Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd."

Transkript

1 Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn alt ) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén ( ). Förändring av baskrav vapentjänst Förslag: Förändring av det praktiska skjutprovet i baskrav vapen (enligt beslut Hv efter 2004, Hkv , p 8.7) Motiv: Bataljonschefer och kompanichefer har nu erfarenheter av och har diskuterat genomförandet under 2004 av baskrav vapentjänst. Det är en gemensam uppfattning att införandet av baskrav är bra. Det är på tiden att det ställs krav! Det praktiska skjutprovet har dock orsakat mycket stora problem, pga tillgång till och långa avstånd till skjutbanor för flera av hvförbanden. Cheferna på alla nivåer har lagt ned oerhört mycket tid och engagemang på baskravet under 2004, utan att ha kunnat nå målet. Om kravet på skjutning drivs i botten bedöms halva Östgöta hemvärn kassunförvara sina vapen i framtiden, med mycket stora konsekvenser för övrig verksamhet. Den enskilde kommer förmodligen inte att åka upp till 20 mil ToR för att hämta sitt vapen till en övning. Om gemensamma vapentransporter skall genomföras krävs eskortstyrkor med yrkesofficer. Rådet föreslår att delkravet på det praktiska skjutprovet: - Antingen anpassas till bestämmelserna i HSÄKVapAm (p ) om behörighetsbevis, dvs ett absolut krav på genomförande minst vart 5:e år. Detta skulle även kunna vara ett krav för att vara kvar i hemvärnet. - Eller att baskravet bibehålls men att praktiskt skjutprov skall göras minst vartannat år. Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. MD-grupptingets yttrande och beslut: Baskraven anpassas till samma krav och tidsintervall (minst vart 4:e år) som gäller för skyddsvaktproven. Motionen tillstyrktes härefter och tinget beslöt att låta den föreläggas 2005 års Rikshemvärnsting. Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut: Rikshemvärnsrådet föreslår att baskravet skall bibehållas med följande förändring: 1. De teoretiska kraven bibehålls i nuvarande omfattning och genomförs varje år. 2. Det praktiska skjutprovet genomförs minst vartannat år.

2 Motion U 1

3 Motion U 2 Motion 2005 : U 2 Insänd av : Kronobergsgruppen Kompletteringsutbildning efter genomförd ungdomsutbildning. Förslag : En kompletterande utbildning skapas och erbjuds personer, som genomfört hemvärnets ungdomsutbildning. Utbildningens längd anpassas, så att den kan genomföras under ett år på fritid t ex under semester/sommarlov eller veckoslut. Motiv : Vi har i dag på många håll en blomstrande ungdomsverksamhet med engagerade människor inom hemvärnet, både som ledare/instruktörer och deltagare. Denna verksamhet leder inte till att deltagarna kan placeras i hemvärnsförband, såvida man inte får göra värnplikten eller anmäler sig till den s k tremånadersutbildningen. Ungdomsutbildningen leder antingen till ingenting eller att man får börja om på ruta noll och göra om praktiskt taget all utbildning utom den stridsutbildning som inte kan genomföras med ungdomar under 18 års ålder. Komplettering med en stridsutbildning inom hemvärnets ram med stöd från MDG och som inte medför förlorad arbetstid eller skoltid skulle kunna bli attraktiv för dessa människor, som redan finns i hemvärnets organisation. Ett övergripande mål för verk-samheten i form av att kunna ingå i hemvärnsförbanden skulle stärka engagemanget ytterligare, både för ungdomarna och ungdomsledarna. En envis fixering vid den nuvarande tremånadersutbildningen, som enda väg in i hemvärnsförbanden för dem som inte får göra värnplikten, innebär att vi kastar ut barnen med badvattnet. Engagerade människor, som redan genomfört 70 % av denna utbildning och är medlemmar i hemvärnet, tvingas lämna organisationen, samtidigt som ansträngningar görs i alla möjliga sammanhang för att rekrytera flera. MD-grupptingets yttrande och beslut : Motionen antogs vid det gemensamma tinget för hemvärnsförbanden i Kalmar- och Kronobergs län Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vpl-utbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag...

4 Motion U 2

5 Motion U 3 Motion 2005 : U 3 Insänd av : Livgardesgruppen/Hemvärnsbataljon Stockholm/Solna-Sundbybergs hemvärnskompani Införande av utvecklingsomdöme vid HvSS chefskurser Förslag : Inför utvecklingsomdöme vid HvSS chefskurser Motiv : All inlärning förutsätter att jag som elev får feedback så att jag vet vad jag behöver träna mer på för att utveckla mig som chef. Detta är en självklarhet vid all officersutbildning men har hittills saknats på HvSS kurser. Tidigare motioner i ärendet har avslagits med motiveringen att kurserna är för korta för att lärarna ska kunna bilda sig en uppfattning om eleverna. Pluton- och kompanichefskurserna omfattar 20 dagar och om utbildningen ges en sådan pedagogisk utformning att deltagarna får träna väsentliga färdigheter, t ex bedömande och orderskrivning, torde det vara möjligt att tydliggöra både för lärarna och eleverna själva hur långt eleven kommit i sin utveckling. Det vi efterlyser är en feedback som hjälper mig att utvecklas som chef, vare sig man kallar det utvecklingsomdöme eller något annat. Man kan ju även tänka sig att elevgruppen själv används för att betygsätta varandras prestationer. Endast fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt. MD-grupptingets yttrande och beslut : Motion om införande av utvecklingsomdöme vid HvSS chefskurser Vid tidigare Rikshemvärnsting har motionen med krav om införande av utvecklingsomdöme vid HvSS chefskurser behandlats, men dessvärre avslagits. Frågan har även diskuterats i tidskriften Hemvärnet. Livgardesgruppens hemvärnsråd anser att de krav som framförs i motionen borde vara självklara för alla som verkar inom hemvärnet. HvSS lämnar omdöme för eleverna vid bataljonschefskurserna så att rutinen finns redan upparbetad. Motionen tillstyrks med de motiveringar som redovisas i motionen. Omdömesskalan bör vara Väl godkänd, Godkänd samt Icke godkänd. Hemvärnsrådet föreslår att Livgardesgruppens hemvärnsting beslutar att tillstyrka motionen och överlämna den till Rikshemvärnstinget Livgardesgruppens hemvärnsting beslöt att godkänna motionen och att översända motionen till Rikshemvärnstinget.

6 Motion U 3 Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Frågan om utvecklingsomdömen vid HvSS var en motion till ting Varvid RIKSHV och HvSS diskuterade rollspelet avseende värdering av kursdeltagares förmåga att utvecklas i tänkt chefsnivå. Utbildningstiden på HvSS andvänds för att ge eleven en formell grund för fortsatt utbildning och är allt för kort för att ge underlag för relevant bedömning. Att rätt elever med rätt prognos skickas till aktuell utbildning åvilar MD-gruppen. Efter utbildningen måste MD-grupp fortsätta att bedöma, stödja och följa upp personen så att denne utvecklas till en bra chef. I dag ges omdömen om elev till MD grupp i de fall då kursmål m m ej uppnåtts eller elev utmärkt sig på ett mycket positivt sätt. HvSS förmåga att värdera är endast i vilken omfattning elev lyckats tillgodogöra sig förelagd utbildning under aktuell kurs. Förmågan att i olika situationer hantera personal och olika typer av problem är en miljö som ej kan skapas tillfullo under en kurs. Vad HvSS skapar är ett verktyg att använda under dessa förhållanden. Därför vore det missvisande att under dessa förutsättningar och tidsförhållanden värdera en persons chefsegenskaper och utvecklingspotential. Att motionen avslås Att motionen avslås

7 Motion U 4 Motion 2005 : U 4 Insänd av : MD-grupptinget i Örebro Komplement till 3-månadersutbildningen av hemvärnssoldater Förslag :För att komplettera 3-månadersutbildningen med ytterliggare en kanal in i hemvärnet föreslås att hemvärnets femåriga ungdomsutbildning likställs med värnpliktsutbildningens GSU. Motiv : Rekryteringsunderlaget för hemvärnet blir mindre och mindre särskilt efter det senaste försvarsbeslutet. MD-grupptingets yttrande och beslut : MD-grupptinget i Örebro tillstyrker motionen. Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vpl-utbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag..

8 Motion U 5 Motion 2005 : U 5 Insänd av : Södra Skånska gruppen, MDS Ny grundutbildning för Hemvärnet Förslag : Fasta utbildningsanstalter för grundutbildning av soldater för Hemvärnets räkning inrättas. Motiv : Grundutbildningen av soldater räcker inte till för att fylla Hemvärnets personalbehov. Tidigare hemvärnsinriktade grundutbildningar har varit sporadiskt förekommande. Kvaliteten och effekten har varierat. Rekryteringen till utbildningsanstalterna i huvudsak sker genom pliktverkets försorg då Pliktverket genom mönstringen har möjlighet att skapa tillräcklig numerär för utbildning till hemvärnet. MD-grupptingets yttrande och beslut : Motionen kommer från Skånska Dragongruppens hemvärnsting. Då Skånska Dragongruppen går upp i Södra Skånska gruppen har motionen på uppdrag av Södra Skånska Gruppens Hemvärnsting behandlats på Södra Skånska gruppens Hemvärnsråd , varvid beslut fattades att tillstyrka motionen och att skicka in den till Rikshemvärnstinget. Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vpl-utbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag.

9 Motion U 6 Motion 2005 : U 6 Insänd av : Snögrinde Kompani Gotlands hemvärn. Gotlandsgruppen Utbildning, Rekrytering Förslag : Att rikshemvärnsrådet kraftfullt agerar så att hemvärnet själva kan ombesörja och grundutbilda nyrekryterade hemvärnssoldater där försvarsbeslutet har inneburit att regementen läggs ned och den naturliga utbildnings och rekryteringsplattformen försvinner. Motiv : Gotlands hemvärn har under mångfald av år haft sin grundutbildning och rekryteringsplattform tryggad genom regementens etablering på Gotland. I och med det senaste försvarsbeslutet kommer det sista regementet ( P 18 ) att läggas ned, vilket kommer att innebära ökade insatser för Gotlands hemvärn att skydda, bevaka och vara stöd till det civila samhället när sådana resurser erfordras. För att hemvärnet ska kunna lösa de uppgifter som vi blir ålagda på ett förtroendeingivande sätt måste vi inom vår egen organisation kunna grundutbilda de nyrekryterade hemvärnssoldater som vill ingå i hemvärnsorganisationen. Utbildningsfrågan kommer att vara avgörande för hemvärnets trovärdighet och existens framöver. Detta är ingen specifik fråga för Gotland utan förekommer över hela landet där utbildningsplatser försvinner. MD-grupptingets yttrande och beslut : Valda ombud vid tinget för Gotlands hemvärn ställer sig helt bakom det förslag motionären förelagt tinget. Att utforma ett utbildningssystem som tillåter att blivande hemvärnspersonal kan grundutbildas lokalt vid MDgrp (utbgrp) är en överlevnadsfråga för hemvärnet då allt färre ungdomar i framtiden kommer att genomföra grundutbildning. Motionen insänds till Rikshemvärnsrådet med tillstyrkan Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vpl-utbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag.

10 Motion U 7 Motion 2005 : U 7 Insänd av : Kronobergsgruppen Grundutbildning av hemvärnsmän Förslag : Motiv : En utbildningsväg för antagning i hemvärnet av personer utan militär grundutbildning skapas inom hemvärnets ram. Utbildningstidens längd och förläggning anpassas så att den kan genomföras utanför normal arbetstid/skoltid under ett eller högst två år. I dag finns i princip två vägar öppna för den som vill bli hemvärnsman. Antingen skall man ha gjort värnplikten, vilket på sin höjd 20 % av dagens ungdomar får göra eller kan man frivilligt anmäla sig till den s k tremånadersutbildningen före 27 års ålder. Allt färre inkallas till värnpliktstjänstgöring. Tremånadersutbildningen har inte blivit någon succé och tillför ett försumbart antal personer till hemvärnsförbanden och motivet för det fåtal som genomför den synes snarare vara att skaffa meriter för en framtid som polis eller väktare än att bli hemvärnsman. Få ungdomar, som skulle kunna intressera sig för att komma med i hemvärnet, är beredda att tappa en termin eller t o m ett helt läsår i skolan eller tre månader i yrkeslivet med helt andra ekonomiska villkor. Kvinnlig personal har en enklare utbildningsväg genom SLK som bevakningslottor. Som jämförelse kan också nämnas att bevakningsbranschen utbildar civila skyddsvakter utan tidigare kunskap i vapenhantering på fem dagar. Behov av en kortare grundutbildning med möjlighet att förlägga utbildningen helt eller delvis inom ramen för hemvärnet med stöd från respektive MDG föreligger. Annars kommer en kvalificerad majoritet av befolkningen i landet i framtiden att vara utestängda från möjligheten att bli hemvärnsmän, vilket är ett oacceptabelt förhållande för en folkrörelse. MD-grupptingets yttrande och beslut : Motionen antogs vid det gemensamma tinget för hemvärnsförbanden i Kalmar- och Kronobergs län Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut : Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vplutbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag.

11 Motion U 7

12 Motion U 8 Motion 2005 : U 8 Insänd av : Livgardesgruppen/Hemvärnsbataljon Stockholm/Västerorts hemvärnskompani Tillåt rekrytering av FBU/hemvärnsungdom med mer än 85 dagars vapenutbildning till Hemvärnet Förslag: Hemvärnskompani Västerort föreslår att det skall vara tillåtet att rekrytera FBU/hemvärnsungdom till Hemvärnet, om dessa har mer än 85 timmars vapenutbildning. Motiv: Med anledning av de beslutade strukturförändringarna inom Försvarsmakten kommer detta att innebära att endast ca kommer att få göra värnplikten. Rekryteringsbasen för Hemvärnet kommer därigenom att kraftigt reduceras. Idag står hemvärnet öppet för alla svenska medborgare med mer än 85 dagars fullgjord militärgrundutbildning. Många av de ungdomar som är med i FBU/hemvärnsungdom har betydligt fler dagar vapenutbildning än de 85 dagar som ingår i den militära grundutbildningen. Ett av de viktigaste momenten är säker vapenhantering och många av dessa ungdomar har hunnit tillgodogöra sig dessa kunskaper. Utbildning avseende grundläggande militära kunskaper (om sådana saknas eller är bristfälliga) kan erhållas genom Hemvärnets försorg. Med förslagen åtgärd ökar möjligheten att behålla alt. ökar numerären och även rekryteringsbasen till exempelvis internationella uppdrag. Hvkompani Västerort yrkar bifall för vårt förslag så motionen kan lämnas vidare till Rikshemvärnstinget. MD-grupptingets yttrande och beslut: Motion om rekrytering av FBU/hemvärnsungdom med mer än 85 dagars vapenutbildning till Hemvärnet Hemvärnsrådet delar den uppfattningen som redovisas i motionen om att det kommer att bli allt svårare att rekrytera nya hemvärnsmän då allt färre får göra sin grundutbildning. Tidigare kunde hemvärnsungdomar, som inte genomfört grundutbildning, bli hemvärnsmän om de under fyra år fullgjort sina utbildningar. I nuläget genomför ex FBU ungdomar fyra utbildningssteg om minst 80 tim/utbildningssteg. Grundkurs(Gk), Fortsättningskurs (Fk), Ledarskapskurs 1 (Lk 1) och ledarskapskurs 2 (Lk 2) om tillsammans minst 320 tim = 40 dagar. Dessutom tillkommer särskild utbildning såsom sommarkurser, vinterkurser, fjällkurs mm. I den grundläggande utbildningen ingår 100 tim vapenutbildning dvs drygt 12 dagar. CFB/Rikshemvärnsavdelningen torde utan problem kunna ta fram ett lämpligt kompletterande utbildningsomfång som gör att en FBU alt hemvärnsungdom vid rätt åldersnivå kan antagas till hemvärnssoldat.

13 Motion U 8 Nuvarande utbildning är strukturerad och kännetecknas oftast av bra utbildning och uppföljning som sannolikt är av avsevärt högre kvalité än vad som kännetecknade utbildningen vid den tiden då de gamla bestämmelserna gällde för att hemvärnsungdom kunde antagas till hemvärnsman. Nu och i framtiden behöver hemvärnet alla goda krafter som kan rekryteras varför rådet anser att ungdomar som genomfört föreslagen/framtagen utbildningsplan skall kunna antagas till hemvärnet efter genomförd grundkurs (introduktionsutbildning) hemvärnman. Livgardesgruppens hemvärnsråd föreslår att Livgardesgruppens hemvärnsting beslutar att tillstyrka motionen och överlämna den till Rikshemvärnstinget. Livgardesgruppens hemvärnting beslöt att godkänna motionen och att överlämna motionen till Rikshemvärnstinget Rikshemvärnsrådets yttrande och förslag till tingsbeslut: Personalförsörjningen av hemvärnsförbanden är en av de viktigaste faktorerna för att vidmakthålla hemvärnets förband och förmåga på lång sikt. Inom ramen för utredning Hemvärnet efter 2004 utarbetades alternativa utbildningsförslag till ordinarie vpl-utbildning. Aktuella förslag gavs dock ej utrymme i dåvarande FM-planeringsprocess. Efter detta har omstruktureringarna inom FM ytterligare accentuerat behovet av alternativa utbildningsformer (färre vpl). Arbetet med dessa frågor har därmed återupptagits vid RIKSHV i kombination med en översyn av avtalsorganisationernas förmåga att personalförsörja enligt ställda utbildningsuppdrag.

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

På kurs med Försvarsutbildarna

På kurs med Försvarsutbildarna lunda r o n n a Få en lse. uppleve med s r u k å Gå p na. r a d l i b t su Försvar ber. m e c e d 15 Sök före På kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde,

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Motion till rikshemvärnsting 2013

Motion till rikshemvärnsting 2013 Motion till rikshemvärnsting 2013 Insänd av: Korp. Andrew Wallace, 131 insatskompani. U 1 Ärendemening: Deltids GMU Förslag: GMU är indelade i sju projekt under 85 dagar. Rekryterna utbildas inte under

Läs mer

Förtydligande ang hemvärnslarm

Förtydligande ang hemvärnslarm ERS 01A Sida 1 (2) Lars Ahlgren 401:a IK Förtydligande ang hemvärnslarm Jag föreslår att man inom HV förtydligar vad för ersättning man får ut vid ett HV larm och alltså i ett skarpt läge. T ex kan man

Läs mer

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten.

Polisaspiranter vid Polismyndigheten i Kalmar län har sin anställning vid Personalenheten. POLISASPIRANTPOLICY DATUM: 2005-09-11 DIARIENR: A-761-4849/05 PERSONALENHETEN Policy beträffande polisaspiranter (Syfte, mål och innehåll enligt nationell plan samt lokala tillägg med inspiration från

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan

Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2734 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Utveckling av yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Verksamhetsberättelse för 2012 Innehåll Sid 2 Föredragningslista 3-4 Organisation 4 Sammanträden och konferenser 5 Utmärkelse 5 Stipendier och gåvor 5 Medlemsstatistik

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29)

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Utlåtande 2008: RI (Dnr 009-807/2008) Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:29)

Läs mer

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv

Reformerad Yrkeslärarutbildning. En nyckelfråga för svenskt näringsliv Reformerad Yrkeslärarutbildning En nyckelfråga för svenskt näringsliv PM Augusti 2007 Vi behöver en reformerad yrkeslärarutbildning som löser bristen på kvalificerade yrkeslärare Näringslivet är beroende

Läs mer

Vägskälsdag 2 februari 2014

Vägskälsdag 2 februari 2014 Vägskälsdag 2 februari 2014 Den 2 februari 2014 arrangerade riksstyrelsen en vägskälsdag dit UH:s medlemmar var inbjudna för att fördjupa sig och diskutera kring rekrytering, engagemang och UH:s vision

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 2013-02-28 23 383:53446 Sida 1 (7) Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 1. Uppgiften Försvarsmakten har i regeringsbeslut Uppdrag

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 2(16) 1 INLEDNING... 4 1.1 Författningstexter som reglerar antagning... 4 1.2 Beslutsordning... 4

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Växjö universitet. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Växjö universitet Kort om högskolan Växjö universitet startade som en filial till Lunds universitet 1967, blev självständig högskola 1977 och universitet 1999. Här studerar numera drygt 15 000 studenter.

Läs mer

Fler män ger fler män? Uppföljning av. MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen

Fler män ger fler män? Uppföljning av. MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Fler män ger fler män? Uppföljning av MiFF, ett jämställdhetsprojekt. Gotlands kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen 2007 Under perioden februari02 oktober03 pågick AMS/Mål3-projektet MiFF (Män i

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Motionen föreslår att ersätta baskermärket i metall med ett märke i tyg med motivet att metallmärket fastnar och lossnar i olika rörelser.

Motionen föreslår att ersätta baskermärket i metall med ett märke i tyg med motivet att metallmärket fastnar och lossnar i olika rörelser. Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 1 Insänd av : Dalarnas Hemvärns förtroenderåd - Dalarådet Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan! Materiel baskermärke i tyg Förslag : Införande

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS290 Teoretisk affärsjuridik - Rollperspektiv på rätten, 15 högskolepoäng Theoretical business law - Role Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-09-10

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Ollonborren 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Ollonborren 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning

Innehåll. 1. Inledning 1 Innehåll 1. Inledning 2. Utbildningsformer A Skolförlagd gymnasieutbildning B Företagsförlagd gymnasieutbildning C Företagslärlingar D Arbetsmarknadsutbildning E Kommunal vuxenutbildning 3. Kriterier

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

Högskola eller folkhögskola? Det är frågan!

Högskola eller folkhögskola? Det är frågan! Publicerad nr 4-5 2008. Författare Hans-Erik Olson Avdelning Debatt Högskola eller folkhögskola? Det är frågan! Har fritidsledarutbildningen kommit till vägs ände? Skolorna har inte lyckat reda ut om de

Läs mer

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V)

Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Utlåtande 2013:71 RII (Dnr 331-910/2012) Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund

Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2012:6 Lokalisering av kyrkliga utbildningar Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2012:37 Lokalisering av kyrkliga utbildningar. Motionärerna

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

Vad är personskydd? Vad heter det egentligen?

Vad är personskydd? Vad heter det egentligen? Vad är personskydd? Idag är personskydd annorlunda än för några år sedan. Muskler har bytts ut mot hjärna. Detta har inneburit att andra personer än välbyggda/muskulösa individer börjat arbeta med personskydd.

Läs mer

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp

Bil 1 till utbildningsplan Lärarprogrammet 210-270/300 hp Lärarprogrammet 90 hp Utdrag ur PM Den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2001-09-27 Reviderad 2002-09-12, 2003-11-07, 2004-05-13 Uppdaterad 2008-05-27

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2006-05-31 Reg.nr 31-2840-05 Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C)

Folktandvården Filipstad. Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel (S) Mona Smedman (C) PROTOKOLL 1 (5) FOLKHÄLSO- OCH TANDVÅRDSUTSKOTTET Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Folktandvården Filipstad Gert Ohlsson (FP) Monica Gundahl (S) Annetthe Zettergren (M) Ann-Charlotte Eskel

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

Nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-9760 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya regler om villkor

Läs mer

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58

Innehållsförteckning till Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 Innehållsförteckning till Sid Yrkesutbildningsavtalet 57 Avtalets giltighet 58 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY 59 2 Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) 60 3 Centrala

Läs mer

Övergången mellan utbildningar

Övergången mellan utbildningar Övergången mellan utbildningar 64 Jag skulle vilja jobba med djur. Gunilla, 57 år, sjuksköterska Härskare, kung, indianhövding... skämt åsido så vet jag inte riktigt, något som är stimulerande, känns meningsfullt

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Införa mailhantering och gemensam portal för Hemvärnet och förbanden

Införa mailhantering och gemensam portal för Hemvärnet och förbanden RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning ADM 01A Sida 1 (2) Insänd av 1 sgt Lars-Erik Hallinder Införa mailhantering och gemensam portal för Hemvärnet och förbanden Förslag: Behovet att införa förslagsvis

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm

Utbildningsdepartementet Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm Utredningsavd Thomas Furusten YTTRANDE 2002-04-16 En ny yrkeshögskoleutbildning inriktning, utformning och kvalitetskriterier. Slutbetänkande av Utredningen om kortare

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Gode män/förvaltare 2014

Gode män/förvaltare 2014 Gode män/förvaltare 2014 2 år eller mindre 15,9% 23,4% 16,9% 28,2% 3-5 år 18,2% 17,2% 24,6% 32,1% 6 år eller längre 65,9% 59,4% 58,5% 39,7% Svarande 44 64 65 78 Inget svar 0 1 0 1 Ja 38,6% 30,2% 29,2%

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter Nummer: 05:2 Blad: (1) Plan för lika rättigheter och möjligheter Inledning Denna plan är Ekerö kommuns gemensamma Plan för lika rättigheter och möjligheter, tillika jämställdhetsplan. Den belyser enbart

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263

Volontärverksamhet i skolor. Dnr Bun 2012/263 Volontärverksamhet i skolor Dnr Bun 2012/263 Ewa Franzén November 2012 2012-11-01 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND/SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. REDOVISNING... 2 4. ANALYS... 5 5. SLUTSATSER

Läs mer

Motion om rätten till trygghet i anställningen

Motion om rätten till trygghet i anställningen Kommunfullmäktige 2010 03 29 56 131 2010 09 27 135 320 Kommunstyrelsen 2010 09 13 166 413 Arbets och personalutskottet 2010 08 16 143 305 Dnr 10.158 008 marskf41 Motion om rätten till trygghet i anställningen

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer