antingen på grund av att förslagställaren inte är kommunmedlem, att förslagställaren drar tillbaka sitt förslag eller att förslaget inte ligger inom kommunens befogenhetsområde. Kommunallagen förändrades den 1 juli Ändringen möjliggjorde en enklare hantering av medborgarförslagen i kommunen. Förenkelingen innebar att medborgarförslagen kan beslutas av nämnderna. Tanums kommun införde denna ändring den 17 mars Av de medborgarförslag som inkommit efter beslutet (42 stycken) har kommunfullmäktige beslutat att 35 av dem ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen eller nämnd. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

30 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 10(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Grov kategorisering av medborgarförslag Fritid 15 GC väg/vägar/belysning/park/trafik 19 Omsorg 11 Kollektivtrafik 4 Övrigt 14 Medeltalet för handläggningstiden är 8 månader med ett spann från 23 månader till 1 månad. Kommunen har nu att ta ställning till om medborgarens förslagsrätt (medborgarförslag) ska permanentas eller om ytterligare provperiod behövs innan slutligt beslut kan fattas i frågan. Förändringen påverkar kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för kommunstyrelsen och de gemensamma nämndsbestämmelserna. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 49 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget. Paul Carlsson (FP) föreslår bifall till beredningsförslaget. Lennart Larson (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att medborgarens förslagsrätt i Tanums kommun permanentas. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer