Naturinformation och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturinformation och tillgänglighet"

Transkript

1 Naturinformation och tillgänglighet Ett LONA projekt i Lunds kommun

2 Innehåll Sammanfattning 1 Kunskapsuppbyggnad 2 Inventeringen 2 Utbildning 3 Vård och förvaltning 4 Handikaappgrill 4 Bord och bänkar 5 Väderskydd 6 Grindar 8 Handikappstig Skrylle 9 Handikappanpassad toalett 10 Taktil naturstig 12 Sinnenas & Ulastig 14 Norrafäladsstigen 16 Information 18 Guiden Natur för alla 18 Skyltar 20 Exkursioner 21 Hemsidan 22 Intrakartan 23 Regionala riktlinjer 24 Goda exempel 25 Ekonomi 26 Författare: Per Blomberg, utvecklingssamordnare Projektgrupp: Per Blomberg (projektledare), Paul- Eric Jönsson (kommunekolog t.o.m. 2006), Cecilia Backe (kommunekolog fr.o.m. maj 2007), Peter Johnsen (naturvårdsbiolog), Lena Ingvad (utvecklingssamordnare), Louise Wikman (handikappsekreterare), Jan-Eric Johansson (tillgänglighetsrådgivare). Styrgrupp: Tekniska nämndens arbetsutskott Tryckt:

3 Sammanfattning Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, ansökte om statligt s.k. LONA-bidrag för naturvårdsåtgärder våren Syftet var att öka informationen om och tillgängligheten till den tätortsnära naturen i och kring Lund, med särskild inriktning på medborgargrupper som idag, av olika skäl, har svårt att komma ut i naturen. Lunds kommun har beviljats statligt bidrag med kronor ( ) och kronor ( ) och bidrar själv med lika mycket för att genomföra projektet Naturinformation och tillgänglighet. Dessutom har Sparbankstiftelsen bidragit med kr, Kultur och fritidsförvaltningen med kr och Länsstyrelsen, naturvårdssektionen med kr. De tätortsnära naturområdena har i många fall olika hinder som försvårar för besökare med funktionshinder, nedsatt rörlighet, barnvagn etc. Ofta räcker det med små åtgärder för att göra områdena mer tillgängliga. Information om var tillgängligheten är god är viktig för att hjälpa besökare att hitta till dessa områden. Dessutom är informationsskyltar och broschyrer i sig ett sätt att öka tillgängligheten. Ca studenter från hela regionen och många andra platser i landet studerar i Lund och av dessa är ca 1500 utbytesstudenter som har svårt att tillgodogöra sig befintligt informationsmaterial (erfarenheter från LIP-projektet med Naturbussen pekar tydligt på ett stort behov!). Det finns dessutom ett stort antal forskare med utländsk bakgrund i Lund, samt nya invandrare som ännu inte behärskar det svenska språket. Den svenska naturen utgör en obekant värld där det kan behövas vägledning inför den första bekantskapen. Staden Lund ligger ute på slätten med liten andel allemansrättslig mark kring tätorten. Information om var de befintliga naturområdena finns är därför mycket viktig. De relativt små naturområden som finns behöver också göras tillgängliga för ett större antal besökare genom information, fysiska åtgärder och skyltning, både för att minska slitage och störningar och för att göra besöken mera attraktiva och upplevelserika. Åtgärderna kommer alla kommuninvånare till godo. Projektet har genomförts under tiden juni 2005 till juni 2009 och omfattar tre huvudområden; kunskapsuppbyggnad, vård och förvaltning samt information. Denna rapport avser att sammanfatta de åtgärder som genomförts i projektet. 1

4 Kunskapsuppbyggnad Kunskapen om tillgänglighet och naturinformation är bristfällig och behöver kompletteras. Dels behöver hinder och olika begränsningar dokumenteras som information till såväl förvaltare som besökare, dels behöver kunskapen öka bland alla som berörs av tillgänglighetsfrågor i naturområden om vilka åtgärder som är viktiga och hur dessa bör genomföras. Inventeringen Den första delen av projektet bestod av att inventera ett stort antal tätortsnära naturområden med avseende på naturinformation och tillgänglighet. För inventeringen anställdes landskapsarkitektstuderande Linda Karlsson med erfarenhet av handikappfrågor. Linda arbetade under hösten 2005 och våren 2006 med att besöka och noggrant inventera 23 områden, medan ytterligare 14 områden beskrevs mer översiktligt. Bland de 14 som fick en mer översiktlig inventering fanns bland annat flera av de områden som fanns med i Länsstyrelsens program för tätortsnära natur. Både kommun och Länsstyrelse vill att dessa skall få bättre tillgänglighet, men de är inte tillgängliga idag och därför finns inte mycket att inventera. Vid inventeringen Rapporten som sammanställer resultatet från inventeringen Inventerade områden i Lunds kommun 2

5 användes en rad kriterier som dokumenterades och digitaliserades i fält på en fältdator. Informationen tankades sedan in vid återkomsten till kontoret och gjordes tillgänglig via kommunens intrakarta. Vid inventeringens slut sammanfattades materialet i en rapport som finns tillgänglig på kommunens hemsida. I rapporten finns konkreta förslag på hur tillgängligheten kan förbättras i de olika naturområdena, beroende på hinder och topografi. Materialet blev också underlag för den guide som sedan togs fram i projektet. Linda tog också fram en enkel broschyr med riktlinjer för mått och tillgänglighetskriterier från tidigare projekt i Mälardalen och Västra Götaland. Dessa kriterier har sedan vidarutvecklats i det skånska samarbetet som presenteras längre fram. En stor del av inventeringen genomfördes under vintern och just denna säsong var det mycket snö vilket försvårade arbetet. Metodiken fungerade dock bra och kan vara ett stöd för andra kommuner som vill dokumentera tillgängligheten i sina naturområden. Utbildning En viktig målgrupp för kunskapsuppbyggnad är anställda som planerar, förvaltar och arbetar praktiskt ute i naturområdena. Under projektet ordnades en studieresa till ett seminarium i Östergötland i februari Exempel på inventerade stigar med förslag till förbättringar om tillgänglighet i naturområden där fyra tjänstemän från kommunen deltog. Vidare ordnades i september 2006 en inlevelseövning i Skrylle för personer som arbetar praktiskt med förvaltning av naturområden. Intresset blev stort även externt och vi fick deltagare från Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne. Halvdagen bestod av föredrag och att man fick prova på att åka rullstol och gå med bindel i området för att få större förståelse för de hinder som detta medför. Arrangemanget är något som borde upprepas och som kan rekommenderas för alla som arbetar med dessa frågor. Vi ordnade under våren 2008 ett seminarium i Lunds kommun för det nätverk för tillgänglighetsfrågor som finns i Skåne, med representanter från Länsstyrelsen, Region Skåne, Skogssällskapet (som förvaltar Regionens strövområden), Skogsstyrelsen, Kristianstads, Lunds och Helsingborgs kommuner. Syftet var främst att utveckla kriterierna för tillgänglighet i naturområden och flera brukare fanns med för att ge synpunkter och testa olika anläggningar. Besök gjordes bland annat vid Ljungen, Silvåkra, Vombsjöns västra strand och i Dalby Söderskog. Under våren 2009 gjordes ett liknade seminarium i Kristianstads Vattenrike för samma organisationer. Under projektets gång har kunskapen om tillgänglighetsfrågor ökat avsevärt i den kommunala organisationen och vårt arbete har även engagerat andra organisationer i Skåne. 3

6 Vård och förvaltning Den andra delen av projektet bestod i att genomföra fysiska åtgärder som förbättrar tillgängligheten i naturområden. Med de begränsade resurser som stod till buds gjordes prioriteringen att försöka utveckla några viktiga anläggningar som har betydelse för det fortsatta arbetet. De anläggningar som valdes var grill, väderskydd, bord och bänkar, stigar och grindar. Just grindar hade vi hoppats kunna komma längre med när det gäller tekniska lösningar, men det är mycket komplicerat att både göra enkla genomgångar och samtidigt hindra djuren från att komma ut. Handikappgrill Grillning är en mycket populär aktivitet och tyvärr finns det få stora grillanläggningar som är anpassade till rullstolsburna. De modeller som vi kunde hitta var grova, brandtåliga träkonstruktioner och konstruktioner med dålig tillgänglighet. Vi beslöt därför att ta fram en egen konstruktion som ritades av Per Blomberg. Önskemålet var att grillen skulle ge möjlighet för rullstolsburna att komma ända intill och gärna ha ett avlastningsbord runt grillen. Dessutom skulle det vara en stabil och smäcker konstruktion varför vi valde stålprofiler som stomme. Höjden är anpassad till rullstolar med frihöjd på 72 cm. Grillådan har två gallerluckor för att enkelt komma åt ved och kol. Avlastningsbordet har avfasade hörn för att inte vara i vägen. Uppdraget att tillverka grillbordet gick till Nybyggarna (ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt) och deras smeder. Utifrån ritningarna gjorde de flera förbättringar, bl.a. gjordes ett urtagbart tråg i grillådan för att underlätta tömning av aska, hål i grilltråget för vattenavledning och ett lock till grillen för att förhindra att regnvatten samlas. Projektet betalade för materialkostnaden, medan arbetet blev nästan gratis. Totalkostnad 5000 kr per grill. Följande två grillar som tillverkades kostade 5500 kr eftersom metallpriset gått upp. Första grillen placerade i Tusenårslunden som är ett tätortsnära naturområde i direkt anslutning till bebyggelsen intill Hardebergaspåret. Smalare fyrkantrör gjöts ner i marken och grillbordets fyrkantrör träddes över och fästes vid de nedgjutna för att underlätta ett eventuellt byte i framtiden. Ytterligare två grillar har tillverkats hösten 2007 för att sättas upp vid lägerplatsen intill Silvåkratornet/Ivassen samt i Skrylleområdet intill Skryllegården. Skryllegrillen blev stulen strax efter montering och ett fjärde grillbord tillverkades och gjöts fast på plats i Skrylle. Grillbordet har blivit populärt och Nybyggarna har tillverkat flera exemplar som sålts externt. Bordet används ofta av större grupper då alla kan stå samlade runt bordet när de grillar tillsammans. Önskemål har väckts av rullstolsburna att ha en sida utan bord för att kunna komma åt grillådan bättre. 4

7 Bord och bänkar Projektet Naturinformation och tillgänglighet önskade skaffa bänkar och bord med god tillgänglighet för funktionshindrade. Marknaden undersöktes och många av de bänkar som byggts i friluftsområden bedömdes som klumpiga och hade dålig tillgänglighet. Den modell som Lunds kommun använder i parker visade sig vara ett billigt alternativ och hade mycket bra mått och utförande för att ge god tillgänglighet. Bordet har ett ben mitt under som ger mycket god tillgänglighet för rullstol. Utförandet var dock allt för urbant med lackad furu och vi fick besked om att någon kommun tidigare hade beställt en variant med järnvitriolbehandlad furu som snabbt fick ett åldrat utseende och smälte in i naturomgivningen. Vi valde också svart färg på metalldelarna för att dett skulle bli mer diskret och skiljas från parkernas gröna bänkar. Modellerna heter Scandinavia och återförsäljs av nifolappset, (Enköping). Kostnaderna 2007 var: bänk Scandinavia med armstöd 2695 kr, bänk Scandinavia utan armstöd 2245 kr, Bord Scandinavia 1660 kr, parkbänk utan ryggstöd 1970 kr. Fem bänkar och två bord monterades i Tusenårslunden vintern av Markentreprenad. Ytterligare 11 bänkar placerades ut med 100 meters mellanrum längs handikappslingan i Skrylle sommaren 2007 av personalen på Skryllegården. Det är viktigt att montera bänkarna med sittytan rakt så att det blir enkelt att resa sig. Benen lutar då framåt. Om bänkarna monteras med raka ben lutar sittytan bakåt och det blir svårare att resa sig från bänken. Armstödet är värdefullt för personer som har svårt att resa sig. Placeringen av bänkar utan ryggstöd kring grillen gör det möjligt att sitta på två håll, både att äta vid bordet och att grilla på andra hållet. 5

8 Väderskydd Vid iordningställandet av rastplats med grill i Tusenårslunden i Lunds östra utkant önskades ett väderskydd med möjlighet för rullstolsburna att få skydd. På marknaden fanns främst timmerkonstruktioner som vi inte tyckte passade i tätortsnära läge. Vi önskade en smäckrare konstruktion som är ganska öppen mot söder men skyddar för vind och regn från norr. Projektet Naturinformation och tillgänglighet beslöt att ta fram en egen modell för att testa. Väderskyddet ritades av Per Blomberg, som var projektledare för projektet. Höjden är anpassad till stående i kanterna och är närmare 3 meter på högsta punkten. Två väggar består av stående ekplank löst placerade i skåra i undre balken. Hela konstruktionen är i ek i nedre delen och gran i undertaket med papptak utåt. Markentreprenads snickare tillverkade väderskyddet inomhus vintern Taket byggdes i två sektioner som trianglar som sedan monterades ihop på plats. Offertförfrågan gick till några olika entreprenörer där Markentreprenad hade det lägsta priset, ca kr styck för två stycken. Därtill kom kostnaden för transport till platsen 4000 kr, kostnaden för att sänka taket ca 2000 kr och några andra justeringar 3000 kr. Väderskyddet monterades av Markentreprenads arbetslag (uppdrag på helårsbasis av Park- och naturkontoret) vintern För montering av taket krävdes kranbil. Under 2008 tvingades vi göra ytterligare justeringar för att få vindskyddet att fungera bättre. Dessutom sattes en skylt som berättar om området upp. Ganska snart blev väggarna nerklottrade och förvaltningen funderar nu på att måla dessa i neutral färg för att det skall se trevligare ut. Platsen utnyttjas av Lunds ungdomar som vid vissa tillfällen har varit över 100 personer samlade samtidigt. Rastplatsen är skyddad av vegetation och här finns grill, bord och bänkar. Tyvärr följdes inte ritningarna vid byggandet utan materialåtgångslistan som var tilltagen med marginal vilket gjorde att väderskyddet blev ca 70 cm för högt. Detta åtgärdades hösten 2007 vilket gjorde att anläggningen blev 2000 kr dyrare än beräknat. Det är viktigt att vara noga med ritningarna och måttsätta dessa, samt att föra en dialog med utföraren under arbetet. Detalj takkonstruktion Detalj plintar 6

9 Väderskyddet i Tusenårslunden ett år efter färdigställandet

10 Grindar Genomgångar i staket är ett viktigt hinder för rullstolsburna och projektet hade tidigt höga ambitioner att utveckla bra lösningar på nya grindkonstruktioner. Det visade sig dock vara svårare är väntat att både tillgodose tryggheten för djurhållaren och tillgängligheten. Lösningen får dessutom inte vara alltför tekniskt komplicerad och måste klara drift och underhåll under lång tid. Under seminariet i Lunds kommun våren 2008 provades ett antal olika grindar av rullstolsburna och flertalet var svåra att passera ensam i elrullstol eller rullstol. Grindens bredd, låsanordning och vikt är betydande faktorer. Den enklaste lösningen är en lätt grind som är självstängande, dvs den lutar. Mest praktisk är en engelsk modell som kan öppnas i båda riktningar men där låsmekanismen kan vara svår att nå. Vid Höje å intill Källby söder om Lund finns en kombination av grindar och färister. Färister är dock inte helt enkla för rullstolsburna att passera då mindre hjul riskerar att fastna mellan gallren. De grindar som har monterats i projektet finns längs Ulastigen som inte är tillgänglig för rullstolsburna. De är dock utförmade för att kunna passeras med rullstol för att komma in i betesmarken vid Skrölle backar. Tillverkare är KÅREK HB i Halland som även levererat stolpar för ledmarkeringar och några skylthållare. Arbetet med att sätta upp grindarna har gjorts av Markentreprenad, ett kommunalt bolag som utfört uppdraget genom direktupphandling. Elförande tråd upphör en bit innan grinden. Grindens tekniska detaljer är dimensionerade för lång driftstid. Ny grind i befintligt staket vid Skrölle backar i Skrylle rekreationsområde. 8

11 Handikappstig Skrylle Vid Skryllegården har det tidigare funnits en handikappslinga för rullstolsburna men under inventeringen av tillgängligheten noterades att två backar var i brantaste laget för att kunna benämnas som tillgängliga. Projektet valde därför att ändra stigdragningen för att öka tillgängligheten och ge slingan status som handikappstig. Dessutom sattes tolv bänkar upp längs den 1,2 kilometer långa stigen för att skapa vilplatser var 100:e meter. Lantmäteriet i Lunds kommun gjorde en uppmätning av nivåer i de aktuella områdena för att hitta en lämplig stigdragning. Grävarbetet utfördes av entreprenören Bodeborn som även slutbehandlade med ytskikt. För att kunna genomföra arbetet praktiskt anlades en 2 meter bred stig som kommer att smalna efterhand när vegetationen breder ut sig. De gamla stigsträckorna finns kvar, men kommer i ett senare skede att plockas bort. Problemet har varit att flytten av belysningstolparna är dyr och inte har rymts inom projektet. En av 12 bänkar som satts upp längs handikappstigen för att erbjuda vilplatser var 100:e meter. Den branta backen till höger har över 8% lutning och har kompletterats med sträckningen till vänster som håller mindre än 4% lutning. Den högra stigen kommer att tas bort när lyktstolpen kan flyttas till den nya stigsträckningen. 9

12 Handikappanpassad toalett För många funktionshindrade är en tillgänglig toalett en av de åtgärder som står högst på önskelistan. En rymlig toalett utan hinder gynnar alla besökare, även barnfamiljer och äldre. Projektet önskade därför att ta fram en för kommunen ny modell med hög standard. Platsen som valdes blev Rögle fiskedammar där det finns bryggor som är tillgängliga för rullstolsburna men där toaletterna är mycket svårtillgängliga. Lokaliseringen vid Rögle dammar blev intill befintliga byggnader där el finns framdragen och i direkt anslutning till den handikappanpassade bryggan. Platsen är besvärlig eftersom grundvattnet ligger ca 80 cm under markytan. Trots detta valde projektet av miljöskäl att bygga en mulltoa med tank under byggnaden för att slippa slamsugning och transporter. Entreprenören Älöträ anlitades och kunde erbjuda en paketlösning med leverans och montering av en toalettbyggnad med hög komfort och god tillgänglighet. Byggnaden utökades från 200 cm i kvadrat till 250 cm i kvadrat invändigt för att underlätta för elrullstolar. Vatten för handtvätt tas från fiskedammarna och tas sedan omhand i en infiltrationsanläggning. El tas från en elcentral i angränsande byggnad ca 1 meter från toalettbyggnaden. Toaletten är urinseparerande och både fekalier och urin tömmes från en lucka samt kran i toalettanken. Belysning och vattenkran i handfatet är rörelsestyrda för att spara el och vatten. Golvet består av svetsad plastmatta som går upp 10 cm på väggarna för enkelt underhåll. Mattan är gjord i träimitation som ser realistisk ut. Separeringen av urin och fekalier minskar luktproblemen betydligt. Ett fönster vetter ut mot dammarna och sitter över insynshöjd. En gardin fungerar som kompletterande insynsskydd. Byggnaden är isolerad och har värmeslinga i vattenledningen från dammen för att kunna fungera året om. Kostnaden blev ca kr ( kr utan merkostnad för infiltrationsanläggning och högre ramp än planerat), varav ca kr för byggnaden och resten är kringkostnader som el, VA, grus, grävare, transporter etc. Montering skedde under en dag då grävare fanns på plats och grävde ner tanken och markberedde för byggnaden som lyftes på plats på plintar. Rampen tog sedan två dagar att bygga. El och VA drog ut på tiden i väntan på infiltrationsanläggningen som miljöförvaltningen krävde men som inte ingick i de ursprungliga planerna. För driften ansvarar Skryllegården och Fiskeklubben vid Rögle dammar. Toaletten är låst och nycklar kan hämtas i fiskeklubbens lokal som är bemannad dagtid flertalet dagar i veckan. Sjövatten som används för handtvätt i toalettbyggnaden med lättnedbrytbar tvål trodde vi skulle kunna återföras till marken genom en enkel infiltration men miljöförvaltningen krävde en komplett infiltrationsbädd för gråvatten. Detta motsvarar normalt en kostnad på ca kr men vi lyckades hitta en entreprenör som gjorde det något billigare. Toaletten bör placeras i sluttande terräng för att tömning av tanken skall kunna ske praktiskt. På slät mark blir det komplicerat och hålet för tömning måste stabiliseras med murar och dräneras väl för att inte fyllas med vatten och eroderad jord. Eftersom grundvattnet ligger 10

13 Toaletten invändigt med elvärme och handfat med rörelsedetektor för vatten. Även belysningen styrs av rörelsedetektor. grunnt måste toaletten höjas på plintar vilket medförde en lång ramp och ett estetiskt mindre tilltalande utseende. Bygglov tog 3 månader att få medan dispens från reservatsbestämmelser tog hela 6 månader, vilket var längre än beräknat. Toalettbyggnaden lyfts på plats efter transport. Toaletten invändigt med vattenpump i hörnet. Mulltoatanken med tömningslucka och urintömningskran. 11

14 Taktil naturstig En hel del åtgärder har gjorts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i naturen, men väldigt lite har gjorts för synskadade. Projektet ville därför göra en taktil naturstig i anslutning till naturum i Skrylle. Av praktiska skäl valde man att göra utställningen under tak på utsidan av naturum med en slinga ut i skogen norr om naturum. Totalt blev det en sträcka på 50 meter som har ett grovt rep som ledmarkering och stöd för synsvaga. Den taktila naturstigen genomfördes i samarbete med naturum och projektet genomförde främst tillgänglighetsåtgärder medan naturum gjorde huvudarbetet med den taktila utställningen. Två teman har valts för naturstigen, djur och träd i Skrylle. Utställningen är gjord av konstnären Vesa Jussila, Naturdiorama, som också tagit fram de skyltar som sitter vid djuren. Här finns idag 35 djur i naturlig storlek, deras spåravtryck och spillning samt några levande träd och en relieftavla med de vanliga lövträdens blad gjorda i de olika trädslagen. Utställningen har utformats för att vara tillgänglig för synskadade och allt är gjort för att känna på. Ett rep passerar de ursprungligen 46 olika stationerna (nu utökade till drygt 55) och underlättar orienteringen för personer med nedsatt syn. Under de tider då naturum är bemannat finns det möjlighet att låna MP3-spelare som Berguv i naturlig storlek. berättar om djuren och träden på de olika stationerna och hur man förflyttar sig. Intill varje djur och träd finns en skylt med information, namnet i blindskrift samt nummer med taktila siffror. Hela rundan med inläst beskrivning tar ca 30 minuter. För att underlätta orienteringen fram till naturum har ett vindspel i bambu satts upp. Texten till inläsningen bygger på skyltarna som omarbetats och kompletterats av Per Blomberg och Mats Andersson-Espling vid Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Utställningen har tagits fram av naturum Skrylle som drivs i samverkan mellan Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne samt projektet Naturinformation och tillgänglighet som drivs av Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen med statligt stöd, så kalllat LONA-bidrag. Projektledare för utställningen har varit Lena Ingvad vid Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen. Personalen vid naturum för statistik över antalet besökare och pratar med många av dem som kommer hit. Den taktila delen är mycket populär bland barn och speciellt de större djuren framför naturum samt grävlinggrytet på norra gaveln är barnens favoriter. Trots ett mycket stort antal besökare under första året har slitage och vandalisering varit begränsat. Ekorre, mård och mullvad. 12

15 Räv med rådjur och vildsvinsfamilj i bakgrunden vid uppfarten till naturum. Huggorm, snok och kopparödla. Råtta. Spårtecken och spillning av däggdjur på en stor tavla med 15 olika arter. Horn av dovhjort, rådjur och kronhjort. Ledmarkering ut i skogen med olika träd. 13

16 Sinnenas stig I projektet Naturinformation och tillgänglighet finns delprojektet Terapistig i Skrylle vars syfte är att utveckla en stig för återhämtning i en avstressande miljö. Avsikten är att hämta inspiration i den forskning som studerar naturens påverkan på hälsotillståndet och de terapiträdgårdar som idag är i drift. Skrylle är kommunens mest välbesökta strövområde med ett stort antal motionsspår för löpning och promenader. Här finns restaurang, omklädningsrum, stora parkeringsytor, personal, information, naturum och annan service. På de välpreparerade stigarna springer många och tempot är högt. Stigarna är också relativt breda och raka vilket ger hög tillgänglighet men mindre närkontakt med naturen. Kommunen äger marken och förvaltningen delas mellan Friluftsfrämjandet och Kultur- och Fritid närmast Skryllegården, medan Tekniska Förvaltningen/Park- och natur sköter övriga delar av området. Stora delar av Skryllegårdens omgivningarna var tidigare granskog och föll i stormen Idag är därför stora delar ungskog eller hygge med små upplevelsevärden. I ett stråk åt sydöst finns äldre skog och varierad topografi som ger bra förutsättningar för en terapistig. Dessutom har betesmarken Skrylle backar kvaliteter som utsikt, öppenhet och artrikedom vilket kan vara intressant för avstressning. Searles (1960) menade att en människa i kris har behov av att först klara av enklare relationer för att succesivt söka sig mot att klara av mer komplicerade: Döda ting växter djur människor.ottosson beskriver i Naturens betydelse i en livskris (Stad & Land 1997) hur betydelsefull naturen var i rehabiliteringen efter en hjärnskada. Först kom en stark relation till stenblock och stenmurar, gamla träd, klipphällar och andra bestående och kravlösa företeelser. Vandringarna var i början korta men blev efterhand allt längre och sökte sig till utsikter, vatten, strand och hav. Det var viktigt i början att vara ensam på vandringarna. Naturen ställer inga krav och kan vara viktig i en rehabilitering eller återhämtning efter utbrändhet och stress. Stigen bör därför inte innehålla för mycket information. Den bör vara varierad, smal och slingra sig fram mellan träd och runt stenblock. För personer med olika kondition och fysisk förmåga vore det bra Sinnenas stig går i en varierad natur med rogivande och samtidigt intressant omgivning. 14

17 Ledmarkeringar för de båda stigarna. med olika valmöjligheter i längd. Markeringen av stigen bör vara diskret men tydlig och ha få korsningar med andra stigar för att minska risken att gå fel. Projektledaren tog tidigt kontakt med Johan Ottosson för att diskutera utformningen av terapistigen som vi beslöt att kalla för Sinnenas stig. Projektledaren och Johan besökte tillsammans platsen och det framkom snart att parkeringen vid Åkestorpsvägen passar bättre för angöring eftersom den är lite besökt och man slipper stressen från motionsspår och många människor. Det vore också bra med två olika slingor som är sammankopplade för olika längd på promenaderna. Den stora slingan som kallas Ulastigen ansluter till naturum i Skylle som en alternativ start. Uppdraget att utforma ledmarkeringar och informationsskyltar gick till Skogssällskapet och deras medarbetare Katarina Månsson. Stigarna utformades enkelt med en smal jordtrampad stig som på vissa sträckor förstärks med spångning på blöta partier. Stigarna (både Sinnenas stig och Ulastigen) röjdes av Markentreprenad vintern och markerades med låga stolpar som vitmålades högst upp. Markeringarna kompletterades senare under våren med ekstolpar vid korsningar med andra stigar och vägar. Två stängselgenomgångar med grindar ordnas till betesmarken Skrölle backar. Ingångarna vid Åkestorpsparkeringen och naturum fick informationsskyltar och ytterligare en sattes där de två stigarna möts. Projektet hade även kontakt med utbildningen vid SLU Alnarp för diskussioner om att erbjuda studenter projektarbete med att utvärdera stigen och dess användare. Tyvärr kunde stigen inte färdigställas innan kursen genomfördes. En anledning var att kvalitetskravet på spängerna höjdes och alla offerter som kom in var högre än budgeterat. Informationsskylt för Sinnenas stig. 15

18 Norra fäladsstigen En av de åtgärder som skulle genomföras i projektet var en längre vandringsled med hög tillgänglighet i tätortsnära läge. Vi valde att anlägga leden på Norra fäladen i norra Lund. Det finns redan en Hälsans stig i centrala och södra Lund. Sträckningen av leden var från början tänkt som en del av en yttre ringled för vandring kring Lund men under arbetets gång beslutades att göra en rundvandring i stadsdelen. Stigen följer gång- och cykelvägar som till större delen är asfalterade och saknar hinder i form av kanter och nivåskillnader. De större trafiklederna passeras i planskilda korsningar och här kan nivåskillnaderna utgöra en begränsning för rullstolsburna. Stigen passerar flera fina parker och naturområden som Sankt Hans backar, Annehems betesmarker och dammar, Klosterängshöjden och andra markerade leder som Vallkärrastråket och Ladugårdsmarksstråket. Norra fäladsstigen ansluter till markerade cykelstråk in mot centrum och till angränsande stadsdelar vilket gör stigen lätt att angöra från andra delar av staden. Totalt är stigen 6,5 km. Bänkar finns sedan tidigare längs gång- och cykelbanor och större delen av sträckan har belysning. Ledmarkering med symbol och riktningsvisare fastsatt på ekstolpe med pyramidtopp, 100x100 mm och 1600 mm hög, nersatt 60 cm i marken. 16

19 Ledmarkering fäst på lyktstolpe. Informationsskylt i östra delen där en bit av stigen består av grus istället för asfalt. Uppdraget att göra stigen gick till KL-gruppen som drivs i socialförvaltningens regi. Ledmarkeringar och skyltar handlades upp av Skogssällskapet och utfördes av Katarina Månsson. Under våren och försommaren 2009 togs kontakt med de olika företag som har ledningar för att kunna sätta stolpar med ledmarkeringar. Flera korsningar var komplicerade och en lösning med skyltar fastsatta vid lyktstolpar användes. Ledmarkeringarna trycktes både som klistermärken och metallskyltar med film för uppsättning på lyktstolpar och ekstolpar. Fyra informationsskyltar sattes upp för att informera om stigen. Skyltar har producerats i dubbel upplaga och ledmarkeringarna i överupplaga för att kunna bytas ut vid skadegörelse eller slitage. Nästan hela stigen är farbar med bil för besiktning och reparationer vilket underlättar underhållet. KLgruppen ansvarar för tillsynen. Skylthållaren är framtagen av en snickare vid Nybyggarna, ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt som nu är nedlagt. 17

20 Information Kunskapsuppbyggnad och fysiska åtgärder är viktiga för att öka tillgängligheten i naturområdena, men den kanske allra viktigaste åtgärden är att tillhandahålla information om de olika områdena, vilka som är tillgängliga för olika grupper och hur man kan ta sig runt i de olika områdena. För många är det mycket viktigt att kunna få reda på vilken service som erbjuds med toaletter, grillplatser, bänkar m.m. För andra är det viktigt att få stöd och vägledning vid de första besöken och då är guidade turer den bästa hjälpen. Hemsidan är också ett viktigt hjälpmedel för att sprida information. I projektet valde vi alla dessa vägar för att tillhandahålla information om tillgänglighet och naturområden. Guiden Natur för alla En av de största delarna i projektet, både arbetsmässigt och ekonomiskt, var framtagandet av guiden Natur för alla. I ansökan stod att fyra olika broschyrer skulle tas fram på minst två språk för att spridas till intresserade. Under arbetets gång beslöt projektet att slå samman dessa till en bok med samlad information om naturområden på svenska och engelska. Pengar söktes också från Sparbankstiftelsen för att kunna göra en större upplaga av guiden och nå fler. För att göra guiden projektanställdes biologen och illustratören Katarina Månsson under tre månader sommaren Texter fanns delvis framtagna av projektledaren. Katarina besökte flertalet områden och gjorde kartor, kompletterande texter, foto och illustrationer och utformade boken på ett inbjudande sätt. Inventeringen var underlag för den klassning av tillgänglighet i tre klasser som gjordes i guiden. Områdena med möjlighet för rullstolsbunda att själva ta sig runt och där servicenivån i form av toalett, rastplast etc. var hög gavs högsta klass. För områden där vissa hinder förekommer och där man kan behöva assistans för att ta sig runt med nedsatt rörlighet eller syn gavs en klass för mellangod tillgänglighet och övriga klassades som låg tillgänglighet. Samma uppdelning i tre klasser gjordes för de olika stigarna i respektive område som en översiktlig hjälp för besökare. Längst bak i guiden medföljer en utflyktskarta med markerade cykelvägar, landsvägar med lågtrafik som är lämpliga för cykling och vandringsleder. Guiden trycktes i 5000 exemplar och delades ut gratis i första hand till handikapporganisationer och övriga exemplar fanns tillgängliga på bibliotek, turistbyrån och medborgarkontor. Guiden las också ut på hem- Guiden Natur för alla. sidan på både svenska och engelska för att nå fler intresserade. Den tryckta versionen tog nästan slut på ett år. Karta med de olika tätortsnära naturområdena utmärkta i tre klasser. 18

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde

Sammanfattning av projektet med. Vombsänkan som. pilotområde Sammanfattning av projektet med Vombsänkan som pilotområde Innehåll Sammanfattning Bakgrund Pilotområdet Vombsänkan Delaktig landskapsplanering Aktiviteter Landskapsanalys Informationsåtgärder Studieresor

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

naturlig rekreation - utveckling i samverkankan Naturlig rekreation utveckling i samverkan

naturlig rekreation - utveckling i samverkankan Naturlig rekreation utveckling i samverkan Naturlig rekreation utveckling i samverkan Dokumentation från Stadshallen och Krankesjön 18 maj 2004 Vi har behov v av v återfödelse Kommunalråd Rolf Englesson från Lund inledde konferensen: ensen: - Rekreation

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Redovisning av Västarvets uppdrag 2013-05-07 Projektansvarig: Lars-Erik Hammar. Ale Vikingagård om utveckling av ett besöksmål.

Redovisning av Västarvets uppdrag 2013-05-07 Projektansvarig: Lars-Erik Hammar. Ale Vikingagård om utveckling av ett besöksmål. Redovisning av Västarvets uppdrag 2013-05-07 Projektansvarig: Lars-Erik Hammar Ale Vikingagård om utveckling av ett besöksmål. Ale Vikingagård om utveckling av ett besöksmål. Redovisning av Västarvets

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS

SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS SUNDSVALL ECO STOP - SVERIGES BÄSTA RASTPLATS Förstudie på uppdrag av NjurundaFöretagarna mars 2013 Myre Centrum av Ingeli Gagner, Framtidsporten AB i samarbete med Anders Nyqvist, ANARK Innehåll Visionen

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad

Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP. 26-27 oktober 2010, Mariestad Dokumentation av konferensen PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP 26-27 oktober 2010, Mariestad Titel: Dokumentation av konferensen Praktiskt arbete i historiskt landskap, 26-27 oktober 2010. Trädgårdens

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer