r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl Beslutat Per Ulfsbo (fp) Bo Fahlström (s) Torsten Boiertz (s) Hannah HelIgren (s) Krister Rydholm (kd) Britt Antonsson (kd) MatiIda Fransson (mp) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare Övriga närvarande Eva Gullberg Barbara Engbom Wiola Svensson Claes Sjökvist Hans Ahlsen föredragande sekreterare tf stadsbibliotekschef kultur- och ungdomssekreterare anläggningschef Justerare Justeringens plats och tid MatiIda Fransson (mp) Kultur- och fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-17 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidskontoret r'i't,6, vs ~ tbarbara Engbom I utd~sbestyrkande

2 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (23) besöker Tennis-/Badmintonhallen där de båda föreningar som bedriver verksamhet hälsar välkommen och berättar om sin verksamhet. Både Tranås Badmintonklubb och Tranås Lawntennisklubb rapporterar man har en positiv medlemsutveckling. Per-Åke Johansson, Tranås Badmintonklubb och Peter Gerdin, Tranås Lawntennisklubb visar runt i hallen som byggdes 1978 (två banor) och byggdes till med en bana De anser föreningarna har bra förutsättningar spela både badminton och tennis eftersom hallen är avsedd för deras sporter. Hallen är överlag väl underhållen, det stora bekymret för tillfället är golvet är utslitet och behöver omgående bytas ut. Skador uppstår till följd av golvet som även ger belastningsproblem för de tränande. Tennis-/Badmintonhallen ägs och drivs av Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen som är en kommunal stiftelse med stor medverkan av de båda föreningarna..--" /

3 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) Avd A: KS- och KF-ärenden 1 Dnr 12/10 Begäran om höjning av taxa för konstgräsplan, AU 1 Begäran höja taxa Tranås Fotbollsförening (TFF) har framfört begäran få höja taxan för uthyrning av konstgräsplanen till föreningar och organisationer inom Tranås kommun från 265:- till 300:-. Motiveringen är efter ett års verksamhet på den nya konstgräsplanen konstaterar TFF klubbens totala kostnad för konstgräsplan minus intäkter från skolan och föreningar utslaget per timma uppgår till ca 341 :-ltim. Observera då ingår ej hyran för omklädningsrummen. TFF kommer ta 600:-/tim till föreningar utanför kommunen. TFF sköter konstgräsplanen med hjälp aven anställd vaktmästare anställd året runt. TFF betalar separat hyra för omklädningsbyggnaden, städar själva och sköter hela anläggningen där även kansliet med konferensrum är inrymt. Tecknat avtal Ett avtal avseende konstgräsplan och övriga fotbollsplaner på Bredstorps Idrottsplats mellan Tranås kommun, (kommunen) och Tranås Fotbollsförening (TFF) undertecknades Enligt avtalet ansvarar TFF för drift och skötsel av den nya konstgräsplanen samtidigt som ett hyresavtal avseende samtliga fotbollsplaner i tätorten tecknades. Kommunen skall svara för drift och skötsel av övriga fotbollsplaner på Bredstorps lp. I det tecknade avtalet förbinder sig TFF svara för uthyrning av fotbollsplanerna till andra organisationer och föreningar där intäkterna tillfaller TFF, exklusive friidrottsplanen som nyttjas i samråd mellan TFF och TAlF friidrott. I avtalet finns angivet under "Pris för uthyrning" följande timpriser gäller för föreningar och organisationer inom Tranås kommun: Plan med grus eller naturgräs enligt kommunens taxa (145:-/tim 2010) Plan med konstgräs 265:-/tim (taxa skall fastställas av Kommunfullmäktige) Vid uthyrning till föreningar och organisationer utanför kommunen gäller marknadspris. Detta pris sätts av TFF. Förvaltningens yttrande Föreningar som hyr konstgräsplanen förväntar sig möjlighet kunna klä om och duscha. Det bör ingå i hyran. Förvaltningen gör bedömningen det är rimligt höja taxa för konstgräsplan inkl. dusch- och omklädningsrum till 300:-/tim för föreningar inom Tranås kommun gälla från och med IJ~SSign IUtdragSbeStyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (23) Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden godkänna TFF:s begäran om höjning av taxa för uthyrning av konstgräsplan till föreningar och organisationer inom Tranås kommun. Den nya taxan ändras från 265:-/tim till 300:-/tim inklusive dusch- och omklädningsrum gälla från och med överlämna TFF:s begäran om höjning av taxa för konstgräsplan till kommunfullmäktige för beslut. diskuterar ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I :-ni I I

5 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (23) 2 Dnr 13/10 Omföring investeringsmedel, AU 2 beslutade , 115 begära få flytta över ej utnyttjade investeringsmedel under 2009 till Vid årets bokslut kan konstateras några påbörjade projekt ej är avslutade. Förvaltningen har tagit fram en förteckning på de projekt där investeringsmedel behöver flyttas över till 2010 för kunna slutföra projekten. Återstår av budget Projekt 2402 El, Hätte 250 tkr 19,1 tkr Projekt 2410 Ventilation Tennis-Badminton 350 tkr 210,7tkr Projekt 2411 Entre Hockey, projektering 150 tkr 150 tkr Projekt 2445 Hätte övernningsstugor 450 tkr 127,4 tkr Förslag till beslut: beslutar, som komplement till tidigare beslut begära få flytta över investeringsmedel för: projekt 2402: 19,1 tkr projekt 2410: 210,7 tkr projekt 2411: 150 tkr projekt 2445: 127,4 tkr Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. ~. J I

6 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (23) 3 Dnr 1/10 Ekonomisk redovisni ng, AU 3 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna efterleva 1 % -målet. Se bilaga. Förvaltningschef Eva Gullberg redovisar för preliminärt ekonomiskt utfall för Den ekonomiska rapporten avseende uppvisar ett utfall på ett överskott betydligt över 1 %. Enligt kommunfullmäktiges beslut får nämnderna ta med till år 2010 skillnad mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram. s AU beslutar föreslå med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Till sammanträdet har förvaltningen gjort en skriftlig sammanställning på ökade intäkter och kostnader mot budget. Se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen var ålagd spara 1 %. Utfall budget 96 % (inklusive kapitaltjänstkostnader). 1 % av överskottet härrör från kapitaltjänst. Aterstår 2 % sparad på verksamheten (ca 600 tkr). Att förvaltningen gör ett överskott på 2 % beror på hela ungdomspotten ej använts inom kulturavdelningen, tillfälliga lägre lönekostnader inom administration samt lägre lönekostnader på biblioteket vid pensionsavgång samt intäkt från EU-valet. Den procent som förvaltningen var ålagd spara härrör från Stöd till studieorganisationer (342,5 tkr) Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.,,

7 ~. TRANAs KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 7 (23) Sammanträdesdalum 4 Dnr 1/10 s styrkort, AU 4 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningen har svårigheter kunna lämna rättvisa styr- och måltal för till exempel nöjdkundenkät i kultur- och fritidsnämndens styrkort. Det material som förvaltningen har är inte tillförlitligt på grund av ett mycket litet antal kunder har besvarat enkäterna. Förvaltningschefen önskar därför revidera styrkortet så tillförlitliga styr- och måltal kan redovisas. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden stryka nöjdkundenkät på styrkortet. förvaltningen får i uppdrag revidera styr- och måltal i kultur- och fritidsnämndens styrkort till nämndsammanträdet den 8 februari. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg föreslår nämnden diskuterar mer ingående vilka styrtai som bör styra verksamheterna. Kultur och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet.

8 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (23) 5 Dnr11/10 Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen, AU 5 I s investeringsplan 2011 finns bland annat önskemålet "Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen" med tkr. Sammanlagt finns behov under 2011 av olika investeringsprojekt med summa tkr. Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen beslutade informera kultur- och fritidsnämnden omläggning av golv i hallen är brådskande och det inte kan vänta till Tennis- och badmintonklubben vädjar till kultur- och fritidsnämnden prioritera ett nytt golv under Se bilaga. Det nuvarande golvet har en beräknad livslängd på 10 år och det är 12 år sedan det las in. Både underlaget och golvman är utslitet. Till följd av det undermåliga och "farliga" golvet har antalet skador bland spelare ökat. Skaderisken medför Tennis-/badmintonhallen tappar i raktivitet och därmed intäkter. Kostnad för ett nytt golv på alla tre banor som är lämpligt för både tennisoch badmintonspel uppgår till tkr. Då ingår även ett nytt sviktande underlag. Om det inte finns något annat alternativ önskar Tranås Lawntennisklubben och Badmintonklubben undersöka möjligheten låna till ett nytt golv. Vad skulle ett lån kosta stiftelsen? Är det möjligt för stiftelsen få kommunal borgen? Kommunfullmäktige beslutade fastställa investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden till tkr för både 2010 och Kultur-och fritidsnämnden fick i uppdrag redovisa till kommunstyrelsen prioriteringar inom tilldelade investeringsramar för 2010 och 2011 senast beslutade ge arbetsutskottet delegation göra nödvändiga prioriteringar i 2010 samt 2011 års investeringsbudget. s AU beslutade i investeringsbudget för 2010 skall ingå: 50 tkr konstinköp, 650 tkr byte lastare, 100 tkr bandysarg, 600 tkr entre ishockey. Totalt 1400 tkr (tidigare har kommunfullmäktige beslutat 100 tkr till fontän skall tas från kultur- och fritidsnämnden) i investeringsbudget för 2011 skall ingå: 100 tkr markytor tennisbanor, 300 tkr asfalt alla parkeringar, 75 tkr asfalt runt bandyplan, 50 tkr fotbollsmål, 55 tkr tippkärra, 100 tkr elbil, 500 tkr konstinköp, 70 tkr matchklocka idrottshall, 50 tkr div utrustning idrottshall, inredning fritidsgård 200 tkr. Totalt tkr. större investeringar rörande Bredstorp som eventuellt behöver göras i samverkan med Tranåsbostäder är: Golv i tennis-/badmintonhallen tkr, bör göras 2010 Tredje isyta. Förstudie pågår, bör utföras 2011 eller senare Förvaltningens yttrande Tranås Lawntennisklubb har ca 200 medlemmar mellan 4 och 65 år. 3 lag är anmälda i seriespel under 2009/2010. Tranås Badmintonklubb har ett 100 tal medlemmar i klubben och numera ett serielag i division 3. Klubbarna ordnar flera större 2-3 dagarstävlingar under året med deltagare ~ / 1 /'

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (23) från övriga Sverige. Förutom de tävlande medföljer föräldrar och syskon som övernar, äter och shoppar i Tranås. Enskilda tranåsbor, företag samt skolor hyr både stående tider och strötimmar för spel i Tennis /Badmintonhallen. Hallen är öppen kl dagligen vilket innebär en god tillgänglighet. Hallen är dessutom tillgänglig för funktionshindrade. Eventuella skador som spelarna kan ådra sig kan innebära sjukskrivningar och kostnader för sjukvården. Dessa eventuella skador motverkar Tranås näringslivs arbete för ett friskare Tranås. En omläggning av golv bör göras under sommaren 2010 när tävlingssäsongen ligger nere för inte störa aktiviteterna i hallen. Att satsa på kultur och fritid innebär förtydliga bilden av Tranås som en intressant kommun bo i, arbeta i och besöka. Aktiviteter och anläggningar i Tranås bör präglas aven god tillgänglighet, funktionell standard och fungera som sociala mötesplatser. En raktiv Tennis-/badmintonhall är viktig för Tranåsbor och omläggning av golv kan anses främja och stödja tillväxtmålets intensioner "20000 invånare år 2025". Förslag till beslut Förvaltningen föreslår 3 olika alternativ. Alt 1 kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel ur potten för tillväxtbefrämjande åtgärder till omläggning av golv i Tennis-/badmintonhallen med tkr under Alt 2 om tillväxtmedel inte beviljas ansöka om kommunal borgen för Stiftelsen Tennis /badmintonhallen (1 200 tkr) och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag med 156 tkr för 2011 till Stiftelsen T/B-hallen täcka räntor och avskrivningar/amorteringar. Alt 3 kommunfullmäktige ger Tranåsbostäder i uppdrag genom ett avtal bekosta och genomföra en omläggning av golv och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag 2011 till Stiftelsen Tennis-/badmintonhallen täcka hyreskostnad till Tranåsbostäder avseende kostnader för räntor och avskrivningar/ amorteringar. s AU beslutar föreslå förorda alternativ 2 i förvaltningens förslag. tillskriva kommunstyrelsen om beslut i ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I ---r-- I

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanlrädesdalum 6 Dnr 2/10 Motion ang. gruppboende för ensamkom mande flykti ngbarn I kufnau 6 kf 196/09 I I sin motion berör socialdemokraterna problematiken med få till stånd ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Tranås kommun. Därför föreslår socialdemokraterna kommunledningskontoret snarast utreder möjligheten ta emot ensamkommande flyktingbarn i syfte starta ett gruppboende i Tranås kommun. Se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningens yttrande: Socialdemokraterna har under flera år försökt få till stånd ett mottagande av flyktingbarn i Tranås kommun. De har förstått det är svårt finna familjehem för dessa barn och därför föreslår de kommunen inrättar ett gruppboende med förslagsvis 5-8 platser. Denna lösning ger en god ekonomi och innebär ett flertal arbetstillfällen i tillväxtkommunen Tranås. Som grädden på moset blir vi fler invånare också vilket vi i dagsläget ser ut behöva. Denna fråga är inte enbart en socialnämndsfråga utan berör flera nämnder såsom skola, fritid och kultur m.m. Därför anser socialdemokraterna frågan snarast skall utredas på en kommunövergripande nivå. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) skall handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket. Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för mottagandet. Se bilaga. Förslag till beslut: Om Tranås kommun beslutar ta emot en grupp av ensamkommande flyktingbarn är naturligtvis Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde viktig hos barnen eftersom det är viktigt för alla individer få en social roll i samhället. Det gäller tillgodose barnens behov och intressen? Vill de utöva idrott, musik mm? Alla som någon gång varit medlem i en förening vet man där snabbt får en social närvaro och trygghet som ofta räcker långt. Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till besvarande av motionen Tranås kommun skall ta emot ett hanterbart antal ensamkommande flyktingbarn under förutsättningen kommunen först utreder ansvaret kring ett mottagande. kultur- och fritidsförvaltningen kan vara behjälplig under vistelsen med de kontakter och den kompetens som finns inom förvaltningen.

11 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (23) s AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden besvara motionen enligt förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I I

12 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (23) Sammanlrädesdatum 7 Dnr 14/10 Utbyggnad entre och installation av hiss i ishallen, AU 7 I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2010 finns 600 tkr anslaget till en ny entre och 120 tkr till installation av hiss. Projektering av utbyggnad entre och installation av hiss har gjorts av TAIF Ishockey. Utbyggnadsyta 252 m 2. Pris: 776 tkr. Priset inkluderar byggmaterial och byggarbetskostnad. Tillkommer kostnad för grävning ca 10 tkr, elarbeten ca tkr samt inköp av entrespärrar. Hiss finns men behöver anpassas och byggas om för ca 20 tkr. Stiftelsen uppskar det fas ca tkr. Stiftelsen Bredstorpshallen beslutade ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka möjligheten för stiftelsen låna till överskjutande kostnad. Se bilaga. s AU beslutar föreslå tillskriva kommunfullmäktige om möjligheten för Stiftelsen Bredstorpshallen låna ca tkr till utbyggnad entre med kommunal borgen. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg redovisar ärendet. Den kostnadskalkyl som presenterats för Stiftelsen Bredstorpshallen är inte fullständig och underlag för kunna göra upphandling bör upprättas. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ärendet återremitteras. beslutar återremittera ärendet i avvaktan på ytterligare kostnadsutredning.

13 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (23) Avd B: Kultur- och fritidsnämndsärenden 8 Dnr 161/09 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO:s skrivelse, AU 8 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO- Tranås Höglandet har i skrivelse bett få träffa angående nämndens beslut halvera bidraget till studieförbunden. Se bilaga. beslutade betala ut halva bidraget till studieförbunden under våren 2009 och den andra hälften utbetalas hösten 2009 under förutsättning förändringarna inom Hätte CampingiSjökrog skapar ekonomiskt utrymme för det. Se bilaga. SSO önskar svar på följande frågor: Har en konsekvensanalys gjorts inför beslutet halvera? Hur kan Studieförbunden ställas ekonomiskt mot företagen Hätte CampingiSjökrogen? Får SISU del av Studieförbundens medel? Rekommendation från Folkbildningsförbundet Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU idrottsutbildarna har inkommit från Folkbildningsförbundet. Dnr 173/09. Folkbildningsförbundet vill återigen aktualisera sin tidigare rekommendation innebärande SISU inte längre bör komma i fråga för de bidrag på regional nivå som fördelas till studieförbund. Se bilaga. Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna har inkommit med en skrivelse med anledning av de uppfar allt fler signaler om missförstånd och faktafel samt det finns en del oklarheter kring stödet till SISU. De vill klargöra regeringen tydligt fastställer SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som bedriver folkbildning med ett statsbidrag. Dnr 165/09. Se bilaga. Till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottssammanträde har representanter för studieförbunden bjudits in för dialog. De olika studieförbunden presenterar sig kort och talar om nyttan med studieförbundens verksamheter. Uppskningsvis räknar man med varje kommunal krona som satsas på de lokala studieförbunden uppväxlas 4-7 kronor med bidrag från stat och landsting. Förvaltningens yttrande Förvaltningen gjorde en utredning 2008 av bidragen till studieförbund i Tranås kommun. Utredningen visade studiestödet är det område som visat sig ligga förhållandevis högt jämfört med andra bidrag. Dnr 123/08. Se bilaga. beslutade inrätta ett särskilt bidragsstöd i syfte användas till Tranås kommuns idrottsföreningars studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. 23,3 procent av anslaget till studieförbundsverksamhet avses för ändamålet. Avsikten är

14 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (23) Sammanlrädesdatum träffa avtal med olika målsättningar varje år. beslutade förnya avtalet med SISU idrottsutbildarna i Småland. I kultur- och fritidsnämndens budget för 2010 är Studieförbundsstödet lika med utbetalat stöd 2009, det vill säga motsvarande halverat bidragsstöd 343 tkr. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden utser en kontaktpolitiker i studieförbundsfrågor. Kultur och fritidsnämnden beslutar nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden avvaktar utse en kontaktpolitiker i studieförbund. A /1/

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (23) 9 Dnr 181/09 Ansökan om bidrag för öppen ungdomsverksamhet från Brunnsparkskyrkan. AU 9 Brunnsparkskyrkan ansöker härmed om ett bidrag till ungdomsgårdsverksamhet för vårterminen 2010 på :-. Se bilaga. I nuläget jobbar förvaltningen med få till stånd en lokal för den framtida kommunalt drivna ungdomsgården som nämnden under 2009 beslutat om. Det kommer vid uppstarten uppstå stora engångskostnader i nya lokaler: hyra, ombyggnad, innehåll, verksamhet m m. Detta innebär det inte finns något extra utrymme budgeterat för bidrag till annan verksamhet utöver det som Studiefrämjandet och Kraftverket driver fram till öppnandet av den kommunala fritidsgården. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden för närvarande avslå Brunnsparkskyrkans ansökan med motiveringen man ej har utrymme i budgeten stödja ytterligare öppen ungdomsverksamhet under Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (23) 10 Dnr 15/10 Granskning enligt Kvalitetskontrollplan, AU 10 a) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av delegationsordningen göras 1g/år. Rapport Vid stickprovskontroll av konstinköp finner förvaltningen Delegationsordningen följs. b) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall beslutsuppföljning av nämndbeslut avrapporteras 4 gånger per år. Rapport Genomförda och pågående ärenden som kultur- och fritidsnämnden beslutat om rapporteras kontinuerligt under året vid varje sammanträde. Gällande 2009 finns inget övrigt rapportera. c) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av upphandling/inköp göras 2 ggr/år. Rapport Vid stickprovskontroller av inköp finner förvaltningen inköp gjorts enligt Tranås kommuns avtal med leverantörer. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden med godkännande lägga granskningsrapporten till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I

17 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (23) 11 Dnr 16/10 Kurser och konferenser! AU 11 Inbjudan har kommit till Halmstadskonferensen april Framtid för folkbibliotek. "Frihet, jämlikhet och facebook". Se bilaga. Fritidschefernas nätverk i Jönköpings län anordnar en studieresa för politiker och tjänstemän april på Lundsbrunn i Västergötland. Föreläsare under de två dagarna blir skarasonen Bert Carlsson och professor från Örebro Nikos Teodorakis (den senare vilken intresserat sig för ungdomsfrågor) och eventuellt någon från SKL. Det finns därutöver flera intressanta platser besöka i omgivningarna, förutom lyssna till föredragshållarna. Transporten kommer i år ske med bil från vardera kommun - eventuellt samåkning. Resans prisberäknas till 3500 kr per person. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar efterhöra intresse bland kultur- och fritidsnämndens ledamöter delta i de två olika konferenserna. Kultur och fritidsnämnden beslutar anmäla 2 personer till Halmstadskonferensen april anmäla 3 personer till Fritidschefernas nätverk i Jönköpings läns studieresa april IJust=-es sign I

18 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (23) 12 Dnr 6/10 Solarieverksamhet i kommunal regi, AU 12 Sedan nämndens beslut om införa en 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier så har från Strålsäkerhetsmyndigheten inkommit med uppmaning helt avstå från erbjuda solarieverksamhet. Se bilaga. I kommuner runt om i landet diskuteras lämpligheten tillhanda solarier i kommunägda lokaler. Vissa kommuner har tagit beslut om upphöra med solarieverksamhet och vissa inför 18 årsgräns. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar överlämna ärendet utan eget yttrande. Nämnden diskuterar åter frågan om kommunen skall tillhandahålla möjlighet sola i solarium. Under sammanträdet läggs två förslag. Yrkanden 1. MatiIda Fransson (mp) och Britt Antonsson (kd) ställer som förslag slopa solarierna helt. 2. Hannah Heligren (s), Torsten Boiertz (s) och Krister Rydholm (m) anser nämndens tidigare beslut med 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts skall gälla. Ordförande ställer proposition på Matiida Franssons (mp) och Britt Antonssons (kd) yrkande. Ordförande finner kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå yrkandet. Ordförande ställer proposition på Hannah HelIgrens (s), Torsten Boiertz och Krister Rydholms (m) yrkande och finner kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla yrkandet. beslutar 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts gäller. Britt Antonsson (kd) och Matiida Fransson (mp) reserverar sig mot beslutet. IJusterares ~i~n I

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (23) 13 Dnr 29/10 Nominering till Jönköpings läns folkrörelsearkiv Jönköpings läns folkrörelsearkivs valberedning informerar i skrivelse det är dags nominera förtroendevalda till uppdrag inför föreningens årsmöte. Se bilaga. Nämnden finner folkrörelsearkivet bedriver en angelägen verksamhet. Ingen av de närvarande har dock möjlighet åta sig ytterligare uppdrag. beslutar avstå nominera.

20 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (23) 14 Dnr 30/10 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde sker en genomgång av de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga.

21 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (23) Sammanlrädesdatum 15 Förvaltningschef vid Kultur- och fritidsförvaltningen Ordförande Per Ulfsbo informerar kommunchef Roger Westman och personalavdelningen har beslutat inleda arbete med rekrytering av ny förvaltningschef. Eva Gullberg har ett tidsbegränsat förordnande som kultur- och fritidschef fram till 28/2-10. Eva Gullbergs förordnande som förvaltningschef förlängs fram till dess rekryteringsprocessen är avslutad. beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna. e-t-.. J fl a

22 TRANÅS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 22 (23) Sammanlrädesdalum 16 Rapporter! AU 18 Hätte Sjökrog Förvaltningschef Eva Gullberg redogör för planerna sälja Hätte Sjökrog. Se bilaga. Fritid Öppet brev angående istider. Se bilaga. Hans Ahlsen, anläggningschef och Eva Gullberg redogör för kontakter med Tranås konståkningsklubb, Tranås BoiS Bandyklubb och TAIF Ishockey angående träningsmöjligheter. Förvaltningen har som ambition arbeta för förbättra konståkningsklubbens träningsmöjligheter. Skrivelse angående badplats i Tärenäs. Se bilaga. Hans Ahlsen rapporterar från kontakt med representanter för Linderås kommundelsförening samt Adelöv-Linderås hembygdsförening. Ett sammanträffande planeras för reda ut hur förhållandet på badplatsen kan förbättras. Hans Ahlsen, anläggningschef, rapporterar arbetet med ta bort bryggan i Trollsjön påbörjas under vecka 6. Kontakter med Tranåsbostäder angående utbyggnad av personalutrymme i simhallen pågår. Vidare rapporteras snö håller på skottas av taken på kommunens idrottsanläggningar. Ungdom Signerat Tranås Posten - angående fritidsgård och kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Ulfsbos svar. Se bilagor. Lokal till fritidsgård. Förvaltningen väntar besked angående möjlighet hyra eller köpa Televerkets lokal av Telia Sanera. Barbara Engbom och Claes Sjökvist har upprättat program med sportlovsaktiviteter. Se bilaga. Kultur Piratensällskapet planerar besök i sommenbygden 31 juli- 1 augusti Se bilaga. Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist rapporterar Tranås bland annat kommer stå för kostnaden för en tur med ångbåten S/S Boxholm II i samband med besöket. Joe Laberos planerade föreställning den 12 maj är inställd p g a för få sålda biljetter. Claes Sjökvist rapporterar en vernissage av Lennart Gustavssons fotouställning kommer hållas den 20 mars på Eriksbergs Museum. Handikapp Hannah HelIgren rapporterar från Lokala handikapprådet. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. I I

23 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (23) 17 Anmälningsärenden, AU 19 Anmäldes och lades till handlingarna: a) s AU-protokoll b) s AU-protokoll c) s protokoll d) Kultur- och fritidsförvaltning. Yttrandeangående finansiering av informationsskyltar. e) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis enligt ordningslagen, Nyårsfirande med fyrverkeri. Dnr 188/09 D Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende - inrätta ett personalutrymme för simhallspersonalen. Dm g) Ungdomsstyrelsen. Ungdomsenkät Lupp h) Polismyndigheten i Jönköpings län. Yttrande över ansökan ang föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm i) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm j) Jönköpings Läns Museum. Arkeologisk förundersökning vid Säby kyrka, Tranås socken, 2009:95.

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer