PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Kårordförande Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED) Alexander Szögi (S) Anders Eriksson (PED) Ersättare: Viktor Sjödin (MST) Markus Lindgren (PED) Övriga: Stefan Brattlöf, Organisationssekreterare Svante Norrhem, Inspektor Mimmi Boman, BetSek Joakim Mäki, VSF Anton Björk, Verksamhetsrevisor PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Formalia Ansvaret Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: F1 Mötets öppnande Kårordförande förklarar mötet öppnat F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 19/1 och handlingar 23/1 Kårstyrelsen beslutar: Att anse mötet behörigt utlyst F3 Val av justeringsperson Kårstyrelsen beslutar: Att utse Katarina Nilsson till justeringsperson Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 1 av 4

2 F4 Fastställande av föredragningslista Kårstyrelsen beslutar: Att fastställa föredragningslistan med tillägg av ytterligare en att-sats på punkt B3 F5 Adjungeringar Kårstyrelsen beslutar: Att adjungera närvarande tjänstemän med närvaro- och yttranderätt. Beslutsuppföljning Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KS 5, Stefan Brattlöf Kårstyrelsen beslutar: Att lägga protokollet till handlingarna. U2 Sammanfattning av beslut fattade i AU U2 Stefan Brattlöf Kåstyrelsen beslutar: Att lägga sammanfattningen till handlingarna Meddelanden Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: M1 Presidiet informerar M1 Presidiet M2 Meddelande angående StudSoc M2 Beslutspunkter Punkt Ärende Bilaga Föredragande & beslut: B1 Interpellationssvar till RS B1_1 B1_2 Kårstyrelsen beslutar: Att avge interpellationssvar i enlighet med kårpresidiets förslag Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 2 av 4

3 B2 Förändring av tjänster vid Umeå studentkår B2 Kårstyrelsen beslutar: Att utöka tjänsten som marknadskoordinator till informationssekreterare 100% från och med Att uppdra åt presidiet att utforma en arbetsbeskrivning för tjänsten som informationssekreterare och som konsekvens till viss del omarbeta arbetsbeskrivningen för organisationssekreteraren B3 Revideringar i s budget B3 Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att revidera budgeten i enlighet med kårpresidiets förslag Att föreslå kårfullmäktige att ändra namn på posten Inventarier/arbetsmiljö till förmån för Inventarier/lokaler samt utöka posten med kr i syfte att kunna göra vissa ombyggnationer i kårens lokaler B4 Förändring av tillsättning av central utbildningsbevakare vid B4 Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att tillsätta en valberedning bestående av representanter från samtliga kårsektioner, som får i uppdrag att föreslå kandidat till central utbildningsbevakare på konstituerande fullmäktige i maj månad Att föreslå kårfullmäktige att ge nuvarande centrala utbildningsbevakare i uppdrag att utforma en arbetsbeskrivning för central utbildningsbevakare samt valberedning Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 3 av 4

4 B5 Val av delegationsledare Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att välja Joakim Mäki som delegationsledare till SFS Fum B6 Fördelning av mandat till SFS Fum Katarina Nilsson Kårstyrelsen beslutar: Att föreslå kårfullmäktige att avsätta 7 delegatsplatser till SFS Fum att fördelas till de i kårfullmäktige representerade partierna Att föreslå kårfullmäktige att utöver dessa platser även avsätta en plats för delegationsledaren Att föreslå kårfullmäktige att fördela mandaten efter valresultatet i senaste kårvalet genom jämkade uddatalsmetoden vilket ger: VSF (2), MST (2), S (2), PED (1), C (0), LIB (0) och RS (0) Att föreslå kårfullmäktige att partier som inte kan eller inte vill utse sina platser kan välja att lämna över dessa platser till ett parti eller kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att ge arbetsutskottet i mandat att fatta beslut kring platser som lämnas till kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att mandat från partier som inte i tid rapporterar in sina ombud tillfaller kårstyrelsen Att föreslå kårfullmäktige att direkt efter kårfullmäktiges möte gå ut till partiernas gruppledare med en uppmaning att komma in med personer utifrån mandatfördelningen Att föreslå kårfullmäktige att sätta sista dag för inrapportering till onsdag den 16 februari kl till delegationsledaren F6 Mötets avslutande Kårordförande förklarar mötet avslutat Kårordförande: Justeras: Katarina Nilsson Vid protokollet: Stefan Brattlöf Sidan 4 av 4

5 Box Umeå Tel: Beslutsuppföljning UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti - Beslut: Fastställande av administrativ avgift för baskort till 100:-/baskort - Remissvar: Studieavgifter för avgiftsbetalande studenter September - Beslut: Förslag till principbeslut om bostadsgaranti för avgiftsbelagda studenter Oktober - Avtal: Avtal med kommunicera gällande användning av medgivandetjänst för en ersättning om :-/år till studentkårerna vid UmU - Remissvar: Mervärdesskatt för den ideella sektorn November - Beslut: Ansökan om Varumärkesregistrering för Campuskortet - Beslut: Val av design av medlemskort till VT11 - Beslut: Datorinköp till sektionsutbildningsbevakare - Nominering: HSV:s grupp för granskning av Nationalekonomiska ämnen December - Nominering: Studentrepresentant till Överklagandenämnden för Högskolan - Beslut: Kursindelning på kårföreningsnivå - Remissvar: SUHF rekommendationer avseende kurs- och utbildningsplaner samt betygssystem Januari - Avtal: Avtal med Sharp om etablering av studentkopiering på [Namn], [Befattning] Tel: [telefonnummer] [e-postadress] Sidan 1 av 1

6 Information Kårordförande Presidiet informerar Kårordförande - Förändringar på det studiesociala området: Studiesocialt ansvarig i valde att avsluta sitt uppdrag från Det studiesociala området har på grund av detta fördelats ut på övriga förtroendevalda i presidiet. Vi har dock kommit fram till att vissa områden inte går att fördela då det skulle öka arbetsbördan för mycket på en enskild förtroendevald. Med anledning av detta har jag valt att arvodera en person som projektledare för Seriekrock på 10 % samt arvodera en person på 10 % med ansvar för studenter med barn -nätverket. Arvoderingarna sträcker sig under perioden Kårmedia i Umeå AB: Annonsverksamheten i Vertex och personen med ansvar för denna övergick till Display i Umeå AB. Dessutom övergick chefsredaktörens tjänst från 100 till 50 % och journalistens tjänst minskade också i omfattning. Detta är tänkt som en temporär lösning till dess Kårmedia i Umeå AB åter har en ekonomi i balans. - Studentkopiering: anser att det finns stora problem med dagens kopiering på universitetet. Detta berör allt från en hög prissättning till ett omständligt sätt att använda sig av tjänsten. Med anledning av detta valde vi att förhandla med Sharp Västerbotten och Ricoh med målsättning att ordna ett bra och prisvärt kopieringsalternativ till medlemmarna. Efter möten med parterna föll vårt val tillslut på Sharp Västerbotten och ett avtal har slutits. Initialt kommer det att finnas en kopieringsmaskin för svart-vit kopiering och en för färg. Målsättningen är att etablera verksamheten i kårkorridoren från och med Campuskortet: Ansökan om varumärket Campuskortet har lämnats in till patent- och registreringsverket och fått godkännande. Kårlegitimationen har därmed fått ett förändrat utseende med syfte att marknadsföra det nya varumärket. - Samarbetet med nationerna: Samarbetet med nationerna kommer att fortsätta under vårterminen. En förändring från föregående termin är att vi numer utfärdar ett nationsmedlemskort där kårmedlemmen väljer nationstillhörighet. En fönsterdekal har satts upp på ett skyltfönster på framsidan av Nationernas Hus. - IKSU: Ett avtal har slutits som innebär att kårmedlemmar får, utöver den ordinarie studentrabatten, 30 kr per månad i rabatt på IKSUs guldkort. Detta pris gäller under hela Scharinska villan: En brand som uppstod i köket på Scharinska villan medförde att restaurangverksamheten tvingades stänga. Regelbundna byggmöten har hållits med berörda entreprenörer, kommunen och de som bedriver verksamheten. Det återstår en del arbete innan allt är återställt och förhoppningen är att verksamheten åter ska vara igång i full skala innan februari månads slut. Renoveringen har medfört en standardhöjning som kommer att medföra ett hyrestillägg. Detta tillägg kommer dock att i slutändan att belasta våra hyresgäster Sidan 1 av 4

7 Information Kårordförande Kårhusstiftelsen: Ränte- och aktieportföljen i Kårhusstiftelsen har haft en fortsatt positiv utveckling under slutet av Arbete pågår med att hitta en extern ledamot med finansiellt kunnande. - Kempestiftelsen: Ränte- och aktieportföljen i Kempestiftelsen har haft en fortsatt positiv utveckling under slutet av Utbetalningar på totalt :- har skett till de doktorander som beviljats medel ur Kempestiftelsen. - Folkuniversitetet: Arbetet fortsätter med att anpassa Folkuniversitetet efter den efterfrågan på kurser som finns. Dans går fortsatt starkt medan det skett en negativ utveckling rörande språkkurserna. Utbildningsansvarig - Gutbev: I GutBev har vi inte haft något ordinarie möte sedan senaste KS. Däremot har halvårsuppföljning av studentfall genomförts i slutat av december. I början av januari anordnades ett överlämningsmöte med utbildningsbevakarna. Aktuella frågor på universitetet samt på nationell nivå av relevans för utbildning gicks igenom. Dessutom diskuterades vad en utbildningsbevakarhandbok bör innehålla och hur vi bör tänka vid diarieföring. - Utbildningsstrategiska rådet: Två möten sen senaste KS. Fyra prioriterade områden i studentfallsskrivelsen: Kursplanering, internationell utbildningsmiljö, tillgodoräknanden och kursutvärderingar. Vad gäller den internationella utbildningsmiljön kommer en grupp tillsättas, under ledning av International Office, som framförallt kommer att fokusera på problematiken kring plagiering. Prioritering av masterprogram aktuella för stipendietilldelning och studentbarometerns resultat diskuterades, där även en grupp kommer tillsättas som arbetar med att bearbeta materialet. En representant från vardera kår kommer sitta med. Dessutom kommer fortsatta diskussioner kring utbildningsutbudet föras. Jag har även deltagit i FAKIR-gruppens möten. - Ny handelshögskola: Sedan slutet av december har jag deltagit i en intensiv process kring omorganisering av handelshögskolan vid Umeå universitet. Rektor delegerade till dekanus att leda processen fram till beslut i universitetsstyrelsen den 14 april. I förra veckan avstannade processen temporärt i och med att dekanus vid samhällsvetenskaplig fakultet lämnade sitt uppdrag. Nu håller prorektor Kjell Jonsson i processen tills vidare. Nio institutioner, två studentrepresentanter och en doktorand deltar i arbetet. - HSV: Deltagit vid HSV:s seminarium angående det nya kvalitetsutvärderingssystemet HSV:s chefer för utvärderingar besökte Umeå universitet för att berätta om arbetet med de nya kvalitetsutvärderingarna. - Flex-grupp: Deltagit i styrgruppen för Flex-utbildningar vid Umeå universitet. Där redogjordes bland annat för vilka som fått flex-medel och om de studiebesök som gjorts vid andra universitet runt om i världen som arbetar mycket med nätutbildningar. - Distansutbildning: Under de senaste veckorna har två rapporter kommit; en från HSV som kartlägger distansundervisningen vid universitet och högskolor och en annan från Riksrevisionen som granskar ifall universitet och högskolor använder sina resurser effektivt. Båda rapporterna visar att det är angeläget för att väcka liv i Sidan 2 av 4

8 Information Kårordförande distansutbildningsfrågan, därför har jag färdigställt projektplanen för distansutbildningsgranskningen och kommer i stor utsträckning delegera ut ansvaret för genomförandet på sektionsutbildningsbevakarna pga. att vi är en färre i presidiet. Informations- och marknadsföringsansvarig - Kårguide till kårsektioner och kårföreningar: I samband med den studentfackliga utbildningsdagen efterfrågade flera kårsektions- och kårföreningsaktiva mer information för att göra s organisation mer överblickbar samt på ett bättre sätt kunna värva kårmedlemmar. Tillsammans med organisationssekreteraren har jag utformat ett häfte som kommer att gå ut till samtliga kårsektioner och deras föreningar. I häftet beskrivs den service som finns för de ideella delarna av organisationen att få på kårexpeditionen, viktiga datum och kontaktuppgifter. Syftet är att i slutändan öka medvetandet bland kårsektions- och kårföreningsaktiva om kårens hela organisation och inspirera till att utveckla verksamheten. - Kampanjen Du har rätt : Kampanjen har planerats i samarbete med den centrala utbildningsbevakaren och syftar till att skapa kontakter mellan utbildningsbevakare och studenter samt öka medvetandet bland studenterna om deras rättigheter enligt regelsamlingen. Materialet som kommer att användas är utformat på både svenska och engelska. - Informationsfoldrar Regelrätt och Know your rights : Foldrarna har tagits fram på begäran av den centrala utbildningsbevakaren och beskriver på ett enkelt sätt de delar av regelsamlingen som är mest relevanta i vardagen för en student under grundutbildningen. Foldern har författats av informationsansvarig och i samråd med organisationssekreteraren layoutats. - Kårbladet i Vertex: Under vecka 4 kommer nästa nummer av Vertex ut där US i vanlig ordning har den stående annonsen Kårbladet. I denna annons kommer. Vårens medlemsvärvarkampanj att synas tillsammans med en annons för kampanjen Du har rätt och information från projektet Seriekrock. - Beställt tryckmaterial: Inför vårens medlemsvärvning har nytt tryckmaterial beställts. US fortsätter med budskapet Kårmedlemmar har ett roligare studentliv i en ny affisch samt på sektionsprofilerade t-shirts. Ett monterbord och tio nydesignade hoodies har även beställts för att användas av US centralt. - Studentdagar: Under veckorna 3 och 4 genomförs US nya studentdagar som en del av strategin för att effektivisera medlemsrekryteringen i samband med terminsstart. Inför studentdagarna har en informationsinsats genomförts bestående av information via studenternas scheman, en affischering, utskick via mail och SMS-utskick. Arbetet inför studentdagarna har även bestått av att göra upp avtal med rabattgivare till ett exklusivt rabatthäfte samt andra sponsorer av dagen t.ex. Whitelines, Malmö Aviation och Coop Konsum Ålidhem. Vid studentdagarna närvarar US tillsammans med kårsektioner, kårföreningar, universitetets studievägledning samt studenthälsan Sidan 3 av 4

9 Information Kårordförande Arbetsmarknad- och externa relationer - Headhunt: Försäljning av monterplatser har påbörjats. Ett eventschema med 5 events fram till mässdagarna i april har schemalagts. Näraliggande events är: Politisk debatt 27 januari: Har din utbildning ett värde? De politiska studentföreningarna debatterar arbetslöshet efter högskoleexamen. Moderator: Mats Olofsson, debattredaktör på Västerbottenskuriren. Speed-dating 14 februari Social kompetens leder till karriär Studenter bjuds in till en trevlig speed-datingkväll på alla hjärtans dag. Eventet hålls på en av studentpubarna med tilltugg och sociala aktiviteter. Styrgruppen har godkänt den satta budgeten. Budgeten ger en vinst på kr som ska gå till en Headhunt-pott för framtida arbetsmarknadsarrangemang. - Studentkommunen - Arbeta i Umeåregionen: Samarbetet mellan US, NTK, Ens och Näringslivsservice fortsätter. Det första eventet i projektet Räkmacka blir av den 22 februari, då företag från Skogstekniskt kluster kommer att närvara. Företagen är: Indexator, Cranab, Komatsu, Vimek, Oryx och Olofsfors. Under dagen kommer studenterna utifrån sitt kompetensområde få föreläsningar från personer från företagen där man kommer berätta om det rekryteringsbehov som finns samt vad en eventuell anställning skulle innebära. För studenter från s upptagningsområde så är den 22 februari relevant för studenter från handelshögskolan och personalvetarutbildningen. Specifika studentgrupper från Skogshögskolan kommer också bjudas in till dagen. Arbetsgruppen har beslutat att den 22 februari kommer ha 70 platser, varav 30 av dessa tilldelas studenterna i US upptagningsområde. Rekrytering av studenter till dagen kommer att ske med hjälp av utvalda studentinformatörer som arvoderas av näringslivsservice för att bjuda in och garantera att det bestämde antalet studenter kommer till dagen. Vidare under våren så kommer arbetsgruppen att arrangera ytterligare två företagsdagar, en mediainspirerad dag och en kemi- och biologiinspirerad dag. - Nya samarbeten med externa relationer: Sedan senaste KS har kåren slutit avtal med Whitelines, Medley och Academic work. Samtliga avtal är kortsiktiga, men förhandlingar med Whitelines och Medley pågår om långsiktiga samarbeten Sidan 4 av 4

10 Mikaela Peltz Studiesocialt ansvarig BESKRIVNING AV DET STUDIESOCIALA NÄTVERKET: STUDSOC StudSoc skapades för att det fanns ett behov för de studiesocialt ansvariga vid de tre kårerna att utbyta information, träffas mer formellt för att skapa en djupare kontakt och förståelse för varandras olika kårverksamheter samt för att underlätta samarbete kårerna emellan. När nätverket skapades var det de tre studiesocialt ansvariga vid kårerna, Umeå naturvetaroch teknologkår samt Umeå medicinska studentkår samt studiesocialt ansvariga vid de olika kårsektionerna som blev inbjudna att delta. I StudSoc fungerade s organisationssekreterare som sekreterare samt att den centrala utbildningsbevakaren hade en ständig inbjudan för att kunna vara en länk till det motsvarande nätverket för utbildningsbevakarna. Deltagandegraden bland kårsektionerna varierade och vissa kårsektioner var mer aktiva än andra. Nätverket hade som syfte att driva studiesociala frågor som var kårövergripande, vilket oftast är fallet när det kommer till detta område inom kårernas verksamhet. Det var allt från arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet, genusfrågor, tillgänglighet och likabehandling. Under verksamhetsåret 2010/2011 var tanken att StudSoc skulle utvecklas till att även inkludera studiesocialt aktiva inom kårföreningarna. Dessvärre stannade denna utveckling upp och deltagandet i StudSoc avtog allt mer. Detta medförde att det vid varje möte kom en deltagare förutom samordnaren (studiesocialt ansvarig vid ), centrala utbildningsbevakaren samt sekreteraren. Nätverket kunde därmed inte ta fram någon som helst verksamhetsplan för året, bedriva ett aktivt påverkansbete eller utvecklas. Detta medförde att samordnaren beslutade, tillsammans med övriga studiesocialt ansvariga vid de övriga kårerna, att StudSoc skulle modifieras och slimmas ned för att effektiviseras under en period, för att under våren 2011 byggas upp igen och inkludera övriga studiesociala vid kårsektioner och kårföreningar. StudSoc har sedan november 2010 enbart bestått av de tre studiesocialt ansvariga vid de tre kårerna. Dessa har beslutat att under resterande verksamhetsår granska universitetets likabehandlingsplaner, centralt och lokalt. Detta arbete har påbörjats och tagits med till Arbetsmiljökommittén (AMK) som är den instans på universitetet som ansvarar för likabehandlingsarbetet. Vid nästa AMK möte skall frågan återigen lyftas. På grund av att den samordnande studiesocialt ansvariga begärt avsluta sitt förtroendeuppdrag vid i januari 2011 medför det att StudSoc enbart har två ledamöter kvar. Arbetet med att omforma StudSoc var samordnarens ansvar, vilket nu kommer avstanna eftersom det kan anses allt för tidskrävande att fortsätta driva ett nätverk med enbart två ledamöter. Därför kommer StudSoc att bli ett vilande nätverk med förhoppning att det återupptas under verksamhetsåret 2011/2012. Umeå den 12 januari Mikaela Peltz Vice ordförande & Studiesocialt ansvarig 10/11 Umeå Studentkår Sidan 1 av 1

11 Kårordförande Interpellationssvar SVAR PÅ INTERPELLATION I HYRESFRÅGAN - Stödjer Umeå Studentkår att AB Bostaden tillämpar självfinansieringsprincipen? anser att det inte är vår sak att avgöra vilken finansieringsprincip ett kommunalägt företag ska använda. Vi konstaterar samtidigt att det finns olika varianter gällande finansiering av framtida bostäder, men att alla dessa har en gemensam nämnare, i slutändan är det hyresgästerna som kollektiv som får betala. - Vad gör Umeå Studentkår för att pressa AB Bostaden att sänka hyresnivåerna? har ett vidare uppdragsområde än så när det gäller studenternas ekonomiska situation. Det har också skett förändringar från den 1 januari 2011 när det gäller hyreslagstiftningen. Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande istället för hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen. För Umeås del innebär detta att det inte längre är AB Bostaden som är normerande när det gäller hyressättningen utan den samlade förhandlingen med samtliga parter såväl privata som kommunala. Då det är hyresgästföreningen som förhandlar med AB Bostaden är det främst deras uppgift att värna låga hyresnivåer. Det är i dagsläget inte aktuellt för att rikta den typen av krav gentemot ett enskilt bolag Sidan 1 av 2

12 Kårordförande Interpellationssvar SVAR PÅ INTERPELLATION OM UMEÅ STUDENTKÅRS ANTIRASISTISKA ARBETE - Vilka åtgärder planerar Umeå Studentkår att vidta för att förebygga att rasistiska och invandrarfientliga värderingar får fäste bland Umeås studenter? Detta är ett prioriterat område ibland annat studentfallsskrivelsen under benämningen internationell utbildningsmiljö. Det kommer att tillsättas en grupp med ledning av international office som till en början kommer att fokusera på problematiken med plagiat. Detta då det visat sig att det på vissa utbildningar finns problem med plagiat bland studenter från tredje land. Detta i sin tur gör att vissa studenter inte vill delta i grupparbeten där personer med sådant ursprung ingår. - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra ett eller flera antirasistiska arrangemang riktade mot rasistiska och invandrarfientliga värderingar under vårterminen 2011? Antirasism är något som genomsyrar hela s arbete. Vi har dock inte för avsikt att genomföra några sådana arrangemang med endast denna fokus under vårterminen Under höstterminen 2010 genomfördes ett veckolångt jämlikhetsprojekt med titeln Jämlikt Lika jämt? Detta anordnades bland annat i syfte att skapa debatt och diskussion om bland annat rasism och främlingsfientlighet. Då vi under vårterminen 2011 kommer att sakna studiesocialt ansvarig kommer inte några specifika åtaganden gällande antirasistiskt arbete att vidtas. Skulle det finnas ideella krafter med en vilja att arbeta med ett sådant arrangemang är detta något som Umeå studentkår självklart skulle stötta. Detta kräver dock först en dialog med samtliga parter där vi har en samsyn gällande arrangemanget. - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra sådana antirasistiska arrangemang i samarbete med, exempelvis, lokala fackföreningar och andra studentkårer i Umeå och på andra orter? Skulle det finnas ideella krafter med en vilja att arbeta med ett sådant arrangemang är detta något som självklart skulle stötta. Detta kräver dock först en dialog med samtliga parter där vi har en samsyn gällande arrangemanget Sidan 2 av 2

13 Interpellation i hyresfrågan Orimligt höga hyror är en stor del i studenters utsatta ekonomiska situation. Sedan början på 1990-talet har hyrorna ökat 63 % mer än den allmänna prisnivån. Detta då en rad statliga stöd till hyresboende tagits bort. År 2007 avskaffade Reinfeldt-regeringen de statliga investeringsstöden till byggandet av hyres- och studentlägenheter, vilket dramatiskt ökat kostnaderna för nybyggda lägenheter. Ett annat skäl till de höga hyrorna är att AB Bostaden i Umeå tillämpar något som kallas för självfinansieringsprincipen. Detta innebär att Bostaden medvetet tar ut höga hyror för att gå med stora överskott. Dessa överskott används sedan för att undvika att ta lån för att finansiera bygget av nya lägenheter. Traditionellt har bostadsbolagen lånat pengar för att bygga nya bostäder. Dessa lån har sedan betalats tillbaka under de decennier som bostäderna använts. På så sätt har alla hyresgäster som genom åren bor i lägenheterna gemensamt betalat av byggkostnaden. När AB Bostaden istället finansierar nya lägenheter med egna pengar uppstår en orimlig situation. Dagens hyresgäster tvingas dels att betala hyra för att täcka byggkostnaden för sin egen lägenhet. Dessutom tvingas dagens hyresgäster stå för kostnaden för lägenheter som människor kommer att bo i under tiotals år framöver. Detta är en fullständigt orimlig extra bestraffning av boende i hyreslägenheter. Under femårsperioden har AB Bostaden i Umeå haft ett sammanlagt överskott på 576 miljoner kronor. Bara under år 2009 hade Bostaden ett resultat efter finansnetto på 161 miljoner kronor. Beräknat enligt Bostadens egna beräkningsmodell skulle en hyressänkning på 10 % kosta ca 84 miljoner kronor per år. Mot bakgrund av detta undrar vi: - Stödjer Umeå Studentkår att AB Bostaden tillämpar självfinansieringsprincipen? - Vad gör Umeå Studentkår för att pressa AB Bostaden att sänka hyresnivåerna? Davis Kaza Rättvisepartiet Socialisterna Enhet

14 Interpellation om Umeå Studentkårs antirasistiska arbete Framgångarna för Sverigedemokraterna (SD) är skrämmande. SD fick röster (5,7 %) i riksdagsvalet. Dessutom tog partiet plats i 245 av 290 kommunfullmäktigeförsamlingar och 15 landsting. De kommande åren kommer SD att kunna kassera in 300 miljoner kronor i partistöd. SD:s framgångar riskerar att skapa ett hårdare samhällsklimat. Trots att SD inte lyckades ta ett enda mandat i någon Västerbottens-kommun har antalet insändare som uttrycker invandrarfientliga åsikter, eller sympati för SD, ökat betydligt på lokaltidningarnas insändarsidor. SD:s framgångar skapar även en grogrund för våldsinriktade nazistgrupper att värva nya medlemmar ur. Tidigare genom åren har Umeå Studentkår spelat en aktiv roll i att bekämpa rasism och nazism. År 1999 arrangerade kåren en demonstration med deltagare när Karolina Matti anordnade en föreläsning med en nynazist på campus. Vi undrar: - Vilka åtgärder planerar Umeå Studentkår att vidta för att förebygga att rasistiska och invandrarfientliga värderingar får fäste bland Umeås studenter? - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra ett eller flera antirasistiska arrangemang riktade mot rasistiska och invandrarfientliga värderingar under vårterminen 2011? - Är Umeå Studentkår beredd att genomföra sådana antirasistiska arrangemang i samarbete med, exempelvis, lokala fackföreningar och andra studentkårer i Umeå och på andra orter? Davis Kaza Rättvisepartiet Socialisterna Enhet

15 Beslut Ordförande Förändring av tjänster vid Med anledning av kårobligatoriets avskaffande har vi under verksamhetsåret haft en hel del förändrade arbetsuppgifter. Större fokus har lags vid medlemsrekrytering och strategiskt tänkande kring kommunikation med medlemmarna. Detta har inneburit att personal och förtroendevalda, till viss del, tvingats frångå sina ordinarie arbetsuppgifter. Utifrån detta har presidiet diskuterat kring vilka förändringar som bör göras och konstaterat följande behov: - Effektivitet och tydlighet vad gäller personalens arbetsuppgifter - En stabil kompetens över tid i organisationen kring informations- och marknadsföringsfrågor - Kontinuitet och tydlighet i kontakt med kårsektioner och kårföreningar - Minska risken för att kårens kärnverksamhet försvagas Presidiet har, mot detta som bakgrund, resonerat kring förändringar i personalens sammansättning, roller och arbetsuppgifter. I dagsläget har vi en förtroendevald informationsansvarig som arbetar i nära samarbete med marknadskoordinator/systemadministratör samt organisationssekreterare. Samarbetet består till stor del av att planera och genomföra informationsverksamheten såväl mot medlemmar som presumtiva medlemmar. För de tre inblandade personerna, vad gäller information och marknadsföring, blir arbetet både svårstyrt och omständigt. Förvisso berörs informationsverksamheten i organisationssekreterarens arbetsbeskrivning, men inte i den omfattning som det ökade behovet inneburit kombinerat med att marknadskoordinatorns tjänst endast omfattar 35 % för. Det är idag en otydlig arbetsfördelning mellan de personer som arbetar med informationsverksamheten vilket till viss del orsakar överlappning och ineffektivitet. Den nya frivilliga studentkåren ställer helt nya krav på informationsarbetet. De krav som kommer ställas på en förtroendevald informationsansvarig i framtiden kommer i och med detta bli så pass omfattande att de inte är möjliga att uppnå för en person som kommer ny in i organisationen. För att i framtiden fortsätta vara den starka studentrösten vid Umeå universitet krävs att samtliga tjänstemän och förtroendevalda får vara starka på sina respektive områden. Då är det av stor vikt att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Presidiet anser att en stor del av denna problematik skulle lösas genom att koncentrera informations- och kommunikationsverksamheten till en person. Det är viktigt att möjliggöra kontinuitet samt bygga upp en stark kompetens för att långsiktigt bedriva strategiskt informationsarbete inom ramarna för en demokratisk organisation som bygger på ideellt engagemang. Det är presidiets bedömning att kontinuitet inte kan uppnås i informationsverksamheten så länge det operativa arbetet till största del utförs av en förtroendevald person. En mer koncentrerad ansvarsfördelning inom informationsområdet bör medföra ett ökat ideellt engagemang hos kårsektioner och kårföreningar Sidan 1 av 2

16 Beslut Ordförande I dagsläget har en personalsammansättning enligt följande: Lars G. Bokeskog Kansli- och ekonomichef 100 % Veikko Karjalainen Kamrer 100 % Stefan Brattlöf Organisationssekreterare 100 % Ulrika Hoffrén Kanslist 100 % Tommy Bäckström Vaktmästare 50 % Henrik Bjelkstål Marknadskoordinator 35 % Systemadministratör 15 % Personalsammansättning i enlighet med presidiets förslag: Lars G. Bokeskog Kansli- och ekonomichef 100 % Veikko Karjalainen Kamrer 100 % Stefan Brattlöf Organisationssekreterare 100 % Ulrika Hoffrén Kanslist 100 % Tommy Bäckström Vaktmästare 50 % Henrik Bjelkstål Informationssekreterare % Med anledning av ovanstående föreslår presidiet kårstyrelsen: Att utöka tjänsten som marknadskoordinator till informationssekreterare om 100 % från och med Att uppdra presidiet att utforma en arbetsbeskrivning för tjänsten som informationssekreterare och som konsekvens till viss del omarbeta arbetsbeskrivningen för organisationssekreteraren Sidan 2 av 2

17 Beslut Kårordförande REVIDERINGAR I UMEÅ STUDENTKÅRS BUDGET Budgetpost 6019 SFS Fullmäktige Justeras upp med kr från kr till kr i syfte att kunna arvodera en delegationsledare på 10 % under perioden Budgetpost 5050 Arvode presidium 4st Justeras ner med kr från kr till till följd av att studiesocialt ansvarig avslutat sitt förtroendeuppdrag och två arvoderingar på 10 % har införts under perioden Den ena avser en arvodering som projektledare för Seriekrock och den andra arvoderingen har till syfte att bedriva projekt kring studenter med barn. Budgetpost 5016 Löner Lämnas oförändrad på kr. Då nuvarande Marknadskoordinator tillika Systemadministratör med en tjänst på 50 % varit tjänstledig under perioden så motsvarar det kostnadshöjningen för tjänsten Informationssekreterare under juni månad. Detta sker samtidigt som tjänsten som marknadskoordinator och systemadministratör på 50 % upphör från och med Förslag till beslut: Att föreslå kårfullmäktige att revidera budgeten i enlighet med kårstyrelsens förslag Sidan 1 av 1

18 Beslut Katarina Nilsson Central utbildningsbevakare FÖRÄNDRING AV TILLSÄTTNING AV CENTRAL UTBILDNINGSBEVAKARE VID UMEÅ STUDENTKÅR I dagsläget sker tillsättningen av förtroendeuppdraget som central utbildningsbevakare av ledamöterna i kårfullmäktige efter förslag av de representerade kårpartierna. Utbildningsbevakning är ett av kårens viktigaste uppdrag och innebär att verka för att utbildningen på Umeå universitet håller en fortsatt hög kvalitet. Samarbetet mellan utbildningsbevakarna vid sker till stor del i samarbetsorganet grundutbildningsbevakarrådet, GutBev, där den centrala utbildningsbevakaren agerar ordförande och sammankallande. Även de två andra kårernas utbildningsbevakare är representerade där. GutBev-samarbetet är centralt för en effektiv och stark utbildningsbevakning. Sektionsutbildningsbevakarna är tillsatta av sektionsstyrelserna och arbetar på deras uppdrag. Det är i dagsläget fem arvoderade sektionsutbildningsbevakare, två arbetar mot samhällsvetenskapliga fakulteten, två mot Umeå School of Education och en mot humanistiska fakulteten. Tillsättandet av utbildningsbevakare sker i juli och januari, detta för att säkerställa kontinuitet. Ovanstående arbetsuppgifter kräver att den centrala utbildningsbevakaren har en god insikt i hur sektioner och fakulteter/motsvarande fungerar. I och med att uppdraget ställer höga krav på kompetens inom det studenträttsliga området, rutiner kring GutBev samt aktuella frågor blir det också viktigt med en tydlighet vad gäller förväntningar från kårstyrelsen. Det är av stor vikt att den centrala utbildningsbevakaren vet vad uppdraget innebär innan tillsättning. Följande områden har identifierats av kårpresidiet som väsentliga för en fortsatt stark utbildningsbevakning: - En tydlig arbetsbeskrivning för den centrala utbildningsbevakaren - Ett starkt förtroende hos kårsektionerna och de andra kårerna för den centrala utbildningsbevakarens kompetens Mot detta som bakgrund vill kårpresidiet föreslå en alternativ tillsättning av den centrala utbildningsbevakaren. Kårpresidiet föreslår att den centrala utbildningsbevakaren valbereds inför konstituerande kårfullmäktige i maj. Alla sektioner får i uppdrag att välja en person till valberedningen, samtliga sektioner innehar en röst. Valberedningens uppgifter innebär att utlysa förtroendeuppdraget, intervjua nominerade/sökande samt föreslå för kårfullmäktige en kandidat till posten central utbildningsbevakare. Den centrala utbildningsbevakaren blir tillsatt av kårfullmäktige och är inadjungerad på samtliga kårfullmäktige- och kårstyrelsesammanträden med yttranderätt. Det är viktigt att poängtera att den centrala utbildningsbevakaren inte är tjänsteman, utan en förtroendevald student på ett år. Uppdraget innebär att personen i fråga har en förmåga att relatera till att vara student Sidan 1 av 2

19 Beslut Katarina Nilsson Central utbildningsbevakare Förslag till beslut: Att förslå kårfullmäktige att tillsätta en valberedning bestående av representanter från samtliga sektioner, som får i uppdrag att föreslå kandidat till central utbildningsbevakare på konstituerande Att föreslå kårfullmäktige att uppdra till presidiet att utforma en arbetsbeskrivning för central utbildningsbevakare samt valberedningen Sidan 2 av 2

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2010-12-15

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Zakarias Pante Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.5 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Box 7652 907 13 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Kårfullmäktige nr.4 10/11 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum: Tid: Plats: Noteringar: 2011-02-09 15.15 S311, plan 3 i Samhällsvetarhuset

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 12/13 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum:

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2012-12-05 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Oktober Nominering: Ulrika Haake som inspektor för Umeå studentkår Val:

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Befattningar vid Umeå studentkår. Kontaktlista

Befattningar vid Umeå studentkår. Kontaktlista Befattningar vid Följande är en sammanfattning av de arbetsbeskrivningar som gäller för tjänstemännen vid Umeå studentkår. Underlaget är till för att förenkla och underlätta för förtroendevalda att veta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder...

Övergripande... 2. Deltagande och studentinflytande... 5. Information... 6. Arbetsmarknad... 8. Externa relationer... 9. Bostäder... 2011/2012 en beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.2 10/11 : Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Datum: 2010-09-22

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Det är inte ideologier som styr på kåren

Det är inte ideologier som styr på kåren Styrelsen. Mikaela Peltz, Zakarias Pante och Katarina Nilsson representerar Socialdemokraterna, Moderaterna och Pedagogerna. Det är inte ideologier som styr på kåren Medier och politiker på riksnivå har

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande

Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Avveckling av den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande Våren 2014 tar Kårfullmäktige (FUM) ett beslut om att avveckla den arvoderade posten Arbetsmarknadsordförande (Armu-ordf) genom att bifalla

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 4 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-09-04 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011/2012 Verksamhetsledning Ett år efter kårobligatoriets avskaffande står fortfarande stark i det studentfackliga arbetet men många utmaningar finns ändå inför det nya verksamhetsåret.

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06

Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Yrkande avseende punkt B3, Kårstyrelsens sammanträde 2013-02-06 Jag som yrkar är: Fanny Eriksson, kårordförande Kårstyrelsen har ännu ej fått slutgiltig information om det antal mandat och delegater Umeå

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 9 13/14 Datum: 2014-02-17 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-9 FORMALIA F13-9.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Stadgar för Umeå studentkår

Stadgar för Umeå studentkår Stadgar för Umeå studentkår - 1 - Innehåll Stadgar för Umeå studentkår... 1 Kapitel 1 Ändamål och verksamhetsområde... 4 Kapitel 2 Medlemskap och stödmedlemskap... 4 Stödmedlemskap... 4 Utträde... 4 Kapitel

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Teknologkårens instruktionssamling

Teknologkårens instruktionssamling Fastställd av KS 2012-09-21 Teknologkårens instruktionssamling 1. Utskott & arbetsgrupper 1. Arbetsmarknadsutskottet 2. Informationsutskottet 3. Studieutskottet 4. Utbildningsutskottet 5. Förvaltningsutskottet

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6. Kårfullmäktige... 7. Inspektor... 8. Revisorer... 8. Universitetsstyrelsen...

Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6. Kårfullmäktige... 7. Inspektor... 8. Revisorer... 8. Universitetsstyrelsen... Verksamhetsberättelse 2007/2008 Inledning... 5 Umeå studentkårs styrelse verksamhetsåret 2007/2008... 6 Förtroendevalda... 7 Kårfullmäktige... 7 Inspektor... 8 Revisorer... 8 Universitetsstyrelsen... 8

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer