Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt"

Transkript

1 Energibesparingsmöjligheter för kontorshus En undersökande studie av ett nybyggnadsprojekt NAVID HARIRI MSc in Electric Power Engineering Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2007

2 Abstract Denna rapport är en undersökande studie som redovisar för förekomsten av avancerade klimathållningsstrategier och produkter som kan användas för implementering av dessa. Genom förslag på energibesparande åtgärder kan eventuella fördelar och nackdelar med ett nytt system jämföras med mer konventionella sådana. Genom en LCC-analys av de åtgärder som föreslås kan sedan den ekonomiska potentialen av förslagen undersökas. Det naturliga ventilationssystem som undersöktes visades i simuleringar uppnå likvärdiga resultat som det mer konventionella systemet som det jämfördes med men medförde betydliga besparingar energimässigt. Det konventionella klimathållningssystemets förbrukade över 90 kwh/m 2 mer i energi än det naturliga ventilationssystemet. De besparingar och kostnader som installation av systemet medförde undersöktes med hjälp av LCC-analys och innebar att systemets kostnad kan betalas tillbaks på lite mer än ett år.

3 Förord Detta examensarbete är en del av en civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Rapporten skall förhoppningsvis kunna ge en god inblick i de energimässiga förhållandena i byggbranschen och även erbjuda möjliga lösningar för att kunna uppnå energibesparingar. Jag vill härmed tacka min handledare på Chalmers, Thorbjörn Thiringer samt Staffan Bolminger på Älvstranden Utveckling AB för all hjälp och för att ha gett mig chansen att genomföra detta examensarbete.

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Avgränsningar Metod Allmänt om energieffektivt byggande Hinder Byggnadens kontrollsystem HVAC Belysning och elektronik Byggnadens struktur Säkerhet Energiförbrukning i kontor Inneklimatklasser Reglering och styrning Öppen Styrning Återkoppling Framkoppling Slutsats Ventilation Naturlig ventilation Olika typer av naturligt ventilerande system Allmänna fördelar och nackdelar med naturlig ventilation Referensbyggnad Huset Utrustning Fönstermotorer Kontrollenhet Övrigt Slutsats Temperatursimuleringar Jämförelse med annat klimathållningssystem Jämförelse med tidigare resultat Slutsats LCC-analys Nuvärdesmetoden Kalkylränta Ekonomisk livslängd Ekonomiska förutsättningar Definition av livscykelkostnaden Avgränsningar Livscykelkostnad Pay Back Slutsats Slutord Referenser... 41

5 1. Inledning Utvecklingen av kontrollsystem har på senare årtionden gjort stora framsteg. Med hjälp av avancerade kommunikationssystem, datorteknik och sofistikerade sensorer har datoriserad styr och reglerteknik kunnat öppna dörrar inom flertalet branscher. Inom byggbranschen har förutom framsteg inom styr och reglerteknik även utveckling inom ventilationsteknik inträffat. Utvecklingen har dock för det mesta stannat på forskningsnivå och inte nått marknaden. Byggbranschen i överlag har inte anammat ny teknologi lika snabbt som det kanske är önskvärt. Byggbranschen uppnår idag inte de nivåer av energieffektivisering som dagens teknik möjliggör. För att ändring skall ske är det viktigt att visa att med relativt enkla medel samt inte för höga investeringskostnader åstadkomma energibesparingar. Denna rapport kommer att försöka förklara samt undersöka tillgängligheten av energieffektiva kontrollsystem. Samtidigt kommer även fokus läggas på referensbyggnadens ventilationssystem och mer specifikt undersöka möjligheten att implementera naturlig ventilation. Byggnaden kommer att utformas till ett kontorshus, därav intresset att undersöka alternativa kontroll- samt ventilationssystem där potentialen för energibesparingar för just kontorshus är stor. Referensbyggnaden och dess konstruktion är i planeringsstadiet men en systerbyggnad till den står redan klar vilket gör det möjligt att jämföra eventuella effekter av ändringar som föreslås. Referensbyggnaden har projekterats av Norra Älvstranden Utveckling AB där intresse för energibesparande åtgärder tidigare visats, därför togs initiativet att skriva denna rapport. Rapporten kommer att inleda i kapitel 2 med en allmän beskrivning av energieffektivt byggande inom byggbranschen samt de hinder som begränsar utveckling, även en definition av en intelligent byggnad samt de olika komponenter som kan beröras berättas om i detta kapitel. Därefter beskrivs ett kontorshus energianvändande i kapitel 3 där det fastslås att ventilationssystemens energiförbrukning är ett av de största problemen, något som sedan beskrivs grundligare i kapitel 5. I kapitel 4 undersöks avancerade strategier för kontrollsystem samt om produkter förekommer på marknaden som använder dessa. Kapitel 6 beskriver referensbyggnaden samt den utrustning som kan tänkas nödvändig för energibesparings ändamål. Därefter följer kapitel 7 och 8 där energibesparingar undersöks genom simulering samt en LCC (livscykelkostnad) analys av den utrustning som förslagits. Rapporten avslutas med överhängande slutsatser som täcker rapportens upptäckter Syfte Syftet med rapporten är att förklara samt undersöka förekomsten av framskridna klimathållningsstrategier och teknik inom byggbranschen samt implementering av dessa på en given byggnad. Därför skall förslag på energibesparande åtgärder och eventuella fördelar och brister med ett nytt system undersökas utifrån vad som är tillgängligt idag. För en eventuell implementering krävs sedan undersökning av exempelvis kostnader och redovisning av tillgängliga artiklar. Genom en LCC-analys av de åtgärder som föreslås kan därför ett beslutsunderlag för ett framtida investeringsbeslut för Norra Älvstranden Utveckling AB skapas. 1

6 1.2. Avgränsningar Rapporten kommer främst att undersöka möjligheten att uppnå energibesparingar med avancerade ventilationssystem samt undersöka de kontrollstrategier som finns tillgängliga inom branschen idag Metod Rapporten är en undersökande studie som ämnar redovisa för de kontrollstrategier som finns tillgängliga inom byggbranschen samt de olika energibesparande medel som kan tillämpas för ventilationssystem. Genom LCC beräkningar kan sedan de åtgärder som föreslås undersökas genom att beakta investeringskostnader. Genom användning av programmet BV 2 har temperaturvariationer och eventuella tillkortakommanden med systemet kunnat visas. 2

7 2. Allmänt om energieffektivt byggande Det har blivit mycket tydligt på senare år att det krävs bra och långvariga lösningar på de energiproblem som inom en snar framtid möter oss. Med en växande ekonomi antas användningen av energi att öka, en stadig ökning som förutspås hålla sig fram till och in på 2010-talet. Sveriges elanvändning har i åratal trendmässigt ökat även om en viss minskning i ökningstakten har noterats på senare år. Den största ökningen har skett inom bygg- och servicesektorn där elanvändningen inom de områdena tros stå för hälften av Sveriges totala energianvändning. Det finns alltså goda skäl att arbeta för att energibehov i såväl befintliga som nybyggda byggnader minskar och blir mer hållbart, däri ligger den stora utmaningen inom byggbranschen. Sedan 1970-talet har energianvändningen för byggnader, d.v.s. antalet kwh/m 2 för uppvärmning minskat avsevärt. Problemet är bara att de största framstegen gjordes just under 70- och 80-talen. Sedan dess har både antalet kvadratmeter för bostäder och lokaler samt antalet byggnader ökat avsevärt vilket innebär att den totala energianvändningen inom området är detsamma nu som då, cirka 160 TWh per år (Miljövårdsberedningen, 2004). I Sverige har olika branschorganisationer såväl som regering och riksdag antagit olika mål för minskning av energianvändning i byggnader. Ett av målen som framkommit genom beslut i riksdagen skall resultera i att miljöbelastning från bostäder och lokaler skall vara lägre år 2010 än vad som uppmätts år Andra föreslag föreslår att energianvändning per uppvärmd yta skall minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 relativt användningen år 1995 (Regeringskansliet, 2006). Studier har visat att om tillgänglig energieffektiv utrustning idag används inom nybyggen och befintlig byggnader kan energikonsumtionen jämfört med nuvarande nivå minskas med 50 procent. Då lagen om energideklarationer av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 kommer de byggnader som är energieffektiva att klassas som sådana medan de byggnaderna med sämst energieffektivitet kommer att utgöra grunden för minimikraven. Då upptill 90 procent av den befintliga bebyggelsen förväntas stå kvar om 50 år kommer de stå för merparten av energianvändningen. Det är därför viktigt att förstå att även kortsiktig energieffektivisering kan uppnås genom att koncentrera sig på de byggnader som är utförda idag. Regeringen måste därför agera, genom att kräva att energieffektiva åtgärder görs på befintliga byggnader vid exempelvis ombyggnader, underhåll eller som ren förbättring. Detta görs genom att dra tydliga riktlinjer, det måste tydliggöras genom att visa hur och när energieffektivisering på befintliga byggnader kan göras och energiklassificering skall således även gälla för dessa byggnader, inte bara för nybyggnationer (Miljövårdsberedningen, 2004) Hinder Varför sker inte utvecklingen inom byggbranschen snabbare och varför anammas inte den teknik som finns tillgänglig av fler utvecklare? Det finns flera troliga orsaker till detta: 3

8 Fokus inom energibranschen läggs på förnyelsebara energikällor. Detta drar uppmärksamhet bort från möjliga former av energieffektivisering där teknologin är långt mer mogen. De ekonomiska besparingar som kan göras genom effektiviseringar är dock inte välpublicerade, detta gynnar energiproducenter som tillåts styra utvecklingen. Energikostnader utgör en liten del i den totala ekonomiska verksamheten för de flesta aktörer, energikonsumtionen kan därför vara väldigt hög men belyses ofta inte som något problem. Felaktiga kalkyleringsmetoder används allt som oftast inom byggbranschen. Utvecklare väljer att koncentrera sig på den initiala investeringen vid projektering vilket kan vara något högre med en energieffektiv satsning, därför beaktas oftast inte de ekonomiska besparingar som kan göras genom byggnadens livscykel genom den högre investeringen. Kunskapsmässiga brister om energieffektiv teknik och de möjligheter som erbjuds samt hur det på rätt sätt skall implementeras. Byggprocessen i dagsläget är väldigt fragmentiserad. Varje led i processen vill hålla nere kostnaden och investering som utvecklarna betalar för kan senare komma att nyttjas av dem som köper eller hyr byggnaden vilket innebär ovillighet att investera. Det har tidigare funnits dåliga incitament för att hålla energikonsumtionen nere. Delvis då svenska elpriser varit förhållandevis låga, delvis därför att staten inte valt att upplysa detta problem genom att införa begränsningar eller premierat energieffektivt tänkande. De flesta hinder kan härledas till ett ursprung, kortsiktigt tänkande. Utvecklingen i Sverige, som länge var ett föregångsland när det gäller energieffektiv och miljömedveten byggande har avstannat jämfört med länder som Tyskland, Österrike och Schweiz (Boverket, 2006). Inom alla led av byggprocessen, från regeringen och nedåt har det saknats incitament och initiativ till att underlätta byggandet av lågenergibyggnader som långsiktigt minskar energibehovet i samhället. I de nämnda europeiska länderna har stat och byggsektor samarbetat för att kunna främja en allmännyttig utveckling genom exempelvis kvalitetsmärkning av byggnader, byggprodukter och styrsystem. Genom denna klassificering kan finansiering, utveckling samt spridning av information underlättas(t.nikolaou, D. Kolokotsa, G.Stavrakakis, 2004) Byggnadens kontrollsystem Intelligenta byggnader är ett koncept som uppkom i början av 1980-talet och definierades till en början som byggnader med en hög grad av automation. Denna definition har dock kommit att ändras ett antal gånger, till stor grad på grund av den enorma utveckling som gjorts på områden som involverar automation och reglerteknik. En realistisk beskrivning av intelligenta byggnader som är uppnåelig med dagens teknologi ges av EIBG (European Intelligent Building Group): Intelligenta byggnader inkorporerar de bästa befintliga koncepter, material, system och teknologier för att uppnå en byggnadsstandard som klarar av eller överträffar de inblandade intressenters krav. En intelligent byggnad maximerar användares effektivitet och tillåter effektiv skötsel av tillgångar med minimerade livscykelkostnader. 4

9 Syftet är alltså att skapa byggnader som uppfyller moderna målsättningar gällande energieffektivitet samtidigt som tidigare krav på komfort och inomhusmiljö bibehålls. Vi kan därmed dra följande slutsatser kring intelligenta byggnader: En produktiv och kostnadseffektiv omgivning som åstadkommits genom optimering av grundläggande komponenter inom bygg byggnadens struktur, system, service och underhåll. Skapa ett värde för byggnadens ägare och användare, dels genom att skapa en inomhusmiljö som är den önskvärda samt genom att minimera kostnader. Ovanstående definitioner kan dock sägas vara generella sådana, en byggnads struktur, system och komfortnivå kan vara av högsta klass utan att på något vis kunna klassas som intelligent, i alla fall inte mätt med de mått som är uppnåeligt med dagens teknik. Därför vill vi med detta kapitel definiera en ny nivå av intelligens, en nivå som förhoppningsvis kan nås med dagens produkter för att kunna appliceras i verkligheten. I följande stycken kommer funktioner och egenskaper som intelligenta system bör inneha beskrivas kortfattat, speciellt fokus kommer dock att läggas på systemets energibesparande styr- och reglertekniska funktioner. Dessutom kommer följande krav att ställas på detta intelligenta system (T.Nikolaou, D. Kolokotsa, G.Stavrakakis, 2004): 1. Ett integrerat kommunikationssystem är vitalt för att till fullo dra nytta av de funktioner ett intelligent system har att erbjuda. Kommunikation måste ske ofta och ögonblickligen mellan givare och mottagningsenheter för att på bästa sätt tillgodose användares behov 2. Ett bearbetningssystem, exempelvis databaserat med passande mjukvara för att kunna kontrollera de många olika variabler som tas emot. Systemet skall kunna återge information för användare och kunna finjustera byggnadens värden vid behov HVAC Energibesparing i byggnader beror till stor del på hur väl fungerande styrning det finns av dess HVAC eller Heating, Ventilating and Air Conditioning. Det finns många faktorer att beakta som i slutändan måste resultera i ett godkänt inomhusklimat. HVAC system tar tillvara på de många olika varierande energikrav som uppstår i olika delar av byggnaden, rum, korridorer och diverse faciliteter och utan korrekt reglering av dessa variabler blir det obetydligt hur välutformat dit HVAC system är. Ett HVAC system skall klara av att utföra följande: Bevara ett önskvärt inomhusklimat vilket innebär att luftfuktighet, rumstemperatur och lufttillflöden skall vid alla tillfällen mätas och korrigeras vid behov. Tillförse byggnaden med godkänt luftkvalité genom att exempelvis begränsa koldioxidhalten i inomhusluften med hjälp av effektiv ventilation. Tillåta individuell styrning av inomhusklimat samtidigt som automatisk justering sker då antal individer i rummet ändras. Fungera så energieffektivt som möjligt och resultera i energibesparingar under systemets livstid. 5

10 Systemet skall alltså fungera på ett tillförlitligt vis samtidigt som energikonsumtion minimeras. Detta uppnås genom att utforma ett HVAC system som kalibrerats till byggnadens struktur och användningsändamål. I stor utsträckning är zontemperatur den viktigaste variabel att beakta vid styrning av HVAC system. Variabler och funktioner såsom luftfuktighet, ventilation, värme och liknande är av sekundärt typ och kan tänkas vara automatiskt reglerade med hänsyn till zontemeperaturen. Det finns olika sätt att reglera en vald variabel till önskvärd nivå. Genom att mäta skillnaden mellan det faktiska och det eftersträvade värdet uppstår ett fel, något som kan korrigeras på olika sätt beroende på hur snabbt det skall göras. Ett snabbt system är inte alltid det bästa, detta samt de olika metoder för reglering som finns diskuteras mera i senare kapitel Belysning och elektronik Styrning av belysning kan innebära lite mer än att sätta på eller stänga av en lampa. Efter diverse efterforskningar har det framkommit att olika typer av arbeten lämpar sig bäst då vissa speciella förhållandena infinner sig, exempelvis vid en viss grad av belysning. Meningen är alltså att styrning av belysning skall ske beroende på rummets funktion, tidpunkt, inverkan av naturligt ljus samt personantal. Det har även visats att om belysning bevaras i en form av viloläge då rummet inte används kan livslängd på lampor och armaturer öka betydligt, detta görs genom att lampor aldrig stängs av helt och hållet och ökar i ljusstyrka då rummet används. Denna typ av styrning har demonstrerats ha betydande resultat kostnadsmässigt under byggnadens livstid. Studier har visat att kontorsmaskiner såsom datorer har en stor inverkan i en kontorsbyggnads totala energiförbrukning. En utredning som gjordes av Finlands miljöcentral (SYKE) visade att kontorsmaskiners energikonsumtion minskar med procent om de inbyggda inställningar för energibesparing effektivt tas i bruk. Behovsanpassade styrning kan vid lägen då kontorsmaskiner inte används försätta de i ett viloläge men dessa inställningsmöjligheter kan även tas i bruk under normal arbetstid då återgången till normalläge är momentan och är därmed inte ett hinder för arbete (Caba, 2002) Byggnadens struktur En byggnads läge och struktur är viktigt att ha i åtanke vid formgivning av styrsystem. Stora fönsterytor innebär gott om naturligt ljus vilket minskar behovet för lampbelysning, samtidigt måste exempelvis det bländande sken som ibland uppstår undvikas. Persienner som installeras på byggnadens fasad kan användas vid starkt solsken men kan i ett blåsigt läge förstöras. Värme från solen är att föredra under vintertid men inte under sommaren då det utvecklas för mycket värme. Naturlig ventilation drar nästan ingen energi alls men i en bullrig omgivning kan oljud uppstå i arbetsmiljön (Abel och Elmroth, 2006). Ovanstående är exempel på de många konflikter mellan en byggnads utformning och dess omgivning som kan uppstå, ett väl fungerande styrsystem måste kunna på ett effektivt sätt ta hänsyn till samt balansera alla dessa faktorer. De flesta ovanstående omständigheter kan omformas till mätbara variabler, de som implementeras kan variera och beror på de specifika 6

11 omständigheter som berör byggnaden. Följande fall kan vara intressanta att övervaka ur en byggnadsteknisk synvinkel (Caba, 2002): Extrema väderförhållanden kan beröra en byggnads struktur, kraftig snöfall kan leda till en hög belastning på byggnadens tak och tryck kan behöva mätas. Fuktmätande sensorer i utvalda delar av byggnaden kan förhindra skador som enbart ekonomiskt kan innebära enorma förluster. Skador på mekaniska system kan förhindras genom mätning av vibrationer och liknande. Intelligent styrning av hissar, exempelvis beroende på tidpunkt då användning varierar kan både leda till energibesparingar samt skonar den mekaniska utrustningen Säkerhet Ett intelligent säkerhetssystem som integrerats på ett korrekt sätt sett till övriga funktioner kan ha otaliga fördelar jämfört med ett sedvanligt system. Brandkontroll är ett självklart exempel, med en central enhet som styr byggnadens alla funktioner kan ett brandsystem samordnas med de övriga för att på säkrast sätt hindra en brand från att bryta ut. HVAC systemet kan i dessa fall användas för att begränsa brandens utlopp till en viss våning, tömma rök från lokaler och korridorer samt styra andra livsviktiga funktioner. Kontroller vid in- och utpassering i byggnaden, övervakning samt inbrottslarm är andra säkerhetstekniska funktioner som kan återfinnas i ett intelligent system. Det finns dessutom ekonomiska fördelar med att integrera byggnadens säkerhetssystem med de övriga då exempelvis kabeldragningar blir färre och kostnaden för felsökning minskas (Caba, 2002). 7

12 3. Energiförbrukning i kontor Till den kommersiella sektorn såsom kontorshusen, varuhus och liknande spåras en stor del av den energiförbrukning och koldioxidutsläpp som byggnader är ansvariga för. Från denna sektor har kontorshus störst potentiella bättringsförmåga, d.v.s. den byggnadstyp där energibesparingar bäst kan nås. Kontorshus är även oftast homogena i energiförbrukning, därför kan lösningar för energibesparingar appliceras på de flesta byggnader och ekonomiskt gångbara lösningar kan därmed få stor uppmärksamhet (ACE, 2003). Behovet att förbättra klimatförhållandena på en arbetsplats tillsammans med ökade elektriska laster på kontoren senare år har omintetgjort de energikonservativa framsteg som tidigare gjorts. Till skillnad från bostäder finns det oftast inte lika mycket utrymme per person i kontorshus och det finns som sagt mycket utrustning som kan avge värme. Därför måste den internt genererande överskotten av värme balanseras med tillförd luft av lägre temperatur, det finns därför i kontorshus en övre gräns för acceptabel temperatur som inte bör överskridas för bibehållen komfort. En grundläggande energiteknisk olikhet skiljer alltså bostäder och kontorshus åt. För att uppnå önskvärd inomhusklimat i kontorshus krävs energi för att täcka eventuella värmeunderskott samt energi för att driva de system som skall föra bort värmeöverskott(abel och Elmroth, 2006). En av de viktigaste åtgärderna för att minska energikonsumtion i kontorshus är att minska rummens värmeöverskott och därmed energibehovet för de system som skall föra bort värmeöverskotten. En stor del av värmeöverskottet härrör från ventilationssystemen, d.v.s. den kombinerade effektförbrukningen av värmetillförsel, kylning samt pumpar och fläktar. Figur 2 visar ungefärlig energikonsumtion för ett kontorshus (Mahadev, 2001). Övrigt 6% Utrustning 14% Värme 36% Pumpar och fläktar 17% Belysning 14% Kylning 13% Figur 1 Ett kontorshus energikonsumtion uppdelat på olika områden 8

13 3.1. Inneklimatklasser Det finns olika typer av komfortklasser att följa vid bestämmandet av önskat komfortnivå inomhus. VVS Tekniska Föreningen har publicerat dessa riktlinjer för det termiska inomhusklimatet och styr exempelvis godtagbara temperaturnivåer. Tabell 1 Definition av olika inneklimatklasser och de gränser som gäller Inneklimatklasser Inneklimatfaktor TQ1 TQ2 TQ3 Operativ temperatur ( o C) Lufthastighet vintertid <0.15 <0.15 <0.15 Golvtemperatur ( o C) Ovanstående värden är godtagbara klimatförhållanden vintertid. Vid sommartid kompletteras denna tabell med något högre temperaturvärden främst för övre temperatursgräns(nilsson, 2000). TQ1 anses ge mest nöjda användare och är därmed svårast att uppfylla. Detta kan innebära dyra regleringssystem då det bedöms att kraven endast kan infrias med hjälp av individuellt styrd reglering. Det antas alltså att användaren blir mera tillfredställd om denna själv har möjligheten att påverka inomhusmiljön. De faktorer som kan vara möjliga att påverka är exempelvis: Rumstemperatur Luftkvalitet Belysningsstyrka Solavskärmning För att uppnå denna grad av klassning krävs som sagt en högre investering och innebär inte nödvändigtvis en lägre energikonsumtion för byggnaden, snarare det motsatta. För att undvika högre installationskostnader kan komfortklass TQ2 eftersökas. Komfortnivåer ligger fortfarande över normen och styr- och regleringssystemen styrs efter zontemperatur. Detta innebär lägre antal mätpunkter jämfört med TQ1 då givare installeras på färre ställen och inte nödvändigtvis i varje rum eller lokal(nilsson, 2000). 9

14 4. Reglering och styrning I ett komplett reglersystem avsett för industriella ändamål är antalet delsystem oftast väldigt stort. De fyra vanligaste metoderna för att relatera till fel, d.v.s. skillnaden mellan önskad och uppmätt värde är: Två-position Proportionell Integrerande Deriverande Två-position innebär kontrollmässigt att enheten eller processen som styrs antingen stängs av eller på. Två-position är den enklaste och billigaste av ovanstående metoder att implementera men passar endast vid processer med stora tidskonstanter, d.v.s. då omedelbar påverkan av systemet inte är viktigt (Soleimani-Mohseni, 2005). Proportionell kontroll innebär att skillnaden mellan det uppmätta och det önskade värdet är i direkt proportion till det fel som skall rättas. Den här formen av kontroll kräver stabila och slöa system som inte kräver omedelbar inverkan eller korrigering. Integrerande verkan används tillsammans med proportionell kontroll då snabbare reglering krävs och eliminerar den kvarvarande störning som är kännetecknande med enbart proportionell inverkan. Tillägget av integrerande verkan förbättrar helt enkelt ett systems stabilitet. Deriverande inverkan används tillsammans med ovannämnda metoder endast då ytterligare snabbhet krävs och resulterar i en s.k. PID regulator. Deriverande verkan används dock oftast med stor försiktighet då ett alltför snabbt system kan bli känslig för mätstörningar(ruud, 2003). Rent allmänt kan ett system som skall regleras åskådliggöras som i nedanstående figur: Figur 2 Allmänt reglersystem De insignaler som skall styras kallas då för styrsignaler och de signaler som kan observeras kallas för mätsignaler. Systemet kan även påverkas av dess omgivning i form av störningar, dessa störningar är definitionsmässigt mätbara men inte styrbara. För reglering av exempelvis inomhustemperatur i en byggnad är tillförd uppvärmning en form av styrsignal, temperaturen en mätsignal och störningar kan exempelvis vara utomhustemperaturen eller ett öppet fönster. Nedan följer förklaringar och exempel på relevanta reglerstrategier för byggnader Öppen Styrning Den enklaste formen av reglerstrategier innebär att inga observationer sker under processen, d.v.s. styrning sker inte p.g.a. en uppmätt störning eller avvikelse från det önskade värdet. Styråtgärden sker istället baserat på önskat beteende, exempelvis då styrvariabler skall följa ett i förväg fastställt tidsförlopp. Denna typ av strategi används oftast vid s.k. programstyrning 10

15 eller tidsstyrning då exempelvis ett förutbestämt tidsschema följs. Det föreligger dock uppenbara problem med denna typ av styrning vid en automatiseringsprocess. Figur 3 Öppen styrning 4.2. Återkoppling För framgångsrik styrning krävs konstanta observationer av processen som skall styras. Återkoppling bestämmer en lämplig styrsignal med hjälp av kontinuerliga mätningar. Den uppmätta utsignalen jämförs med den önskade utsignalen, en regulator justerar sedan om avvikelse uppstått. Insignalen till regulatorn är alltså felet som justerar systemet för att återgå till önskat läge. Figur 4 Återkopplad styrning Den återkopplade reglerstrategin är med vissa reservationer den mest använda inom industrier idag, även inom byggbranschen och har väldigt många positiva egenskaper jämfört med ickeåterkopplade regulatorer. Det finns dock utrymme för förbättring, särskilt inom applikationer ämnade för byggnader vilket reglerstrategin som beskrivs nedan vittnar om (Soleimani- Mohseni, 2005) Framkoppling Effekterna av störningar elimineras effektivt av återkoppling, felet måste dock uppstå innan regulatorn agerar. Med framkoppling justerar systemet för den mätbara störningen innan det ger upphov till ett reglerfel. 11

16 Figur 5 Framkopplad styrning Då exempelvis utomhustemperaturen skulle sjunka och styrning av temperaturen i en byggnad sker med återkoppling kan det ta tid innan det resulterar i lägre inomhustemperatur och regulatorn registrerar ett fel. Sedan tar det ytterligare tid för temperaturen att återgå till önskvärt läge då de system som hanterar detta måste styras. Det kan ta en lång tid för denna process att slutföras tills den önskvärda balansen uppstår återigen. Detta motverkas till stor grad av framkoppling. En framkopplad regulator registrerar information från mätbara störningar, exempelvis utomhustemperatur eller vindstyrka och förbereder systemen som hanterar inomhusklimatet. En bild som exemplifierar skillnaden mellan framkopplad och återkopplade regulatorer kan ses nedan (Soleimani-Mohseni, 2005). Figur 6 Hus med framkopplad styrning till vänster och återkopplad styrning till höger Det finns många ytterligare fall där användandet av framkoppling för att reglera störningar kan komma till nytta inom byggnader: Elektrisk användning: Det finns många elektroniska apparater inom exempelvis kontor som avger värme, en dator avger ungefär 100W i effekt som omvandlas till värme. I kontor och likadana industriella miljöer finns det många likadana källor, belysning är ytterligare ett exempel och genom mätning av använd elektrisk energi kan den effekt som avges av maskiner i en byggnad eller olika rum i byggnaden mätas. Dessa mätvärden kan sedan användas för att exempelvis reglera den värmeproduktion som produceras av HVAC systemen. Väderförhållanden: Det finns variabler utöver utomhustemperatur som påverkar inomhustemperaturen, solinstrålning och vindstyrka är sådana. De flesta nybyggda kontors ytor täcks till stor del av fönsterrutor, solinstrålning blir därför en avsevärd störning att ta hänsyn till. Mängden solinstrålning kan skifta väldigt kvickt vilket gör det svårt att reglera men solinstrålning är samtidigt en lätt variabel att mäta, finstämda regulatorer kan därför korrigera inomhusklimat med bra resultat. Det finns många variabler utöver ovannämnda exempel som kan regleras med framkoppling. Det måste dock göras en avvägning mellan den ekonomiska nyttan av fler mätvariabler gentemot installationskostnader och om resultatet leder till lägre driftkostnader. Förutom den 12

17 ekonomiska nyttan är det även viktigt med bibehållen eller förbättrad komfort och inomhusklimat (Soleimani-Mohseni, 2005) Slutsats Under den teoretiska undersökningen av strategier som möjligen kan appliceras för smartare styrning och effektivare kontrollsystem kopplat till klimathållningssystemen försiggick även en syning efter möjliga produkter som använder dessa strategier. En begränsad insyn i marknaden för dessa kontrollsystem avslöjade dessvärre att mer avancerade reglerstrategier och styrmetoder saknas. Då byggbranschen använder sig av relativt stora tidskonstanter för styrning av klimathållningssystemen är det förståeligt att mer avancerade regulatorer av exempelvis PID typ inte eftersöks. Dock borde en konkret förbättring ses i att exempelvis anamma framkoppling som reglerstrategi vid felkorrigeringar. Denna typ av strategi skulle kräva minimala insatser för implementering med tanke på de kontrollsystem och strategier som används idag. Undersökningen visade dock att en del spännande forskning av företag inom området görs idag. Exempelvis kommer kontrollsystem från företaget TAC i framtiden utöva en form av framkoppling genom uppkoppling mot SMHI. Då kan exempelvis förberedelser av byggnadens klimathållningssystem göras dagar i förväg vilket kan vara väldigt effektivt. 13

18 5. Ventilation Ventilation definieras enklast som ett utbyte av luft i ett slutet område som exempelvis ett rum eller kontorsplan. Föroreningar i form av gaser och partiklar alstras kontinuerligt i byggnader, dessa måste bli bortförda och detta görs bäst genom tillförsel av ren luft samtidigt som den dåliga luften förs bort. En sekundär uppgift som hanteras med hjälp av ventilation är till- samt bortförsel av värme, den främsta uppgiften är dock fortfarande att hantera luftföroreningar. Tillförsel av luft kallas för tilluft, bortförsel av luft för frånluft och den viktigaste storheten att hantera vid ventilation är luftflödet. Luftflödets storlek bestäms till hög grad beroende på de krav som ställs gällande allmän luftkvalitet samt termisk klimat. Dessutom måste faktorer som den interna utvecklingen av föroreningar och värmekällor beaktas, speciellt i kontorslokaler då det uppstår värmeöverskott under kontorstid. Detta innebär att luftflödet principiellt måste vara större än den mängd som krävs för att endast säkerställa luftkvaliteten, denna högre mängd blir då det grundläggande kravet på luftflöde. Det finns dock två fall att ta hänsyn till och ett undantag till ovanstående regel. I kontor utrustade med kylbafflar leds värmeöverskottet bort med kylt vatten. Detta innebär att ventilationsflödet endast behöver uppfylla kravet på luftkvalitet. För att föra bort föroreningar från innerområden som skapats av kontorsapparater, inredning och byggnadsmaterial krävs i detta fall ett specifikt luftflöde kring 1,5 l/h (Abel och Elmroth, 2006). Emitterande material, apparater Luftföroreningar 0 0,5 1 1,5 2 Specifikt luftflöde l/h Figur 7 Anläggning med kylbafflar Denna siffra och bild är specificerat för kontorsrum eller utrymme på ca 10 m 2 och gäller inte för sammanträdesrum eller liknande där ett större luftflöde krävs. I anläggningar där kylbafflar inte är installerad måste värmeöverskottet föras bort med hjälp av ventilationsflödet. Detta medför därmed ett högre ställd krav på eftersökt luftflöde, nämligen ett specifikt luftflöde på minst 5 l/h. 14

19 Ökning av luftflöde pga värmeöverskott Emitterande material, apparater Luftföroreningar Specifikt luftflöde l/h Figur 8 Anläggning utan kylbafflar I dessa anläggningar kan ventilationen skötas med hjälp av variabelt luftflöde. Om temperaturen inomhus stiger ökar därmed luftflödet. Detsamma gäller då luftförorening eller CO 2 halten i innerutrymmen blir för hög (Abel och Elmroth, 2006) Naturlig ventilation Ett naturligt ventilerande system består av komponenter som möjliggör styrandet och regleringen av luftflödet i en byggnad. Naturlig ventilation i sig är inte ett revolutionerande koncept då det i de flesta fall endast innebär öppnandet samt stängandet av fönster för att tillåta utbytet av luft. Med hjälp av bland annat modern intelligent styrning och effektiva fönstermotorer kan det dock numer ses som ett intressant alternativ till konventionell mekanisk ventilation för exempelvis kontorshus. Det finns framförallt en betydande kostnadsfördel med att välja ett naturligt ventilerande system. Förutom de byggnadstekniska lösningar som skulle slippas vid installation av mekanisk ventilation kan både investeringskostnader samt driftkostnader bli lägre för ett naturligt ventilerande system gentemot en mekaniskt sådan. Detta samt andra fördelar och nackdelar med naturlig ventilation berättas mer om i senare kapitel. Ventilation, vare sig mekanisk eller naturlig skall kunna klara av att genomföra följande punkter tillräckligt och likvärdigt: Luftkvalitets kontroll: Genom att tillföra ren luft direkt utifrån eller genom ett tilluftssystem som behandlar luften skall den förorenade interna luften förenas eller föras bort Temperatur kontroll: Genom att tillföra luft med lägre temperatur, antingen direkt utifrån eller med ett tilluftssystem ersätta den varma luften inomhus när rätta förhållandena existerar Nattkylning: Genom att kyla ner byggnadens interiör över natten förebyggs det då dagarna är alltför varma 15

20 5.2. Olika typer av naturligt ventilerande system Det finns tre fundamentala metoder som kan nyttjas för att formge ett naturligt ventilationssystem. Dessa system kan dock kombineras med varandra för att uppnå optimal lösning och det är inte helt ovanligt att någon form av mekanisk ventilation väljs till som komplement. Dessa tre fundamentala angreppssätt är: Vinddriven korsventilation Stigande ventilation Enkelsidig ventilation Vinddriven korsventilation Med öppna fönster eller ventilationsspringor på motstående sidor av en byggnad uppstår så kallad vinddriven korsventilation. För effektiv ventilation samt bortföring av alla föroreningar måste byggnadens bredd vara begränsad i den riktning som är vinkelrät med dragets riktning. Det finns även korsventilation som kan betecknas lokal, det vill säga belägen till en viss del av byggnaden. Bilden nedan visar dock en byggnad med global korsventilation. Tryckskillnaden mellan inflöde samt utflöde av luft vid exempelvis fönster tillsammans med tillräcklig låg intern resistans (exempelvis få väggar och möbler) bör skapa ett tillfredställande luftflöde för ventilation av byggnaden (NIST, 2001). Figur 9 Exempel på vinddriven korsventilation Stigande ventilation Genom densitetsskillnader höjdmässigt dras ren och kall luft in med detta angreppssätt. Med lågt placerade öppningar dras luft in utifrån och med högt placerade öppningar inuti byggnaden dras den förorenade eller varma luften ut. Såsom bilden nedan visar skapas en så kallad skorstenseffekt där vindinducerat inflöde av luft möjliggör att en tryckskillnad skapas inuti byggnaden och därmed ett luftflöde(nist, 2001). 16

21 Figur 10 Exempel på stigande ventilation Enkelsidig ventilation En mer regional ventilationslösning för byggnader med många mindre rum är så kallad enkelsidig ventilation. Denna lösning bygger på små skillnader i tryck i de individuella rummen och utbyte av luft tenderar därför att vara väldigt ojämn. Denna lösning kan tänkas passa byggnader med många individuella kontor. Figur 11 Exempel på enkelsidig ventilation Självklart måste byggnadens utformning först beaktas innan val av system görs. Möjligheten finns även att två eller till och med alla tre systemen används i kombination för att godtillräckligt kunna förse byggnaden med ventilation. I de fall där nybyggnationer sker blir det lättare att bestämma rätt tillvägagångssätt från grunden, vid ombyggnationer kan det bli nödvändigt anpassa sig till byggnadens strukturella uppbyggnad för att få tillräckligt med luftflöde. Nedan ses ett exempel på hur en kombination av ovanstående system kan se ut (NIST, 2001). 17

22 Figur 12 Kombination av naturliga ventilationsmetoder 5.3. Allmänna fördelar och nackdelar med naturlig ventilation Det finns onekligen en del punkter som skiljer naturlig ventilation åt från den mekaniska motsvarigheten. På följande punkter kommer de två att jämföras: Eventuella besparingar och begränsningar vid kylning Styrning och reglering Eventuella besparingar och begränsningar vid fläktdrift Inomhusklimat och människopåverkan Allmänna kostnader och utrymmeskrav Eventuella besparingar och begränsningar vid kylning Naturlig ventilation kan potentiellt begränsa eller till viss del helt eliminera kostnader som uppkommer vid kylning av byggnader. Minskade energikostnader är dock inte den enda potentiella fördelen med naturlig ventilation, även emission av koldioxid kan minskas och kan ses som positivt ur ett miljömässigt perspektiv. Den potentiella energin som kan sparas beror dock på hur väl naturlig ventilation kan tillämpas, en del omständigheter måste därför infinna sig för att detta skall ske på ett godtillräckligt sätt. I länder med högt temperatursnitt, med temperaturer som överstiger de givna komfortgränserna under långa perioder lämpar sig kanske naturlig ventilation mindre väl. I dessa länder kan naturlig ventilation kombineras med någon form av mekanisk variant för att klara av perioderna med extremtemperaturer. Ovanstående förhållanden gäller dock inte i Sverige varvid naturlig ventilation utan mekanisk kylning kan ses som ett reellt alternativ(nist, 2001). 18

23 Styrning och reglering Mekaniska ventilationssystem är till stor del elektroniskt styrda, fläktar och dylikt som ger upphov till luftflödet kan därför noggrant kontrolleras. Med naturlig ventilation är drivkrafterna dessvärre stokastiska, vind kan avta och tillta momentant vilket kan resultera i ett luftflöde som antingen är för hög eller för låg vid olika tidpunkter. Detta kan i sin tur leda till exempelvis för hög inomhustemperatur, oacceptabel luftkvalitet eller otillräcklig luftdistribution vid underventilation eller kalldrag vid överventilation. Ovanstående problem brukar vara ett av de främsta argumenten som talar mot naturlig ventilation, rent teoretiskt borde styrning och reglering av mekanisk ventilation vara lättare. En hel del framsteg har dock gjorts på senare tid gällande styrning och reglering av ventilationssystem, både för de mekaniska och naturliga systemen. För styrning av naturliga ventilationssystem kan nämnas förbättrade kontrollstrategier och exempelvis fönstermotorer som kan momentant med hjälp av mätningar från givare variera luftintaget och därmed luftflödet i byggnaden (NIST, 2001). Eventuella besparingar och begränsningar vid fläktdrift På grund av naturliga skäl kommer mekaniska ventilationssystem som är beroende av fläktdrift för att upprätthålla inomhusklimat konsumera mer energi än system som inte är beroende av fläktdrift. Undersökningar av kontorsbyggnader i Storbritannien har visat att fläktdrift utgör två tredjedelar av den totala energidriften för kylning. Beroende på byggnadens standard i övrigt har det även visats att mellan 20 till 60 kwh/m 2 årligen i energianvändning sparades in då byggnader med mekaniska ventilationssystem som beror av fläktdrift jämfördes med byggnader med naturligt motsvarighet. Dessa besparingar utgjorde ungefär15 % av den totala energikonsumtionen av kontorsbyggnader i Storbritannien. Värmeåtervinning är dock en egenskap som talar för mekaniska system med fläktdrift. Att återvinna värmen från frånluften kan visa sig fördelaktigt under tidpunkter då uppvärmning av byggnader är angelägnast men funktionen utgör dock en marginell förbättring under kylningsperioder. I Sverige kan dock värmeåtervinning vid fläktdrift p.g.a. det svenska klimatet ses som en fördel och tala emot naturliga ventilationssystem (NIST, 2001). Inomhusklimat och människopåverkan I jämförande studier av både europeiskt och amerikanskt ursprung har försök gjorts att kvantitativt uppmätta olika ventilationssystems påverkan på människor, d.v.s. användare av byggnaden. De olika variabler som studierna jämfört har bl.a. varit hur ventilationssystemen påverkar människors hälsa, komfort och produktivitet. De slutgiltiga resultaten har visat en klar fördel för naturligt ventilerade system då färre användare uppvisade negativa symptomer jämfört med mekaniskt ventilerade byggnader. Enligt en holländsk studie var det inte endast fysiska symptom som påverkade användarna, även klagomål om luftkvalitet och termisk komfort uppkom, något udda anmärkningar då de mekaniska system som studerades var tekniskt avancerade och reglering skedde inom givna nivåer. Förklaringen enligt studien var att de mer tekniskt sofistikerade mekaniska ventilationssystemen innehöll fler potentiella källor för luftföroreningar inomhus men samtidigt konstaterades det att det fanns andra mer bakomliggande orsaker till denna upptäckt. I studien infördes konceptet robusthet vilket mätte 19

24 systemets förmåga att uppnå förväntningar även om handhavandet av systemet inte sköttes korrekt. En orsak till varför mekaniska ventilationssystem inte är lika robusta som enklare system är just att styr och reglering av dessa system är mer komplicerad. Det är viktigt att poängtera att även naturligt ventilerande system kan växa till större och mer komplexa system och därmed förlora i robusthet. Ett väldesignat system kan dock erbjuda dess användare lättfattlig och robust ventilering över större komfortzoner utan att bli för komplext (NIST, 2001). Allmänna kostnader och utrymmeskrav I större kontorshus kan de potentiella utrymmeskraven för mekaniska ventilationssystem vara stora. Det är därför viktigt att undersöka om omständigheterna är de rätta för att helt eller till viss del utesluta ett mekaniskt system till förmån för naturligt ventilation. Vid nybyggnationer är det speciellt viktigt att begrunda detta val då byggnaden i övrigt kan formas på sådant sätt så att fördel kan dras från utrymmen som annars skulle ha upptagits av ventilationssystem och dylikt. Vid en livscykelberäkning kan hyresintäkter per kvadratmeter bli betydande då utrymmeskrav för fläktdrift och luftdistributionssystem tar upp en stor del av byggnadens totala utrymme med konventionella mekaniska ventilationssystem. Förutom befriat utrymme kan en annan potentiell fördel ses med installation av naturlig ventilation. Mekaniska ventilationssystem kan i större kontorshus utgöra mellan 30 % till 40 % av byggnadskostnaden vid nybyggnation. Denna investeringskostnad kan till stor del minskas om naturlig ventilation kan helt eller till viss del ersätta ett konventionellt ventilationssystem (NIST, 2001). 20

25 6. Referensbyggnad Den byggnad som de undersökningar och medföljande resultat i denna rapport skall fungera som underlag för är belägen på Lindholmspiren. Byggnaden som planeras att byggas är en systerbyggnad till det s.k. Sigmahuset vilket kan ses i nedanstående karta. Byggnadens ungefärliga placering visas av den fyrkantiga markeringen. Figur 13 Karta över Lindholmspiren Byggnaden skall främst husera kontorslokaler och klassas därför hädanefter som ett kontorshus. Kontorshuset kommer antingen att förvaltas av Norra Älvstranden Utveckling AB eller säljas till intresserad köpare. Oavsett vägval ligger det ett värde i energieffektivisering av en byggnad om det tillämpas på bra vis och inte orsakar försämringar komfortmässigt. Vidare undersökningar inom energieffektivisering begränsas till naturlig ventilation där tyngdpunkt kommer att läggas på systemets energiförbrukande egenskaper samt LCC-analys av den förmodade installationen Huset Det nio våningar höga kontorshuset kommer som sagt att placeras jämte dess systerbyggnad, därmed är dess läge och placering fastställt. En stor del av kontorshusets samtliga sidor kommer att bestå av fönster, nedan visas en skiss av fasaden mot öster. 21

26 Figur 14 Byggnadens östliga fasad Förutsättningarna är därmed utmärkta även efter planering av byggnad för installation av naturlig ventilation. Då det även handlar om en nybyggnation kan utrymmen som tidigare varit ämnade för exempelvis ventilationsutrymmen uteslutas. Kontorshuset nio olika våningar snarlika varandra förutom möjligen entréplan samt den nionde våningen där endast ett allrum och takterrass allokerats. Då de övriga är väldigt lika till utformning avgränsas undersökningen till att endast studera ett plan. Nedanstående planskiss visar plan 5-7 med en bruttoarea på 1733 m 2 /plan. Figur 15 Planskiss 22

27 6.2. Utrustning Den svenska marknaden för naturlig ventilation är dessvärre något begränsad, därför finns det få företag med direkt relation till Sverige som erbjuder helhetslösningar inom området. Ett av företagen som erbjuder en helhetslösning är av danskt ursprung, Windowmaster. Med ett komplett produktutbud kommer Windowmasters produkter utgöra underlag för vidare undersökningar och förslag på konfiguration. De olika produkter som är nödvändiga för att uppnå naturlig ventilation kommer redovisas för separat. Oavsett val av produkt inom respektive kategorier kommer slutlig konfiguration inte skilja sig nämnvärt åt. Exempel på en slutlig konfiguration kan ses på nedanstående bild. Figur 16 Exempel på konfiguration Fönstermotorer Manövrering av fönster och luckor på kontorshusets fasad sker med hjälp av fönstermotorer för naturlig ventilation av byggnaden. Det finns ett antal val som kan göras inom denna kategori, exempelvis om motorns kedjelängd, bärkraft samt typ av montering men det finns förutom dessa en del specifika skillnader motorerna emellan som tåls att titta närmare på. Motorlink, en funktion som innebär precis positionering av fönstrets läge. Detta innebär bl.a. att fönstrets öppning och stängning kan ske vid olika hastigheter, kvick 23

28 stängning då det exempelvis börjar regna och dämpad hastighet för att undvika att motorljudet blir ett störningsmoment. Ett annat mer angeläget exempel på när denna egenskap kan vara viktig är vid brand då rökventilering måste ske momentant. Då denna undersökning endast behandlar naturlig ventilation och fönstren ifråga endast är till för lufttillförsel är frågan om denna funktion är nödvändig. Real synchronization, en funktion som innebär att extern synkronisering av flertal fönstermotorer som skall styras simultant inte behövs. Ett exempel där denna funktion kan vara nödvändig är då ett större takfönster kräver fyra motorer för öppning och stängning. Det är dock tveksamt om denna funktion behövs när mindre fönster på kontorsplan skall styras för naturlig ventilation. Förutom de ovanstående funktioner som skiljer utbudet av fönstermotorer åt samt nämnda egenskaper som bärkraft och kedjelängd beror valet av fönstermotor på hur den skall monteras på fönstret. Figur 17 Exempel på olika sätt att öppna fönster med motorer Nedan redovisas några intressanta alternativ för nämnda ändamål: WMX serien med fönstermotorer som integreras med fönstrets profil och tillåter öppning utåt samt inåt. Motorerna kan även monteras på alla delar av fönstret, exempelvis på ena sidan av fönstret då en sidoöppnande fönster föredras eller på nederkanten av fönstret då den öppnas utåt. Även alternativ med längre kedjelängd samt installation på fönstrets profil finns. Den enklaste modellen från WMX serien visas nedan, WMX 802, utan s.k. Motorlink funktion. 24

29 Figur 18 WMX 802 o Kedjelängd: 265 mm o Max bärkraft, drag/tryck: 225 N/150 N o Förbrukning, spänning/ström: 24 V DC/1.0 A o Dimensioner: 343 mm bredd x 29 mm höjd x 42 mm djup o Programmerbar fönstermotor, kraft hastighet kan justeras även efter installation WMI serien med den enklaste fönstermotorn i produktutbudet WMI 101 tillåter inåtriktad öppning samt stängning av fönstret och kan installeras på fönstrets samtliga kanter. Varken Motorlink eller Real synchronization finns som tillval inom denna serie. Figur 19 WMI 101 o Kedjelängd: 150 mm o Max bärkraft, drag/tryck: 200 N/150 N o Förbrukning, spänning/ström: 24 V DC/0.6 A o Dimensioner: 220 mm bredd x 33 mm höjd x 42 mm djup WMU serien delar samma installationsmöjligheter som WMX serien men kan även användas i samband med pivå hängda fönster. I serien kan även fönstermotorer för större takfönster och liknande väljas. Real synchronization är ej tillgängligt som tillval inom denna serie, detsamma gäller för Motorlink med undantag av en av de större modellerna. Nedan visas den enklaste modellen i serien, WMU

30 Figur 20 WMU 100 o Kedjelängd: 150 mm o Max bärkraft, drag/tryck: 225 N/150 N o Förbrukning, spänning/ström: 24 V DC/0.8 A o Dimensioner: 220 mm bredd x 33 mm höjd x 42 mm djup Pris och önskade egenskaper avgör självklart vilken fönstermotor som bör väljas ut. En kombination av ovanstående fönstermotorer bör dock inte uteslutas. Motivering samt val av komponenter redovisas i senare kapitel Kontrollenhet Innan val av kontrollenhet görs bör önskad typ kontrollstrategi begrundas. Då Norra Älvstranden Utveckling AB komfortklass TQ2 innebär det att en form av zonreglering är eftertraktat. Kontrollenheterna som erbjuds av Windowmaster kan styra olika antal motorer, för det givna kontorsplanet bör en av kontrollenheterna som kan simultanstyra flera motorgrupper undersökas. Det finns två kontrollenheter som erbjuder denna möjlighet, nedan beskrivs dessa. WUC 192, en kontrollenhet som kan bidra med 10 olika strömuttag på 3 A. Dessa tio uttag kan styras individuellt eller simultant. Sensorer och kontrollbrytare kan även sammankopplas med denna enhet. Figur 21 WUC 192 WEC 160, kan kontrollera 4 individuella motorgrupper med vardera 4 A i strömförsörjning eller 8 individuella motorgrupper med vardera 2 A i strömförsörjning. Denna enhet kan dock endast användas med Motorlink utrustade fönstermotorer. 26

31 Figur 22 WEC 160 Ovanstående kontrollenheter finns i ett flertal konfigurationer. Val av enhet görs med avseende på den typ av motor som skall styras och antal motorgrupper som skall styras simultant. Motivering samt val av kontrollenhet görs i senare kapitel Övrigt De produktgrupper som beskrivs i ovanstående kapitel är av central natur och därmed viktiga att beskriva i detalj. Fönstermotorer och kontrollenheter kan dock inte egenhändigt uppnå naturlig ventilation och måste därför kompletteras för att intelligent och automatiserad styrning baserad på användares önskemål skall uppnås. Nedan beskrivs några produkter som kan behövas för att åstadkomma detta. Sensorer och givare: De variabler som kontrollstrategier baseras på kan vara olika. Oftast styrs ventilationssystemen genom att mäta exempelvis temperaturen eller CO 2 halten inomhus. Variabler som kan vara viktiga att mäta utomhus, speciellt då naturlig ventilation nyttjas är exempelvis vindhastighet eller förekomsten av regn. Nämnda variabler kan även kombineras för att uppnå högre komfort. Det kan dock vara möjligt att övriga delar av systemet inte kan hantera mätningar eller att för höga kostnader begränsar mängden sensorer. Därför kommer endast en form av inomhusvariabel väljas för styrning, förslagsvis inomhustemperatur. Det finns dock en produkt som erbjuder kombinerad mätning av vind och regn utomhus, detta är ett intressant tillval och kan kombineras med mätningar inomhus. Inomhustemperatur kan exempelvis mätas med WLA 110 och en kombinerad vind och regnsensor som kan användas heter WLA 330. Båda dessa produkter kan kombineras med ovannämnda kontrollenheter. Kontrollbrytare: Det finns ett antal brytare som erbjuder individuell styrning av den naturliga ventilationen. Då vi söker en hög grad av automatisering och är begränsade till komfortklass TQ2 kommer dock inte individuell styrning eftersträvas. Därför kommer det endast att behövas ett fåtal kontrollbrytare per plan som kan aktiveras vid exempelvis brand eller annan form av nödsituation. Denna kategori kommer därför inte undersökas ytterligare. 27

32 Programvara: Programvara för styrning av ventilation är en del av helhetslösningen som erbjuds av Windowmaster. Olika typer av gränssnitt erbjuds, exempelvis kan individuella användare sätta rikttemperatur från egen dator eller så kan temperatur ställas in från kontrollbrytare och styrning sker därefter från central enhet. Återigen, då individuell styrning inte eftersöks kommer lösningar som regleras från en central enhet efter mätningar av zontemperatur att föredras Slutsats Genom att utgå ifrån den planskiss som finns tillgänglig kan en ungefärlig uppskattning av antal produktenheter göras. Dessa uppskattningar kan komma att behöva ändras vid slutlig installation och skall endast fungera som riktlinjer för understöd vid beslut. Värt att nämna innan val görs är att varje kontorsplan består av fyra större kontorslandskap samt ett antal mindre rum och två konferenslokaler på vardera sida av kontorshuset. Enlighet rekommendationer kommer enkelsidig ventilation att eftersökas i de mindre individuella rummen och korsventilation i de större kontorslandskapen. Val av fönstermotor: Ett förslag på 16 fönstermotorer på vardera sida av kontorsplanet föreslås, d.v.s. för att täcka upp de individuella kontorsrummen med enkelsidig ventilation enligt nedanstående figur Figur 23 Ventilation av kontorsrum samt de kontorslandskap som finns genom s.k. korsventilation enligt figur nedan. Figur 24 Ventilation av kontorslandskap 28

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2012:5 Patrik Marckert, Sweco Energuide AB December 2012 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter

Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Konsekvensanalys av byggda passivhus -Kostnadskalkyl, komfort och energiaspekter Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör DAN BERGLUND, JONATHAN ANDERSSON Institutionen för bygg- och

Läs mer

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Malin Baltzar Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD Inventering och behov av forskning SIM MB - Sustainability Innovation & Management in Building FÖRORD Forskargruppen SIMB på Högskolan i Halmstad har sedan 8 år bedrivit

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Energieffektivisering i samband med renovering

Energieffektivisering i samband med renovering UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Torun Hammar Abstract Energy-efficient

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer