Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten."

Transkript

1 Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon

2 Restaurering av vattendrag i ett landskapsperspektiv en syntes från Second International Symposium on Riverine Landscapes, Birgitta Malm Renöfält, Niclas Hjerdt & Christer Nilsson Landskapsekologigruppen, Umeå universitet NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel , fax E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2006 Elektronisk publikation Omslag: bild/illustration: Roland Jansson

4 Förord Sommaren 2004 hölls i Bredsel, Norrbotten, ett symposium med inriktningen restaurering av rinnande vatten (Second International Symposium on Riverine Landscapes, SISORL). Symposiet var det andra i raden i en serie som initierades av James Ward och Klement Tockner, EAWAG, Zürich. År 2004 stod Landskapsekologigruppen vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet som arrangörer. Symposiet samlade vattendragsforskare från hela världen, och syftet var att syntetisera det nuvarande kunskapsläget om restaurering i vattendragsekosystem, samt att utforska framtida vägar för forskningen. Sammanlagt gavs 27 muntliga presentationer och ett trettiotal postrar visades. Under symposiet hölls även ett antal workshops. Symposiet har resulterat i en rad artiklar vilka kommer att presenteras som temanummer i två vetenskapliga tidskrifter: Ecology & Society och Freshwater Biology. Denna rapport sammanfattar resultat och idéer som kom fram under de muntliga presentationerna, olika workshops och i de vetenskapliga artiklarna. Vi tackar Naturvårdsverket för ekonomiskt stöd till sammanställningen. Rapporten är uppdelad i sju olika sektioner: (1) Inledning, (2) Bedömning av restaureringsbehov, (3) Att formulera mål för restaurering, (4) Intressekonflikter, (5) Återskapande av dynamik och flöden i ett vattensystem, (6) Restaurering av biologisk mångfald samt (7) Uppföljning och utvärdering av åtgärder. Under varje rubrik ges först en bakgrund till frågeställningen och därefter mer specifika referat av relevanta presentationer från symposiet. I bilaga 1 presenteras engelska abstracts till varje muntlig presentation och i bilaga 2 ges en lista på föredragshållare och symposiedeltagare. Syftet med rapporten är ge ett underlag för att utveckla restaureringsåtgärder i rinnande vatten i Sverige. Stockholm, april 2006 Björn Risinger 3

5 FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY 9 1. INLEDNING Restaureringsmyter Myten om kopian Myten om drömmarnas fält Myten om snabbspolning Myten om kokboken Myten om styrning och kontroll: Sisyfoskomplexet Lärdom av restaureringsmyterna 17 2 BEDÖMNING AV RESTAURERINGSBEHOV Störningstyper Tröghet, resiliens och stabilitet Störningar i den osynliga zonen Miljöpåverkan av svenska vattendrag ur ett internationellt perspektiv Fiske Jordbruk Skogsbruk Vattenkraft Gruvverksamhet Bebyggelse och övrig industri Transport 29 3 ATT FORMULERA MÅL FÖR RESTAURERING Restaureringsprojektets omfattning Ursprungsförhållanden Återhämtningsvägar Prioriterade mål för restaurering 35 4 INTRESSEKONFLIKTER Social inlärning inom restaureringsprojekt Svenska erfarenheter Ekologisk miljöåterställning i Vindel- och Piteälvarna Dammutrivning i Testeboån 41 5 ÅTERSKAPANDE AV DYNAMIK OCH FLÖDEN I ETT VATTENSYSTEM Återskapande av hydrologisk konnektivitet i påverkade vattendrag Återskapande av longitudinell konnektivitet i ett vattendrag Återskapande av lateral konnektivitet Återskapande av vertikal konnektivitet 51 4

6 5.2 Återskapande av naturliga flöden Miljöanpassade flöden Holistiska modeller för miljöanpassade flöden: exempel från Sydafrika 55 6 RESTAURERING AV BIOLOGISK MÅNGFALD Centrala ekologiska teorier och begrepp Restaurering av enskilda arter Restaurering på samhälls- och ekosystemnivå Är det alltid tillräckligt att restaurera processer och strukturer? Kan arterna ta sig dit? Problem med främmande arter Att restaurera i vattendrag med en existerande störning 63 7 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER Uppföljning en bristvara Att mäta framgång Kriterier för en framgångsrik restaurering Indikatorer på en effektiv restaurering Design av uppföljningskontroller 70 REFERENSER 72 5

7 Sammanfattning Ekologisk restaurering av rinnande vatten har blivit en allt vanligare naturvårdsåtgärd, både i Sverige och globalt sett, och restaureringsekologi som forskningsfält gör allt fler landvinningar inom forskarsamhället. Detta avspeglas i uppsvinget av antalet vetenskapliga artiklar som publicerats inom ämnet under de senaste tio åren. Mycket ekologisk restaurering i vattendrag har dock skett utan någon konkret vetenskaplig grund, och den stora bristen på finansiering för uppföljning och utvärdering har också medfört att man inte kunnat dra lärdom av de projekt som genomförts. Under sommaren 2004 samlades ett 80-tal vattendragsforskare från hela världen i Bredsel, Norrbotten för att diskutera och utbyta erfarenheter om restaurering i rinnande vatten. Symposiet var givande och kreativt, och omfattade vitt skilda perspektiv på restaurering, allt från sociala och historiska aspekter till specifika åtgärder för att restaurera miljöer för enskilda arter. Denna rapport ger en bild av vad som kom fram under detta symposium. Rapporten inleds med en presentation av fem olika myter som de flesta restaureringsprojekt lider av, nämligen; (1) myten om kopian, (2) drömmarnas fält, (3) snabbspolning, (4) kokboken, och (5) styrning och kontroll, och vilken lärdom man kan dra av dessa. Dessa myter beskriver många av de fallgropar som finns när det gäller att restaurera vattendrag. Andra kapitlet av rapporten ägnas åt hur man ska bedöma restaureringsbehov i ett vattendrag. Här är typen av störning en viktig faktor. Man kan skilja ut tre, i huvudsak skilda störningstyper, nämligen pulsartad, kontinuerlig och katastrofal störning. Dessa kan förekomma i kombination eller var för sig. Påverkan från en pulsartad störning är i hög grad beroende av systemets motståndskraft och förmåga att återhämta sig. Här kan det t.ex. vara viktigt att underlätta för arterna att återkolonisera vattendraget. En kontinuerlig störning kan reducera artbestånd till lägre genomsnittsnivåer, och här kan det vara viktigt att säkerställa att befintliga bestånd inte sjunker under en livskraftig nivå. En katastrofal störning kan leda till permanenta förluster av livsmiljöer och biologisk mångfald. Här kan det vara viktigt att säkerställa arternas fortlevnad i närliggande områden för att återkolonisation ska kunna ske på sikt. Hur populationer påverkas av en störning beror i hög grad på hur känsliga de är och hur deras förmåga att återhämta sig ser ut. Tredje kapitlet ägnas åt målsättningar. När man formulerar mål för restaurering är det viktigt att ta hänsyn till projektets rumsliga omfattning för att resultatet ska bli bra. Projekt som avser att förbättra vattenkvalitet, reducera sedimenttransport etc., kan kräva storskaliga insatser eftersom detta är faktorer som påverkas av processer inom hela avrinningsområdet. För andra projekt, som t.ex. att öka vandringsmöjligheterna för fisk, kan det räcka med mindre ingrepp, som att riva enskilda vandringshinder. Många av de restaureringsprojekt som utförs idag grundar sig mer på sociala, ekonomiska och logistiska begränsningar, än på insikten om hur 6

8 ekosystemet egentligen fungerar. Man gör helt enkelt det man kan och kanske inte det man borde. Ett mer eller mindre uttalat mål för många projekt är att restaurera till ett slags naturligt ursprungsförhållande, vilket ofta är svårt att bedöma. För att ha någon möjlighet att göra detta är det viktigt att ta hänsyn till vattendragets påverkanshistoria. De flesta vattendrag har lager av mänsklig påverkan som förändrat deras form och funktion. Vattendrag är också mycket dynamiska system, som ständigt förändras av naturliga variationer i t.ex. klimat, vilket gör att ett specifikt mål för restaureringen kan vara svårbedömt. Populationer av exempelvis akvatiska evertebrater kan variera relativt starkt över tiden, beroende på vilka hydrologiska förhållanden som råder. Ett bättre alternativ kan vara att titta på återhämtningsvägar. Går systemet mot ett önskat tillstånd, eller händer något annat? Det fjärde kapitlet berör intressekonflikter i samband med restaurering. Ofta är många olika intressenter berörda av ett restaureringsprojekt, och åsikter om hur, och även att, ett projekt ska genomföras kan gå vitt isär. För att ett projekt ska ha förutsättningarna att anses som lyckat krävs ett brett engagemang och samförstånd mellan berörda grupper. Idag utförs många projekt över huvudet på dessa grupper, formellt styrt av lagar och förordningar, och diskussioner om tekniska och vetenskapliga problem sker i slutna kretsar utan insyn från allmänheten. I kapitlet ges några exempel från svenska erfarenheter i samband med ekologisk restaurering, dels ifrån det stora projektet om ekologisk återställning av Vindel- och Piteälvarna och ifrån utrivningen av en kraftverksdamm i Testeboån. Kapitel fem ägnas åt återskapande av dynamik och flöden i vattendrag. Två faktorer som är viktiga för att upprätthålla ekosystemets integritet är naturliga variationer i flöde och konnektivitet inom och mellan avrinningsområden. En stor del av kapitlet ägnas åt att beskriva konnektivitet i vattendragets rumsliga (longitudinella, laterala och vertikala) och temporala dimensioner. Här beskrivs betydelsen av vattendragets funktion som korridor, betydelsen av kontakten mellan terrestra och akvatiska omgivningar och betydelsen av kontakten mellan ytvatten och grundvatten. Detta exemplifieras med presentationer från seminariets deltagare. En allt vanligare skötselåtgärd för vattendrag med mänsklig påverkan är att miljöanpassa flöde, dvs. att låta den reglerade flödesregimen spegla faktorer som är viktiga i den naturliga regimen. De modeller som historiskt använts för att göra detta saknar ofta tillräcklig ekologisk relevans, eller är allt för organismspecifika för att omfatta hela ekosystemet. Under seminariet presenterades ett exempel på den senaste utvecklingen inom detta område, nämligen holistiska modeller för miljöanpassade flöden. Grundantagandet för dessa modeller är att alla viktiga abiotiska och biotiska komponenter i ekosystemet ska beaktas och hela flödesspektrat (rumslig variation såväl som variation i tid) utgör flödet som ska upprätthållas. Tanken bakom dessa modeller är att ekosystemen behöver en viss mängd vatten och en viss variation i vattenföringen för att kunna bestå, men att det vatten som rinner i systemet utöver detta kan nyttjas. Forskningsfronten inom detta område ligger framförallt i Sydafrika och Australien, båda länder med begränsad tillgång på vatten. I Sverige är vattentillgången sällan ett problem, men flödesregimen i många vattendrag är ändå så pass 7

9 förändrad att ekosystemet påverkas. Från skötselsynpunkt, och även i ett restaureringssammanhang är de idéer som ligger till grund för dessa modeller därför intressanta. Drivkraften bakom de flesta restaureringsprojekt är att restaurera biologisk mångfald. Kapitel sex ägnas åt betydelsen av att förstå centrala ekologiska teorier och begrepp, både när det gäller restaurering för enskilda arter, samhällen och ekosystem. Ett grundantagande för många restaureringsprojekt är att det viktigaste är att restaurera strukturer och i viss mån processer för att återställa biologisk mångfald. I kapitlet ges några exempel på varför detta antagande kanske inte alltid är tillräckligt. Kapitlet avslutas med några exempel på hur man kan restaurera i vattendrag med en befintlig störning. Det sjunde och sista kapitlet ägnas åt betydelsen av uppföljning och utvärdering. Som tidigare nämnts är det bara en bråkdel av de restaureringsprojekt som utförts som följts upp och utvärderats, vilket kan leda till att vidtagna åtgärder aldrig uppnår sitt syfte, men samma åtgärder utförs ändå rutinmässigt på fler platser. I kapitlet redovisas även att antal kriterier för att mäta framgång i ett restaureringsprojekt, och indikatorer på en effektiv restaurering. Kapitlet avslutas med ett exempel på hur man kan designa uppföljningskontroller. 8

10 Summary Ecological restoration of running waters has become an increasingly common environmental practice, both in Sweden and globally, and the field of restoration ecology is also growing within the research community. This is mirrored in the increased number of scientific articles published during the last 10 years. However, much ecological restoration of rivers has been made without any scientific basis, and the lack of funding for follow-up studies and evaluation has implied that little knowledge has been gained from completed projects. During the summer 2004 around 80 river researchers from all over the world were gathered in Bredsel, Norrbotten to discuss and share experiences from river restoration. The symposium was fruitful and creative, and comprised many different perspectives on restoration, from social and historical aspects to more specific measures for restoring habitats for single species. This report gives an image of what was presented during the symposium. The report starts with a presentation of five different myths that are embedded in most restoration projects; (1) the myth of the carbon copy, (2) the myth of the field of dreams, (3) the myth of fast forwarding, (4) the myth of the cook book, and (5) the myth of command and control, and which experiences could be gained from these. These myths describe many of the pitfalls involved in river restoration. The second chapter of the report deals with the assessment of restoration needs in a watercourse. Here the type of disturbance is important. Basically, there are three different kinds, pulse disturbance, continuous disturbance and catastrophic disturbance. These can occur in combination or individually. The impact from a pulse disturbance is largely depending on the resilience of the system. Here, it can for example be important to facilitate the recolonization of species in the river. A continuous disturbance can reduce species stands to lower average levels, and here it is important to make sure that present populations do not decrease below vital levels. A catastrophic disturbance can lead to permanent loss of habitats and biodiversity. Here, it is important to guarantee the existence of species in adjacent areas to enable future recolonization. How populations are impacted by disturbance is largely depending on how sensitive they are and on their ability to recover. The third chapter deals with objectives. When goals for restoration are formulated it is important to consider the spatial extent of the project to guarantee a good result. Project designed to improve water quality, reduce sediment transport etc., may require large-scale efforts because these factors are affected by catchmentscale processes. For other projects, such as projects designed to increase the migration possibilities for fish, it can be sufficient with smaller modifications, e.g. the removal of single obstructions to migration. Many of the restoration projects made today are based more on social, economic and logistic limitations than on insights in the functioning of ecosystems. You do what you can, maybe instead of what you should. 9

11 A more or less articulated goal for many projects is to restore to some kind of natural, original state that is often very difficult to decide. To have some possibility to achieve such a goal it is important to know the impact history of the river. Most rivers have layers of human impact that has modified their form and function. Rivers are also very dynamic systems that are constantly changing because of natural variations in for example climate, making it more difficult to set specific goals for restoration. Populations of for example aquatic invertebrates can vary strongly with time, depending of current hydrologic conditions. A better alternative can be to study recovery trajectories. Is the system moving towards a desired state, or is something else going on? The fourth chapter touches on conflicts of interest in connection to restoration. Often, many different parties are affected by a restoration project, and views on how, and even that a project will be realized can be poles apart. To succeed, a project requires much engagement and agreement within the groups involved. Today, many projects are effected above the head of these groups, formally governed by legislation and regulation, and discussion about technical and scientific problems is made within closed communities, hidden from the public. A few examples from Swedish experiences in relation to ecological restoration are given in the chapter, both from the large project about ecological restoration of the Vindel and Pite Rivers and from the removal of a hydroelectric dam in the Testebo River. Chapter five deals with the re-creation of dynamics and flows in rivers. Two important factors for the maintenance of ecosystem integrity are natural variations in flow and connectivity within and between catchment areas. A major part of the chapter is devoted to describing connectivity in the river s spatial (longitudinal, lateral and vertical) and temporal dimensions. These include the importance of corridor function and terrestrial aquatic and surface water groundwater contacts. Examples are taken from the symposium presentations. An increasingly common management practice in rivers impacted by humans is to design environmental flows, i.e. to let the regulated flow regime mirror factors that are important in the natural regime. The models used so far often suffer from too little ecological relevance, or are too organism specific to comprise the entire ecosystem. During the seminar, one example was presented of the latest development within this area, i.e. holistic models for environmental flows. The basic assumption for these models is that all important abiotic and biotic ecosystem components should be included and that the entire flow spectrum (spatial as well as temporal variation) is the flow that should be maintained. The underlying thought in these models is that the ecosystem needs a certain amount of water and a certain variation in flow to persist, but that the additional water in the system can be used. The research front in this field is in South Africa and Australia, both regions with limited water supply. In Sweden water supply is seldom a problem but the flow regime in many rivers is still so modified that the ecosystem is affected. From a management point of view, and also in a restoration context, the ideas behind these models are interesting. The driving force behind most restoration projects is the restoration of biodiversity. Chapter six deals with the importance of understanding central ecological 10

12 theories and concepts in relation to restoration on species, community and ecosystem levels. A basic assumption for many restoration projects is that it is most important to restore structures and to some extent processes to re-establish biodiversity. In this chapter, some examples are given on why this assumption may not be sufficient. The chapter is concluded by some examples on how rivers with a current disturbance can be restored. The seventh and last chapter deals with the importance of follow-up and evaluation. As mentioned earlier, only a small fraction of completed restoration projects have been followed up and evaluated, implying that measures taken might never reach their goal, but still the same measures are used routinely at many sites. The chapter also describes a number of criteria that can be used for measuring success in restoration projects, and indicators of effective restoration. The chapter is concluded with examples on how follow-up studies can be designed. 11

13 1. Inledning I takt med att jordens befolkning ökar och vår energianvändning blir allt större ökar trycket på jordens vattenresurser. Samtidigt har insikten ökat om konsekvenserna av vår vattenanvändning. Över hälften (172 av 292) av jordens större vattendrag är påverkade av dammar (Nilsson m.fl. 2005b) och hälften av jordens tillgängliga sötvattensresurser är på något sätt berörda av mänsklig aktivitet, en siffra som beräknas stiga till 70 % år 2025 (Postel m.fl. 1996). Denna påverkan har lett till en degradering av ekosystem och dramatiska förluster av biologisk mångfald (Dudgeon 2000, Pringle m.fl. 2000, Rosenberg m.fl. 2000). Den forskning om ekologin i rinnande vatten som bedrivits under de senaste fem decennierna har ökat vår förståelse om hur dessa ekologiska system fungerar och vilka behov de har av vatten, näring och energi. I många länder håller lagstiftning och regler på att förändras med målsättningen att höja den ekologiska statusen hos påverkade vatten. Sverige har genom undertecknandet av EU:s ramdirektiv för vatten (EC 2000) åtagit sig att sköta vattnen på ett ekologiskt hållbart sätt, och att inom ramen för vad som är samhällsekonomiskt hållbart se till att de håller en god ekologisk status. Restaurering av påverkade vattendrag är en viktig del av detta arbete och har också en framträdande plats i de miljömål riksdagen beslutade om år Antal restaureringsprojekt Antal restaureringsprojekt Antal tidningsartiklar rörande restaurering Antal vetenskapliga artiklar rörande restaurering Antal artiklar År Figur 1.1. Ett ökat intresse för vattendragsrestaurering avspeglar sig i ett ökat antal genomförda projekt och publicerade artiklar i tidningar och vetenskapliga tidskrifter om restaurering under det senaste årtiondet. Figuren modifierad från Bernhardt m.fl. (2005). 12

14 1999. Restaurering av rinnande vatten har blivit allt vanligare globalt sett och det finns ett ökande intresse för detta både hos politiker och hos förvaltare av vattenresurser. Även inom forskarsamhället har intresset för restaurering av rinnande vatten fått ett rejält uppsving (Fig. 1.1). År 1999 förutsade en författare i tidskriften Science att restaurering av rinnande vatten kommer att bli ett av de vetenskapsområden som kommer att utvecklas starkt under det kommande decenniet (Anonym 1999). Anledningen till detta är att vi nu kan applicera de samlade kunskaper som finns om ekosystemet, för att på så sätt hjälpa till att utforma effektiva restaureringsåtgärder. Men restaurering är också ett spännande forskningsfält för ekologer, där man får en chans att testa och utveckla ekologiska teorier (Palmer m.fl. 1997). Restaurering i sin snävaste definition innebär att man återställer ett påverkat system till sin ursprungliga form, innan det påverkats av människan (Bradshaw 1997). I realiteten är detta sällan möjligt. Kanske saknas kunskap om hur systemet en gång sett ut, kanske har en del av de arter som ingått i systemet gått förlorade eller kanske innebär en sådan åtgärd alltför stora samhällsekonomiska kostnader. En annan försvårande faktor är att miljön runt om restaureringsobjektet troligen förändrats. Kanske är också klimatet och hydrologin annorlunda. Detta betyder inte att rehabilitering av påverkade vattendrag är omöjlig. Många förbättringar kan göras med den kunskap som finns om hur rinnande vatten fungerar och de krav på vattenanvändning som finns i samhället. 1.1 Restaureringsmyter Hilderbrand m.fl. (2005) redogör för fem olika myter som de flesta restaureringsprojekt tycks lida av i någon utsträckning (Tabell 1.1). De anser att det är viktigt att identifiera och diskutera dessa myter eftersom de förklarar hur restaureringsstrategier läggs fram, utformas och förverkligas. Myterna belyser Tabell 1.1. Sammanfattning av fem vanliga myter inom restaurering av ekosystem. Efter Hilderbrand m.fl. (2005). Restaureringsmyt Kopian Drömmarnas fält Snabbspolning Kokboken Styrning och kontroll: Sisyfoskomplexet Kortfattad innebörd Ekosystemets struktur är förutsägbar och enbart ett optimalt slutligt tillstånd existerar. Om den fysiska och kemiska miljön restaureras så återhämtar sig arterna av egen kraft. Successionsprocesser och utveckling av ekosystem kan accelereras på konstgjord väg. Överdriven tilltro till olika metoder utan tillräcklig uppföljning. Naturen går att kontrollera och problem kan åtgärdas genom behandling av symptom. 13

15 grundläggande antaganden inom ekologisk restaurering som vanligen ligger dolda.den första myten, den om kopian, förekommer framför allt när man ställer upp mål för restaureringen men påverkar även själva utvärderingsfasen. Denna myt är nära kopplad till de andra fyra myterna som omfattar själva restaurerings- och ledningsarbetet: Drömmarnas fält, snabbspolning, kokboken, och styrning och kontroll: Sisyfoskomplexet Myten om kopian Denna myt hävdar att vi fullständigt kan restaurera ett ekosystem till dess ursprungliga form och funktion och har sitt ursprung i Clements (1936) tankesätt att ekosystem alltid utvecklas på ett förutsägbart sätt mot ett slutgiltigt, statiskt och optimalt tillstånd. En störning av ett sådant ekosystem återföljs alltid av en successiv återhämtning mot det ursprungliga, optimala tillståndet. Denna myt genomsyrar alltjämt de flesta restaureringsprojekt eftersom restaurering från början bygger på klassiska ekologiska teorier om organismsamhällens succession och funktionella samband. Ett växande antal studier visar dock att restaureringsprocessen ofta skiljer sig från den naturliga successionsprocessen (Zedler 2000). De flesta landskap är dessutom en mosaik av vegetationstyper som förändras i både tid och rum och det är inte realistiskt att identifiera ett enda slutgiltigt tillstånd hos ekosystemet. Myten om kopian har medfört att målsättningen hos restaureringsprojekt ofta likställs med det opåverkade tillstånd som rådde före människans ankomst. Eftersom grundförutsättningarna för ett sådant ekosystem förändrats markant under modern tid, exempelvis genom klimatförändringar, försurning av nederbörden, etablering av främmande arter m.m., så är detta mål praktiskt omöjligt att uppnå. Det är mer realistiskt och lönsamt att acceptera ett dynamiskt och föränderligt ekosystem där man försöker återställa grundläggande processer i största möjliga utsträckning inom ramen för de begränsningar som finns. Myten om kopian utnyttjas även av resursintensiva industrier som använder argumentet för exploatering av naturresurser. Ett vanligt argument är att exploatering bör tillåtas eftersom miljöpåverkade ekosystem senare kan restaureras till sitt ursprungliga tillstånd. Dessa tankegångar cirkulerade i Sverige under vattenkraftsdebatten på 1970-talet, då kraftindustrin hävdade att man kan låna en älv för vattenkraftsproduktion när elbehovet är stort och återlämna den i ursprungligt skick senare. På liknande sätt används myten för kompensationsåtgärder när man vill exploatera ett naturområde, framför allt när det gäller våtmarksområden. Ett lagligt kryphål för exploatering har uppfunnits genom att hävda att man kan kompensera förlusten av ett naturområde med skapandet av ett motsvarande område med liknande funktion och naturvärden. Oftast misslyckas denna strategi och våtmarksområden fortsätter att utsättas för ett hårt exploateringstryck Myten om drömmarnas fält Denna myt har tagit sitt namn från den amerikanska filmen med samma namn (eng: Field of Dreams) och innebär att arter återhämtar sig självmant om bara de fysiska och kemiska livsmiljöerna och/eller processerna restaureras. Detta kan exempelvis innebära att återställa skogsbränder eller hydrologiska flödesvariationer för att på 14

16 så sätt indirekt återskapa biologiska samhällen. Det grundläggande antagandet är att strukturen hos ett ekosystem alltid utvecklas på ett bestämt och repeterbart sätt som utesluter all osäkerhet. Problemet med denna myt är att strukturen hos ekosystem ofta har en komplex utveckling med slumpartade inslag. Två ekosystem med identiska ursprungsförhållanden kan utvecklas på olika sätt. Rosgens (1994, 1998) metod för restaurering av vattendrag är ett tydligt exempel på en strategi som grundas på myten om drömmarnas fält. Denna restaureringsmetod är vanligt förekommande i USA men lägger tyngdpunkten på att återskapa olika fysiska attribut hos vattendraget utan att ägna någon större uppmärksamhet åt ekologiska följdreaktioner. Återskapandet av fysiska och kemiska attribut och processer är en viktig grundförutsättning men leder inte alltid till återhämtning av biotiska strukturer och samband. Accepterandet av denna myt är inte desto mindre lockande för planerare och finansiärer av restaureringsprojekt eftersom det innebär en tids- och kostnadsbesparing. Det är sannolikt den främsta anledningen till att myten används i så många restaureringsprojekt Myten om snabbspolning Dobson m.fl. (1997) uppskattar de tidsintervall som krävs för att olika delar av ekosystem ska återhämta sig av egen kraft. Det kan röra sig om enstaka år, Återhämtningstid (år) Blixtnedslag Trädfall Jordskred Meteornedslag Industri föroreningar Grundvatten exploatering Urbanisering Modernt Vulkanutbrott jordbruk Över- - Försurning svämmning Tsunami Oljeutsläpp 0,001 0,01 0, Rumslig skala (km 2 ) Figur 1.2: Sambandet mellan den rumsliga omfattningen av naturliga (ellipser ) och antropogena (rektanglar) störningar och uppskattad återhämtningstid. Modifierad efter Dobson m.fl decennier, århundraden eller årtusenden (Figur 1.2). De menar att dessa långa återhämtningstider beror på specifika problem som går att identifiera och komma över med punktinsatser. Dessa insatser är mest effektiva om de härmar naturliga processer. Ett huvudsyfte med ekologisk restaurering är således att identifiera och genomföra dessa insatser, som en slags katalysator, för ekosystemens återhämtning (Dobson m.fl. 1997). 15

17 Hilderbrand m.fl. (2005) betvivlar att man kan påskynda återhämtningsprocessen genom manipulation, t.ex. genom att föra in arter som man förväntar sig ska finnas i systemet. De hävdar att denna myt bygger på antagandet att vi kan återskapa nyckelprocesser och länkar mellan organismsamhällen och den fysiska miljön. Tyvärr leder detta antagande ofta till besvikelse eftersom det finns få vetenskapligt publicerade bevis för att det går att skynda på successionsprocesser eller återskapandet av andra funktioner. Trots att en återhämtning kan ta minst 5 15 år genomförs de flesta ekologiska restaureringsprojekt med betydligt kortsiktigare planering Myten om kokboken När en restaureringsmetod varit framgångsrik i ett område finns en lockelse i att tillämpa samma metod i andra områden. Själva kärnan i modern vetenskap framhåller att alla resultat ska gå att reproducera, och förespråkare för kokboksmyten antar att liknande ekosystem och fysiska miljöer reagerar på liknande, förutsägbara sätt. Detta kan vara en rimlig tes att utgå från, men även i miljöer som liknar varandra kan det pågå långsamma processer som skiljer sig betydligt, t.ex. lagringen av kol, och därför kan samma restaureringsteknik få olika följder i olika system. Svårigheterna uppstår när man inte tar hänsyn till osäkerhetsfaktorer i restaureringsarbetet utan genomdriver projekt utan anpassning till lokala förutsättningar. Ofta förekommer kokboksmyten i ingenjörsstyrda restaureringsprojekt där det finns en stark tradition av att följa olika standardförfaranden för att lösa tekniska frågeställningar. Rosgens (1998) restaureringsmetoder är ett exempel på kokboksförfarande i vattendrag. För projektledare med begränsade ekologiska kunskaper, tid och pengar, kan kokboksvarianten vara det enda realistiska alternativet. Det är rimligt att anta att något som fungerat på en plats även kan ge resultat i andra sammanhang, och ofta kan detta definitivt vara att föredra framför nollalternativet, dvs. att inte göra något alls. Den framförda kritiken mot kokboksmyten handlar till största delen om att inte överanvända metoder utan att ta hänsyn till de osäkerheter som uppstår till följd av varierande lokala förhållanden. En restaureringsstrategi som försöker identifiera och efterlikna naturliga förlopp har större möjligheter att lyckas på ett sätt som kan förstärka systemets förmåga att absorbera störningar (resiliens). I praktiken kan detta innebära att man regelbundet utvärderar resultatet av en restaurering och gör korrigeringar vid behov (s.k. adaptiv restaurering) Myten om styrning och kontroll: Sisyfoskomplexet Det är en vanlig föreställning att upprepad manipulering och justering av ekosystem krävs för att säkerställa mål för restaurering. Sisyfos, kung av Korinth i den grekiska mytologin, blir dömd av Zeus att för evigt rulla en sten uppför en kulle och varje gång rullade stenen ner igen. Orsaken till att stenen rullade ner var kullens lutning och avsaknaden av avsatser där Sisyfos skulle ha kunnat hämta krafter. Men Sisyfos angrep inte orsaken till problemet utan enbart symptomet, det faktum att stenen rullade ner. Med samma kortsiktiga tänkande genomförs många ingrepp i våra ekosystem där man behandlar symptomen snarare än orsakerna till olika pro- 16

18 blem. Successivt medför dessa ingrepp att systemets resiliens reduceras eftersom systemet inte tillåts variera eller anpassa sitt tillstånd till de yttre omständigheterna. Följderna kan bli att ekosystemet antar nya, oattraktiva former som inte längre går att korrigera med vanliga metoder. Sisyfoskomplexet inträffar när man försöker hålla ett naturligt, dynamiskt ekosystem i ett statiskt läge, alternativt låsa fast ekosystemet i en övergångsfas. Ett visst mått av manipulation och korrigering behövs i restaureringsarbetet men man bör undvika aktiviteter som har långsiktiga effekter och reducerar den naturliga variationen hos olika processer, t.ex. skogsbränder eller hydrologiska flödesvariationer. Restaurering av vattendrag i tätbyggda områden faller ofta offer för Sisyfoskomplexet. Oönskade erosionsprocesser uppstår inte sällan när växande delar av avrinningsområdet asfalteras och flödesförändringarna blir mer abrupta. De flesta restaureringsprojekt inriktar sig på att stabilisera strömfåran och begränsa erosionen utan att ta hänsyn till bakomliggande orsaker till problemen. 1.2 Lärdom av restaureringsmyterna Hilderbrand m.fl. (2005) argumenterar att insikten om myter kan hjälpa till att förbättra utsikterna för framgångsrika restaureringsprojekt. Ett vanligt förekommande tema i myterna är vår oförmåga att handskas med osäkerhetsfaktorer i restaureringsarbetet. Detta resulterar ofta i överraskningar och misslyckanden eftersom vi inte lyckats (åter)skapa ett ekosystem som kan hantera förändringar eller slumpartade företeelser. En bättre strategi vore att öka ekosystemets resiliens genom att förvänta oss överraskningar. En sådan resiliensinriktad restaureringsmetod kan öka systemets förmåga att anpassa sig till framtida förändringar och bör baseras på en mängd olika metoder, funktioner och organismsamhällen. Om man väljer att betrakta restaurering från ett resiliensperspektiv kan man se den som ett experiment i kontinuerligt anpassad projektledning där arbetet hela tiden omvärderas och anpassas till gällande förutsättningar. Ett sådant arbetssätt garanterar både lyhördhet och en växande kunskap om ekologiska samband. Ett alternativt arbetssätt är att applicera en mängd olika tekniker och metoder inom samma restaureringsprojekt, utvärdera dessa parallellt, och därigenom öka förståelsen om ekologiska samband. Om det visar sig att flera metoder fungerar har man dessutom fått flera fungerande alternativ för framtida restaureringsprojekt. En annan fördel med att använda olika restaureringsmetoder är att dessa områden sannolikt påverkas olika och återhämtar sig olika av framtida störningar, och på så sätt ökar systemets totala resiliens. En restaurering som maximerar antalet arter i systemet kan exempelvis förbättra systemets resiliens. Kännedom om de vanligaste restaureringsmyterna kan även vara till hjälp för uppställningen av restaureringsmål. Det faktum att något ursprungligt, opåverkat och naturligt stadium egentligen aldrig existerat betyder att vi inte ska sikta mot ett enda slutmål utan tillåta flera alternativa mål med liknande funktionella och struk- 17

19 turella värden. En sådan strategi kan även förhindra intressekonflikter mellan myndigheter, frivilligorganisationer och markägare. Hilderbrand m.fl. (2005) ger exempel på ännu en myt som genomsyrar vår syn på tillvaron: myten om den bioniska världen. Denna myt präglas av en övertro på teknikens möjligheter. Exempelvis anses problemen med befolkningsökning, begränsade naturresurser, och miljöförstöring kunna lösas med tekniska och vetenskapliga metoder. I denna världsåskådning kan alla miljöpåverkade ekosystem snabbt och effektivt återställas till sina ursprungstillstånd och vi kan därför fortsätta med en ohållbar samhällsutveckling tills marknadskrafterna anser att det är dags att agera. Detta är naturligtvis en praktisk föreställning för politiker och företagare som inte vill ta ett miljöansvar. De empiriska stöden för en sådan världsbild är dock mycket svaga. 18

20 2 Bedömning av restaureringsbehov Samhället och miljön har formats av tillgången på och fördelningen av sötvatten. Förändringar i vattnets kvalitet, tillgång och fördelning, både pågående och kommande, hotar både miljön och våra levnadsvillkor. I de flesta av jordens länder uppstår med jämna mellanrum vattenbrist och problem med vattenkvaliteten. Jordbruksaktiviteter använder den största delen av världens vattenresurser (Dudgeon 2005). På den politiska dagordningen hamnar vattenbehoven hos akvatiska ekosystem oftast i skuggan av människans behov. Trycket från människor som i allt större utsträckning bosätter sig i städer tvingar politiska ledare att prioritera ekonomisk tillväxt framför miljöskydd, framför allt i växande delar av Asien (Dudgeon 2005). Miljölagstiftningen i asiatiska länder kan fungera tillfredställande för att kontrollera punktvisa föroreningar i avrinningsområden, men har liten möjlighet att förhindra stora diffusa föroreningskällor från t.ex. jordbruk och bebyggelse längs stora vattendrag som Ganges och Gula floden (Dudgeon 2005). Alltför ofta misslyckas vi med att jämka vår samhällsutveckling med förmågan hos akvatiska ekosystem att absorbera olika miljöstörningar. Hur motståndskraftigt är ett ekosystem mot förändringar av den fysiska miljön? Går det att återställa funktionen hos ekosystem som (för)störts, och i så fall hur? Dudgeon (2005) hävdar att vi i första hand bör försöka identifiera de egenskaper som bidrar till att göra vissa ekosystem motståndskraftiga mot störningar, samt de egenskaper som gör ekosystem sårbara för störningar, och att sedan använda denna kunskap för att optimera restaureringsprojekt. Uttrycket virtuellt vattendrag (eng: virtual river) används av Wohl (2001) för att beskriva föreställningen om vattendrag som påverkats av mänskliga aktiviteter, ofta i hög utsträckning, men som delvis återhämtat sig och därför av många upplevs som naturliga. Ett kanske mer adekvat uttryck är vattendrag med en dold eller latent påverkan (eng. compromised river; Wohl 2005). Ett vattendrag med latent påverkan har ofta ett förenklat men attraktivt utseende men saknar ett fungerande ekosystem eftersom de hydrologiska och geomorfologiska processer som skapar och upprätthåller livsmiljöer genom naturliga störningar inte längre fungerar (Wohl 2005). Wohl hävdar att vår uppfattning om vattendrag är viktig i restaureringsdebatten eftersom den ofta ligger till grund för politiska beslut om restaureringsbehov och dessutom formar de planerade arbetsinsatserna. I Sverige finns många vattendrag med latent påverkan och miljön i de flesta av dessa skulle kunna förbättras avsevärt av restaureringsarbeten. Samhällets begränsade ekonomiska resurser för miljövård innebär dock att man måste prioritera vissa vattendrag framför andra. Grunderna för hur anslag beviljas är idag svåra att redogöra för. Ofta är det en kombination av olika samhällsekonomiska faktorer som leder till beviljade anslag (Fig. 2.1). En viktig faktor är pådrivande 19

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5770 DECEMBER 2007 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till

Läs mer

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90

Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 Vattenkraft miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Slutrapport, etapp 3, Elforsk rapport 10:90 B. Kriström, O. Calles, L. Greenberg, K. Leonardsson, A. Paulrud, B. Ranneby och S. Sandberg

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

R-12-06. Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut. Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan. April 2012

R-12-06. Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut. Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan. April 2012 R-12-06 Tidsperspektiven i svenska samhällsbeslut Sven Ove Hansson, Kungliga Tekniska Högskolan April 2012 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24

Läs mer

Markägares motiv för att anlägga våtmarker

Markägares motiv för att anlägga våtmarker Markägares motiv för att anlägga våtmarker Anna Hansson Eja Pedersen Stefan Weisner Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad, 2010 1 (27) Högskolan i Halmstad, 2010 Omslagsfoto: Eja Pedersen 2 (27) Sammanfattning

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Hållbarhetens lokala horisont. Forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling

Hållbarhetens lokala horisont. Forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling Hållbarhetens lokala horisont Forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling RAPPORT 5674 JANUARI 2007 Forskning om kommunernas arbete med miljö och hållbar utveckling NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT ATT SÄKRA VATTENRESURSER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Till läsaren: Denna policy brief är ett initiativ av klustergruppen för klimat, vatten och sårbarhet som administreras av Swedish Water House (SWH). SWHs

Läs mer

Att förstå miljökompensation

Att förstå miljökompensation Idag finns krav på miljökompensation i en rad EUdirektiv liksom i miljöbalken. Trots det har miljökompensation inte fått någon större uppmärksamhet. Detta är synd framför allt då kompensation riktar in

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket Ekologisk restaurering av vattendrag Naturvårdsverket & Fiskeriverket är indelad i 6 kapitel och avsedd att sitta i en pärm med 6 flikar, en flik per kapitel. Manualen kommer att uppdateras och kompletteras

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer