r+'i Uppvidinge Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Sammanträde med: Datum: Tid: 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+'i Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2014-04-16 Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Sammanträde med: Datum: 2014-04-22 Tid: 13."

Transkript

1 r+'i Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott Datum: Tid: Plats: Kommunhuset, Åseda, sal Ideboås Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dm Ansökan om ekonomiskt stöd för teaterpjäs./. Dm Uppsägning av avtal avseende Åseda Camping./. Dm Medborgarförslag om att åter öppna bibliotek i Fröseke./. Dm Lägesrapport Upp Jobb./. Dm Information om spontanidrottsplatser Dm Driftsbidrag Folkets Park 2014./. Dm Driftbidrag till samlingslokaler i tätort 2014./. Dnr Driftbidrag samlingslokaler i mindre tätort 2014./. Dm Bidrag för samlingslokaler på landsbygden 2014./. Dm

2 r+'i Uppvidinge \2Y KOMMUN Kallelse/underrättelse Ärende Bilaga 13. Investeringsbidrag till samlingslokaler 2014./. Dm Bidrag till kulturföreningar år 2014./. Dm Nyttjanderättsavtal och driftsavtal för Åseda idrottsplats./. Dnr Information om förtidsrösning i biblioteken Dm Föreningsråd./. Dnr Information om nya ansökningstider för stipendier och priser inom kultur och fritid Dm Information om Lupp- ungdomsenkäten som ger kunskap om unga Dnr Nulägesbeskrivning regional kulturplan Dnr Anmälan av delegeringsbeslut 2014./. Dnr Övrigt Dnr Samtliga bidragsnnsökningar finns tillgängliga i akterna under sammanträdet Peter Skog Lindman ordförande Emma Fäste sekreterare

3 Uppvidinge ' OMM\JN Dlarienr Amatörteater i Lenhovda; ansökan om medfinansiering Dm72/2014 Sammanfattning Förslag att stödja kostnaderna för amatörteaterdelen i projektet under förutsättning att övriga aktörer/finansiärer stödjer projektet i sin helhet. Bakgrund Börje Lemark har skrivit en pjäs om levnadsvillkoren i Lenhovdabygden under den tid Karl XII regerade Sverige. Syftet är att lyfta fram bygden historia men också skapa en utveckling för Uppvidinge i form av ett kulturprojekt och en social samhörighet. I ansökningshandlingarna finns en ekonomisk kalkyl som bygger på en blandning av ideella insatser och insatser från professionella ledare/regissörer samt tekniker. Likaså förväntas en del av arbetet genomföras i form av studiecirklar samt i projektform inom LLU Sydost, dvs. det tidigare Leader Småland sydost. Ekonomiska konsekvenser Kultur- och fritidsverksamheten saknar budget för produktionskostnader för omfattande kulturprojekt. Beslutsunderlag Ansökan från Börje Lemark, Projektplan, Ansökan till Leader Småland sydost, Förslag till beslut Medfinansiera projektets amatörteaterdel under förutsättning att övrig finansiering beviljas. Kommunledningsförvnltningen Kultur och fritid Aseda, Besök: Box 59 Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

4 Beslutsexpediering Kultur- och fritid Börje Lemark Leader Småland sydost Studieförbundet Vuxenskolan kultur- och fritidschef Kommunledningsförvaltningen Kultur och fritid Aseda, Besök: Box 59 Tfn : Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

5 ~ Jordbruks verket Den här blanketten använder du när du vill söka 1' projektstöd Inom Leader. Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa sätt. Skicka ansökan till ditt Leaderkontor. Il l"'hujt:l\. I::::; I UU INUIVI Lt:AUt:H - ansökan om stöd UPPVIDINGE KOMMU N Kommunledningsforvultningen Dlarlenr t-;z. I 1 '1 A. Uppgifter om sökande Namn och adress Börje Lemark Andjaktsvägen Lund tillsvidare. Se nedan. Följande tre föreningar i Lenhovda kan ha det administrativa ansvaret. Lenhovda samhällsförening. Ordf. Hans-Åke Vilhelmsson. Lenhovda sockens hembygdsförening. Ordf. Margareta Andersson. Föreningen Tingshuset. Ordf. Margareta Linner. E-postadress I bankgironummer Bankgiro I Bankkonto Ar du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt? nja ~Nej I clearingnummer I om "Ja'', vilken B. Uppgifter om projektledare Namn och adress Se ovan. Undertecknad har skrivit en teaterpjäs (bifogas) som handlar om bygden och en historisk händelse år En av ovanstående eller alla tre kan bli administrativ(a) projektledare. Regissören vid Linneteatem i Växjö har lovat bli konstnärlig ledare med projektslut 2015 o32ö~ois271e2sonnummer Kundnummer Telefonnummer 6även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) bankkontonummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) ETJostadress illsvidare C. Uppgifter om ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson) Namn och adress En föreningskassör Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress D. Beskrivning av projektet 01. Projektnamn Se bilaga 02. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet Se bilaga <X> ~ ~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---t 03. Klardatum ~!När bedömer du att du har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla kostnader till myndigheten och lämnat slutrapporten? ~ År, månad, dag ~?O 1 " T.P.::JOP.r nr.h?o 1 "-07-?0 övria fin::in<::ip.rina

6 E. Momsredovisningsskyldlghet Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för? OONej Ooelvis F. Andra sökta eller beviljade stöd F1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet? 0Nej Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan. F2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren? OONej Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet G. Upphandlande myndighet eller enhet Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna? 00 Nej H. Bilagor Du ska alltid bifoga följande bilagor Bilaga nr Projektplan inklusive budget och finansieringsplan Intyg om firmatecknare Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella för ditt projekt Bilaga nr Medfinansieringsintyg (LSB 14:6) eller beslut om medfinansiering... Fullmakt... Kopia av offerter... Tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen... ~... Kopia av beslut eller ansökan om annat stöd... Kopia av beslut om annat offentligt stöd... ~.,_.. '!.... Andra bilagor som har betydelse för ditt projekt... :\1:1:~.?~.~.1!..?.~.~~~~~~~~~-~~~~-~-~---

7 J. Försäkran och underskrift Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.. Jag medger att uppgifter om projektetet och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen, Jordbruksverket, LAG och Sametinget i informationssyfte.. Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. Datum ~~,;~~# Namnförtydligarfde Datum Börje Lemark Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket, länsstyrelserna och Sametinget. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU :s institutioner för kontrolländamål. En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med kommissionens förordning (EG) 259/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).. ~.. '......,., * lo: ; * ~ 'I'

8 Börje Lemark A_ndjaktsvägen Lund Projektplan Vad jag vill uppnå UPPVIDINGE KOMr1i~1uN1 Kommunledningsförv11ltnlniwri Dlarienr Att genom teaterarbete öka det lokala engagemanget och öka kunskapen om Uppvidingebygdens historia och svenskarna hårda villkor under Karl Xll:s tid Syfte Skapa unika och värdefulla mervärden Mobilisera fler aktörer Främja nytänkande och regionalt engagemang Stimulera sammanhållningen i bygden Bidra till god en hälsa och ett stärkande av identiteten för såväl individ som regionalsamhälle Huvudmål Att aktivera människor i bygden för kulturarbete och att öka kunskapen om bygdens och landets historia och rättstradition genom att träna in och framföra ett nyskrivet manus (34 sidor) av Bö1je Lemark (bilaga 1 b ). Delmål Att skapa en samhörighet mellan kommundelar utan en självklar centralpunkt. Att särskilt träna och framföra teater. Att därigenom ge dem förutsättningar att starta och driva liknande eller andra kulturella inslag i bygden. Att i detta projekt öka kunskapen om bygdens historia och levnadsvillkor både hos aktörerna och hos åhörarna. Att vid framträdanden på andra orter än Uppvidinge kommun inspirera människor att besöka orten och ta del av dess rika historia och natur. Att med andra ord mobilisera fler aktörer och främja nytänkande och regionalt engagemang. Att särskilt lyfta fram ett monument över gången tid i gamla Uppvidinge härad = Tingsplatsen i Lenhovda och rättspraxisen i böijan av talet Att i just detta projekt vittna om ett rättsfall där självaste länsman blev dråpare och dömd till döden Att i just detta projekt även ge inblickar i den senaste pestens härjningar Att i just detta projekt även vittna om landsbygdens villkor under Karl Xl 1 :s tid Att utveckla en identitet för bygden ("Detta är vår del av världen) Att vara ett medel att uppnå integration mellan bofasta och nyinflyttade särskilt människor från andra länder

9 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund Kostnads- och finansieringsplan Projektets kostnader inkl. moms och sociala avgifter Uppgjord i samråd med regissör Stefan Leske, Växjö, som efter läsningen av manus i dag har förklarat sig villig att ta ansvar för den konstnärliga ledningen Professionell regissör Skådespelare Lokalhyror alt lån av byggbar läktare Teknisk personal och utrustning inkl resor Resor till och inom Uppvidinge kommun Hyra el. tillverkning av scenkläder Hyra eller tillverkning av rekvisita Utskrifter av manus, annonsering Musikinspelning Biljetter Försäljning av biljetter Dokumentation Oförutsedda utgifter Summa summarum kr inkl. sociala avgifter kr kr kr 4000 kr kr 8000 kr kr 5000 kr 5000 kr 5000 kr 8000 kr 2000 kr kr Om intäkterna kommer att överstiga utgifterna önskas någon kompensation för ideellt arbete med manus. Möjliga intäkter med optimistisk kalkyl (Teaterföreningen Näverlundadalen har haft sådan framgång) Antag 6 föreställningar med 150 besökande per föreställning, biljettpris 200 kronor = 6* 150*200= Möjlig intäkt från paraplyfond Lieder = Möjlig intäkt alternativt garanti från Uppvidinge kommuns kulturfond Positivt resultat i övrigt= goodwill för bygden+ möjliga intäkter för arrangerande förening(ar) såsom Hembygdsföreningen Kulturföreningen Föreningen Tingshuset

10 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund D2 a. Vad jag söker stöd för (efter samråd med regissör Stefan Leske, Växjö) Jag har skrivit ett manus om 35 sidor till en teaterpjäs som skildrar en man och hans dramatiska liv åren i Uppvidinge härad, Kronobergs län. Grundfakta bygger på ideell forskning om släkt och historiska skeenden. Den dramatiska framställningen rymmer även många inslag av fiktiva händelser. Jag vill med stöd av professionella regissörer och ett 30-tal amatörer från bygden skapa en teaterföreställning som ska kunna spelas både i bygden och på andra orter. Under planeringen och genomförandet av detta behöver professionell regissör arvoderas. Kontakt har tagits. (Se kostnads- och finansieringsplan) Begränsade skådespelararvoden betalas. Teknisk personal och utrustning (tex hyra av myggor) inklusive resor Lokaler alt flyttbara läktare vid utomhusföreställningar hyras och betalas. Hyra eller tillverkning av scenkläder Hyra eller tillverkning av rekvisita Utskrifter av manus, annonsering Musikinspelning Biljetter Försäljning av biljetter Dokumentation Resekostnader täckas Oförutsedda utgifter D2 b. Vad jag vill uppnå med projektet, se projektplan

11 Börje Lemark Andjaktsvägen Lund Till Studieförbundet Vuxenskolan Ås eda För kännedom Ansökan om medel till studiecirklar i en historisk pjäs med dråp, domstolsförhandling och lysningsansökan hos kyrkoherden. Pjäsens titel är dråpet i Lenhovda 1711 men ger även en historisk belysning av de svåra förhållanden som rådde under åren med krig, pestutbrott och hungersnöd. Pjäsen belyser även hur en häradsrätt arbetade och hur den stränga mosaiska lagen tillämpades inldusive den skyldiges ensamma vistelse i en fångkista av sten. Den belyser livet på en gästgivargård bl a med marknadsresande och hur en anhållan om lysning kunde gå till med lysesedel, gåva till prästen och björkdragning en av lysningsdagarna. (Ansökan till Leader skall inges då jag ska uppvisa beviljade offentliga medel) Med hänvisning till samtal med Johanna Hjärtfors angående amatörteatergrupp som ska uppföra en pjäs om ett historiskt skeende i Lenhovda åren ansöker jag härmed om medel till följande cirklar som ingår i ensemblen: 1) Projektgrupp om tre personer som leder verksamheten a) en manusförfattare, administrativt och ekonomiskt ansvarig för projektet b) en regissör och ansvarig för den dramatiska verksamheten och c) en biträdande regissör och ansvarig för den dramatiska verksamheten. 50 timmar a 25 la= 1250 kr 2) Personerna i akt 1, följande karaktärer (Länsman, styckjunkaren, gästgivaren och hans hustru, tre kvällsgäster, gästgivarbonden, fyra ungdomar i gästgivarefamiljen varav tre döttrar och en son) 50 timmar a 25 kr= 1250 kr 3) Personerna i akt 2: Styckjunkaren, länsman, gästgivaren med fru och bain, Drängen Joen, pigan Karin i Hältekän, Sankte Per. 40 timmar a 25 la= 1000 kr 4) Personeina i akt 3: Gästgivaren med familj, dödsdömde Weigman, åtta - tio marknadsresenärer. 50 timmar a 25 kr= 1250 kr 5) Personerna i akt 4: Häradshövdingen, 12 nämndemän, en manlig protokollförare, den anklagade Petter Weigman, styckjunkaren, länsman Lindström, 11 vittnen. 60 timmar a 25 la= 1500 la 6) Personerna i akt 5: Kyrkoherden med fru, Petter Weigman, Madam Lind. 50 timmar a 25 la= 1250 kr 7) Ansvariga för ljudupptagning och ljudåtergivning: Tre personer. 40 timmar a 25 la = 1000 la 8) Ansvariga för kläder och personlig utrustning: Tre - fem personer. 50 timmar a 25 la= 1250 la 9) Ansvariga för rumsinteriörer: Fem - sex personer. 50 timmar a 25 kr= 1250 kr. TOTALT SUMMA laonor Börje Lemark

12 ~t' L 3 b Från: Johanna Hjärtfors johanna. # Ämne: SV: Liederutkast Datum: 24 februari :03 Till: Börje Lemark Det låter och ser bra ut! Roligt att det verkar bli så mycket verksamhet "runt" själva föreställningen också, som kan bli studiecirklar. Det går bra att skicka in detta till Leader, med förtydlingen från Studieförbundet Vuxenskolan att pengarna för Studiecirklarna betalas ut när vi ser att cirklarna kommer igång, och att det blir timmar av dom i verkligheten Annars låter det jättebra! Johanna Med vänliga hälsningar, Johanna Hjärtfors Verksamhetsutvecklare I Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Olofsgatan 17, Aseda Direkt: SV ger människor möjlighet att växa. Lite snack och mycket verkstad är SVs kännetecken. c i I» M Studieforbundet V Vuxenskolan Från: Börje Lemark Skickat: den 24 februari :59

13 Från: Johanna Hjärtfors johanna. Ämne: SV: Studiegrupper Datum: 19 februari :57 Till: Börje Lemark Du kan skriva att vi går in med 5000 kr också :-) Med vänliga hälsningar, Johanna Hjärtfors Verksamhetsutvecklare I Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Olofsgatan 17, Åseda Direkt: SV ger människor möjlighet att växa. Lite snack och mycket verkstad är SVs kännetecken Ursprungligt meddelande----- Från: Börje Lemark Skickat: den 19 februari :09

14 Från: Till: Datum: Ärende: Börje :03 Ansökan om medel/kostnadstäcknadsgaranti Bifogade filer: Ansökningshandlingar Weigman.zip; Weigman32.docx; Part.003 Till Kulturchefen Annika Persson UPPVIDINGE KOMMUN Koinmunledningsförvaltulngou Dlarlenr Jag har skrivit en teaterpjäs om ett autentiskt fall, en historisk händelse 1711 och åren därefter.släktforskarna Vägershultsgruppen har svarat för faktainsamlingen. 201~ I Länsmannen i Lenhovda dödar en dräng under tjänsteutövning och döms till döden. Pjäsen handlar om detta men också om de svåra förhållandena i bygden och hela landet vid denna tid. Karl X11 :s krig pågick. En svår pest härjade åren Landet led nöd också av ett under den tidsperioden kallt klimat med dåliga skördar som följd. Miljöer som skildras är gästgiveriet, häradsrättens förhandling och ansökan om att vigas med besök hos kyrkoherden. En rutinerad regissör skall sätta upp en amatörensemble från bygden Sannolikt kan framförandet dock inte ske förrän sommaren 3015 men förberedelser och träning må ske dessförinnan. Se vidare syfte, plan och kostnadsberäkning i bilaga. Se även pjäsen här bifogad som bilaga. Jag ansöker om kommunens stöd för projektet som ska ske i samarbete med någon av föreningarna i Lenhovda, hembygdsföreningen, kulturföreningen, föreningen Tingshuset. Se projektplanen om mervärdet och om möjliga effekter av projektet. Jag söker medel hos Lieader men om jag ska få något så behöver projektet vara avslutat mars En rutinerad regissör säger att tidsplanen bör bli sommaren JAG SÖKER EKONOMISKT TILLSKOTT OCH JAG SÖKER OCKSÅ EKONOMISK GARANTI FÖR ETT PROJEKT SOM BÖR GYNNA KOMMUNEN OCH DESS INVÅNARE. Se kostnadsplanen som uppvisar kostnader men också möjliga intäkter. Med vänlig hälsning f J. I

15 Dråpet i Lenhovda 1711 Länsman Weigman, född i Vägershults Norregård, döms till döden Händelserna utspelas tiden 24 maj december 1722 En teaterpjäs på faktagrund Av Börje Lemark

16 2 Böldpesten härjade ofärdsåren i Sverige samtidigt som Karl Xll:s krig pågick och dåligt väder gav missväxt. Nöd, död och lidande präglade vardagen. Nedan ett par utdrag ur information om tillståndet: "Det var prästmännen, som fingo öppna bölder, slå åder och genom sin ö11kunskap söka ersätta bristen på både apotekare och läkemedel... " Text från Svenska folkets underbara öden. Förordning av november 1710: Bestämmelse för hela riket: "När någon utav denne farsoten genom döden avlider, måste den döde av de därtill utsedda genast, utan någon svepning eller ringaste andra ceremonier, gravöl, process, hårkläde eller annat slikt, skaffas till jorden utom staden och på landet i närmaste avsides backe och där tillika med sine gång- och sängkläder djupt i jorden nedgrävas och med jord övertäckas." Faktaunderlaget till pjäsen har jag fått från följande ättlingar till Wiegmans familj i Vägershults Norregård via Kronobergs läns genealogiska förening. De har även personligen överlämnat faktaunderlag och källor som domboeken från Häradsrätten i Uppvidinge härad. l(jell Björkheim, Älmhult Aron Axelsson Bordon, Växjö Nils Hammerby via arkiv i Ekeberga Be1ne Karlsson, Kosta Frans Lindvall Därtill följande källor: Egen sökning i ArkivDigital: domboksutdrag från häradsrätten Läkartidningen nummer 13 Riksarkivet (Bordon) Ett stort antal faktasökningar på internet För att ge liv åt en berättelse som denna grundar jag den på både en grundstomme av fakta och på fiktion, dvs tankar om hur det kan ha varit. Börje Lemark Akt 1

17 3 Akten utspelas i gästgiveriets utskänkningslokal en ljus vårkväll den 24 maj i väntan på en hästfora med kruttunnor från Jönköping. En underofficer vid artilleriet, kallad styckjunkare, är dess chef och heter Magnus Johan Berg. Följet i övrigt skulle visa sig vara några skjutsdrängar. Personer Gästgivaren Måns Nilsson; litet grått förkläde Hans hustru Britta Svensdotter Fyra av gästgivarparets bain år Asta, Berta, Henning, Lovisa Manliga kvällsgäster, Elias, Johan och Sven Lenhovdas länsman Petter Weigman, 33 år gammal, med skärmmössa Gästgivarbonden Frans på gästgivargården, klädd i grå vadmal Underofficeraren styckjunkaren Magnus Johan Berg i karolinerunif01m Inledning: Bakgrundsmusik cirka två minuter av en talskomposition av Johan Fredrik Grenser: Marche a-moll (orig. klaver), MT 1792 (2:24) (sök google) Scen 1: Ett stort utskänkningsrum med två hopfällda utdragssängar vid vänstra väggen. De användes som sittplatser med bord dagtid. Över sittplatse1na två vägghyllor med koppar- och tennkärl, några ölstop. I rummets mitt ett par rejäla träbord med bänkar och stolar. I bortre ändan av rummet en stor öppen spis för vedeldning. På ena sidan av spisen ett älghuvud med krona. På den andra tre rådjurshorn. På högra väggen en dörr som vetter mot köket. Ingång till lokalen från vänster. Dessutom ett litet fönster med en fönsterbräda och krukväxter (pelargoner). Gästerna Elias, Johan och Sven sitter med tömda ölsejdlar vid samma bord. Gästgivaren kommer in från köket. Texten delvis på småländska. (Sceninteriören kan ändras) - ELIAS: Det här fördömda kriget. Hur länge ska det hålla på? - JOHAN: Jaja är så less på att me. En vet allri va di tar sa te. - ELIAS: Vecka dau, menar du? - JOHAN: Vecka dau? Allihop di som bestämmer. Gaurana ger knappt så vi klarar oss själva. Å så ska vi ställa opp med hästar och for o mat te alla som far förbi här. Hur va de inte i fjor vintras när knektarna dro te Skaune. Gästgivaren hade inte plats för alla och det ble inkvartering både här och där. 0 va hände? I Singelstorp tog di med sej skinn och silvermynt som tack för husrum och häst. Hos en annan stal di både lärft och väv. I Hökhult ble nån å med leggekläde och brådepanna. Jon i Hökhult meste en skjorta och en särk när di gett sej i väj. - SVEN: Ja ja hörde att kaptenen sa te knektarna o ta med en kavring och ena hästen i Lillahult, men si de gjorde di inte. Di täckte de va synn om bonnen och to inte hästen.

18 4 - ELIAS: Ja sicket elände. Ja hörde nån som blett å med både skälla och grimma. Och väv å mynt. Ja eländes elände. - JOHAN: Vaura egna knektar faur ge sej ut och en del kommer allri tebaka. Sau va de pau ett å Gripagårstorpen. Och i Åhult och Östraby har ja hört. - GÄSTGIVAREN (lite mer vårdad småländska än övriga): Inte bara kriget tar dö på folk. Pesten. Ja vaugar knappt sä ordet, så har vi den väl här. Den fördömda pesten. Den kommer frau städerna. I Kalmar feck dom den i fjor. Dom tror att det va ett skepp som kom mä otyget. - SVEN: Ja Karlshamn har fått de. Me bautar där mä. Forbönnerna sär att hela Blekinge ä smittat. Och Jönköping. Dom där gubbaina mä krutet som ska komma hit - kommer inte dom från Jönköping? - GÄSTGIVAREN: Jo dä gör di. Då vet en ju inte va di har me sej. Och det där di kan ha me sej dä vet ju ingen va dä ä förnåt. Men i Kalmar do Skepparen på båten som kom mä faenskapet. Pigerna to hand om sängkläderna hans och delade upp det mä släktingarna. Kläde1na mä förresten Sen do di som flugor både di och släktingarna. - ELIAS: Ja dä ä inte lätt. Ja ska inte sä nåra namn eller var. Men ja har hört att hon änkan i.. ja ja sär att inte, och han mä frun som <lödde i pesten, han, ja han hjälper ju änkan mä djuren och höbärgningen. Inget fel i dä! - JOHAN: Ja o hon hjälper han med hans ongar som ska ha mat o klär pau kroppen. Inget fel mä dä heller! - SVEN: Kanske hjälps di aut mä mer? (flinar) Och inget fel mä dä heller. (Alla skrattar så de kiknar) - ELIAS: I sau fall töcker ja att di ska fau dä. En ska ju nåt rolit ha, inte bara arbeta frau bittia te sent. Eller som nån sa häromdan. Dä ä ju den fatties enda nöje. De ä bara dä, me en barnaskock blir en bara fattiare och fattiare. - Gästgivaren: Ja inte ä de lätt för nån. En vet inte hur många tusen knektar som är utspridda långt jessemaj iväj efter dä fördömda Poltava. Men dä ni pratade om förut gubbar, det där för ett år sen, dä va ju te för slaget ve Helsingborg. Danskarna passade ju på när vår pojkakung va borta. Ja ingen vesste ju rätt var han höll hus. - SVEN: Men i Helsingborg vann vi! Danskarna feck ge saj. - JOHAN: Ja men det va ju inte kungen som ledde trupperna. Det va ju en som hette Magnus Stenbock, har ja hört. - ELIAS: Ja, ja sär dä. Dä va bättre förr! Unner hansas far. - JOHAN: Veckens far? - ELIAS: Kongens förstås. (Sänker rösten) Efter slaget vid Lund hade vi i alla fall lugn och ro i tjugo år. Och så kom den här kanaljen och ställde te att. - SVEN: Akta daj du! Nån kan ju höra daj.

19 5 - ELIAS: Fö1T va dä daulit nog som det var med kallt vär auret om. Sän ble dauli. Betorna och rovorna växte inte. Hälften så många skäpper råg som vanligt. - Gästgivaren: Nej hör ni gubbar. Nu får ni ta ett glas öl te. Sen stänger jag för i kväll. Ja får ju storfrämmat. In genom ytterdöiten kommer länsman Petter Weigman (nedan kallad LÄNSMAN, som bör tala en vårdad småländska). Han hör den sista repliken. - LÄNSMAN: Åja tackar ja. Nu har ja blett storfrämmat me! - GÄSTGIVAREN: - Ja du om det vore så bra så skulle du gärna få va storfrämmad för mig. - LÄNSMAN: - nä ja begriper va du menar. Du ska få hit krutgubbar. (Gör en kort paus och inväntar reaktionen. En skrattar till) - ELIAS säger: Tro dä? - LÄNSMAN fortsätter: Fast dä ä nog mer klut på käitan än i gubbarna. Och det är därför som ja ä här nu. Käringen skulle ju inte tycka om ifall ja var här bara för ro skull. En av gästgivarens döttrar kommer in med öl till alla fyra, inklusive länsman. - GÄSTGIVAREN: Ja ni behöver inte slänga i er ölen men en kan allri veta när di dyker upp och då blir det inte plats för er här. Det kommer både en styckjunkare och några skjutsdrängar. Men du länsman stannar väl kvar här i natt och ser te så att dom inte välter huset? - LÄNSMAN:- Dä ä meingen däja. - Gästgivaren: Dä ä väl ett befäl mä skjutsdrängarna som kan hålla reda på dom? - LÄNSMAN: Ja dä ä en styckjunkare. Dä betyder att han ä från artilleriet. Annars hade han kallats fanjunkare. Dä ä väl ett befäl sau där mett emellan. Han får skäll uppifrån och skäller neråt. Och krutet dä ska väl te artilleriet nere i Pommern då. Det lär bli nya utskrivningar te hösten. Gästgivaren vänder sig till ena dottern. - GÄSTGIVAREN: Säj te mor nu och göra i ordning bröet å kålsoppan. Och ta opp ölen från källaren. Se te att det inte finns en endaste matrest på knivar, gafflar och skedar! Ta rena servetter te länsman o styckjunkarn och skär inte brödskivorna tjockare än en kvarts tum! Har ni förstått? Ja känner på maj att di kommer snart... Frun i dö1töppningen säger oroligt: - BRITTA: Bara di inte har ohyra mä saj! - GÄSTGIVAREN: Mor, ja vet va du menar men den är inte bjuden! De tre gästerna halsar sin öl, betalar och går. Elias snubblar över tröskeln. - JOHAN: Ska vi bära daj hem? Eller kan du gau själv. (flinar) - ELIAS: Nog faen kanja gau. Va skulle käringen sä om ni kommer drösande mett i natten?

20 6 - SVEN: Väck na bara inte. Så blir hon så gla när hon vaknar och ser gubben sin. Bättre en öppen himmelsport än ett brinnande Jehenna! (skratt) Scen 2: Efter en stund hörs hästhovar och ljudet av kärrehjul i gruset. Men när skjutsen kommer upp på gräsmattan mellan skjutsstallarna och gästgiveriet hörs bara gnisslet från hjulen och kommandorop: - Lite till! Mer åt höger. Mot stallarna där borta! Gästgivaren skyndar ut. Två av husets döttrar har nyfiket gått till fönstret för att se vad som pågår. De tisslar och tasslar med varandra men talar nedan högt så publiken hör vad de säger. Fnittrar. - ASTA: Titta där kommer Joen från Blötaskog. Han ser gla ut. Ja vet nog varför! - BERTA: Ja dä ser jag nog. Men varför är han så gla? - ASTA: Sir du inte Karin där borta? - BERTA: Vecken Karin? - ASTA: Karin i Hältekärr, vet ja. - BERTA: Ja va ä de mä dä då? - ASTA: Dom äju ihop, vet du inte dä? - BERTA: Va!! Dä menar du inte? Hur vet du dä? - ASTA: Vet och vet.dävet ju varenda kotte! - BERTA: Men ä inte han för gammel för henne? - ASTA: Dä kan hända, menjag tror han ä snäll. Har inte hatt ihop at mä nån förut, vaja vet.: - BERTA: Hur känner di (betoning på di) varanra då? - ASTA: Di kommer från var sin by åt Älghult te och så ä han ju dräng hos gästgivarbonnen och hon, hon är piga i Nöbbelöv, vet du väl? - Bara han inte sätter henne i olöcka! - ASTA: dä ä han för blyger te. (Båda fnissar) Gästgivaren går ut. Utifrån hörs karlarnas röster: (bland andra styckjunkare Berg) - BERG: Gör halt! Spänn ifrån hästen. Go kväll mäster! Var vill du ha häst och kärra? Du vet att krutet är ömtåligt så det är bäst och ha det under tak. Och hästen också förstås. (Det hördes på hans tungspetsm att han kom noffifrån. Och han sa ordet också i stället för mä.) Gästgivaren anvisar plats: GÄSTGIVAREN: Kärrmna där. Hästarna i stallen där. Inne i huset hör flickorna, och publiken, vad han säger:. - GÄSTGIVAREN: Välkommen som min gäst. Hoppas det ska bli te belåtenhet! Karlarna får äta ute i stallarna och sova i halmen där. Blir dä bra? Du själv ä välkommen in på gästis. Utedasset ä där borta, lika för alla. Fyra hål med plats för fyra åt gången om det skulle behövas. (Flickmna fnittrar) - BERG: Tackar. Tackar.

21 7 - GÄSTGIVAREN: Vatten finns i kannan på bänken breve dasset. Där ser du ett tvättefat mä. Sä te karlarna och tvätta sej efter besök i hemlighuset. Det kanske hjälper mot den fördärvade böldpesten. Säte dom och häva ut tvättevattnet i stenröset där borta me. En kan inte va nog försikti. Vell ni ha mer vatten får ni själva hiva upp ur brunnen. Säte karlarna att di inte tittar för djupt etter brunnsgubben! Styckjunkaren ger kommando till manskapet och pekar med hela handen. - BERG: Hästen där. Kärran där. Två man sover bredvid kärran och vaktar krutet i natt. Ni får sova men ha hästpiskan beredd och daska te den som vågar sig i närheten. De andra hittar sina platser i halmen. Nattamat kommer snart, bröd o öl får ni i morron bitti. Vi ska (militäriskt) vara färdiga för avfärd klockan sju! Några frågor? (Ingen säger något) - Bra! Verkställ! Inifrån hörs hur någon smackar på hästen. En kärra 1ullar. Fotstamp av knektar och drängar som springer eller går. Karlar som pratar om stället o övernattningen. Styckjunkaren och gästgivaren kommer båda in i gästgiveriets matsal. Borden är dukade med öl, soppa, bröd, ost, smör, kakor - GÄSTGIVAREN: Varsågod o ta plats. (Han pekar inbjudande med hela handen) - BERG: Tackar som bjuder! Det ska smaka. Vi har haft en lång och svettig dag, må du tro. Gott och få komma till ett väl utrustat gästgiveri, därtill på allfarvägen. Det säj s vara enklare på de andra gåraställena här omkring. - GÄSTGIVAREN: Ja det här är ju en knutpunkt mitt i häradet. Goda kommunikationer me alla utom me Åseda. Men di har en liten stig som kommer fram genom Norregårarna när di ska te tingshuset här breve. Och kanske te körkbacken om di ä ute i friarärende. En bygd med anor från gammal tid. Lindhovdasjön är en källesjö med rent och klart vatten. Gott o veta. Gästgivarbonden kommer in och hälsar. Tar i hand. GÄSTGIVAREN: -De här ä Frans på gästgivargåren här breve. Han har ett par drängar som ställer opp. Varsågod och sitt. Dela en enkel måltid med oss! Bonden bugar, tackar, sätter sig till bords med styckjunkaren och länsman. Två av döttrarna kommer in och serverar öl, kålsoppa, bröd, smör och ost. Gästerna börjar äta. Frun överblickar läget i dörröppningen. Bonden Frans vänder sig mot styckjunkaren: - FRANS: Ni är långväga! Rest hela dan? (Styckjunkarn är inte så pratsugen. Svarar enstavigt.) - BERG: Jaa hela dan. Det är brått med krutet. - FRANS: Vart ska ni hän då? - BERG: Karlskrona.

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

IQ 70. Bim Wikström. Författarhuset

IQ 70. Bim Wikström. Författarhuset IQ 70 1 IQ 70 Bim Wikström Författarhuset 2 3 * Jag kan säga att det är som om huvet stannar. Om nån till exempel är arg på mej. Eller när nån ställer en svår fråga. Jag måste komma på nåt och då står

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari Magnus Jansson Magnus Opus I. Januari Autor Eter 2011 1/1 2008, roman: (det tjälar) Kapitel ett Den första färgen är grå. Från grå kan det gå åt vilket håll som helst. Visserligen är det vit, knastrig

Läs mer

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan

Tre vardagsrysare. Mårten Steen. Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Boksidan Tre vardagsrysare Mårten Steen Copyright: Förlaget Boksidan 2007 Box 558 146 33 Tullinge Tre vardagsrysare, ISBN-nummer: 978-91-86199-19-7 Du får gärna kopiera denna

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Grevinnan på tredje våningen

Grevinnan på tredje våningen Grevinnan på tredje våningen Ingrid Holm Grevinnan på tredje våningen Kortroman av Ingrid Holm 1 När man är 86 år så måste man väl till sist erkänna att man är gammal, tänkte Marta där hon satt i sin gamla

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

N Y T E X T! Volym i v

N Y T E X T! Volym i v NY TEXT! Volym i v SVERIGES STÖRST MNUSTÄVLING NY TEXT! är ett samarbete mellan: YTETERN, DRM- LET, GÖTEORGS DRMTISK TETER, PLY TETERKONST, POTTOPOTTO, PROFILTETERN, REGIONTETERN LEKINGE KRONOERG, RIKS-

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats.

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats. Sidan 1 av 201 FÖRORD O.P. Cóndor Ricardo Canto Leyton Denna bok är baserad på verkliga händelser under diktaturen i Chile. Den tillägnas alla chilenare som föll offer för dess brutalitet, deras ättlingar

Läs mer

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö

Träsko osten. En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten. som berättar om händelser i Långasjö Träskoposten Nr 4 2003 Träsko osten Nr 4 november 2003 Nyhetsblad förplångasjö socken En riktigt God Helg önskar vi på Träskoposten Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu men tiden rinner fort iväg så

Läs mer

Till läsaren. I årets bokmässa i Helsingfors kommer fyra

Till läsaren. I årets bokmässa i Helsingfors kommer fyra Till läsaren Nylands litteraturförening grundades den 31 mars 1982, vilket betyder att föreningen fyller 30 år i år. För att fira det utlyste vi i höstas en skrivartävling som var öppen för alla. Temat

Läs mer

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor.

Dennis gillade att ha jeans som var slitna och en sliten jacka och läderskor. Dennis svarade. Det var Marias bror. Han ville säga tack. Sen efter en liten stund ringde hans kompisar och ville att han skulle komma till parken. - Ja jag kommer, svarade Dennis. Sen ångrade han sig

Läs mer

Kvinnorna i Allys hus

Kvinnorna i Allys hus Kvinnorna i Allys hus ISBN: 978-91-980510-0-1 Julia Jung och Ultima Esperanza Förlag Stockholm 2012 Utgivare: Ultima Esperanza Förlag ultimaesperanzabooks@gmail.com Foto omslagets 1:a sida: Jeff Ellis

Läs mer

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina.

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. Vi befinner oss i Gökhems kyrka. Det är söndagen före midsommar och predikotexten handlar om skapelsen, hämtad från första Moseboken 3:15-24. Anna sitter i

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Akram Monfared Arya Anahita

Akram Monfared Arya Anahita Akram Monfared Arya Anahita Utgiven av Recito Tryckt av Bording i Borås år 2007 Säljs av Sockerdricka.nu ISBN 978-91-85879-10-6 Bokutgivning.se forlag@bokutgivning.se www.bokutgivning.se Recito info@recito.se

Läs mer

Gautmanns barndom. Eric Björing. Boksidan

Gautmanns barndom. Eric Björing. Boksidan Gautmanns barndom Eric Björing Boksidan Gautmanns barndom Eric Björing Copyright: Bokförlaget Boksidan 2004 Box 558 146 33 Tullinge Gautmanns barndom, ISBN-nummer: 978-91-86199-05-0 Du får gärna kopiera

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer