Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

2 2

3 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7 FINANSIELL ANALYS PERSONALEKONOMISK REDOVISNING NYCKELTAL FINANSIELLA NYCKELTAL I ETT SAMMANDRAG ÖVER 10 ÅR FINANSIERINGSANALYS (TKR) RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) NOTHÄNVISNINGAR (TKR) DRIFTREDOVISNING 2010 INKLUSIVE INTERNA POSTER (TKR) INVESTERINGSREDOVISNING 2010 INKLUSIVE INTERNA POSTER (TKR) EXPLOATERINGSREDOVISNING 2010 (TKR) REDOVISNINGSPRINCIPER ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA NÄMNDEN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN SKOLNÄMNDEN SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KONCERNEN MÖRBYLÅNGA KOMMUN GEMENSAM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING

4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Mörbylånga kommun är under fortsatt stark tillväxt. Vi framstår som en attraktiv kommun att bosätta sig i. Naturligtvis drar vi nytta av den expansion som är inom vårt arbetsmarknadsområde. Faktorer som är viktiga för presumtiva inflyttare är till exempel infrastruktur, skolfrågor, trygghet och säkerhet samt vård och omsorg. I de flesta rapporter och öppna jämförelser som publiceras ligger vår kommun bra till. Under året har det flyttat in 867 personer och flyttat ut 687 vilket ger ett flyttningsnetto på 180 nya invånare. Lägger man sedan till att vi för första gången på flera år har ett födelsenettoöverskott på +8 så är vi fortfarande en kommun i tillväxt. Under året föddes 160 barn i kommunen, varav 132 i den norra kommundelen. Obalansen i underlaget för våra skolor är en annan viktig fråga att hitta lösningar på. Samtliga skolor i norra kommundelen är snart överfulla medan vi kommer att stå med lokalöverskott i söder. Vår framtida utmaning finns på olika delar av våra kommunala verksamheter. Hur gör vi för att skapa möjligheter till arbete och boende på östra och södra Öland? För att klara detta måste frågor som till exempel tillgång till vatten och avlopp lösas. Infrastruktur för kollektiva resor är ytterligare en fråga som kräver en lösning. Tillväxten ställer också stora krav och mer efterfrågan på kommunal service. Under året har vi investerat för 62 miljoner kronor varav vi självfinansierat 32 miljoner kronor med egna medel. De största investeringarna är slutförandet av Färjestadens skola och påbörjad byggnation av Snäckstrands förskola med fem nya avdelningar. Kommunens ekonomi är stabil. Årets resultat på 10,4 miljoner motsvarar 1,6 % av skatter och statliga bidrag (enligt god kommunal ekonomi bör överskottet uppgå till 2 %). De närmaste åren kommer vi också att ställas inför stora personalförändringar i form av pensionsavgångar. Detta medför att vi behöver ha beredskap för en framtida organisation, ny lönekartläggning och ett ökat personalbehov. Under året har vi planerat för en ny politisk struktur och kommunal organisation. Den nya organisationen startade den 1 januari Ett stort tack till kommunens anställda och politiker för ett utmärkt arbete under Mörbylånga Kent Ingvarsson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 SAMMANFATTNING Årets resultat uppgår till 10,5Mkr (11,6 Mkr), vilket motsvarar 1,6 % (1,9 %) av skatter och statsbidrag. Avvikelse med budget 5,7 Mkr (6,1 Mkr) De likvida medlen uppgår till 27,4 Mkr (41,6 Mkr) Nettoinvesteringarna uppgår till 62,2 Mkr (75,7 Mkr) Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder uppgår till 41,4 Mkr (25,8 Mkr) Soliditeten uppgår till 36 % (36 %) Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 6 % (3,4 %). Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till 205,6 Mkr (215,5 Mkr). Tillkommande löneskatt uppgår till 49,9 Mkr (52,3 Mkr) De långfristiga skulderna ökade med 30,9 Mkr och uppgår till 396,1 Mkr (365,2 Mkr), 6 Mkr som avser amortering 2010 är bokförd som kortfristig skuld. De ursprungligt placerade pensionsmedel för pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 uppgick till 24,5 Mkr. Marknadsvärdet per uppgår till 59,6 Mkr (52,2) Mkr. Finansnettot uppgår till -1,3 Mkr (0,8 Mkr) Borgensåtagandena uppgår till 390,1 Mkr (382,2 Mkr) Siffror inom parentes avser 2009 Årets resultat/budgetutfall Enligt årsbudgeten för 2010 uppgick det ursprungliga budgeterade överskottet till 6,3 Mkr. Efter beviljad tilläggsbudget för tekniska nämnden med 1,5 Mkr hamnade resultatet på 4,8 Mkr. Utfallet för 2010 på 10,5 Mkr är därmed 5,7 Mkr bättre än budget. Orsaken till avvikelser jämfört mot budget är hänförligt bland annat till finansförvaltningen. Skatteintäktsutveckling har varit positivare jämfört med den prognos som förelåg vid budgettillfället. För att dämpa effekterna av den globala ekonomiska krisen beslutade riksdagen om ett tillfälligt konjunkturstöd för Detta belopp uppgick för Mörbylånga kommuns del till dryg 13 Mkr. Detta konjunkturstöd skulle vara av engångskaraktär och inte nivåhöjande. Räntenivåerna har varit fortsatt låga och därmed har räntekostnaderna inte uppgått till den budgeterade kostnadsnivån även om det under hösten 2010 har kommit ett antal räntehöjningar. Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft en fortsatt uppgång vilket har påverkat resultatet positivt med knappt 1,9 Mkr. Utfallet på finansnetto totalt sett är 6,2 Mkr bättre än budgeterat. Nämndernas totala resultat är -15,3 Mkr, varav den direkt skattefinansierade verksamheten har ett underskott på 13,8 Mkr medan avgiftsfinansierade fjärrvärmen har ett underskott på 1,5 Mkr. 5

6 De största avvikelserna redovisar tekniska nämnden med totalt 10,2 Mkr, varav vinterväghållning är den största anledningen med ett underskott på 7,7 Mkr. VA-verksamheten har ett underskott på 1,6 Mkr och fjärrvärmeverksamheten -1,5Mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på -8,4 Mkr. Underskotten uppvägs av ett stort överskott på finansförvaltningen som har ett överskott gentemot budget på 21 Mkr. Där är högre skatteintäkter och statsbidrag samt lägre räntekostnader den största orsaken till resultatet. Budgetavvikelser år Nämnd Kommunfullmäktige/KS +1,6 +2,5 +4,6 +0,5 +4,0 +3,6 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet -8,7-1,3 +4,1 +2,3-0,9 +0,2 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, fjärrvärme -1,5-2,4-2,7-1,1 - - Miljö- o byggnadsnämnd -0,2 +0,1-0,1 0,0 0,0 +0,1 Kultur- o fritidsnämnd +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 +0,1 +0,3 Socialnämnd -8,4 0,0 +0,2-7,8-5,3 0,0 Skolnämnd +1,7 +0,9 +3,0 +2,6 +0,2 +0,7 SUMMA VERKSAMHETER -15,3 0,0 +9,3-3,4-1,9 +4,9 Finansiering +21,0 +6,1-13,4 +7,7 +9,9 +1,5 SUMMA DRIFTBUDGET +5,7 +6,1-4,1 +4,3 +7,0 +6,4 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMVÄRLDSANALYS Svensk ekonomi tar fart Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket. Vilket naturligtvis delvis förklaras av motsvarande fall Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbare även Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i världshandeln har inneburit att den svenska exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiella marknaderna och en ökad tillång på krediter har bidragit till en liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har under det senaste året ökat kraftigt. Till exportens och investeringars starka tillväxt ska läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens reala inkomster endast ökat med knappt 1 procent i fjol kom hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 procent. Arbetsmarknaden förbättras snabbt tack vare den växande efterfrågan. Den starka sysselsättningsuppgången som inleddes sista kvartalet 2009 höll i sig också under fjärde kvartalet i fjol. Antalet arbetade timmar är upp i i nivå med den föregående toppen andra kvartalet Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än den tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt sysselsatta. De löneavtal som slöts på svensk arbetsmarknad under våren 2010 innebar timlöneökningar på runt 1,7 % exklusive löneglidning och runt 2,5 % inklusive löneglidning. De låga ökningstalen förklaras av det usla arbetsmarknadsläget. (Källa: Sveriges kommuner och Landsting) Förutsättningar Mörbylånga kommun Befolkning Kommunens befolkning ökade under 2010 med 187 personer och uppgick vid årsskiftet till personer Folkmängd Folkökning/minskning Födda Döda Födelseöverskott Inflyttning Utflyttning Flyttningsöverskott

8 Mörbylånga kommun hade under 2010 för första gången på länge ett positivt födelsenetto, d.v.s. det föddes fler personer än vad det dog. Folkökningen beror dock framförallt på att inflyttningen var större än utflyttningen hade kommunen ett inflyttningsnetto på 179 personer Figur: Mörbylånga kommuns befolkning Åldersfördelning I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har Mörbylånga något högre andel i åldrarna 7-17 samt från 45 år och uppåt. Däremot så är andelen i grupperna år lägre än riksgenomsnittet. En positiv trend är att andelen 0-6 år hamnar på snittet för landet Riket Kalmar län Borgholm Mörbylånga Figur: Mörbylånga kommuns åldersfördelning jämfört med riket 8

9 Bostadsmarknaden Den största andelen av bostadsmarknaden består av småhus. Det största enskilda bostadsbolaget är det allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga Bostads AB, med drygt 700 lägenheter. Vakansgraden är fortsatt mycket låg. I framförallt den norra delen av kommunen är det stor efterfrågan på framförallt byggbara tomter men det finns även behov av lägenheter. Under året har även nybyggnation av lägenheter skett i Mörbylånga och en fortsättning. Näringsliv I Mörbylånga kommun finns ca registrerade företag varav ca 500 är lantbrukare. De största arbetsgivarna förutom kommunen och landstinget är Guldfågeln och Cementa. De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad Mörbylångas förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. Mörbylånga är att betrakta som en pendlingskommun vilket innebär att mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan kommun. 9

10 FINANSIELL ANALYS Analys av årets resultat Kommunen uppvisar ett positivt resultat på knappt 10,5 Mkr. Jämfört med budget är det ett överskott med ca 5,7 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 62 Mkr. Exploateringsverksamheten har ett positivt nettoresultat 2010 på knappt 4 Mkr. Måluppfyllelse Kommunen uppfyller balanskravet. Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning Figur: Resultatutveckling (tkr) Under året har den ekonomiska återhämtningen såväl globalt som nationellt fått ett rejält genomslag inom den kommunala sektorn. Skatteintäkterna, statsbidrag och finansnetto uppvisar ett budgetöverskott på 15,2 Mkr. Därutöver har kostnadsökningar för semesterlöne- och pensionsskulden varit lägre än förväntat samtidigt som en återbetalning av insatta medel hos Fora skett vilket sammantaget medfört att kostnaderna varit ca 6 Mkr lägre gentemot budget. Nämndernas resultat visar på ett stort underskott på ca 15,3 Mkr varav den direkt skattefinansierade verksamheten har ett underskott på 13,8 Mkr. Fjärrvärmekollektivet har ett underskott på 1,5 Mkr som ska återhämtas via taxor de kommande åren. Tekniska nämnden har ett stort överskridande vinterväghållningen som krävde stora resurser såväl i början som i slutet av Totalt är budgetöverskridandet 7,7 Mkr för snöröjning. Socialnämnden har ett stort budgetunderskott på 8,4 Mkr där de främsta orsakerna är stora volymförändringar inom hemtjänsten kopplat till ett högt timpris vilket inneburit ett överskridande med 5,4 Mkr. I övrigt har nämnden haft fler placeringar inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning och budget har överskridits med 2,3 Mkr. Särskilda boenden har haft höga personalkostnader under året. En av orsakerna är överbeläggning men också för hög sysselsättningsgrad utifrån lagd budget och överenskommen personaltäthet. Tillsammans visar de ett underskott på 3,5 Mkr. Flyktingverksamheten har däremot ett positivt resultat på 1,7 Mkr. 10

11 Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under senaste året vilket påverkar skatteintäktsnivån. Totalt sett har dock inte intäkterna ökat med anledning av skatteutjämningssystemets regelverk. När den egna skattekraften ökar minskar utjämningsbidraget. I budget för 2010 beräknas årets överskott, efter tilläggsbudget, till 4,8 Mkr, vilket innebär att kommunens överskott motsvarar ca 0,8 % av skatter och statsbidrag. Årets resultat är 5,7 Mkr bättre än budget, vilket motsvarar 1,6 % av skatter och statsbidrag. Det innebär att kommunen når upp till de finansiella målen för år Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oförändrad under planeringsperioden, d.v.s. 21,82. Målet är uppnått. Nettokostnaderna (exklusive avskrivningar) ska uppgå till högst 95 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2010 uppgår nettokostnadsandelen till 92 %. Målet är därmed uppnått. Om man beaktar nettokostnaderna inklusive avskrivningar blir det 98 %. Analys årets resultat utifrån balanskravet Enligt kommunallagen ska varje kommun redovisa en åtgärdsplan för återföring av uppkomna negativa resultat. Underskott som orsakats av nedskrivning av finansiella tillgångar avseende pensionsmedel betraktas i Mörbylånga kommun som undantag för återföring av resultat. Analys av balanskravet Årets resultat tkr Avgår KLP tkr Resterande belopp tkr Belopp att återställa från tidigare år 0 Totalt belopp tkr Budgetavvikelser (Mkr) Nämndernas redovisning uppvisar ett stort underskott på 15 Mkr gentemot budget. Detta är en kraftig försämring jämfört med föregående år. Detta innebär att den löpande verksamhet som bedrivs i Mörbylånga kommun är i stor obalans med de budgeterade medlen. Inför 2008 tillfördes socialnämnden ett extra nivåhöjande anslag på 8,9 Mkr vilket är en stor del i förklaringen till den positiva utvecklingen för den nämnden. Budgetavvikelserna finns främst inom tekniska nämnden (-10,2 Mkr) socialnämnden (-8,4 Mkr), kommunstyrelsen och skolnämnden redovisar positiva resultat på ca 1,7 Mkr vardera. För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. 11

12 Nämnd Kommunfullmäktige/KS 5,7 0,5 0,5 1,5 2,7 3,6 4,0 0,4 4,6 2,5 1,6 Tekniska nämnden 2,2 2,1 0,8 0,1 1,6 0,2-0,8 1,2 1,4-3,7-10,2 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,1 0,2 Kultur och fritidsnämnden 0,4 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Socialnämnden -0,4* - 0,9-5,1-5,6-7,4 0,0-5,3-7,8 0,2 0,0-8,4 Skolnämnden 0,0-0,5-0,1-0,2 1,2 0,7 0,2 2,6 3,0 0,9 1,7 *) Socialnämnden fick 2000 ett tilläggsanslag på ca 6,6 Mkr Figur: Nämndernas budgetavvikelser (Mkr)

13 Nettokostnadsutveckling (tkr) Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebitering. År Nettokostnad Ökning/ minskning % Skatteintäkter inkl generella statsbidrag Ökning/ minskning % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Likviditet och lån De likvida medlen exklusive pensionsförvaltningen uppgår vid årsskiftet till 27,4 Mkr vilket innebär en minskning med 14,2. I slutet av december 2010 togs ett nytt lån på 40 Mkr vilket påverkade likviditeten vid årets slut. Under 2010 har checkräkningskrediten utnyttjats vid flertal tillfällen. Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 396 Mkr. Därutöver redovisas 6 Mkr som kortfristig skuld. Låneskuldens utveckling (tkr)

14 Förvaltning av pensionsmedel Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP). Övriga delägare utgörs av Landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Naturbruksgymnasierna i Kalmar län samt Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, Oskarshamn och Högsby. Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par utländska börser. Sedan 2001 har Mörbylånga inte gjort några ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella målsättningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under planperioden Det skedde dock ingen avsättning under Den ackumulerade avsättningen fr.o.m uppgår därmed fortfarande till 24,5 Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 47,7 Mkr och marknadsvärdet var 59,6 Mkr. Under 2010 har KLP:s penningmarknadsportfölj haft en fortsatt uppgång jämfört med den turbulens som framförallt drabbade värdet under hösten Pensionsskulden Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 18,9 Mkr är avsatta som pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt) per ,5 Mkr är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar kommunens skulder uppgår vid årsskiftet till 255,5 Mkr inkl löneskatt. Löpande under året har 10,6 Mkr (inkl löneskatt) betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt med att dagens anställda går i pension. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv finansierat, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2010 uppgår till 36,1 % vilket är en ökning jämfört med föregående år med 0,1 %. Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 6 %, vilket dock är 2,5 % bättre än

15 Investeringsverksamhet Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 62 Mkr (exklusive exploateringsverksamheten på -3 Mkr netto). De största investeringsprojekten under året var pågående om- och nybyggnation av Färjestadens skola samt en pågående vindkraftssatsning. Därutöver har sanering och utbyggnad av VA-ledningar fortsatt Figur: Investeringsvolym (Mkr) Framtidsbedömning Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort mycket stora investeringar i om- och nybyggnationer av äldreboenden samt uppbyggnaden av fjärrvärmeverksamheten i Mörbylånga och Färjestadens tätorter. Det kvarstår dock ett mycket stort behov av att bygga ut vatten och avlopp på den östra och södra delen av kommunen. En utredning har gjort som visar på en investeringsnivå strax under Mkr. Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mörbylånga tätort. Med anledning av de demografiska förändringarna i samhället uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till detta kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på den kommunala servicen, till exempel inom barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen kommer att bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna innebär ökade krav på barnomsorgsplatser. Samtidigt minskar antalet gymnasieelever markant under kommande år. Andelen "äldre - äldre" är förhållandevis konstant men en ökning kommer att ske inom den närmaste tioårsperioden. Detta innebär stora krav på omfördelning. Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en allt större del av skatter och statsbidrag kommer att användas för att betala räntor på lån. Därmed minskar utrymmet för den ordinarie verksamheten. Kommunen måste sänka investeringsvolymen till en nivå som medger amortering av befintliga lån. Räntenivån har under året varit historiskt mycket låg. Fram till och med hösten 2010 har Mörbylånga kommun haft rörlig ränta på lånen, men i samband med de ökade räntenivåerna har 190 Mkr omsatts med bunden ränta. En ökning med en procentenhet innebär en ökad kostnad på 4 Mkr på helårsbasis. 15

16 Befolkningsutvecklingen under 2010 visade på ett överskott. Totalt ökade kommunen med 187 personer. Det blev glädjande ett positivt födelseöverskott, +8, det vill säga att fler föddes än avled i kommunen. Flyttningsnettot blev positivt, +179 personer. För att kunna utveckla kommunen framöver krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt, samtidigt som detta naturligtvis ställer ökade krav på den kommunala servicen. Ett problem är att befolkningsökningen framförallt sker i den norra delen av kommunen medan det sker en minskning i de södra delarna. Under 2009 startade ett projekt Sydöland som ska finna möjliga vägar att utveckla den delen av kommunen. Detta arbete måste intensifieras under Den stora pensionsskuld som kommunen har, inklusive pensionsförpliktelser, kräver att det framöver återigen avsätts pengar för att kunna täcka den stora utgift som kommer att uppstå. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser som står utanför dess kontroll. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 4,1 Mkr. Vidare framgår det att en enprocentsökning av räntekostnaderna medför en kostnad på 4,0 Mkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 4,0 Löneförändring med 1 % +/-4,1 Bruttokostnadsförändring med 1 % +/- 7,2 Generell avgiftsförändring med 1 % +/-1,7 Socialbidragsförändring med 10 % +/-0,3 Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 22,5 Generella statsbidrag med 1 % +/-1,5 16

17 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Inledning Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå kommunens mål behöver vi som arbetsgivare ta god hand om våra medarbetare. Att vi gemensamt formar den goda arbetsplatsen och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt strategiskt insatsområde. Personalkostnader 2010 Bruttolön exkl övertid Personalomkostnader Övertid, fyllnadstid inkl PO Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader var denna kostnad 408 Mkr, en ökning med 13,4 Mkr jämfört med Tillsvidareanställda och årsarbetare per förvaltning Den 31 december 2010 hade kommunen 987 tillsvidareanställda samt 155 visstidsanställda, totalt anställda. Antalet årsarbetare, det vill säga tillsvidare- och visstidsanställda med sysselsättningsgrad omräknad till heltid, var Antalet tillsvidareanställda medarbetare per förvaltning % 3% 1% Kommunledningskontoret 41% Kultur & fritidsförvaltningen M iljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen 3% 43% Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen 17

18 Antalet tillsvidareanställda fördelat per förvaltning per 31 december: Kommunledningskontor Kultur & fritidsförvaltningen Miljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen Totalt Ökningen av antalet tillsvidareanställda beror till stor del på att flera visstidsanställningar har omvandlats till tillsvidareanställningar. Antalet visstidsanställda medarbetare per förvaltning % 6% 2% 1% Kommunledningskontoret Kultur & fritidsförvaltningen M iljö & byggnadsförvaltningen 3% Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen 62% Skolförvaltningen Antalet visstidsanställda fördelat per förvaltning per 31 december Kommunledningskontoret Kultur & fritidsförvaltningen Miljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen Totalt

19 Tillvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga tillsvidareanställda 25 Åldersgrupp % Visstidsanställda per åldersgrupp i procent av samtliga visstidsanställda Åldersgrupp % Köns- och åldersfördelning ,4 % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 16,6 % män. 80 % av de visstidsanställda är kvinnor och 20 % är män. Den genomsnittliga åldern bland tillsvidareanställda är 48 år, för visstidsanställda är genomsnittlig ålder 40 år. Sjukfrånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respektive kvinnor samt åldersgrupper. Timavlönade är inte medräknade i analysen. 19

20 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2007 Ålder Kvinnor Män Total ,26 2,86 2, ,35 1,34 6, ,40 7,32 9,73 Totalt 8,45 4,74 7,72 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2008 Ålder Kvinnor Män Total -29 4,83 2,49 4, ,41 2,43 5, ,25 6,89 9,59 Totalt 8,37 4,99 7,75 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2009 Ålder Kvinnor Män Total ,25 2,54 3, ,11 0,90 3, ,62 4,59 7,04 Totalt 5,81 2,93 5,28 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2010 Ålder Kvinnor Män Total ,98 2,42 2, ,61 1,08 3, ,18 2,37 5,46 Totalt 4,70 1,85 4,16 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2007 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total -29 0,0 33,99 10, ,63 21,22 67, ,27 90,13 82,72 Totalt 74,76 79,67 75,35 20

21 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2008 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total ,24 0,0 35, ,95 55,25 62, ,17 84,83 81,2 Totalt 74,02 77,58 74,44 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2009 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total ,63 0,0 13, ,74 0,0 44, ,10 71,99 70,33 Totalt 61,03 58,41 60,76 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2010 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total -29 4,5 5,67 4, ,93 0,0 27, ,7 26,95 55,2 Totalt 46,24 17,09 43,74 Den totala sjukfrånvaron visar på en fortsatt positiv utveckling då sjukfrånvaron minskat från 7,7 % 2007 till 4,16 % Långtidssjukskrivningarna har minskat från 75,4 % 2007 till 43,7 % Målet är att sjukfrånvaron ska minska ytterligare. Detta är helt i linje med det Samarbetsavtal som slöts under 2009 med Försäkringskassan. En striktare tolkning av sjukförsäkringen från Försäkringskassans sida kan vara en del till att sjuktalen sjunker. En tydlighet i chefens ansvar för rehabilitering har också gett en snabbare hantering. Programmet Adato används i rehabiliteringsarbetet. Frånvaron mäts i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens. Denna frånvaro ökar i takt med stigande ålder. Högst sjukfrånvaro finns bland kvinnor 50 år och äldre. 21

22 Sjuklönekostnaden exklusive personalomkostnader, det vill säga den kostnad arbetsgivaren har för sjukfrånvaro i form av sjuklön, var ,0 Mkr. Detta är en minskning med 100 tkr jämfört med Långtidsfriska Målet är att andel långtidsfriska ska öka. Med långtidsfriska avses medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under kalenderåret. Under 2008 hade 38 % av kommunens anställda ingen sjukdag registrerad var denna siffra 40,71 % hade siffran stigit ytterligare till 42,9 %. Även här kan man se en positiv utveckling när det gäller medarbetarnas frisknärvaro. Företagshälsovård Företagshälsovården kan hjälpa till vid kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen samt medverka i skyddsronder och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsoprofilsbedömningar, hälso- och arbetsmiljöundersökningar och arbetsmiljökartläggningar genomförs även efter beställning från förvaltningschef. Företagssköterskan (och vid behov företagsläkaren) kan medverka i yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering. Företagshälsovården bemannas av företagssköterska, hälsopedagog samt vid specifika tillfällen även företagsläkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör samt beteendevetare. Friskvårdsbidrag Under 2010 har 404 medarbetare, 35 % av alla anställda, utnyttjat friskvårdsbidraget. Vanligast aktivitet är träningskort, massage och fotvård. Kostnad för 2010 var kronor. Sysselsättningsgrad 2010 var ca 40 % av kommunens medarbetare deltidsanställda, samma siffra som Av det totala antalet medarbetare är 3,4 % män och 36,8 % kvinnor deltidsanställda. Tillbud och arbetsskador Antalet inrapporterade tillbud är 9, 4 inom Socialförvaltningen och 5 inom skolförvaltningen. Antalet inrapporterade arbetsskador är 8, 5 inom skolförvaltningen och 3 inom socialförvaltningen. Flertal av tillbuden och arbetsskadorna är halk-/falltillbud eller olyckor. Pension Under 2010 hade kommunen 21 pensionsavgångar. Av dessa valde fyra att gå vid 68 år, en att gå vid 67 år, åtta personer vid 66 år, fem personer vid 65 år och tre personer vid 64 år. Pensionskostnad Under 2010 betalade kommunen ut ca 8,5 Mkr i pensioner, en ökning gentemot 2009 då 8,2 Mkr utbetalades. Utbetalningen avser ålders- och efterlevandepension. 22

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer