KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31"

Transkript

1 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige KOMMUFULLMÄKTIGE Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning 23. Medborgarförslag om ny lekpark 24. Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun Policy mot mutor i Tanums kommun 26. Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag 27. Finansrapport per den 31 december Föreningsbidragsnormer 29. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Benjamin Gran Danielsson (MVT) 30. Begäran om entledigande från uppdrag som huvudman i Sparbanken Tanum Justering (sign) Utdragsbestyrkande

2 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(17) Kommunfullmäktige Plats och tid Tanumskolan, Tanumshede, måndagen den 31 mars klockan Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Ida Aronsson Hammar, kanslichef Sofia Reimbert, sekreterare Utses att justera Roger Wallentin (C) och Eva Lott Andersson (S) Justeringens tid och plats Kommunkontoret, Tanumshede, den 7 april klockan Underskrifter Sekreterare / Sofia Reimbert/ Ordförande... / Anders Johansson Fogelmark / Justeringsman / Roger Wallentin / / Eva Lott Andersson / BEVIS OM ASLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift Marie-Louise Svensson Justering (sign) Utdragsbestyrkande

3 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 3(17) Kommunfullmäktige KF 21 Laga ordning Kommunfullmäktige vitsordar sig vara i laga ordning sammankallad. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

4 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 4(17) Kommunfullmäktige KF 22 KS 2014/ Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning Lisa Bryngelsson har kommit in med ett medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning. Hon vill att rektor eller förskolechef erbjuder föräldrar en ansvarsförsäkran där rektor/förskolechef skriver under på att de har tillräcklig kunskap om trådlös teknik för att kunna garantera fullt ansvar för barnen om barnen skulle drabbas av dålig hälsa av trådlös teknik. Om rektorn/förskolechefen inte kan garantera detta ska trådlös teknik, t ex WiFi, inte användas på skolan/förskolan. Kommunfullmäktiges överläggning Yttrande Paul Carlsson (FP) yttrar sig. Ronny Larsson (S) yttrar sig. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

5 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 5(17) Kommunfullmäktige KF 23 KS 2014/ Medborgarförslag om ny lekpark Linn Öhman har kommit in med medborgarförslag om lekplatser. Hon föreslår att kommunen satsar på att bygga en riktigt stor kul lekpark som har något att erbjuda både små barn och de lite större barnen. Kommunfullmäktiges överläggning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

6 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 6(17) Kommunfullmäktige KF 24 KS 2014/ Förslag till Folkhälsoplan för Tanums kommun 2014 Tanums Folkhälsoråd har inkommit med förslag till Folkhälsoplan för 2014 med förenklad budget och finansieringskalkyl för Folkhälsorådets behandling av ärendet Folkhälsorådet beslutade den 11 februari 2014, 35 att godkänna folkhälsoplan samt budget för Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 25 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Liselotte Broberg (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagda Folkhälsoplan inklusive budget för Justering (sign) Utdragsbestyrkande

7 Bilaga till KF 24, Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan

8 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun 4 Folkhälsorådets organisation 4 Folkhälsorådets arbetsformer 5 Utmaningarna: Jämlika och jämställda livsvillkor 6 Trygga och goda uppväxtvillkor 8 Livslångt lärande 11 Ökat arbetsdeltagande 13 Åldrande med livskvalitet 15 Goda levnadsvanor 18 2

9 Folkhälsopolitikens elva målområden Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva nationella målområden. Folkhälsa berör många samhällsområden och de gemensamma målområdena är en vägledning för samtliga aktörer i deras arbete för en förbättrad folkhälsa. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen De elva målområdena: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen Västra Götalands folkhälsopolitiska policy har sin värdegrund i F:s deklaration om mänskliga rättigheter och i det övergripande nationella folkhälsomålet. Kommunfullmäktige i Tanum antog regionens policy som sin egen Den Folkhälsopolitiska policyn har en hälsofrämjande och förebyggande inriktning och är en del av arbetet med att förverkliga Vision Västra Götaland Det goda livet. Grunden i Vision Västra Götaland det Goda Livet är en hållbar utveckling där de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna är beroende av och förstärker varandra. Folkhälsan finns i samtliga dimensioner. Policyn identifierar sex utmaningar som är avgörande i arbetet för en jämlik och jämställd hälsa i Västra Götaland. - Jämlika och jämställda livsvillkor - Trygga och goda uppväxtvillkor 3

10 - Livslångt lärande - Ökat arbetsdeltagande - Åldrande med livskvalitet - Goda levnadsvanor Med policyn som grund kan folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner. Vision för folkhälsoarbetet i Tanums kommun Folkhälsorådet i Tanum tar i Folkhälsoplan 2014 avstamp i Västra Götalands folkhälsopolitiska policy. Med folkhälsoplanen som grund finns det möjlighet för folkhälsoaktörer ta fram egna mål och handlingsplaner både för den egna organisationen och tillsammans med andra. Folkhälsorådet har haft en central roll för utveckling av det hälsofrämjande arbetet i kommunen, och för att sprida kunskap om de folkhälsoutmaningar som beskrivs i Folkhälsoplan För att lyckas i arbetet med att skapa förutsättningar för en god hälsa är det av avgörande betydelse att varje aktör tar sitt ansvar i folkhälsoarbetet. Alla samhällssektorer i Tanums kommun näringsliv, offentliga och ideella är arenor där den enskilde kan vara delaktig. Folkhälsorådets organisation Kommunstyrelsen är ansvarig för Folkhälsorådet och utser ordförande. Alla kommunala nämnder och kommunstyrelsen representeras i rådet av en till två politiker och en tjänsteman. Deras uppgift är att driva folkhälsofrågorna i respektive nämnd och förvaltning. Hälso- och sjukvårdsnämnden representeras av två politiker, likaså ingår representanter för Primärvård och Folktandvård. Folkhälsosamordnaren ingår i rådet och är dess sekreterare. Ett Välfärdsbokslut sammanställs varje år där valda delar ingår i kommunens årsredovisning. ämnderna ansvarar för att redovisa resultatet av arbetet med de verksamhetsanknutna folkhälsomålen i sina respektive bokslut. Folkhälsorådet ansvarar för att uppföljning och redovisning av kommunens samlade folkhälsoarbete görs till Hälso- och sjukvårdsnämnden och till kommunstyrelsen. 4

11 Folkhälsorådets arbetsformer Under 2013 har Folkhälsorådet stöttat de kommunala nämnderna i att ta fram prioriterade mål för ökad folkhälsa utifrån Folkhälsoplanen. Dessa mål ingår i 2014 års Folkhälsoplan. ämnderna har kommit olika långt i arbetet med mål och utformning av dessa, men det går framåt med ett mer systematiskt folkhälsoarbete i nämnderna. Folkhälsorådet ansvarar fortsatt för att de egna arbetsgrupperna har möjlighet att arbeta med speciella fokusområden. Dessa fokusområden och mål finns beskrivna i årets Folkhälsoplan under respektive utmaning. Tanums brottsförebyggande råd (BRÅ) har en tydlig koppling till Folkhälsorådet. 5

12 De sex utmaningarna och hur vi skall arbeta i Tanum för att möta dem. Utmaningen är att skapa förutsättningar för JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Förutsättningarna för god hälsa skiljer sig åt mellan olika delar av Västra Götaland. Hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar. Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Att känna sig trygg är en rättighet och en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Öka delaktigheten och förståelsen för olika kulturer t.ex. genom att skapa mötesplatser Förvaltningen ska fortsätta anordna informationsträffar om andra kulturer. 6

13 Verka för mäns och kvinnors lika villkor i utbildning, arbetsliv och politik Förvaltningen fortsätter arbetet för att höja sysselsättningsgraden bland vårdpersonalen Uppmärksamma problemet med och stödja människor som är utsatta för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Förvaltningen ska sprida kunskap genom att implementera och utveckla framtagen handlingsplan gällande våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld Kurs för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Öka medborgarnas tillgänglighet och möjlighet till inflytande och delaktighet Förvaltningen skall arbeta utifrån handikapplanen och denna ska vara känd på alla enheter/områden Ta tillvara samt sprida information om synpunkter och klagomål. Mäta kundnöjdhet Anordna demokratidag där kommunens ungdomar och politiker träffas och diskuterar resultatet från LUPPundersökningen utifrån inflytande och delaktighet. Att i dialog med verksamheterna och hyresgästerna ta fram förslag på attraktiva utemiljöer, ex.vis äldreboende eller skola. Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta arbetsgruppen för att få in synpunkter utifrån folkhälsoperspektivet Stödja arbetet med ITbaserade kommunikationshjälpmedel inom de dagliga verksamheterna. 7

14 inom alla verksamhetsområden samt använda resultatet i förbättringssyfte funktionshindrade. Utmaningen är att skapa förutsättningar för TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR I en verklighet som ständigt förändras är barn och unga särskilt sårbara. Förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. I barndomen grundläggs förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa. Flickors och pojkars olika uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Familjens livssituation är betydelsefull för barnets uppväxtvillkor och framtid. Därför ska familjen ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. Barn och ungas deltagande och inflytande möjliggör utveckling för individen och för samhällets demokratiska processer. Barn och unga ska ges förutsättningar att stärka sin sociala identitet och skaffa sig erfarenheter och kunskaper som krävs för livsval och vuxenliv. Exempel på arenor är familjecentral, förskola och skola, ungdomsmottagning samt fritids- och föreningsliv. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 8

15 Genom att: Beakta barnperspektivet i samhällsplaneringen utifrån barnkonventionen Förvaltningen ska verka för ett ökat barnperspektiv genom yttrande i det kommunala planarbetet. Utse en barnkonventionsansvarig i förvaltningen. Genomföra utbildning i barnkonventionen Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Utarbeta metoder som underlättar för barn och ungdomar att framföra sina åsikter i samband med plansamråd Delta i framtagandet av Översiktsplan Riktade insatser till fritidsaktiviteter för barn. Arrangera sommaraktiviter med Kulturplaneterna. Samverkan kring Kulturplaneterna. Ge stöd till insatser för att stärka föräldrarollen Genom verksamhet på Möteshuset ge kompletterande föräldrastöd till de föräldrar som ej nås genom familjecentralen Skapa en struktur för att utveckla föräldrautbildningar från förskolan t.o.m. grundskolan i samverkan med andra aktörer t.ex. genom att utbilda personal i program som Effekt och ICDP Ge stöd till Möteshuset Motverka, alkohol-, drog-, dopnings- och tobaksanvändning hos unga Genom verksamhet på Möteshuset samverka med ungdomsvägledaren för att motverka droganvändning Öka ungas självkänsla och därigenom motverka alkohol- och droganvändning genom att arbeta med gruppverksamhet ex. i Stödja och bidra till att utveckla verksamhet i skolan som är integrerad i skolans eget arbete och som leder till 9

16 Genom att vidta åtgärder som beslutats av Ungdomsrådet DISA och Machofabriken. Fortsatt Arbete med SMART DRAG Tanum mot tobak. hälsofrämjande arbetssätt ex. genom stöd till ärhälsans Tobacco Endgame. Stärka barns och ungdomars självkänsla och ge dem möjlighet att göra positiva val. Ge stöd till SMART DRAG Tanum Ge stöd till Möteshuset Genom avtal med polisen och träningsanläggningar motverka användning av dopningsmedel Verka för barns och ungas delaktighet och inflytande Förvaltningen ska fortsätta att arbeta med stödgruppsverksamhet för barn till missbrukare och barn Skolan ska stärka elevers inflytande över det egna lärandet genom att förtydliga mål och bedömningsgrunder Arbeta för att unga får Utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål Att remittera alla planer till arbetsgruppen folkhälsa i samhällsplaneringen samt när det bedöms relevant kontakta Ge stöd till Möteshuset Ge stöd till utbildningar för mellan- och högstadieelever som 10

17 till psykiskt sjuka. Genom verksamhet på Möteshuset arbeta med stöd och träning i vardagslivet ex. hur hantera personlig ekonomi. Genom resurs och behandlingsteamet arbeta med att ge barn och föräldrar stöd i socialt svåra situationer. stöd att själv arrangera sina fritidsaktiviteter och ges möjlighet att skapa på egna villkor Arrangera utbildningar för mellan- och högstadieelever som deltar i skolornas trygghetsråd Genomföra LUPP undersökning 2014 arbetsgruppen för att få in synpunkter deltar i skolornas trygghetsråd Ge stöd till LUPPundersökning Arbeta med förebyggande insatser i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen Genom åtgärder som beslutats av ungdomsrådet. Utmaningen är att skapa förutsättningar för LIVSLÅGT LÄRADE Tillgång till utbildning och annan kompetensutveckling skiljer sig mellan olika grupper och geografiska områden. 11

18 Människors livschanser och hälsa påverkas av deras möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur skapar förutsättningar att välja livsstil och arbete. Kvinnor och män ska ges samma förutsättningar att göra studie- och yrkesval som inte är traditionellt könsbundna. Utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling inom utbildningssystemet, arbetslivet och den ideella sektorn ska finnas under livets olika skeden och anpassas efter individuella förutsättningar och behov. Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla och medvetenhet för individen och ökad handlingsberedskap såväl för individen som för samhället. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Ta tillvara de studerandes egen drivkraft i alla skolformer Planera/arrangera/medfinansiera utbildningsinsatser Förvaltningen bidrar med kostnadsersättningar till egen personal vid högre studier. Förvaltningen tar löpande emot praktikanter och utbildar handledare. 12

19 Uppmuntra och stödja människors deltagande i föreningslivet och utbildning i ledarskap Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÖKAT ARBETSDELTAGADE Möjlighet till arbetsdeltagande är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Det bidrar till hållbar utveckling och skapar mervärde genom delaktighet och inflytande. Arbete är en hälsofrämjande faktor, förutsatt att arbetsmiljön är anpassad efter individuella förutsättningar och behov. Grunden för ett hälsosamt arbetsliv är en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Detta är av avgörande betydelse för människors hälsa och för folkhälsan. Kvinnor och män ska ges möjlighet att delta i ett arbetsliv fritt från diskriminering. Ett lättillgängligt arbetsliv, som är anpassat till människors olika förutsättningar och livets olika faser, bidrar till välfärdsutveckling och kan motverka utanförskap. Den ideella sektorn är en arena för arbetsdeltagande och en viktig del i den sociala ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling genom privata initiativ och entreprenörskap Hur skapar vi förutsättningar för att möta Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet 13

20 utmaningen? Genom att: Verka för att ge människor en andra chans i yrkeslivet Stödja ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden Erbjuda flexibilitet och individuella lösningar för dem som ansöker om daglig sysselsättning/verksamhet genom samverkansformer mellan socialtjänst och arbetsmarknadsenhet. Förvaltningens verksamheter skall präglas av öppenhet, tillgänglighet och hög kompetens Förvaltningen ska fortsätta samverka med arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden. Entreprenöriellt förhållningssätt samt yrkes- och arbetsmarknadsperspektiv ska genomsyra undervisning och vägledning genom skolsystemet Genom AME skapa möjligheter till 14

21 ungdomsanställningar och feriepraktikplatser samt på andra sätt underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Utmaningen är att skapa förutsättningar för ÅLDRADE MED LIVSKVALITET Andelen äldre ökar. Äldres livserfarenhet, kunskap och kompetens är en samhällsresurs som ska tas tillvara. Sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska livsvillkor påverkar förutsättningarna för ett åldrande med livskvalitet. Kvinnors och mäns olika villkor ska särskilt uppmärksammas. Stärkt och bevarad hälsa ökar möjligheterna att leva ett självständigt liv. Viktiga hälsofrämjande faktorer är att kunna behålla och skapa sociala nätverk och att leva ett aktivt liv. Åldrande med livskvalitet måste utgå från den enskildes förutsättningar och behov. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: 15

22 Uppmärksamma och stödja äldre utan social gemenskap Ta i anspråk äldres livserfarenhet och kompetens Verka för att äldre ges möjlighet till motion Arbeta för säkerhet och trygghet för att ge äldre möjlighet till ett självständigt Främja frivilligverksamhet som stöd för äldre Verka för att mötesforum skapas mellan äldre och barn bl.a. genom Möteshuset Informera om och motivera till användande av kommunens utbud av olika motionsaktiviteter. Förebygga fall och minska antalet fallskador. Genomföra individuella riskbedömningar och Främja social gemenskap och etablering av nätverk för äldre. Stödja pensionärsföreningar och gårdsråd att nå äldre utan social gemenskap och erbjuda dem att vara med i verksamheten Ge stöd till Möteshuset Stödja pensionärsföreningar m.fl. att ordna fysiska och sociala aktiviteter för äldre Främja insatser för en säker och trygg boendemiljö och närmiljö. T.ex. genom föreläsningar riktade 16

23 liv Respektera parrelationens sociala betydelse Att invånarna skall känna trygghet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt Stimulera kulturella aktiviteter bland äldre riskronder hos alla brukare Erbjuda par lägenhet på särskilt boende tillsammans Uppsökande verksamhet som ger information om vart man vänder sig om man blir i behov av vård och omsorg, rehabilitering mm till personer över 75 år. Besöket avslutas med ett hälsosamtal till äldre. Stödja pensionärsföreningar, gårdsråd m.fl. till varaktiga kulturella aktiviteter 17

24 Utmaningen är att skapa förutsättningar för GODA LEVADSVAOR Människans kraft och vilja till förändring ska tas till vara. Var och en ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa. I arbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa är det angeläget att se individens hela situation och livsmönster och inte enskilda faktorer var för sig. Hälsa och livsstil påverkas till stor del av samhällets sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella förhållanden. För att främja goda levnadsvanor behövs mötesplatser och verksamheter som är positiva för människans hälsa och hälsoutveckling. En väl fungerande och aktiv ideell sektor är en betydelsefull del av samhällets strävanden för en jämlik hälsa och en resurs i arbetet för goda levnadsvanor. Hälso- och sjukvården och tandvården ska stödja en jämlik och jämställd hälsoutveckling i befolkningen. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård har en nyckelroll i arbetet för goda levnadsvanor genom sin specifika kompetens och sina kontaktytor gentemot befolkningen. Hur skapar vi förutsättningar för att möta utmaningen? Omsorgsnämnden Barn och Utbildningsnämnden Tekniska ämnden Miljö och Byggnadsnämnden Folkhälsorådet Genom att: Uppmärksamma och stödja arbete med kost och motion i skolan och förskolan Följa förvaltningens handlingsplan för förskola och skola utifrån kommunens kostpolicy 18

25 Samarbeta med föreningar för att få befolkningen att förbättra sina motionsvanor I planarbetet arbeta för och beakta möjligheterna till ett sammanhängande gång- och cykelvägnät Stödja korpens arbete med Tanum en kommun i rörelse Stödja aktiviteter som främjar goda levnadsvanor Äldres hälsa. Rätt kost och näring utifrån behov genom återkommande utbildningar/information till personal gällande riskfaktorer. Förbättrad tand/munhygien för personer som har ett stort omsorgsbehov Implementera framtagen handlingsplan för att nå kostpolicyns intentioner. AME schemalägger motion på gym under arbetstid för deltagare både i egen verksamhet och i handikappomsogen. Utveckla Hälsoträdgården i samverkan med omsorgen Vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför framkomligheten för bilister Arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät Att ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med bygglov, samt Ge rådgivning till allmänheten om radonsänkande åtgärder i samband med vattenprovtagning Följa upp Alkoholoch drogpolitiska programmet kontinuerligt Stödja utvecklingen av Hälsoträdgården genom medel till studiebesök/kurser Stödja Folktandvårdens arbete med hälsosamtal till föräldrar tillsammans med Familjecentralen. 19

26 Tanum folkhälsoråds budget 2014 edanstående projektkostnader och finansieringsförslag består av såväl tid inom befintliga tjänster som verksamhetsmedel. För kommunens del uppgår det extra anslagsbeloppet till 220 tkr avseende tjänst som folkhälsosamordnare, som finansieras i lika delar med Hälso- och Sjukvårdsnämnden för orra Bohuslän, och 22 tkr till Hälsokällan som finansieras av BU. Från HS är 220 tkr till folkhälsosamordnartjänsten och resten i form av verksamhetsmedel. Verksamhetsområden Kommun 2014 HS 2014 Totalt 2014 Övriga aktörer Jämlika och jämställda livsvillkor Möteshuset Trygghetsråd IT-stöd Omsorgen Våldsutsatta kvinnor Trygga och goda uppväxtvillkor ADT, dopningsprov Polisen ärhälsan, Tobacco Endgame ärhälsan SMART DRAG Tanum 10 LUPP-undersökning Hälsokällan Ökat arbetsdeltagande Hälsoträdgården Åldrande med livskvalitet Äldreföreningar Goda levnadsvanor Fysisk aktivitet, Korpen Korpen Folktandvården, hälsosamtal Folktandvården Folkhälsosamordnare Folkhälsoråd och administration Primärv. 20, Folktandv. 10 Övrig verksamhet Totalt

27 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 7(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Policy mot mutor i Tanums kommun Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. Vad som är otillbörlig gåva eller förmån framgår av det regelverk som avser att förhindra olaglig påverkan, bland annat reglerna om givande och tagande av muta. Policyn och handboken omfattar alla anställda och förtroendevalda i Tanums kommun, dess nämnder och förvaltningar samt bolag och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser majoriteten av styrelsen. Policy och handbok tar i första hand sikte på när kommunens företrädare har rollen som mottagare av muta men ska även tillämpas när det gäller givande av förmån. Ärendet behandlades av kommunens samverkansgrupp den 6 februari Gruppen beslöt i samverkan att man inte hade något mot förslaget till policy mot mutor. Policyn innebär att Anställda och förtroendevalda i Tanums kommun och dess bolag verkar på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Varje förvaltning, nämnd, bolag och stiftelse där Tanums kommun utser majoriteten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

28 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 8(17) Kommunfullmäktige KF 25 KS 2014/ Handbok mot mutor Till policyn finns en handbok mot mutor. Den redogör på ett mer detaljerat vis kommunens förhållningssätt samt beskriver vad man ska tänka på i olika situationer och hur man ska agera om man misstänker mutbrott. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 46 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Ronny Larsson (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy mot mutor i Tanums kommun Justering (sign) Utdragsbestyrkande

29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 9(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Medborgarens förslagsrätt- medborgarförslag Medborgarens förslagsrätt infördes under en prövoperiod från 1 juli 2005 till och med 31 oktober Därefter har medborgarens förslagsrätt förlängts ytterligare två gånger. Första gången för att gälla 1 november oktober 2010 och andra gången att gälla 1 november oktober Sedan medborgarens förslagsrätt infördes 1 juli 2005 har det fram till och med den 4 oktober 2013 kommit in 63 medborgarförslag. Fördelningen mellan åren är inte jämn. Flest medborgarförslag har vi 2013 med 14 förslag att jämföras med till exempel 2011 då vi endast hade 3 medborgarförslag. Sedan sammanställningen nedan gjordes har ytterligare ett medborgarförslag inkommit under Antal medborgarförslag per år till och med 4 oktober 2013 Besvarad Avslag Bifall Avskrivet Pågående av svar på medborgarförslag Utfall Av totalt 63 medborgaförslag är 55 avslutade och 8 fortfarande pågående. Samtliga pågående medborgarförslag har kommit in till kommunen under I majoriteten av de beslutade medborgarförslagen besvaras förslaget (23 stycken) därefter är det vanligast med avslag (21 stycken). Minst vanligt är bifall (6 stycken) och att medborgarförslaget avskrivs. I de fall ett medborgarförslag beslutas vara besvarat kan utfallet egentligen vara såväl bifalla som avslag. Vanligast är att det är någon form av avslag. Anledningen till att medborgarförslagen avskrivs är antingen på grund av att förslagställaren inte är kommunmedlem, att förslagställaren drar tillbaka sitt förslag eller att förslaget inte ligger inom kommunens befogenhetsområde. Kommunallagen förändrades den 1 juli Ändringen möjliggjorde en enklare hantering av medborgarförslagen i kommunen. Förenkelingen innebar att medborgarförslagen kan beslutas av nämnderna. Tanums kommun införde denna ändring den 17 mars Av de medborgarförslag som inkommit efter beslutet (42 stycken) har kommunfullmäktige beslutat att 35 av dem ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen eller nämnd. Forts. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

30 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 10(17) Kommunfullmäktige KF 26 KS 2014/ Grov kategorisering av medborgarförslag Fritid 15 GC väg/vägar/belysning/park/trafik 19 Omsorg 11 Kollektivtrafik 4 Övrigt 14 Medeltalet för handläggningstiden är 8 månader med ett spann från 23 månader till 1 månad. Kommunen har nu att ta ställning till om medborgarens förslagsrätt (medborgarförslag) ska permanentas eller om ytterligare provperiod behövs innan slutligt beslut kan fattas i frågan. Förändringen påverkar kommunfullmäktiges arbetsordning samt reglemente för kommunstyrelsen och de gemensamma nämndsbestämmelserna. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag den 5 mars 2014, 49 Kommunfullmäktiges överläggning Yrkande Clas-Åke Sörkvist (C) föreslår bifall till beredningsförslaget. Paul Carlsson (FP) föreslår bifall till beredningsförslaget. Lennart Larson (M) föreslår bifall till beredningsförslaget. Siv Bergström (MVT) föreslår bifall till beredningsförslaget. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att medborgarens förslagsrätt i Tanums kommun permanentas. Justering (sign) Utdragsbestyrkande

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON

Närvarande ersättare: Britt Wall (s), KS Petra Sundblad (s), GN Lena Persson (s), UN Vivianne Gustavsson (s), MBN Elving Claesson (s), ON 01-12 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00 Beslutande Torbjörn Ericson (fp), KS ordförande Susanne Aronsson DeKinnaird (m), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m),

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område.

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer