r+'i Uppvidinge Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Sammanträde med: Datum: Tid: 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+'i Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2014-04-16 Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Sammanträde med: Datum: 2014-04-22 Tid: 13."

Transkript

1 r+'i Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Datum: Tid: Plats: Kommunhuset, Åseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dm Ansökan om ekonomiskt stöd för teaterpjäs./. Dm Uppsägning av avtal avseende Åseda Camping./. Dm Medborgarförslag om att åter öppna bibliotek i Fröseke./. Dm Lägesrapport Upp Jobb./. Dm Information om spontanidrottsplatser Dm Driftsbidrag Folkets Park 2014./. Dm Driftbidrag till samlingslokaler i tätort 2014./. Dnr Driftbidrag samlingslokaler i mindre tätort 2014./. Dm Bidrag för samlingslokaler på landsbygden 2014./. Dm

2 r+'i Uppvidinge \2Y KOMMUN Kallelse/underrättelse Ärende Bilaga 13. Investeringsbidrag till samlingslokaler 2014./. Dm Bidrag till kulturföreningar år 2014./. Dm Nyttjanderättsavtal och driftsavtal för Åseda idrottsplats./. Dnr Information om förtidsrösning i biblioteken Dm Föreningsråd./. Dnr Information om nya ansökningstider för stipendier och priser inom kultur och fritid Dm Information om Lupp- ungdomsenkäten som ger kunskap om unga Dnr Nulägesbeskrivning regional kulturplan Dnr Anmälan av delegeringsbeslut 2014./. Dnr Övrigt Dnr Samtliga bidragsnnsökningar finns tillgängliga i akterna under sammanträdet Peter Skog Lindman ordförande Emma Fäste sekreterare

3 Uppvidinge ' OMM\JN Dlarienr Amatörteater i Lenhovda; ansökan om medfinansiering Dm72/2014 Sammanfattning Förslag att stödja kostnaderna för amatörteaterdelen i projektet under förutsättning att övriga aktörer/finansiärer stödjer projektet i sin helhet. Bakgrund Börje Lemark har skrivit en pjäs om levnadsvillkoren i Lenhovdabygden under den tid Karl XII regerade Sverige. Syftet är att lyfta fram bygden historia men också skapa en utveckling för Uppvidinge i form av ett kulturprojekt och en social samhörighet. I ansökningshandlingarna finns en ekonomisk kalkyl som bygger på en blandning av ideella insatser och insatser från professionella ledare/regissörer samt tekniker. Likaså förväntas en del av arbetet genomföras i form av studiecirklar samt i projektform inom LLU Sydost, dvs. det tidigare Leader Småland sydost. Ekonomiska konsekvenser Kultur- och fritidsverksamheten saknar budget för produktionskostnader för omfattande kulturprojekt. Beslutsunderlag Ansökan från Börje Lemark, Projektplan, Ansökan till Leader Småland sydost, Förslag till beslut Medfinansiera projektets amatörteaterdel under förutsättning att övrig finansiering beviljas. Kommunledningsförvnltningen Kultur och fritid Aseda, Besök: Box 59 Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

4 Beslutsexpediering Kultur- och fritid Börje Lemark Leader Småland sydost Studieförbundet Vuxenskolan kultur- och fritidschef Kommunledningsförvaltningen Kultur och fritid Aseda, Besök: Box 59 Tfn : Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

5 ~ Jordbruks verket Den här blanketten använder du när du vill söka 1' projektstöd Inom Leader. Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Skicka ansökan till ditt Leaderkontor. Il l"'hujt:l\. I::::; I UU INUIVI Lt:AUt:H - ansökan om stöd UPPVIDINGE KOMMU N Kommunledningsforvultningen Dlarlenr t-;z. I 1 '1 A. Uppgifter om sökande Namn och adress Börje Lemark Andjaktsvägen Lund tillsvidare. Se nedan. Följande tre föreningar i Lenhovda kan ha det administrativa ansvaret. Lenhovda samhällsförening. Ordf. Hans-Åke Vilhelmsson. Lenhovda sockens hembygdsförening. Ordf. Margareta Andersson. Föreningen Tingshuset. Ordf. Margareta Linner. E-postadress I bankgironummer Bankgiro I Bankkonto Ar du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt? nja ~Nej I clearingnummer I om "Ja'', vilken B. Uppgifter om projektledare Namn och adress Se ovan. Undertecknad har skrivit en teaterpjäs (bifogas) som handlar om bygden och en historisk händelse år En av ovanstående eller alla tre kan bli administrativ(a) projektledare. Regissören vid Linneteatem i Växjö har lovat bli konstnärlig ledare med projektslut 2015 o32ö~ois271e2sonnummer Kundnummer Telefonnummer 6även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) bankkontonummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) ETJostadress illsvidare C. Uppgifter om ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson) Namn och adress En föreningskassör Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress D. Beskrivning av projektet 01. Projektnamn Se bilaga 02. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet Se bilaga <X> ~ ~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---t 03. Klardatum ~!När bedömer du att du har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla kostnader till myndigheten och lämnat slutrapporten? ~ År, månad, dag ~?O 1 " T.P.::JOP.r nr.h?o 1 "-07-?0 övria fin::in<::ip.rina

6 E. Momsredovisningsskyldlghet Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för? OONej Ooelvis F. Andra sökta eller beviljade stöd F1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet? 0Nej Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan. F2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren? OONej Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet G. Upphandlande myndighet eller enhet Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna? 00 Nej H. Bilagor Du ska alltid bifoga följande bilagor Bilaga nr Projektplan inklusive budget och finansieringsplan Intyg om firmatecknare Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella för ditt projekt Bilaga nr Medfinansieringsintyg (LSB 14:6) eller beslut om medfinansiering... Fullmakt... Kopia av offerter... Tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen... ~... Kopia av beslut eller ansökan om annat stöd... Kopia av beslut om annat offentligt stöd... ~.,_.. '!.... Andra bilagor som har betydelse för ditt projekt... :\1:1:~.?~.~.1!..?.~.~~~~~~~~~-~~~~-~-~---

7 J. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.. Jag medger att uppgifter om projektetet och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen, Jordbruksverket, LAG och Sametinget i informationssyfte.. Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. Datum ~~,;~~# Namnförtydligarfde Datum Börje Lemark Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket, länsstyrelserna och Sametinget. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU :s institutioner för kontrolländamål. En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med kommissionens förordning (EG) 259/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).. ~.. '......,., * lo: ; * ~ 'I'

8 Börje Lemark A_ndjaktsvägen Lund Projektplan Vad jag vill uppnå UPPVIDINGE KOMr1i~1uN1 Kommunledningsförv11ltnlniwri Dlarienr Att genom teaterarbete öka det lokala engagemanget och öka kunskapen om Uppvidingebygdens historia och svenskarna hårda villkor under Karl Xll:s tid Syfte Skapa unika och värdefulla mervärden Mobilisera fler aktörer Främja nytänkande och regionalt engagemang Stimulera sammanhållningen i bygden Bidra till god en hälsa och ett stärkande av identiteten för såväl individ som regionalsamhälle Huvudmål Att aktivera människor i bygden för kulturarbete och att öka kunskapen om bygdens och landets historia och rättstradition genom att träna in och framföra ett nyskrivet manus (34 sidor) av Bö1je Lemark (bilaga 1 b ). Delmål Att skapa en samhörighet mellan kommundelar utan en självklar centralpunkt. Att särskilt träna och framföra teater. Att därigenom ge dem förutsättningar att starta och driva liknande eller andra kulturella inslag i bygden. Att i detta projekt öka kunskapen om bygdens historia och levnadsvillkor både hos aktörerna och hos åhörarna. Att vid framträdanden på andra orter än Uppvidinge kommun inspirera människor att besöka orten och ta del av dess rika historia och natur. Att med andra ord mobilisera fler aktörer och främja nytänkande och regionalt engagemang. Att särskilt lyfta fram ett monument över gången tid i gamla Uppvidinge härad = Tingsplatsen i Lenhovda och rättspraxisen i böijan av talet Att i just detta projekt vittna om ett rättsfall där självaste länsman blev dråpare och dömd till döden Att i just detta projekt även ge inblickar i den senaste pestens härjningar Att i just detta projekt även vittna om landsbygdens villkor under Karl Xl 1 :s tid Att utveckla en identitet för bygden ("Detta är vår del av världen) Att vara ett medel att uppnå integration mellan bofasta och nyinflyttade särskilt människor från andra länder

9 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund Kostnads- och finansieringsplan Projektets kostnader inkl. moms och sociala avgifter Uppgjord i samråd med regissör Stefan Leske, Växjö, som efter läsningen av manus i dag har förklarat sig villig att ta ansvar för den konstnärliga ledningen Professionell regissör Skådespelare Lokalhyror alt lån av byggbar läktare Teknisk personal och utrustning inkl resor Resor till och inom Uppvidinge kommun Hyra el. tillverkning av scenkläder Hyra eller tillverkning av rekvisita Utskrifter av manus, annonsering Musikinspelning Biljetter Försäljning av biljetter Dokumentation Oförutsedda utgifter Summa summarum kr inkl. sociala avgifter kr kr kr 4000 kr kr 8000 kr kr 5000 kr 5000 kr 5000 kr 8000 kr 2000 kr kr Om intäkterna kommer att överstiga utgifterna önskas någon kompensation för ideellt arbete med manus. Möjliga intäkter med optimistisk kalkyl (Teaterföreningen Näverlundadalen har haft sådan framgång) Antag 6 föreställningar med 150 besökande per föreställning, biljettpris 200 kronor = 6* 150*200= Möjlig intäkt från paraplyfond Lieder = Möjlig intäkt alternativt garanti från Uppvidinge kommuns kulturfond Positivt resultat i övrigt= goodwill för bygden+ möjliga intäkter för arrangerande förening(ar) såsom Hembygdsföreningen Kulturföreningen Föreningen Tingshuset

10 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund D2 a. Vad jag söker stöd för (efter samråd med regissör Stefan Leske, Växjö) Jag har skrivit ett manus om 35 sidor till en teaterpjäs som skildrar en man och hans dramatiska liv åren i Uppvidinge härad, Kronobergs län. Grundfakta bygger på ideell forskning om släkt och historiska skeenden. Den dramatiska framställningen rymmer även många inslag av fiktiva händelser. Jag vill med stöd av professionella regissörer och ett 30-tal amatörer från bygden skapa en teaterföreställning som ska kunna spelas både i bygden och på andra orter. Under planeringen och genomförandet av detta behöver professionell regissör arvoderas. Kontakt har tagits. (Se kostnads- och finansieringsplan) Begränsade skådespelararvoden betalas. Teknisk personal och utrustning (tex hyra av myggor) inklusive resor Lokaler alt flyttbara läktare vid utomhusföreställningar hyras och betalas. Hyra eller tillverkning av scenkläder Hyra eller tillverkning av rekvisita Utskrifter av manus, annonsering Musikinspelning Biljetter Försäljning av biljetter Dokumentation Resekostnader täckas Oförutsedda utgifter D2 b. Vad jag vill uppnå med projektet, se projektplan

11 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund Till Studieförbundet Vuxenskolan Ås eda För kännedom Ansökan om medel till studiecirklar i en historisk pjäs med dråp, domstolsförhandling och lysningsansökan hos kyrkoherden. Pjäsens titel är dråpet i Lenhovda 1711 men ger även en historisk belysning av de svåra förhållanden som rådde under åren med krig, pestutbrott och hungersnöd. Pjäsen belyser även hur en häradsrätt arbetade och hur den stränga mosaiska lagen tillämpades inldusive den skyldiges ensamma vistelse i en fångkista av sten. Den belyser livet på en gästgivargård bl a med marknadsresande och hur en anhållan om lysning kunde gå till med lysesedel, gåva till prästen och björkdragning en av lysningsdagarna. (Ansökan till Leader skall inges då jag ska uppvisa beviljade offentliga medel) Med hänvisning till samtal med Johanna Hjärtfors angående amatörteatergrupp som ska uppföra en pjäs om ett historiskt skeende i Lenhovda åren ansöker jag härmed om medel till följande cirklar som ingår i ensemblen: 1) Projektgrupp om tre personer som leder verksamheten a) en manusförfattare, administrativt och ekonomiskt ansvarig för projektet b) en regissör och ansvarig för den dramatiska verksamheten och c) en biträdande regissör och ansvarig för den dramatiska verksamheten. 50 timmar a 25 la= 1250 kr 2) Personerna i akt 1, följande karaktärer (Länsman, styckjunkaren, gästgivaren och hans hustru, tre kvällsgäster, gästgivarbonden, fyra ungdomar i gästgivarefamiljen varav tre döttrar och en son) 50 timmar a 25 kr= 1250 kr 3) Personerna i akt 2: Styckjunkaren, länsman, gästgivaren med fru och bain, Drängen Joen, pigan Karin i Hältekän, Sankte Per. 40 timmar a 25 la= 1000 kr 4) Personeina i akt 3: Gästgivaren med familj, dödsdömde Weigman, åtta - tio marknadsresenärer. 50 timmar a 25 kr= 1250 kr 5) Personerna i akt 4: Häradshövdingen, 12 nämndemän, en manlig protokollförare, den anklagade Petter Weigman, styckjunkaren, länsman Lindström, 11 vittnen. 60 timmar a 25 la= 1500 la 6) Personerna i akt 5: Kyrkoherden med fru, Petter Weigman, Madam Lind. 50 timmar a 25 la= 1250 kr 7) Ansvariga för ljudupptagning och ljudåtergivning: Tre personer. 40 timmar a 25 la = 1000 la 8) Ansvariga för kläder och personlig utrustning: Tre - fem personer. 50 timmar a 25 la= 1250 la 9) Ansvariga för rumsinteriörer: Fem - sex personer. 50 timmar a 25 kr= 1250 kr. TOTALT SUMMA laonor Börje Lemark

12 ~t' L 3 b Från: Johanna Hjärtfors johanna. # Ämne: SV: Liederutkast Datum: 24 februari :03 Till: Börje Lemark Det låter och ser bra ut! Roligt att det verkar bli så mycket verksamhet "runt" själva föreställningen också, som kan bli studiecirklar. Det går bra att skicka in detta till Leader, med förtydlingen från Studieförbundet Vuxenskolan att pengarna för Studiecirklarna betalas ut när vi ser att cirklarna kommer igång, och att det blir timmar av dom i verkligheten Annars låter det jättebra! Johanna Med vänliga hälsningar, Johanna Hjärtfors Verksamhetsutvecklare I Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Olofsgatan 17, Aseda Direkt: SV ger människor möjlighet att växa. Lite snack och mycket verkstad är SVs kännetecken. c i I» M Studieforbundet V Vuxenskolan Från: Börje Lemark Skickat: den 24 februari :59

13 Från: Johanna Hjärtfors johanna. Ämne: SV: Studiegrupper Datum: 19 februari :57 Till: Börje Lemark Du kan skriva att vi går in med 5000 kr också :-) Med vänliga hälsningar, Johanna Hjärtfors Verksamhetsutvecklare I Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Olofsgatan 17, Åseda Direkt: SV ger människor möjlighet att växa. Lite snack och mycket verkstad är SVs kännetecken Ursprungligt meddelande----- Från: Börje Lemark Skickat: den 19 februari :09

14 Från: Till: Datum: Ärende: Börje :03 Ansökan om medel/kostnadstäcknadsgaranti Bifogade filer: Ansökningshandlingar Weigman.zip; Weigman32.docx; Part.003 Till Kulturchefen Annika Persson UPPVIDINGE KOMMUN Koinmunledningsförvaltulngou Dlarlenr Jag har skrivit en teaterpjäs om ett autentiskt fall, en historisk händelse 1711 och åren därefter.släktforskarna Vägershultsgruppen har svarat för faktainsamlingen. 201~ I Länsmannen i Lenhovda dödar en dräng under tjänsteutövning och döms till döden. Pjäsen handlar om detta men också om de svåra förhållandena i bygden och hela landet vid denna tid. Karl X11 :s krig pågick. En svår pest härjade åren Landet led nöd också av ett under den tidsperioden kallt klimat med dåliga skördar som följd. Miljöer som skildras är gästgiveriet, häradsrättens förhandling och ansökan om att vigas med besök hos kyrkoherden. En rutinerad regissör skall sätta upp en amatörensemble från bygden Sannolikt kan framförandet dock inte ske förrän sommaren 3015 men förberedelser och träning må ske dessförinnan. Se vidare syfte, plan och kostnadsberäkning i bilaga. Se även pjäsen här bifogad som bilaga. Jag ansöker om kommunens stöd för projektet som ska ske i samarbete med någon av föreningarna i Lenhovda, hembygdsföreningen, kulturföreningen, föreningen Tingshuset. Se projektplanen om mervärdet och om möjliga effekter av projektet. Jag söker medel hos Lieader men om jag ska få något så behöver projektet vara avslutat mars En rutinerad regissör säger att tidsplanen bör bli sommaren JAG SÖKER EKONOMISKT TILLSKOTT OCH JAG SÖKER OCKSÅ EKONOMISK GARANTI FÖR ETT PROJEKT SOM BÖR GYNNA KOMMUNEN OCH DESS INVÅNARE. Se kostnadsplanen som uppvisar kostnader men också möjliga intäkter. Med vänlig hälsning f J. I

15 Dråpet i Lenhovda 1711 Länsman Weigman, född i Vägershults Norregård, döms till döden Händelserna utspelas tiden 24 maj december 1722 En teaterpjäs på faktagrund Av Börje Lemark

16 2 Böldpesten härjade ofärdsåren i Sverige samtidigt som Karl Xll:s krig pågick och dåligt väder gav missväxt. Nöd, död och lidande präglade vardagen. Nedan ett par utdrag ur information om tillståndet: "Det var prästmännen, som fingo öppna bölder, slå åder och genom sin ö11kunskap söka ersätta bristen på både apotekare och läkemedel... " Text från Svenska folkets underbara öden. Förordning av november 1710: Bestämmelse för hela riket: "När någon utav denne farsoten genom döden avlider, måste den döde av de därtill utsedda genast, utan någon svepning eller ringaste andra ceremonier, gravöl, process, hårkläde eller annat slikt, skaffas till jorden utom staden och på landet i närmaste avsides backe och där tillika med sine gång- och sängkläder djupt i jorden nedgrävas och med jord övertäckas." Faktaunderlaget till pjäsen har jag fått från följande ättlingar till Wiegmans familj i Vägershults Norregård via Kronobergs läns genealogiska förening. De har även personligen överlämnat faktaunderlag och källor som domboeken från Häradsrätten i Uppvidinge härad. l(jell Björkheim, Älmhult Aron Axelsson Bordon, Växjö Nils Hammerby via arkiv i Ekeberga Be1ne Karlsson, Kosta Frans Lindvall Därtill följande källor: Egen sökning i ArkivDigital: domboksutdrag från häradsrätten Läkartidningen nummer 13 Riksarkivet (Bordon) Ett stort antal faktasökningar på internet För att ge liv åt en berättelse som denna grundar jag den på både en grundstomme av fakta och på fiktion, dvs tankar om hur det kan ha varit. Börje Lemark Akt 1

17 3 Akten utspelas i gästgiveriets utskänkningslokal en ljus vårkväll den 24 maj i väntan på en hästfora med kruttunnor från Jönköping. En underofficer vid artilleriet, kallad styckjunkare, är dess chef och heter Magnus Johan Berg. Följet i övrigt skulle visa sig vara några skjutsdrängar. Personer Gästgivaren Måns Nilsson; litet grått förkläde Hans hustru Britta Svensdotter Fyra av gästgivarparets bain år Asta, Berta, Henning, Lovisa Manliga kvällsgäster, Elias, Johan och Sven Lenhovdas länsman Petter Weigman, 33 år gammal, med skärmmössa Gästgivarbonden Frans på gästgivargården, klädd i grå vadmal Underofficeraren styckjunkaren Magnus Johan Berg i karolinerunif01m Inledning: Bakgrundsmusik cirka två minuter av en talskomposition av Johan Fredrik Grenser: Marche a-moll (orig. klaver), MT 1792 (2:24) (sök google) Scen 1: Ett stort utskänkningsrum med två hopfällda utdragssängar vid vänstra väggen. De användes som sittplatser med bord dagtid. Över sittplatse1na två vägghyllor med koppar- och tennkärl, några ölstop. I rummets mitt ett par rejäla träbord med bänkar och stolar. I bortre ändan av rummet en stor öppen spis för vedeldning. På ena sidan av spisen ett älghuvud med krona. På den andra tre rådjurshorn. På högra väggen en dörr som vetter mot köket. Ingång till lokalen från vänster. Dessutom ett litet fönster med en fönsterbräda och krukväxter (pelargoner). Gästerna Elias, Johan och Sven sitter med tömda ölsejdlar vid samma bord. Gästgivaren kommer in från köket. Texten delvis på småländska. (Sceninteriören kan ändras) - ELIAS: Det här fördömda kriget. Hur länge ska det hålla på? - JOHAN: Jaja är så less på att me. En vet allri va di tar sa te. - ELIAS: Vecka dau, menar du? - JOHAN: Vecka dau? Allihop di som bestämmer. Gaurana ger knappt så vi klarar oss själva. Å så ska vi ställa opp med hästar och for o mat te alla som far förbi här. Hur va de inte i fjor vintras när knektarna dro te Skaune. Gästgivaren hade inte plats för alla och det ble inkvartering både här och där. 0 va hände? I Singelstorp tog di med sej skinn och silvermynt som tack för husrum och häst. Hos en annan stal di både lärft och väv. I Hökhult ble nån å med leggekläde och brådepanna. Jon i Hökhult meste en skjorta och en särk när di gett sej i väj. - SVEN: Ja ja hörde att kaptenen sa te knektarna o ta med en kavring och ena hästen i Lillahult, men si de gjorde di inte. Di täckte de va synn om bonnen och to inte hästen.

18 4 - ELIAS: Ja sicket elände. Ja hörde nån som blett å med både skälla och grimma. Och väv å mynt. Ja eländes elände. - JOHAN: Vaura egna knektar faur ge sej ut och en del kommer allri tebaka. Sau va de pau ett å Gripagårstorpen. Och i Åhult och Östraby har ja hört. - GÄSTGIVAREN (lite mer vårdad småländska än övriga): Inte bara kriget tar dö på folk. Pesten. Ja vaugar knappt sä ordet, så har vi den väl här. Den fördömda pesten. Den kommer frau städerna. I Kalmar feck dom den i fjor. Dom tror att det va ett skepp som kom mä otyget. - SVEN: Ja Karlshamn har fått de. Me bautar där mä. Forbönnerna sär att hela Blekinge ä smittat. Och Jönköping. Dom där gubbaina mä krutet som ska komma hit - kommer inte dom från Jönköping? - GÄSTGIVAREN: Jo dä gör di. Då vet en ju inte va di har me sej. Och det där di kan ha me sej dä vet ju ingen va dä ä förnåt. Men i Kalmar do Skepparen på båten som kom mä faenskapet. Pigerna to hand om sängkläderna hans och delade upp det mä släktingarna. Kläde1na mä förresten Sen do di som flugor både di och släktingarna. - ELIAS: Ja dä ä inte lätt. Ja ska inte sä nåra namn eller var. Men ja har hört att hon änkan i.. ja ja sär att inte, och han mä frun som <lödde i pesten, han, ja han hjälper ju änkan mä djuren och höbärgningen. Inget fel i dä! - JOHAN: Ja o hon hjälper han med hans ongar som ska ha mat o klär pau kroppen. Inget fel mä dä heller! - SVEN: Kanske hjälps di aut mä mer? (flinar) Och inget fel mä dä heller. (Alla skrattar så de kiknar) - ELIAS: I sau fall töcker ja att di ska fau dä. En ska ju nåt rolit ha, inte bara arbeta frau bittia te sent. Eller som nån sa häromdan. Dä ä ju den fatties enda nöje. De ä bara dä, me en barnaskock blir en bara fattiare och fattiare. - Gästgivaren: Ja inte ä de lätt för nån. En vet inte hur många tusen knektar som är utspridda långt jessemaj iväj efter dä fördömda Poltava. Men dä ni pratade om förut gubbar, det där för ett år sen, dä va ju te för slaget ve Helsingborg. Danskarna passade ju på när vår pojkakung va borta. Ja ingen vesste ju rätt var han höll hus. - SVEN: Men i Helsingborg vann vi! Danskarna feck ge saj. - JOHAN: Ja men det va ju inte kungen som ledde trupperna. Det va ju en som hette Magnus Stenbock, har ja hört. - ELIAS: Ja, ja sär dä. Dä va bättre förr! Unner hansas far. - JOHAN: Veckens far? - ELIAS: Kongens förstås. (Sänker rösten) Efter slaget vid Lund hade vi i alla fall lugn och ro i tjugo år. Och så kom den här kanaljen och ställde te att. - SVEN: Akta daj du! Nån kan ju höra daj.

19 5 - ELIAS: Fö1T va dä daulit nog som det var med kallt vär auret om. Sän ble dauli. Betorna och rovorna växte inte. Hälften så många skäpper råg som vanligt. - Gästgivaren: Nej hör ni gubbar. Nu får ni ta ett glas öl te. Sen stänger jag för i kväll. Ja får ju storfrämmat. In genom ytterdöiten kommer länsman Petter Weigman (nedan kallad LÄNSMAN, som bör tala en vårdad småländska). Han hör den sista repliken. - LÄNSMAN: Åja tackar ja. Nu har ja blett storfrämmat me! - GÄSTGIVAREN: - Ja du om det vore så bra så skulle du gärna få va storfrämmad för mig. - LÄNSMAN: - nä ja begriper va du menar. Du ska få hit krutgubbar. (Gör en kort paus och inväntar reaktionen. En skrattar till) - ELIAS säger: Tro dä? - LÄNSMAN fortsätter: Fast dä ä nog mer klut på käitan än i gubbarna. Och det är därför som ja ä här nu. Käringen skulle ju inte tycka om ifall ja var här bara för ro skull. En av gästgivarens döttrar kommer in med öl till alla fyra, inklusive länsman. - GÄSTGIVAREN: Ja ni behöver inte slänga i er ölen men en kan allri veta när di dyker upp och då blir det inte plats för er här. Det kommer både en styckjunkare och några skjutsdrängar. Men du länsman stannar väl kvar här i natt och ser te så att dom inte välter huset? - LÄNSMAN:- Dä ä meingen däja. - Gästgivaren: Dä ä väl ett befäl mä skjutsdrängarna som kan hålla reda på dom? - LÄNSMAN: Ja dä ä en styckjunkare. Dä betyder att han ä från artilleriet. Annars hade han kallats fanjunkare. Dä ä väl ett befäl sau där mett emellan. Han får skäll uppifrån och skäller neråt. Och krutet dä ska väl te artilleriet nere i Pommern då. Det lär bli nya utskrivningar te hösten. Gästgivaren vänder sig till ena dottern. - GÄSTGIVAREN: Säj te mor nu och göra i ordning bröet å kålsoppan. Och ta opp ölen från källaren. Se te att det inte finns en endaste matrest på knivar, gafflar och skedar! Ta rena servetter te länsman o styckjunkarn och skär inte brödskivorna tjockare än en kvarts tum! Har ni förstått? Ja känner på maj att di kommer snart... Frun i dö1töppningen säger oroligt: - BRITTA: Bara di inte har ohyra mä saj! - GÄSTGIVAREN: Mor, ja vet va du menar men den är inte bjuden! De tre gästerna halsar sin öl, betalar och går. Elias snubblar över tröskeln. - JOHAN: Ska vi bära daj hem? Eller kan du gau själv. (flinar) - ELIAS: Nog faen kanja gau. Va skulle käringen sä om ni kommer drösande mett i natten?

20 6 - SVEN: Väck na bara inte. Så blir hon så gla när hon vaknar och ser gubben sin. Bättre en öppen himmelsport än ett brinnande Jehenna! (skratt) Scen 2: Efter en stund hörs hästhovar och ljudet av kärrehjul i gruset. Men när skjutsen kommer upp på gräsmattan mellan skjutsstallarna och gästgiveriet hörs bara gnisslet från hjulen och kommandorop: - Lite till! Mer åt höger. Mot stallarna där borta! Gästgivaren skyndar ut. Två av husets döttrar har nyfiket gått till fönstret för att se vad som pågår. De tisslar och tasslar med varandra men talar nedan högt så publiken hör vad de säger. Fnittrar. - ASTA: Titta där kommer Joen från Blötaskog. Han ser gla ut. Ja vet nog varför! - BERTA: Ja dä ser jag nog. Men varför är han så gla? - ASTA: Sir du inte Karin där borta? - BERTA: Vecken Karin? - ASTA: Karin i Hältekärr, vet ja. - BERTA: Ja va ä de mä dä då? - ASTA: Dom äju ihop, vet du inte dä? - BERTA: Va!! Dä menar du inte? Hur vet du dä? - ASTA: Vet och vet.dävet ju varenda kotte! - BERTA: Men ä inte han för gammel för henne? - ASTA: Dä kan hända, menjag tror han ä snäll. Har inte hatt ihop at mä nån förut, vaja vet.: - BERTA: Hur känner di (betoning på di) varanra då? - ASTA: Di kommer från var sin by åt Älghult te och så ä han ju dräng hos gästgivarbonnen och hon, hon är piga i Nöbbelöv, vet du väl? - Bara han inte sätter henne i olöcka! - ASTA: dä ä han för blyger te. (Båda fnissar) Gästgivaren går ut. Utifrån hörs karlarnas röster: (bland andra styckjunkare Berg) - BERG: Gör halt! Spänn ifrån hästen. Go kväll mäster! Var vill du ha häst och kärra? Du vet att krutet är ömtåligt så det är bäst och ha det under tak. Och hästen också förstås. (Det hördes på hans tungspetsm att han kom noffifrån. Och han sa ordet också i stället för mä.) Gästgivaren anvisar plats: GÄSTGIVAREN: Kärrmna där. Hästarna i stallen där. Inne i huset hör flickorna, och publiken, vad han säger:. - GÄSTGIVAREN: Välkommen som min gäst. Hoppas det ska bli te belåtenhet! Karlarna får äta ute i stallarna och sova i halmen där. Blir dä bra? Du själv ä välkommen in på gästis. Utedasset ä där borta, lika för alla. Fyra hål med plats för fyra åt gången om det skulle behövas. (Flickmna fnittrar) - BERG: Tackar. Tackar.

21 7 - GÄSTGIVAREN: Vatten finns i kannan på bänken breve dasset. Där ser du ett tvättefat mä. Sä te karlarna och tvätta sej efter besök i hemlighuset. Det kanske hjälper mot den fördärvade böldpesten. Säte dom och häva ut tvättevattnet i stenröset där borta me. En kan inte va nog försikti. Vell ni ha mer vatten får ni själva hiva upp ur brunnen. Säte karlarna att di inte tittar för djupt etter brunnsgubben! Styckjunkaren ger kommando till manskapet och pekar med hela handen. - BERG: Hästen där. Kärran där. Två man sover bredvid kärran och vaktar krutet i natt. Ni får sova men ha hästpiskan beredd och daska te den som vågar sig i närheten. De andra hittar sina platser i halmen. Nattamat kommer snart, bröd o öl får ni i morron bitti. Vi ska (militäriskt) vara färdiga för avfärd klockan sju! Några frågor? (Ingen säger något) - Bra! Verkställ! Inifrån hörs hur någon smackar på hästen. En kärra 1ullar. Fotstamp av knektar och drängar som springer eller går. Karlar som pratar om stället o övernattningen. Styckjunkaren och gästgivaren kommer båda in i gästgiveriets matsal. Borden är dukade med öl, soppa, bröd, ost, smör, kakor - GÄSTGIVAREN: Varsågod o ta plats. (Han pekar inbjudande med hela handen) - BERG: Tackar som bjuder! Det ska smaka. Vi har haft en lång och svettig dag, må du tro. Gott och få komma till ett väl utrustat gästgiveri, därtill på allfarvägen. Det säj s vara enklare på de andra gåraställena här omkring. - GÄSTGIVAREN: Ja det här är ju en knutpunkt mitt i häradet. Goda kommunikationer me alla utom me Åseda. Men di har en liten stig som kommer fram genom Norregårarna när di ska te tingshuset här breve. Och kanske te körkbacken om di ä ute i friarärende. En bygd med anor från gammal tid. Lindhovdasjön är en källesjö med rent och klart vatten. Gott o veta. Gästgivarbonden kommer in och hälsar. Tar i hand. GÄSTGIVAREN: -De här ä Frans på gästgivargåren här breve. Han har ett par drängar som ställer opp. Varsågod och sitt. Dela en enkel måltid med oss! Bonden bugar, tackar, sätter sig till bords med styckjunkaren och länsman. Två av döttrarna kommer in och serverar öl, kålsoppa, bröd, smör och ost. Gästerna börjar äta. Frun överblickar läget i dörröppningen. Bonden Frans vänder sig mot styckjunkaren: - FRANS: Ni är långväga! Rest hela dan? (Styckjunkarn är inte så pratsugen. Svarar enstavigt.) - BERG: Jaa hela dan. Det är brått med krutet. - FRANS: Vart ska ni hän då? - BERG: Karlskrona.

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

(eller annan kontaktperson)

(eller annan kontaktperson) Den här blanketten använder du när du vill söka. Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Namn och adress E-postadress Ja Nej Organisations-/personnummer Kundnummer Telefonnummer

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR

JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR JAG OCH BIBLIOTEKET MARIA STRANDVIK, 10 ÅR 20 december Hej, dagboken! Jag heter Xara. Jag bor i Kyrkslätts bibliotek, oftast. Annars bor jag på ett hotell i England. Idag har jag mycket att göra. Nu sitter

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge

Jag vill vara som du. Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Jag vill vara som du Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livet enligtrosa.se JAG VILL VARA

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det.

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. 1 Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. - Vi hinner inte om du ska hålla på och bråka. - Jag

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder

In kommer en ledsen varg. Berättaren frågar varför han är ledsen och vargen berättar om sina tappade tänder B - Berättaren V - Vargen S - Snigeln Ä - Älgen G - Gitarrist T - Skatan Berättaren tar kontakt med barnen Hej vänner! Välkomna hit! Är ni sångsugna idag?!? Upp med händerna i luften och sjung med och

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer