Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011"

Transkript

1 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan 9 A Bok- och biblioteksväsen 10 B Allmänt och blandat 10 C Religion 11 D Filosofi och psykologi 11 E Uppfostran och undervisning 12 F Språkvetenskap 12 G Litteraturvetenskap 13 H Skönlitteratur på svenska 14 H Skönlitteratur på skolspråk 15 H Skönlitteratur på invandrarspråk 15 I Konst musik teater och film 16 J Arkeologi 16 K Historia 17 L Genealogi 17 M Etnologi och folklivsskildring 18 N Geografi 18 O Samhälls- och rättsvetenskap 19 P Teknik 19 Q Ekonomi och näringsväsen 20 R Idrott lek och spel 20 S Militärväsen 21 T Matematik 21 U Naturvetenskap 22 V Medicin 22 X Musikalier 23 Y Musikinspelningar m.m. 23 Barn- och ungdomsavdelningen 24 Bokbussen 25 Bor 26 Bredaryd 27 Forsheda 28 Rydaholm 29 Vråen 30 2

3 Inledning Medieplanen ska vara ett hjälpmedel i arbetet med att hålla ett bra, relevant och aktuellt mediebestånd på biblioteket. Medieplanen upprättades första gången 2002, reviderades 2005 och 2011, och ska sedan revideras kontinuerligt vart 5:e år. Medieplanen ska, förutom en omvärldsbeskrivning, innehålla en beskrivning av dagsläget när det gäller media, d.v.s. hur många böcker och andra media det finns, hur många köps in under ett år, hur många gallras ut, hur många lånas ut samt hur beståndet används (hur många gånger en bok lånas ut under ett år). Det ska också finnas en redogörelse för de mål som finns för mediebeståndet i framtiden samt hur man ska nå dit. Värnamo biblioteksorganisation består av ett huvudbibliotek (HB), en stadsdelsfilial (Vråen), fyra filialer (Bredaryd, Bor, Forsheda och Rydaholm) samt en bokbuss. För huvudbiblioteket gäller att alla bibliotekarier har fått ämnesansvar, vilket innebär att man ansvarar för mediebeståndet inom ett eller flera ämnen. Planen redovisar därför varje ämnesavdelning för sig. Alla enheter gör sin egen medieplan med en mindre omvärldsbeskrivning. Med i planen finns dessutom några grundläggande dokument framtagna inom kulturförvaltningen. Andra dokument som kan vara relevanta i sammanhanget kan hämtas från annat håll: * Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun * Biblioteksplan för Värnamo kommun * Fjärrlån - rutiner * Regional medieförsörjningsplan för biblioteken i Jönköpings län (finns att läsa på Jönköpings länsbiblioteks webbsida) 3

4 Omvärldsbeskrivning Värnamo kommun ligger i Jönköpings län, och är ca 1380 km2 stort. Andelen tillverkningsindustri är större än i Riket, och hela regionen är ju känd för sina många småföretag. Utbildningsnivån är lägre än i Riket, men det skall beaktas att många studerar på distans och att många som studerar och är skrivna på annat håll ändå anlitar Värnamo bibliotek, vilket påverkar behovet av media. Antal utlån på biblioteken i kommunen totalt under 2010 var , vilket ger 8,1 utlån per invånare. Befolkning Tätorter 2009 Värnamo Bredaryd 1417 Forsheda 1455 Bor 1273 Rydaholm 1539 Horda 366 Hånger 360 Kärda 334 Lanna 341 Tånnö 189 Åminne 189 Landsbygd 6674 Totalt Invandrare Värnamo kommun kännetecknas av mångfald. Bland invånarna finns 50 olika nationaliteter och cirka 18 % av kommunens befolkning har utländsk härkomst. De största invandrargrupperna i Värnamo kommun kommer från forna Jugoslavien, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Norge, Nederländerna, Vietnam, Thailand och Chile. Begreppet invandrare inkluderar både de som är födda utomlands och de som har utländskt medborgarskap Utbildningsnivå Procentuell fördelning 2009 Utbildningsnivå Värnamo kommun Riket män kvinnor totalt män kvinnor totalt Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Uppgift saknas Avser år 4

5 Förvärvsarbetande efter näringsgren 2008 Näringsgren Antal % % Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Totalt Institutioner för vård och omsorg Äldre- och handikappomsorg Särskilt boende, antal lgh 511 Gruppbostäder, antal personer 134 Daglig verksamhet, antal personer 113 Barnomsorg Antal barn Förskola 1414 Familjedaghem 31 Skolfritids/fritidshem 1251 Enskild barnomsorg 268 Undervisning Grundskola Antal elever Förskoleklass 366 Årskurs Årskurs Årskurs Friskolor 160 Totalt årskurs Antal elever Undervisning Gymnasieskola Finnvedens gymnasium 1278 Övriga gymnasieskolor 371 Särskola inkl särvux 75 Komvux 461 Kulturskolan

6 Kvalitets- och urvalskriterier Biblioteket ska eftersträva ett aktuellt, attraktivt, användbart och aktivt mediebestånd. Biblioteket köper in böcker, tidskrifter och tidningar, talböcker, ljudböcker, musik, DVD (instruktionsvideo, musikvideo, spel- och barnfilmer), multimedia (bok-och-daisy, språkkurser m.m) tv-spel och andra medier för utlån till allmänheten och för referensbruk. Biblioteket prenumererar även på databaser, e-böcker/e-ljudböcker och hyr en mediejukebox. Utbudet på mediemarknaden är så stort att biblioteket absolut inte kan och skall köpa allt, utan ett urval måste göras. Biblioteken i Värnamo kommun skall ses som en helhet för vilken följande urvalskriterier skall gälla och i möjligaste mån tillämpas på alla olika medier: Det som köps in skall vara av god kvalitet litterärt, språkligt, pedagogiskt, musikaliskt eller på annat sätt. Särskild omsorg skall härvid ägnas inköp av medier för barn och ungdom. Biblioteket tar avstånd från alla medier som spekulerar i våld, fördomar och verklighetsförfalskning. Det skall finnas ett representativt urval av skönlitteratur, svensk och översatt, äldre och nyare, enklare och mer avancerad. Facklitteraturen skall omfatta alla ämnesområden, såvitt möjligt både med grundläggande och mer avancerade verk. Vägledande vid urvalet skall vara innehållets saklighet och att kontroversiella frågor belyses från olika håll. Bibliotekets lokalsamling skall vara så komplett som möjligt och medier skall därför anskaffas både för utlåning och som referensexemplar. Biblioteket skall ha ett aktivt mediebestånd, som används så mycket som möjligt. Därför skall hänsyn tas till efterfrågan, och inköpsförslag från brukarna skall beaktas. Tidskrifter kompletterar bokbeståndet, framförallt med aktuellt material. Dagstidningarna skall i möjligaste mån representera olika delar av Sverige och olika politiska riktningar. Biblioteket skall noga följa utvecklingen av elektroniska tidskrifter och annan digital information som kompletterar de äldre medierna. Biblioteket skall ha ett bestånd av böcker, tidningar och andra medier på de invandrarspråk som talas i Värnamo kommun samt på de stora skolspråken. Härutöver skall biblioteket samarbeta med andra bibliotek, i första hand länsbiblioteket och Internationella biblioteket. Stadsbiblioteket skall ha det mest kompletta beståndet, medan filialerna kan profilera sig i enlighet med de intressen som är rådande på orten. Alla bibliotek skall dock ha ett bra urval av barnböcker. 6

7 Inköp Biblioteket ska följa de riktlinjer för upphandling som finns i kommunen. Vid köp av reserverade medier är det viktigt att vi eftersträvar så snabb leverans som möjligt. Inköp - fjärrlån Medier (i första hand tryckta medier) som biblioteket inte självt äger kan fjärrlånas enligt gällande riktlinjer t.ex. de regionala medieförsörjningsplaner som finns i länet. Vid beställningar av fjärrlån skall i första hand alltid inköp övervägas, om boken finns på marknaden. En rutinbeskrivning för arbetet med fjärrlån har utarbetats. Värnamo bibliotek köper in kurslitteratur (=läromedel för grundläggande utbildning från grundskole- till universitetsnivå) om medierna anses kunna användas även av en intresserad allmänhet. Kurslitteratur kan fjärrlånas från andra folkbibliotek. Däremot kan grundläggande kurslitteratur i princip inte fjärrlånas från universitets- och högskolebibliotek. Gränsen mellan kurslitteratur och annan litteratur är ofta otydlig, och Värnamo bibliotek försöker ge sina låntagare så god service som möjligt även i detta sammanhang. Gallring Gallring skall ses som en integrerad del i medieplaneringen, och har lika stor betydelse som inköpen för att skapa ett attraktivt, användbart, aktuellt och aktivt bokbestånd. Gallring skall ske regelbundet. Eftersom Värnamo är ett kommunbibliotek har vi inte samma krav på oss att bevara böcker som t.ex. ett länsbibliotek har. Det vi saknar, eller har gallrat bort, kan fjärrlånas t.ex. via Jönköping. Lokalsamlingen skall dock bevaras, och bli så komplett som möjligt. Filialerna har inte samma krav som huvudbiblioteket att spara. Gallringskriterier: Föråldrat eller missvisande innehåll. Ny bok /upplaga eller aktuellare material i annan form, finns i ämnet. Trivial och ej av intresse. Sliten, ofräsch eller trasig. Lite utlånad/ej utlånad på länge. Dubbletter. Till hjälp för att gallra: Ämneskunskap är denna bok bra, finns annat, bättre, nyare, i ämnet? Yrkesprofession erfarenhet, vana att bedöma och kategorisera litteratur. Statistik vilka böcker lånas sällan ut/har inte varit utlånade på länge. 7

8 Öppet magasin Till Öppet magasin lokaliseras böcker som inte längre platsar i öppen hylla, men som vi ändå vill ha kvar. Det bör i första hand gälla böcker som inte går att köpa längre. Några exempel: Böcker som är slitna och fula, men som fortfarande läses och efterfrågas (Ulf Lundell, Alice Lyttkens, fackböcker i speciella ämnen som t.ex. knyppling). Böcker som lånas mycket sällan, men som vi vill ha kvar (klassiker som Zola, Turgenjev, Ibsen) Böcker som kan få en renässans. Nyare klassiker som Lo-Johansson, Siwertz, Böll, Sandemose. Böcker som det finns ett lokalt intresse för och som vi tror att det kan vara svårt att fjärrlåna (Harry Sjöman och liknande). Lite mindre aktuell facklitteratur som dock fortfarande har ett läsvärde, bl.a. på avd C, K, L, M. Bildverk (om natur, konst, länder) och andra vackra böcker som inte är så aktuella längre. Böcker som, utan att tillhöra Hembygdssamlingen, kan vara av intresse för släkt- och lokalforskarna. Magasinera inte äldre upplagor av fackböcker som förväntas innehålla inaktuella uppgifter. debattböcker som tiden har gått ifrån om inte författaren i övrigt har ett bestående värde. underhållningslitteratur av mindre kända eller helt bortglömda författare det är väldigt sällan som sådana böcker får en renässans! Allmän regel: Om en bok är mogen för att tas bort ur öppna hyllan, så är förstahandsalternativet gallring! Magasinera endast om det finns skäl enligt ovan. Även magasinet måsta gallras, på samma sätt som öppna hyllor. 8

9 Huvudbibliotekets (HB) medieplan Av kommunens invånare bor i Värnamo tätort. Lägger man till dem som bor på landsbygden kring staden (och undantar de områden som betjänas av filialer eller bokbuss) får man som underlag för HB och Vråenbiblioteket ca invånare. Allmänt vet vi att det på Vråen bor många barnfamiljer (därav många invandrarfamiljer), men också rätt många pensionärer. Många använder båda biblioteken. Viktiga för planeringen är de institutioner som finns i området och som biblioteket samarbetar med/ger service till: förskolor och fritidshem, skolor, fritidsgårdar, äldreboende osv. I Värnamo stad finns fyra rektorsområden: Apladals-, Enehags-, Gröndals- och Mossleområdet. Det finns sammanlagt 34 förskolor och fritidshem, av vilka 7 anlitar Vråenbiblioteket och övriga stadsbiblioteket. Det finns två grundskolor åk 6-9 med egen bibliotekarie och fyra grundskolor 1-5 med lärarbibliotekarier. Grundskolorna får service från Skolservice, men anlitar också folkbiblioteken mycket. Särskolan finns integrerad på flera av skolenheterna. Finnvedens Utbildningscentrum består av Finnvedens Gymnasium (med integrerad särskola), Kommunal vuxenutbildning och Högskolan på hemmaplan. Naturbruksgymnasiet drivs av landstinget och är integrerat med Stora Segerstadskolan i Reftele. Gymnasieskolorna har egna bibliotek med hel- eller deltidsbibliotekarier, men utbildningarna påverkar också i hög grad folkbibliotekets verksamhet, särskilt stadsbibliotekets. Ett lärcentrum finns på stadsbiblioteket. Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i musik, dans, drama och bild. Värnamo Folkhögskola drivs av landstinget och erbjuder bl.a. fritidsledarutbildning och textilakademi. Det finns även friskolor i kommunen. Socialförvaltningen har delat in äldre- och handikappomsorgen i Värnamo stad i sex områden. I varje område finns både vårdbostäder/servicehus och hemtjänst. Omvärldsbeskrivningen visar att befolkningen i Värnamo har en något lägre utbildningsnivå än i Riket, men också att det finns många skolor och andra former av utbildning för livslångt lärande. I en expansiv kommun som Värnamo är det viktigt att biblioteket stödjer alla former för kompetensutveckling. Fack- och skönlitteratur (och andra medier), huvudsakligen på svenska, skall anskaffas i enlighet med de principdokument som finns, men tillräckligt med utrymme skall lämnas för inköp efter förfrågan från låntagarna. Stadsbiblioteket (huvudbiblioteket) skall fungera som lokalt bibliotek för alla som väljer att besöka det, men också som centrum för hela kommunens biblioteksverksamhet och för samarbetet med andra förvaltningar och med omvärlden i övrigt. Biblioteket köper in böcker, tidskrifter och tidningar, talböcker, ljudböcker, musik, DVD (instruktionsvideo, musikvideo, spel- och barnfilmer), multimedia (bok-och-daisy, språkkurser m.m) tv-spel och andra medier för utlån till allmänheten och för referensbruk. Biblioteket prenumererar även på databaser, e-böcker/e-ljudböcker och hyr en mediejukebox. 9

10 Avdelning A Bok- & biblioteksväsen A ,1 1,2 Referens: Filmografi, Författarlexikon Kitab m.fl. Länkar på hemsidan: Svenskt Bibliografiskt lexikon Tidskrifter: Barn & Kultur, Biblis, Ikoner, Svensk Bokhandel Detta är en smal avdelning som ändå används av olika typer av låntagare. Både en stor bredd studenter som behöver böcker om uppsats/rapportskrivande, men också en smalare kategori skrivintresserade som vill fördjupa sig i skrivandet, samt bibliotekspersonal som har intresse av biblioteksrelaterade referensböcker. Målet är att skapa ett fräsch och inbjudande avdelning med aktuellt och efterfrågat bestånd. Avdelning B Allmänt & blandat B ,9 Referens: Här finns gott om olika typer av lexika 10

11 Avdelning C Religion C ,2 1,3 Referens: Bibelutgåvor, handböcker, uppslagsböcker. Länkar på hemsidan: Indiko (gamla kyrkoböcker). Tidskrifter: 7 på Vuxen, 0 på Barn & ungdom. Det finns ett ganska stort bestånd och mycket referensmaterial. Cirkulationstalet är jämförelsevis lågt både på vuxenavdelningen och barnavdelningen och ligger på samma nivå som tidigare år. Underavdelning Cm vuxen visar hög utlåningsstatistik, vilket sannolikt beror på att skoleleverna lånar litteratur till temastudier om olika religioner. För att möta efterfrågan på denna typ av litteratur bör avdelningen vara uppdaterad, ha ett bra urval och helst 2 ex av vissa titlar. Underavdelning Ci bör gallras hårdare. Avdelning D Filosofi & psykologi D ,8 2,1 Referens: Psykologi- och filosfilexikon Tidskrift: PS personlig utveckling och psykologi Utlåningen är relativt hög på vissa underavdelningar. Glädjande nog är intresset för böcker om filosofi ganska stort. Böcker om livsstil, ofta av amerikanskt ursprung, är fortfarande rätt efterfrågade. De har dock ganska kort livslängd och det finns inget bevarandebehov så man kan gallra ganska hårt.. 11

12 Avdelning E Uppfostran & undervisning E ,1 Referens: Ett fåtal, främst termlexikon och information om utlandsstudier Länkar på hemsidan: Skolverket, Högskolan i Jönköping m.fl. Tidskrifter: 1 på Vuxen, 0 på Barn & ungdom. På grund av den ökade efterfrågan på studentlitteratur krävs ett mycket aktuellt bestånd, ofta inköp vid efterfrågan snarare än via listan. Många studenter och HPH:s nystartade lärarutbildning gör att trycket på kurslitteratur är väldigt högt. Ea är den underavdelning som har störst bestånd, men är också den avdelning som har högst cirkulationstal. Avdelning F Språkvetenskap F ,5 1,9 Referens: ordböcker, språklexikon Avdelningens bestånd ska hållas uppdaterat när det gäller den vetenskapliga litteraturen. Böckerna ska vara tilltalande och språkkurserna inte vara för gamla och slitna. På lång sikt skulle språkkurserna kunna förnyas. Idag finns kurser på kassett, videoband och CD-rom. Framöver bör de språkkurser som köps in vara på CD eller CD-rom. När det gäller invandrarspråken är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vilka språk som talas i kommunen så att man kan tillhandahålla medier på dessa språk. De största språken prioriteras. När det gäller språklexikon finns det önskemål om lexikon som inte bara går från svenska till ett annat språk, utan även från det andra språket till svenska. 12

13 Avdelning G Litteraturvetenskap G ,6 0,6 Referens: Litteraturhistoria, såväl svensk som utländsk. Översiktsverk, författarpresentationer. Databaser: Artikelsök, Mediearkivet, Presstext, Alex Online, Länkar finns på hemsidan och Kulturnät Sveriges hemsida Tidskrifter: 5, Lyrikvännen, Parnass, Vi biografier, Vi läser och 10-tal Magasinering och gallring: Avdelningarna behöver gallras om än med en viss försiktighet. Litteratur om författare av bestående värde bör finnas i beståndet. Avdelning G är en av de avdelningar som har lågt cirkulationstal 0,6 utlån/volym. Ofta efterfrågas kort och översiktlig information om en specifik författare eller recensioner av ett verk. Uppgifterna hämtas ur referensverk eller från nätet vilket inte ger utlåningsstatistik. Av författarbiografier lånas mest sådana om kända författare, antingen författare till klassiker eller nutida omtalade författare. Vi bör köpa in litteratur om nutida och samtida författare och litterära strömningar, och litteratur om populära genrer. En del av nyförvärven kan hänföras till Kulturrådets litteraturstödda titlar vilket har medfört en ökning av beståndet. Tyvärr har andelen lån på avdelning G inte ökat. Ökad gallring bör eftersträvas. Nätresurser bör användas för att få tillgång till information om nya författare. Om möjligt ska biblioteket tillhandahålla information om litteraturen i de språkområden som finns representerade i kommunen. En idé som skulle kunna testas är att placera avdelningarna F och G dvs. språk och litteratur tillsammans på stadsbiblioteket. Avd G står väldigt undanskymt i dagsläget. 13

14 Avdelning H Skönlitteratur H ,3 2,2 Avdelning Hc Hc/Hce Hc/Hce.02 Hc/Hce.03 Hc/Hce.07 Hci Skönlitteratur på svenska Bestånd Förvärv Utlån Utl/best Avd Hc* ,3 Referens: Diktantologier och ordspråksböcker Länkar på hemsidan/elektroniska resurser: Projekt Runeberg, Projekt Gutenberg och databasen Lyrics Tidskrifter: 1 Magasin: Titlar av bestående värde liksom författare med anknytning till Värnamotrakten magasineras. Prosa lånas ut överlägset mest. Utlåningen av skönlitteratur, prosa, ökar. Trots rejäl gallring har beståndet ökat. Detta får till följd att cirkulationstalet inte ökar. Vissa titlar lånas dock inte ut, många klassiker har inte varit aktiva på tre år. Marknadsföring och skyltning behövs för att öka utlånet av lyrik, dramatik och serier. Likaså behövs udda författarskap lyftas fram i t ex bokprat. Regelbunden och kraftig gallring behövs. Bokinköpen sker genom löpande bevakning av sambindningslistan och andra källor exempelvis Svensk bokhandel och dagspressen, det är därför svårt att peka på vad i beståndet som skulle behöva förstärkas. Ett brett bokbestånd eftersträvas; klassiska författare liksom debutanter. 14

15 Avdelning H Hda, Hdb, He, Hf, Hj Skönlitteratur på skolspråk Bestånd Förvärv Utlån Utl/best Avd H* ,3 Länkar på hemsidan: Project Gutenberg utländsk litteratur i fulltext Tidskrifter och tidningar: finns på dessa språk, men ingen är klassificerad på H. Magasin: Klassiker bör sparas, om de är i hyggligt skick. Egentligen är det bara He och uhe som når en sådan volym att det känns meningsfullt. På de övriga språken är det viktigt att köpa få, men riktigt användbara böcker, och i övrigt supplera med vandringsbibliotek från länsbiblioteket. Gallring har genomförts och både lån och cirkulationstal ökar på engelskspråkig litteratur. Det finns även ett bestånd med ljudböcker på engelska. Avdelning H Skönlitteratur på invandrarspråk Bestånd Förvärv Utlån Utl/best Avd H* ,5 När det gäller utlåningsstatistiken är skillnaderna små jämfört med den senaste medieplanen. Beståndets storlek är nästintill oförändrat på denna underavdelning. Vi lånar in vandringsbibliotek från Jönköping på vietnamesiska, vilket är bättre än att öka vårt eget bestånd eftersom det är en begränsad grupp som lånar dessa böcker. De största avdelningarna är Hmf (bosniska, serbiska, kroatiska) och Hub (finska). Vissa språk lånas inte, men ska kanske ändå finnas på hyllan. 15

16 Avdelning I Konst musik teater film I ,7 0,8 Referens: Konst-, musik-, teater- och filmlexika, konsthistoria Länkar på hemsidan samt på Kulturnät Sveriges hemsida Ny intressant länk: Svenska Filminstitutets Filmarkivet, 100 år i rörliga bilder Tidskrifter: Arkitektur, Antik & Auktion, Bon, Cinema, Dans, Form, Hemslöjden, Konstperspektiv, Orkesterjournalen, Opera, Rum, Sonic Böcker om de mest omtalade nutida konstnärerna lånas inte så mycket som klassikerna, men det finns dock en viss efterfrågan på dem. Flest utlån har avdelningarna för arkitektur, konsthantverk och biografier. Beståndet har gallrats kraftigt men cirkulationstalen har ändå inte ökat. Med satsningen på Vandalorum, centrum för konst och design samt satsningen på Värnamo som en del av Möbelriket bör biblioteket köpa in rikligt med litteratur om samtida konst och design. För att locka till läsning bör böckerna skyltas bättre. Avdelning J Arkeologi J ,7 0,7 Länkar på hemsidan: Länsmuseet i Jönköping Tidskrifter: Populär arkeologi Avdelningen är liten det lilla som finns i magasin är ganska gammalt, men fullt användbart. 16

17 Avdelning K Historia K ,3 1,2 Referens: Årtals- och epoklexikon samt numismatiska uppslagsverk Tidskrifter: 2 på Vuxen, 0 på Barn & ungdom. Avdelningen har en låg nyttjandegrad på vuxensidan eftersom bredden på beståndet är viktig. Vissa underavdelningar är dåligt representerade, till en del beror på att utbudet är litet. Inköpen bör ligga på en populärvetenskaplig nivå. Att hitta bra länkar att lägga ut på hemsidan är viktigt. Det finns ett litet men välutnyttjat bestånd av film och ljudböcker på avdelningen. Avdelning L Genealogi L ,4 1,5 Referens: Statskalendern, Adels- och släktkalendrar, Den introducerade adelns ättartavlor samt Svenska män och kvinnor och Svenskt biografiskt lexikon Länkar på hemsidan: Biography Resource Center. I släktforskardatorn: Emigranten, Nationell arkiv databas, Svenska ortnamn, SBL- svenskt biografiskt lexikon, Sveriges befolkning 1890, 1970 och 1980, Sveriges Dödbok Tidskrifter: 2 på vuxen, 0 på Barn & ungdom Kommentar, slutsatser: Biografierna för vuxna ligger kvar på 1,4 lån per vol. Däremot har cirkulationstalet för barn minskat från 1,4 till 0,8 lån per vol. Åtskilliga memoarer och biografier har kort livslängd och kan sedan bli stående på hyllan under lång tid. En kontinuerlig gallring behövs, framför allt när det gäller populära böcker som köps in i många exemplar. Avdelning Ld släktforskning och Ls biografiska samlingar har låg nyttjandegrad. Viktigt med möjlighet till bättre exponering av böckerna. Gallring bör ske kontinuerligt 17

18 Avdelning M Etnologi & folklivsskildring M ,8 1 Referens: Något uppslagsverk, annars inte särskilt mycket böcker Mest populära verkar fortfarande vara böcker om livets högtider (jul, påsk, bröllop osv.). På avdelning M har utlåningen sjunkit något och cirkulationstalet är ganska lågt, det är möjligt att man kan exponera en del av böckerna lite oftare för att höja utlåningen. Avdelning N Geografi N ,5 1,5 Referens: Världens länder Länkar på hemsidan: Länder i fickformat Tidskrifter: 6 stycken på vuxen Det råder brist på böcker om vissa länder, ex. Holland, Belgien, det kommer inte ut några böcker om dessa länder. Vi köper också en hel del på engelska, framför allt då böcker om länder utanför Europa. Många drar sig för att låna litteratur på engelska så därför blir kanske cirkulationstalet på dessa väldigt lågt. Avdelning N är väl också i viss mån säsongsstyrt. Mest efterfrågan på sommarhalvåret. 18

19 Avdelning O Samhälls- & rättsvetenskap O ,1 Referens: Statskalendern, statistik, EU, juridik Länkar på hemsidan: EU-upplysningen, Sverige.se, Samhällsguiden, Lagrummet, Svenska statistiknätet m fl. Tidskrifter: 25 på Vuxen, 0 på Barn & ungdom Nödvändigt att hålla aktuella upplagor vilket leder till många nyinköp trots låg utlåning i vissa fall. När det gäller vissa typer av aktuella uppgifter är Internet överlägset de tryckta källorna. Det är en aspekt som man bör ha i åtanke vid inköp av nya böcker/upplagor. På grund av mycket studenter står avdelning O också för en relativt stor andel av fjärrlånen. På denna avd. bör omloppstiden/volym vara lägre än 10 år. Vi borde alltså köpa fler böcker och gallra fler böcker. Avdelning P Teknik P ,1 1,9 Referens: Aktuella termlexikon, formelsamlingar och tabeller Länkar på hemsidan/elektroniska resurser: Tidskrifter: 14 tidskrifter på vuxenavdelningen, varav 2 fås som gåva, 0 på barnavdelningen Förstärkning: Flera avdelningar behöver förstärkas, främst gäller detta böcker inom hårdare tekniska ämnen, exempelvis avdelning Pa (Teknisk fysik). Magasinering och gallring: Böckerna på avdelning Pu ses över med jämna mellanrum eftersom databöcker fort blir föråldrade, dessa bör inte magasineras annat än i undantagsfall. Pu har också högst cirkulationstal på avdelningen. Detta bör ses över för att eventuellt köpa in fler böcker inom ämnet. Böcker om att ta körkort bör också vara så aktuella som möjligt. Aktuella upplagor av körkortsboken på invandrarspråk saknas, de äldre har gallrats, men ges inte ut av förlaget. Det är därför viktigt att även ha aktuella upplagor av den lättlästa varianten samt talboken. 19

20 Avdelning Q Ekonomi & näringsväsen Q ,8 2,5 Referens: Några få av uppslagskaraktär, t.ex. hundraslexikon, vinlexikon, mm. Sparsamt! Länkar på hemsidan: Företagarguiden Tidskrifter: 15 stycken Magasin Äldre mat- handarbets- och husdjursböcker har endast i undantagsfall större bevarandevärde. Dock kan böcker om t.ex. äldre handarbetstekniker som inte efterfrågas så mycket sparas i öppet magasin. Q är en stor avdelning, som inrymmer många olika kategorier. Det som lånas mest är husdjurs-, trädgårds-, heminrednings- och matböcker. Avd Qa* och Qb* - ekonomi - är också väl utnyttjade. Här är det viktigt att hålla ett aktuellt bestånd, både av debattböcker i ekonomiska frågor, och av rena handböcker i t.ex. företagsekonomi. Avdelning R Idrott lek & spel R ,5 1,5 Referens: Få och huvudsakligen gamla referensböcker Tidskrifter: 7 Inom vissa sportgrenar har det inte skrivits nya böcker sedan 1970-talet (ex. bordtennis). Svårt att gallra när inget nyare finns. Skyltningen borde vara bättre; stora tydliga skyltar och större, bättre orienteringskarta, där man kan se enskilda ämnens placering. Idrottsbiografier (Rbz) kunde återvända från allmänna biografi-hyllan, där idrottsmännen/kvinnorna drunknar i mängden. Fackvideo skulle kanske locka fler om det placerades på en avd för Fackvideo. Förslag på idrottslänkar: Riksidrottsförbundet (www.rf.se) Smålands idrottsförbund (www.smalandsidrotten.f.se/) Sportnätet Sverige (http://sportnatet.se/sverige/ ) SAB-systemet ibland osmidigt; kanske möjligt att slå ihop vissa avdelningar vad gäller komma i form: Kost, motion, hälsa & idrott? 20

21 Avdelning S Militärväsen S ,2 1,3 Referens: Sparsamt Länkar på hemsidan: Tidskrifter: Arménytt Magasin: Kommentar, slutsatser: En liten avdelning som innehåller både krigs- och vapenhistoria, samt debattböcker i bl.a. fredsfrågor. Cirkulationstalet har minskat sedan förra revideringen av medieplanen, något som beror på minskad utlåning i samband med något ökat bestånd. I och med att avdelningen är förhållandevis liten ger dock en även liten förändring i utlån och bestånd tämligen stort utslag. Cirkulationstalet är lägre än snittet på HB s fackböcker (2,1) och målet är att höja det till åtminstone denna nivå genom att köpa in fler attraktiva böcker samt gallra det gamla. Avdelning T Matematik T ,2 2,5 Referens: Några formelsamlingar Tidskrifter: Kommentar, slutsatser: Avdelningen bör innehålla ett aktuellt bestånd av läroböcker i ämnet. När det gäller matematikhistoria kan även äldre böcker vara av intresse. Formelsamlingar och tabeller bör finnas både som referens och till utlån. Ett cirkulationstal på ca 3 är rimligt. Utlånen på denna avdelning har ökat, vilket har fått till följd att cirkulationstalet ökad sedan förra medieplanen. 21

22 Avdelning U Naturvetenskap U ,2 0,9 Referens: Finns flera uppslagsverk om växter och djur Tidskrifter: 3 på vuxen Lånas relativt mycket på barnavdelningen. Avdelning U är en typisk avdelning för de lägre klasserna i skolan, man forskar. Hyfsat utlån på vuxensidan men en sådan avdelning där man kanske inte alltid lånar hem böckerna utan bläddrar i dem när man besöker biblioteket. Avdelning V Medicin V ,8 2,1 Referens: Medicinska uppslagsverk, handböcker Länkar på hemsidan: FASS, MARS, PION, PubMed, Små och mindre kända handikappgrupper, Socialstyrelsen, SveMed+, Svensk MeSH. Tidskrifter: 11 Vuxen, 1 Barn & ungdom. Magasin: Kraftig gallring har skett under året. Inköpsförslag och låntagares efterfrågan mycket viktig i inköpsprocessen Böcker som fjärrlånats flera gånger bör köpas in direkt Ett aktuellt, mångsidigt och välutnyttjat bestånd viktigt Stora delar av avd V åldras snabbt, därför viktigt med ständig översyn och gallring Inköp av kurslitteratur nödvändig vid stor efterfrågan Ökad möjlighet att skylta skulle medföra bättre cirkulationstal och måste prioriteras Avdelningens placering/synlighet i biblioteket också av stor betydelse för utlån/användning Testa att uppdela efter "besläktade" avdelningar, t ex signum V, Do, Oh och R > "Medicin och Hälsa" 22

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005 Medieplan Värnamo Bibliotek 2005 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Huvudbibliotekets medieplan 6 Avdelning A Bok- och biblioteksväsen 7 B Allmänt och blandat 8 C Religion 9 D

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Bestånd: 9 224 (öppen hylla) Utlån 2003: 17 304 Utnyttjandegrad: 1,9 Andel utlån*: 13 % Andel 0-5 år**: 16 % Andel 6-10 år**: 21 % Andel

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-xx-xx xxx Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Måldokument för biblioteksverksamheten 1 2.1 Bibliotekslagen 1 2.2 Skollagen 2 2.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Medieplan för Södervångskolans bibliotek

Medieplan för Södervångskolans bibliotek Medieplan för Södervångskolans bibliotek Innehållsförteckning Sally Knutsson Augusti-2011 Pedagogiska aspekter... 3 Inköp av medier... 5 Gallring av medier... 5 Metod... 5 Efter medieplanen... 6 A Bok-

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM Facklitteratur A 866 660 164 29 0,8 18.9 306 A 593 550 143 28 0,8 50 346 BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN: Utnyttjandegraden är fortfarande låg trots omfattande gallringar.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun

Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun OVANÅKERS KOMMUN Edsbyns bibliotek Box 17 828 21 EDSBYN Läsfrämjandeplan 2015-2016 för Ovanåkers kommun Samarbete mellan BVC/MVC/familjecentraler och folkbibliotek - Gratisböcker De små barnens bok. BVC,

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer