ci: L,1 C12 c-t r0 I.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ci: L,1 C12 c-t r0 I."

Transkript

1 - ci: C12-1 r0 I. 0 c-t H 0 L,1

2 Adressystem. - Aftonkurser anslag å 612:- kr. för anordnande av aftonkurser 1 slöjd för Anderas on,and.1. ana. dennes avsägeise från ledamotskapet i hlsovdrdsnäronden, pag. 21, 11/8, 56. 5,24/2, i6. äldre elever under höstterinen 1926, pag.29,6/1d, 75. La 1.i arg. tilläggeanslag å :- kr. till fattigvrdsstyre1sen för nånads arg. tiiläggsans lag å 250;- kr. till Kommunala Arbetslöshets- och föras av understödstegare, pae. 13, 19/5, 37. pag.9,19/5, 27. tar, pag.26, 6/lo, 70. centralskolan, pag.2 8,6/1O, 74. a. anslag å 2.500:- kr. för reparation av värmeledningspannor i äldre elever under höstterminen 1326, pag.29,6/io, 75. nalutsi jlder i stadens III exelrotionsdistrikt, pag.22,11/8, 6o. arg. dennes förfrå,an om vad som åtgjorts för indrivning av kowinu arg. beviljande av And.E.Anderssons avsägelse, pag.22, 6/ic, 79. namnkommittns förslag till adresez,stem for Toltorpadalen, pag. Andersson, Oskar Anslag Av förslasalag för bestrid. av aviöniag åt vikarier. arg. anslag å 612:- kr. för anordnande av aftonkurser i siö,d för Av oförutsedda utgifter till Folksko1estyr.förfogaxe. Av oförutsedda utgifter till Stfges förfogande. arg. anslag å. 1,200:- kr. för anskaffande av c:a 300 gatunamnaskyl anslag å 1.000:- kr. för anställande av extra exekutionsbetjänt, arg. anslag å 4.000:- kr. för vissa vägförbättringar, vilka skola ut Hjälpkoromittén, 38, 17/11, 94. arg. tilläggsansiagå 1.094:- kr.49 öre till Mölndals kommunala för lossningshem, pag.37, 17/ii, 93. Av tillfällig upplåning, sedermera uttaxerng. och ti11fä11ig understödstaare, pag.50, 6/10, 76. anslag å 3.100:- kr. f5r fran-.raiing av vatten och avloppsled ning å Ryet, pag.27, 6/lo, 71. arg. anslag å 5.220:- kr. för iordnin av den s.k.lundgrersiiden å allmänna vägen mellan Mölndal och Bloromaskog, pag. 50, 6/lo, 77. 5stöllande seom nödhjdipsarbete

3 an g. pag. 37, 17/11, kalavaelning,pag.54, 29/12, 130. inom staden mantalaskriven invånare der femårsperioden , bidrag till dispensarverksaieten, att utgå efter 20 öre för varje anslag å 500:- kr.till Arbetarnes Bil aningsförbunes härvarande lo Av Uttaxering. - 28, 6/lo, , 29/12, 5 i. Sörgården, pag.50, 29/12, Anslag E 1 1 arg. ar. arg. a-g. ar. mellan Roten A:l0 - A:2?, (därav :- kr.genom uttaxering samt 8.000:- kr.av vattenverkets inkomet,er uflder år 1927, pag.52,29/12, anslag å :- kr. för framdraing av vatten.- och avlorpslening pag.49, 29/12, anslag å 500:- kr. för år 1927 till Fansbergs Planteringsförening, h11et, pag. 53, 29/12., 128. anslag å 500:- kr. för år 1927 till-g ymnastflcens fröjande inom sam hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. ti)le.o.smneeläraren_idgbtls ka Förbundet, 0.ijellén, pag.55, 29/12, 135. anslag å 1.200:- kr. för iordningställant5e av provisorisk gata å Bosgåren, tag.50, 29/12, ii?. anslag å 1.350:- kr. för år 1927 till Mölndals Diakonikrets, pag.55, anslag å 1.500:- kr.för år 1927, till Mölndals Folkbildningsförbund, 29/12, pag.54, 29/12, anslag å 750:- kr. för år 1927 till Mölndals förening mot tuberkulos, pag.54, 29/12, 133. anslag å 3.360:- kr. för år 1927 till Mölndals Stadsbibliotek, -oag. utanför posthuset, pag. 51, 29/12, anslag å 300:- kr. för omläggning av utloppet för avloppsledningen 5 n8. anslag ål.500.:- kr. för raglerirg av gata i Toltorp, pag.50,29/12, anslag & 2.900:- kr. fr år 1927 till Sjukkassornas Centra] försam ung, pag. 54, 29/12, kassa, pag.54, 29/12, tilggsanslag & 1.290:- kr. för gatuarbetet Ryet-Hu]elyekan, pag. anslag å 1.100:- kr.för år 1927 till Sjuickassornas fortsöttnings anslag å 1.000:- kr. för frair.ragning av av1oppslening i Kroksltt,

4 dragxnng av atten- ch a 1opps1edning inellar oten. A lo-a kr av vatten.erkets iekomste-r uer ar 197) fcr fram ang ans1a a r (darav r genom uttaxering samt vid Frsörjninshemmet. pag. 55, 29/12, 125. allg ansla a kr fcr uppforae av bostad at flreståndaren Av vattenverkets inkomster. ren, pag.49, 29/12, , 29/12, 126. anslag å 550:- kr.fr år 1927 till skolans e1evbiblioek, pag. fiirvaltningsbidrag fir r 1927 å300:- kr. till verft rm-nda kr.14 öre, pag.21, 11/8, 5. vgdistriktet, upptaa ett på 20 rstä1l t amorterinsiån å 210.2_66 ax.ti±1stand f staden att,för täcäande av viss utgiven ersattnmg tl1 Askims härads väghållningsdietikt pag.48, 29/12, beslut att årets kommunalombud skola erhålla särskiida arvoden. skril;ningarna, pag.39, 17/11, 96 b. väckt fråga orr särsldlöaarvoden till korrmunalombuden vd irantais Arvo de 19/5, 29. till Roten AN:o 10. belägen å Södra skifteslagets mark, pag. 10, arg. beslut att ej godkänna högre årligt arrende än 20:- kr. for tomten Arrend.e se Kominala arbetslöshets- och hjälpkommi ttén. Arbetslöshetskommittén. härvarande lokalavdelning, pag. 54, 29/12, 130. anslag å 500:- lcr.för år 1927 till Arbetarnes Bi1dnirisförbunds åkergatan, pag.28, 6/lo, 75. Aretarnes Bildningsförbund anslag å 1.800:- kr. fr reglering av uppfarten tilryet å Fors.. Av verskottsdel från andra konti. serina pag 51 29/ anslag å 7.500:- kr. fr provisorisk anordning f3r klorsterili dragning av vatten- och avloppsledningar & Ryet,pag.52,29/l2, l :- kr.av vattenverkets inkomster under år 1927) fdr frsrn- fr. ana. anslag å 3.100:- kr. (därav 1.088:- kr.genomuttaxering samt Roten 2, pag. 51, 29/ anslag å 4.500:- 1cr. fiir frameragning av vatteraedning till 1 pag 52, 29/ Ansla.

5 17/11, förmyndaren för valdistriktet Mölndal.s stad ållereds socken, pag. 44, Aug. Gustafssons avsägelse från uppdraget ett vara ersättare för över i hä1sovårdsnmnden, peg.21, 11/8, fran:ställnin från AnsL.Andersson att bliva befriad från ledanotskapet Avsägelse iran de överstiga de i staten beräknade, el 1er.4.037:-,pag.12,19/5,3 36. förbättringar, använda staden ti)lhandakoimia automobilskatternedel, i den bemndigame för Dkns 2:dra avd e.ning att,fr utförande av vissa väg 13 19/ gatan vid A/B Göteborgs Keramik och gatan vid förlossningshemmet; pag. tion om iordringstl1ande av den gata å Bosgreen, vilken förhin.er Bosgården pag. 47, 29/12, staden att teckna borgen för lån till lölndals Idrottspla9örenin,. avskrift av ICungl.Finansdepartementets ekrivelse ti].lstånd för Borgen la åren böra utföras, pag.7, 24/2, dennes rroton omutredning omfattande de arbetefl, som under de närmaste Björklund, J.A. val av ledar:öter och suppleanter i utskottet, pag., 7/1, 5. Beredningsutskottet vård å vissa anstalter och inttninger inom länet, pag.24,6/l0, 65. skall gäldas av fattijvds- eller bernavårdsanället, för meddelad länsstyrelsens förslag till faetstäliande av belopp varmed ersättning Barnavårdssamhäl lot B. pag.39, 17/11, 93, änsom entleäigar±de från ledairotskaoet.i barna are. Th.ii1ssons framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkn, hjälpkommittén, o. 42, 17/11, löölndals korernmnala förloseningshem samt Kominanala arbetslöshets- och viclsnämnden samt ordförandeskapet i samma nömud, pag.,0,17/11, 99. 1:sta avdelning, fattigvårdsstyreisen, barnavårdsnmnden, styrelsen för Eric Johanscns framstllnirg om entledigande från ledamotskapet i Dkns pag7 2/2 20 apotekare Bror fllssons avsägelse såsom suppleant i stadsrevieionen, 1326 års renskaper och förvaltning, pag.6, 24/2, i8. ang vissa fratäl1ningar om befrielse fron uppdraget sasom re asorer fr Automo bil skat teme del

6 D. B os grden B öt er Brandspruta r Brandf ogde L avslu ift av Kungt.Finansdepartementets skve1se arig. tillstånd visade medels icke s1l1 sökas, pag. 26, 6/lo, 68. nirg och fastst1leise. pag.1o, 19/5, kr., dverisom att irnderst1la beslutbt Kun-1.Maj:ts pröv bemyndiande för Dkns ;sta avdelning att upptaga bostadslån å å Bosgrden, pa.50, 29/12, anslag å 1.200:-. kr. för iordningstallande av provisorisk gata and. beslut att lån ur statens bostadslånefond av de för år 1927 an ars. Bostadslån Dispensrvec samheten Elevbibli otek Egendoirisförs1jning Erlardsson, Alma Konstantia slag. avskrift av Zungl.Finansdepartementets skrivelse tillstånd uttagande av böter för utebii ande,utan anr:lt laga förfall,från nyanskaffning av brandspruta, pag.5 val av brandfogde järte suppleant för denne, pag.3 ar. bidrag till dispenssrverksumheten att utgå efter 20ö för varje erbjudande till staden att inköpa egendomen 176J1000 mtl Krok slgtt arig. alag & 550:- kr. för år till skolans elevbiblioteic, pag. 55, an. en av Uddevalla stad hos länsstrelsen i Göteborgs och Bohus ign orö för staden att upptaga lån å kr.ur statens bcstads1ånefond, pag. 5, 24/2, 14. år 1926 mantaisskriven i 1iö1nda1. pag.20, 11/8, /12, 126. Hökegrden, litt. Ac, pa. 13, 19/5, 58. pag. 57, 17/11, 92. Stfges sairantrgden, pas. 55, 17/11, 86. 6, 29/12, , 17/ fond, pa. 21, 11/8, 55. för staden att uppta a lånå kr. ur statens bostadslåne inom staden mantalaskriven invånare under fen:årsperioden , framstö11ning, att en person vid namn AJ.r1andsscn rråtte bli-a för

7 -. fatt igvå xs_ el -. arg. avslag å ovanstående framställning paz. 17, 16/6, 46. 3, 7/1, lo. Exe1uti onsbetjnt tomt, betecjnad med iitt. D a h c 1 by Nordgåraen pag. gerbg, Eri P. i Stden III exekutjonsdjetrjt pag. lo, 19/5, 27. sliniflgsort fdr år 1926 Dag.26 6/lo * ana. medgivande att M1nda r Alma K.Er1s5oflsr+tamanta dennes framstäiinj att staden måtte verta en honom tilih. 1 Pastst1 lelse Erlansson, AlaICon Fatti vård Ssarnhället FOlkSkQl estyre is en Fo llcbj Id nins för bund.et iflansp1an Folkskollärare e.o. iänsstyre1se firs1atj il fstst.11ae 5v belopp, varrnea er arg. anslag å l.00o kr. fr anst 1ane av extra exekutjcrsbetit eng. återremiss av ovanstående framt llning till Ds 1:sta avdel.. arg. Iung1,L:aj ts a-g. bern ndigane för foik5kolestvreen att från och med hösttermin_ arg. J.A.Bjrkjnnäs motion om utrednirg orrifattane e allninna arbe jagå1 DO : cr. f5rår 1927 till 1ö1ndals Folkbi1anj arg. bemynd igaae för folk skol estre1sen att från och med hösttermin. ning, pag.11, 19/5, 31. pag. 24, 6/io, 65. f5r rneddelad vård & vissa anstalter och irättningar inom länet, bund, pag. 54, 29/12, 129. lelse av Y BOt ni staxa för staaen, pag.9, 19/5, /6, 47 i6/5, 4. ens ten, som urder de närmas te 5 lo åren bara utf ras, pag.7, 2472 att för avlöning åt denne isponera til1njg5 medel, pag. 17, e ingång a ä11a ytterligare en e.o, fo ksko1lärare pug. 17 en e.o. folickkollärare ävensom 1 länet kungörelse om fatstäi f.

8 - - pag. Försalning 37, 17/11, 93. til1äganslag å kr :49 till för1ossningshemnt, pag. Förlossning snemme t, iiö1nda1s Kommunala terminen 1927, pag.55, 29/12, 136. fortsättningsskolor, ävensom Stfges ik1dande av det ekonomis godkännande av föresiagen anordning och lärotid för blivande Fortsättningssko 1cr 11/8, 58. motion om nedläggande av avloppsiedning i Gunnabcgatan, pag. 21, Gunne bog ata n J..Geddas sterhus anhålian om rnarkbte, pag.6,24/2, 17. Gedda, J.. 26, c/l0, 70. arg. anslag å 1.0:- kr. för anskaffande av c;a 300 gatunanmsskyltar Gatunarnnsskyltar dalen, pag. 14, 13, 5, 40. inom det stadsplaneiagda omdet, pag. 5, 24/2, 15. och kvarter inom det stadsp1ax1agda området,ävensom Toltorps nannkommi t t4 na förs lag till namn å s tad ed el sr, gator cc h kva rte r narkommittr:s reviderade förslag till nsinnå sadse1ar, gator Gatunamn motion etc gatubelysning å gamla Toltorpavgen,pag.65,29/12, 149. atubeiy ani pag. 23, 6/10, ti1lggsanslag å 1.290:- kr. för gatuerbetet yet-hule1ckan, ningshemmet, pag. 13, 19/5, 39. Gatuarbe te ai. motion om iordningstäliande av den gata å Bosgården, vilken för binder gatan vid A/B Göteborgs eramik med gatan vid förloss Gatuanläg gning daren vid Försörjningshemmet, pag. 53, 29/12, 125. anslag å ;- kr. för uppförande av bostad till förestån Försörjningshemmet. få förs1ja explosiv vara av 1 och II klass, ag.2, 7/1. 6. E.D.Olaussons för Mölndals Järnhandel ansökan om tillstånd att ka ansvarets för skolans drift och uppehållande, fr. o.rn. h;st

9 dennes avsägelse från uppdrsge t att vara ersö.ttare för överför Hedlund, Carl H. sarrh11et, pag. 53, 29/12, 128. anslag 500:- kr. för r 1927 för gymnastikens främjanäe inom Gymnestikens fr m jan de pag. 44, 17/il, 103. nujndaren för valdistriktet!iö1nda1s stad - Kållereds socken, 17/il, 85, pag. 47, 29/12, i7. pag.ls, 16/6. 42, pag.20, 11/8, 51, pag. 23, 6/10. 61, peg. 35, av Stfges Wotokodl e pag.l, 7/1, 4, pag.l, 24/2, 11, pa. 8 19/5, 23, Justering dennasmotion om inrttsnde av å nya torget, pag.7,2z1/2, 20. Johansofl, Matilda Hjtlpkomnittén, pag. 42, 17/il, bo. Mölndals kommanala för lossningshem samt Kommunala arbetslöshets- och avdelning, fattigvrdsstyre1sen, barnavåsnmnden, streisen för arg. dennes framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkns l:sta Johanson, Eric J å denna interpellation. pag. 33, 6/lo, 83. av herr Nils Kanthe rörande inbetalning avräntor å bostadslån samt svar av dessa interpellationer, pag. 44, 17/11, 105. och avloppsledningar rn.m. pag.33, 6/lo, 84, ävensom besvarandet av hrr Hedlund, Nyström och Johan Olsson röranle gaftbejysningen,vatten Interpellation se Mölndals Idrottsplatsförening. Idrottsplatsföreningen 1. 39, 17/11, 97. o.dyl., versom fråga om anslag till kommitténs förfogande, pag. val av kon ollenter för till hyresräkningen inlämnade uppgifter Hyre srjm ing Götiska örbundets högre folkskola, 0.Kjellén,pag.55,29/l2, 135. hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. till e.o. mnes1äraren vid birag 6/lo, 84. dennes interpellation gatubelyaningen i Toltorpsöalen, pag.33 Gustafsson, Aug.

10 Kommi tté Kjelién, 0. lån samt svar å denna interpellation, pag.23, 6/lo, 8. dennes motion om ned1äggaie av avloppsledningi Gunnebogatan, Kanthe, Nii an. kallelse till Stfges sammanträden, pag. 1, 7/1, 1. 29/12, 145. kallelse till allmän rädstua och Stfges sammanträden, pag.55, pag. 21, 11/8, 58. Kallelse Klorsteri liseri ng Kommunal mcl lanskola Kommunala arbetslösbets- och hjälpkonrn;ittéu Kommunala befattningar Kommunaiutskylder hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. till O.Kjellén, pag. 55, dennes interpellation rörande inbetalning av rättor å boftads anslagå 7.5c0:- kr. för provisorisk anordning av kjorsterili kommitténs för uppgörande av bestämmelser rörande befattningehava redoore1se för av Stfe tillsatta kunittér, vilka ännu ej full beslut att ingå till Kung 1.?daj :t med underdånig hemst11an att motion om anslag å kr. till komaittép pag.44, 17/1l, 104. tilläggaans lag Ii 250:- kr. till korlinittn, pag.38, 17/il, 94 återbesättande av de vid årets slut lediga koumunala befattningar Oskar Anderssons förfrågan om vad som åtgjorts för iridrivningav ±ö rsiag till ändrade best&elser obetalda kommunalutskiders 29/12, 155. sering, pag. 51, 29/12, 122. res avlöning under sjukdom begsran om viss utsträckning av sitt uppdrag, pag. 22, 6/lo, 81. gjort sina uppdrag, pag. 2, 7/1, 8. munal melianskola m. rätt till realskoleexamen, pag.43,l7/11, 101. Götiska Förbunde högre folkskola måtte bliva ericnd såsom kom na, pag.44, 17/11, 105. förande i reatiängd, pag.5o, 29/12, 116. kommunaiutsklder i stadens III exekutionsdietrikt, pag. 22, 11/8, 6o.

11 Krokelätt Hökegård rättning, pag.38, 17/11, 96 a. val av komnunalombud för staden vid 1927 åre rr.antalsskrivriingsför fråga om särsldlda arvoden till komnunalombuden, pag.39,l7/ll, 96 b. skall utgå, pag.48, 29/12, 112. arg. beslut att särskilda arvoden till årets mantaisskrinrigsombud Kommunalombud 39, 17/il, 9y. o.äyl., änsorn fråga om anslag till komr.tténs förfogande, pag. val av kontrollanter för till hyresräkningen inlämnade uppgifter ag iiistanc fr e+aer t r tc re a ss utg er ersdtt ng terng stöllt ian a kr.21o.26:l4, pag.21, Ii/, 54. till Askims härads väghålningsdistrilct,upptaga ett på 20 års amer Amcrterrngslån. u ån Blozrmaskog, tag. 30, 5/ic, av den s.k. Lundgrensliden å allmänna vägen mellan Mö)da1 och anslag å 5.220:- kr. för icidningställande såsom nödh,ö1psarbete Lund gre nsli den arg. avslag å ovanstående framstäl]ning,pag. 17, 16/6, 45. pag /5, 30. tomt, belägen å Åby lordgård, samt beteeknat med litt. D a h 1, aig. dennes frarostöllning att staden måtte ö-rertaga en honom tillhörig Lindstrn, Oskar å en h samma dag, eller den 19 sept. pag.ib, i6/6, 50. beslut att höstens 1andstingsnnna- och Stfgevai skola förrättas Landstingsniannavai t z. 17/il, 88. hans fariljs rätta msntalsskrivningsort för år 1926, pag. 36, arg. beslut att förklara Göteborg ss oro Gustav Rickard Kullgrens och Kuligren, Gustav Rickard Sörgrden 97 till Toltorpsdalan och Freriksdal, pag.22,6/l0, 82. motion om fridragning av vögbe1ys över området från Kroksl5tt Sörgrden, pag.50, 29/12, 119. arig. anslag å 1.000:- kr. för freirragning av av1opps1etning i Krokslätt Krdslätt Sörgård slätt Hölcegården, litt. A c, pag.13, 19/5, 38. erbjudaxxe till staden att inköpa egendomen 176J1000 mantal Kro Kontrollante r

12 Lån. Bostadslån. Ana. bemyhdigande för Dkns 1:sta avdelning att pptaga lån å kr. ur statens bostadslånefond, ävensom att uner ställa beslutet Kung1.1aj:ts prövning och fastställelse. [ pag. 10, 19/5, 28. tillstånd för staden att up.ptaga lån å. statens bostadslånefond, pag.21, 11/8, tillstånd för staden att upptaga lån å kronor ur kr. ur statens bostadslånefond, pag. 5, 24/2, 14. Länaberg, Elina Charlotta avslag å dennas anhl1an om tillstånd att få till spisan Läns stire1s en de gäster utskärka pilsnerdricka, klass II, pag. 16, 16/6, 43. länsstyrelsens förslag till fastställande av belopp, varmed ersättning skall gäldas av fattigvrda- eller oarnavrdssam hället för meddelad vård å. vissa anstalter och inrättningar inom länet, psg.24, 6/lo, 65. Li5negrupj ana. Löne- och afl. kvinnliga kontorsbitrdets å. i II lönegruppen, pag. 49, 29/12, 115. dr5elkontoret uppf1ittning t jänstereglemente bordläning av ärende rörande särskilda kommittårades för / slag till avlönings- och tjänstereglemente ävensom semester plan för stadens befattningshavare, pag.57, 29/12, 159. komittåns för uppgörande av bestämmelser rörande befattnings havares avlyning under tjänetledighet begäran om viss utsträck ning av sitt uppdrag, pag. 22, 6/lo, 81. Löpande rökning bemyndigande för Dkns 1:sta avdelning att under år 1927 begag na kredit å lopande räkning & kr, med övertrasserings rätt intill kr. eller til1sanmans kr. pag. 25, 6/lo, 66. an. tillstånd för staden att under &r 1926,för bestridande av löp ande utgifter,håila löpande räkningå kr. pag. 4, 24/2, 15. tillstånd för staden att under år 192för bestridande av löp ende utgifter,hålla löpande räkning å kr.pag.47, 29/

13 bottens län begärd utredning rörande Mia Ingeborg Snällmnns man arig. en av fattigvårdsstyrelsen 1 Nedert.orneå hos länsstyrelsen 1 Norr rätta mantaiskrivningsort för år1, pag.36, 17/11, 87. 6/lo, 64. lund bleve för år 1925 mantalsskriven i Mölndal, pag. 24, framställning, att en person, vid -namn Karin Vilhelmina Iker en av fattigvårdsstyrelsen 1 önköping hos länsstyrelsen gjord beslut att förklara Göteborg såsom Karin Vilhelidna Åkerlunds stadsbibliotek, pag. 56, 29/12, 137. ana. antagande av utgifts- och inkomststat fåri9. för Mölndäls Mölndals Stadsbibliotek se Sjukkassornas fortsättningskassa. -! oln als S,juk-casors fortsättl..iigsyasa Se or1ossh1ngszerpnet Mölndals Idrottsplatsförening Mölndals Kmuna1a Pörlossningshem förening, pag.47, 29/12, 109. för staden att teckna borgen för lån till Mölndals Idrottspl sts pag. 55, 29/12, 134. avskr if t av Kungl.Finsnsdepartemente ts skrivelse tillstånd kulos, pag.54, 29/12, 133. anslag å 750:- kr. för år 1927 till Mölndals förening mot tuber Mölndals förening mot tuberkulos se Folkbi]dningsförbundet. Mölnd als Folkbiidnngsf örbund. anslag å 1.350:- kr. för år 1927 tu] ö1nals Diakonikrets, Mölndals Diekonikrets markbyt e, pag.6, 24/2, 17. samfällda Dkns yttrande över J.W.Gedöas sterbhus anbålla om Mer kbyt e rätta rnantalskrivningsort för år 1926, pag. 25, 6/lo, 69. niedgivande att Iölnda1 är Alrra onstarjtia Erlaxssons (dotter) pag. 20, ii/s, 53. gjord franställning, att en person, vid namn Alrra Konstantia Er landsson (dotter) bleve för år 1926 mantalsskriven 1!ölndal, en av Uddevalla stad hos länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län talaskrivning för år pag. 48, 29/12, 110. Mantalaakrivni ng 14.

14 Nbggnad ter inom det stads pianelagda området, pag. 5, 24/2, 15. NannkoLnmittn den fr bestridanse av dnerse utgifter erhal1abiraga kr,., pag 18 16/6 48 N. denna omadttés förslag till adressystem för Toltorpsdalen, pag. 5, 24/2, i6. kommitténs förslag till nai stadsdelar, gator och kvar Nilsson,Bror, Lolnaa1s Stadsbibliotek ställelse av besiuta omorganisation av polisväsendet; pag. 7, dal och Blommaskog, pag. 30, 6/io, 77. tion, pag. 44, 17/11, 105. m.m.pa. 33, 6/lo, 84. ävensom svar & denna iriterpella Nilsson, Th. ang tillstand for stadsbiolioteket att ur den s k Prer uefon fastställelse av koritténs reviderade förslag till namn å stadsdelar, gator och kvarter inom det Stadsplanelagda området, ävensom Toltorpsdaien, pag. 14, 19/5, 40. dennes avsägelse sås suppleant i stadsrvisionen, pag.7 24/2, 21. dennes framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkn. pag. 39, 17/il, 38. dennes frastä1lning om ent.eaigahab från ledamotskapet i barnavårdsnämnden, ävensom ordförandeskapet i sarriia. nämnd, pag. 40, 17/11, 99. anslag & kr. för uppförande av_ föreståndarebostad å försörjringshemet, pag. 53, 29/12, 125. Nyström, G.A. dennes interpellation rcirande vatten- och avloppsledningar N ö da jä lp sar bete ans1 å kr. för iordningstäliande sås nödhjipsar bete av den s.k. Lundgrensliden & allmänna vägen mellan LöLn 0. Omorganisation Kung1.&ajts Befailningshavandes ± länet resolution fast 19/5, 24.

15 1 Ordförande val av ordförande i barn vårdsnnen efter hr Th. Nilsson 19/ P. 1i. arg. 17/1!, los. P. pag.l, 7/1, 2. pag. 40, 17/11, 99. Olsson, Johan bd II klass, pag.2, 7/1, 6. dennes ansökan om tljistfld att fåfrsäija expiosiv vara av dennes erpe11atj varför svar till e ej iricomt & de av SSOD, Proto,o, Pre,u-eraton endet Premjefondefl e 1 a1 reta a g a rlter pag 2 5/ir 62 a s ra protoo1 frai aarä7niflg a de d Stfgeai In ana. premej atior åpost ch inikes tidnigar, pag, 65, 29/12, rag 18 ID/o utgatr erpjabiora alaoo ang t11.std for stadsbab1oteet att.n de a s k Premleforder,for ställelseavbesiutad pag. 8, arg. Kungl.)Jaj:ts Befal]njngsha.tafldes i länet resolution ang, fast häraasren, pag. 8, i9/, 26. arg. Stadsstyrelsens remiss av P.M. er. tätare åo2jörri 7 till Fässbergs Planteringsförehj pag /12, 114. notionomarlao. till 2 ässberga planteringsf5rej pag. 45, 16/6, 43. Planteringsförig Fässber till spi sande gäster utsknka plisnerdrioka kiassii pag. 16, avslag å Elna Charlotta Länsbergs anh1lan om ti11std att få Pi is nerdr jo ka val av ordförande 1 lation pag. 44, 17/il, 105. tcrpsdalen pag.33, 5/io, 8ii ävensom svar å denna interpel honom m.fl. väcicta tionerna rörande tvänns getuarbete i Tol_

16 Protokoll avskz.ft av protokoll från sa anräiing av de vd,stfgeval inom!ölnda1s II valkrets avgivna röster, pag.24, 6./lo, 6. Reglernent e R. samfällda Dkns föl slae till vissa ändringar i förut proviso riskt antaget reglemente för 1 och II stadsingeniören, pag. 48, 29/12, 111. bordläggning av ärende rörande särskilda komttrades för slag till avlön.ings- och tjänsteregleinente samt Remi sser semesterplan för stadens befattningshavare, psg.57, 29/12, 139. an, konnittåns för uppgörande av bestämmelser rönde befattnings havares avlöning under tjänstledighet begäran om viss ut sträckning av sitt uppdrag, pag. 32, 6/jo, 81. redogörelse för ärenden, som till olika styrelser oh nämnder reittérats, och ännu e till Ege återkommit, pag.2, 7/1, 7. Reparation anslag å kr. för reparation av värmeledningspannor i centralskolan, pag /lo, 74. Restlängd -: arig. förslag om ändrade bestäinmalser rörande obetalda utskylclers förande i restlängd, pag.50, 29/12, lie. Revis ionsberättelse bordläggning av ärenda rörande atads.revisionens berättelse över granskningen av samtliga den borgerliga komm.inens skaper och förvaltning år pag. 14, 19./5, 44. räken beviljande av full ansvatsfrihet för samtliga den borgerliga konmunens räkenskaper och förvaltningar, år.1925, pag. is, i6/6, 49. Revisbrer vissa framställningar om befrielse från uppdraget såsom re visorer för 1926 års räkenskaper och förvaltning, ävensom val av nya reviorer, pag. 6, 24/2, 18. Roten 1 I:o 10 beslut att ej godkänna högre årligt arrende än 20 kr. för tomt till Roten A i:o 10, pag. 10, 19,5, 29. anmälan om verkställd uvpsägning beträffande bostadshuset Ro ten 1 I:o 10, pag. 25, 6/lo, 67.

17 pag. Roten A N:o 10 N:o 22 anslag & l3 500 kr. för framdraing av vatten- och avlopps.. ledningar mellan Roten.A 10 - A 22, pag, 52, 29/12, 123. RotenE anslag å kr. örframdragnjng av vattenleör.ing i Rot en E, pag. 51, 29/12, 121. motion om frarrdraning v vattenledning till vissa fastig heteri RotenE, pag. 21j1/8, 57. arg. anslag å kr. fr frarndragnin av vatten och avlopps ledningar å Ryet, pag.27, 6/lo, 71. arg. anslag å i.8oo kr. för reglering av uppfarten till Ryet å yet-eulel 1cken Forsåkeragatan, pag.28, 6/lo, 73, arg. tillgsansiag å1.290 kr. för gatuarbetet Ryet_Huielyckan, pag. 28, 6/lo, 72. Sammankallanae arg. val av sarnmankal]ande för Stfges första sanniantrde år 1927, pag. 55, 29/12, 147. Samrnanr cnin avskrift av protokoll från saminrkning av de vid Stfgeval inom Mölndals stads 1 valkrets avgivna röster, pag. 23, 6/lc, 62. arg. avskrift av protokoll från sammnraknin av de vid Stfgeval inom Mö1nais stads II valkrets avgivna röster, pag.24, 6/10, 65. Sjukkassornas Centralförsarnaing anslag å kr.för år 1927 till sjukkassornas centra1för samling, pag. 54, 29/12, 131. Sjukkassornas fortsttningskassa arg. ansiagål1oof r] till sjuickassornas fortsött ningskassa, pag., 29/12, 132. Skatt ebefr ielse Avsla& motioner Benjaminsson, Axel, pag.37, 17/11, 91. Branöi, Henry, 7, 24/2, 20, & pag12, 19/5, 35. Börjesson,Guatav, vag. 7, 24/2, 20, & pag.12, 19/5, 35.

18 Skattebefr eis e Avs1ar.a motioner Karlsson,Ernst. V., pag. 16, 16/6, 44.. Iiagnusson,Frida L&årdh,Elisabet, pag. 7, 24/2, 20. pag. 2, 7/1, 9, pag.11, 19/5, 33. Olsson, Elin pag. 56, 17/l1, 90. Rosell, Verrr pag. 7, 24/2, 20, peg. 12, 19/5, 55 Törnkvist,Rilmer, pag. 7, 24/2, 20, pag. 12, 19/5, 35. Bifallna motioner. Hedenberg, Olof, pag. 7, 24/2, 22, pag.11, 19/5, 32. Hellquist, Tage, 1io1in,Henrik 3:son pag. 36,. 17/11 89.,pag. 12, 19/5 34. Anderberg, Nils Ännu ej pag. slutbehandlad rotion 2, 7/1 9. Sn.11man, 1iia Ingeborg dennes mantalsskrivrjinsort för år 1926,. pag.4s,29/l2, ot rän gs t axa Kung!.Naj:ts Befa12ningshvandes i lanet kungörelse Spårv, staxa faststöllelse av ni sotr.instaxa för staden, pa?. 8, 19/5, 25. ar.lg. aiå1lan att Kungi.iaj:ts Befaliningshavunöe ej måtte god kdnna ett av Stfge i Göteborg tl1 Stfge h.rstöes in1mnat försi.g till ändring av taxan för ersontrafflcen å spårvgs linjen ötebg - iö1ndal, pag.30, 6/io. 8. förslag till ändring av taxan för persontrfiken å spårvgs-. linjen GöteboxE - I1ölndal, pag. 22, 11/8, 59, 1 Stadsbiblioteket s Lölndals stadsbibliotek. Stadsfullmäktige samnnt räden uttagande av böter för uteblivande utan anmält aga förfall fr Stfges sammanträden, pag. 55, 17/ii, 86. Stads fullmäkt igeval beslut att höstens lanöstngsmanna- och Stfgeval skola för rättas å en och samma dag, närnl.den 19 sept. pag.i8,i6/6j 50. rdring av bestänrnelse av det antal Stfge, om skall völjas i de olika valkretsarna, pag. 20, 11/8, 52. aug, avskrift av protokoll fr Samm&iräkning av de vid S:fgeval inom Möinöais 1 valkrets avgivna röster, pag.23,6/lo, 62.

19 . munens räkenskaper och förva2angsr år 1925, pag.i 8,i6/6, 49. beviljande av± ull ansvarsfrihet för samtliga den borgerliga kom och förvaltningar år 1925, pag.14, 19/5, 44. grarskningen av samtliga den borgerliga kommunens räkenskaper arg. bordläggning av ärende rörande stadsrevisionens berättelse över Stadarevis ionen Jö1ndals II valkrets avgivna röster, pag.24, 6/lo, avskrift av protokoll från samnräknng av de vid Stfgeval inom 5, 24/2, 16. arg. namukcnriitt4ns förslag till adressystem för Toltorpedalen, pag. Toltorpsc1aii. l49. arg. motion om gatubelysning & gamla Toltorpsvägen, pag.65, 29/12, 29/12, 118. anslag å kr för reglririg av gata i Toltorp, pag. 50, Toltorp häradsrätten, pag. 8, 19/5, ars. stadsstyrelsens remiss av P.. arg. tötare tingssamuantren i Tingssamuanträden Möindal, pag. 30, 6/io, 77. ändringv taxan för pers ontrafiken å spårvägslinjen Göteborg ett av Stfge i Göteborg till Stfge härs-tädes inlämnat förslag till arållan att lunglj:aj:ts Befallningshavande ej måtte gokänna Göteborg-ö1ndal, oag.22, 11/8, 59. arg. förslag till öndring av taxan för persontrafiken å spårvägelinjen Taxa tal av herr orförden, pag. 65, 29/12, 150. Tal T. 29. Roten A N:o 10, belgen å Södra skifteslagets mark, pag. 10, 19/5, arg. beslut att ej g]nna högre årligt arrende än 20 kr. för tomt till Södra Skifteslaget pag. 22, 6/lo, 80. revisorer, pag.6, 24/2, 13. rer för 1926 års räkenskaver och förvaltnirg,ävensom val av nya arg. vissa fratällningar om befrielse från uppdraget såsom reviso arg. val av suppleant i staderevis ionen efter apote1re 3ror Ni1s, Stads fullir1cti va1

20 månads- och tillfälliga understödstagare, pag. 30, 6/lo, antagande av utgifts- och inkomststat för staden för år anmian rörande verkställd uppsagning betraffanö e bostadshuset Roten A 11:0 10, pag. 25, 6/lo, 67. Uppsnin 76. ar. till gsanslag till fattigvårdsstyrelsen å 20,000 kr. för r Utgif ts- och inkomststat Understödstgare hanson, pas. 29/12, 142. val av 1 edamot i Dkns 1 :sta avdelning efter hr rio Jo pag. 2, 7/1, 5. val av ledamöter och suppleanter i beredningsutskottet, pag. 41, 17/11, 99. val av ledamot i barnavårdsn den efter hr Th. Nilsson, pag. 43, 17/11, 100. val av ledat i barnavårdsnämnden efter hr Eric Johanson, uppgifter o.dl, pa. 39, 17/11, 97. val av kontrollanter för till hyresräkuingen inlämnade val av kounalombud för staden vid 1927 års manta1sskivning, pag. 38, 17/11, 96 a, va ladiga, pag. 44, 17/11, 103. an g. val till kommunala befattringar, som vid årets s.lnt bli iöölndals stad - Zållereds socken, pag.44, 17/11, 102. val av ersättare för överförmndaren för valdistriktet 17/11, 95, val av braudfogde jämte suppleant för denne, pag. 38, Val v. 29/12, 148. motion om utredning rörande Åbförvaltningen, pag. 65, pag. 7, 24/2, 19. ten, som under de närmaste åren böra utföras, J.A.Björklunds motion om utredning, omfattande de arbe Utredxng ket, för år 1927, pag. 56, 29/12, 137. antagande av utgifts- och inkomststat fr stadsbibliote 1927, pag. 57, 29/ U.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1.

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1. 1 - - -- -. : - +-,- ST.: a r 1 9 3 1. Pr 0 t 0 k all AD 5 FULLMÄ KTIG ES till SAKRE G IS TER 2 [. 1 Alj.ntän rådstuga Amorteririg slåii Anslag ang. anslag å 86.000:- kr. för lordningställande av Irokslätts-,

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._

S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._ J _*._ - 1922. under år 4Ii POTOKO1 ST D3FULLM1T 1 GES till S A K R E G 1 T t brahamsson,augusta,roten M.n:r 18 Ad.ressyst em.ng.motion om skattebefrie1se.2/3 6 Ang.motion om införande av nytt. 20/6 l2

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm.

Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. 3 SEP. 1954 u T i l l Svanska Polisförbundet, Sveavägen 45, Stockholm. Härmed ha vi nöjet att översända de i förbund sstadgarna { 25, mom. 1 omnämnda handlingarna. Halmstad den 2/9 1954. För Halmstads

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08

Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2015-01-08 Tidigare lydelse av ändrade paragrafer 1.4.3 Styrelsen biträdes i sin verksamhet av utskotten: 1. Förvaltningsutskottet 2. Kulturutskottet 3.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman. Protokoll fört vid årsslmrna i Global HeaIth Partner AB (pubi), org. nr 556757-1103, den 29april 2015 i Göteborg 1 Stämman öppnades av styrelsens ledamot Thomas Eklund. 2 Beslöts att utse Thomas Eklund

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer