Ekonomisk information 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk information 2008"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på under Investor Relations. Här kan du beställa ett tryckt exemplar av årsredovisningen. Det går även att beställa årsredovisningen på telefon eller fax Allmänt om verksamheten 1 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag 8 Redovisnings- och värderingsprinciper 14 Noter 17 Revisionsberättelse 26 Styrelse och företagsledning 27 Information till ägarna 29 Adresser 30

3 Sensys Traffic ska ha en ledande position som leverantör av tekniska lösningar för trafikinformatik och trafiksäkerhet på den globala marknaden. Bolagets styrka ska vila på en djup förståelse för kundernas verksamhet och de krav som ställs på respektive marknad. Sensys ska genom kontinuerlig teknisk utveckling alltid ligga i framkant med sina produkter och snabbt kunna anpassa sig efter och möta kundernas behov.

4 Sensys Traffic AB (publ) Allmänt om verksamheten Styrelsen och verkställande direktören för Sensys Traffic AB (publ.), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Allmänt om verksamheten År 2007 får betraktas som ett mellanår efter den fantastiska utveckling Bolaget hade under Den lägre omsättningen för 2007 har sin naturliga förklaring i vår marknads långa säljcykler. Bolaget har under 2007 fortsatt med att kraftfullt bearebeta marknaden, framför allt internationellt, genom ett flertal mässor och konferenser. Internationellt har Sensys under året fortsatt att knyta till sig distributörer i ett flertal länder. Även om höga tekniska krav är de samma för alla kunder, har varje kund ändå specifika önskemål och behov. Sensys flexibilitet ligger i att försöka förstå dessa behov, för att på bästa sätt kunna rekommendera den typ av system som uppnår bästa möjliga resultat på varje enskild marknad. Som ett led i detta har mycket kraft använts för att utveckla Sensys organisation och därmed skapa de bästa förutsättningarna. Bolagets utvecklingsarbete är i stora drag uppdelat på två kategorier, dels det kortsiktiga direkt kundorienterade utvecklingsarbetet, dels långsiktiga utvecklingsprojekt där Bolaget kontinuerligt arbetar med fortsatt förfining och utvidgning av vår produktportfölj. För de långsiktiga projekten är stort fokus lagt på att ständigt ligga i framkant inom den högteknologiska utvecklingen, vilket är ett signum för Bolaget. Under andra kvartalet avgick Harry Vesanen som VD för Sensys Traffic och som tillförordnad VD utsågs bolagets ekonomichef Helena Claesson. Under december månad har sedan rekrytering skett av Johan Frilund som ny VD. Johan kommer att tillträda sin tjänst den 1 mars Utveckling Under 2007 har bolagets utveckling inriktats på att möta de krav som den internationella marknaden ställer. Som exempel kan nämnas ett helt nytt robust skåp för hastighets- och rödljussystem samt anpassningar av det svenska ATK-systemet för export. Vidare har arbetet med en helt ny sensorplattform för nästa generations radarsensorer påbörjats för att ytterligare befästa Sensys position som ledande inom sensorteknik. En typ av system som får allt större utrymme på marknaden är så kallade restidsmätning eller point-to-point mätning. Dessa system mäter medelhastigheten på en sträcka till skillnad mot traditionella system som mäter hastigheten vid en punkt. Sensys har under året utvecklat ett sådant system som kommer att färdigställas under 2008 och då komplettera befintligt produktutbud inom hastighetsmätning. Den rådande metoden att mäta trafik för att styra rödljus är induktiva slingor. Dessa fräses ner i vägbanan på ett flertal ställen och kräver med andra ord en omfattande installation. Dessutom är slingorna känsliga för exempelvis tjäle och tung fordonstrafik. Ett projekt som syftar till att ersätta de induktiva slingorna med radar har startats och en testkorsning har installerats med denna teknik för att undersöka dess möjligheter inom detta område. Projektet tillsammans med Banverket för att detektera trasiga strömavtagare omfattar vid 2007 års utgång 10 system. Slutlig justering och godkännande beräknas ske under första halvåret 2008.

5 Marknad Sensys räknar med att utbyggnaden av hastighetsövervakningsnätet utmed landsvägar i Sverige kommer att fortsätta. På sikt finns även en försäljningspotential bland kommuner för hastighetskameror, till exempel utanför skolor. Internationellt ser Bolaget stora möjligheter för ytterligare etableringar av rödljus- och hastighetssystem. För Dubai, som i dag har närmare 250 fasta system levererade av Sensys, ser Bolaget fortsatt positivt på framtiden. En viktig del av försäljningsarbetet är kundanpassad utveckling. Sensys egna utvecklingsavdelning ger Bolaget en unik flexibilitet att för varje enskild marknad direkt kunna anpassa produkterna efter kundens önskemål. Därmed förstärks Sensys erbjudande på marknaden ytterligare. Under året har Sensys deltagit vid fyra större internationella mässor, Peking, Warsawa, Belgien och Dubai. Under mässan i Peking, som genomfördes i samarbete med ITS Sweden Pavillion (Intelligent Transport Systems), delade Bolaget monter med Vägverket, Sverige. Det positiva resultatet av denna lösning har gjort att Sensys nu undersöker möjligheterna till liknande tillvägagångssätt på andra mässor under Konferensen i Warsawa, som anordnades genom ett samarbete mellan ITS Sweden och ITS Poland, föll ut bra och skapade ringar på vattnet. Med tanke på flertalet pågående upphandlingar i Mellanöstern, måste dock Dubai ses som den under året viktigaste mässan för Bolaget. Där gavs mycket goda möjligheter till kommunikation med distributörer, slutkunder och nya intressenter. Under andra kvartalet lanserades Sensys nya webbplats Plattformen är helt ny med en modernare struktur, utökad funktionalitet och design. Stort fokus har bland annat lagts på att förbättra IR-sektionen på sidan för att tillgodose kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information. Eftermarknad Sensys har fortsatt den påbörjade utbyggnaden av en service- och eftermarknadsfunktion med ett utpekat kund och marknadsansvar. Därmed är Sensys ännu bättre rustade att möta det allt större behovet av kundsupport och serviceuppdrag som ökade volymer av produkter på marknaden innebär. 2

6 Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig resurs för Bolaget. Vid varje produktförsäljning säljs även vår sakkunskap, erfarenhet, kreativitet och förmåga att lösa komplicerade uppgifter. Möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är av yttersta vikt för att upprätthålla hög kvalitet genom alla delar av vår verksamhet. Vår företagskultur uppmuntrar medarbetarna till engagemang, och präglas av en positiv attityd med fokus på möjligheterna. Den utvecklings- och marknadssatsning som skett under året har medfört en ökning av antalet anställda med 4 personer (9). Under 2008 räknar vi med att denna utveckling fortsätter vilket innebär ytterligare behov av nyanställningar för att få rätt balans mellan utveckling, marknad och service samt effektivisera verksamheten ytterligare. Sensysaktien Sensys Traffics aktie är noterad under Small Cap listan. Aktiekapitalet i Sensys Traffic uppgick per den 31 december 2007 till kr fördelat på aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Börsposten uppgår till aktier. Kursutveckling Den högsta kursen för Sensys Traffic under året var 6,35 kronor och den lägsta 2,11 kronor. Betalkursen den 30 december 2007 var 2,85 kronor. Under 2007 omsattes Sensys Traffic aktier på Stockholmsbörsen. Vid årsskiftet uppgick börsvärdet till 615 (1 079) Mkr. Kursutveckling (Källa: OMX website) Sensys Traffic AB Utdelningspolitik Sensys finansiella ställning skulle mycket väl kunna motivera en utdelning. Mot bakgrund av bolagets korta historik samt goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av bolaget, kommer styrelsen dock att föreslå årsstämman att det för året inte skall lämnas någon utdelning.

7

8 Ägarfördelning (per ) AKTIEINNEHAV, ST ANTAL AKTIEÄGARE ANDEL AV ÄGARE I % , , , , , , ,10 De tjugo största aktieägarna Aktierna i Sensys Traffic AB ägdes den 31 december 2007 enligt följande: AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL OCH RÖSTER I % Tibia Konsult AB ,23 % Erik Penser Hedgefond ,83 % Aktia Sparbank ,73 % Jan Bengtsson ,32 % Per Wall ,97 % Skandia Life Assurance Ltd, Royal ,81 % Catella Case ,73 % Banque Carnegie Luxembourg S A ,63 % Inter ,56 % Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,50 % Banco Teknik & Innovation ,38 % AN Holding AB ,34 % Peter Svensson ,97 % SEB Trygg Life Ireland Assurance ,96 % Ålandsbanken AB, W8IMY ,90 % Börje Andersson ,85 % Lefwander Kapitalförvaltning AB ,79 % Bergman Clarence ,79 % BNP Paribas (Suisse) S.A.W8IMY ,62 % Jan Johanssons Förvaltnings AB ,60 % Summa, tjugo största ägare ,49 % Summa, övriga aktieägare (3 541) ,51 % Summa ,0% Tjugo största ägare Övriga ägare

9 Förvaltningsberättelse Sensys Verksamhet Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs in i system för trafikinformatik. Systemen används främst för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Ägaruppgifter Sensys Traffic AB är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap. Största enskilda ägaren är Tibia Konsult AB med aktier vilket motsvarar 6,23 % av aktiekapitalet. Omsättning och resultat År 2007 får betraktas som ett mellanår efter den starka utvecklingen under Nettoomsättningen för helåret uppgick till tkr ( ) där den största delen avser leveranser av ATK system för Vägverkets räkning. Bruttomarginalen (exklusive avskrivningar) för helåret uppgick till 58 procent (60) vilket är i linje med förra årets marginaler, och måste ses som positivt. Resultatet före skatt uppgick till tkr (78 171) och bör, med hänsyn till de extraordinära händelserna under året, ses som bra. Händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut som påverkar denna årsredovisning. Likviditet Likvida medel uppgick till 88,5 mkr (86,0) vid utgången av perioden. Personal Medelantalet anställda uppgick till 34 personer (30). Antalet anställda vid periodens utgång var 34. Mål och policies för finansiell riskhantering Sensys övergripande mål är att i möjligaste mån undvika finansiellt risktagande, som kan uppkomma genom förändringar i valutakurser, räntenivåer och marknadspriser samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Valutarisker elimineras genom att all försäljning sker i SEK och då inköp av dyrbara komponenter måste ske i utländsk valuta tillförsäkras motsvarande ersättning från kund. Ränterisker och marknadsrisker för finansiella instrument föreligger inte så länge bolaget inte har några lån eller marknadsnoterade finansiella instrument. Med likviditets- och finansieringsrisker avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Dessa risker hanteras genom att vid behov aktivt anskaffa kapital på aktiemarknaden. Kreditrisker undviks genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av gamla och potentiella kunder samt i vissa fall förskottsbetalningar. Bolaget innehar för närvarande inga finansiella instrument i säkringssyfte. Miljöfrågor Bolaget bedriver ingen verksamhet, som har påverkan på den yttre miljön. Styrelsens arbete Ordinarie bolagsstämma avhölls den 26 april Till ny styrelse omvaldes Peter Svensson, Jan Bengtsson, Jan Johansson, Ivan Rylander och Anders Norling. Samtliga ledamöter är aktieägare. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Under 2007 har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen följer verksamheten, dels genom styrelsearbetet, dels genom periodisk rapportering. Vidare förekommer informella kontakter mellan styrelseledamöterna. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD instruktion, till styrel- 6

10 sen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen under 2008 Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras ersättningskommittén. Bolagsledningen utgörs av Johan Frilund (VD), Göran Löfqvist, Carlos Löfstedt, Per Enochsson och Helena Claesson. uppgår under uppsägningstiden. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta. Utsikter för 2008 Arbetet med att öka och förbättra Sensys marknadsnärvaro genom att utveckla bolagets distributörsled och egna serviceorganisation kommer att fortgå under Även om marknaden för trafikövervakningssystem fortsatt är präglad av en mycket stor efterfrågan har Sensys Traffic AB valt att inte lämna någon försäljningsprognos för Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast lön och rörlig lön och utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen (vilken för verkställande direktören uppgår till kronor) skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Verkställande direktörens rörliga lön kan uppgå till maximalt kronor. Verkställande direktören har inte erhållit bonus för verksamhetsåret För övriga ledande befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal och utgör som regel procent av fast lön och skall sammantaget uppgå till maximalt kronor. Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en premie på i storleksordningen 25 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITPplanen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Verkställande Direktörens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt detta avtal är ömsesidig uppsägningstid tolv månader. För övrig bolagsledning gäller sedvanlig uppsägningstid. Oförändrad lön 7

11 Finansiell utveckling Fem år i sammandrag Redovisningen nedan för baseras på de redovisnings- principer som tidigare tillämpats, d.v.s Redovisningsrådets rekommendationer Omräkning har ej skett för tillämpning av RR32:06 eftersom sådan omräkning ej innebär några väsentliga förändringar. Samtliga belopp är i tkr om inget annat anges. RESULTATRÄKNINGAR Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Realisationsresultat vid försäljning av dotterbolag Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat BALANSRÄKNINGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder DATA PER AKTIE Resultat per aktie 31/12, Kr -0,01 0,26 0,15-0,04-0,06 Eget kapital per aktie, Kr 0,57 0,59 0,32 0,16 0,14 Utdelning per aktie, Kr Börskurs 31/12, Kr 2,85 5,50 3,05 0,82 0,47 P/E tal Neg 21,15 19,8 Neg Neg Antal aktier vid periodens slut före full konvertering 1), tusen Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering 1), tusen Antal aktier i snitt under perioden före full konvertering 1), tusen Resultat per aktie 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 1. Antalet aktier har vid periodens slut korrigerats för att ta hänsyn till genomförda splitt och fondemissioner för att underlätta jämförelse mellan åren. 8

12 NYCKELTAL Justerat eget kapital (SEK) Sysselsatt kapital Räntebärande skulder Räntabilitet på eget kapital, % Neg Neg Neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Neg 79 Neg Neg Neg Rörelsemarginal, % Neg 43 Neg Neg Neg Nettomarginal, % Neg Neg Neg Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,50 1,85 0,3 0,5 0,6 Soliditet, % Andel riskbärande kapital, % Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar materiella anläggningstillgångar Investeringar utvecklingskostnader Antal anställda medelantal Definitioner av nyckeltal Kapitalmått Justerat eget kapital: Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver Justerat eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Lönsamhetsmått Räntabilitet på eget kapital: Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelsemarginal: Nettomarginal: Diverse mått Kapitalomsättningshastighet: Soliditet: Riskbärande kapital: Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat efter avskrivningar i procent av årets fakturering Nettoresultat i procent av årets fakturering Årets fakturering dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Justerat eget kapital + uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutning. Antal anställda medeltal Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Bolagets ställning i övrigt per den 31 december 2007 och 2006 samt resultatet av verksamheten för räkenskapsåren 2007 och 2006 framgår av följande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, bokslutskommentarer och noter. Funktionell valuta och rapportvaluta är svenska kronor (SEK). 9

13 Resultaträkningar Kr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader 6, Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 1,4, Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Resultat/aktie före utspädning -0,01 0,26 Resultat/aktie efter utspädning -0,01 0,26 Föreslagen utdelning per aktie

14 Balansräkningar Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kortfristig placering Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkningar Kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årest resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6, SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Eget kapital Nyemissioner Årets resultat Eget kapital Nyemission Årets resultat Eget kapital

16 Kassaflöde Kr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Mottagen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kundfordringar Varulager Leverantörsskulder Övriga förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och från och med 2006 även med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR32:06 Redovisning för juridiska personer. Övergången till tillämpning av RR32:06 betingades av ändringar i Stockholmsbörsens noteringsavtal av Rekommendationens huvudregel är att juridiska personer skall tillämpa de International Financial Reporting Standards (IFRS), som tillämpas av koncerner, så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg, som skall göras från IFRS. Ändrade redovisningsprinciper 2007 Från och med den 1 januari 2007 tillämpar företaget IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändrade redovisningsprinciper 2008 Från och med 1 januari 2008 tillkommer tre tolkningsuttalanden från IFRIC, IFRIC 11, 12 och 14. Tolkningsuttalandena får ingen effekt på Bolagets resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital. Uppdelning i segment Bolagets verksamhet består i utveckling, produktion och marknadsföring av radarsensorer, som byggs in i system för trafikinformatik. Enligt definitionen för rörelsegren i IAS 14 utgörs bolagets hela verksamhet en enda rörelsegren. Eftersom bolagets risker och möjligheter i första hand är förknippade med de produkter, som utvecklas och produceras, är bolagets enda rörelsegren också att betrakta som bolagets primära segment. Informationen för det primära segmentet är liktydligt med bolagets samlade redovisning, även den interna redovisningen, varför någon separatredovisning för det primära segmentet ej lämnas. För det sekundära segmentet, geografiska områden, lämnar bolaget endast information om intäkter från externa kunder, se not nedan. Tillgångar och investeringar i materiella och immateriella tillgångar är gemensamma för all verksamhet och baserad i Sverige. Intäktsredovisning Nettoomsättning utgörs så gott som uteslutande av varuförsäljning. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter från försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått till köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Forsknings- och utvecklingsutgifter, immateriella anläggningstillgångar Nedlagda utgifter t.o.m 2001 för utveckling av radarsensorer och filutpekningsteknik har upptagits som tillgång i balansräkningen. Projekten värderas till summan av direkta kostnader och skäligt pålägg för indirekta kostnader. Härefter havda forsknings- och utvecklingsutgifter, som oftast kan betraktas som tillkommande utgifter för produktanpassning, har inte uppfyllt samtliga kriterierna för att tas upp som tillgång i balansräkningen och har därför redovisats i resultaträkningen. Bland utvecklingskostnader i resultaträkningen redovisades t o m 2005 även avskrivningar på utvecklingsutgifter som tillgångsförts. I och med att bolagets tillverkning och försäljning från och med 2006 nått större och mer reguljär omfattning redovisas dessa avskrivningar därefter följdriktigt som kostnad för sålda varor. Skatter Bolaget har sedan ett flertal år redovisat negativa resultat och har därigenom väsentliga ackumulerade outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag. Framtida utnyttjande av dessa underskottsavdrag är beroende av skattepliktiga överskott. I årsredovisningen har hela den uppskjutna skattefordran sedan 2005 upptagits som tillgång. Detta baserar sig på företagsledningens och styrelsens bedömning av bolagets förbättrade möjligheter till framtida utnyttjande Omsättning per geografisk region 14

18 av underskottsavdrag genom lönsam försäljning av bolagets produkter. Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier. Resultat per aktie efter utspädning beräknas som årets resultat fördelat på ett vägt genomsnitt av under perioden utestående aktier jämte ett vägt genomsnitt av de antal aktier, som tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov till utspädningseffekt, konverteras till aktier. De potentiella aktier som härrör från optionsrätter, för vilka nuvärdet av teckningskursen är lika med eller högre än verkligt värde, beaktas således ej vid beräkningen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar / Nedskrivningar Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjande- period, från och med de tas i bruk, enligt följande; Balanserade utgifter för utveckling Arbetsmaskiner Datorutrustning Övriga inventarier 5 år 5 år 3,3 år 5 år Det redovisade värdet av bolagets tillgångar prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov om händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet. Det återvinningsbara beloppet motsvaras av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nyttjandevärdet, beräknas framtida kassaflöde diskonterat till nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt, vilken återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de specifika risker som är knutna till tillgången. Nedskrivning redovisas närhelst det redovisade värdet av tillgångar eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. Återföringar av nedskrivningar genomförs om det inte längre finns skäl för dessa nedskrivningar. Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt den s.k. först-in först-ut principen (FIFO) och nettoförsäljningsvärdet. I anskaffningsvärdet för egentillverkade varor ingår direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Erforderliga avdrag för inkurans har gjorts efter individuell bedömning. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder. Fordringar/Skulder Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Likvida medel Balansposten kassa och bank omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank, medan balansposten kortfristig placering omfattar säkerhet i anbudsgaranti för upphandling enligt beskrivning i not 9. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. I balansräkningen redovisas som avsättningar 15

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) SENSYS Traffic SENSYS AB Traffic (publ) AB 556215-4459 (publ) 556215-4459 Delårsrapport Kvartalsrapport för jan - mars för 2009 jan - sept 2009 Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari september

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer