r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl Beslutat Per Ulfsbo (fp) Bo Fahlström (s) Torsten Boiertz (s) Hannah HelIgren (s) Krister Rydholm (kd) Britt Antonsson (kd) MatiIda Fransson (mp) ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare ersättare ersättare Övriga närvarande Eva Gullberg Barbara Engbom Wiola Svensson Claes Sjökvist Hans Ahlsen föredragande sekreterare tf stadsbibliotekschef kultur- och ungdomssekreterare anläggningschef Justerare Justeringens plats och tid MatiIda Fransson (mp) Kultur- och fritidskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-17 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Datum då Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidskontoret r'i't,6, vs ~ tbarbara Engbom I utd~sbestyrkande

2 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (23) besöker Tennis-/Badmintonhallen där de båda föreningar som bedriver verksamhet hälsar välkommen och berättar om sin verksamhet. Både Tranås Badmintonklubb och Tranås Lawntennisklubb rapporterar man har en positiv medlemsutveckling. Per-Åke Johansson, Tranås Badmintonklubb och Peter Gerdin, Tranås Lawntennisklubb visar runt i hallen som byggdes 1978 (två banor) och byggdes till med en bana De anser föreningarna har bra förutsättningar spela både badminton och tennis eftersom hallen är avsedd för deras sporter. Hallen är överlag väl underhållen, det stora bekymret för tillfället är golvet är utslitet och behöver omgående bytas ut. Skador uppstår till följd av golvet som även ger belastningsproblem för de tränande. Tennis-/Badmintonhallen ägs och drivs av Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen som är en kommunal stiftelse med stor medverkan av de båda föreningarna..--" /

3 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) Avd A: KS- och KF-ärenden 1 Dnr 12/10 Begäran om höjning av taxa för konstgräsplan, AU 1 Begäran höja taxa Tranås Fotbollsförening (TFF) har framfört begäran få höja taxan för uthyrning av konstgräsplanen till föreningar och organisationer inom Tranås kommun från 265:- till 300:-. Motiveringen är efter ett års verksamhet på den nya konstgräsplanen konstaterar TFF klubbens totala kostnad för konstgräsplan minus intäkter från skolan och föreningar utslaget per timma uppgår till ca 341 :-ltim. Observera då ingår ej hyran för omklädningsrummen. TFF kommer ta 600:-/tim till föreningar utanför kommunen. TFF sköter konstgräsplanen med hjälp aven anställd vaktmästare anställd året runt. TFF betalar separat hyra för omklädningsbyggnaden, städar själva och sköter hela anläggningen där även kansliet med konferensrum är inrymt. Tecknat avtal Ett avtal avseende konstgräsplan och övriga fotbollsplaner på Bredstorps Idrottsplats mellan Tranås kommun, (kommunen) och Tranås Fotbollsförening (TFF) undertecknades Enligt avtalet ansvarar TFF för drift och skötsel av den nya konstgräsplanen samtidigt som ett hyresavtal avseende samtliga fotbollsplaner i tätorten tecknades. Kommunen skall svara för drift och skötsel av övriga fotbollsplaner på Bredstorps lp. I det tecknade avtalet förbinder sig TFF svara för uthyrning av fotbollsplanerna till andra organisationer och föreningar där intäkterna tillfaller TFF, exklusive friidrottsplanen som nyttjas i samråd mellan TFF och TAlF friidrott. I avtalet finns angivet under "Pris för uthyrning" följande timpriser gäller för föreningar och organisationer inom Tranås kommun: Plan med grus eller naturgräs enligt kommunens taxa (145:-/tim 2010) Plan med konstgräs 265:-/tim (taxa skall fastställas av Kommunfullmäktige) Vid uthyrning till föreningar och organisationer utanför kommunen gäller marknadspris. Detta pris sätts av TFF. Förvaltningens yttrande Föreningar som hyr konstgräsplanen förväntar sig möjlighet kunna klä om och duscha. Det bör ingå i hyran. Förvaltningen gör bedömningen det är rimligt höja taxa för konstgräsplan inkl. dusch- och omklädningsrum till 300:-/tim för föreningar inom Tranås kommun gälla från och med IJ~SSign IUtdragSbeStyrkande

4 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (23) Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden godkänna TFF:s begäran om höjning av taxa för uthyrning av konstgräsplan till föreningar och organisationer inom Tranås kommun. Den nya taxan ändras från 265:-/tim till 300:-/tim inklusive dusch- och omklädningsrum gälla från och med överlämna TFF:s begäran om höjning av taxa för konstgräsplan till kommunfullmäktige för beslut. diskuterar ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I :-ni I I

5 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (23) 2 Dnr 13/10 Omföring investeringsmedel, AU 2 beslutade , 115 begära få flytta över ej utnyttjade investeringsmedel under 2009 till Vid årets bokslut kan konstateras några påbörjade projekt ej är avslutade. Förvaltningen har tagit fram en förteckning på de projekt där investeringsmedel behöver flyttas över till 2010 för kunna slutföra projekten. Återstår av budget Projekt 2402 El, Hätte 250 tkr 19,1 tkr Projekt 2410 Ventilation Tennis-Badminton 350 tkr 210,7tkr Projekt 2411 Entre Hockey, projektering 150 tkr 150 tkr Projekt 2445 Hätte övernningsstugor 450 tkr 127,4 tkr Förslag till beslut: beslutar, som komplement till tidigare beslut begära få flytta över investeringsmedel för: projekt 2402: 19,1 tkr projekt 2410: 210,7 tkr projekt 2411: 150 tkr projekt 2445: 127,4 tkr Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden anta förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. ~. J I

6 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (23) 3 Dnr 1/10 Ekonomisk redovisni ng, AU 3 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna efterleva 1 % -målet. Se bilaga. Förvaltningschef Eva Gullberg redovisar för preliminärt ekonomiskt utfall för Den ekonomiska rapporten avseende uppvisar ett utfall på ett överskott betydligt över 1 %. Enligt kommunfullmäktiges beslut får nämnderna ta med till år 2010 skillnad mellan utfall och 99 % av tilldelad budgetram. s AU beslutar föreslå med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Till sammanträdet har förvaltningen gjort en skriftlig sammanställning på ökade intäkter och kostnader mot budget. Se bilaga. Kultur- och fritidsförvaltningen var ålagd spara 1 %. Utfall budget 96 % (inklusive kapitaltjänstkostnader). 1 % av överskottet härrör från kapitaltjänst. Aterstår 2 % sparad på verksamheten (ca 600 tkr). Att förvaltningen gör ett överskott på 2 % beror på hela ungdomspotten ej använts inom kulturavdelningen, tillfälliga lägre lönekostnader inom administration samt lägre lönekostnader på biblioteket vid pensionsavgång samt intäkt från EU-valet. Den procent som förvaltningen var ålagd spara härrör från Stöd till studieorganisationer (342,5 tkr) Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.,,

7 ~. TRANAs KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 7 (23) Sammanträdesdalum 4 Dnr 1/10 s styrkort, AU 4 Kommunfullmäktige beslutade , 204 uppmana nämnderna, där mätresultat saknas eller är gamla, mäta måluppfyllelsen för år Om så inte kan ske ska skriftlig förklaring lämnas av nämnden till kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningen har svårigheter kunna lämna rättvisa styr- och måltal för till exempel nöjdkundenkät i kultur- och fritidsnämndens styrkort. Det material som förvaltningen har är inte tillförlitligt på grund av ett mycket litet antal kunder har besvarat enkäterna. Förvaltningschefen önskar därför revidera styrkortet så tillförlitliga styr- och måltal kan redovisas. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden stryka nöjdkundenkät på styrkortet. förvaltningen får i uppdrag revidera styr- och måltal i kultur- och fritidsnämndens styrkort till nämndsammanträdet den 8 februari. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg föreslår nämnden diskuterar mer ingående vilka styrtai som bör styra verksamheterna. Kultur och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet.

8 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (23) 5 Dnr11/10 Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen, AU 5 I s investeringsplan 2011 finns bland annat önskemålet "Omläggning av golv i Tennis-/Badmintonhallen" med tkr. Sammanlagt finns behov under 2011 av olika investeringsprojekt med summa tkr. Stiftelsen Tennis-/Badmintonhallen beslutade informera kultur- och fritidsnämnden omläggning av golv i hallen är brådskande och det inte kan vänta till Tennis- och badmintonklubben vädjar till kultur- och fritidsnämnden prioritera ett nytt golv under Se bilaga. Det nuvarande golvet har en beräknad livslängd på 10 år och det är 12 år sedan det las in. Både underlaget och golvman är utslitet. Till följd av det undermåliga och "farliga" golvet har antalet skador bland spelare ökat. Skaderisken medför Tennis-/badmintonhallen tappar i raktivitet och därmed intäkter. Kostnad för ett nytt golv på alla tre banor som är lämpligt för både tennisoch badmintonspel uppgår till tkr. Då ingår även ett nytt sviktande underlag. Om det inte finns något annat alternativ önskar Tranås Lawntennisklubben och Badmintonklubben undersöka möjligheten låna till ett nytt golv. Vad skulle ett lån kosta stiftelsen? Är det möjligt för stiftelsen få kommunal borgen? Kommunfullmäktige beslutade fastställa investeringsbudget för Kultur- och fritidsnämnden till tkr för både 2010 och Kultur-och fritidsnämnden fick i uppdrag redovisa till kommunstyrelsen prioriteringar inom tilldelade investeringsramar för 2010 och 2011 senast beslutade ge arbetsutskottet delegation göra nödvändiga prioriteringar i 2010 samt 2011 års investeringsbudget. s AU beslutade i investeringsbudget för 2010 skall ingå: 50 tkr konstinköp, 650 tkr byte lastare, 100 tkr bandysarg, 600 tkr entre ishockey. Totalt 1400 tkr (tidigare har kommunfullmäktige beslutat 100 tkr till fontän skall tas från kultur- och fritidsnämnden) i investeringsbudget för 2011 skall ingå: 100 tkr markytor tennisbanor, 300 tkr asfalt alla parkeringar, 75 tkr asfalt runt bandyplan, 50 tkr fotbollsmål, 55 tkr tippkärra, 100 tkr elbil, 500 tkr konstinköp, 70 tkr matchklocka idrottshall, 50 tkr div utrustning idrottshall, inredning fritidsgård 200 tkr. Totalt tkr. större investeringar rörande Bredstorp som eventuellt behöver göras i samverkan med Tranåsbostäder är: Golv i tennis-/badmintonhallen tkr, bör göras 2010 Tredje isyta. Förstudie pågår, bör utföras 2011 eller senare Förvaltningens yttrande Tranås Lawntennisklubb har ca 200 medlemmar mellan 4 och 65 år. 3 lag är anmälda i seriespel under 2009/2010. Tranås Badmintonklubb har ett 100 tal medlemmar i klubben och numera ett serielag i division 3. Klubbarna ordnar flera större 2-3 dagarstävlingar under året med deltagare ~ / 1 /'

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (23) från övriga Sverige. Förutom de tävlande medföljer föräldrar och syskon som övernar, äter och shoppar i Tranås. Enskilda tranåsbor, företag samt skolor hyr både stående tider och strötimmar för spel i Tennis /Badmintonhallen. Hallen är öppen kl dagligen vilket innebär en god tillgänglighet. Hallen är dessutom tillgänglig för funktionshindrade. Eventuella skador som spelarna kan ådra sig kan innebära sjukskrivningar och kostnader för sjukvården. Dessa eventuella skador motverkar Tranås näringslivs arbete för ett friskare Tranås. En omläggning av golv bör göras under sommaren 2010 när tävlingssäsongen ligger nere för inte störa aktiviteterna i hallen. Att satsa på kultur och fritid innebär förtydliga bilden av Tranås som en intressant kommun bo i, arbeta i och besöka. Aktiviteter och anläggningar i Tranås bör präglas aven god tillgänglighet, funktionell standard och fungera som sociala mötesplatser. En raktiv Tennis-/badmintonhall är viktig för Tranåsbor och omläggning av golv kan anses främja och stödja tillväxtmålets intensioner "20000 invånare år 2025". Förslag till beslut Förvaltningen föreslår 3 olika alternativ. Alt 1 kultur- och fritidsnämnden ansöker om medel ur potten för tillväxtbefrämjande åtgärder till omläggning av golv i Tennis-/badmintonhallen med tkr under Alt 2 om tillväxtmedel inte beviljas ansöka om kommunal borgen för Stiftelsen Tennis /badmintonhallen (1 200 tkr) och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag med 156 tkr för 2011 till Stiftelsen T/B-hallen täcka räntor och avskrivningar/amorteringar. Alt 3 kommunfullmäktige ger Tranåsbostäder i uppdrag genom ett avtal bekosta och genomföra en omläggning av golv och kultur- och fritidsnämndens budget ökas för täcka ett ökat kommunalt anslag 2011 till Stiftelsen Tennis-/badmintonhallen täcka hyreskostnad till Tranåsbostäder avseende kostnader för räntor och avskrivningar/ amorteringar. s AU beslutar föreslå förorda alternativ 2 i förvaltningens förslag. tillskriva kommunstyrelsen om beslut i ärendet. beslutar enligt AU:s förslag. I ---r-- I

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanlrädesdalum 6 Dnr 2/10 Motion ang. gruppboende för ensamkom mande flykti ngbarn I kufnau 6 kf 196/09 I I sin motion berör socialdemokraterna problematiken med få till stånd ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Tranås kommun. Därför föreslår socialdemokraterna kommunledningskontoret snarast utreder möjligheten ta emot ensamkommande flyktingbarn i syfte starta ett gruppboende i Tranås kommun. Se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Se bilaga. Förvaltningens yttrande: Socialdemokraterna har under flera år försökt få till stånd ett mottagande av flyktingbarn i Tranås kommun. De har förstått det är svårt finna familjehem för dessa barn och därför föreslår de kommunen inrättar ett gruppboende med förslagsvis 5-8 platser. Denna lösning ger en god ekonomi och innebär ett flertal arbetstillfällen i tillväxtkommunen Tranås. Som grädden på moset blir vi fler invånare också vilket vi i dagsläget ser ut behöva. Denna fråga är inte enbart en socialnämndsfråga utan berör flera nämnder såsom skola, fritid och kultur m.m. Därför anser socialdemokraterna frågan snarast skall utredas på en kommunövergripande nivå. Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Mottagandet av ensamkommande barn som antingen söker asyl eller som har beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd (asylsökande ensamkommande barn) skall handhas av kommuner som träffat överenskommelse om detta med Migrationsverket. Migrationsverket skall dock behålla det övergripande ansvaret för mottagandet. Se bilaga. Förslag till beslut: Om Tranås kommun beslutar ta emot en grupp av ensamkommande flyktingbarn är naturligtvis Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde viktig hos barnen eftersom det är viktigt för alla individer få en social roll i samhället. Det gäller tillgodose barnens behov och intressen? Vill de utöva idrott, musik mm? Alla som någon gång varit medlem i en förening vet man där snabbt får en social närvaro och trygghet som ofta räcker långt. Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till besvarande av motionen Tranås kommun skall ta emot ett hanterbart antal ensamkommande flyktingbarn under förutsättningen kommunen först utreder ansvaret kring ett mottagande. kultur- och fritidsförvaltningen kan vara behjälplig under vistelsen med de kontakter och den kompetens som finns inom förvaltningen.

11 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (23) s AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden besvara motionen enligt förvaltningens förslag. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I I

12 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (23) Sammanlrädesdatum 7 Dnr 14/10 Utbyggnad entre och installation av hiss i ishallen, AU 7 I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2010 finns 600 tkr anslaget till en ny entre och 120 tkr till installation av hiss. Projektering av utbyggnad entre och installation av hiss har gjorts av TAIF Ishockey. Utbyggnadsyta 252 m 2. Pris: 776 tkr. Priset inkluderar byggmaterial och byggarbetskostnad. Tillkommer kostnad för grävning ca 10 tkr, elarbeten ca tkr samt inköp av entrespärrar. Hiss finns men behöver anpassas och byggas om för ca 20 tkr. Stiftelsen uppskar det fas ca tkr. Stiftelsen Bredstorpshallen beslutade ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka möjligheten för stiftelsen låna till överskjutande kostnad. Se bilaga. s AU beslutar föreslå tillskriva kommunfullmäktige om möjligheten för Stiftelsen Bredstorpshallen låna ca tkr till utbyggnad entre med kommunal borgen. Kultur- och fritidschef Eva Gullberg redovisar ärendet. Den kostnadskalkyl som presenterats för Stiftelsen Bredstorpshallen är inte fullständig och underlag för kunna göra upphandling bör upprättas. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ärendet återremitteras. beslutar återremittera ärendet i avvaktan på ytterligare kostnadsutredning.

13 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (23) Avd B: Kultur- och fritidsnämndsärenden 8 Dnr 161/09 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO:s skrivelse, AU 8 Studieförbundens Samarbetsorganisation SSO- Tranås Höglandet har i skrivelse bett få träffa angående nämndens beslut halvera bidraget till studieförbunden. Se bilaga. beslutade betala ut halva bidraget till studieförbunden under våren 2009 och den andra hälften utbetalas hösten 2009 under förutsättning förändringarna inom Hätte CampingiSjökrog skapar ekonomiskt utrymme för det. Se bilaga. SSO önskar svar på följande frågor: Har en konsekvensanalys gjorts inför beslutet halvera? Hur kan Studieförbunden ställas ekonomiskt mot företagen Hätte CampingiSjökrogen? Får SISU del av Studieförbundens medel? Rekommendation från Folkbildningsförbundet Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU idrottsutbildarna har inkommit från Folkbildningsförbundet. Dnr 173/09. Folkbildningsförbundet vill återigen aktualisera sin tidigare rekommendation innebärande SISU inte längre bör komma i fråga för de bidrag på regional nivå som fördelas till studieförbund. Se bilaga. Skrivelse från SISU Idrottsutbildarna SISU Idrottsutbildarna har inkommit med en skrivelse med anledning av de uppfar allt fler signaler om missförstånd och faktafel samt det finns en del oklarheter kring stödet till SISU. De vill klargöra regeringen tydligt fastställer SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som bedriver folkbildning med ett statsbidrag. Dnr 165/09. Se bilaga. Till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottssammanträde har representanter för studieförbunden bjudits in för dialog. De olika studieförbunden presenterar sig kort och talar om nyttan med studieförbundens verksamheter. Uppskningsvis räknar man med varje kommunal krona som satsas på de lokala studieförbunden uppväxlas 4-7 kronor med bidrag från stat och landsting. Förvaltningens yttrande Förvaltningen gjorde en utredning 2008 av bidragen till studieförbund i Tranås kommun. Utredningen visade studiestödet är det område som visat sig ligga förhållandevis högt jämfört med andra bidrag. Dnr 123/08. Se bilaga. beslutade inrätta ett särskilt bidragsstöd i syfte användas till Tranås kommuns idrottsföreningars studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. 23,3 procent av anslaget till studieförbundsverksamhet avses för ändamålet. Avsikten är

14 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (23) Sammanlrädesdatum träffa avtal med olika målsättningar varje år. beslutade förnya avtalet med SISU idrottsutbildarna i Småland. I kultur- och fritidsnämndens budget för 2010 är Studieförbundsstödet lika med utbetalat stöd 2009, det vill säga motsvarande halverat bidragsstöd 343 tkr. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden utser en kontaktpolitiker i studieförbundsfrågor. Kultur och fritidsnämnden beslutar nivån på bidrag till studieförbunden 2010 hänskjuts till efter beslut angående Tranås kommuns bokslut utse Claes Sjökvist till förvaltningens kontaktman med studieförbunden. nämnden avvaktar utse en kontaktpolitiker i studieförbund. A /1/

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (23) 9 Dnr 181/09 Ansökan om bidrag för öppen ungdomsverksamhet från Brunnsparkskyrkan. AU 9 Brunnsparkskyrkan ansöker härmed om ett bidrag till ungdomsgårdsverksamhet för vårterminen 2010 på :-. Se bilaga. I nuläget jobbar förvaltningen med få till stånd en lokal för den framtida kommunalt drivna ungdomsgården som nämnden under 2009 beslutat om. Det kommer vid uppstarten uppstå stora engångskostnader i nya lokaler: hyra, ombyggnad, innehåll, verksamhet m m. Detta innebär det inte finns något extra utrymme budgeterat för bidrag till annan verksamhet utöver det som Studiefrämjandet och Kraftverket driver fram till öppnandet av den kommunala fritidsgården. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden för närvarande avslå Brunnsparkskyrkans ansökan med motiveringen man ej har utrymme i budgeten stödja ytterligare öppen ungdomsverksamhet under Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (23) 10 Dnr 15/10 Granskning enligt Kvalitetskontrollplan, AU 10 a) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av delegationsordningen göras 1g/år. Rapport Vid stickprovskontroll av konstinköp finner förvaltningen Delegationsordningen följs. b) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall beslutsuppföljning av nämndbeslut avrapporteras 4 gånger per år. Rapport Genomförda och pågående ärenden som kultur- och fritidsnämnden beslutat om rapporteras kontinuerligt under året vid varje sammanträde. Gällande 2009 finns inget övrigt rapportera. c) Enligt Kvalitetskontrollplan 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen skall stickprovskontroll av upphandling/inköp göras 2 ggr/år. Rapport Vid stickprovskontroller av inköp finner förvaltningen inköp gjorts enligt Tranås kommuns avtal med leverantörer. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar föreslå Kultur och fritidsnämnden med godkännande lägga granskningsrapporten till handlingarna. Kultur och fritidsnämnden beslutar enligt AU:s förslag. I

17 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (23) 11 Dnr 16/10 Kurser och konferenser! AU 11 Inbjudan har kommit till Halmstadskonferensen april Framtid för folkbibliotek. "Frihet, jämlikhet och facebook". Se bilaga. Fritidschefernas nätverk i Jönköpings län anordnar en studieresa för politiker och tjänstemän april på Lundsbrunn i Västergötland. Föreläsare under de två dagarna blir skarasonen Bert Carlsson och professor från Örebro Nikos Teodorakis (den senare vilken intresserat sig för ungdomsfrågor) och eventuellt någon från SKL. Det finns därutöver flera intressanta platser besöka i omgivningarna, förutom lyssna till föredragshållarna. Transporten kommer i år ske med bil från vardera kommun - eventuellt samåkning. Resans prisberäknas till 3500 kr per person. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar efterhöra intresse bland kultur- och fritidsnämndens ledamöter delta i de två olika konferenserna. Kultur och fritidsnämnden beslutar anmäla 2 personer till Halmstadskonferensen april anmäla 3 personer till Fritidschefernas nätverk i Jönköpings läns studieresa april IJust=-es sign I

18 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (23) 12 Dnr 6/10 Solarieverksamhet i kommunal regi, AU 12 Sedan nämndens beslut om införa en 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier så har från Strålsäkerhetsmyndigheten inkommit med uppmaning helt avstå från erbjuda solarieverksamhet. Se bilaga. I kommuner runt om i landet diskuteras lämpligheten tillhanda solarier i kommunägda lokaler. Vissa kommuner har tagit beslut om upphöra med solarieverksamhet och vissa inför 18 årsgräns. Kultur och fritidsnämndens AU beslutar överlämna ärendet utan eget yttrande. Nämnden diskuterar åter frågan om kommunen skall tillhandahålla möjlighet sola i solarium. Under sammanträdet läggs två förslag. Yrkanden 1. MatiIda Fransson (mp) och Britt Antonsson (kd) ställer som förslag slopa solarierna helt. 2. Hannah Heligren (s), Torsten Boiertz (s) och Krister Rydholm (m) anser nämndens tidigare beslut med 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts skall gälla. Ordförande ställer proposition på Matiida Franssons (mp) och Britt Antonssons (kd) yrkande. Ordförande finner kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå yrkandet. Ordförande ställer proposition på Hannah HelIgrens (s), Torsten Boiertz och Krister Rydholms (m) yrkande och finner kultur- och fritidsnämnden beslutar bifalla yrkandet. beslutar 18 års åldersgräns för solning i Tranås simhalls solarier forts gäller. Britt Antonsson (kd) och Matiida Fransson (mp) reserverar sig mot beslutet. IJusterares ~i~n I

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (23) 13 Dnr 29/10 Nominering till Jönköpings läns folkrörelsearkiv Jönköpings läns folkrörelsearkivs valberedning informerar i skrivelse det är dags nominera förtroendevalda till uppdrag inför föreningens årsmöte. Se bilaga. Nämnden finner folkrörelsearkivet bedriver en angelägen verksamhet. Ingen av de närvarande har dock möjlighet åta sig ytterligare uppdrag. beslutar avstå nominera.

20 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (23) 14 Dnr 30/10 Ej avslutade ärenden Vid dagens sammanträde sker en genomgång av de ärenden som ej avslutats under rubricerad period. Se bilaga.

21 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (23) Sammanlrädesdatum 15 Förvaltningschef vid Kultur- och fritidsförvaltningen Ordförande Per Ulfsbo informerar kommunchef Roger Westman och personalavdelningen har beslutat inleda arbete med rekrytering av ny förvaltningschef. Eva Gullberg har ett tidsbegränsat förordnande som kultur- och fritidschef fram till 28/2-10. Eva Gullbergs förordnande som förvaltningschef förlängs fram till dess rekryteringsprocessen är avslutad. beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna. e-t-.. J fl a

22 TRANÅS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOll Sida 22 (23) Sammanlrädesdalum 16 Rapporter! AU 18 Hätte Sjökrog Förvaltningschef Eva Gullberg redogör för planerna sälja Hätte Sjökrog. Se bilaga. Fritid Öppet brev angående istider. Se bilaga. Hans Ahlsen, anläggningschef och Eva Gullberg redogör för kontakter med Tranås konståkningsklubb, Tranås BoiS Bandyklubb och TAIF Ishockey angående träningsmöjligheter. Förvaltningen har som ambition arbeta för förbättra konståkningsklubbens träningsmöjligheter. Skrivelse angående badplats i Tärenäs. Se bilaga. Hans Ahlsen rapporterar från kontakt med representanter för Linderås kommundelsförening samt Adelöv-Linderås hembygdsförening. Ett sammanträffande planeras för reda ut hur förhållandet på badplatsen kan förbättras. Hans Ahlsen, anläggningschef, rapporterar arbetet med ta bort bryggan i Trollsjön påbörjas under vecka 6. Kontakter med Tranåsbostäder angående utbyggnad av personalutrymme i simhallen pågår. Vidare rapporteras snö håller på skottas av taken på kommunens idrottsanläggningar. Ungdom Signerat Tranås Posten - angående fritidsgård och kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Ulfsbos svar. Se bilagor. Lokal till fritidsgård. Förvaltningen väntar besked angående möjlighet hyra eller köpa Televerkets lokal av Telia Sanera. Barbara Engbom och Claes Sjökvist har upprättat program med sportlovsaktiviteter. Se bilaga. Kultur Piratensällskapet planerar besök i sommenbygden 31 juli- 1 augusti Se bilaga. Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist rapporterar Tranås bland annat kommer stå för kostnaden för en tur med ångbåten S/S Boxholm II i samband med besöket. Joe Laberos planerade föreställning den 12 maj är inställd p g a för få sålda biljetter. Claes Sjökvist rapporterar en vernissage av Lennart Gustavssons fotouställning kommer hållas den 20 mars på Eriksbergs Museum. Handikapp Hannah HelIgren rapporterar från Lokala handikapprådet. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. I I

23 TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (23) 17 Anmälningsärenden, AU 19 Anmäldes och lades till handlingarna: a) s AU-protokoll b) s AU-protokoll c) s protokoll d) Kultur- och fritidsförvaltning. Yttrandeangående finansiering av informationsskyltar. e) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis enligt ordningslagen, Nyårsfirande med fyrverkeri. Dnr 188/09 D Arbetsmiljöverket. Information om avslutat ärende - inrätta ett personalutrymme för simhallspersonalen. Dm g) Ungdomsstyrelsen. Ungdomsenkät Lupp h) Polismyndigheten i Jönköpings län. Yttrande över ansökan ang föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm i) Polismyndigheten i Jönköpings län. Tillståndsbevis föreställning med Joe Labero på Frejavallen. Dm j) Jönköpings Läns Museum. Arkeologisk förundersökning vid Säby kyrka, Tranås socken, 2009:95.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Sammanlrädesdalum 2009 12-07 Plats och tid Beslutat Tranås, kl. 14.00-17.20 Per Ulfsbo (fp) Bo Fahlström (s) Gunilla Bodemo-Lindahl (kd) Anna Hultman (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-02-21 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Fritidskontoret, Gnosjö tisdagen den 21 februari 2006 kl. 18.00-19.30 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35)

Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) w C :'0'C"" 1 r;~,. '", KOMMUNSTRYRELSENS AU.:~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 31 (35) 295 Dnr 392/15 Svar på motion om gymnastikhall Moderaterna i Tranås har genom

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Sammanträdesdalum 2010-03-08. Torsten Boiertz (s) Bertil Blom (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdalum 2010-03-08. Torsten Boiertz (s) Bertil Blom (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Sammanträdesdalum Plats och tid Stadshuset, Tranås, kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp) ordförande Bo Fahlström (s) vice ordförande Gunilla Bodemo-Lindahl

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-10 1(14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan 16.00-18.25 Beslutande Angelica Weber (S), ordf. 55-60 Anders Sjölander (C), ordf. 50-54

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-01-24 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 24 januari 2006 kl. 18.00-19.00 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande Alf

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Kultur- och fritidsnämnden

TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Kultur- och fritidsnämnden TINGSRYDS KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-15 Plats och tid Sammanträdeslokalen, Biblioteket, Tingsryd Onsdag 2013-05-15 kl. 13.00 17.00 ande Johan Johansson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

51 Ändring av detaljplan för Möllekulla 1:175 m fl i Urshults samhälle. 52 Investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för

51 Ändring av detaljplan för Möllekulla 1:175 m fl i Urshults samhälle. 52 Investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för 41 Föregående mötes protokoll 42 Ekonomisk månadsrapport 43 Motion om större B-sal i Ryds Idrottshall 44 Driftsavtal för Tingsryds Bowlinghall 45 Avtal med Kulturverkstan 46 Budget 2013 47 Gemensam arbetsdag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18)

Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sida 1(18) Kultur & Fritid tfn 0140-681 ()() TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-14 Sida 1(18) Plats och tid Beslutat Hembygdsgårdens Servering, kl. 11,00-17.30 Frida Gårdmo, (FP)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 30 augusti 2012 kl. 14.00-16.15 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer