Naturinformation och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturinformation och tillgänglighet"

Transkript

1 Naturinformation och tillgänglighet Ett LONA projekt i Lunds kommun

2 Innehåll Sammanfattning 1 Kunskapsuppbyggnad 2 Inventeringen 2 Utbildning 3 Vård och förvaltning 4 Handikaappgrill 4 Bord och bänkar 5 Väderskydd 6 Grindar 8 Handikappstig Skrylle 9 Handikappanpassad toalett 10 Taktil naturstig 12 Sinnenas & Ulastig 14 Norrafäladsstigen 16 Information 18 Guiden Natur för alla 18 Skyltar 20 Exkursioner 21 Hemsidan 22 Intrakartan 23 Regionala riktlinjer 24 Goda exempel 25 Ekonomi 26 Författare: Per Blomberg, utvecklingssamordnare Projektgrupp: Per Blomberg (projektledare), Paul- Eric Jönsson (kommunekolog t.o.m. 2006), Cecilia Backe (kommunekolog fr.o.m. maj 2007), Peter Johnsen (naturvårdsbiolog), Lena Ingvad (utvecklingssamordnare), Louise Wikman (handikappsekreterare), Jan-Eric Johansson (tillgänglighetsrådgivare). Styrgrupp: Tekniska nämndens arbetsutskott Tryckt:

3 Sammanfattning Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, ansökte om statligt s.k. LONA-bidrag för naturvårdsåtgärder våren Syftet var att öka informationen om och tillgängligheten till den tätortsnära naturen i och kring Lund, med särskild inriktning på medborgargrupper som idag, av olika skäl, har svårt att komma ut i naturen. Lunds kommun har beviljats statligt bidrag med kronor ( ) och kronor ( ) och bidrar själv med lika mycket för att genomföra projektet Naturinformation och tillgänglighet. Dessutom har Sparbankstiftelsen bidragit med kr, Kultur och fritidsförvaltningen med kr och Länsstyrelsen, naturvårdssektionen med kr. De tätortsnära naturområdena har i många fall olika hinder som försvårar för besökare med funktionshinder, nedsatt rörlighet, barnvagn etc. Ofta räcker det med små åtgärder för att göra områdena mer tillgängliga. Information om var tillgängligheten är god är viktig för att hjälpa besökare att hitta till dessa områden. Dessutom är informationsskyltar och broschyrer i sig ett sätt att öka tillgängligheten. Ca studenter från hela regionen och många andra platser i landet studerar i Lund och av dessa är ca 1500 utbytesstudenter som har svårt att tillgodogöra sig befintligt informationsmaterial (erfarenheter från LIP-projektet med Naturbussen pekar tydligt på ett stort behov!). Det finns dessutom ett stort antal forskare med utländsk bakgrund i Lund, samt nya invandrare som ännu inte behärskar det svenska språket. Den svenska naturen utgör en obekant värld där det kan behövas vägledning inför den första bekantskapen. Staden Lund ligger ute på slätten med liten andel allemansrättslig mark kring tätorten. Information om var de befintliga naturområdena finns är därför mycket viktig. De relativt små naturområden som finns behöver också göras tillgängliga för ett större antal besökare genom information, fysiska åtgärder och skyltning, både för att minska slitage och störningar och för att göra besöken mera attraktiva och upplevelserika. Åtgärderna kommer alla kommuninvånare till godo. Projektet har genomförts under tiden juni 2005 till juni 2009 och omfattar tre huvudområden; kunskapsuppbyggnad, vård och förvaltning samt information. Denna rapport avser att sammanfatta de åtgärder som genomförts i projektet. 1

4 Kunskapsuppbyggnad Kunskapen om tillgänglighet och naturinformation är bristfällig och behöver kompletteras. Dels behöver hinder och olika begränsningar dokumenteras som information till såväl förvaltare som besökare, dels behöver kunskapen öka bland alla som berörs av tillgänglighetsfrågor i naturområden om vilka åtgärder som är viktiga och hur dessa bör genomföras. Inventeringen Den första delen av projektet bestod av att inventera ett stort antal tätortsnära naturområden med avseende på naturinformation och tillgänglighet. För inventeringen anställdes landskapsarkitektstuderande Linda Karlsson med erfarenhet av handikappfrågor. Linda arbetade under hösten 2005 och våren 2006 med att besöka och noggrant inventera 23 områden, medan ytterligare 14 områden beskrevs mer översiktligt. Bland de 14 som fick en mer översiktlig inventering fanns bland annat flera av de områden som fanns med i Länsstyrelsens program för tätortsnära natur. Både kommun och Länsstyrelse vill att dessa skall få bättre tillgänglighet, men de är inte tillgängliga idag och därför finns inte mycket att inventera. Vid inventeringen Rapporten som sammanställer resultatet från inventeringen Inventerade områden i Lunds kommun 2

5 användes en rad kriterier som dokumenterades och digitaliserades i fält på en fältdator. Informationen tankades sedan in vid återkomsten till kontoret och gjordes tillgänglig via kommunens intrakarta. Vid inventeringens slut sammanfattades materialet i en rapport som finns tillgänglig på kommunens hemsida. I rapporten finns konkreta förslag på hur tillgängligheten kan förbättras i de olika naturområdena, beroende på hinder och topografi. Materialet blev också underlag för den guide som sedan togs fram i projektet. Linda tog också fram en enkel broschyr med riktlinjer för mått och tillgänglighetskriterier från tidigare projekt i Mälardalen och Västra Götaland. Dessa kriterier har sedan vidarutvecklats i det skånska samarbetet som presenteras längre fram. En stor del av inventeringen genomfördes under vintern och just denna säsong var det mycket snö vilket försvårade arbetet. Metodiken fungerade dock bra och kan vara ett stöd för andra kommuner som vill dokumentera tillgängligheten i sina naturområden. Utbildning En viktig målgrupp för kunskapsuppbyggnad är anställda som planerar, förvaltar och arbetar praktiskt ute i naturområdena. Under projektet ordnades en studieresa till ett seminarium i Östergötland i februari Exempel på inventerade stigar med förslag till förbättringar om tillgänglighet i naturområden där fyra tjänstemän från kommunen deltog. Vidare ordnades i september 2006 en inlevelseövning i Skrylle för personer som arbetar praktiskt med förvaltning av naturområden. Intresset blev stort även externt och vi fick deltagare från Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne. Halvdagen bestod av föredrag och att man fick prova på att åka rullstol och gå med bindel i området för att få större förståelse för de hinder som detta medför. Arrangemanget är något som borde upprepas och som kan rekommenderas för alla som arbetar med dessa frågor. Vi ordnade under våren 2008 ett seminarium i Lunds kommun för det nätverk för tillgänglighetsfrågor som finns i Skåne, med representanter från Länsstyrelsen, Region Skåne, Skogssällskapet (som förvaltar Regionens strövområden), Skogsstyrelsen, Kristianstads, Lunds och Helsingborgs kommuner. Syftet var främst att utveckla kriterierna för tillgänglighet i naturområden och flera brukare fanns med för att ge synpunkter och testa olika anläggningar. Besök gjordes bland annat vid Ljungen, Silvåkra, Vombsjöns västra strand och i Dalby Söderskog. Under våren 2009 gjordes ett liknade seminarium i Kristianstads Vattenrike för samma organisationer. Under projektets gång har kunskapen om tillgänglighetsfrågor ökat avsevärt i den kommunala organisationen och vårt arbete har även engagerat andra organisationer i Skåne. 3

6 Vård och förvaltning Den andra delen av projektet bestod i att genomföra fysiska åtgärder som förbättrar tillgängligheten i naturområden. Med de begränsade resurser som stod till buds gjordes prioriteringen att försöka utveckla några viktiga anläggningar som har betydelse för det fortsatta arbetet. De anläggningar som valdes var grill, väderskydd, bord och bänkar, stigar och grindar. Just grindar hade vi hoppats kunna komma längre med när det gäller tekniska lösningar, men det är mycket komplicerat att både göra enkla genomgångar och samtidigt hindra djuren från att komma ut. Handikappgrill Grillning är en mycket populär aktivitet och tyvärr finns det få stora grillanläggningar som är anpassade till rullstolsburna. De modeller som vi kunde hitta var grova, brandtåliga träkonstruktioner och konstruktioner med dålig tillgänglighet. Vi beslöt därför att ta fram en egen konstruktion som ritades av Per Blomberg. Önskemålet var att grillen skulle ge möjlighet för rullstolsburna att komma ända intill och gärna ha ett avlastningsbord runt grillen. Dessutom skulle det vara en stabil och smäcker konstruktion varför vi valde stålprofiler som stomme. Höjden är anpassad till rullstolar med frihöjd på 72 cm. Grillådan har två gallerluckor för att enkelt komma åt ved och kol. Avlastningsbordet har avfasade hörn för att inte vara i vägen. Uppdraget att tillverka grillbordet gick till Nybyggarna (ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt) och deras smeder. Utifrån ritningarna gjorde de flera förbättringar, bl.a. gjordes ett urtagbart tråg i grillådan för att underlätta tömning av aska, hål i grilltråget för vattenavledning och ett lock till grillen för att förhindra att regnvatten samlas. Projektet betalade för materialkostnaden, medan arbetet blev nästan gratis. Totalkostnad 5000 kr per grill. Följande två grillar som tillverkades kostade 5500 kr eftersom metallpriset gått upp. Första grillen placerade i Tusenårslunden som är ett tätortsnära naturområde i direkt anslutning till bebyggelsen intill Hardebergaspåret. Smalare fyrkantrör gjöts ner i marken och grillbordets fyrkantrör träddes över och fästes vid de nedgjutna för att underlätta ett eventuellt byte i framtiden. Ytterligare två grillar har tillverkats hösten 2007 för att sättas upp vid lägerplatsen intill Silvåkratornet/Ivassen samt i Skrylleområdet intill Skryllegården. Skryllegrillen blev stulen strax efter montering och ett fjärde grillbord tillverkades och gjöts fast på plats i Skrylle. Grillbordet har blivit populärt och Nybyggarna har tillverkat flera exemplar som sålts externt. Bordet används ofta av större grupper då alla kan stå samlade runt bordet när de grillar tillsammans. Önskemål har väckts av rullstolsburna att ha en sida utan bord för att kunna komma åt grillådan bättre. 4

7 Bord och bänkar Projektet Naturinformation och tillgänglighet önskade skaffa bänkar och bord med god tillgänglighet för funktionshindrade. Marknaden undersöktes och många av de bänkar som byggts i friluftsområden bedömdes som klumpiga och hade dålig tillgänglighet. Den modell som Lunds kommun använder i parker visade sig vara ett billigt alternativ och hade mycket bra mått och utförande för att ge god tillgänglighet. Bordet har ett ben mitt under som ger mycket god tillgänglighet för rullstol. Utförandet var dock allt för urbant med lackad furu och vi fick besked om att någon kommun tidigare hade beställt en variant med järnvitriolbehandlad furu som snabbt fick ett åldrat utseende och smälte in i naturomgivningen. Vi valde också svart färg på metalldelarna för att dett skulle bli mer diskret och skiljas från parkernas gröna bänkar. Modellerna heter Scandinavia och återförsäljs av nifolappset, (Enköping). Kostnaderna 2007 var: bänk Scandinavia med armstöd 2695 kr, bänk Scandinavia utan armstöd 2245 kr, Bord Scandinavia 1660 kr, parkbänk utan ryggstöd 1970 kr. Fem bänkar och två bord monterades i Tusenårslunden vintern av Markentreprenad. Ytterligare 11 bänkar placerades ut med 100 meters mellanrum längs handikappslingan i Skrylle sommaren 2007 av personalen på Skryllegården. Det är viktigt att montera bänkarna med sittytan rakt så att det blir enkelt att resa sig. Benen lutar då framåt. Om bänkarna monteras med raka ben lutar sittytan bakåt och det blir svårare att resa sig från bänken. Armstödet är värdefullt för personer som har svårt att resa sig. Placeringen av bänkar utan ryggstöd kring grillen gör det möjligt att sitta på två håll, både att äta vid bordet och att grilla på andra hållet. 5

8 Väderskydd Vid iordningställandet av rastplats med grill i Tusenårslunden i Lunds östra utkant önskades ett väderskydd med möjlighet för rullstolsburna att få skydd. På marknaden fanns främst timmerkonstruktioner som vi inte tyckte passade i tätortsnära läge. Vi önskade en smäckrare konstruktion som är ganska öppen mot söder men skyddar för vind och regn från norr. Projektet Naturinformation och tillgänglighet beslöt att ta fram en egen modell för att testa. Väderskyddet ritades av Per Blomberg, som var projektledare för projektet. Höjden är anpassad till stående i kanterna och är närmare 3 meter på högsta punkten. Två väggar består av stående ekplank löst placerade i skåra i undre balken. Hela konstruktionen är i ek i nedre delen och gran i undertaket med papptak utåt. Markentreprenads snickare tillverkade väderskyddet inomhus vintern Taket byggdes i två sektioner som trianglar som sedan monterades ihop på plats. Offertförfrågan gick till några olika entreprenörer där Markentreprenad hade det lägsta priset, ca kr styck för två stycken. Därtill kom kostnaden för transport till platsen 4000 kr, kostnaden för att sänka taket ca 2000 kr och några andra justeringar 3000 kr. Väderskyddet monterades av Markentreprenads arbetslag (uppdrag på helårsbasis av Park- och naturkontoret) vintern För montering av taket krävdes kranbil. Under 2008 tvingades vi göra ytterligare justeringar för att få vindskyddet att fungera bättre. Dessutom sattes en skylt som berättar om området upp. Ganska snart blev väggarna nerklottrade och förvaltningen funderar nu på att måla dessa i neutral färg för att det skall se trevligare ut. Platsen utnyttjas av Lunds ungdomar som vid vissa tillfällen har varit över 100 personer samlade samtidigt. Rastplatsen är skyddad av vegetation och här finns grill, bord och bänkar. Tyvärr följdes inte ritningarna vid byggandet utan materialåtgångslistan som var tilltagen med marginal vilket gjorde att väderskyddet blev ca 70 cm för högt. Detta åtgärdades hösten 2007 vilket gjorde att anläggningen blev 2000 kr dyrare än beräknat. Det är viktigt att vara noga med ritningarna och måttsätta dessa, samt att föra en dialog med utföraren under arbetet. Detalj takkonstruktion Detalj plintar 6

9 Väderskyddet i Tusenårslunden ett år efter färdigställandet

10 Grindar Genomgångar i staket är ett viktigt hinder för rullstolsburna och projektet hade tidigt höga ambitioner att utveckla bra lösningar på nya grindkonstruktioner. Det visade sig dock vara svårare är väntat att både tillgodose tryggheten för djurhållaren och tillgängligheten. Lösningen får dessutom inte vara alltför tekniskt komplicerad och måste klara drift och underhåll under lång tid. Under seminariet i Lunds kommun våren 2008 provades ett antal olika grindar av rullstolsburna och flertalet var svåra att passera ensam i elrullstol eller rullstol. Grindens bredd, låsanordning och vikt är betydande faktorer. Den enklaste lösningen är en lätt grind som är självstängande, dvs den lutar. Mest praktisk är en engelsk modell som kan öppnas i båda riktningar men där låsmekanismen kan vara svår att nå. Vid Höje å intill Källby söder om Lund finns en kombination av grindar och färister. Färister är dock inte helt enkla för rullstolsburna att passera då mindre hjul riskerar att fastna mellan gallren. De grindar som har monterats i projektet finns längs Ulastigen som inte är tillgänglig för rullstolsburna. De är dock utförmade för att kunna passeras med rullstol för att komma in i betesmarken vid Skrölle backar. Tillverkare är KÅREK HB i Halland som även levererat stolpar för ledmarkeringar och några skylthållare. Arbetet med att sätta upp grindarna har gjorts av Markentreprenad, ett kommunalt bolag som utfört uppdraget genom direktupphandling. Elförande tråd upphör en bit innan grinden. Grindens tekniska detaljer är dimensionerade för lång driftstid. Ny grind i befintligt staket vid Skrölle backar i Skrylle rekreationsområde. 8

11 Handikappstig Skrylle Vid Skryllegården har det tidigare funnits en handikappslinga för rullstolsburna men under inventeringen av tillgängligheten noterades att två backar var i brantaste laget för att kunna benämnas som tillgängliga. Projektet valde därför att ändra stigdragningen för att öka tillgängligheten och ge slingan status som handikappstig. Dessutom sattes tolv bänkar upp längs den 1,2 kilometer långa stigen för att skapa vilplatser var 100:e meter. Lantmäteriet i Lunds kommun gjorde en uppmätning av nivåer i de aktuella områdena för att hitta en lämplig stigdragning. Grävarbetet utfördes av entreprenören Bodeborn som även slutbehandlade med ytskikt. För att kunna genomföra arbetet praktiskt anlades en 2 meter bred stig som kommer att smalna efterhand när vegetationen breder ut sig. De gamla stigsträckorna finns kvar, men kommer i ett senare skede att plockas bort. Problemet har varit att flytten av belysningstolparna är dyr och inte har rymts inom projektet. En av 12 bänkar som satts upp längs handikappstigen för att erbjuda vilplatser var 100:e meter. Den branta backen till höger har över 8% lutning och har kompletterats med sträckningen till vänster som håller mindre än 4% lutning. Den högra stigen kommer att tas bort när lyktstolpen kan flyttas till den nya stigsträckningen. 9

12 Handikappanpassad toalett För många funktionshindrade är en tillgänglig toalett en av de åtgärder som står högst på önskelistan. En rymlig toalett utan hinder gynnar alla besökare, även barnfamiljer och äldre. Projektet önskade därför att ta fram en för kommunen ny modell med hög standard. Platsen som valdes blev Rögle fiskedammar där det finns bryggor som är tillgängliga för rullstolsburna men där toaletterna är mycket svårtillgängliga. Lokaliseringen vid Rögle dammar blev intill befintliga byggnader där el finns framdragen och i direkt anslutning till den handikappanpassade bryggan. Platsen är besvärlig eftersom grundvattnet ligger ca 80 cm under markytan. Trots detta valde projektet av miljöskäl att bygga en mulltoa med tank under byggnaden för att slippa slamsugning och transporter. Entreprenören Älöträ anlitades och kunde erbjuda en paketlösning med leverans och montering av en toalettbyggnad med hög komfort och god tillgänglighet. Byggnaden utökades från 200 cm i kvadrat till 250 cm i kvadrat invändigt för att underlätta för elrullstolar. Vatten för handtvätt tas från fiskedammarna och tas sedan omhand i en infiltrationsanläggning. El tas från en elcentral i angränsande byggnad ca 1 meter från toalettbyggnaden. Toaletten är urinseparerande och både fekalier och urin tömmes från en lucka samt kran i toalettanken. Belysning och vattenkran i handfatet är rörelsestyrda för att spara el och vatten. Golvet består av svetsad plastmatta som går upp 10 cm på väggarna för enkelt underhåll. Mattan är gjord i träimitation som ser realistisk ut. Separeringen av urin och fekalier minskar luktproblemen betydligt. Ett fönster vetter ut mot dammarna och sitter över insynshöjd. En gardin fungerar som kompletterande insynsskydd. Byggnaden är isolerad och har värmeslinga i vattenledningen från dammen för att kunna fungera året om. Kostnaden blev ca kr ( kr utan merkostnad för infiltrationsanläggning och högre ramp än planerat), varav ca kr för byggnaden och resten är kringkostnader som el, VA, grus, grävare, transporter etc. Montering skedde under en dag då grävare fanns på plats och grävde ner tanken och markberedde för byggnaden som lyftes på plats på plintar. Rampen tog sedan två dagar att bygga. El och VA drog ut på tiden i väntan på infiltrationsanläggningen som miljöförvaltningen krävde men som inte ingick i de ursprungliga planerna. För driften ansvarar Skryllegården och Fiskeklubben vid Rögle dammar. Toaletten är låst och nycklar kan hämtas i fiskeklubbens lokal som är bemannad dagtid flertalet dagar i veckan. Sjövatten som används för handtvätt i toalettbyggnaden med lättnedbrytbar tvål trodde vi skulle kunna återföras till marken genom en enkel infiltration men miljöförvaltningen krävde en komplett infiltrationsbädd för gråvatten. Detta motsvarar normalt en kostnad på ca kr men vi lyckades hitta en entreprenör som gjorde det något billigare. Toaletten bör placeras i sluttande terräng för att tömning av tanken skall kunna ske praktiskt. På slät mark blir det komplicerat och hålet för tömning måste stabiliseras med murar och dräneras väl för att inte fyllas med vatten och eroderad jord. Eftersom grundvattnet ligger 10

13 Toaletten invändigt med elvärme och handfat med rörelsedetektor för vatten. Även belysningen styrs av rörelsedetektor. grunnt måste toaletten höjas på plintar vilket medförde en lång ramp och ett estetiskt mindre tilltalande utseende. Bygglov tog 3 månader att få medan dispens från reservatsbestämmelser tog hela 6 månader, vilket var längre än beräknat. Toalettbyggnaden lyfts på plats efter transport. Toaletten invändigt med vattenpump i hörnet. Mulltoatanken med tömningslucka och urintömningskran. 11

14 Taktil naturstig En hel del åtgärder har gjorts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i naturen, men väldigt lite har gjorts för synskadade. Projektet ville därför göra en taktil naturstig i anslutning till naturum i Skrylle. Av praktiska skäl valde man att göra utställningen under tak på utsidan av naturum med en slinga ut i skogen norr om naturum. Totalt blev det en sträcka på 50 meter som har ett grovt rep som ledmarkering och stöd för synsvaga. Den taktila naturstigen genomfördes i samarbete med naturum och projektet genomförde främst tillgänglighetsåtgärder medan naturum gjorde huvudarbetet med den taktila utställningen. Två teman har valts för naturstigen, djur och träd i Skrylle. Utställningen är gjord av konstnären Vesa Jussila, Naturdiorama, som också tagit fram de skyltar som sitter vid djuren. Här finns idag 35 djur i naturlig storlek, deras spåravtryck och spillning samt några levande träd och en relieftavla med de vanliga lövträdens blad gjorda i de olika trädslagen. Utställningen har utformats för att vara tillgänglig för synskadade och allt är gjort för att känna på. Ett rep passerar de ursprungligen 46 olika stationerna (nu utökade till drygt 55) och underlättar orienteringen för personer med nedsatt syn. Under de tider då naturum är bemannat finns det möjlighet att låna MP3-spelare som Berguv i naturlig storlek. berättar om djuren och träden på de olika stationerna och hur man förflyttar sig. Intill varje djur och träd finns en skylt med information, namnet i blindskrift samt nummer med taktila siffror. Hela rundan med inläst beskrivning tar ca 30 minuter. För att underlätta orienteringen fram till naturum har ett vindspel i bambu satts upp. Texten till inläsningen bygger på skyltarna som omarbetats och kompletterats av Per Blomberg och Mats Andersson-Espling vid Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Utställningen har tagits fram av naturum Skrylle som drivs i samverkan mellan Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne samt projektet Naturinformation och tillgänglighet som drivs av Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen med statligt stöd, så kalllat LONA-bidrag. Projektledare för utställningen har varit Lena Ingvad vid Park- och naturkontoret vid Tekniska förvaltningen. Personalen vid naturum för statistik över antalet besökare och pratar med många av dem som kommer hit. Den taktila delen är mycket populär bland barn och speciellt de större djuren framför naturum samt grävlinggrytet på norra gaveln är barnens favoriter. Trots ett mycket stort antal besökare under första året har slitage och vandalisering varit begränsat. Ekorre, mård och mullvad. 12

15 Räv med rådjur och vildsvinsfamilj i bakgrunden vid uppfarten till naturum. Huggorm, snok och kopparödla. Råtta. Spårtecken och spillning av däggdjur på en stor tavla med 15 olika arter. Horn av dovhjort, rådjur och kronhjort. Ledmarkering ut i skogen med olika träd. 13

16 Sinnenas stig I projektet Naturinformation och tillgänglighet finns delprojektet Terapistig i Skrylle vars syfte är att utveckla en stig för återhämtning i en avstressande miljö. Avsikten är att hämta inspiration i den forskning som studerar naturens påverkan på hälsotillståndet och de terapiträdgårdar som idag är i drift. Skrylle är kommunens mest välbesökta strövområde med ett stort antal motionsspår för löpning och promenader. Här finns restaurang, omklädningsrum, stora parkeringsytor, personal, information, naturum och annan service. På de välpreparerade stigarna springer många och tempot är högt. Stigarna är också relativt breda och raka vilket ger hög tillgänglighet men mindre närkontakt med naturen. Kommunen äger marken och förvaltningen delas mellan Friluftsfrämjandet och Kultur- och Fritid närmast Skryllegården, medan Tekniska Förvaltningen/Park- och natur sköter övriga delar av området. Stora delar av Skryllegårdens omgivningarna var tidigare granskog och föll i stormen Idag är därför stora delar ungskog eller hygge med små upplevelsevärden. I ett stråk åt sydöst finns äldre skog och varierad topografi som ger bra förutsättningar för en terapistig. Dessutom har betesmarken Skrylle backar kvaliteter som utsikt, öppenhet och artrikedom vilket kan vara intressant för avstressning. Searles (1960) menade att en människa i kris har behov av att först klara av enklare relationer för att succesivt söka sig mot att klara av mer komplicerade: Döda ting växter djur människor.ottosson beskriver i Naturens betydelse i en livskris (Stad & Land 1997) hur betydelsefull naturen var i rehabiliteringen efter en hjärnskada. Först kom en stark relation till stenblock och stenmurar, gamla träd, klipphällar och andra bestående och kravlösa företeelser. Vandringarna var i början korta men blev efterhand allt längre och sökte sig till utsikter, vatten, strand och hav. Det var viktigt i början att vara ensam på vandringarna. Naturen ställer inga krav och kan vara viktig i en rehabilitering eller återhämtning efter utbrändhet och stress. Stigen bör därför inte innehålla för mycket information. Den bör vara varierad, smal och slingra sig fram mellan träd och runt stenblock. För personer med olika kondition och fysisk förmåga vore det bra Sinnenas stig går i en varierad natur med rogivande och samtidigt intressant omgivning. 14

17 Ledmarkeringar för de båda stigarna. med olika valmöjligheter i längd. Markeringen av stigen bör vara diskret men tydlig och ha få korsningar med andra stigar för att minska risken att gå fel. Projektledaren tog tidigt kontakt med Johan Ottosson för att diskutera utformningen av terapistigen som vi beslöt att kalla för Sinnenas stig. Projektledaren och Johan besökte tillsammans platsen och det framkom snart att parkeringen vid Åkestorpsvägen passar bättre för angöring eftersom den är lite besökt och man slipper stressen från motionsspår och många människor. Det vore också bra med två olika slingor som är sammankopplade för olika längd på promenaderna. Den stora slingan som kallas Ulastigen ansluter till naturum i Skylle som en alternativ start. Uppdraget att utforma ledmarkeringar och informationsskyltar gick till Skogssällskapet och deras medarbetare Katarina Månsson. Stigarna utformades enkelt med en smal jordtrampad stig som på vissa sträckor förstärks med spångning på blöta partier. Stigarna (både Sinnenas stig och Ulastigen) röjdes av Markentreprenad vintern och markerades med låga stolpar som vitmålades högst upp. Markeringarna kompletterades senare under våren med ekstolpar vid korsningar med andra stigar och vägar. Två stängselgenomgångar med grindar ordnas till betesmarken Skrölle backar. Ingångarna vid Åkestorpsparkeringen och naturum fick informationsskyltar och ytterligare en sattes där de två stigarna möts. Projektet hade även kontakt med utbildningen vid SLU Alnarp för diskussioner om att erbjuda studenter projektarbete med att utvärdera stigen och dess användare. Tyvärr kunde stigen inte färdigställas innan kursen genomfördes. En anledning var att kvalitetskravet på spängerna höjdes och alla offerter som kom in var högre än budgeterat. Informationsskylt för Sinnenas stig. 15

18 Norra fäladsstigen En av de åtgärder som skulle genomföras i projektet var en längre vandringsled med hög tillgänglighet i tätortsnära läge. Vi valde att anlägga leden på Norra fäladen i norra Lund. Det finns redan en Hälsans stig i centrala och södra Lund. Sträckningen av leden var från början tänkt som en del av en yttre ringled för vandring kring Lund men under arbetets gång beslutades att göra en rundvandring i stadsdelen. Stigen följer gång- och cykelvägar som till större delen är asfalterade och saknar hinder i form av kanter och nivåskillnader. De större trafiklederna passeras i planskilda korsningar och här kan nivåskillnaderna utgöra en begränsning för rullstolsburna. Stigen passerar flera fina parker och naturområden som Sankt Hans backar, Annehems betesmarker och dammar, Klosterängshöjden och andra markerade leder som Vallkärrastråket och Ladugårdsmarksstråket. Norra fäladsstigen ansluter till markerade cykelstråk in mot centrum och till angränsande stadsdelar vilket gör stigen lätt att angöra från andra delar av staden. Totalt är stigen 6,5 km. Bänkar finns sedan tidigare längs gång- och cykelbanor och större delen av sträckan har belysning. Ledmarkering med symbol och riktningsvisare fastsatt på ekstolpe med pyramidtopp, 100x100 mm och 1600 mm hög, nersatt 60 cm i marken. 16

19 Ledmarkering fäst på lyktstolpe. Informationsskylt i östra delen där en bit av stigen består av grus istället för asfalt. Uppdraget att göra stigen gick till KL-gruppen som drivs i socialförvaltningens regi. Ledmarkeringar och skyltar handlades upp av Skogssällskapet och utfördes av Katarina Månsson. Under våren och försommaren 2009 togs kontakt med de olika företag som har ledningar för att kunna sätta stolpar med ledmarkeringar. Flera korsningar var komplicerade och en lösning med skyltar fastsatta vid lyktstolpar användes. Ledmarkeringarna trycktes både som klistermärken och metallskyltar med film för uppsättning på lyktstolpar och ekstolpar. Fyra informationsskyltar sattes upp för att informera om stigen. Skyltar har producerats i dubbel upplaga och ledmarkeringarna i överupplaga för att kunna bytas ut vid skadegörelse eller slitage. Nästan hela stigen är farbar med bil för besiktning och reparationer vilket underlättar underhållet. KLgruppen ansvarar för tillsynen. Skylthållaren är framtagen av en snickare vid Nybyggarna, ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt som nu är nedlagt. 17

20 Information Kunskapsuppbyggnad och fysiska åtgärder är viktiga för att öka tillgängligheten i naturområdena, men den kanske allra viktigaste åtgärden är att tillhandahålla information om de olika områdena, vilka som är tillgängliga för olika grupper och hur man kan ta sig runt i de olika områdena. För många är det mycket viktigt att kunna få reda på vilken service som erbjuds med toaletter, grillplatser, bänkar m.m. För andra är det viktigt att få stöd och vägledning vid de första besöken och då är guidade turer den bästa hjälpen. Hemsidan är också ett viktigt hjälpmedel för att sprida information. I projektet valde vi alla dessa vägar för att tillhandahålla information om tillgänglighet och naturområden. Guiden Natur för alla En av de största delarna i projektet, både arbetsmässigt och ekonomiskt, var framtagandet av guiden Natur för alla. I ansökan stod att fyra olika broschyrer skulle tas fram på minst två språk för att spridas till intresserade. Under arbetets gång beslöt projektet att slå samman dessa till en bok med samlad information om naturområden på svenska och engelska. Pengar söktes också från Sparbankstiftelsen för att kunna göra en större upplaga av guiden och nå fler. För att göra guiden projektanställdes biologen och illustratören Katarina Månsson under tre månader sommaren Texter fanns delvis framtagna av projektledaren. Katarina besökte flertalet områden och gjorde kartor, kompletterande texter, foto och illustrationer och utformade boken på ett inbjudande sätt. Inventeringen var underlag för den klassning av tillgänglighet i tre klasser som gjordes i guiden. Områdena med möjlighet för rullstolsbunda att själva ta sig runt och där servicenivån i form av toalett, rastplast etc. var hög gavs högsta klass. För områden där vissa hinder förekommer och där man kan behöva assistans för att ta sig runt med nedsatt rörlighet eller syn gavs en klass för mellangod tillgänglighet och övriga klassades som låg tillgänglighet. Samma uppdelning i tre klasser gjordes för de olika stigarna i respektive område som en översiktlig hjälp för besökare. Längst bak i guiden medföljer en utflyktskarta med markerade cykelvägar, landsvägar med lågtrafik som är lämpliga för cykling och vandringsleder. Guiden trycktes i 5000 exemplar och delades ut gratis i första hand till handikapporganisationer och övriga exemplar fanns tillgängliga på bibliotek, turistbyrån och medborgarkontor. Guiden las också ut på hem- Guiden Natur för alla. sidan på både svenska och engelska för att nå fler intresserade. Den tryckta versionen tog nästan slut på ett år. Karta med de olika tätortsnära naturområdena utmärkta i tre klasser. 18

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Checklista för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne. Version 2008-10-16

Checklista för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne. Version 2008-10-16 Checklista för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne Version 2008-10-16 Checklista för tillgänglighet Checklistan för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne är framtagen i samarbete

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Checklista för urbant friluftsliv

Checklista för urbant friluftsliv Checklista för urbant friluftsliv Beskrivning och kartläggning av området Faktorer som enligt dokumenterad forskning främjar urbant friluftsliv och som är avgörande för användningen av grönområden, är

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid

Innan du påbörjar monteringen skall du kontrollera följande! Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Monteringsanvisning Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer på grund av

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Galgabacken 4 Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum / 68 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt skal att börja med för den som vill bygga något eget! -- Petra, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget

BIDRAGSANSÖKAN. Lilla byggnadsvårdsbidraget BIDRAGSANSÖKAN Bidrag enligt förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård Lilla byggnadsvårdsbidraget Sänds till Länsstyrelsen i Örebro län Plan och kultur 701 86 Örebro Objekt Objektets namn

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör uppdraget: JA NEJ Avklarat: Kommentar: ESKILSTUNA KOMMUN Checklista, Projekteringsskedet Stadsbyggnadsförvaltningen Projektnamn: Projektavdelningen Projektnummer: Rev: 2010-05-04 Projektör: Tillhör Ekonomi: Ange Kalkylsumma + oförutsett och

Läs mer

Året som gått och framtiden

Året som gått och framtiden Året som gått och framtiden Sundsvall en stolt friluftskommun Vi är stolta över att vara Sveriges friluftskommun 2010 och stolta över att leva i Sundsvall. I Sundsvall bor vi vid kusten och vid våra älvdalar.

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Slutrapport Mjölkuddstjärn delprojekt i Guldkant kring Gammelstadsviken Augusti 2014

Slutrapport Mjölkuddstjärn delprojekt i Guldkant kring Gammelstadsviken Augusti 2014 Slutrapport Mjölkuddstjärn delprojekt i Guldkant kring Gammelstadsviken Augusti 2014 Delprojektet är en del av Guldkant kring Gammelstadsviken Projektet Guldkant kring Gammelstadsviken startade 2012 i

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning

Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel Projektering/montage anvisning Jowema villastängsel + Följande utrustning Stagkäppar Till utmärkning av stängsellinjen Murarsnöre Till utmärkning av stängsellinjen Spett För att undersöka

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

SKYLTNING AV KULLALEDEN. Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25

SKYLTNING AV KULLALEDEN. Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25 SKYLTNING AV KULLALEDEN Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25 Vägledande för vårt arbete har varit, att Kullaledens information ska kunna göras tydlig. att Kullaledens

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av Att kunna styrketräna utomhus vore skönt! Skulle man inte kunna sätta upp några träningsredskap vid pulkabacken! Pålsundsparken, Stockholm Hornsbergs Strandpromenad,

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland

När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland Mars 2014 När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland Produktblad och prislista Påstigningsskyltar Den här platsen sitter på bussens entrésida och kommunicerar tydligt till målgruppen

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Spara tid och pengar genom planerat underhåll Det är ett välkänt faktum att planerat och förebyggande underhåll är avsevärt billigare än akut och eftersatt underhåll. Trots att de

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer