Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

2 2

3 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7 FINANSIELL ANALYS PERSONALEKONOMISK REDOVISNING NYCKELTAL FINANSIELLA NYCKELTAL I ETT SAMMANDRAG ÖVER 10 ÅR FINANSIERINGSANALYS (TKR) RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) NOTHÄNVISNINGAR (TKR) DRIFTREDOVISNING 2010 INKLUSIVE INTERNA POSTER (TKR) INVESTERINGSREDOVISNING 2010 INKLUSIVE INTERNA POSTER (TKR) EXPLOATERINGSREDOVISNING 2010 (TKR) REDOVISNINGSPRINCIPER ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA NÄMNDEN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN SKOLNÄMNDEN SAMMANSTÄLLD REDOVISNING KONCERNEN MÖRBYLÅNGA KOMMUN GEMENSAM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNING

4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Mörbylånga kommun är under fortsatt stark tillväxt. Vi framstår som en attraktiv kommun att bosätta sig i. Naturligtvis drar vi nytta av den expansion som är inom vårt arbetsmarknadsområde. Faktorer som är viktiga för presumtiva inflyttare är till exempel infrastruktur, skolfrågor, trygghet och säkerhet samt vård och omsorg. I de flesta rapporter och öppna jämförelser som publiceras ligger vår kommun bra till. Under året har det flyttat in 867 personer och flyttat ut 687 vilket ger ett flyttningsnetto på 180 nya invånare. Lägger man sedan till att vi för första gången på flera år har ett födelsenettoöverskott på +8 så är vi fortfarande en kommun i tillväxt. Under året föddes 160 barn i kommunen, varav 132 i den norra kommundelen. Obalansen i underlaget för våra skolor är en annan viktig fråga att hitta lösningar på. Samtliga skolor i norra kommundelen är snart överfulla medan vi kommer att stå med lokalöverskott i söder. Vår framtida utmaning finns på olika delar av våra kommunala verksamheter. Hur gör vi för att skapa möjligheter till arbete och boende på östra och södra Öland? För att klara detta måste frågor som till exempel tillgång till vatten och avlopp lösas. Infrastruktur för kollektiva resor är ytterligare en fråga som kräver en lösning. Tillväxten ställer också stora krav och mer efterfrågan på kommunal service. Under året har vi investerat för 62 miljoner kronor varav vi självfinansierat 32 miljoner kronor med egna medel. De största investeringarna är slutförandet av Färjestadens skola och påbörjad byggnation av Snäckstrands förskola med fem nya avdelningar. Kommunens ekonomi är stabil. Årets resultat på 10,4 miljoner motsvarar 1,6 % av skatter och statliga bidrag (enligt god kommunal ekonomi bör överskottet uppgå till 2 %). De närmaste åren kommer vi också att ställas inför stora personalförändringar i form av pensionsavgångar. Detta medför att vi behöver ha beredskap för en framtida organisation, ny lönekartläggning och ett ökat personalbehov. Under året har vi planerat för en ny politisk struktur och kommunal organisation. Den nya organisationen startade den 1 januari Ett stort tack till kommunens anställda och politiker för ett utmärkt arbete under Mörbylånga Kent Ingvarsson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 SAMMANFATTNING Årets resultat uppgår till 10,5Mkr (11,6 Mkr), vilket motsvarar 1,6 % (1,9 %) av skatter och statsbidrag. Avvikelse med budget 5,7 Mkr (6,1 Mkr) De likvida medlen uppgår till 27,4 Mkr (41,6 Mkr) Nettoinvesteringarna uppgår till 62,2 Mkr (75,7 Mkr) Rörelsekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder uppgår till 41,4 Mkr (25,8 Mkr) Soliditeten uppgår till 36 % (36 %) Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 6 % (3,4 %). Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till 205,6 Mkr (215,5 Mkr). Tillkommande löneskatt uppgår till 49,9 Mkr (52,3 Mkr) De långfristiga skulderna ökade med 30,9 Mkr och uppgår till 396,1 Mkr (365,2 Mkr), 6 Mkr som avser amortering 2010 är bokförd som kortfristig skuld. De ursprungligt placerade pensionsmedel för pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 uppgick till 24,5 Mkr. Marknadsvärdet per uppgår till 59,6 Mkr (52,2) Mkr. Finansnettot uppgår till -1,3 Mkr (0,8 Mkr) Borgensåtagandena uppgår till 390,1 Mkr (382,2 Mkr) Siffror inom parentes avser 2009 Årets resultat/budgetutfall Enligt årsbudgeten för 2010 uppgick det ursprungliga budgeterade överskottet till 6,3 Mkr. Efter beviljad tilläggsbudget för tekniska nämnden med 1,5 Mkr hamnade resultatet på 4,8 Mkr. Utfallet för 2010 på 10,5 Mkr är därmed 5,7 Mkr bättre än budget. Orsaken till avvikelser jämfört mot budget är hänförligt bland annat till finansförvaltningen. Skatteintäktsutveckling har varit positivare jämfört med den prognos som förelåg vid budgettillfället. För att dämpa effekterna av den globala ekonomiska krisen beslutade riksdagen om ett tillfälligt konjunkturstöd för Detta belopp uppgick för Mörbylånga kommuns del till dryg 13 Mkr. Detta konjunkturstöd skulle vara av engångskaraktär och inte nivåhöjande. Räntenivåerna har varit fortsatt låga och därmed har räntekostnaderna inte uppgått till den budgeterade kostnadsnivån även om det under hösten 2010 har kommit ett antal räntehöjningar. Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP) har haft en fortsatt uppgång vilket har påverkat resultatet positivt med knappt 1,9 Mkr. Utfallet på finansnetto totalt sett är 6,2 Mkr bättre än budgeterat. Nämndernas totala resultat är -15,3 Mkr, varav den direkt skattefinansierade verksamheten har ett underskott på 13,8 Mkr medan avgiftsfinansierade fjärrvärmen har ett underskott på 1,5 Mkr. 5

6 De största avvikelserna redovisar tekniska nämnden med totalt 10,2 Mkr, varav vinterväghållning är den största anledningen med ett underskott på 7,7 Mkr. VA-verksamheten har ett underskott på 1,6 Mkr och fjärrvärmeverksamheten -1,5Mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott på -8,4 Mkr. Underskotten uppvägs av ett stort överskott på finansförvaltningen som har ett överskott gentemot budget på 21 Mkr. Där är högre skatteintäkter och statsbidrag samt lägre räntekostnader den största orsaken till resultatet. Budgetavvikelser år Nämnd Kommunfullmäktige/KS +1,6 +2,5 +4,6 +0,5 +4,0 +3,6 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet -8,7-1,3 +4,1 +2,3-0,9 +0,2 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, fjärrvärme -1,5-2,4-2,7-1,1 - - Miljö- o byggnadsnämnd -0,2 +0,1-0,1 0,0 0,0 +0,1 Kultur- o fritidsnämnd +0,2 +0,2 +0,2 +0,1 +0,1 +0,3 Socialnämnd -8,4 0,0 +0,2-7,8-5,3 0,0 Skolnämnd +1,7 +0,9 +3,0 +2,6 +0,2 +0,7 SUMMA VERKSAMHETER -15,3 0,0 +9,3-3,4-1,9 +4,9 Finansiering +21,0 +6,1-13,4 +7,7 +9,9 +1,5 SUMMA DRIFTBUDGET +5,7 +6,1-4,1 +4,3 +7,0 +6,4 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMVÄRLDSANALYS Svensk ekonomi tar fart Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordartad Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket. Vilket naturligtvis delvis förklaras av motsvarande fall Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbare även Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i världshandeln har inneburit att den svenska exporten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiella marknaderna och en ökad tillång på krediter har bidragit till en liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst bostadsinvesteringarna har under det senaste året ökat kraftigt. Till exportens och investeringars starka tillväxt ska läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens reala inkomster endast ökat med knappt 1 procent i fjol kom hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 procent. Arbetsmarknaden förbättras snabbt tack vare den växande efterfrågan. Den starka sysselsättningsuppgången som inleddes sista kvartalet 2009 höll i sig också under fjärde kvartalet i fjol. Antalet arbetade timmar är upp i i nivå med den föregående toppen andra kvartalet Antalet sysselsatta är dock fortfarande något färre än den tidigare toppen, det saknas fortfarande drygt sysselsatta. De löneavtal som slöts på svensk arbetsmarknad under våren 2010 innebar timlöneökningar på runt 1,7 % exklusive löneglidning och runt 2,5 % inklusive löneglidning. De låga ökningstalen förklaras av det usla arbetsmarknadsläget. (Källa: Sveriges kommuner och Landsting) Förutsättningar Mörbylånga kommun Befolkning Kommunens befolkning ökade under 2010 med 187 personer och uppgick vid årsskiftet till personer Folkmängd Folkökning/minskning Födda Döda Födelseöverskott Inflyttning Utflyttning Flyttningsöverskott

8 Mörbylånga kommun hade under 2010 för första gången på länge ett positivt födelsenetto, d.v.s. det föddes fler personer än vad det dog. Folkökningen beror dock framförallt på att inflyttningen var större än utflyttningen hade kommunen ett inflyttningsnetto på 179 personer Figur: Mörbylånga kommuns befolkning Åldersfördelning I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har Mörbylånga något högre andel i åldrarna 7-17 samt från 45 år och uppåt. Däremot så är andelen i grupperna år lägre än riksgenomsnittet. En positiv trend är att andelen 0-6 år hamnar på snittet för landet Riket Kalmar län Borgholm Mörbylånga Figur: Mörbylånga kommuns åldersfördelning jämfört med riket 8

9 Bostadsmarknaden Den största andelen av bostadsmarknaden består av småhus. Det största enskilda bostadsbolaget är det allmännyttiga bostadsbolaget, Mörbylånga Bostads AB, med drygt 700 lägenheter. Vakansgraden är fortsatt mycket låg. I framförallt den norra delen av kommunen är det stor efterfrågan på framförallt byggbara tomter men det finns även behov av lägenheter. Under året har även nybyggnation av lägenheter skett i Mörbylånga och en fortsättning. Näringsliv I Mörbylånga kommun finns ca registrerade företag varav ca 500 är lantbrukare. De största arbetsgivarna förutom kommunen och landstinget är Guldfågeln och Cementa. De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad Mörbylångas förvärvsfrekvens, och därmed skatteintäkter. Mörbylånga är att betrakta som en pendlingskommun vilket innebär att mer än 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbete inom annan kommun. 9

10 FINANSIELL ANALYS Analys av årets resultat Kommunen uppvisar ett positivt resultat på knappt 10,5 Mkr. Jämfört med budget är det ett överskott med ca 5,7 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 62 Mkr. Exploateringsverksamheten har ett positivt nettoresultat 2010 på knappt 4 Mkr. Måluppfyllelse Kommunen uppfyller balanskravet. Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning Figur: Resultatutveckling (tkr) Under året har den ekonomiska återhämtningen såväl globalt som nationellt fått ett rejält genomslag inom den kommunala sektorn. Skatteintäkterna, statsbidrag och finansnetto uppvisar ett budgetöverskott på 15,2 Mkr. Därutöver har kostnadsökningar för semesterlöne- och pensionsskulden varit lägre än förväntat samtidigt som en återbetalning av insatta medel hos Fora skett vilket sammantaget medfört att kostnaderna varit ca 6 Mkr lägre gentemot budget. Nämndernas resultat visar på ett stort underskott på ca 15,3 Mkr varav den direkt skattefinansierade verksamheten har ett underskott på 13,8 Mkr. Fjärrvärmekollektivet har ett underskott på 1,5 Mkr som ska återhämtas via taxor de kommande åren. Tekniska nämnden har ett stort överskridande vinterväghållningen som krävde stora resurser såväl i början som i slutet av Totalt är budgetöverskridandet 7,7 Mkr för snöröjning. Socialnämnden har ett stort budgetunderskott på 8,4 Mkr där de främsta orsakerna är stora volymförändringar inom hemtjänsten kopplat till ett högt timpris vilket inneburit ett överskridande med 5,4 Mkr. I övrigt har nämnden haft fler placeringar inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning och budget har överskridits med 2,3 Mkr. Särskilda boenden har haft höga personalkostnader under året. En av orsakerna är överbeläggning men också för hög sysselsättningsgrad utifrån lagd budget och överenskommen personaltäthet. Tillsammans visar de ett underskott på 3,5 Mkr. Flyktingverksamheten har däremot ett positivt resultat på 1,7 Mkr. 10

11 Skattekraften i Mörbylånga har fortsatt att öka under senaste året vilket påverkar skatteintäktsnivån. Totalt sett har dock inte intäkterna ökat med anledning av skatteutjämningssystemets regelverk. När den egna skattekraften ökar minskar utjämningsbidraget. I budget för 2010 beräknas årets överskott, efter tilläggsbudget, till 4,8 Mkr, vilket innebär att kommunens överskott motsvarar ca 0,8 % av skatter och statsbidrag. Årets resultat är 5,7 Mkr bättre än budget, vilket motsvarar 1,6 % av skatter och statsbidrag. Det innebär att kommunen når upp till de finansiella målen för år Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oförändrad under planeringsperioden, d.v.s. 21,82. Målet är uppnått. Nettokostnaderna (exklusive avskrivningar) ska uppgå till högst 95 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2010 uppgår nettokostnadsandelen till 92 %. Målet är därmed uppnått. Om man beaktar nettokostnaderna inklusive avskrivningar blir det 98 %. Analys årets resultat utifrån balanskravet Enligt kommunallagen ska varje kommun redovisa en åtgärdsplan för återföring av uppkomna negativa resultat. Underskott som orsakats av nedskrivning av finansiella tillgångar avseende pensionsmedel betraktas i Mörbylånga kommun som undantag för återföring av resultat. Analys av balanskravet Årets resultat tkr Avgår KLP tkr Resterande belopp tkr Belopp att återställa från tidigare år 0 Totalt belopp tkr Budgetavvikelser (Mkr) Nämndernas redovisning uppvisar ett stort underskott på 15 Mkr gentemot budget. Detta är en kraftig försämring jämfört med föregående år. Detta innebär att den löpande verksamhet som bedrivs i Mörbylånga kommun är i stor obalans med de budgeterade medlen. Inför 2008 tillfördes socialnämnden ett extra nivåhöjande anslag på 8,9 Mkr vilket är en stor del i förklaringen till den positiva utvecklingen för den nämnden. Budgetavvikelserna finns främst inom tekniska nämnden (-10,2 Mkr) socialnämnden (-8,4 Mkr), kommunstyrelsen och skolnämnden redovisar positiva resultat på ca 1,7 Mkr vardera. För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. 11

12 Nämnd Kommunfullmäktige/KS 5,7 0,5 0,5 1,5 2,7 3,6 4,0 0,4 4,6 2,5 1,6 Tekniska nämnden 2,2 2,1 0,8 0,1 1,6 0,2-0,8 1,2 1,4-3,7-10,2 Miljö- och byggnadsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,1 0,2 Kultur och fritidsnämnden 0,4 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Socialnämnden -0,4* - 0,9-5,1-5,6-7,4 0,0-5,3-7,8 0,2 0,0-8,4 Skolnämnden 0,0-0,5-0,1-0,2 1,2 0,7 0,2 2,6 3,0 0,9 1,7 *) Socialnämnden fick 2000 ett tilläggsanslag på ca 6,6 Mkr Figur: Nämndernas budgetavvikelser (Mkr)

13 Nettokostnadsutveckling (tkr) Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebitering. År Nettokostnad Ökning/ minskning % Skatteintäkter inkl generella statsbidrag Ökning/ minskning % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Likviditet och lån De likvida medlen exklusive pensionsförvaltningen uppgår vid årsskiftet till 27,4 Mkr vilket innebär en minskning med 14,2. I slutet av december 2010 togs ett nytt lån på 40 Mkr vilket påverkade likviditeten vid årets slut. Under 2010 har checkräkningskrediten utnyttjats vid flertal tillfällen. Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 396 Mkr. Därutöver redovisas 6 Mkr som kortfristig skuld. Låneskuldens utveckling (tkr)

14 Förvaltning av pensionsmedel Kommunen är delägare i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB (KLP). Övriga delägare utgörs av Landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Naturbruksgymnasierna i Kalmar län samt Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, Oskarshamn och Högsby. Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par utländska börser. Sedan 2001 har Mörbylånga inte gjort några ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella målsättningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under planperioden Det skedde dock ingen avsättning under Den ackumulerade avsättningen fr.o.m uppgår därmed fortfarande till 24,5 Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 47,7 Mkr och marknadsvärdet var 59,6 Mkr. Under 2010 har KLP:s penningmarknadsportfölj haft en fortsatt uppgång jämfört med den turbulens som framförallt drabbade värdet under hösten Pensionsskulden Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 18,9 Mkr är avsatta som pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt) per ,5 Mkr är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare. Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar kommunens skulder uppgår vid årsskiftet till 255,5 Mkr inkl löneskatt. Löpande under året har 10,6 Mkr (inkl löneskatt) betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt med att dagens anställda går i pension. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv finansierat, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2010 uppgår till 36,1 % vilket är en ökning jämfört med föregående år med 0,1 %. Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 6 %, vilket dock är 2,5 % bättre än

15 Investeringsverksamhet Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 62 Mkr (exklusive exploateringsverksamheten på -3 Mkr netto). De största investeringsprojekten under året var pågående om- och nybyggnation av Färjestadens skola samt en pågående vindkraftssatsning. Därutöver har sanering och utbyggnad av VA-ledningar fortsatt Figur: Investeringsvolym (Mkr) Framtidsbedömning Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort mycket stora investeringar i om- och nybyggnationer av äldreboenden samt uppbyggnaden av fjärrvärmeverksamheten i Mörbylånga och Färjestadens tätorter. Det kvarstår dock ett mycket stort behov av att bygga ut vatten och avlopp på den östra och södra delen av kommunen. En utredning har gjort som visar på en investeringsnivå strax under Mkr. Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart i Mörbylånga tätort. Med anledning av de demografiska förändringarna i samhället uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till detta kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på den kommunala servicen, till exempel inom barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen kommer att bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna innebär ökade krav på barnomsorgsplatser. Samtidigt minskar antalet gymnasieelever markant under kommande år. Andelen "äldre - äldre" är förhållandevis konstant men en ökning kommer att ske inom den närmaste tioårsperioden. Detta innebär stora krav på omfördelning. Den fortsatt höga investeringsnivån medför att en allt större del av skatter och statsbidrag kommer att användas för att betala räntor på lån. Därmed minskar utrymmet för den ordinarie verksamheten. Kommunen måste sänka investeringsvolymen till en nivå som medger amortering av befintliga lån. Räntenivån har under året varit historiskt mycket låg. Fram till och med hösten 2010 har Mörbylånga kommun haft rörlig ränta på lånen, men i samband med de ökade räntenivåerna har 190 Mkr omsatts med bunden ränta. En ökning med en procentenhet innebär en ökad kostnad på 4 Mkr på helårsbasis. 15

16 Befolkningsutvecklingen under 2010 visade på ett överskott. Totalt ökade kommunen med 187 personer. Det blev glädjande ett positivt födelseöverskott, +8, det vill säga att fler föddes än avled i kommunen. Flyttningsnettot blev positivt, +179 personer. För att kunna utveckla kommunen framöver krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt, samtidigt som detta naturligtvis ställer ökade krav på den kommunala servicen. Ett problem är att befolkningsökningen framförallt sker i den norra delen av kommunen medan det sker en minskning i de södra delarna. Under 2009 startade ett projekt Sydöland som ska finna möjliga vägar att utveckla den delen av kommunen. Detta arbete måste intensifieras under Den stora pensionsskuld som kommunen har, inklusive pensionsförpliktelser, kräver att det framöver återigen avsätts pengar för att kunna täcka den stora utgift som kommer att uppstå. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser som står utanför dess kontroll. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 4,1 Mkr. Vidare framgår det att en enprocentsökning av räntekostnaderna medför en kostnad på 4,0 Mkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 4,0 Löneförändring med 1 % +/-4,1 Bruttokostnadsförändring med 1 % +/- 7,2 Generell avgiftsförändring med 1 % +/-1,7 Socialbidragsförändring med 10 % +/-0,3 Förändrad utdebitering med 1 kr +/- 22,5 Generella statsbidrag med 1 % +/-1,5 16

17 PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Inledning Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. För att uppnå kommunens mål behöver vi som arbetsgivare ta god hand om våra medarbetare. Att vi gemensamt formar den goda arbetsplatsen och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt strategiskt insatsområde. Personalkostnader 2010 Bruttolön exkl övertid Personalomkostnader Övertid, fyllnadstid inkl PO Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader var denna kostnad 408 Mkr, en ökning med 13,4 Mkr jämfört med Tillsvidareanställda och årsarbetare per förvaltning Den 31 december 2010 hade kommunen 987 tillsvidareanställda samt 155 visstidsanställda, totalt anställda. Antalet årsarbetare, det vill säga tillsvidare- och visstidsanställda med sysselsättningsgrad omräknad till heltid, var Antalet tillsvidareanställda medarbetare per förvaltning % 3% 1% Kommunledningskontoret 41% Kultur & fritidsförvaltningen M iljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen 3% 43% Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen 17

18 Antalet tillsvidareanställda fördelat per förvaltning per 31 december: Kommunledningskontor Kultur & fritidsförvaltningen Miljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen Totalt Ökningen av antalet tillsvidareanställda beror till stor del på att flera visstidsanställningar har omvandlats till tillsvidareanställningar. Antalet visstidsanställda medarbetare per förvaltning % 6% 2% 1% Kommunledningskontoret Kultur & fritidsförvaltningen M iljö & byggnadsförvaltningen 3% Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen 62% Skolförvaltningen Antalet visstidsanställda fördelat per förvaltning per 31 december Kommunledningskontoret Kultur & fritidsförvaltningen Miljö & byggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Skolförvaltningen Totalt

19 Tillvidareanställda per åldersgrupp i procent av samtliga tillsvidareanställda 25 Åldersgrupp % Visstidsanställda per åldersgrupp i procent av samtliga visstidsanställda Åldersgrupp % Köns- och åldersfördelning ,4 % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 16,6 % män. 80 % av de visstidsanställda är kvinnor och 20 % är män. Den genomsnittliga åldern bland tillsvidareanställda är 48 år, för visstidsanställda är genomsnittlig ålder 40 år. Sjukfrånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respektive kvinnor samt åldersgrupper. Timavlönade är inte medräknade i analysen. 19

20 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2007 Ålder Kvinnor Män Total ,26 2,86 2, ,35 1,34 6, ,40 7,32 9,73 Totalt 8,45 4,74 7,72 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2008 Ålder Kvinnor Män Total -29 4,83 2,49 4, ,41 2,43 5, ,25 6,89 9,59 Totalt 8,37 4,99 7,75 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2009 Ålder Kvinnor Män Total ,25 2,54 3, ,11 0,90 3, ,62 4,59 7,04 Totalt 5,81 2,93 5,28 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 2010 Ålder Kvinnor Män Total ,98 2,42 2, ,61 1,08 3, ,18 2,37 5,46 Totalt 4,70 1,85 4,16 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2007 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total -29 0,0 33,99 10, ,63 21,22 67, ,27 90,13 82,72 Totalt 74,76 79,67 75,35 20

21 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2008 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total ,24 0,0 35, ,95 55,25 62, ,17 84,83 81,2 Totalt 74,02 77,58 74,44 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2009 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total ,63 0,0 13, ,74 0,0 44, ,10 71,99 70,33 Totalt 61,03 58,41 60,76 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, 2010 Sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron Ålder Kvinnor Män Total -29 4,5 5,67 4, ,93 0,0 27, ,7 26,95 55,2 Totalt 46,24 17,09 43,74 Den totala sjukfrånvaron visar på en fortsatt positiv utveckling då sjukfrånvaron minskat från 7,7 % 2007 till 4,16 % Långtidssjukskrivningarna har minskat från 75,4 % 2007 till 43,7 % Målet är att sjukfrånvaron ska minska ytterligare. Detta är helt i linje med det Samarbetsavtal som slöts under 2009 med Försäkringskassan. En striktare tolkning av sjukförsäkringen från Försäkringskassans sida kan vara en del till att sjuktalen sjunker. En tydlighet i chefens ansvar för rehabilitering har också gett en snabbare hantering. Programmet Adato används i rehabiliteringsarbetet. Frånvaron mäts i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens. Denna frånvaro ökar i takt med stigande ålder. Högst sjukfrånvaro finns bland kvinnor 50 år och äldre. 21

22 Sjuklönekostnaden exklusive personalomkostnader, det vill säga den kostnad arbetsgivaren har för sjukfrånvaro i form av sjuklön, var ,0 Mkr. Detta är en minskning med 100 tkr jämfört med Långtidsfriska Målet är att andel långtidsfriska ska öka. Med långtidsfriska avses medarbetare som inte haft någon sjukfrånvaro under kalenderåret. Under 2008 hade 38 % av kommunens anställda ingen sjukdag registrerad var denna siffra 40,71 % hade siffran stigit ytterligare till 42,9 %. Även här kan man se en positiv utveckling när det gäller medarbetarnas frisknärvaro. Företagshälsovård Företagshälsovården kan hjälpa till vid kartläggning av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen samt medverka i skyddsronder och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsoprofilsbedömningar, hälso- och arbetsmiljöundersökningar och arbetsmiljökartläggningar genomförs även efter beställning från förvaltningschef. Företagssköterskan (och vid behov företagsläkaren) kan medverka i yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering. Företagshälsovården bemannas av företagssköterska, hälsopedagog samt vid specifika tillfällen även företagsläkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör samt beteendevetare. Friskvårdsbidrag Under 2010 har 404 medarbetare, 35 % av alla anställda, utnyttjat friskvårdsbidraget. Vanligast aktivitet är träningskort, massage och fotvård. Kostnad för 2010 var kronor. Sysselsättningsgrad 2010 var ca 40 % av kommunens medarbetare deltidsanställda, samma siffra som Av det totala antalet medarbetare är 3,4 % män och 36,8 % kvinnor deltidsanställda. Tillbud och arbetsskador Antalet inrapporterade tillbud är 9, 4 inom Socialförvaltningen och 5 inom skolförvaltningen. Antalet inrapporterade arbetsskador är 8, 5 inom skolförvaltningen och 3 inom socialförvaltningen. Flertal av tillbuden och arbetsskadorna är halk-/falltillbud eller olyckor. Pension Under 2010 hade kommunen 21 pensionsavgångar. Av dessa valde fyra att gå vid 68 år, en att gå vid 67 år, åtta personer vid 66 år, fem personer vid 65 år och tre personer vid 64 år. Pensionskostnad Under 2010 betalade kommunen ut ca 8,5 Mkr i pensioner, en ökning gentemot 2009 då 8,2 Mkr utbetalades. Utbetalningen avser ålders- och efterlevandepension. 22

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga Revisionsberättelse för år 2008

Innehållsförteckning. Bilaga Revisionsberättelse för år 2008 Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förord 1 Organisationsschema 2 Förvaltningsberättelse 3-14 - Håbohus 4-5 - Håbo Fastighets AB 5-6 - Håbo Marknads AB 6-7 - Håbo kommun 7-14 Personalredogörelse

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22

Årsredovisning 2014. Beslutsunderlag. Kommunfullmäktige 2015-04-22 Årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 2015-04-22 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Kommunens verksamheter... 8 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer