ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3"

Transkript

1 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Brf Mörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret rdinarie föreningsstämma ägde rum den 13 april STYRELSEN Daag Ericsson Anne-Sophie Rolker Anders Green Margaretha Häggroth Lars-Göran Gutberg ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ekonomi sekreterare portombud fastighet Lars lsson Ann-Marie Severin suppleant suppleant energi mark/trädgård Styrelsen har under året hållit 26 protokollförda sammanträden. REVISRER Clas Niklasson ordinarie extern Grant Thornton Margareta Sandell Rolf Skogsborg ordinarie intern suppleant intern EKNMI Föreningen har begärt en omprövning av inkomsttaxeringen med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende ränteintäkter i privatbostadsföretag. Beslutet från Skatteverket innebär att föreningen får totalt kronor tilbaka av tidigare påförd skatt. )/~~;f 1 ( 16 )

2 FÖRENINGEN/FASTIGHETEN Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Revirförvaltaren 1 i Danderyd. Byggnadsår De på fastigheten uppförda 5 husen innehåller nu 220 lägenheter, 2 kommersiella lokaler samt 41 förråd. Til varje lägenhet, med några undantag, hör antingen garage- eller parkeringsplats. Under året har 10 lägenheter överlåtits och andrahandsuthyrning har medgivits i 3 fall. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2011/2012 til rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Lokal Förråd 24 st 85 st 91 st 7 st 6 st 7 st 2 st 41 st 878,8 m2 5247,8 m2 7089,2 m2 688,1 m2 640,2 m2 839,8 m2 181,0 m2 375,0 m ,9 m2 FÖRV ALTNING Avtal Bank Bevakning (garage) Bredband, -telefoni Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Fjärrvärme Försäkring Hiss service Jourtjänst Kabel TV Parkeringsövervakning Städning Trädgård Snöröjning Danske Bank Svensk Bevaknings Tjänst AB Tele2 Frubo AB Rofas AB Norrenergi AB Trygg-Hansa (fullvärdesförsäkring samt ansvarsförsäkring) Hissjouren Ekmans AB Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB Tele2 Länsparkerings Bevakning AB ISS Facility Services AB Green Landscaping AB & Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB Green Landscaping AB 2 ( 16 )

3 rdföranden har ordet Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 arbetat mycket med föreningens ekonomi, skötsel kommande planerade underhåll. och En underhållsplan för föreningens fastigheter har tagits fram som visar framtida behov av åtgärder och medföljande uppskattade kostnader. Fördelarna med en bra underhållsplan är många, inte enbart ekonomiska. En åtgärd som beräknas bli både omfattande och kostsam är garaget. Efter en omfattande undersökning, utförd av CBI Betonginstitutet AB, kom man fram till att ett flertal åtgärder måste vidtas. Under den tid som detta pågår måste garaget tömmas på fordon under några månader. Arbetet i garaget utföres vintertid med allt vad detta innebär med parkerade fordon i området, snöröjning och så vidare. Detta arbete bör inte fördröjas då skadorna på garaget förvärras snabbt. Styrelsen planerar att låta detta arbete starta vintern Information kommer att lämnas i god tid före arbetets början. Stam bytet och badrumsrenoveringen startades under augusti månad med en del problem som löstes i samförstånd med byggföretaget, styrelsen och de boende. De provisoriska duscharna och toaletterna i källaren fungerar bra och det är uppskattat att kunna åka hissen ner i källaren för det dagliga behovet. Styrelsen har även pressat Balco att göra besiktningar och åtgärda fel på våra inglasade balkonger - detta arbete beräknas vara klart före utgången av 20 L 1. Snöröjning, klippning av gräsmattor, buskar, skötsel av blomsterrabatter har inte varit til belåtenhet under lång tid - några boende hänför förfallet till den dag då Hugo, vår före detta "gårdskarl" slutade. Från L januari 20 L 2 kommer därför ett nytt företag att sköta utomhusmiljön och styrelsen tror att detta skall bli en väsentlig uppryckning. Detta är ett av resultaten av det samarbete som finns mellan bostadsrättsföreningarna Mörbyskogen 1, 2 och 3. En gemensam upphandling på markskötsel gjordes och 6-8 olika företag kontaktades då för offert. Det skall nämnas att fler åtgärder i samverkan diskuteras mellan föreningarna. Energi är dyrt, el kostnaderna har stigit, fjärrvärmebolaget har aviserat stora höjningar av taxorna vilket föranlett styrelsen att ta tag i värmekostnaderna i föreningen. Förnuftiga investeringar kommer att innebära besparingar i framtiden. Föreningens värmesystem och värmeförsörjning har analyserats av bl.a. Norrenergi och ett antal förslag på åtgärder finns. Dessa kommer att diskuteras av styrelsen under kommande år. Ventilationen i föreningens lägenheter är överlag inte acceptabla. Varje 5-6 år skall en obligatorisk ventilationskontroll (VK) utföras och resultatet skickas til Milj ö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen. En första preliminär VK har utförts i port MD 36, vilket visade att samtliga lägenheter har för låg genomströmning av luft. Detta måste (enligt lag) åtgärdas. Hur genomflödet av luft skall åtgärdas diskuteras av styrelsen - återigen mer kostnader, men vi får bättre boendemiljö. En trygghetsvandring genomfördes i slutet av december 201 l. Tilsammans med polisen och representanter från föreningen skall det undersökas vilka åtgärder som kan vidtagas för att göra vårt område tryggare under dygnets mörka timmar (utöka belysningen, klippa buskar och så vidare). Det ser ut, efter genomläsning av ovan, som att föreningen har en mängd åtgärder med påföljande kostnader och att avgifterna kan komma att behöva höjas. Vi som är boende i föreningen kan dock spara stora kostnader genom att reglera värmen i våra lägenheter, inte spola ut vatten (både varmt o kallt) mer än nödvändigt, sortera våra sopor och se til att hålla efter skadegörelse och anmäla till styrelsen eller fastighetsskötaren då man upptäcker att något håller på att gå sönder - inte då det är helt trasigt. Att vi som bor i freningen är aktiva, engagerade ocb uppmärksamma innebär äv't.,tt tjuvar undviker vårt bostadsområde..yl 3 ( 16 )

4 rdföranden har ordet, forts Jag vil särskilt tacka ledamöterna i styrelsen som alltid ställer upp, aldrig ryggar tilbaka för de problem som hanterats under året. Alla i styrelsen arbetar hårt och lägger ner många timmar i föreningens tjänst. En styrka i styrelsen är de diskussioner som föregår de stora beslut som fattas och att lojaliteten är stor - alla ställer upp för varandra och hoppar in i varandras tilldelade arbetsuppgifter om det behövs. Jag vill avsluta med att tacka alla trevliga grannar och boende i området för det stöd som styrelsen får i vårt arbete. Mycket arbete syns inte och vissa delar kan ej heller redovisas på grund av juridiska aspekter eller integritetshänsyn. December 20 L 1 rdf Daag Ericsson Stam- och badrumsrenoveringen Under senare delen av sommaren påbörjades den sedan länge aviserade stam- och badrumsrenoveringen efter en omfattande och minutiös upphandlingsprocess. Redan i ett tidigt skede hade styrelsen kontrakterat konsultföretaget SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB som konsult i upphandlingsarbetet och också för det fortsatta genomförandet av hela ombyggnationen. För att hitta den mest lämpade entreprenören för ombyggnaden hade 5 välrenommerade byggföretag inbjudits att lämna offerter på ombyggnaden. Efter noggranna genomgångar tilsammans med konsulten bestämdes att uppdraget skulle gå till Betege Byggen AB som sammantaget vad gäller både pris och kvalitet framstod som den bäst lämpade kandidaten att genomföra föreningens stamrenovering. Betege Byggen har också erfarenhet från ett stam byte i en av våra grannföreningar. mbyggnaden, som är budgeterad til c:a 45 Mkr, kommer att finansieras med banklån och styrelsen har lagt ner ett omfattande arbete för att hitta den bästa finansieringen av ombyggnaden. Detta gäller både för den pågående byggfinansieringen och för kommande avlyft til den långsiktiga finansieringen. I denna process har ett antal olika banker lämnat finansieringsofferter, som utvärderats av styrelsen. I skrivande stund har bygget avancerat genom det första höghuset, MD 32-36, och inför julen gör man ett avbrott för att sedan fortsätta ner mot det sista höghuset MD 2 L -25 som beräknas vara klart under senare delen av Föreningens medlemmar har hittills mestadels tålmodigt genomlidit ombyggnadsprocessen och belöningen kommer också i slutskedet när äntligen det nya badrummet står klart. Det har många medlemmar vittnat om. (J 4 ( 16 )

5 Balkongbesiktningen Balkonginglasningen som slutfördes under 2008 har i vissa delar inte fungerat helt tilfredställande och många justeringar har krävts för att avhjälpa uppkomna fel. Vi har därför utverkat att leverantören av balkongfönstren, Balco AB, under sitt garantiåtagande gjort en genomgång av samtliga balkongfönster under året. Föreningen har också träffat en överenskommelse med Balco om omläggning av plåttaken över balkongerna på två av våra höghus, där parterna i en ekonomisk uppgörelse delat på kostnaden för detta. Underhåll Under det gångna året har styrelsen tagit fram en underhållsplan för att underlätta kommande års planering och framförhållning, så att våra fastigheter skall bibehållas i gott skick. Dyra upprustningar ligger framför oss: renovering av garagebyggnaden, byte av tak på höghusen, energieffektiviseringar osv. Efter stambytet kommer även portar och trappuppgångar att behöva en översyn. Vår utemiljö är också eftersatt med gropig asfalt och slingrande kantstenar Energi Den största utmaningen efter stambytet kommer att bli energibesparingar. Redan nu arbetar styrelsen med att ta fram metoder för att komma til rätta med de stora prisökningar som vår fjärrvärme leverantör aviserat. Här kommer vi alla att få anstränga oss. Markskötsel V årt avtal med nuvarande markentreprenör är L 5 år gammalt och det behövde förnyas. Tiderna förändras och arbetsmetoderna likaså. Den tekniska beskrivningen i det gamla avtalet är bristfållig och styrelsen kunde inte med det avtalet göra påpekanden i markskötseln. L samarbete med våra grannföreningar BrfMörbyskogen L och 2 har en upphandling genomförts under året och vi fick in flera anbud. "Kontrakt om tilsyn och skötsel av utemiljö" har tecknats med EK Miljö och Mark, giltigt from 1 januari Avtalet är ett fullserviceavtal där entreprenören självständigt ska sköta vår utemiljö, det vil säga arbeta efter ett skötselprogram med personal i närområdet dagligen. Den tekniska beskrivningen behandlar vegetationsytor, markbeläggningar samt lös och fast egendom på tomtmark. Vår entreprenör har även hand om snöröjning och halkbekämpning. V år ansvarige styrelserepresentant ska ha driftmöten/kvalitetsbesiktningar med entreprenören fyra gånger per år. Trädgård Tylömarks har skött underhållet av rabatterna även under 20 i 1. Green Landscaping har ansvarat för övrig markskötsel och snöröjning. Som beskrivet under Markskötsel ovan så har avtalet med Green Landscaping sagts upp och ett nytt avtal upprättats med EK Miljö och Mark. På grund av denna avtalsprocess har trädgårdsgruppen inte haft något möte under hösten, men mötena fortsätter våren /2/ I/If) ~/ (, 5 ( 16 )

6 Höststädning Under året genomfördes en gemensam städdag. Den 8 oktober samlades ca 30 personer som gjorde en storartad insats. Buskar och träd ansades och klipptes ner ordentligt vilket var behövligt. Den stora containern fylldes til bredden. Det milda höstvädret underlättade arbetet som avslutades med grillad korv och kaffe. Portombud Föreningen har portombud i varje port och de fyller en viktig funktion genom att bl a förmedla information av skilda slag til föreningens medlemmar och styrelsen. I år har det givetvis varit många frågor med anledning av det pågående stam bytet. Portombuden hälsar även nyinflytade välkomna samt har en förteckning över de boende i sin port för att underlätta om styrelsen behöver komma i kontakt med en medlem i ett akut läge. Under året har styrelsen inbjudit till fyra gemensamma möten med portombuden. Därutöver har kontakter varit med enskilda portombud i frågor som rör deras port. Nya skyltar om grannsamverkan och rökfria zoner har satts upp. mbuden har även inbjudits til en trygghetsvandring i december tillsammans med polisen i Danderyd. Hemsidan På hemsidan skriver styrelsen om det är någonting som dyker upp, men som inte riktigt är viktigt/akut nog för ett utskick i alla brevlådor. Information som skickas ut til brevlådor och portar står också på hemsidan. Där finns också blankett för andrahandsuthyrning, aktuella ordningsregler, kontaktuppgifter till fastighetsskötaren och styrelsen, samt information om ett flertal andra ämnen. Adressen dit är Övrigt Styrelsen har i ökad omfattning lämnat service till medlemmarna, t ex vid skador av olika slag, kontakter med försäkringsbolag, hantverkare, kommunen, städföretag och hissföretag samt i andra frågor som rör föreningen. Under försommaren iordningställdes en tilfållig föreningslokal i MD 25 i en lokal som tidigare varit uthyrd. Lokalen används dels som visningslokal för produkter til badrumsrenoveringen och dels som uppehållsrum för de som har ett pågående stambyte och vil undkomma buller under dagtid. Lokalen är öppen på vardagar mellan kl Nytt informationsmaterial til nya medlemmar i föreningen har tagits fram. I samband med att vårt förvaltningsbolag Frubo AB skickar bekräftelse på medlemskap i föreningen så kommer de även att sända detta informationsmaterial så att alla nyinflyttade får information om våra ordningsregler och stadgar. Styrelsen 6 ( 16 )

7 UNDERHÅLL Renovering av balkonger samt inglasning Högtryckstvätt av fasader Tätning av fönster mellan båge och fasadelement mläggning av nedre tak terrassen Md Trädgårdsplantering Lekplatser Rökluckor och stigarledningar har besiktigats Skyddsrum har besiktigats och kompletterats Stamrenovering FÖRENINGENS EKNMI Resultat och ställning Årsavgifter och hyror tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm BKSLUTSDISPSITIN Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning til underhållsfond Årets resultat Balanserat resultat ( 16 )

8 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Övriga intäkter, tvättstugeavgifter Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt F örvaltn ingskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Balkonger Byggnad Byggnadsförbättringar Bostadslånepost Maskiner och inventarier l Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader L Resultat efter finansiella poster Avsättning A vsättning till inre reparationsfond Skatt Statlig skatt Årets resultat ,f3 "' L/ 8 ( 16 )

9 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Balkonger Byggnader Byggnadsförbättringar Mark 5 L L Pågående projekt Bostadslånepost Maskiner och inventarier L 4 L Finansiella anläggningstilgångar Summa anläggningstilgångar msättningstilgångar Kortfristiga fòrdringar Skattefordran A vräkning skattekonto, Inkl skattereduktion Övriga kortfristiga fordringar L Pågående försäkringsärende Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR ilj 9 ( 16)

10 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Insatser L Upplåtelseavgifter Föreningens yttre reparationsfond Fritt eget kapital Räntelånefond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens inre reparationsfond Skulder Långfristiga skulder Lån L Kortfristiga skulder Kort del av långa lån Leverantörssku Ider L L Skatteskuld 1640 Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder L Upplupna sociala kostnader L Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och förutbetald intäkt L Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter m.m. Fastighetsinteckn ingar inom Ansvarsförbindelser Inga Inga 10( 16)

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Arsredovisningen är upprättad enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (B FN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tilämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad Balkonger, bostadslånepost, värmeani, hissar Tvättstugeutrustn ing Fönsterinklädning Kontorsinventarier, trädgårdsmöbler mm Värmesystem, venti lationsaggregat Värmepumpar Förebyggande spolning stammar As falteri ngsarbeten Takterasser år 20 år 10 år 20 år 5 år 30 år 15 år 5 år io år 20 år år 20 år io år 20 år 5 år 30 år 15 år 5 år io år 20 år Not 1 Rörelsens intäkter Hyror lokaler Hyror garage Hyror p-platser Årsavgifter bostäder Bränsletillägg \jt. ~~ 11(16)

12 Not 2 Reparationer och underhåll Reparation/underhåll byggnad Försäkringsärenden, skador, inkl utfakturerat Reparation/underhåll portar & lås Rep/underhåll soprum Rep/underhåll källare pannrum Reparation/underhåll tvättstuga Reparation/underhåll VYS Reparation/underhåll värme Reparation/underhåll ventilation Reparation/underhåll el Reparation/underhåll hissar Reparation/underhåll tak Underhåll markytor Reparation/underhål L trädgård/lekplatser Reparations och underhållsmaterial Rep/underhåll garage Not3 Drifskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra Fastighetsstädning, inkl extra Sotning Hissbesiktning Jourutryckning El Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtn ing/renhål i n ing/grovsopor Snöröjning/sandning Övriga kostnader drift Försäkring Kabel-TV Bredband Grundavtal värmeanläggning Grundavtal jourtjänst/bevakning Grundavtal trädgård Grundavtal hissar L L l L (16)

13 Not Förvaltningskostnader F örbrukn ingsinventarier Förbrukningsmaterial och nycklar Kontorsmaterial Telefon/i nternetkostnader Portokostnader -420 Styrelsearvode Sociala kostnader styrelsearvode Bilersättning, skattefri Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Stämmokostnader Övriga adm kostnader Föreningsomkostnader Hemsida Konsultkostnader l 740 Bank och postgiro avgifter Övriga externa tjänster/kostnader -774 Föreningsavgifter Övriga ersättningar Not Balkonger Anskaffn ingsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt (16)

14 Not 5 forts Pågående projekt Stam underhål L SBC Betege Bygg Betege Bygg, tilägg Arvode Övrigt Bostadslånepost Anskaffn ingsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Nettobokfört värde Förbättringsarbeten Anskaffningsvärde 3 L Årets anskaffningar Ack avskrivningar Årets avskrivning Nettobokfört värde Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Årets anskaffning Ack avskrivning Årets avskrivning Nettobokfört värde Not 6 Inre reparationsfonden Ingående behållning per 1 januari Årets uttag -3 L Årets avsättning 5 L Behållning per 3 L december Not 7 Finansiella anläggningstilgångar Insats SBC ( 16)

15 NotS Förutbetald kostnad och upplupen intäkt FRUBAB ISS Tele Trygg Hansa Svensk bevakningstjänst Not 9 Kassa och bank ÖEB L ÖEB ÖEB Not 10 Långfristiga skulder ÖEB ÖEB L L ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Nyttjad checkkredit (beviljad kredit L 000 tkr) Kort del av långa lån Aktuell räntesats Villkor Amorteringar/år 2012 ÖEB ,12% rörlig ÖEB ,12% rörlig ÖEB ,89% ÖEB ,04% ÖEB L ,12% rörlig Not 11 Upplupen kostnad ochförutbetald intäkt SITA Kabel- TV Tele Revisionsarvode Not 12 Fastighetsinteckningar Östgöta Enskilda Bank inom Östgöta Enskilda Bank inom Not 13 Återvunnen statlig skatt Tax Tax Tax 2010 L (16) JJ

16 Not 14 Förändringar av eget kapital Insatser Upplåtelser Ingående kapital enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Underhålls- Räntelåne Balanserat Årets fond fond resultat resultat V år revisionsberättelse har avgivits oj - og G zton0.a... Clas Niklasson, auktoris d revisor 16(16)

17 Grant Thornton Revisioris berättelse Til föreningsst~imman i Bostadsrättsföreningen IVlörhyskogen nr 3, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 för Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovísningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer iir nödvändig fôr att upprätta en årsredovisning son, inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Ivlitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revísionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppna riml.g säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revísionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka atgärder Sl1i ska utföras, bland annal genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. \lid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprittar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är iindamålsenliga med hänsyn till omstfindighetema, men inte í syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper sorn har anv ints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen í årsredovisningen. Jag anser att dc revisionsbevis jag har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina II ttalanden. Uttalanden Enligt min uppfatwing har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredc)\ísníngslagen och ger en i alla väsentliga avseenden riittvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen tir förenlig med årsredovisningens övriga ddar, Jag tillstyrker därför att förciiingsstiimman faststäìler resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Sida 1 av 2

18 Grant Thornton Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eher förlust samt styrelsens förvaltning för i10stadsrättsföreningcn Mörbyskogen nr 3 för år 2011,01-01,, , Styrelsens och verkställande direldörens ansvar Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det lir styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar :Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om rorslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst dler förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört HTisionen enligt god revisionssed i Sverige, Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag til dispositioner beträffande fòrcnirigcns vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för mitt uttalande mn ansvarsfdhet har jag utòver min revision flv årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eher är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller p:i annat sätt har handlat i strid aiec! lagen om ekonomiska föreningar, ärsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de re\'isionsbevis jag har inhämtat ar tilräckliga ocb ändamålsenliga som grund för nina uttalanden. UUalamlen J ag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för riikenskapsarct förvaltningsberättelsen och Norrköping den 8 mars 2012 Clas Niklasson Auktoriserad revisor Sida 2 av 2

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter.

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter. ARSREDOVISNING for BOSTADSRATTSFORENINGEN Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Granjesvalen nr 4 far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret 29. STYRELSE Styrelsen har under

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant

ÅRSREDOVISNING. for. ledamot, ordf. ledamot ledamot suppleant GRÄNJESVÅLEN NR 4 ÅRSREDOVISNING for BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Gränjesvålen nr 4 får härmed avge redovisning for foreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4. Gunnar Norén Suppleant, t o m 2013-08-19

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4. Gunnar Norén Suppleant, t o m 2013-08-19 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Katten 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013. STYRELSEN Filip Widebäck

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LOKET 34 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2007 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Mälarblick lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg.

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg. Sid 1 (7). Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 25 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer