Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden"

Transkript

1 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport

2

3 Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen som ett komplement till projektets slutrapport, med avsikt att ge en lättöverskådlig och reflekterande beskrivning av Sixtenprojektet, dess resultat och samlade erfarenheter. Texten vänder sig främst till dig som arbetar med och för unga, till exempel genom att du är representant för en ungdomsorganisation, arbetar som förtroendevald, tjänsteperson eller har medverkat i ett eget Sixtenprojekt. Förhoppningsvis kan du som läsare också hitta inspiration till nya ungdomsinitiativ. Utvärderingens disposition är formad kring tre delar. Den första delen är ett kort inledande avsnitt som beskriver Leader Upplandsbygd, Leadermetoden och Sixtenprojektets utformning. Den andra delen fokuserar därefter på erfarenheterna från delprojekten som unga personer i ålder genomfört. Här hittar du även korta sammanfattningar om alla delprojekt samt de samlade resultaten. Avslutningsvis finner du en reflektion av projektresultaten, projektets styrkor och tillkortakommanden samt råd till de aktörer som själva vill utveckla liknade metoder för att hjälpa unga delta i lokal utveckling. Informationen i denna utvärdering är baserad på projektutvärderingarna som genomförs så fort ett Sixtenprojekt avslutats. Därutöver har det även gjorts ett antal djupintervjuer med projektledare, deltagare och andra resurspersoner som har berörts av Sixten. Om ni har några frågor om materialet eller vill veta mer om något specifikt projekt är ni välkomna att besöka vår webbplats eller ta kontakt med oss på Leader Upplandsbygds kansli Projektledare Arvid Stiernström

4 Framställd av: Leader Upplandsbygd (2014) Tryckeri: Uppsala Screen-Reklam AB Tryckår: 2015 Foto: Leader Upplandsbygd och Sixtenprojektets deltagare 4

5 Projektet Sixten 6 Vad är Leader och paraplyprojekt? 6 Ungdomscoach en lite annorlunda projektledare 8 Ungdoms-LAG 9 Attitydprojekt 9 Sixtenprojektets resultat - Ungas perspektiv 11 Att genomföra en 12 ungdomscheck 12 Engagemang, intressen och lärande 13 Gemenskap och identitet 17 Delprojektens Resultat 20 Sammanfattning av delprojekten 44 Ungdomscoachen 46 Ungdomsgruppen 47 Attitydprojekt 48 Attitydprojekt i framtiden 50 Unga i landsbygdsutveckling 56 Varför unga i landsbygdsutveckling? 56 Ungas plats i bygden normer, identitet och tillhörighet 58 Ungas engagemang 59 Möjligheter inom framtida ungdomssatsningar 60 Ungdomsgruppen 62 Unga Från 0-30? 63 Långsiktighetens utmaning 63 Företagande och affärsutveckling för unga 64 Tack! 66 5

6 Projektet Sixten Vad är Leader och paraplyprojekt? Leader är en utvecklingsmetod för att skapa lokal utveckling med ett tydligt underifrånperspektiv och har funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden går ut på att man i ett geografiskt avgränsat område samlas och arbetar fram strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden i det specifika Leaderområdet. Efter att utvecklingsstrategin har godkänts bildas en ideell förening, vars styrelse kallas för LAG (Local Action Group). Det är LAG som sedan beviljar stöd till lokala projekt som syftar till att uppfylla målen i strategin. Leadermetodiken bygger på följande grundpelare: Trepartnerskap: Trepartnerskapet bygger på samverkan mellan aktörer från offentlig, privat och ideell sektor och bör förekomma i hela Leaderverksamheten. Projekt med aktörer från alla tre sektorer uppmuntras. Även LAG är sammansatt av offentliga aktörer (främst kommunerna), ideella aktörer (lokala eller regionala föreningar) samt privata aktörer (lokala företagare). Dessa beslutar gemensamt var pengarna hamnar. Detta tar ned besluten på en mer lokal nivå och tillför lokal kunskap till organisationen. Underifrånperspektiv: Det är de som bor och verkar på orten som ska vara med och påverka utvecklingen. Det är de som ska göra jobbet, medan Leader kan tillhandhålla verktygen. 6

7 Rubrik 1 Lokal förankring: Ett Leaderprojekt ska vara lokalt förankrat hos så många parter som möjligt och ge en bred positiv inverkan på den lokala ekonomin. Nätverkande: Leaderprojekt måste bestå av flera parter som samverkar och jobbar mot gemensamma mål. Många ska få nytta av projektet. Projekt med aktörer från alla tre sektorer uppmuntras och stöd delas inte ut för att gynna enskilda företag och föreningar. Inom all Leaderverksamhet ska det stöd som betalas ut till projekten alltid ska mötas med minst samma summa. Det som gör Leadermetoden speciell är att motprestationen inte behöver räknas i faktiska pengar. Istället kan projektägaren och projektets medarbetare dra in sin del av stödet genom att bidra med sin ideella tid, ideella resurser eller offentliga resurser. Möjligheten med att arbeta med ideell tid och ideella resurser innebär att projektägarna sällan behöver ha tillgång till stort ekonomiskt kapital för att genomföra sina projekt. Långsiktighet: Projekten ska leda till långsiktiga resultat och utmynna i verksamhet som är hållbar på det ekonomiska, sociala och ekologiska planet. Leaderarbetet tar tid Leadermetoden är till för att skapa långsiktig utveckling med hjälp av lokala aktörer. Överförbarhet: En central del i Leaderarbetet är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra. De som får projektstöd ska redovisa hur arbetet går och vilka resultat man uppnått. 7

8 Projektet Sixten Projektet Sixten är ett så kallat paraplyprojekt, som drivs av Leader Upplandsbygd. Enkelt förklarat kan man säga att paraplyprojekten är mindre och förenklade varianter av de stora Leaderprojekten, och att de är riktade mot en särskild grupp av aktörer. Sixten pågick mellan och projektet skapades för att ge unga förutsättningar att ta kontroll över sin egen fritid och bidra till utvecklingen av den bygd där projektet var verksamt. Unga personer, vilket här avser människor i åldern 13-25, kunde genom Sixten söka stöd på upp till kronor. Kraven som ställdes på de sökande var att de var minst två personer, att det fanns en organisation som kunde agera projektägare, att deltagande skulle vara kostnadsfritt, frivilligt och lättillgängligt. Projektidén bygger på devisen av och med unga hellre än för unga det vill säga att delprojekten eller checkarna skulle utformas och genomföras av de unga som kom med projektidén. På så vis skulle projekten få legitimet, ge unga möjligheten att förverkliga sina idéer, utöva och utveckla sina intressen samt få nyttiga erfarenheter av att leda och genomdriva projekt. 8 Fram till sista oktober 2014 har 45 ungdomsprojekt beviljats och genomförts, med vitt skilda inriktningar och storlekar. Många ungdomar som deltagit i Sixtenprojekten har i efterhand startat nya projekt som i sin tur bildat nya nätverk eller blivit drivande i utvecklandet av lokala mötesplatser. I vissa fall har projekten även varit en väg in för unga på arbetsmarknaden, samt legat till grund för att unga startat egna företag. Ungdomscoach en lite annorlunda projektledare En central funktion i Sixtenprojektet utgörs av projektledaren, som inom nationella Leadersammanhang brukar kallas för ungdomscoach. Projektledaren för paraplyprojektet har ett övergripande ansvar för projektets riktning och spridning, men själva genomförandet av de olika checkarna har lagts på ungdomarna som drivit delprojekten. Projektledarens roll har därför till stor utsträckning kretsat kring att hantera projektens byråkratiska sida, från att stötta ungdomarna till att genomföra inköp och redovisa projektets ekonomi och resultat. Tanken med att hålla en projektledare anställd inom paraplyprojektet har varit

9 Rubrik 1 att bättre kunna nå ut till målgruppen, samt ge de unga som vill genomföra projekt möjligheten att fokusera på det som de tycker är intressant alltså själva genomförandet. Ungdomsgruppens uppgifter har också infattat en dubbel ambassadörsroll, där de dels burit fram information om Sixten till unga i deras kommun, dels fört fram ett ungdomsperspektiv i olika politiska och beslutsinstanser. Som följd har de därför även varit en viktig nyckel i nätverkande och projektsamarbeten på en nationell nivå. Ungdoms-LAG Utöver projektledaren har även Sixtenprojektet haft en styrgrupp som kort och gott kallats för Ungdomsgruppen, eller U-LAG. Ungdomsgruppen bestod av fem unga personer bosatta i Upplandsbygds område med en representant för varje medverkande kommun. Deras främsta uppgift har varit att ta fram beslutsunderlag för Upplandsbygds verksamhetsledare, så snart en ansökan om en ungdomscheck kommit in till projektet. Besluten som ungdomsgruppen tar gällande ansökningarna är baserat på hur väl en ansökan stämmer överrens med Sixtens syfte och mål; men också utifrån ungdomsgruppens kunskaper om lokala förutsättningar för unga i området där projektet skall genomföras. 9 Attitydprojekt Ungdomsgruppen har också haft möjlighet att själva driva eller godkänna andras så kallade attitydprojekt. Syftet med attitydprojekten har varit att stärka ungas roll i lokal utveckling på en regional nivå, i hela Upplandsbygds region. Projektmedelen har fördelats på kr och år, men på grund av tidsbrist har Sixten bara verkställt två attitydprojekt och initierat ytterligare ett, som dessvärre fick avslutas på grund av bristande intresse och för snäva tidsramar. Läs mer om dessa i resultatsammanfattningen.

10 Leaderområdet Upplandsbygd Upplandsbygd har under programperioden bestått av delar av fem kommuner inom Uppsala och Stockholms län: Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad Knivsta kommun Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort Tierps kommun, endast Hållnäs-Österlövsta församling samt Tegelsmora församling Östhammars kommun, exklusive delar av Börstils område, Östhammars tätort och Harg Varje markering på kartan indikerar ett område där Sixtenprojektet har beviljat och hjälpt till att genomföra en ungdomscheck. Östfora Bälinge Järlåsa Björklinge Vänge Yttermas och Vreta Skärplinge Tobo Upplanda Österbybruk Gimo Uppsala Knivsta Hållnäs k:a Skyttorp Vattholma Storvreta Forsmark Alunda Skoby Almunge Länna Gunsta Sävja Alsike Gåvsta Norrskedika Öregrund Knutby Gräsö Östhammar Sigtuna Rosenberg 10 Arlanda Märsta

11 Sixtenprojektets resultat - ungas perspektiv Sixtens medarbetare har fått möjligheten att träffa många drivna och engagerade ungdomar genom den projektverksamhet som paraplyprojektet har bidragit till. I detta avsnitt presenterar vi dels korta sammanfattningar av samtliga delprojekt, dels resultaten från Sixtenprojektets övergripande arbetet och en sammanställning av arbetets kvantitativa resultat. Utöver detta har vi genomfört 13 kvalitativa intervjuer med unga projektledare, några fritidsledare och föräldrar, där de har fått berätta hur de har upplevt att arbeta med Sixten, vad metoden har inneburit för dem och vilka svårigheter som de mött under arbetet. 11

12 Ungas perspektiv Det Sixten har förändrat hos mig är känslan att det går. Att bara för att man är ungdom och inte har några pengar så är det inte kört, utan Sixten erbjuder den möjligheten. Det är ett ansvar som föder engagemang Nils från BasVerkstan Att genomföra en ungdomscheck De 45 ungdomscheckarna som Sixten har beviljat har varit väldigt olika, både sett till innehåll och till stödbehov. De flesta har dock börjat med att de intresserade unga har tagit eller kommit i kontakt med projektets ungdomscoach och där igenom sett möjligheten att genomföra ett checkprojekt. Robert, som har varit aktiv inom flera projekt har genom sitt engagemang upplevt hur möjligheten att få stöd för att förverkliga en idé kan bidra till ytterligare engagemang. Robert har medverkat i projekt som har handlat om att iordningställa ett LAN-rum, anordna trampbilturneringar och fixa LAN-partyn. Hans engagemang har bland annat lett till att han fått arbete på fritidsgården, där han nu hjälper andra ungdomar. Maja, som har varit med i Sixtens ungdomsgrupp och drivit flera egna projekt i Östhammars kommun lyfter fram hur viktigt det är att bli bemött på ett bra sätt. Maja berättar att De[inom Leader Upplandsbygd och Sixten] ser oss inte som ungdomar, utan vi är lika mycket värda och våra åsikter är lika mycket värda. För henne har arbetet med ungdomscheckarna givit både självförtroende och praktiska kunskaper i att arbeta med ett avgränsat projekt, att styra det och ta ansvar för innehållet. Jag har lärt mig jättemycket från första till sista projektet, det är smågrejer som att våga ringa samtal, kunna förhandla om priser, prioritera och planera[ ] Det blir lite som en egoboost [att genomföra projekt], och går det inte så bra så är det ingen fara heller. Som medlem i ungdomsgruppen har Maja även fått möjlighet att ta emot projektansökningar och även om hon upplever att systemet har fungerat har det inte varit utan vissa svårigheter. Det har varit bra, men om det gick att göra det ännu mer förenklat med budget och så hade man kanske kunnat locka fler. Trettonåringar ska också kunna skriva en ansökan 12

13 Rubrik 1 Synpunkten om det inledningsvis känns krångligt att formulera sin ansökan och upprätthålla projektredovisningen är något som flera av de intervjuade återkommer till. Liksom Maja, påpekar de också vikten av att det måste finnas resurspersoner som kan hjälpa till om man har frågor. Här har många fritidsledare, föräldrar och ungdomar som genomfört ett projekt varit till stor hjälp. Att tvingas tänka kring en utmaning som ett projekt kan också vara en hjälp. I projektet Sigtuna Ultimate Games, där man lade grunden för en nu årligen återkommande turnering i ultimate frisbee, var det just projektformen som var det viktiga. Henrik som var projektledare reflekterar över projektet Utan tvekan hjälpte Sixten [...] Pengarna hade vi kanske klarat oss utan egentligen, men just den biten, hjälp och stöttning med projektet, hade vi inte kunnat klara oss utan [ ] man får rätt frågor ställda vid rätt tillfälle. Robert gör en liknande reflektion från sitt arbete med projekten då man lär sig att inte vara rädd för att fråga, inte vara rädd för att maila och inte vara rädd för ringa. Man får den hjälp som man behöver 13 Utöver att projekten har varit en möjlighet för ungdomar utveckla praktiska kunskaper i hur man driver projekt har Sixtenprojektet även varit en möjlighet för unga att fördjupa sig i ett intresse eller en plats och bilda en gemenskap kring detta. Engagemang, intressen och lärande Ett återkommande tema i intervjuerna har varit drivkraften bakom projekten. Hur kom man egentligen på idén? Varför ville man genomföra projektet och hur bemöttes arbetet av omgivningen? Engagemanget bakom och under Sixtens projekt har givetvis varierat men under våra samtal med projektledare och deltagare kunde vi olika ingångar till projekten. För en del av deltagarna och initiativtagare har projekten drivits av en önskan att förverkliga en idé eller dröm. För dessa ungdomar har Sixtenprojektet varit ett nyttigt verktyg som har givit dem möjligheten att utveckla och förverkliga något som de burit med sig länge. För Elina, som drev projekten Ung i Upp-

14 Ungas perspektiv land och Ung Konst 2011, blev stödet från Sixten en möjlighet att göra en större version av en idé som hon och hennes kompisar hade om ett konstprojekt. Elina berättar att hon en längre tid hade försökt få genomföra en fotoutställning, men att det var svårt att hitta någon bra lokal och att responsen hon fått de gånger hon försökt hade varit sval. Men så fick hon och hennes projektgrupp kontakt med Bruno Liljefors stiftelse som var villiga att låna ut stora utställningslokaler i Österbybruk. Sixten kom in i samband med detta och med stödet från ungdomschecken kunde projektet skalas upp och få den form som projektgruppen önskade och man blandande fotografier med musik och dikter. När Elina beskriver själva genomförandet berättar hon att Det hade varit svårt att göra något så stort, det kostar ju så sjukt mycket. Bara att printa fotografierna kostar Det hade varit svårt att göra något sådant maffigt själv Men samtidigt tillägger hon att Jag hade säker gjort något i mindre form Projektet blev på så sätt starten på Elinas karriär och hon arbetar nu som producent på ett produktionsbolag. jag är 10 år yngre än alla andra. Jag 14 hade nog aldrig ens vågat söka en sådan grej om jag inte hade haft Sixten och UK- M[ung kultur möts]. Det mest positiva för henne med projektet var att det gav henne så mycket kunskaper och självförtroende att fortsätta med sitt intresse. På liknade sätt bidrog en ungdomscheck till att en skatepark byggdes i Länna. Projeket gick under namnet Park 282 och drevs av en grupp ungdomar. I samarbete med byalaget engagerade de föräldrar och ungdomar som renoverade och byggde ut en gammal sliten park i byns utkanter. Liksom hos Ung i Uppland och Ung Konst 2011 fanns här redan ett starkt engagemang och en vilja att genomföra något. Tidigare hade man försökt få kommunens hjälp med renoveringen, eller hitta finansiering lokalt men det hade inte lyckats. När ungdomarna fick reda på möjligheterna med ungdomscheckarna så såg de detta som en möjlighet att förverkliga något som hade efterfrågats länge. John som var med och drev projektet beskriver hur engagemanget och stödet från Sixten fick allt gå väldigt fort Det blev lite pang pang pang men vi ville ju verkligen göra det, få det genomfört! John beskriver också hur man växte av att gå

15 Rubrik 1 Ett exempel på detta är projektet Operation E-Sport Björklinge. Två unga killar från Björklinge, Oscar och Alexander, hade länge på ett privat plan varit intresserade av datorspel och e-sport, professionellt spelande på datorer och spelkonsoler. Tillsammans med vänner ordnade de då och då mindre LAN-partyn, där de samlas för att spela under en helg eller några dagar. Genom bekanta fick de höra om Sixtenprojektet och börihop och arbeta tillsammans, samtidigt som man också fick nya kunskaper. Jag tyckte man lärde sig väldigt mycket. Jag själv tycker ju om att vara med och ha saker igång. Sen var det ju mycket med planeringen och arbetsformen. Det var väldigt roligt att lära sig sådant! Ett tredje exempel på ett projekt som är spunnet och uppbyggt kring ett redan befintligt engagemang är Cosplayverkstan. Cosplay är en kreativ syssla och går ut på att man skapar och klär upp sig i kostymer inspirerade från populärkultur, ofta hämtad från östra Asien. Som hantverk kräver cosplay stort intresse och engagemang. Martina var en av två projektledare för projektet beskriver hur man genom projektet fick ett nytt sätt att samarbeta; kring sitt intresse och engagemang. Gemenskapen är viktig, det är mycket av det sociala som viktigt. Projektet har gjort att vi nu kan göra det tillsammans. Med stödet från ungdomschecken har man kunnat köpa in material och även haft ett utbyte av kunskap från de mer kunniga till de som nyss blivit invigda i intresset. Gemensamt för alla tre projekten är att den drivkraft som lett till projektens framgång har även varit en del av moti- 15 vering till varför man har sökt sig till Sixten. Det är troligt att många av de projekt som Sixten har hjälpt stödja hade blivit genomförda ändå, om än i mindre skala. Sixten har här verkat som en katalysator för underlätta och förstora en redan pågående process. Den andra sidan av ungt engagemang som vi har sett inom Sixten är ett engagemang som vuxit fram under projektidens gång eller genom att ungdomarna har fått möjligheten att starta ett projekt. Även här har de ungas intresse för någon särskild aktivitet varit central för själva genomförandet, men det är först efter att de har kommit i kontakt med möjligheten att genomföra en ungdomscheck som en projektidé har tagit form.

16 Ungas perspektiv Navve Hultman, som arbetar som frijade då fundera om de skulle genomföra något eget, större LAN. Det blev mycket jobb men de lyckades ändå ordna ett stort LAN tillsammans med fritidsgården i Björklinge. I samband med projektet så bildade de även en e-sportförening och började efter det första projektets avslut att skissa på nästa projektidé. Oscar beskriver hur projektet gav mersmak: I början, tänkte vi att det [projektet] var roligt att genomföra. Men nu har vi verkligen blivit peppade att göra mer, att fortsätta och hålla igång det. Det andra projektet blev en datorbyggarworkshop, där föreningen åkte runt och ordnade workshops för unga som ville lära sig att bygga ihop sina egna datorer. De blev själva väldigt nöjda med resultatet även om de önskar att de lagt mer tid på marknadsföring. Efter projektet avslutats har några av de som medverkade på workshopen hört av sig och berättat att de använt sina nya kunskaper till att bygga ihop egna datorer, något som inspirerar killarna att fundera på nya projekt. Oscar och Alexanders intresse har genom projekten givit mersmak för att fortsätta arrangera e-sportevent för andra unga. Även om de själva 16 inte kallar sig entreprenörer, så har de genom sitt arbete väckt en entreprenöriell anda. Ju mer vi gjort, desto mer vi lär vi oss och desto mer peppade blir vi på att göra mera. Så om vi fortsätter såhär, med två projekt per år kommer det ju att bli större och större. säger Oscar. I Vattholma finns ytterligare ett talande exempel på hur möjligheten att genomföra ett projekt förekom själva idén. Inspirerade av ett scenprojekt i grannbyn bestämde sig några ungdomar där för att genomföra ett projekt och tyckte det fattades en biograf i Vattholma. Projektet Biograf Malmen gick ut på att en grupp unga killar i samarbete med Vattholma fritidsgård planerade och byggde en fullt fungerade biograf. Efter att ha sökt och fått beviljat stöd började man bygga en biosalong i anslutning till fritidsgården. Salongen är fortfarande kvar och när projektdeltagarna, som efter Biograf Malmen gick vidare till att inreda en moped och epa-traktorverkstad i Skyttorp, minns själva genomförandet som den viktigaste delen med projektet: Det bästa var att göra projektet, alltså, det är inte så att vi inte tittar på film, men den var rolig att bygga!.

17 Rubrik 1 tidsledare i Skyttorp har varit med och stöttat flera projekt genom den lokala fritidsgården. Han har sett hur ungdomscheckar som metod för att främja engagemang kan vara ett väldigt framgångsrikt sätt att ge unga en meningsfull fritid. Projektformen gör att de måste samlas, kanske bilda en förening och pröva sig fram med sin ansökan. Får de inte igenom ansökan har de ändå fått nya lärdomar. Navve understryker vikten av att man måste kunna diskutera innehållet i sin ansökan med någon kunnig. Men det är inte alltid lätt att hitta en balans mellan att vara stöttande och styrande, något som Navve har lärt sig under arbetet. Det är viktigt att ungdomarna känner att det är de själva som äger projektet. Mitt bästa tips är att oavsett vilka tokiga eller fantastiska idéer så låter man de testa och inte säga nej utan istället fråga hur de tänker genomföra något säger Navve. Genom lyckade projekt växer de ungas självkänsla och tron på att de kan genomföra andra saker och på så vis växer även det lokala engagemanget. Catarina Deremar, som har varit med i Upplandsbygds styrelse, tror också på att möjligheten till personligt engagemang och delaktighet är centralat för 17 ungdomscheckarnas framgångar. Under samtalet poängterar hon Tar man ungdomar på allvar, på riktig och de får känna att det de gör är viktigt, då får man också engagemanget. Att vara med i dessa projekt är att vara en del av en demokratisk process, som är väldigt lärande. Samtidigt finns det ett stort element av ansvar, ungdomarna svarar själva för att arbetet blir genomfört. Gemenskap och identitet Inom Leadermetodiken lägger man mycket vikt på att projekten ska genomföras med flera aktörer, så dessa kan bilda nya nätverk och knyta nya kontakter. I Sixten har det funnits ett krav på att projekten måste visa att de gynnar flera än de som genomför projektet, och att projektledningen måste bestå av minst två personer. Nils, som har drivit projekten BasVerkstan och Stage-018 upplever att just gemenskapen som kommer ur projektarbetet är något av det roligaste med projekten. BasVerkstan handlade främst om att musik och att lära sig dj:ande, medan Stage-018 gick ut på att arrangera scenevent för unga som ville göra framträdanden.

18 Ungas perspektiv Nils beskriver hur arbetet med BasVerkstan började med få personer och sedan växte till en större gemenskap. Du kan tycka om något hur mycket du vill, men man kan ju aldrig ha mer roligt ensam än vad man kan ha ihop Sen måste man ju bolla idéer och inte bli för fast i sina egna tankar och funderingar, jag tror absolut att driva något tillsammans eller för andra är halva grejen [med projektet]. Det har byggt en otrolig gemenskap! Projektet har även inneburit att fler unga har kommit till Skyttorp för att ta del av gemenskapen och möjligheten att få delta på projektets workshops. Att få möjlighet att genomföra något gemensamt med andra som delar ens intresse kan även vara viktigt för stärka den egna identiteten. Elina från Ung i Uppland berättar att de inte passade in på fritidsgården i Österbybruk med sin idé, men att hon fick uppmuntran från sin bildlärare och Sixtens ungdomscoach. Genom sitt projekt skapade de en plats, både för sitt intresse och gemenskap. På frågan om vad som krävs att genomföra saker som ung och kreativ svarar Elina Det krävs sjukt mycket tid och att man verkligen vill göra det och att man inte bryr sig om vad någon annan tycker 18 Ungdomscheckarna har inneburit en stor variation av ungdomsledda aktiviteter och har på så sätt ökat möjligheterna för unga att få prova på något nytt. En aktivitet som senare kan leda till ett långtgående engagemang och en ny gemenskap. Martina från Cosplayverkstan berättar hur man genom projektet har blivit mer social De [projektdeltagarna] har i och med projektet tagit steget ut och lärt känna fler personer. Det är ju jätte-

19 Rubrik 1 kul när någon kommer och berättar att de inte känt någon annan som håller på med det här, att man annars kanske pratar med tre personer på internet och att man upplevt sig ensam med sin grej. I det gemensamma intresset hittar man personer som är stöttande, förstående och som man tillsammans kan lära sig mer av. Projekten har även i viss mån varit generationsöverskridande och engagerat personer från olika delar av bygderna där de har verket. Inom Park 282 var de som hjälpte till i åldrarna 8-60 och man skapade planer för hur man gemensamt skulle se till att skateparken underhölls även efter projektet. John berättar hur projektet ökade gemenskapen in byn Ja, alla som var där, vi kände väl varandra. Eller kände och kände, det är ju inte så pass stort och man hälsar på varandra var och varannan dag. Men just att arbete tillsammans var nog bra för alla. Alla växte nog i sitt eget, just med att samarbeta. Så det var ju väldigt bra, vi blev nästan tvungna att gå ihop för att genomföra projektet. 19

20 Fina händer (Uppsala) Delprojektens resultat Projektet syftade till att skapa en kreativ workshop kring manikyr på fritidsgården i Björklinge. Man fick utbildning och höll workshops som visade sig vara en fantastiskt bra idé, då de yngre tjejerna helt plötsligt öppnade sig på ett nytt sätt. Man besökte även äldreomsorgen för att göra gratismanikyrer och få ett generationsöverskridande perspektiv på projektet. Det var ett femtontal aktiva ungdomar i projektet, alla tjejer. Utöver aktiviteterna som genomfördes under projektiden tog man även fram en handbok i nagelkonst. Projektägare: Fiskeklubben Rena Rama Löjan Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr Park 282 (Uppsala) Projektet gick ut på att bygga en skatepark i Länna. Man upplevde att det fanns ett stort behov av att ha en plats för skateboard och inlines, men att man innan parken byggdes var tvungen att åka in till Uppsala för att hitta någon sådan. Bygden involverades på ett fantastiskt sätt och parken är fortfarande aktiv idag. Det var ett tjugotal aktiva ungdomar och vuxna inblandade och projektet har bidragit till ett större generationsöverskridande arbete i bygden. Projektägare: Länna Byalag Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr 20

21 Sigtuna Ultimate Game (Sigtuna) Projektets mål var att anordna en ungdomsturnering i Ultimate Frisbee då det bara fanns en annan utomhusturnering att delta i. Ultimate Frisbee är en liten sport så turneringar är enda tävlingsformen de har idag. Projektet ville bidra med att arrangera en bra och årligen återkommande turnering för ungdomar i hela Sverige. På turneringen fanns även en Play4Fun-klass där man kunde vara med utan att redan vara med i ett befintligt lag. Arrangemanget blev mycket lyckat, och man har nu hållit turneringen fyra raka år efter projektstödet - där man finansierat det med egna medel. Projektet engagerade fem ungdomar och fyra vuxna, men med deltagare och åskådare engagerade det ca 100 personer. Projektägare: Sigtuna Frisbeeklubb Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr Ung i Uppland (Östhammar) Några unga från Österbybruk ville göra ett utställningsprojekt med foto och dikter, eftersom de tyckte inte att ungdomar hade så många chanser att ställa ut på andra ställen. De fick kontakt med Bruno Liljefors-stiftelse som förvaltar många av brukets historiska byggnader. Genom stiftelsen fick de låna den stora utställningslokalen Ånghammaren kostnadsfritt under en månad där de kunde ordna sin utställning. Projektet invigdes med vernissage. Det var välbesökt trots att det var en regnig lördag och cirka 150 personer kom och deltog. Det anordnades även en fototävling för ungdomar i Uppland och besökarna fick rösta på sitt favoritbidrag till utställningen. Man fick in över 100 bidrag på bara två dagar. Projektägare: Bruno Liljefors Stiftelse Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr Offentlig medfinansiering: kr 21

22 Delprojektens resultat Artistskola 2010 (Östhammar) Artistskolan gick ut på att ordna ett musik- och dansläger för barn och unga i Östhammars kommun. Projektet ville erbjuda barn och ungdomar en annan typ av aktivitet på somrarna än idrottsläger. Man startade därför en artistskola där fokus låg på samarbete, musik, dans och uppträdanden. Under två veckor hade man 40 deltagare och allt avslutades med två shower. De två unga ledarna kände efter projektet att de lärt sig mycket i hur man leder och coachar inom läger och har sedan dess fortsatt med musik och dans på olika sätt, bland annat genom att arrangera shower och utbilda sig inom sång och musik. Projektägare: Föreningen Vallonbruk Uppland Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr Offentlig medfinansiering: kr Film och foto Yes (Uppsala) Projektet var en parallell satsning till Underhållning Yes, och kom till för att man skulle via ett EU-initiativ ta emot 11 andra nationers ungdomar i Rasbo under en veckas konferens kring ungas livsvillkor. Inom projektet har man skapat ett antal kortfilmer samt en fotoutställning om hur det är att vara ung i Sverige. Projektägare: Föreningen YES event Datum för genomförande: Projektets kostnader: kr Motprestation i ideellt arbete: kr 22

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är Rapport Projektnamn: SIXTEN Jnr: 2009-1510 LUB-nr: LUB2008-005 Datum för lägesrapport: 2014-03-27 Rapport skriven av: Arvid Stiernström Måluppfyllelse: Från projektplan ett samt den utökade projektplanen

Läs mer

Treårsutvärdering. Paraplyprojekt Sixten Leader Upplandsbygd. Projektledare Kim Scharafinski 2013-01-08

Treårsutvärdering. Paraplyprojekt Sixten Leader Upplandsbygd. Projektledare Kim Scharafinski 2013-01-08 Treårsutvärdering Paraplyprojekt Sixten Leader Upplandsbygd Projektledare Kim Scharafinski 2013-01-08 Förord Att uppmärksamma ungdomars livsvillkor på landsbygden handlar om både nutid och framtid. Landsbygden

Läs mer

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är Rapport Projektnamn: SIXTEN Jnr: 2009-1510 LUB-nr: LUB2008-005 Datum för lägesrapport: 2014-01-08 Rapport skriven av: Arvid Stiernström Måluppfyllelse: Från projektplan ett samt den utökade projektplanen

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Östervåla Saints på Skogsvallen

Östervåla Saints på Skogsvallen Östervåla Saints på Skogsvallen Bygge av dansbana på Skogsvallen. Projektägare: Östervåla Idrottsförening (ÖIF) Projektledare: Theodor Larsson Kommun: Heby Dnr: 102 Jnr: 2011 5996 Projekttid: 2011-09-05

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Ungdomsparaply. Ett av ungdomsminiprojekten var Splasch, som genomfördes i Tärnsjö, Heby kommun kr

Ungdomsparaply. Ett av ungdomsminiprojekten var Splasch, som genomfördes i Tärnsjö, Heby kommun kr Ungdomsparaply Ett av ungdomsminiprojekten var Splasch, som genomfördes i Tärnsjö, Heby kommun. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kia Olofsdotter Kommuner: Hela området

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder:

Projektrapport LINN. Projektet LINN består av fem huvuddelar: LEA/Bygdebalans för fem pilotbygder: Projektrapport LINN Projektnamn: LINN, Lokalekonomi i nya nätverk Jnr: 2010-7019 LUB-nr: LUB2010-030 Datum för lägesrapport: 2013-06-24 Rapport skriven av: Daniel Nilsson Projektet LINN består av fem huvuddelar:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under 2015

Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under 2015 KS 18 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-11-11 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är

Rapport. Måluppfyllelse: Kommentar: Det finns väldigt få mål beskrivna i projektplanen från början. Den utökade är Rapport Projektnamn: SIXTEN Jnr: 2009-1510 LUB-nr: LUB2008-005 Datum för lägesrapport: 2014-06-05 Rapport skriven av: Arvid Stiernström Måluppfyllelse: Från projektplan ett samt den utökade projektplanen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-06-13 Diarienummer:2008-007 AH Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Frasses Fixarfest 2013 Ungdomscheckens namn Joel Lager Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

SLUTRAPPORT 2013/10/29 2014/11/18. Cássandra Winther

SLUTRAPPORT 2013/10/29 2014/11/18. Cássandra Winther SLUTRAPPORT 2013/10/29 2014/11/18 Cássandra Winther Innehåll Projektidé och bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Metod... 3 Mål... 5 Resultat under perioden 2013/10 2014/12... 5 Beviljade projekt 2013/10

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Skate och inspiration

Skate och inspiration Skate och inspiration Skating vid besök hos en mjölkbonde. Projektägare: Dalarnas Vi Unga, ideell förening Projektledare: Niklas Persson Kommun: Avesta Dnr: 11 Jnr: 2009 788 Projekttid: 2009-02-12 2011-10-30

Läs mer

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014.

Datum 2013-10-29. att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent samt att det ska återbetalas senast den 31 juli 2014. KS 7 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Malmberg Jan Datum 2013-10-29 Diarienummer KSN-2013-1303 Kommunstyrelsen Leader Upplandsbygd: Begäran om lån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Musikteaterverkstan, MTV

Musikteaterverkstan, MTV Musikteaterverkstan, MTV Projektets motto har varit Jag vill, jag törs, jag kan! Projektägare: Västerfärnebo församling Projektledare: Sara Ulander och Gustav Enarsson Kommun: Sala Dnr: 23 Jnr: 2009 812

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer

Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu lyfter vi igen! Utveckling genom lokala idéer Nu börjar ett nytt kapitel... Välkommen till oss med din idé! VARMT VÄLKOMMEN till Folkungaland och den nya programperioden. Nu går det åter att söka medel

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar

Leader Sverige 2007-2013. Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar Leader Sverige 2007-2013 Rikstäckande decentraliserad organisation. 63 Geografiska områden = Resultat enheter Ca 200 anställda Ca 1000 LAG-medlemmar LEADER - Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd. Lokalt Ledd Utveckling Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 Lokalt Ledd Utveckling genom Leader Leader står för samverkande åtgärder för att stärka utvecklingen på landsbygden. Underifrånperspektiv där den lokala förankringen

Läs mer

FÖRENINGEN BRYGGERIET 2010

FÖRENINGEN BRYGGERIET 2010 FÖRENINGEN BRYGGERIET 2010 Bryggeriet 2010 2010 har varit ännu ett händelserikt år för Bryggeriet och vi har höjt ribban för skateboard ännu några steg både i Malmö och i resten av landet. Vi har fortsatt

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03

Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset. Vian Mirza 2015-11-03 Demokratiprocesser i Malmö Folkets Park och Tegelhuset Vian Mirza 2015-11-03 Malmö Folkets Park då - FP har förändrats med sin stad och med sin tid parken anpassas efter de människor som använder det istället

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer