ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3"

Transkript

1 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Brf Mörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret rdinarie föreningsstämma ägde rum den 13 april STYRELSEN Daag Ericsson Anne-Sophie Rolker Anders Green Margaretha Häggroth Lars-Göran Gutberg ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ekonomi sekreterare portombud fastighet Lars lsson Ann-Marie Severin suppleant suppleant energi mark/trädgård Styrelsen har under året hållit 26 protokollförda sammanträden. REVISRER Clas Niklasson ordinarie extern Grant Thornton Margareta Sandell Rolf Skogsborg ordinarie intern suppleant intern EKNMI Föreningen har begärt en omprövning av inkomsttaxeringen med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom avseende ränteintäkter i privatbostadsföretag. Beslutet från Skatteverket innebär att föreningen får totalt kronor tilbaka av tidigare påförd skatt. )/~~;f 1 ( 16 )

2 FÖRENINGEN/FASTIGHETEN Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Revirförvaltaren 1 i Danderyd. Byggnadsår De på fastigheten uppförda 5 husen innehåller nu 220 lägenheter, 2 kommersiella lokaler samt 41 förråd. Til varje lägenhet, med några undantag, hör antingen garage- eller parkeringsplats. Under året har 10 lägenheter överlåtits och andrahandsuthyrning har medgivits i 3 fall. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2011/2012 til rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Lokal Förråd 24 st 85 st 91 st 7 st 6 st 7 st 2 st 41 st 878,8 m2 5247,8 m2 7089,2 m2 688,1 m2 640,2 m2 839,8 m2 181,0 m2 375,0 m ,9 m2 FÖRV ALTNING Avtal Bank Bevakning (garage) Bredband, -telefoni Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Fjärrvärme Försäkring Hiss service Jourtjänst Kabel TV Parkeringsövervakning Städning Trädgård Snöröjning Danske Bank Svensk Bevaknings Tjänst AB Tele2 Frubo AB Rofas AB Norrenergi AB Trygg-Hansa (fullvärdesförsäkring samt ansvarsförsäkring) Hissjouren Ekmans AB Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB Tele2 Länsparkerings Bevakning AB ISS Facility Services AB Green Landscaping AB & Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB Green Landscaping AB 2 ( 16 )

3 rdföranden har ordet Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 arbetat mycket med föreningens ekonomi, skötsel kommande planerade underhåll. och En underhållsplan för föreningens fastigheter har tagits fram som visar framtida behov av åtgärder och medföljande uppskattade kostnader. Fördelarna med en bra underhållsplan är många, inte enbart ekonomiska. En åtgärd som beräknas bli både omfattande och kostsam är garaget. Efter en omfattande undersökning, utförd av CBI Betonginstitutet AB, kom man fram till att ett flertal åtgärder måste vidtas. Under den tid som detta pågår måste garaget tömmas på fordon under några månader. Arbetet i garaget utföres vintertid med allt vad detta innebär med parkerade fordon i området, snöröjning och så vidare. Detta arbete bör inte fördröjas då skadorna på garaget förvärras snabbt. Styrelsen planerar att låta detta arbete starta vintern Information kommer att lämnas i god tid före arbetets början. Stam bytet och badrumsrenoveringen startades under augusti månad med en del problem som löstes i samförstånd med byggföretaget, styrelsen och de boende. De provisoriska duscharna och toaletterna i källaren fungerar bra och det är uppskattat att kunna åka hissen ner i källaren för det dagliga behovet. Styrelsen har även pressat Balco att göra besiktningar och åtgärda fel på våra inglasade balkonger - detta arbete beräknas vara klart före utgången av 20 L 1. Snöröjning, klippning av gräsmattor, buskar, skötsel av blomsterrabatter har inte varit til belåtenhet under lång tid - några boende hänför förfallet till den dag då Hugo, vår före detta "gårdskarl" slutade. Från L januari 20 L 2 kommer därför ett nytt företag att sköta utomhusmiljön och styrelsen tror att detta skall bli en väsentlig uppryckning. Detta är ett av resultaten av det samarbete som finns mellan bostadsrättsföreningarna Mörbyskogen 1, 2 och 3. En gemensam upphandling på markskötsel gjordes och 6-8 olika företag kontaktades då för offert. Det skall nämnas att fler åtgärder i samverkan diskuteras mellan föreningarna. Energi är dyrt, el kostnaderna har stigit, fjärrvärmebolaget har aviserat stora höjningar av taxorna vilket föranlett styrelsen att ta tag i värmekostnaderna i föreningen. Förnuftiga investeringar kommer att innebära besparingar i framtiden. Föreningens värmesystem och värmeförsörjning har analyserats av bl.a. Norrenergi och ett antal förslag på åtgärder finns. Dessa kommer att diskuteras av styrelsen under kommande år. Ventilationen i föreningens lägenheter är överlag inte acceptabla. Varje 5-6 år skall en obligatorisk ventilationskontroll (VK) utföras och resultatet skickas til Milj ö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen. En första preliminär VK har utförts i port MD 36, vilket visade att samtliga lägenheter har för låg genomströmning av luft. Detta måste (enligt lag) åtgärdas. Hur genomflödet av luft skall åtgärdas diskuteras av styrelsen - återigen mer kostnader, men vi får bättre boendemiljö. En trygghetsvandring genomfördes i slutet av december 201 l. Tilsammans med polisen och representanter från föreningen skall det undersökas vilka åtgärder som kan vidtagas för att göra vårt område tryggare under dygnets mörka timmar (utöka belysningen, klippa buskar och så vidare). Det ser ut, efter genomläsning av ovan, som att föreningen har en mängd åtgärder med påföljande kostnader och att avgifterna kan komma att behöva höjas. Vi som är boende i föreningen kan dock spara stora kostnader genom att reglera värmen i våra lägenheter, inte spola ut vatten (både varmt o kallt) mer än nödvändigt, sortera våra sopor och se til att hålla efter skadegörelse och anmäla till styrelsen eller fastighetsskötaren då man upptäcker att något håller på att gå sönder - inte då det är helt trasigt. Att vi som bor i freningen är aktiva, engagerade ocb uppmärksamma innebär äv't.,tt tjuvar undviker vårt bostadsområde..yl 3 ( 16 )

4 rdföranden har ordet, forts Jag vil särskilt tacka ledamöterna i styrelsen som alltid ställer upp, aldrig ryggar tilbaka för de problem som hanterats under året. Alla i styrelsen arbetar hårt och lägger ner många timmar i föreningens tjänst. En styrka i styrelsen är de diskussioner som föregår de stora beslut som fattas och att lojaliteten är stor - alla ställer upp för varandra och hoppar in i varandras tilldelade arbetsuppgifter om det behövs. Jag vill avsluta med att tacka alla trevliga grannar och boende i området för det stöd som styrelsen får i vårt arbete. Mycket arbete syns inte och vissa delar kan ej heller redovisas på grund av juridiska aspekter eller integritetshänsyn. December 20 L 1 rdf Daag Ericsson Stam- och badrumsrenoveringen Under senare delen av sommaren påbörjades den sedan länge aviserade stam- och badrumsrenoveringen efter en omfattande och minutiös upphandlingsprocess. Redan i ett tidigt skede hade styrelsen kontrakterat konsultföretaget SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB som konsult i upphandlingsarbetet och också för det fortsatta genomförandet av hela ombyggnationen. För att hitta den mest lämpade entreprenören för ombyggnaden hade 5 välrenommerade byggföretag inbjudits att lämna offerter på ombyggnaden. Efter noggranna genomgångar tilsammans med konsulten bestämdes att uppdraget skulle gå till Betege Byggen AB som sammantaget vad gäller både pris och kvalitet framstod som den bäst lämpade kandidaten att genomföra föreningens stamrenovering. Betege Byggen har också erfarenhet från ett stam byte i en av våra grannföreningar. mbyggnaden, som är budgeterad til c:a 45 Mkr, kommer att finansieras med banklån och styrelsen har lagt ner ett omfattande arbete för att hitta den bästa finansieringen av ombyggnaden. Detta gäller både för den pågående byggfinansieringen och för kommande avlyft til den långsiktiga finansieringen. I denna process har ett antal olika banker lämnat finansieringsofferter, som utvärderats av styrelsen. I skrivande stund har bygget avancerat genom det första höghuset, MD 32-36, och inför julen gör man ett avbrott för att sedan fortsätta ner mot det sista höghuset MD 2 L -25 som beräknas vara klart under senare delen av Föreningens medlemmar har hittills mestadels tålmodigt genomlidit ombyggnadsprocessen och belöningen kommer också i slutskedet när äntligen det nya badrummet står klart. Det har många medlemmar vittnat om. (J 4 ( 16 )

5 Balkongbesiktningen Balkonginglasningen som slutfördes under 2008 har i vissa delar inte fungerat helt tilfredställande och många justeringar har krävts för att avhjälpa uppkomna fel. Vi har därför utverkat att leverantören av balkongfönstren, Balco AB, under sitt garantiåtagande gjort en genomgång av samtliga balkongfönster under året. Föreningen har också träffat en överenskommelse med Balco om omläggning av plåttaken över balkongerna på två av våra höghus, där parterna i en ekonomisk uppgörelse delat på kostnaden för detta. Underhåll Under det gångna året har styrelsen tagit fram en underhållsplan för att underlätta kommande års planering och framförhållning, så att våra fastigheter skall bibehållas i gott skick. Dyra upprustningar ligger framför oss: renovering av garagebyggnaden, byte av tak på höghusen, energieffektiviseringar osv. Efter stambytet kommer även portar och trappuppgångar att behöva en översyn. Vår utemiljö är också eftersatt med gropig asfalt och slingrande kantstenar Energi Den största utmaningen efter stambytet kommer att bli energibesparingar. Redan nu arbetar styrelsen med att ta fram metoder för att komma til rätta med de stora prisökningar som vår fjärrvärme leverantör aviserat. Här kommer vi alla att få anstränga oss. Markskötsel V årt avtal med nuvarande markentreprenör är L 5 år gammalt och det behövde förnyas. Tiderna förändras och arbetsmetoderna likaså. Den tekniska beskrivningen i det gamla avtalet är bristfållig och styrelsen kunde inte med det avtalet göra påpekanden i markskötseln. L samarbete med våra grannföreningar BrfMörbyskogen L och 2 har en upphandling genomförts under året och vi fick in flera anbud. "Kontrakt om tilsyn och skötsel av utemiljö" har tecknats med EK Miljö och Mark, giltigt from 1 januari Avtalet är ett fullserviceavtal där entreprenören självständigt ska sköta vår utemiljö, det vil säga arbeta efter ett skötselprogram med personal i närområdet dagligen. Den tekniska beskrivningen behandlar vegetationsytor, markbeläggningar samt lös och fast egendom på tomtmark. Vår entreprenör har även hand om snöröjning och halkbekämpning. V år ansvarige styrelserepresentant ska ha driftmöten/kvalitetsbesiktningar med entreprenören fyra gånger per år. Trädgård Tylömarks har skött underhållet av rabatterna även under 20 i 1. Green Landscaping har ansvarat för övrig markskötsel och snöröjning. Som beskrivet under Markskötsel ovan så har avtalet med Green Landscaping sagts upp och ett nytt avtal upprättats med EK Miljö och Mark. På grund av denna avtalsprocess har trädgårdsgruppen inte haft något möte under hösten, men mötena fortsätter våren /2/ I/If) ~/ (, 5 ( 16 )

6 Höststädning Under året genomfördes en gemensam städdag. Den 8 oktober samlades ca 30 personer som gjorde en storartad insats. Buskar och träd ansades och klipptes ner ordentligt vilket var behövligt. Den stora containern fylldes til bredden. Det milda höstvädret underlättade arbetet som avslutades med grillad korv och kaffe. Portombud Föreningen har portombud i varje port och de fyller en viktig funktion genom att bl a förmedla information av skilda slag til föreningens medlemmar och styrelsen. I år har det givetvis varit många frågor med anledning av det pågående stam bytet. Portombuden hälsar även nyinflytade välkomna samt har en förteckning över de boende i sin port för att underlätta om styrelsen behöver komma i kontakt med en medlem i ett akut läge. Under året har styrelsen inbjudit till fyra gemensamma möten med portombuden. Därutöver har kontakter varit med enskilda portombud i frågor som rör deras port. Nya skyltar om grannsamverkan och rökfria zoner har satts upp. mbuden har även inbjudits til en trygghetsvandring i december tillsammans med polisen i Danderyd. Hemsidan På hemsidan skriver styrelsen om det är någonting som dyker upp, men som inte riktigt är viktigt/akut nog för ett utskick i alla brevlådor. Information som skickas ut til brevlådor och portar står också på hemsidan. Där finns också blankett för andrahandsuthyrning, aktuella ordningsregler, kontaktuppgifter till fastighetsskötaren och styrelsen, samt information om ett flertal andra ämnen. Adressen dit är Övrigt Styrelsen har i ökad omfattning lämnat service till medlemmarna, t ex vid skador av olika slag, kontakter med försäkringsbolag, hantverkare, kommunen, städföretag och hissföretag samt i andra frågor som rör föreningen. Under försommaren iordningställdes en tilfållig föreningslokal i MD 25 i en lokal som tidigare varit uthyrd. Lokalen används dels som visningslokal för produkter til badrumsrenoveringen och dels som uppehållsrum för de som har ett pågående stambyte och vil undkomma buller under dagtid. Lokalen är öppen på vardagar mellan kl Nytt informationsmaterial til nya medlemmar i föreningen har tagits fram. I samband med att vårt förvaltningsbolag Frubo AB skickar bekräftelse på medlemskap i föreningen så kommer de även att sända detta informationsmaterial så att alla nyinflyttade får information om våra ordningsregler och stadgar. Styrelsen 6 ( 16 )

7 UNDERHÅLL Renovering av balkonger samt inglasning Högtryckstvätt av fasader Tätning av fönster mellan båge och fasadelement mläggning av nedre tak terrassen Md Trädgårdsplantering Lekplatser Rökluckor och stigarledningar har besiktigats Skyddsrum har besiktigats och kompletterats Stamrenovering FÖRENINGENS EKNMI Resultat och ställning Årsavgifter och hyror tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm BKSLUTSDISPSITIN Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning til underhållsfond Årets resultat Balanserat resultat ( 16 )

8 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Övriga intäkter, tvättstugeavgifter Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt F örvaltn ingskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Balkonger Byggnad Byggnadsförbättringar Bostadslånepost Maskiner och inventarier l Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader L Resultat efter finansiella poster Avsättning A vsättning till inre reparationsfond Skatt Statlig skatt Årets resultat ,f3 "' L/ 8 ( 16 )

9 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Balkonger Byggnader Byggnadsförbättringar Mark 5 L L Pågående projekt Bostadslånepost Maskiner och inventarier L 4 L Finansiella anläggningstilgångar Summa anläggningstilgångar msättningstilgångar Kortfristiga fòrdringar Skattefordran A vräkning skattekonto, Inkl skattereduktion Övriga kortfristiga fordringar L Pågående försäkringsärende Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR ilj 9 ( 16)

10 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Insatser L Upplåtelseavgifter Föreningens yttre reparationsfond Fritt eget kapital Räntelånefond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens inre reparationsfond Skulder Långfristiga skulder Lån L Kortfristiga skulder Kort del av långa lån Leverantörssku Ider L L Skatteskuld 1640 Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder L Upplupna sociala kostnader L Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och förutbetald intäkt L Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter m.m. Fastighetsinteckn ingar inom Ansvarsförbindelser Inga Inga 10( 16)

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Arsredovisningen är upprättad enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (B FN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tilämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad Balkonger, bostadslånepost, värmeani, hissar Tvättstugeutrustn ing Fönsterinklädning Kontorsinventarier, trädgårdsmöbler mm Värmesystem, venti lationsaggregat Värmepumpar Förebyggande spolning stammar As falteri ngsarbeten Takterasser år 20 år 10 år 20 år 5 år 30 år 15 år 5 år io år 20 år år 20 år io år 20 år 5 år 30 år 15 år 5 år io år 20 år Not 1 Rörelsens intäkter Hyror lokaler Hyror garage Hyror p-platser Årsavgifter bostäder Bränsletillägg \jt. ~~ 11(16)

12 Not 2 Reparationer och underhåll Reparation/underhåll byggnad Försäkringsärenden, skador, inkl utfakturerat Reparation/underhåll portar & lås Rep/underhåll soprum Rep/underhåll källare pannrum Reparation/underhåll tvättstuga Reparation/underhåll VYS Reparation/underhåll värme Reparation/underhåll ventilation Reparation/underhåll el Reparation/underhåll hissar Reparation/underhåll tak Underhåll markytor Reparation/underhål L trädgård/lekplatser Reparations och underhållsmaterial Rep/underhåll garage Not3 Drifskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra Fastighetsstädning, inkl extra Sotning Hissbesiktning Jourutryckning El Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtn ing/renhål i n ing/grovsopor Snöröjning/sandning Övriga kostnader drift Försäkring Kabel-TV Bredband Grundavtal värmeanläggning Grundavtal jourtjänst/bevakning Grundavtal trädgård Grundavtal hissar L L l L (16)

13 Not Förvaltningskostnader F örbrukn ingsinventarier Förbrukningsmaterial och nycklar Kontorsmaterial Telefon/i nternetkostnader Portokostnader -420 Styrelsearvode Sociala kostnader styrelsearvode Bilersättning, skattefri Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Stämmokostnader Övriga adm kostnader Föreningsomkostnader Hemsida Konsultkostnader l 740 Bank och postgiro avgifter Övriga externa tjänster/kostnader -774 Föreningsavgifter Övriga ersättningar Not Balkonger Anskaffn ingsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt (16)

14 Not 5 forts Pågående projekt Stam underhål L SBC Betege Bygg Betege Bygg, tilägg Arvode Övrigt Bostadslånepost Anskaffn ingsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Nettobokfört värde Förbättringsarbeten Anskaffningsvärde 3 L Årets anskaffningar Ack avskrivningar Årets avskrivning Nettobokfört värde Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Årets anskaffning Ack avskrivning Årets avskrivning Nettobokfört värde Not 6 Inre reparationsfonden Ingående behållning per 1 januari Årets uttag -3 L Årets avsättning 5 L Behållning per 3 L december Not 7 Finansiella anläggningstilgångar Insats SBC ( 16)

15 NotS Förutbetald kostnad och upplupen intäkt FRUBAB ISS Tele Trygg Hansa Svensk bevakningstjänst Not 9 Kassa och bank ÖEB L ÖEB ÖEB Not 10 Långfristiga skulder ÖEB ÖEB L L ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Nyttjad checkkredit (beviljad kredit L 000 tkr) Kort del av långa lån Aktuell räntesats Villkor Amorteringar/år 2012 ÖEB ,12% rörlig ÖEB ,12% rörlig ÖEB ,89% ÖEB ,04% ÖEB L ,12% rörlig Not 11 Upplupen kostnad ochförutbetald intäkt SITA Kabel- TV Tele Revisionsarvode Not 12 Fastighetsinteckningar Östgöta Enskilda Bank inom Östgöta Enskilda Bank inom Not 13 Återvunnen statlig skatt Tax Tax Tax 2010 L (16) JJ

16 Not 14 Förändringar av eget kapital Insatser Upplåtelser Ingående kapital enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Underhålls- Räntelåne Balanserat Årets fond fond resultat resultat V år revisionsberättelse har avgivits oj - og G zton0.a... Clas Niklasson, auktoris d revisor 16(16)

17 Grant Thornton Revisioris berättelse Til föreningsst~imman i Bostadsrättsföreningen IVlörhyskogen nr 3, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 för Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovísningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer iir nödvändig fôr att upprätta en årsredovisning son, inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Ivlitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revísionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppna riml.g säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revísionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka atgärder Sl1i ska utföras, bland annal genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. \lid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprittar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är iindamålsenliga med hänsyn till omstfindighetema, men inte í syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper sorn har anv ints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen í årsredovisningen. Jag anser att dc revisionsbevis jag har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina II ttalanden. Uttalanden Enligt min uppfatwing har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredc)\ísníngslagen och ger en i alla väsentliga avseenden riittvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen tir förenlig med årsredovisningens övriga ddar, Jag tillstyrker därför att förciiingsstiimman faststäìler resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Sida 1 av 2

18 Grant Thornton Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eher förlust samt styrelsens förvaltning för i10stadsrättsföreningcn Mörbyskogen nr 3 för år 2011,01-01,, , Styrelsens och verkställande direldörens ansvar Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det lir styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar :Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om rorslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst dler förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört HTisionen enligt god revisionssed i Sverige, Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag til dispositioner beträffande fòrcnirigcns vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för mitt uttalande mn ansvarsfdhet har jag utòver min revision flv årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eher är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller p:i annat sätt har handlat i strid aiec! lagen om ekonomiska föreningar, ärsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de re\'isionsbevis jag har inhämtat ar tilräckliga ocb ändamålsenliga som grund för nina uttalanden. UUalamlen J ag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för riikenskapsarct förvaltningsberättelsen och Norrköping den 8 mars 2012 Clas Niklasson Auktoriserad revisor Sida 2 av 2

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer