Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP) Monica Haraldsson (M) Johan Holmberg (S) Ordförande Jonatan Engström Sekreterare BILDNINGSUTSKOTTET FAX

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning 1 Upprop samt val av justerare Utses Förslag till beslut 2 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs 3 Information från sektor kultur och samhällsservice: Tertialrapport Allmän information Föredragande: Robert Hallman Kl. 13:00-14:00 4 KS2015/237-2 Utredning om förändrade riktlinjer för föreningsbidrag i Kungälvs kommun Föredragande: Clara Engstrand, Robert Hallman Kl. 14:00-14:15 Handlingar tillkommer 5 Information från sektor skola: Tertialrapport GR:s elev- och föräldraenkät Förskoleklass Fritidshem Grundsärskolan Föredragande: Maria Andersson, Stefan Wigren, Cristine Lysell, Ann Ryström, Jonatan Bengtsson Kl. 14:15-16:15 Antecknas Antecknas Antecknas Kaffe Kl. 15:00-15:15 BILDNINGSUTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum Ärenden till kommunstyrelsen 6 KS2014/122-5 (46/15) 7 KS2014/ (47/15) 8 KS2015/ (48/15) 9 KS2015/922-1 (49/15) Svar på motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor Kl. 16:15-16:20 Ärenden som stannar i utskottet Redovisning av åtgärder i ärende gällande anmälan om trygg och säker miljö samt bristande tillsyn vid förskola - Undantagen enligt sekretess Förskoleverksamhet, 23 kap 1 Skrivelse Föredragande: Frida Byrsten Kl. 16:20-16:30 Föredragande: Ann Ryström Kl. 16:30-16:45 Utdelning av medel ur Stiftelsen Skolans samfond grundskolan Föredragande: Frida Byrsten Kl. 16:45-17:00 Enligt lärandeberedningen Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Antecknas Enligt förvaltningen BILDNINGSUTSKOTTET

4 Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Johanna Rydberg Svar på motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor (Dnr KS2014/122-5) Sammanfattning Morgan Person (UP) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att tillsätta lärarsekreterare och utreda förutsättningarna för att befria lärarna från administrativa arbetsuppgifter. Verksamheten konstaterar att rektor redan idag har ansvar för sin enhets organisation och därmed möjlighet att tillsätta lärarsekreterare för att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter. Bakgrund Morgan Persson (UP) har lämnat in en motion om tillgång till lärarsekreterare i Kungälvs skolor där han föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att befria lärarna från administrativa arbetsuppgifter inför nästa läsår samt att tillsätta sekreterarkapacitet. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att anta yrkandet och remitterat motionen till Lärandeberedningen. Bedömning Rektor ansvarar för att besluta om sin enhets inre organisation, att inom ramen för givna ekonomiska ramar bedöma klasstorlek och vilka personalkategorier som behövs för elevernas måluppfyllelse förutom behöriga, undervisande lärare. Rektor har därmed redan idag möjlighet att tillsätta lärarsekreterare inom ramen för sin egen organisation och budget. Juridisk bedömning Enligt skollagens 10 kapitel 2 beslutar rektor och förskolechefen om sin enhets inre organisation. Skollagen gör det därmed möjlighet för rektor att själv organisera verksamheten och tillsätta lärarsekreterare så att lärarna befrias från administrativa arbetsuppgifter. Lagstiftningen kring krav på dokumentation har lättats i och med ny reglering Ekonomisk bedömning Rektor kan själv välja att tillsätta lärarsekreterare inom ramen för sin egen organisation och budget. Teknisk bedömning Inte aktuellt i det här ärendet. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON

5 2(2) Cecilia Carlsson Ordförande Lennart Jonsson Vice ordförande Expedieras till: För kännedom till:

6

7

8 Arbetssituationen Rödhakens förskola VT 2015 Under en längre period har personalen på Rödhaken haft en arbetssituation som är ohållbar. Detta läsår, ht 14- vt 15, har arbetssituationen kraftigt försämrats. Åtta personal har varit långtidssjukskrivna under olika perioder sedan ht-14 (av 12 ordinarie och ca 4 långtidsvikarier). Alla avdelningar har mer eller mindre varit drabbade. P.g.a. olika omständigheter har det varit mycket ruljangs på personal. Problemet började redan innan 2012 då två av personalen från samma avdelning (avd.1) var hemma för vab eller egen sjukdom långa perioder. Skyddsombudet tog upp detta som ett arbetsmiljöproblem med chef både i samverkan och vid enskilda samtal. Arbetsplatsrotation har genomförts (avd.2) men problemen med frånvaro har bara eskalerat. Under denna period har vi även tagit emot rehabärende i form av en lärare från skolan och en av våra egna kollegor som behövde komma tillbaka efter en tids sjukdom. Detta ställer ytterligare krav på ordinarie personal. Att ta emot rehabärenden är en betydlig större börda än en tillgång. De behöver stöd, handledning, uppmuntran m.m. Denna stöttning är svår att genomföra i ett läge där vi/personalen kämpar med att räcka till för de barn vi har med deras problematik i ett mångkulturellt och socioekonomiskt utsatt område. Personalen signalera att arbetsbelastningen är för hög. Vid flera tillfällen pratar de med chefen. De uppmanas av skyddsombudet att skriva tillbud, men de upplever att tiden inte räcker till för att skriva dessa. I början på höstterminen 2014 ser/märks det tydligt att ordinarie personal inte orkar mer. Ännu en av dem går hem och blir sjukskriven fr.o.m. oktober -14. Hon är fortfarande sjuk. HT-14 börjar en ny vikarie, det är då en förskollärare och en vikarie som i första hand ska ta hand om verksamheten på en avdelning där det finns flera barn i behov av lugna trygga och professionella vuxna. Det är mycket svajigt och ingen av den personalen mår bra. Fr.o.m. 1 april anställs ytterligare en förskollärare men detta är inte en tillräcklig lösning. Yngrebarnsavdelningen (avd.3) har sina problem med 17 barn där de flesta är under två år och har långa dagar på förskolan. Även här signalerar personal om att de inte mäktar med. En av dem blir sjukskriven för att ta hand om anhörig. De andra två kämpar på med olika vikarier men till slut blir även dessa två sjukskrivna under längre perioder. En vecka är det ingen ordinarie personal på denna avdelning. Av de sjukskrivna har en kommit tillbaka på halvtid och den andra på heltid men de har det tufft. En annan avdelning har varit inblandade i ett rehabärende (avd.4). Även här har de en personal som har haft det tufft och behövt vara hemma ofta. Ordinarie personal har inte arbetat ihop många veckor under läsåret. Denna avdelning har mycket hög beläggning. Här har det passerat många vikarier med allt vad det innebär. Verksamheten blir lidande och det är tufft för de som är kvar. Den sista avdelningen (avd.5) har fram till 1 april haft två ordinarie och en känd vikarie. Men dock inte ordinarie styrka. Personalen ändrar skift, förlänger sin arbetsdag, tar emot och handleder vikarier, slår knut på sig själva. Allt för att det inte ska drabba barnen/vårdnadshavarna då någon är frånvarande. Men det säger sig ju självt att i slutändan är det vårdnadshavarna men framförallt barnen som blir drabbade då personalen inte räcker till eller har krafter kvar utan slås ut en efter en. På toppen av detta har vi tagit emot två överinskrivningar nu i maj. Sida 1 av 2

9 Min uppfattning är att detta problem inte löser sig med ett semesteruppehåll. Det har gått för långt. Den sociala resurs, kr per avdelning på Komarken (0,2 % dvs 8 timmar per avd. som ofta används som vikarie) är långt ifrån tillräcklig. Dessutom sker det även här en snedfördelning då alla avdelningar får lika utan att man ser till behoven. Rödhaken är en förskola som alla andra i Kungälvs kommun som dagligen möter och tar emot barn och föräldrar. Men, de tar också emot föräldrar till barn som inte har svenska som modersmål där personalen får använda kroppsspråk, skriva lappar till släktingar som får översätta, tala via annan vuxen eller barn, försöka förmedla sig på alla möjliga sätt, tala via tolk då de har planerade samtal eller möten. Dessa föräldrar måste vi även hjälpa att förstå de sociala reglerna i vårt samhälle. Då förskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område har vi flera barn där vi har kontakt med socialtjänst, BVC, NP team. Vi har barn som är behov av extra stöd av olika anledningar, socialt, diagnosticerade m.m.(detta sker utan resursförstärkning). Arbetssituationen, med de medel vi blivit tilldelade, är ohållbar. Hur många som varit sjuka och hur mycket vikarier vi haft finns det statistik på hos arbetsgivaren. Det kostar när personal blir sjuk, när man redan sänkt ambitionsnivån så att det inte finns mer att ta bort, när det bara blivit förvaring av barnen. Vi ger dem mat, ser till att de har det någorlunda okej till föräldrarna anländer. Men vi hinner inte trösta alla som är ledsna eller lösa de konflikter som uppstår. Vi har helt enkelt inte förutsättningar att utföra de uppdrag vi är ålagda att göra. Dessa barn ska så småningom vidare till skolan med de krav som det innebär. Koncentration, socialt samspel m.m. Det här bäddar för ett utanförskap för barnen på Komarken. Vi läser om det dagligen i pressen, gängbildning, skottlossning, självmord bland unga. Jag skulle vilja att man ser över de politiska beslut som är fattat att sänka barnantalet med ett halvt barn per avdelning och koncentrera neddragningen till förskolorna på Komarken och då också se över behoven främst på Rödhaken och Blåmesen. De andra förskolorna i kommunen har inte den problematik som finns i detta område. Självklart ska även de få del av neddragningarna under de närmsta åren men börja där det brinner som mest. Naturligtvis önskar jag mer pengar men här har ni mitt förslag, utan att öka på anslagen till förskolan. Jag förväntar mig och ser fram mot er återkoppling och träffar er gärna för att diskutera dessa problem. Karin Olsson Förskollärare på Rödhakens förskola Sida 2 av 2

10 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Frida Byrsten Utdelning av medel ur Stiftelsen Skolans samfond grundskolan (Dnr KS2015/922-1) Sammanfattning Bildningsutskottet ansvarar för fördelning av medel från Stiftelsen Skolans samfond som 2015 har kr att fördela. Medel kan fördelas till förmån för elever vid grundskolan i Kungälvs kommun. Det går att söka för både enskilda elever och för gemensamma aktiviteter. I år har 15 ansökningar inkommit från olika skolor i kommunen. Fondmedlen föreslås fördelas på sex av ansökningarna. Medlen bidrar till att möjliggöra nya upplevelser och skapa en god social gemenskap. Detta uppmuntrar ungas nyfikenhet och kreativitet. Bakgrund Samfonden är en hopslagning av ett flertal fonder och medel om kronor delas årligen ut från fonden. I stadgarna framgår följande: Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker, dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämpligt. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Verksamhetens bedömning Det har inkommit 15 ansökningar från olika grundskolor och den totala sökta summan överstiger kr. Ansökningarna gäller exempelvis studieresor och inköp av lekmaterial. TELEFON

11 2(3) Eftersom medlen inte har kunnat räcka till samtliga sökande har ett urval gjorts. Medlen bidrar till att skapa en god social gemenskap och uppmuntrar ungas nyfikenhet och kreativitet. Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Ärendet bidrar inte direkt till någon av kommunfullmäktiges strategiska mål. Fondmedlen ger möjlighet till unga i Kungälv att tillsammans med personal på skolan berika skoltiden genom att det ger möjlighet resor och bättre rastmiljö. Bedömning i relation till barnperspektivet Medlen fördelas och kommer många barn till godo. I ansökningarna framgår att barnens bästa är utgångspunkten för projekten. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Medlen kommer båda könen till godo och bedöms inte ha någon inverkan på jämställdhet. Teknisk bedömning/genomförandeplan Bedömning ej relevant. Juridisk bedömning I stadgarna framgår att Bildningsutskottet beslutar om fördelning av fondmedlen. Stadgarna har använts som grund för urval. Ekonomisk bedömning Kommunen ansökte 2011 om permutation för fonden vilket beviljades av Kammarkollegiet. Det innebär att fonden inte längre bara delar ut avkastningen utan också av grundbeloppet. En långsiktig plan för utdelning fastställdes. Kommunfullmäktige beslutade att den årliga utdelningen för grundskolans samfond är kr. Förslag till beslut Stiftelsen skolans samfond för grundskolan fördelas enligt följande: - Fontinskolan, lekmaterial för rastaktiviteter 2000 kr - Kullens skola, studieresa Naturhistoriska museet 3000 kr - Ytterbyskolan, studieresa Tyskland kr - Fredkullaskolan, studieresa Norge kr - Montessoriskolan Älvkullen, studieresa USA kr - Tunge skola, studieresa Ekhagens forntidsby 5000 kr Maria Andersson Sektorchef

12 3(3) Expedieras till: För kännedom till: Christina Gunnesby, ekonomi inklusive ansökningshandlingarna Frida Byrsten, sektor skola

13 Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun, org nr Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Fonden har bildats genom sammanläggning av 70% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut genom sammanläggning av David Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) Theodor Dahlboms premiefond, Rådman Otto Svenssons julfond, Sifvertsonska stipendiefonden. 2 Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker, dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämpligt. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar. 5 Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som ingår i samfonden. 6 Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. 7 Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 8 Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna. Stadgarna reviderade enligt beslut i Kammarkollegiet Dnr KS 2011/2456

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (1) 60/2014 Utdelning av grundskolans samfond 2014 (Dnr KS2014/909) Kungälvs kommun förvaltar ett antal donationsfonder däribland Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan. Grundskolorna i kommunen kan årligen söka bidrag från Stiftelsen Skolans samfond på det totala beloppet kr per år. Bildningsutskottet beslutar om hur medlen ska fördelas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utdelning av grundskolans samfond Bilaga 1 Kastellegårdsskolan. Bilaga 2 Kullens skola Bilaga 3 Kullens skola Bilaga 4 Kareby skola. Bilaga 5 Yttebyskola. Bilaga 6 Sandbackaskolan. Beslut 1. Stiftelsen Skolans samfond för 2014 fördelas enligt följande: - Kastellegårdsskolan (studiebesök till forntidsby i Falköping) kronor - Kullen skola (studiebesök till molekylverkstan i Stenungssund) 4000 kronor - Kullen skola (studiebesök Vitlycke museum i Tanum) 5000 kronor - Kareby skola (rastaktivitet med material och lekredskap) 5000 kronor - Ytterbyskolan (språkresa till Paris) kronor - Sandbackaskolan (utomhuspedagogik) 5000 kronor Expedieras till: Ekonomienheten, Kastellegårdsskolan: Kullens skola: Kareby skola: Ytterbyskolan: Sandbackaskolan: För kännedom till: BILDNINGSUTSKOTTET Justeras sign

15 Ansökan Stiftelsen Skolans samfond Grundskolan Kontaktperson ansökan Namn Ansöker i egenskap av/befattning Joel Rudman Lärare, Kullens skola Kungälv Telefonnummer E-post Adress Postadress Nunnegårdsgatan Kungälv Jag önskar få besked genom: Epost Ansökan gäller Brev Beskriv varför du/ni söker fondanslag (till vad och vem/vilka berörs) Jag är klasslärare i klass 1B på Kullens skola, Kungälv. Under det här läsåret har vi arbetet mycket djur och natur, både innan- och utanför Sveriges gränser. Vi har jobbat med viktiga begrepp som t.ex. föda, miljö, art med mera. På grund av minskade resureser samt en resurskrävande grupp elever har jag inte haft möjlighet att ta med mina elever på utflykt till museer eller liknande och det är därför jag skriver till er. Det vore helt fantastiskt att få ge mina elever en belöning för allt arbete de gör i skolan och tillsammans få åka till Naturhistoriska museet. Där vill vi uppleva en guidad tur i museets alla vrår och skrymslen! På plats ser vi fram emot att få lära oss mer om livets historia och utveckling. Vi kommer ytterst sällan iväg på utflykter eftersom det är dyrt att hyra buss som ska ta oss till t.ex. Göteborg. Får vi möjligheten att göra en resa till Naturhistoriska kan vi även kombinera det med ett besök på lekplatsen Plikta i Slottsskogen. Vi söker alltså pengar för en abonnerad bussresa till och från Naturhistoriska museet, Göteborg, samt kostnaderna för en guidad vandring. Det skulle betyda otroligt mycket för mig och mina elever om ni kan hjälpa oss i det här avseendet! Hur mycket pengar ansöker du/ni om? Bussresa till Göteborg + guidad vandring på Naturhistoriska museet, 22 elever. När, vid vilken tidpunkt, planerar ni att använda pengarna (ska avse läsåret 15/16) Slutet på vårterminen Uppgifter om betalningsmottagare (behöver ej fyllas i av kommual grundskola) Betalningsmottagare Org- eller personnummer Post-/bankgiro Bankkonto inkl cleringnummer Om ansökan: Sista ansökningsdag: 1e maj

16 Ansökan skickas till: rubricera e-posten Ansökan samfond grundskola 2(3) Utifrån stiftelsens stadgar kommer bildningsutskottet pröva inkomna ansökningar utifrån Samfondens stadgar. Beslut om vilka som får stipendiet kommer att tas i maj eller juni och skickas till kontaktpersonen. Beslutet kan inte överklagas. De personuppgifter som samlas in kommer användas för att handlägga ansökan och eventuella utbetalningar av fondmedel. Om du har frågor är du välkommen att kontakta: Frida Byrsten, verksamhetsutvecklare sektor skola: ,

17 Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond, se dnr KS2011/2456 3(3) 1 Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Fonden har bildats genom sammanläggning av 70% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut genom sammanläggning av David Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) Theodor Dahlboms premiefond, Rådman Otto Svenssons julfond, Sifvertsonska stipendiefonden. 2 Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker, dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämpligt. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar. 5 Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som ingår i samfonden. 6 Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. 7 Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 8 Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna.

18 Från: Sara Gonegai Skickat: den 20 april :01 Till: Kungälvs kommun Ämne: Ansökan samfond grundskola Hej! Mitt namn är Sara Gonegai och jag arbetar som fritidspedagog på Fontinskolan. I mitt uppdrag innebär att jag ansvarar för våra kamratstödjare. Kamratstödjarna är två barn från varje klass från årskurs 2 till 6. I deras roll innebär att de ska vara positiva förebilder för de andra, plus att de hjälper till att ordna schemabrytande dagar på kamrat/samarbetstema, samt en dag i veckan ordnar rastaktivitet för resten av skolans elever. Det här med organiserade rastaktiviteter är något vi skulle vilja utveckla mer, och helst kunna genomföra varje dag. Så det är därför jag skickar in en ansökan till samfond grundskolan. Det som jag ansöker om medel för är att kunna köpa in en större mängd lekmaterial ( bollar av olika storlekar, hopprep, rockringar, pingisrack mm.) Vi köper ibland in nya leksaker till skolans klasser, antingen via elevrådet eller klasskassan. Oftast så försvinner de relativt fort, för att de kanske glöms kvar på gården. Sen dröjer det innan det finns ekonomiska medel för att köpa in nytt, vilket gör att barnen får klara sig utan bollar etc. under lång tid. Vilket leder till att många då tar med sig hemifrån, vilket alla inte har ekonomisk möjlighet att göra. Så min plan är att köpa in material som förvaras på ett speciellt ställe. Som jag kan ta ut och in varje rast. För att detta ska fungera tänker vi utveckla ett system där kamratstödjarna alternativt femte och sjätteklassarna hjälper till att dela ut material. Att ett barn som tex vill låna ett pingisrack får skriva upp sig på en lista, och när man lämnar tillbaka racket stryks man från listan. Så att vi kan hålla koll på att materialet kommer tillbaka. Tanken är dels att fler barn ska kunna ha roligt på rasterna, men även att det ska vara kul för de barnen som hjälper till att lämna ut materialet. Att vi får det roligt och meningsfullt tillsammans. Jag som ansöker å Fontinskolans vägnar är: Sara Gonegai, mob: Fontinskolan, Fontinvägen 37, Kungälv. Det är otroligt svårt att ansöka om någon summa, men i första hand ansöker jag om 2500kr för att kunna bygga upp en grund med mycket lekmaterial. Men alla bidrag är varmt välkomna. Materialet kommer att användas under läsåret 15/16. Jag önskar helst svar via mail. Hör av er om det är något jag behöver komplettera. Varma hälsningar från Sara

19 Ansökan Stiftelsen Skolans samfond Grundskolan Kontaktperson ansökan Namn Ansöker i egenskap av/befattning Sara Lindström Lärare för klass 6, Fredkullaskolan Telefonnummer E-post Adress Postadress Tvetgatan Kungälv Jag önskar få besked genom: Epost Ansökan gäller Brev Beskriv varför du/ni söker fondanslag (till vad och vem/vilka berörs) Klass 7 och 8 på Fredkullaskolan i Kungälv planerar att åka på studieresa till lägerskolan Soleggen för att bland annat studera geologi och uppleva det vackra norska fjällandskapet. Soleggen är en lägerskola som ligger 957 möh på nordsidan av Jotunheimen och ägs av Rudolf Steinerskolan i Oslo. Fjällvana norska ledare tar med eleverna på fjällturer, grottvandring, bad i fjällsjöar mm. På turerna kommer de förutom att få uppleva den vackra norska fjällvärlden även undersöka geologiska fenomen som är speciella för området; u- och v-dal, glaciärer och för området speciella mineraler, vilket ingår i undervisningen. Fredkullaskolan i Kungälv är en waldorfskola som drivs som en ideell förening. Eleverna går idag i klass 6 och klass 7 och planerar att åka på sin resa i början av nästa läsår. Klasserna har 18 respektive 16 elever. Den totala budgeten för resan ligger på kr för båda klasserna. Det inkluderar boende, mat, fjälledare och buss med chaufför. Skolan anordnar årligen en julbasar där del av behållningen går till denna resa (2 x kr). Hur mycket pengar ansöker du/ni om? När, vid vilken tidpunkt, planerar ni att använda pengarna (ska avse läsåret 15/16) kr 31 augusti 6 september 2015 Uppgifter om betalningsmottagare (behöver ej fyllas i av kommual grundskola) Betalningsmottagare Org- eller personnummer Fredkullaskolan Post-/bankgiro Bankkonto inkl cleringnummer Skolan har inget bankkonto använd Plusgiro (Ekobanken) Om ansökan: Sista ansökningsdag: 1e maj Ansökan skickas till: rubricera e-posten Ansökan samfond grundskola

20 Utifrån stiftelsens stadgar kommer bildningsutskottet pröva inkomna ansökningar utifrån Samfondens stadgar. Beslut om vilka som får stipendiet kommer att tas i maj eller juni och skickas till kontaktpersonen. Beslutet kan inte överklagas. 2(3) De personuppgifter som samlas in kommer användas för att handlägga ansökan och eventuella utbetalningar av fondmedel. Om du har frågor är du välkommen att kontakta: Frida Byrsten, verksamhetsutvecklare sektor skola: ,

21 Stadgar för Stiftelsen Skolans samfond, se dnr KS2011/2456 3(3) 1 Fondens benämning är Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan i Kungälvs kommun. Fonden har bildats genom sammanläggning av 70% av behållningen i Samfond nr 1 Skolstyrelsens fond i Kungälvs kommun (bildad genom Kammarkollegiets beslut genom sammanläggning av David Anderssons donationsfond, Josefina Ingelmans minnesfond, Kungälvs Fruntimmersförenings syskolas fond, Bohus fästnings uppfostringsfond, Kungälvs Pedagogis Materialkassas fond, Lärarnas donationsfond, Fattiga skolbarns donationsfond, Läroverksfonden, Högre Folkskolans bokkassa, Elias Olssons i Örebro fond, Hålta skolhusfond, Elam Augustssons fond, Aron Rydbergs premiefond, Rektor R Kjellmans premiefond, Lektor Folke Lundbergs minnesfond) Theodor Dahlboms premiefond, Rådman Otto Svenssons julfond, Sifvertsonska stipendiefonden. 2 Upphävs enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr Stiftelsens medel användes enligt beslut av Bildningsutskottet till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker, dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämpligt. Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Paragrafen är ändrad enligt Kammarkollegiets beslut , Dnr För samfonden upplägges donationsbok innehållande förteckning över de donationsfonder som ingår i samfonden och för fonden antagna stadgar. 5 Varje år vid medelsutdelning eller eljest skall på lämpligt sätt bekantgöras vilka donationsfonder som ingår i samfonden. 6 Fonden har sitt säte i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. 7 Fondmedlen handhas av ekonomikontoret i Kungälvs kommun. 8 Fondens räkenskaper granskas av de kommunvalda revisorerna.

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer