r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl Beslutat Per Ulfsbo (fp) Bo Fahlström (s) Torsten Boiertz (s) Hannah HelIgren (s) Krister Rydholm (kd) Britt Antonsson (kd) MatiIda Fransson (mp) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare Övriga närvarande Eva Gullberg Barbara Engbom Wiola Svensson Claes Sjökvist Hans Ahlsen föredragande sekreterare tf stadsbibliotekschef kultur- och ungdomssekreterare anläggningschef Justerare Justeringens plats och tid MatiIda Fransson (mp) Kultur- och fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-17 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidskontoret r'i't,6, vs ~ tbarbara Engbom I utd~sbestyrkande

2 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (23) besöker Tennis-/Badmintonhallen där de båda föreningar som bedriver verksamhet hälsar välkommen och berättar om sin verksamhet. Både Tranås Badmintonklubb och Tranås Lawntennisklubb rapporterar man har en positiv medlemsutveckling. Per-Åke Johansson, Tranås Badmintonklubb och Peter Gerdin, Tranås Lawntennisklubb visar runt i hallen som byggdes 1978 (två banor) och byggdes till med en bana De anser föreningarna har bra förutsättningar spela både badminton och tennis eftersom hallen är avsedd för deras sporter. Hallen är överlag väl underhållen, det stora bekymret för tillfället är golvet är utslitet och behöver omgående bytas ut. Skador uppstår till följd av golvet som även ger belastningsproblem för de tränande. Tennis-/Badmintonhallen ägs och drivs av Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen som är en kommunal stiftelse med stor medverkan av de båda föreningarna..--" /

3 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) Avd A: KS- och KF-ärenden 1 Dnr 12/10 Begäran om höjning av taxa för konstgräsplan, AU 1 Begäran höja taxa Tranås Fotbollsförening (TFF) har framfört begäran få höja taxan för uthyrning av konstgräsplanen till föreningar och organisationer inom Tranås kommun från 265:- till 300:-. Motiveringen är efter ett års verksamhet på den nya konstgräsplanen konstaterar TFF klubbens totala kostnad för konstgräsplan minus intäkter från skolan och föreningar utslaget per timma uppgår till ca 341 :-ltim. Observera då ingår ej hyran för omklädningsrummen. TFF kommer ta 600:-/tim till föreningar utanför kommunen. TFF sköter konstgräsplanen med hjälp aven anställd vaktmästare anställd året runt. TFF betalar separat hyra för omklädningsbyggnaden, städar själva och sköter hela anläggningen där även kansliet med konferensrum är inrymt. Tecknat avtal Ett avtal avseende konstgräsplan och övriga fotbollsplaner på Bredstorps Idrottsplats mellan Tranås kommun, (kommunen) och Tranås Fotbollsförening (TFF) undertecknades Enligt avtalet ansvarar TFF för drift och skötsel av den nya konstgräsplanen samtidigt som ett hyresavtal avseende samtliga fotbollsplaner i tätorten tecknades. Kommunen skall svara för drift och skötsel av övriga fotbollsplaner på Bredstorps lp. I det tecknade avtalet förbinder sig TFF svara för uthyrning av fotbollsplanerna till andra organisationer och föreningar där intäkterna tillfaller TFF, exklusive friidrottsplanen som nyttjas i samråd mellan TFF och TAlF friidrott. I avtalet finns angivet under "Pris för uthyrning" följande timpriser gäller för föreningar och organisationer inom Tranås kommun: Plan med grus eller naturgräs enligt kommunens taxa (145:-/tim 2010) Plan med konstgräs 265:-/tim (taxa skall fastställas av Kommunfullmäktige) Vid uthyrning till föreningar och organisationer utanför kommunen gäller marknadspris. Detta pris sätts av TFF. Förvaltningens yttrande Föreningar som hyr konstgräsplanen förväntar sig möjlighet kunna klä om och duscha. Det bör ingå i hyran. Förvaltningen gör bedömningen det är rimligt höja taxa för konstgräsplan inkl. dusch- och omklädningsrum till 300:-/tim för föreningar inom Tranås kommun gälla från och med IJ~SSign IUtdragSbeStyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (23) Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden godkänna TFF:s begäran om höjning av taxa för uthyrning av konstgräsplan till föreningar och organisationer inom Tranås kommun. Den nya taxan ändras från 265:-/tim till 300:-/tim inklusive dusch- och omklädningsrum gälla från och med överlämna TFF:s begäran om höjning av taxa för konstgräsplan till kommunfullmäktige för beslut. diskuterar ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I :-ni I I

5 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (23) 2 Dnr 13/10 Omföring investeringsmedel, AU 2 beslutade , 115 begära få flytta över ej utnyttjade investeringsmedel under 2009 till Vid årets bokslut kan konstateras några påbörjade projekt ej är avslutade. Förvaltningen har tagit fram en förteckning på de projekt där investeringsmedel behöver flyttas över till 2010 för kunna slutföra projekten. Återstår av budget Projekt 2402 El, Hätte 250 tkr 19,1 tkr Projekt 2410 Ventilation Tennis-Badminton 350 tkr 210,7tkr Projekt 2411 Entre Hockey, projektering 150 tkr 150 tkr Projekt 2445 Hätte övernningsstugor 450 tkr 127,4 tkr Förslag till beslut: beslutar, som komplement till tidigare beslut begära få flytta över investeringsmedel för: projekt 2402: 19,1 tkr projekt 2410: 210,7 tkr projekt 2411: 150 tkr projekt 2445: 127,4 tkr Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. ~. J I

6 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (23) 3 Dnr 1/10 Ekonomisk redovisni ng, AU 3 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna efterleva 1 % -målet. Se bilaga. Förvaltningschef Eva Gullberg redovisar för preliminärt ekonomiskt utfall för Den ekonomiska rapporten avseende uppvisar ett utfall på ett överskott betydligt över 1 %. Enligt kommunfullmäktiges beslut får nämnderna ta med till år 2010 skillnad mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram. s AU beslutar föreslå med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Till sammanträdet har förvaltningen gjort en skriftlig sammanställning på ökade intäkter och kostnader mot budget. Se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen var ålagd spara 1 %. Utfall budget 96 % (inklusive kapitaltjänstkostnader). 1 % av överskottet härrör från kapitaltjänst. Aterstår 2 % sparad på verksamheten (ca 600 tkr). Att förvaltningen gör ett överskott på 2 % beror på hela ungdomspotten ej använts inom kulturavdelningen, tillfälliga lägre lönekostnader inom administration samt lägre lönekostnader på biblioteket vid pensionsavgång samt intäkt från EU-valet. Den procent som förvaltningen var ålagd spara härrör från Stöd till studieorganisationer (342,5 tkr) Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.,,

7 ~. TRANAs KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 7 (23) Sammanträdesdalum 4 Dnr 1/10 s styrkort, AU 4 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningen har svårigheter kunna lämna rättvisa styr- och måltal för till exempel nöjdkundenkät i kultur- och fritidsnämndens styrkort. Det material som förvaltningen har är inte tillförlitligt på grund av ett mycket litet antal kunder har besvarat enkäterna. Förvaltningschefen önskar därför revidera styrkortet så tillförlitliga styr- och måltal kan redovisas. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden stryka nöjdkundenkät på styrkortet. förvaltningen får i uppdrag revidera styr- och måltal i kultur- och fritidsnämndens styrkort till nämndsammanträdet den 8 februari. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg föreslår nämnden diskuterar mer ingående vilka styrtai som bör styra verksamheterna. Kultur och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet.

8 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (23) 5 Dnr11/10 Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen, AU 5 I s investeringsplan 2011 finns bland annat önskemålet "Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen" med tkr. Sammanlagt finns behov under 2011 av olika investeringsprojekt med summa tkr. Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen beslutade informera kultur- och fritidsnämnden omläggning av golv i hallen är brådskande och det inte kan vänta till Tennis- och badmintonklubben vädjar till kultur- och fritidsnämnden prioritera ett nytt golv under Se bilaga. Det nuvarande golvet har en beräknad livslängd på 10 år och det är 12 år sedan det las in. Både underlaget och golvman är utslitet. Till följd av det undermåliga och "farliga" golvet har antalet skador bland spelare ökat. Skaderisken medför Tennis-/badmintonhallen tappar i raktivitet och därmed intäkter. Kostnad för ett nytt golv på alla tre banor som är lämpligt för både tennisoch badmintonspel uppgår till tkr. Då ingår även ett nytt sviktande underlag. Om det inte finns något annat alternativ önskar Tranås Lawntennisklubben och Badmintonklubben undersöka möjligheten låna till ett nytt golv. Vad skulle ett lån kosta stiftelsen? Är det möjligt för stiftelsen få kommunal borgen? Kommunfullmäktige beslutade fastställa investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden till tkr för både 2010 och Kultur-och fritidsnämnden fick i uppdrag redovisa till kommunstyrelsen prioriteringar inom tilldelade investeringsramar för 2010 och 2011 senast beslutade ge arbetsutskottet delegation göra nödvändiga prioriteringar i 2010 samt 2011 års investeringsbudget. s AU beslutade i investeringsbudget för 2010 skall ingå: 50 tkr konstinköp, 650 tkr byte lastare, 100 tkr bandysarg, 600 tkr entre ishockey. Totalt 1400 tkr (tidigare har kommunfullmäktige beslutat 100 tkr till fontän skall tas från kultur- och fritidsnämnden) i investeringsbudget för 2011 skall ingå: 100 tkr markytor tennisbanor, 300 tkr asfalt alla parkeringar, 75 tkr asfalt runt bandyplan, 50 tkr fotbollsmål, 55 tkr tippkärra, 100 tkr elbil, 500 tkr konstinköp, 70 tkr matchklocka idrottshall, 50 tkr div utrustning idrottshall, inredning fritidsgård 200 tkr. Totalt tkr. större investeringar rörande Bredstorp som eventuellt behöver göras i samverkan med Tranåsbostäder är: Golv i tennis-/badmintonhallen tkr, bör göras 2010 Tredje isyta. Förstudie pågår, bör utföras 2011 eller senare Förvaltningens yttrande Tranås Lawntennisklubb har ca 200 medlemmar mellan 4 och 65 år. 3 lag är anmälda i seriespel under 2009/2010. Tranås Badmintonklubb har ett 100 tal medlemmar i klubben och numera ett serielag i division 3. Klubbarna ordnar flera större 2-3 dagarstävlingar under året med deltagare ~ / 1 /'

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (23) från övriga Sverige. Förutom de tävlande medföljer föräldrar och syskon som övernar, äter och shoppar i Tranås. Enskilda tranåsbor, företag samt skolor hyr både stående tider och strötimmar för spel i Tennis /Badmintonhallen. Hallen är öppen kl dagligen vilket innebär en god tillgänglighet. Hallen är dessutom tillgänglig för funktionshindrade. Eventuella skador som spelarna kan ådra sig kan innebära sjukskrivningar och kostnader för sjukvården. Dessa eventuella skador motverkar Tranås näringslivs arbete för ett friskare Tranås. En omläggning av golv bör göras under sommaren 2010 när tävlingssäsongen ligger nere för inte störa aktiviteterna i hallen. Att satsa på kultur och fritid innebär förtydliga bilden av Tranås som en intressant kommun bo i, arbeta i och besöka. Aktiviteter och anläggningar i Tranås bör präglas aven god tillgänglighet, funktionell standard och fungera som sociala mötesplatser. En raktiv Tennis-/badmintonhall är viktig för Tranåsbor och omläggning av golv kan anses främja och stödja tillväxtmålets intensioner "20000 invånare år 2025". Förslag till beslut Förvaltningen föreslår 3 olika alternativ. Alt 1 kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel ur potten för tillväxtbefrämjande åtgärder till omläggning av golv i Tennis-/badmintonhallen med tkr under Alt 2 om tillväxtmedel inte beviljas ansöka om kommunal borgen för Stiftelsen Tennis /badmintonhallen (1 200 tkr) och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag med 156 tkr för 2011 till Stiftelsen T/B-hallen täcka räntor och avskrivningar/amorteringar. Alt 3 kommunfullmäktige ger Tranåsbostäder i uppdrag genom ett avtal bekosta och genomföra en omläggning av golv och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag 2011 till Stiftelsen Tennis-/badmintonhallen täcka hyreskostnad till Tranåsbostäder avseende kostnader för räntor och avskrivningar/ amorteringar. s AU beslutar föreslå förorda alternativ 2 i förvaltningens förslag. tillskriva kommunstyrelsen om beslut i ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I ---r-- I

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanlrädesdalum 6 Dnr 2/10 Motion ang. gruppboende för ensamkom mande flykti ngbarn I kufnau 6 kf 196/09 I I sin motion berör socialdemokraterna problematiken med få till stånd ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Tranås kommun. Därför föreslår socialdemokraterna kommunledningskontoret snarast utreder möjligheten ta emot ensamkommande flyktingbarn i syfte starta ett gruppboende i Tranås kommun. Se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningens yttrande: Socialdemokraterna har under flera år försökt få till stånd ett mottagande av flyktingbarn i Tranås kommun. De har förstått det är svårt finna familjehem för dessa barn och därför föreslår de kommunen inrättar ett gruppboende med förslagsvis 5-8 platser. Denna lösning ger en god ekonomi och innebär ett flertal arbetstillfällen i tillväxtkommunen Tranås. Som grädden på moset blir vi fler invånare också vilket vi i dagsläget ser ut behöva. Denna fråga är inte enbart en socialnämndsfråga utan berör flera nämnder såsom skola, fritid och kultur m.m. Därför anser socialdemokraterna frågan snarast skall utredas på en kommunövergripande nivå. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) skall handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket. Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för mottagandet. Se bilaga. Förslag till beslut: Om Tranås kommun beslutar ta emot en grupp av ensamkommande flyktingbarn är naturligtvis Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde viktig hos barnen eftersom det är viktigt för alla individer få en social roll i samhället. Det gäller tillgodose barnens behov och intressen? Vill de utöva idrott, musik mm? Alla som någon gång varit medlem i en förening vet man där snabbt får en social närvaro och trygghet som ofta räcker långt. Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till besvarande av motionen Tranås kommun skall ta emot ett hanterbart antal ensamkommande flyktingbarn under förutsättningen kommunen först utreder ansvaret kring ett mottagande. kultur- och fritidsförvaltningen kan vara behjälplig under vistelsen med de kontakter och den kompetens som finns inom förvaltningen.

11 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (23) s AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden besvara motionen enligt förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I I

12 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (23) Sammanlrädesdatum 7 Dnr 14/10 Utbyggnad entre och installation av hiss i ishallen, AU 7 I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2010 finns 600 tkr anslaget till en ny entre och 120 tkr till installation av hiss. Projektering av utbyggnad entre och installation av hiss har gjorts av TAIF Ishockey. Utbyggnadsyta 252 m 2. Pris: 776 tkr. Priset inkluderar byggmaterial och byggarbetskostnad. Tillkommer kostnad för grävning ca 10 tkr, elarbeten ca tkr samt inköp av entrespärrar. Hiss finns men behöver anpassas och byggas om för ca 20 tkr. Stiftelsen uppskar det fas ca tkr. Stiftelsen Bredstorpshallen beslutade ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka möjligheten för stiftelsen låna till överskjutande kostnad. Se bilaga. s AU beslutar föreslå tillskriva kommunfullmäktige om möjligheten för Stiftelsen Bredstorpshallen låna ca tkr till utbyggnad entre med kommunal borgen. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg redovisar ärendet. Den kostnadskalkyl som presenterats för Stiftelsen Bredstorpshallen är inte fullständig och underlag för kunna göra upphandling bör upprättas. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ärendet återremitteras. beslutar återremittera ärendet i avvaktan på ytterligare kostnadsutredning.

13 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (23) Avd B: Kultur- och fritidsnämndsärenden 8 Dnr 161/09 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO:s skrivelse, AU 8 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO- Tranås Höglandet har i skrivelse bett få träffa angående nämndens beslut halvera bidraget till studieförbunden. Se bilaga. beslutade betala ut halva bidraget till studieförbunden under våren 2009 och den andra hälften utbetalas hösten 2009 under förutsättning förändringarna inom Hätte CampingiSjökrog skapar ekonomiskt utrymme för det. Se bilaga. SSO önskar svar på följande frågor: Har en konsekvensanalys gjorts inför beslutet halvera? Hur kan Studieförbunden ställas ekonomiskt mot företagen Hätte CampingiSjökrogen? Får SISU del av Studieförbundens medel? Rekommendation från Folkbildningsförbundet Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU idrottsutbildarna har inkommit från Folkbildningsförbundet. Dnr 173/09. Folkbildningsförbundet vill återigen aktualisera sin tidigare rekommendation innebärande SISU inte längre bör komma i fråga för de bidrag på regional nivå som fördelas till studieförbund. Se bilaga. Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna har inkommit med en skrivelse med anledning av de uppfar allt fler signaler om missförstånd och faktafel samt det finns en del oklarheter kring stödet till SISU. De vill klargöra regeringen tydligt fastställer SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som bedriver folkbildning med ett statsbidrag. Dnr 165/09. Se bilaga. Till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottssammanträde har representanter för studieförbunden bjudits in för dialog. De olika studieförbunden presenterar sig kort och talar om nyttan med studieförbundens verksamheter. Uppskningsvis räknar man med varje kommunal krona som satsas på de lokala studieförbunden uppväxlas 4-7 kronor med bidrag från stat och landsting. Förvaltningens yttrande Förvaltningen gjorde en utredning 2008 av bidragen till studieförbund i Tranås kommun. Utredningen visade studiestödet är det område som visat sig ligga förhållandevis högt jämfört med andra bidrag. Dnr 123/08. Se bilaga. beslutade inrätta ett särskilt bidragsstöd i syfte användas till Tranås kommuns idrottsföreningars studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. 23,3 procent av anslaget till studieförbundsverksamhet avses för ändamålet. Avsikten är

14 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (23) Sammanlrädesdatum träffa avtal med olika målsättningar varje år. beslutade förnya avtalet med SISU idrottsutbildarna i Småland. I kultur- och fritidsnämndens budget för 2010 är Studieförbundsstödet lika med utbetalat stöd 2009, det vill säga motsvarande halverat bidragsstöd 343 tkr. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden utser en kontaktpolitiker i studieförbundsfrågor. Kultur och fritidsnämnden beslutar nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden avvaktar utse en kontaktpolitiker i studieförbund. A /1/

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (23) 9 Dnr 181/09 Ansökan om bidrag för öppen ungdomsverksamhet från Brunnsparkskyrkan. AU 9 Brunnsparkskyrkan ansöker härmed om ett bidrag till ungdomsgårdsverksamhet för vårterminen 2010 på :-. Se bilaga. I nuläget jobbar förvaltningen med få till stånd en lokal för den framtida kommunalt drivna ungdomsgården som nämnden under 2009 beslutat om. Det kommer vid uppstarten uppstå stora engångskostnader i nya lokaler: hyra, ombyggnad, innehåll, verksamhet m m. Detta innebär det inte finns något extra utrymme budgeterat för bidrag till annan verksamhet utöver det som Studiefrämjandet och Kraftverket driver fram till öppnandet av den kommunala fritidsgården. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden för närvarande avslå Brunnsparkskyrkans ansökan med motiveringen man ej har utrymme i budgeten stödja ytterligare öppen ungdomsverksamhet under Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (23) 10 Dnr 15/10 Granskning enligt Kvalitetskontrollplan, AU 10 a) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av delegationsordningen göras 1g/år. Rapport Vid stickprovskontroll av konstinköp finner förvaltningen Delegationsordningen följs. b) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall beslutsuppföljning av nämndbeslut avrapporteras 4 gånger per år. Rapport Genomförda och pågående ärenden som kultur- och fritidsnämnden beslutat om rapporteras kontinuerligt under året vid varje sammanträde. Gällande 2009 finns inget övrigt rapportera. c) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av upphandling/inköp göras 2 ggr/år. Rapport Vid stickprovskontroller av inköp finner förvaltningen inköp gjorts enligt Tranås kommuns avtal med leverantörer. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden med godkännande lägga granskningsrapporten till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I

17 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (23) 11 Dnr 16/10 Kurser och konferenser! AU 11 Inbjudan har kommit till Halmstadskonferensen april Framtid för folkbibliotek. "Frihet, jämlikhet och facebook". Se bilaga. Fritidschefernas nätverk i Jönköpings län anordnar en studieresa för politiker och tjänstemän april på Lundsbrunn i Västergötland. Föreläsare under de två dagarna blir skarasonen Bert Carlsson och professor från Örebro Nikos Teodorakis (den senare vilken intresserat sig för ungdomsfrågor) och eventuellt någon från SKL. Det finns därutöver flera intressanta platser besöka i omgivningarna, förutom lyssna till föredragshållarna. Transporten kommer i år ske med bil från vardera kommun - eventuellt samåkning. Resans prisberäknas till 3500 kr per person. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar efterhöra intresse bland kultur- och fritidsnämndens ledamöter delta i de två olika konferenserna. Kultur och fritidsnämnden beslutar anmäla 2 personer till Halmstadskonferensen april anmäla 3 personer till Fritidschefernas nätverk i Jönköpings läns studieresa april IJust=-es sign I

18 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (23) 12 Dnr 6/10 Solarieverksamhet i kommunal regi, AU 12 Sedan nämndens beslut om införa en 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier så har från Strålsäkerhetsmyndigheten inkommit med uppmaning helt avstå från erbjuda solarieverksamhet. Se bilaga. I kommuner runt om i landet diskuteras lämpligheten tillhanda solarier i kommunägda lokaler. Vissa kommuner har tagit beslut om upphöra med solarieverksamhet och vissa inför 18 årsgräns. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar överlämna ärendet utan eget yttrande. Nämnden diskuterar åter frågan om kommunen skall tillhandahålla möjlighet sola i solarium. Under sammanträdet läggs två förslag. Yrkanden 1. MatiIda Fransson (mp) och Britt Antonsson (kd) ställer som förslag slopa solarierna helt. 2. Hannah Heligren (s), Torsten Boiertz (s) och Krister Rydholm (m) anser nämndens tidigare beslut med 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts skall gälla. Ordförande ställer proposition på Matiida Franssons (mp) och Britt Antonssons (kd) yrkande. Ordförande finner kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå yrkandet. Ordförande ställer proposition på Hannah HelIgrens (s), Torsten Boiertz och Krister Rydholms (m) yrkande och finner kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla yrkandet. beslutar 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts gäller. Britt Antonsson (kd) och Matiida Fransson (mp) reserverar sig mot beslutet. IJusterares ~i~n I

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (23) 13 Dnr 29/10 Nominering till Jönköpings läns folkrörelsearkiv Jönköpings läns folkrörelsearkivs valberedning informerar i skrivelse det är dags nominera förtroendevalda till uppdrag inför föreningens årsmöte. Se bilaga. Nämnden finner folkrörelsearkivet bedriver en angelägen verksamhet. Ingen av de närvarande har dock möjlighet åta sig ytterligare uppdrag. beslutar avstå nominera.

20 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (23) 14 Dnr 30/10 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde sker en genomgång av de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga.

21 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (23) Sammanlrädesdatum 15 Förvaltningschef vid Kultur- och fritidsförvaltningen Ordförande Per Ulfsbo informerar kommunchef Roger Westman och personalavdelningen har beslutat inleda arbete med rekrytering av ny förvaltningschef. Eva Gullberg har ett tidsbegränsat förordnande som kultur- och fritidschef fram till 28/2-10. Eva Gullbergs förordnande som förvaltningschef förlängs fram till dess rekryteringsprocessen är avslutad. beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna. e-t-.. J fl a

22 TRANÅS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 22 (23) Sammanlrädesdalum 16 Rapporter! AU 18 Hätte Sjökrog Förvaltningschef Eva Gullberg redogör för planerna sälja Hätte Sjökrog. Se bilaga. Fritid Öppet brev angående istider. Se bilaga. Hans Ahlsen, anläggningschef och Eva Gullberg redogör för kontakter med Tranås konståkningsklubb, Tranås BoiS Bandyklubb och TAIF Ishockey angående träningsmöjligheter. Förvaltningen har som ambition arbeta för förbättra konståkningsklubbens träningsmöjligheter. Skrivelse angående badplats i Tärenäs. Se bilaga. Hans Ahlsen rapporterar från kontakt med representanter för Linderås kommundelsförening samt Adelöv-Linderås hembygdsförening. Ett sammanträffande planeras för reda ut hur förhållandet på badplatsen kan förbättras. Hans Ahlsen, anläggningschef, rapporterar arbetet med ta bort bryggan i Trollsjön påbörjas under vecka 6. Kontakter med Tranåsbostäder angående utbyggnad av personalutrymme i simhallen pågår. Vidare rapporteras snö håller på skottas av taken på kommunens idrottsanläggningar. Ungdom Signerat Tranås Posten - angående fritidsgård och kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Ulfsbos svar. Se bilagor. Lokal till fritidsgård. Förvaltningen väntar besked angående möjlighet hyra eller köpa Televerkets lokal av Telia Sanera. Barbara Engbom och Claes Sjökvist har upprättat program med sportlovsaktiviteter. Se bilaga. Kultur Piratensällskapet planerar besök i sommenbygden 31 juli- 1 augusti Se bilaga. Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist rapporterar Tranås bland annat kommer stå för kostnaden för en tur med ångbåten S/S Boxholm II i samband med besöket. Joe Laberos planerade föreställning den 12 maj är inställd p g a för få sålda biljetter. Claes Sjökvist rapporterar en vernissage av Lennart Gustavssons fotouställning kommer hållas den 20 mars på Eriksbergs Museum. Handikapp Hannah HelIgren rapporterar från Lokala handikapprådet. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. I I

23 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (23) 17 Anmälningsärenden, AU 19 Anmäldes och lades till handlingarna: a) s AU-protokoll b) s AU-protokoll c) s protokoll d) Kultur- och fritidsförvaltning. Yttrandeangående finansiering av informationsskyltar. e) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis enligt ordningslagen, Nyårsfirande med fyrverkeri. Dnr 188/09 D Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende - inrätta ett personalutrymme för simhallspersonalen. Dm g) Ungdomsstyrelsen. Ungdomsenkät Lupp h) Polismyndigheten i Jönköpings län. Yttrande över ansökan ang föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm i) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm j) Jönköpings Läns Museum. Arkeologisk förundersökning vid Säby kyrka, Tranås socken, 2009:95.

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18)

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18) Kultur & Fritid tfn 0140-681 ()() TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-14 Sida 1(18) Plats och tid Beslutat Hembygdsgårdens Servering, kl. 11,00-17.30 Frida Gårdmo, (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lennart Andersson (s), ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-15.35 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn Skogberth (s) Billy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer