PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Kårordförande Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED) Alexander Szögi (S) Anders Eriksson (PED) Ersättare: Viktor Sjödin (MST) Markus Lindgren (PED) Övriga: Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Svante Norrhem, Inspektor Mimmi Boman, BetSek Joakim Mäki, VSF Anton Björk, Verksamhetsrevisor PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Formalia Ansvaret Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande förklarar mötet öppnat F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 19/1 och handlingar 23/1 Kårstyrelsen beslutar: Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Kårstyrelsen beslutar: Att utse Katarina Nilsson till justeringsperson Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 1 av 4

2 F4 Fastställande av föredragningslista Kårstyrelsen beslutar: Att fastställa föredragningslistan med tillägg av ytterligare en att-sats på punkt B3 F5 Adjungeringar Kårstyrelsen beslutar: Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro- och yttranderätt. Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS 5, Stefan Brattlöf Kårstyrelsen beslutar: Att lägga protokollet till handlingarna. U2 Sammanfattning av beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Kåstyrelsen beslutar: Att lägga sammanfattningen till handlingarna Meddelanden Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet M2 Meddelande angående StudSoc M2 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: B1 Interpellationssvar till RS B1_1 B1_2 Kårstyrelsen beslutar: Att avge interpellationssvar i enlighet med kårpresidiets förslag Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 2 av 4

3 B2 Förändring av tjänster vid Umeå studentkår B2 Kårstyrelsen beslutar: Att utöka tjänsten som marknadskoordinator till informationssekreterare 100% från och med Att uppdra åt presidiet att utforma en arbetsbeskrivning för tjänsten som informationssekreterare och som konsekvens till viss del omarbeta arbetsbeskrivningen för organisationssekreteraren B3 Revideringar i s budget B3 Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att revidera budgeten i enlighet med kårpresidiets förslag Att föreslå kårfullmäktige att ändra namn på posten Inventarier/arbetsmiljö till förmån för Inventarier/lokaler samt utöka posten med kr i syfte att kunna göra vissa ombyggnationer i kårens lokaler B4 Förändring av tillsättning av central utbildningsbevakare vid B4 Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att tillsätta en valberedning bestående av representanter från samtliga kårsektioner, som får i uppdrag att föreslå kandidat till central utbildningsbevakare på konstituerande fullmäktige i maj månad Att föreslå kårfullmäktige att ge nuvarande centrala utbildningsbevakare i uppdrag att utforma en arbetsbeskrivning för central utbildningsbevakare samt valberedning Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 3 av 4

4 B5 Val av delegationsledare Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att välja Joakim Mäki som delegationsledare till SFS Fum B6 Fördelning av mandat till SFS Fum Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att avsätta 7 delegatsplatser till SFS Fum att fördelas till de i kårfullmäktige representerade partierna Att föreslå kårfullmäktige att utöver dessa platser även avsätta en plats för delegationsledaren Att föreslå kårfullmäktige att fördela mandaten efter valresultatet i senaste kårvalet genom jämkade uddatalsmetoden vilket ger: VSF (2), MST (2), S (2), PED (1), C (0), LIB (0) och RS (0) Att föreslå kårfullmäktige att partier som inte kan eller inte vill utse sina platser kan välja att lämna över dessa platser till ett parti eller kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att ge arbetsutskottet i mandat att fatta beslut kring platser som lämnas till kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att mandat från partier som inte i tid rapporterar in sina ombud tillfaller kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att direkt efter kårfullmäktiges möte gå ut till partiernas gruppledare med en uppmaning att komma in med personer utifrån mandatfördelningen Att föreslå kårfullmäktige att sätta sista dag för inrapportering till onsdag den 16 februari kl till delegationsledaren F6 Mötets avslutande Kårordförande förklarar mötet avslutat Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 4 av 4

5 Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Beslut: Fastställande av administrativ avgift för baskort till 100:-/baskort - Remissvar: Studieavgifter för avgiftsbetalande studenter September - Beslut: Förslag till principbeslut om bostadsgaranti för avgiftsbelagda studenter Oktober - Avtal: Avtal med kommunicera gällande användning av medgivandetjänst för en ersättning om :-/år till studentkårerna vid UmU - Remissvar: Mervärdesskatt för den ideella sektorn November - Beslut: Ansökan om Varumärkesregistrering för Campuskortet - Beslut: Val av design av medlemskort till VT11 - Beslut: Datorinköp till sektionsutbildningsbevakare - Nominering: HSV:s grupp för granskning av Nationalekonomiska ämnen December - Nominering: Studentrepresentant till Överklagandenämnden för Högskolan - Beslut: Kursindelning på kårföreningsnivå - Remissvar: SUHF rekommendationer avseende kurs- och utbildningsplaner samt betygssystem Januari - Avtal: Avtal med Sharp om etablering av studentkopiering på [Namn], [Befattning] Tel: [telefonnummer] [e-postadress] Sidan 1 av 1

6 Information Kårordförande Presidiet informerar Kårordförande - Förändringar på det studiesociala området: Studiesocialt ansvarig i valde att avsluta sitt uppdrag från Det studiesociala området har på grund av detta fördelats ut på övriga förtroendevalda i presidiet. Vi har dock kommit fram till att vissa områden inte går att fördela då det skulle öka arbetsbördan för mycket på en enskild förtroendevald. Med anledning av detta har jag valt att arvodera en person som projektledare för Seriekrock på 10 % samt arvodera en person på 10 % med ansvar för studenter med barn -nätverket. Arvoderingarna sträcker sig under perioden Kårmedia i Umeå AB: Annonsverksamheten i Vertex och personen med ansvar för denna övergick till Display i Umeå AB. Dessutom övergick chefsredaktörens tjänst från 100 till 50 % och journalistens tjänst minskade också i omfattning. Detta är tänkt som en temporär lösning till dess Kårmedia i Umeå AB åter har en ekonomi i balans. - Studentkopiering: anser att det finns stora problem med dagens kopiering på universitetet. Detta berör allt från en hög prissättning till ett omständligt sätt att använda sig av tjänsten. Med anledning av detta valde vi att förhandla med Sharp Västerbotten och Ricoh med målsättning att ordna ett bra och prisvärt kopieringsalternativ till medlemmarna. Efter möten med parterna föll vårt val tillslut på Sharp Västerbotten och ett avtal har slutits. Initialt kommer det att finnas en kopieringsmaskin för svart-vit kopiering och en för färg. Målsättningen är att etablera verksamheten i kårkorridoren från och med Campuskortet: Ansökan om varumärket Campuskortet har lämnats in till patent- och registreringsverket och fått godkännande. Kårlegitimationen har därmed fått ett förändrat utseende med syfte att marknadsföra det nya varumärket. - Samarbetet med nationerna: Samarbetet med nationerna kommer att fortsätta under vårterminen. En förändring från föregående termin är att vi numer utfärdar ett nationsmedlemskort där kårmedlemmen väljer nationstillhörighet. En fönsterdekal har satts upp på ett skyltfönster på framsidan av Nationernas Hus. - IKSU: Ett avtal har slutits som innebär att kårmedlemmar får, utöver den ordinarie studentrabatten, 30 kr per månad i rabatt på IKSUs guldkort. Detta pris gäller under hela Scharinska villan: En brand som uppstod i köket på Scharinska villan medförde att restaurangverksamheten tvingades stänga. Regelbundna byggmöten har hållits med berörda entreprenörer, kommunen och de som bedriver verksamheten. Det återstår en del arbete innan allt är återställt och förhoppningen är att verksamheten åter ska vara igång i full skala innan februari månads slut. Renoveringen har medfört en standardhöjning som kommer att medföra ett hyrestillägg. Detta tillägg kommer dock att i slutändan att belasta våra hyresgäster Sidan 1 av 4

7 Information Kårordförande Kårhusstiftelsen: Ränte- och aktieportföljen i Kårhusstiftelsen har haft en fortsatt positiv utveckling under slutet av Arbete pågår med att hitta en extern ledamot med finansiellt kunnande. - Kempestiftelsen: Ränte- och aktieportföljen i Kempestiftelsen har haft en fortsatt positiv utveckling under slutet av Utbetalningar på totalt :- har skett till de doktorander som beviljats medel ur Kempestiftelsen. - Folkuniversitetet: Arbetet fortsätter med att anpassa Folkuniversitetet efter den efterfrågan på kurser som finns. Dans går fortsatt starkt medan det skett en negativ utveckling rörande språkkurserna. Utbildningsansvarig - Gutbev: I GutBev har vi inte haft något ordinarie möte sedan senaste KS. Däremot har halvårsuppföljning av studentfall genomförts i slutat av december. I början av januari anordnades ett överlämningsmöte med utbildningsbevakarna. Aktuella frågor på universitetet samt på nationell nivå av relevans för utbildning gicks igenom. Dessutom diskuterades vad en utbildningsbevakarhandbok bör innehålla och hur vi bör tänka vid diarieföring. - Utbildningsstrategiska rådet: Två möten sen senaste KS. Fyra prioriterade områden i studentfallsskrivelsen: Kursplanering, internationell utbildningsmiljö, tillgodoräknanden och kursutvärderingar. Vad gäller den internationella utbildningsmiljön kommer en grupp tillsättas, under ledning av International Office, som framförallt kommer att fokusera på problematiken kring plagiering. Prioritering av masterprogram aktuella för stipendietilldelning och studentbarometerns resultat diskuterades, där även en grupp kommer tillsättas som arbetar med att bearbeta materialet. En representant från vardera kår kommer sitta med. Dessutom kommer fortsatta diskussioner kring utbildningsutbudet föras. Jag har även deltagit i FAKIR-gruppens möten. - Ny handelshögskola: Sedan slutet av december har jag deltagit i en intensiv process kring omorganisering av handelshögskolan vid Umeå universitet. Rektor delegerade till dekanus att leda processen fram till beslut i universitetsstyrelsen den 14 april. I förra veckan avstannade processen temporärt i och med att dekanus vid samhällsvetenskaplig fakultet lämnade sitt uppdrag. Nu håller prorektor Kjell Jonsson i processen tills vidare. Nio institutioner, två studentrepresentanter och en doktorand deltar i arbetet. - HSV: Deltagit vid HSV:s seminarium angående det nya kvalitetsutvärderingssystemet HSV:s chefer för utvärderingar besökte Umeå universitet för att berätta om arbetet med de nya kvalitetsutvärderingarna. - Flex-grupp: Deltagit i styrgruppen för Flex-utbildningar vid Umeå universitet. Där redogjordes bland annat för vilka som fått flex-medel och om de studiebesök som gjorts vid andra universitet runt om i världen som arbetar mycket med nätutbildningar. - Distansutbildning: Under de senaste veckorna har två rapporter kommit; en från HSV som kartlägger distansundervisningen vid universitet och högskolor och en annan från Riksrevisionen som granskar ifall universitet och högskolor använder sina resurser effektivt. Båda rapporterna visar att det är angeläget för att väcka liv i Sidan 2 av 4

8 Information Kårordförande distansutbildningsfrågan, därför har jag färdigställt projektplanen för distansutbildningsgranskningen och kommer i stor utsträckning delegera ut ansvaret för genomförandet på sektionsutbildningsbevakarna pga. att vi är en färre i presidiet. Informations- och marknadsföringsansvarig - Kårguide till kårsektioner och kårföreningar: I samband med den studentfackliga utbildningsdagen efterfrågade flera kårsektions- och kårföreningsaktiva mer information för att göra s organisation mer överblickbar samt på ett bättre sätt kunna värva kårmedlemmar. Tillsammans med organisationssekreteraren har jag utformat ett häfte som kommer att gå ut till samtliga kårsektioner och deras föreningar. I häftet beskrivs den service som finns för de ideella delarna av organisationen att få på kårexpeditionen, viktiga datum och kontaktuppgifter. Syftet är att i slutändan öka medvetandet bland kårsektions- och kårföreningsaktiva om kårens hela organisation och inspirera till att utveckla verksamheten. - Kampanjen Du har rätt : Kampanjen har planerats i samarbete med den centrala utbildningsbevakaren och syftar till att skapa kontakter mellan utbildningsbevakare och studenter samt öka medvetandet bland studenterna om deras rättigheter enligt regelsamlingen. Materialet som kommer att användas är utformat på både svenska och engelska. - Informationsfoldrar Regelrätt och Know your rights : Foldrarna har tagits fram på begäran av den centrala utbildningsbevakaren och beskriver på ett enkelt sätt de delar av regelsamlingen som är mest relevanta i vardagen för en student under grundutbildningen. Foldern har författats av informationsansvarig och i samråd med organisationssekreteraren layoutats. - Kårbladet i Vertex: Under vecka 4 kommer nästa nummer av Vertex ut där US i vanlig ordning har den stående annonsen Kårbladet. I denna annons kommer. Vårens medlemsvärvarkampanj att synas tillsammans med en annons för kampanjen Du har rätt och information från projektet Seriekrock. - Beställt tryckmaterial: Inför vårens medlemsvärvning har nytt tryckmaterial beställts. US fortsätter med budskapet Kårmedlemmar har ett roligare studentliv i en ny affisch samt på sektionsprofilerade t-shirts. Ett monterbord och tio nydesignade hoodies har även beställts för att användas av US centralt. - Studentdagar: Under veckorna 3 och 4 genomförs US nya studentdagar som en del av strategin för att effektivisera medlemsrekryteringen i samband med terminsstart. Inför studentdagarna har en informationsinsats genomförts bestående av information via studenternas scheman, en affischering, utskick via mail och SMS-utskick. Arbetet inför studentdagarna har även bestått av att göra upp avtal med rabattgivare till ett exklusivt rabatthäfte samt andra sponsorer av dagen t.ex. Whitelines, Malmö Aviation och Coop Konsum Ålidhem. Vid studentdagarna närvarar US tillsammans med kårsektioner, kårföreningar, universitetets studievägledning samt studenthälsan Sidan 3 av 4

9 Information Kårordförande Arbetsmarknad- och externa relationer - Headhunt: Försäljning av monterplatser har påbörjats. Ett eventschema med 5 events fram till mässdagarna i april har schemalagts. Näraliggande events är: Politisk debatt 27 januari: Har din utbildning ett värde? De politiska studentföreningarna debatterar arbetslöshet efter högskoleexamen. Moderator: Mats Olofsson, debattredaktör på Västerbottenskuriren. Speed-dating 14 februari Social kompetens leder till karriär Studenter bjuds in till en trevlig speed-datingkväll på alla hjärtans dag. Eventet hålls på en av studentpubarna med tilltugg och sociala aktiviteter. Styrgruppen har godkänt den satta budgeten. Budgeten ger en vinst på kr som ska gå till en Headhunt-pott för framtida arbetsmarknadsarrangemang. - Studentkommunen - Arbeta i Umeåregionen: Samarbetet mellan US, NTK, Ens och Näringslivsservice fortsätter. Det första eventet i projektet Räkmacka blir av den 22 februari, då företag från Skogstekniskt kluster kommer att närvara. Företagen är: Indexator, Cranab, Komatsu, Vimek, Oryx och Olofsfors. Under dagen kommer studenterna utifrån sitt kompetensområde få föreläsningar från personer från företagen där man kommer berätta om det rekryteringsbehov som finns samt vad en eventuell anställning skulle innebära. För studenter från s upptagningsområde så är den 22 februari relevant för studenter från handelshögskolan och personalvetarutbildningen. Specifika studentgrupper från Skogshögskolan kommer också bjudas in till dagen. Arbetsgruppen har beslutat att den 22 februari kommer ha 70 platser, varav 30 av dessa tilldelas studenterna i US upptagningsområde. Rekrytering av studenter till dagen kommer att ske med hjälp av utvalda studentinformatörer som arvoderas av näringslivsservice för att bjuda in och garantera att det bestämde antalet studenter kommer till dagen. Vidare under våren så kommer arbetsgruppen att arrangera ytterligare två företagsdagar, en mediainspirerad dag och en kemi- och biologiinspirerad dag. - Nya samarbeten med externa relationer: Sedan senaste KS har kåren slutit avtal med Whitelines, Medley och Academic work. Samtliga avtal är kortsiktiga, men förhandlingar med Whitelines och Medley pågår om långsiktiga samarbeten Sidan 4 av 4

10 Mikaela Peltz Studiesocialt ansvarig BESKRIVNING AV DET STUDIESOCIALA NÄTVERKET: STUDSOC StudSoc skapades för att det fanns ett behov för de studiesocialt ansvariga vid de tre kårerna att utbyta information, träffas mer formellt för att skapa en djupare kontakt och förståelse för varandras olika kårverksamheter samt för att underlätta samarbete kårerna emellan. När nätverket skapades var det de tre studiesocialt ansvariga vid kårerna, Umeå naturvetaroch teknologkår samt Umeå medicinska studentkår samt studiesocialt ansvariga vid de olika kårsektionerna som blev inbjudna att delta. I StudSoc fungerade s organisationssekreterare som sekreterare samt att den centrala utbildningsbevakaren hade en ständig inbjudan för att kunna vara en länk till det motsvarande nätverket för utbildningsbevakarna. Deltagandegraden bland kårsektionerna varierade och vissa kårsektioner var mer aktiva än andra. Nätverket hade som syfte att driva studiesociala frågor som var kårövergripande, vilket oftast är fallet när det kommer till detta område inom kårernas verksamhet. Det var allt från arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet, genusfrågor, tillgänglighet och likabehandling. Under verksamhetsåret 2010/2011 var tanken att StudSoc skulle utvecklas till att även inkludera studiesocialt aktiva inom kårföreningarna. Dessvärre stannade denna utveckling upp och deltagandet i StudSoc avtog allt mer. Detta medförde att det vid varje möte kom en deltagare förutom samordnaren (studiesocialt ansvarig vid ), centrala utbildningsbevakaren samt sekreteraren. Nätverket kunde därmed inte ta fram någon som helst verksamhetsplan för året, bedriva ett aktivt påverkansbete eller utvecklas. Detta medförde att samordnaren beslutade, tillsammans med övriga studiesocialt ansvariga vid de övriga kårerna, att StudSoc skulle modifieras och slimmas ned för att effektiviseras under en period, för att under våren 2011 byggas upp igen och inkludera övriga studiesociala vid kårsektioner och kårföreningar. StudSoc har sedan november 2010 enbart bestått av de tre studiesocialt ansvariga vid de tre kårerna. Dessa har beslutat att under resterande verksamhetsår granska universitetets likabehandlingsplaner, centralt och lokalt. Detta arbete har påbörjats och tagits med till Arbetsmiljökommittén (AMK) som är den instans på universitetet som ansvarar för likabehandlingsarbetet. Vid nästa AMK möte skall frågan återigen lyftas. På grund av att den samordnande studiesocialt ansvariga begärt avsluta sitt förtroendeuppdrag vid i januari 2011 medför det att StudSoc enbart har två ledamöter kvar. Arbetet med att omforma StudSoc var samordnarens ansvar, vilket nu kommer avstanna eftersom det kan anses allt för tidskrävande att fortsätta driva ett nätverk med enbart två ledamöter. Därför kommer StudSoc att bli ett vilande nätverk med förhoppning att det återupptas under verksamhetsåret 2011/2012. Umeå den 12 januari Mikaela Peltz Vice ordförande & Studiesocialt ansvarig 10/11 Umeå Studentkår Sidan 1 av 1

11 Kårordförande Interpellationssvar SVAR PÅ INTERPELLATION I HYRESFRÅGAN - Stödjer Umeå Studentkår att AB Bostaden tillämpar självfinansieringsprincipen? anser att det inte är vår sak att avgöra vilken finansieringsprincip ett kommunalägt företag ska använda. Vi konstaterar samtidigt att det finns olika varianter gällande finansiering av framtida bostäder, men att alla dessa har en gemensam nämnare, i slutändan är det hyresgästerna som kollektiv som får betala. - Vad gör Umeå Studentkår för att pressa AB Bostaden att sänka hyresnivåerna? har ett vidare uppdragsområde än så när det gäller studenternas ekonomiska situation. Det har också skett förändringar från den 1 januari 2011 när det gäller hyreslagstiftningen. Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande istället för hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. För Umeås del innebär detta att det inte längre är AB Bostaden som är normerande när det gäller hyressättningen utan den samlade förhandlingen med samtliga parter såväl privata som kommunala. Då det är hyresgästföreningen som förhandlar med AB Bostaden är det främst deras uppgift att värna låga hyresnivåer. Det är i dagsläget inte aktuellt för att rikta den typen av krav gentemot ett enskilt bolag Sidan 1 av 2

12 Kårordförande Interpellationssvar SVAR PÅ INTERPELLATION OM UMEÅ STUDENTKÅRS ANTIRASISTISKA ARBETE - Vilka åtgärder planerar Umeå Studentkår att vidta för att förebygga att rasistiska och invandrarfientliga värderingar får fäste bland Umeås studenter? Detta är ett prioriterat område ibland annat studentfallsskrivelsen under benämningen internationell utbildningsmiljö. Det kommer att tillsättas en grupp med ledning av international office som till en början kommer att fokusera på problematiken med plagiat. Detta då det visat sig att det på vissa utbildningar finns problem med plagiat bland studenter från tredje land. Detta i sin tur gör att vissa studenter inte vill delta i grupparbeten där personer med sådant ursprung ingår. - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra ett eller flera antirasistiska arrangemang riktade mot rasistiska och invandrarfientliga värderingar under vårterminen 2011? Antirasism är något som genomsyrar hela s arbete. Vi har dock inte för avsikt att genomföra några sådana arrangemang med endast denna fokus under vårterminen Under höstterminen 2010 genomfördes ett veckolångt jämlikhetsprojekt med titeln Jämlikt Lika jämt? Detta anordnades bland annat i syfte att skapa debatt och diskussion om bland annat rasism och främlingsfientlighet. Då vi under vårterminen 2011 kommer att sakna studiesocialt ansvarig kommer inte några specifika åtaganden gällande antirasistiskt arbete att vidtas. Skulle det finnas ideella krafter med en vilja att arbeta med ett sådant arrangemang är detta något som Umeå studentkår självklart skulle stötta. Detta kräver dock först en dialog med samtliga parter där vi har en samsyn gällande arrangemanget. - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra sådana antirasistiska arrangemang i samarbete med, exempelvis, lokala fackföreningar och andra studentkårer i Umeå och på andra orter? Skulle det finnas ideella krafter med en vilja att arbeta med ett sådant arrangemang är detta något som självklart skulle stötta. Detta kräver dock först en dialog med samtliga parter där vi har en samsyn gällande arrangemanget Sidan 2 av 2

13 Interpellation i hyresfrågan Orimligt höga hyror är en stor del i studenters utsatta ekonomiska situation. Sedan början på 1990-talet har hyrorna ökat 63 % mer än den allmänna prisnivån. Detta då en rad statliga stöd till hyresboende tagits bort. År 2007 avskaffade Reinfeldt-regeringen de statliga investeringsstöden till byggandet av hyres- och studentlägenheter, vilket dramatiskt ökat kostnaderna för nybyggda lägenheter. Ett annat skäl till de höga hyrorna är att AB Bostaden i Umeå tillämpar något som kallas för självfinansieringsprincipen. Detta innebär att Bostaden medvetet tar ut höga hyror för att gå med stora överskott. Dessa överskott används sedan för att undvika att ta lån för att finansiera bygget av nya lägenheter. Traditionellt har bostadsbolagen lånat pengar för att bygga nya bostäder. Dessa lån har sedan betalats tillbaka under de decennier som bostäderna använts. På så sätt har alla hyresgäster som genom åren bor i lägenheterna gemensamt betalat av byggkostnaden. När AB Bostaden istället finansierar nya lägenheter med egna pengar uppstår en orimlig situation. Dagens hyresgäster tvingas dels att betala hyra för att täcka byggkostnaden för sin egen lägenhet. Dessutom tvingas dagens hyresgäster stå för kostnaden för lägenheter som människor kommer att bo i under tiotals år framöver. Detta är en fullständigt orimlig extra bestraffning av boende i hyreslägenheter. Under femårsperioden har AB Bostaden i Umeå haft ett sammanlagt överskott på 576 miljoner kronor. Bara under år 2009 hade Bostaden ett resultat efter finansnetto på 161 miljoner kronor. Beräknat enligt Bostadens egna beräkningsmodell skulle en hyressänkning på 10 % kosta ca 84 miljoner kronor per år. Mot bakgrund av detta undrar vi: - Stödjer Umeå Studentkår att AB Bostaden tillämpar självfinansieringsprincipen? - Vad gör Umeå Studentkår för att pressa AB Bostaden att sänka hyresnivåerna? Davis Kaza Rättvisepartiet Socialisterna Enhet

14 Interpellation om Umeå Studentkårs antirasistiska arbete Framgångarna för Sverigedemokraterna (SD) är skrämmande. SD fick röster (5,7 %) i riksdagsvalet. Dessutom tog partiet plats i 245 av 290 kommunfullmäktigeförsamlingar och 15 landsting. De kommande åren kommer SD att kunna kassera in 300 miljoner kronor i partistöd. SD:s framgångar riskerar att skapa ett hårdare samhällsklimat. Trots att SD inte lyckades ta ett enda mandat i någon Västerbottens-kommun har antalet insändare som uttrycker invandrarfientliga åsikter, eller sympati för SD, ökat betydligt på lokaltidningarnas insändarsidor. SD:s framgångar skapar även en grogrund för våldsinriktade nazistgrupper att värva nya medlemmar ur. Tidigare genom åren har Umeå Studentkår spelat en aktiv roll i att bekämpa rasism och nazism. År 1999 arrangerade kåren en demonstration med deltagare när Karolina Matti anordnade en föreläsning med en nynazist på campus. Vi undrar: - Vilka åtgärder planerar Umeå Studentkår att vidta för att förebygga att rasistiska och invandrarfientliga värderingar får fäste bland Umeås studenter? - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra ett eller flera antirasistiska arrangemang riktade mot rasistiska och invandrarfientliga värderingar under vårterminen 2011? - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra sådana antirasistiska arrangemang i samarbete med, exempelvis, lokala fackföreningar och andra studentkårer i Umeå och på andra orter? Davis Kaza Rättvisepartiet Socialisterna Enhet

15 Beslut Ordförande Förändring av tjänster vid Med anledning av kårobligatoriets avskaffande har vi under verksamhetsåret haft en hel del förändrade arbetsuppgifter. Större fokus har lags vid medlemsrekrytering och strategiskt tänkande kring kommunikation med medlemmarna. Detta har inneburit att personal och förtroendevalda, till viss del, tvingats frångå sina ordinarie arbetsuppgifter. Utifrån detta har presidiet diskuterat kring vilka förändringar som bör göras och konstaterat följande behov: - Effektivitet och tydlighet vad gäller personalens arbetsuppgifter - En stabil kompetens över tid i organisationen kring informations- och marknadsföringsfrågor - Kontinuitet och tydlighet i kontakt med kårsektioner och kårföreningar - Minska risken för att kårens kärnverksamhet försvagas Presidiet har, mot detta som bakgrund, resonerat kring förändringar i personalens sammansättning, roller och arbetsuppgifter. I dagsläget har vi en förtroendevald informationsansvarig som arbetar i nära samarbete med marknadskoordinator/systemadministratör samt organisationssekreterare. Samarbetet består till stor del av att planera och genomföra informationsverksamheten såväl mot medlemmar som presumtiva medlemmar. För de tre inblandade personerna, vad gäller information och marknadsföring, blir arbetet både svårstyrt och omständigt. Förvisso berörs informationsverksamheten i organisationssekreterarens arbetsbeskrivning, men inte i den omfattning som det ökade behovet inneburit kombinerat med att marknadskoordinatorns tjänst endast omfattar 35 % för. Det är idag en otydlig arbetsfördelning mellan de personer som arbetar med informationsverksamheten vilket till viss del orsakar överlappning och ineffektivitet. Den nya frivilliga studentkåren ställer helt nya krav på informationsarbetet. De krav som kommer ställas på en förtroendevald informationsansvarig i framtiden kommer i och med detta bli så pass omfattande att de inte är möjliga att uppnå för en person som kommer ny in i organisationen. För att i framtiden fortsätta vara den starka studentrösten vid Umeå universitet krävs att samtliga tjänstemän och förtroendevalda får vara starka på sina respektive områden. Då är det av stor vikt att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Presidiet anser att en stor del av denna problematik skulle lösas genom att koncentrera informations- och kommunikationsverksamheten till en person. Det är viktigt att möjliggöra kontinuitet samt bygga upp en stark kompetens för att långsiktigt bedriva strategiskt informationsarbete inom ramarna för en demokratisk organisation som bygger på ideellt engagemang. Det är presidiets bedömning att kontinuitet inte kan uppnås i informationsverksamheten så länge det operativa arbetet till största del utförs av en förtroendevald person. En mer koncentrerad ansvarsfördelning inom informationsområdet bör medföra ett ökat ideellt engagemang hos kårsektioner och kårföreningar Sidan 1 av 2

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle

6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle Dagordning Årsmöte kl. 17.00 Studio 1 Kalmar/N1017 Växjö Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Robert Sigvardsson 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden 3 Godkännande

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer