Ekonomisk information 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information 2008"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på under Investor Relations. Här kan du beställa ett tryckt exemplar av årsredovisningen. Det går även att beställa årsredovisningen på telefon eller fax Allmänt om verksamheten 1 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 8 Redovisnings- och värderingsprinciper 14 Noter 17 Revisionsberättelse 26 Styrelse och företagsledning 27 Information till ägarna 29 Adresser 30

3 Sensys Traffic ska ha en ledande position som leverantör av tekniska lösningar för trafikinformatik och trafiksäkerhet på den globala marknaden. Bolagets styrka ska vila på en djup förståelse för kundernas verksamhet och de krav som ställs på respektive marknad. Sensys ska genom kontinuerlig teknisk utveckling alltid ligga i framkant med sina produkter och snabbt kunna anpassa sig efter och möta kundernas behov.

4 Sensys Traffic AB (publ) Allmänt om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Sensys Traffic AB (publ.), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Allmänt om verksamheten År 2007 får betraktas som ett mellanår efter den fantastiska utveckling Bolaget hade under Den lägre omsättningen för 2007 har sin naturliga förklaring i vår marknads långa säljcykler. Bolaget har under 2007 fortsatt med att kraftfullt bearebeta marknaden, framför allt internationellt, genom ett flertal mässor och konferenser. Internationellt har Sensys under året fortsatt att knyta till sig distributörer i ett flertal länder. Även om höga tekniska krav är de samma för alla kunder, har varje kund ändå specifika önskemål och behov. Sensys flexibilitet ligger i att försöka förstå dessa behov, för att på bästa sätt kunna rekommendera den typ av system som uppnår bästa möjliga resultat på varje enskild marknad. Som ett led i detta har mycket kraft använts för att utveckla Sensys organisation och därmed skapa de bästa förutsättningarna. Bolagets utvecklingsarbete är i stora drag uppdelat på två kategorier, dels det kortsiktiga direkt kundorienterade utvecklingsarbetet, dels långsiktiga utvecklingsprojekt där Bolaget kontinuerligt arbetar med fortsatt förfining och utvidgning av vår produktportfölj. För de långsiktiga projekten är stort fokus lagt på att ständigt ligga i framkant inom den högteknologiska utvecklingen, vilket är ett signum för Bolaget. Under andra kvartalet avgick Harry Vesanen som VD för Sensys Traffic och som tillförordnad VD utsågs bolagets ekonomichef Helena Claesson. Under december månad har sedan rekrytering skett av Johan Frilund som ny VD. Johan kommer att tillträda sin tjänst den 1 mars Utveckling Under 2007 har bolagets utveckling inriktats på att möta de krav som den internationella marknaden ställer. Som exempel kan nämnas ett helt nytt robust skåp för hastighets- och rödljussystem samt anpassningar av det svenska ATK-systemet för export. Vidare har arbetet med en helt ny sensorplattform för nästa generations radarsensorer påbörjats för att ytterligare befästa Sensys position som ledande inom sensorteknik. En typ av system som får allt större utrymme på marknaden är så kallade restidsmätning eller point-to-point mätning. Dessa system mäter medelhastigheten på en sträcka till skillnad mot traditionella system som mäter hastigheten vid en punkt. Sensys har under året utvecklat ett sådant system som kommer att färdigställas under 2008 och då komplettera befintligt produktutbud inom hastighetsmätning. Den rådande metoden att mäta trafik för att styra rödljus är induktiva slingor. Dessa fräses ner i vägbanan på ett flertal ställen och kräver med andra ord en omfattande installation. Dessutom är slingorna känsliga för exempelvis tjäle och tung fordonstrafik. Ett projekt som syftar till att ersätta de induktiva slingorna med radar har startats och en testkorsning har installerats med denna teknik för att undersöka dess möjligheter inom detta område. Projektet tillsammans med Banverket för att detektera trasiga strömavtagare omfattar vid 2007 års utgång 10 system. Slutlig justering och godkännande beräknas ske under första halvåret 2008.

5 Marknad Sensys räknar med att utbyggnaden av hastighetsövervakningsnätet utmed landsvägar i Sverige kommer att fortsätta. På sikt finns även en försäljningspotential bland kommuner för hastighetskameror, till exempel utanför skolor. Internationellt ser Bolaget stora möjligheter för ytterligare etableringar av rödljus- och hastighetssystem. För Dubai, som i dag har närmare 250 fasta system levererade av Sensys, ser Bolaget fortsatt positivt på framtiden. En viktig del av försäljningsarbetet är kundanpassad utveckling. Sensys egna utvecklingsavdelning ger Bolaget en unik flexibilitet att för varje enskild marknad direkt kunna anpassa produkterna efter kundens önskemål. Därmed förstärks Sensys erbjudande på marknaden ytterligare. Under året har Sensys deltagit vid fyra större internationella mässor, Peking, Warsawa, Belgien och Dubai. Under mässan i Peking, som genomfördes i samarbete med ITS Sweden Pavillion (Intelligent Transport Systems), delade Bolaget monter med Vägverket, Sverige. Det positiva resultatet av denna lösning har gjort att Sensys nu undersöker möjligheterna till liknande tillvägagångssätt på andra mässor under Konferensen i Warsawa, som anordnades genom ett samarbete mellan ITS Sweden och ITS Poland, föll ut bra och skapade ringar på vattnet. Med tanke på flertalet pågående upphandlingar i Mellanöstern, måste dock Dubai ses som den under året viktigaste mässan för Bolaget. Där gavs mycket goda möjligheter till kommunikation med distributörer, slutkunder och nya intressenter. Under andra kvartalet lanserades Sensys nya webbplats Plattformen är helt ny med en modernare struktur, utökad funktionalitet och design. Stort fokus har bland annat lagts på att förbättra IR-sektionen på sidan för att tillgodose kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information. Eftermarknad Sensys har fortsatt den påbörjade utbyggnaden av en service- och eftermarknadsfunktion med ett utpekat kund och marknadsansvar. Därmed är Sensys ännu bättre rustade att möta det allt större behovet av kundsupport och serviceuppdrag som ökade volymer av produkter på marknaden innebär. 2

6 Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig resurs för Bolaget. Vid varje produktförsäljning säljs även vår sakkunskap, erfarenhet, kreativitet och förmåga att lösa komplicerade uppgifter. Möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är av yttersta vikt för att upprätthålla hög kvalitet genom alla delar av vår verksamhet. Vår företagskultur uppmuntrar medarbetarna till engagemang, och präglas av en positiv attityd med fokus på möjligheterna. Den utvecklings- och marknadssatsning som skett under året har medfört en ökning av antalet anställda med 4 personer (9). Under 2008 räknar vi med att denna utveckling fortsätter vilket innebär ytterligare behov av nyanställningar för att få rätt balans mellan utveckling, marknad och service samt effektivisera verksamheten ytterligare. Sensysaktien Sensys Traffics aktie är noterad under Small Cap listan. Aktiekapitalet i Sensys Traffic uppgick per den 31 december 2007 till kr fördelat på aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Börsposten uppgår till aktier. Kursutveckling Den högsta kursen för Sensys Traffic under året var 6,35 kronor och den lägsta 2,11 kronor. Betalkursen den 30 december 2007 var 2,85 kronor. Under 2007 omsattes Sensys Traffic aktier på Stockholmsbörsen. Vid årsskiftet uppgick börsvärdet till 615 (1 079) Mkr. Kursutveckling (Källa: OMX website) Sensys Traffic AB Utdelningspolitik Sensys finansiella ställning skulle mycket väl kunna motivera en utdelning. Mot bakgrund av bolagets korta historik samt goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av bolaget, kommer styrelsen dock att föreslå årsstämman att det för året inte skall lämnas någon utdelning.

7

8 Ägarfördelning (per ) AKTIEINNEHAV, ST ANTAL AKTIEÄGARE ANDEL AV ÄGARE I % , , , , , , ,10 De tjugo största aktieägarna Aktierna i Sensys Traffic AB ägdes den 31 december 2007 enligt följande: AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL OCH RÖSTER I % Tibia Konsult AB ,23 % Erik Penser Hedgefond ,83 % Aktia Sparbank ,73 % Jan Bengtsson ,32 % Per Wall ,97 % Skandia Life Assurance Ltd, Royal ,81 % Catella Case ,73 % Banque Carnegie Luxembourg S A ,63 % Inter ,56 % Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,50 % Banco Teknik & Innovation ,38 % AN Holding AB ,34 % Peter Svensson ,97 % SEB Trygg Life Ireland Assurance ,96 % Ålandsbanken AB, W8IMY ,90 % Börje Andersson ,85 % Lefwander Kapitalförvaltning AB ,79 % Bergman Clarence ,79 % BNP Paribas (Suisse) S.A.W8IMY ,62 % Jan Johanssons Förvaltnings AB ,60 % Summa, tjugo största ägare ,49 % Summa, övriga aktieägare (3 541) ,51 % Summa ,0% Tjugo största ägare Övriga ägare

9 Förvaltningsberättelse Sensys Verksamhet Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs in i system för trafikinformatik. Systemen används främst för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Ägaruppgifter Sensys Traffic AB är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap. Största enskilda ägaren är Tibia Konsult AB med aktier vilket motsvarar 6,23 % av aktiekapitalet. Omsättning och resultat År 2007 får betraktas som ett mellanår efter den starka utvecklingen under Nettoomsättningen för helåret uppgick till tkr ( ) där den största delen avser leveranser av ATK system för Vägverkets räkning. Bruttomarginalen (exklusive avskrivningar) för helåret uppgick till 58 procent (60) vilket är i linje med förra årets marginaler, och måste ses som positivt. Resultatet före skatt uppgick till tkr (78 171) och bör, med hänsyn till de extraordinära händelserna under året, ses som bra. Händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut som påverkar denna årsredovisning. Likviditet Likvida medel uppgick till 88,5 mkr (86,0) vid utgången av perioden. Personal Medelantalet anställda uppgick till 34 personer (30). Antalet anställda vid periodens utgång var 34. Mål och policies för finansiell riskhantering Sensys övergripande mål är att i möjligaste mån undvika finansiellt risktagande, som kan uppkomma genom förändringar i valutakurser, räntenivåer och marknadspriser samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Valutarisker elimineras genom att all försäljning sker i SEK och då inköp av dyrbara komponenter måste ske i utländsk valuta tillförsäkras motsvarande ersättning från kund. Ränterisker och marknadsrisker för finansiella instrument föreligger inte så länge bolaget inte har några lån eller marknadsnoterade finansiella instrument. Med likviditets- och finansieringsrisker avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Dessa risker hanteras genom att vid behov aktivt anskaffa kapital på aktiemarknaden. Kreditrisker undviks genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av gamla och potentiella kunder samt i vissa fall förskottsbetalningar. Bolaget innehar för närvarande inga finansiella instrument i säkringssyfte. Miljöfrågor Bolaget bedriver ingen verksamhet, som har påverkan på den yttre miljön. Styrelsens arbete Ordinarie bolagsstämma avhölls den 26 april Till ny styrelse omvaldes Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Ivan Rylander och Anders Norling. Samtliga ledamöter är aktieägare. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Under 2007 har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen följer verksamheten, dels genom styrelsearbetet, dels genom periodisk rapportering. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD instruktion, till styrel- 6

10 sen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen under 2008 Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras ersättningskommittén. Bolagsledningen utgörs av Johan Frilund (VD), Göran Löfqvist, Carlos Löfstedt, Per Enochsson och Helena Claesson. uppgår under uppsägningstiden. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Utsikter för 2008 Arbetet med att öka och förbättra Sensys marknadsnärvaro genom att utveckla bolagets distributörsled och egna serviceorganisation kommer att fortgå under Även om marknaden för trafikövervakningssystem fortsatt är präglad av en mycket stor efterfrågan har Sensys Traffic AB valt att inte lämna någon försäljningsprognos för Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön och utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen (vilken för verkställande direktören uppgår till kronor) skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Verkställande direktörens rörliga lön kan uppgå till maximalt kronor. Verkställande direktören har inte erhållit bonus för verksamhetsåret För övriga ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal och utgör som regel procent av fast lön och skall sammantaget uppgå till maximalt kronor. Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 25 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITPplanen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Verkställande Direktörens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt detta avtal är ömsesidig uppsägningstid tolv månader. För övrig bolagsledning gäller sedvanlig uppsägningstid. Oförändrad lön 7

11 Finansiell utveckling Fem år i sammandrag Redovisningen nedan för baseras på de redovisnings- principer som tidigare tillämpats, d.v.s Redovisningsrådets rekommendationer Omräkning har ej skett för tillämpning av RR32:06 eftersom sådan omräkning ej innebär några väsentliga förändringar. Samtliga belopp är i tkr om inget annat anges. RESULTATRÄKNINGAR Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNINGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder DATA PER AKTIE Resultat per aktie 31/12, Kr -0,01 0,26 0,15-0,04-0,06 Eget kapital per aktie, Kr 0,57 0,59 0,32 0,16 0,14 Utdelning per aktie, Kr Börskurs 31/12, Kr 2,85 5,50 3,05 0,82 0,47 P/E tal Neg 21,15 19,8 Neg Neg Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering 1), tusen Antal aktier i snitt under perioden före full konvertering 1), tusen Resultat per aktie 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 1. Antalet aktier har vid periodens slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda splitt och fondemissioner för att underlätta jämförelse mellan åren. 8

12 NYCKELTAL Justerat eget kapital (SEK) Sysselsatt kapital Räntebärande skulder Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg 79 Neg Neg Neg Rörelsemarginal, % Neg 43 Neg Neg Neg Nettomarginal, % Neg Neg Neg Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,50 1,85 0,3 0,5 0,6 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar materiella anläggningstillgångar Investeringar utvecklingskostnader Antal anställda medelantal Definitioner av nyckeltal Kapitalmått Justerat eget kapital: Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver Justerat eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Lönsamhetsmått Räntabilitet på eget kapital: Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelsemarginal: Nettomarginal: Diverse mått Kapitalomsättningshastighet: Soliditet: Riskbärande kapital: Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter avskrivningar i procent av årets fakturering Nettoresultat i procent av årets fakturering Årets fakturering dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Justerat eget kapital + uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutning. Antal anställda medeltal Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Bolagets ställning i övrigt per den 31 december 2007 och 2006 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 2007 och 2006 framgår av följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, bokslutskommentarer och noter. Funktionell valuta och rapportvaluta är svenska kronor (SEK). 9

13 Resultaträkningar Kr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader 6, Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 1,4, Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Resultat/aktie före utspädning -0,01 0,26 Resultat/aktie efter utspädning -0,01 0,26 Föreslagen utdelning per aktie

14 Balansräkningar Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kortfristig placering Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkningar Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årest resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Eget kapital Nyemissioner Årets resultat Eget kapital Nyemission Årets resultat Eget kapital

16 Kassaflöde Kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Mottagen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kundfordringar Varulager Leverantörsskulder Övriga förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och från och med 2006 även med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR32:06 Redovisning för juridiska personer. Övergången till tillämpning av RR32:06 betingades av ändringar i Stockholmsbörsens noteringsavtal av Rekommendationens huvudregel är att juridiska personer skall tillämpa de International Financial Reporting Standards (IFRS), som tillämpas av koncerner, så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg, som skall göras från IFRS. Ändrade redovisningsprinciper 2007 Från och med den 1 januari 2007 tillämpar företaget IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändrade redovisningsprinciper 2008 Från och med 1 januari 2008 tillkommer tre tolkningsuttalanden från IFRIC, IFRIC 11, 12 och 14. Tolkningsuttalandena får ingen effekt på Bolagets resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital. Uppdelning i segment Bolagets verksamhet består i utveckling, produktion och marknadsföring av radarsensorer, som byggs in i system för trafikinformatik. Enligt definitionen för rörelsegren i IAS 14 utgörs bolagets hela verksamhet en enda rörelsegren. Eftersom bolagets risker och möjligheter i första hand är förknippade med de produkter, som utvecklas och produceras, är bolagets enda rörelsegren också att betrakta som bolagets primära segment. Informationen för det primära segmentet är liktydligt med bolagets samlade redovisning, även den interna redovisningen, varför någon separatredovisning för det primära segmentet ej lämnas. För det sekundära segmentet, geografiska områden, lämnar bolaget endast information om intäkter från externa kunder, se not nedan. Tillgångar och investeringar i materiella och immateriella tillgångar är gemensamma för all verksamhet och baserad i Sverige. Intäktsredovisning Nettoomsättning utgörs så gott som uteslutande av varuförsäljning. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter från försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Forsknings- och utvecklingsutgifter, immateriella anläggningstillgångar Nedlagda utgifter t.o.m 2001 för utveckling av radarsensorer och filutpekningsteknik har upptagits som tillgång i balansräkningen. Projekten värderas till summan av direkta kostnader och skäligt pålägg för indirekta kostnader. Härefter havda forsknings- och utvecklingsutgifter, som oftast kan betraktas som tillkommande utgifter för produktanpassning, har inte uppfyllt samtliga kriterierna för att tas upp som tillgång i balansräkningen och har därför redovisats i resultaträkningen. Bland utvecklingskostnader i resultaträkningen redovisades t o m 2005 även avskrivningar på utvecklingsutgifter som tillgångsförts. I och med att bolagets tillverkning och försäljning från och med 2006 nått större och mer reguljär omfattning redovisas dessa avskrivningar därefter följdriktigt som kostnad för sålda varor. Skatter Bolaget har sedan ett flertal år redovisat negativa resultat och har därigenom väsentliga ackumulerade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag. Framtida utnyttjande av dessa underskottsavdrag är beroende av skattepliktiga överskott. I årsredovisningen har hela den uppskjutna skattefordran sedan 2005 upptagits som tillgång. Detta baserar sig på företagsledningens och styrelsens bedömning av bolagets förbättrade möjligheter till framtida utnyttjande Omsättning per geografisk region 14

18 av underskottsavdrag genom lönsam försäljning av bolagets produkter. Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier. Resultat per aktie efter utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier jämte ett vägt genomsnitt av de antal aktier, som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädningseffekt, konverteras till aktier. De potentiella aktier som härrör från optionsrätter, för vilka nuvärdet av teckningskursen är lika med eller högre än verkligt värde, beaktas således ej vid beräkningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar / Nedskrivningar Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjande- period, från och med de tas i bruk, enligt följande; Balanserade utgifter för utveckling Arbetsmaskiner Datorutrustning Övriga inventarier 5 år 5 år 3,3 år 5 år Det redovisade värdet av bolagets tillgångar prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov om händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara beloppet motsvaras av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärdet, beräknas framtida kassaflöde diskonterat till nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt, vilken återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de specifika risker som är knutna till tillgången. Nedskrivning redovisas närhelst det redovisade värdet av tillgångar eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. Återföringar av nedskrivningar genomförs om det inte längre finns skäl för dessa nedskrivningar. Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt den s.k. först-in först-ut principen (FIFO) och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor ingår direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Erforderliga avdrag för inkurans har gjorts efter individuell bedömning. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder. Fordringar/Skulder Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Likvida medel Balansposten kassa och bank omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank, medan balansposten kortfristig placering omfattar säkerhet i anbudsgaranti för upphandling enligt beskrivning i not 9. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. I balansräkningen redovisas som avsättningar 15

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Sensys Traffic Årsredovisning 2006

Sensys Traffic Årsredovisning 2006 Sensys Traffic Årsredovisning 2006 Innehåll Ekonomisk information 2007 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensystraffic.se. Den kan även beställas

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Verksamheten Sensys Traffic utvecklar och marknadsför radarsensorer och utrustning för trafikövervakning inom fordons- och järnvägsområdet.

Verksamheten Sensys Traffic utvecklar och marknadsför radarsensorer och utrustning för trafikövervakning inom fordons- och järnvägsområdet. SENSYS TRAFFIC AB (publ) ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Sensys Traffic AB (publ.), organisationsnummer 556215-4459, får härmed

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer