ci: L,1 C12 c-t r0 I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ci: L,1 C12 c-t r0 I."

Transkript

1 - ci: C12-1 r0 I. 0 c-t H 0 L,1

2 Adressystem. - Aftonkurser anslag å 612:- kr. för anordnande av aftonkurser 1 slöjd för Anderas on,and.1. ana. dennes avsägeise från ledamotskapet i hlsovdrdsnäronden, pag. 21, 11/8, 56. 5,24/2, i6. äldre elever under höstterinen 1926, pag.29,6/1d, 75. La 1.i arg. tilläggeanslag å :- kr. till fattigvrdsstyre1sen för nånads arg. tiiläggsans lag å 250;- kr. till Kommunala Arbetslöshets- och föras av understödstegare, pae. 13, 19/5, 37. pag.9,19/5, 27. tar, pag.26, 6/lo, 70. centralskolan, pag.2 8,6/1O, 74. a. anslag å 2.500:- kr. för reparation av värmeledningspannor i äldre elever under höstterminen 1326, pag.29,6/io, 75. nalutsi jlder i stadens III exelrotionsdistrikt, pag.22,11/8, 6o. arg. dennes förfrå,an om vad som åtgjorts för indrivning av kowinu arg. beviljande av And.E.Anderssons avsägelse, pag.22, 6/ic, 79. namnkommittns förslag till adresez,stem for Toltorpadalen, pag. Andersson, Oskar Anslag Av förslasalag för bestrid. av aviöniag åt vikarier. arg. anslag å 612:- kr. för anordnande av aftonkurser i siö,d för Av oförutsedda utgifter till Folksko1estyr.förfogaxe. Av oförutsedda utgifter till Stfges förfogande. arg. anslag å. 1,200:- kr. för anskaffande av c:a 300 gatunamnaskyl anslag å 1.000:- kr. för anställande av extra exekutionsbetjänt, arg. anslag å 4.000:- kr. för vissa vägförbättringar, vilka skola ut Hjälpkoromittén, 38, 17/11, 94. arg. tilläggsansiagå 1.094:- kr.49 öre till Mölndals kommunala för lossningshem, pag.37, 17/ii, 93. Av tillfällig upplåning, sedermera uttaxerng. och ti11fä11ig understödstaare, pag.50, 6/10, 76. anslag å 3.100:- kr. f5r fran-.raiing av vatten och avloppsled ning å Ryet, pag.27, 6/lo, 71. arg. anslag å 5.220:- kr. för iordnin av den s.k.lundgrersiiden å allmänna vägen mellan Mölndal och Bloromaskog, pag. 50, 6/lo, 77. 5stöllande seom nödhjdipsarbete

3 an g. pag. 37, 17/11, kalavaelning,pag.54, 29/12, 130. inom staden mantalaskriven invånare der femårsperioden , bidrag till dispensarverksaieten, att utgå efter 20 öre för varje anslag å 500:- kr.till Arbetarnes Bil aningsförbunes härvarande lo Av Uttaxering. - 28, 6/lo, , 29/12, 5 i. Sörgården, pag.50, 29/12, Anslag E 1 1 arg. ar. arg. a-g. ar. mellan Roten A:l0 - A:2?, (därav :- kr.genom uttaxering samt 8.000:- kr.av vattenverkets inkomet,er uflder år 1927, pag.52,29/12, anslag å :- kr. för framdraing av vatten.- och avlorpslening pag.49, 29/12, anslag å 500:- kr. för år 1927 till Fansbergs Planteringsförening, h11et, pag. 53, 29/12., 128. anslag å 500:- kr. för år 1927 till-g ymnastflcens fröjande inom sam hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. ti)le.o.smneeläraren_idgbtls ka Förbundet, 0.ijellén, pag.55, 29/12, 135. anslag å 1.200:- kr. för iordningställant5e av provisorisk gata å Bosgåren, tag.50, 29/12, ii?. anslag å 1.350:- kr. för år 1927 till Mölndals Diakonikrets, pag.55, anslag å 1.500:- kr.för år 1927, till Mölndals Folkbildningsförbund, 29/12, pag.54, 29/12, anslag å 750:- kr. för år 1927 till Mölndals förening mot tuberkulos, pag.54, 29/12, 133. anslag å 3.360:- kr. för år 1927 till Mölndals Stadsbibliotek, -oag. utanför posthuset, pag. 51, 29/12, anslag å 300:- kr. för omläggning av utloppet för avloppsledningen 5 n8. anslag ål.500.:- kr. för raglerirg av gata i Toltorp, pag.50,29/12, anslag & 2.900:- kr. fr år 1927 till Sjukkassornas Centra] försam ung, pag. 54, 29/12, kassa, pag.54, 29/12, tilggsanslag & 1.290:- kr. för gatuarbetet Ryet-Hu]elyekan, pag. anslag å 1.100:- kr.för år 1927 till Sjuickassornas fortsöttnings anslag å 1.000:- kr. för frair.ragning av av1oppslening i Kroksltt,

4 dragxnng av atten- ch a 1opps1edning inellar oten. A lo-a kr av vatten.erkets iekomste-r uer ar 197) fcr fram ang ans1a a r (darav r genom uttaxering samt vid Frsörjninshemmet. pag. 55, 29/12, 125. allg ansla a kr fcr uppforae av bostad at flreståndaren Av vattenverkets inkomster. ren, pag.49, 29/12, , 29/12, 126. anslag å 550:- kr.fr år 1927 till skolans e1evbiblioek, pag. fiirvaltningsbidrag fir r 1927 å300:- kr. till verft rm-nda kr.14 öre, pag.21, 11/8, 5. vgdistriktet, upptaa ett på 20 rstä1l t amorterinsiån å 210.2_66 ax.ti±1stand f staden att,för täcäande av viss utgiven ersattnmg tl1 Askims härads väghållningsdietikt pag.48, 29/12, beslut att årets kommunalombud skola erhålla särskiida arvoden. skril;ningarna, pag.39, 17/11, 96 b. väckt fråga orr särsldlöaarvoden till korrmunalombuden vd irantais Arvo de 19/5, 29. till Roten AN:o 10. belägen å Södra skifteslagets mark, pag. 10, arg. beslut att ej godkänna högre årligt arrende än 20:- kr. for tomten Arrend.e se Kominala arbetslöshets- och hjälpkommi ttén. Arbetslöshetskommittén. härvarande lokalavdelning, pag. 54, 29/12, 130. anslag å 500:- lcr.för år 1927 till Arbetarnes Bi1dnirisförbunds åkergatan, pag.28, 6/lo, 75. Aretarnes Bildningsförbund anslag å 1.800:- kr. fr reglering av uppfarten tilryet å Fors.. Av verskottsdel från andra konti. serina pag 51 29/ anslag å 7.500:- kr. fr provisorisk anordning f3r klorsterili dragning av vatten- och avloppsledningar & Ryet,pag.52,29/l2, l :- kr.av vattenverkets inkomster under år 1927) fdr frsrn- fr. ana. anslag å 3.100:- kr. (därav 1.088:- kr.genomuttaxering samt Roten 2, pag. 51, 29/ anslag å 4.500:- 1cr. fiir frameragning av vatteraedning till 1 pag 52, 29/ Ansla.

5 17/11, förmyndaren för valdistriktet Mölndal.s stad ållereds socken, pag. 44, Aug. Gustafssons avsägelse från uppdraget ett vara ersättare för över i hä1sovårdsnmnden, peg.21, 11/8, fran:ställnin från AnsL.Andersson att bliva befriad från ledanotskapet Avsägelse iran de överstiga de i staten beräknade, el 1er.4.037:-,pag.12,19/5,3 36. förbättringar, använda staden ti)lhandakoimia automobilskatternedel, i den bemndigame för Dkns 2:dra avd e.ning att,fr utförande av vissa väg 13 19/ gatan vid A/B Göteborgs Keramik och gatan vid förlossningshemmet; pag. tion om iordringstl1ande av den gata å Bosgreen, vilken förhin.er Bosgården pag. 47, 29/12, staden att teckna borgen för lån till lölndals Idrottspla9örenin,. avskrift av ICungl.Finansdepartementets ekrivelse ti].lstånd för Borgen la åren böra utföras, pag.7, 24/2, dennes rroton omutredning omfattande de arbetefl, som under de närmaste Björklund, J.A. val av ledar:öter och suppleanter i utskottet, pag., 7/1, 5. Beredningsutskottet vård å vissa anstalter och inttninger inom länet, pag.24,6/l0, 65. skall gäldas av fattijvds- eller bernavårdsanället, för meddelad länsstyrelsens förslag till faetstäliande av belopp varmed ersättning Barnavårdssamhäl lot B. pag.39, 17/11, 93, änsom entleäigar±de från ledairotskaoet.i barna are. Th.ii1ssons framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkn, hjälpkommittén, o. 42, 17/11, löölndals korernmnala förloseningshem samt Kominanala arbetslöshets- och viclsnämnden samt ordförandeskapet i samma nömud, pag.,0,17/11, 99. 1:sta avdelning, fattigvårdsstyreisen, barnavårdsnmnden, styrelsen för Eric Johanscns framstllnirg om entledigande från ledamotskapet i Dkns pag7 2/2 20 apotekare Bror fllssons avsägelse såsom suppleant i stadsrevieionen, 1326 års renskaper och förvaltning, pag.6, 24/2, i8. ang vissa fratäl1ningar om befrielse fron uppdraget sasom re asorer fr Automo bil skat teme del

6 D. B os grden B öt er Brandspruta r Brandf ogde L avslu ift av Kungt.Finansdepartementets skve1se arig. tillstånd visade medels icke s1l1 sökas, pag. 26, 6/lo, 68. nirg och fastst1leise. pag.1o, 19/5, kr., dverisom att irnderst1la beslutbt Kun-1.Maj:ts pröv bemyndiande för Dkns ;sta avdelning att upptaga bostadslån å å Bosgrden, pa.50, 29/12, anslag å 1.200:-. kr. för iordningstallande av provisorisk gata and. beslut att lån ur statens bostadslånefond av de för år 1927 an ars. Bostadslån Dispensrvec samheten Elevbibli otek Egendoirisförs1jning Erlardsson, Alma Konstantia slag. avskrift av Zungl.Finansdepartementets skrivelse tillstånd uttagande av böter för utebii ande,utan anr:lt laga förfall,från nyanskaffning av brandspruta, pag.5 val av brandfogde järte suppleant för denne, pag.3 ar. bidrag till dispenssrverksumheten att utgå efter 20ö för varje erbjudande till staden att inköpa egendomen 176J1000 mtl Krok slgtt arig. alag & 550:- kr. för år till skolans elevbiblioteic, pag. 55, an. en av Uddevalla stad hos länsstrelsen i Göteborgs och Bohus ign orö för staden att upptaga lån å kr.ur statens bcstads1ånefond, pag. 5, 24/2, 14. år 1926 mantaisskriven i 1iö1nda1. pag.20, 11/8, /12, 126. Hökegrden, litt. Ac, pa. 13, 19/5, 58. pag. 57, 17/11, 92. Stfges sairantrgden, pas. 55, 17/11, 86. 6, 29/12, , 17/ fond, pa. 21, 11/8, 55. för staden att uppta a lånå kr. ur statens bostadslåne inom staden mantalaskriven invånare under fen:årsperioden , framstö11ning, att en person vid namn AJ.r1andsscn rråtte bli-a för

7 -. fatt igvå xs_ el -. arg. avslag å ovanstående framställning paz. 17, 16/6, 46. 3, 7/1, lo. Exe1uti onsbetjnt tomt, betecjnad med iitt. D a h c 1 by Nordgåraen pag. gerbg, Eri P. i Stden III exekutjonsdjetrjt pag. lo, 19/5, 27. sliniflgsort fdr år 1926 Dag.26 6/lo * ana. medgivande att M1nda r Alma K.Er1s5oflsr+tamanta dennes framstäiinj att staden måtte verta en honom tilih. 1 Pastst1 lelse Erlansson, AlaICon Fatti vård Ssarnhället FOlkSkQl estyre is en Fo llcbj Id nins för bund.et iflansp1an Folkskollärare e.o. iänsstyre1se firs1atj il fstst.11ae 5v belopp, varrnea er arg. anslag å l.00o kr. fr anst 1ane av extra exekutjcrsbetit eng. återremiss av ovanstående framt llning till Ds 1:sta avdel.. arg. Iung1,L:aj ts a-g. bern ndigane för foik5kolestvreen att från och med hösttermin_ arg. J.A.Bjrkjnnäs motion om utrednirg orrifattane e allninna arbe jagå1 DO : cr. f5rår 1927 till 1ö1ndals Folkbi1anj arg. bemynd igaae för folk skol estre1sen att från och med hösttermin. ning, pag.11, 19/5, 31. pag. 24, 6/io, 65. f5r rneddelad vård & vissa anstalter och irättningar inom länet, bund, pag. 54, 29/12, 129. lelse av Y BOt ni staxa för staaen, pag.9, 19/5, /6, 47 i6/5, 4. ens ten, som urder de närmas te 5 lo åren bara utf ras, pag.7, 2472 att för avlöning åt denne isponera til1njg5 medel, pag. 17, e ingång a ä11a ytterligare en e.o, fo ksko1lärare pug. 17 en e.o. folickkollärare ävensom 1 länet kungörelse om fatstäi f.

8 - - pag. Försalning 37, 17/11, 93. til1äganslag å kr :49 till för1ossningshemnt, pag. Förlossning snemme t, iiö1nda1s Kommunala terminen 1927, pag.55, 29/12, 136. fortsättningsskolor, ävensom Stfges ik1dande av det ekonomis godkännande av föresiagen anordning och lärotid för blivande Fortsättningssko 1cr 11/8, 58. motion om nedläggande av avloppsiedning i Gunnabcgatan, pag. 21, Gunne bog ata n J..Geddas sterhus anhålian om rnarkbte, pag.6,24/2, 17. Gedda, J.. 26, c/l0, 70. arg. anslag å 1.0:- kr. för anskaffande av c;a 300 gatunanmsskyltar Gatunarnnsskyltar dalen, pag. 14, 13, 5, 40. inom det stadsplaneiagda omdet, pag. 5, 24/2, 15. och kvarter inom det stadsp1ax1agda området,ävensom Toltorps nannkommi t t4 na förs lag till namn å s tad ed el sr, gator cc h kva rte r narkommittr:s reviderade förslag till nsinnå sadse1ar, gator Gatunamn motion etc gatubelysning å gamla Toltorpavgen,pag.65,29/12, 149. atubeiy ani pag. 23, 6/10, ti1lggsanslag å 1.290:- kr. för gatuerbetet yet-hule1ckan, ningshemmet, pag. 13, 19/5, 39. Gatuarbe te ai. motion om iordningstäliande av den gata å Bosgården, vilken för binder gatan vid A/B Göteborgs eramik med gatan vid förloss Gatuanläg gning daren vid Försörjningshemmet, pag. 53, 29/12, 125. anslag å ;- kr. för uppförande av bostad till förestån Försörjningshemmet. få förs1ja explosiv vara av 1 och II klass, ag.2, 7/1. 6. E.D.Olaussons för Mölndals Järnhandel ansökan om tillstånd att ka ansvarets för skolans drift och uppehållande, fr. o.rn. h;st

9 dennes avsägelse från uppdrsge t att vara ersö.ttare för överför Hedlund, Carl H. sarrh11et, pag. 53, 29/12, 128. anslag 500:- kr. för r 1927 för gymnastikens främjanäe inom Gymnestikens fr m jan de pag. 44, 17/il, 103. nujndaren för valdistriktet!iö1nda1s stad - Kållereds socken, 17/il, 85, pag. 47, 29/12, i7. pag.ls, 16/6. 42, pag.20, 11/8, 51, pag. 23, 6/10. 61, peg. 35, av Stfges Wotokodl e pag.l, 7/1, 4, pag.l, 24/2, 11, pa. 8 19/5, 23, Justering dennasmotion om inrttsnde av å nya torget, pag.7,2z1/2, 20. Johansofl, Matilda Hjtlpkomnittén, pag. 42, 17/il, bo. Mölndals kommanala för lossningshem samt Kommunala arbetslöshets- och avdelning, fattigvrdsstyre1sen, barnavåsnmnden, streisen för arg. dennes framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkns l:sta Johanson, Eric J å denna interpellation. pag. 33, 6/lo, 83. av herr Nils Kanthe rörande inbetalning avräntor å bostadslån samt svar av dessa interpellationer, pag. 44, 17/11, 105. och avloppsledningar rn.m. pag.33, 6/lo, 84, ävensom besvarandet av hrr Hedlund, Nyström och Johan Olsson röranle gaftbejysningen,vatten Interpellation se Mölndals Idrottsplatsförening. Idrottsplatsföreningen 1. 39, 17/11, 97. o.dyl., versom fråga om anslag till kommitténs förfogande, pag. val av kon ollenter för till hyresräkningen inlämnade uppgifter Hyre srjm ing Götiska örbundets högre folkskola, 0.Kjellén,pag.55,29/l2, 135. hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. till e.o. mnes1äraren vid birag 6/lo, 84. dennes interpellation gatubelyaningen i Toltorpsöalen, pag.33 Gustafsson, Aug.

10 Kommi tté Kjelién, 0. lån samt svar å denna interpellation, pag.23, 6/lo, 8. dennes motion om ned1äggaie av avloppsledningi Gunnebogatan, Kanthe, Nii an. kallelse till Stfges sammanträden, pag. 1, 7/1, 1. 29/12, 145. kallelse till allmän rädstua och Stfges sammanträden, pag.55, pag. 21, 11/8, 58. Kallelse Klorsteri liseri ng Kommunal mcl lanskola Kommunala arbetslösbets- och hjälpkonrn;ittéu Kommunala befattningar Kommunaiutskylder hyresbidrag för år 1927 å 500:- kr. till O.Kjellén, pag. 55, dennes interpellation rörande inbetalning av rättor å boftads anslagå 7.5c0:- kr. för provisorisk anordning av kjorsterili kommitténs för uppgörande av bestämmelser rörande befattningehava redoore1se för av Stfe tillsatta kunittér, vilka ännu ej full beslut att ingå till Kung 1.?daj :t med underdånig hemst11an att motion om anslag å kr. till komaittép pag.44, 17/1l, 104. tilläggaans lag Ii 250:- kr. till korlinittn, pag.38, 17/il, 94 återbesättande av de vid årets slut lediga koumunala befattningar Oskar Anderssons förfrågan om vad som åtgjorts för iridrivningav ±ö rsiag till ändrade best&elser obetalda kommunalutskiders 29/12, 155. sering, pag. 51, 29/12, 122. res avlöning under sjukdom begsran om viss utsträckning av sitt uppdrag, pag. 22, 6/lo, 81. gjort sina uppdrag, pag. 2, 7/1, 8. munal melianskola m. rätt till realskoleexamen, pag.43,l7/11, 101. Götiska Förbunde högre folkskola måtte bliva ericnd såsom kom na, pag.44, 17/11, 105. förande i reatiängd, pag.5o, 29/12, 116. kommunaiutsklder i stadens III exekutionsdietrikt, pag. 22, 11/8, 6o.

11 Krokelätt Hökegård rättning, pag.38, 17/11, 96 a. val av komnunalombud för staden vid 1927 åre rr.antalsskrivriingsför fråga om särsldlda arvoden till komnunalombuden, pag.39,l7/ll, 96 b. skall utgå, pag.48, 29/12, 112. arg. beslut att särskilda arvoden till årets mantaisskrinrigsombud Kommunalombud 39, 17/il, 9y. o.äyl., änsorn fråga om anslag till komr.tténs förfogande, pag. val av kontrollanter för till hyresräkningen inlämnade uppgifter ag iiistanc fr e+aer t r tc re a ss utg er ersdtt ng terng stöllt ian a kr.21o.26:l4, pag.21, Ii/, 54. till Askims härads väghålningsdistrilct,upptaga ett på 20 års amer Amcrterrngslån. u ån Blozrmaskog, tag. 30, 5/ic, av den s.k. Lundgrensliden å allmänna vägen mellan Mö)da1 och anslag å 5.220:- kr. för icidningställande såsom nödh,ö1psarbete Lund gre nsli den arg. avslag å ovanstående framstäl]ning,pag. 17, 16/6, 45. pag /5, 30. tomt, belägen å Åby lordgård, samt beteeknat med litt. D a h 1, aig. dennes frarostöllning att staden måtte ö-rertaga en honom tillhörig Lindstrn, Oskar å en h samma dag, eller den 19 sept. pag.ib, i6/6, 50. beslut att höstens 1andstingsnnna- och Stfgevai skola förrättas Landstingsniannavai t z. 17/il, 88. hans fariljs rätta msntalsskrivningsort för år 1926, pag. 36, arg. beslut att förklara Göteborg ss oro Gustav Rickard Kullgrens och Kuligren, Gustav Rickard Sörgrden 97 till Toltorpsdalan och Freriksdal, pag.22,6/l0, 82. motion om fridragning av vögbe1ys över området från Kroksl5tt Sörgrden, pag.50, 29/12, 119. arig. anslag å 1.000:- kr. för freirragning av av1opps1etning i Krokslätt Krdslätt Sörgård slätt Hölcegården, litt. A c, pag.13, 19/5, 38. erbjudaxxe till staden att inköpa egendomen 176J1000 mantal Kro Kontrollante r

12 Lån. Bostadslån. Ana. bemyhdigande för Dkns 1:sta avdelning att pptaga lån å kr. ur statens bostadslånefond, ävensom att uner ställa beslutet Kung1.1aj:ts prövning och fastställelse. [ pag. 10, 19/5, 28. tillstånd för staden att up.ptaga lån å. statens bostadslånefond, pag.21, 11/8, tillstånd för staden att upptaga lån å kronor ur kr. ur statens bostadslånefond, pag. 5, 24/2, 14. Länaberg, Elina Charlotta avslag å dennas anhl1an om tillstånd att få till spisan Läns stire1s en de gäster utskärka pilsnerdricka, klass II, pag. 16, 16/6, 43. länsstyrelsens förslag till fastställande av belopp, varmed ersättning skall gäldas av fattigvrda- eller oarnavrdssam hället för meddelad vård å. vissa anstalter och inrättningar inom länet, psg.24, 6/lo, 65. Li5negrupj ana. Löne- och afl. kvinnliga kontorsbitrdets å. i II lönegruppen, pag. 49, 29/12, 115. dr5elkontoret uppf1ittning t jänstereglemente bordläning av ärende rörande särskilda kommittårades för / slag till avlönings- och tjänstereglemente ävensom semester plan för stadens befattningshavare, pag.57, 29/12, 159. komittåns för uppgörande av bestämmelser rörande befattnings havares avlyning under tjänetledighet begäran om viss utsträck ning av sitt uppdrag, pag. 22, 6/lo, 81. Löpande rökning bemyndigande för Dkns 1:sta avdelning att under år 1927 begag na kredit å lopande räkning & kr, med övertrasserings rätt intill kr. eller til1sanmans kr. pag. 25, 6/lo, 66. an. tillstånd för staden att under &r 1926,för bestridande av löp ande utgifter,håila löpande räkningå kr. pag. 4, 24/2, 15. tillstånd för staden att under år 192för bestridande av löp ende utgifter,hålla löpande räkning å kr.pag.47, 29/

13 bottens län begärd utredning rörande Mia Ingeborg Snällmnns man arig. en av fattigvårdsstyrelsen 1 Nedert.orneå hos länsstyrelsen 1 Norr rätta mantaiskrivningsort för år1, pag.36, 17/11, 87. 6/lo, 64. lund bleve för år 1925 mantalsskriven i Mölndal, pag. 24, framställning, att en person, vid -namn Karin Vilhelmina Iker en av fattigvårdsstyrelsen 1 önköping hos länsstyrelsen gjord beslut att förklara Göteborg såsom Karin Vilhelidna Åkerlunds stadsbibliotek, pag. 56, 29/12, 137. ana. antagande av utgifts- och inkomststat fåri9. för Mölndäls Mölndals Stadsbibliotek se Sjukkassornas fortsättningskassa. -! oln als S,juk-casors fortsättl..iigsyasa Se or1ossh1ngszerpnet Mölndals Idrottsplatsförening Mölndals Kmuna1a Pörlossningshem förening, pag.47, 29/12, 109. för staden att teckna borgen för lån till Mölndals Idrottspl sts pag. 55, 29/12, 134. avskr if t av Kungl.Finsnsdepartemente ts skrivelse tillstånd kulos, pag.54, 29/12, 133. anslag å 750:- kr. för år 1927 till Mölndals förening mot tuber Mölndals förening mot tuberkulos se Folkbi]dningsförbundet. Mölnd als Folkbiidnngsf örbund. anslag å 1.350:- kr. för år 1927 tu] ö1nals Diakonikrets, Mölndals Diekonikrets markbyt e, pag.6, 24/2, 17. samfällda Dkns yttrande över J.W.Gedöas sterbhus anbålla om Mer kbyt e rätta rnantalskrivningsort för år 1926, pag. 25, 6/lo, 69. niedgivande att Iölnda1 är Alrra onstarjtia Erlaxssons (dotter) pag. 20, ii/s, 53. gjord franställning, att en person, vid namn Alrra Konstantia Er landsson (dotter) bleve för år 1926 mantalsskriven 1!ölndal, en av Uddevalla stad hos länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län talaskrivning för år pag. 48, 29/12, 110. Mantalaakrivni ng 14.

14 Nbggnad ter inom det stads pianelagda området, pag. 5, 24/2, 15. NannkoLnmittn den fr bestridanse av dnerse utgifter erhal1abiraga kr,., pag 18 16/6 48 N. denna omadttés förslag till adressystem för Toltorpsdalen, pag. 5, 24/2, i6. kommitténs förslag till nai stadsdelar, gator och kvar Nilsson,Bror, Lolnaa1s Stadsbibliotek ställelse av besiuta omorganisation av polisväsendet; pag. 7, dal och Blommaskog, pag. 30, 6/io, 77. tion, pag. 44, 17/11, 105. m.m.pa. 33, 6/lo, 84. ävensom svar & denna iriterpella Nilsson, Th. ang tillstand for stadsbiolioteket att ur den s k Prer uefon fastställelse av koritténs reviderade förslag till namn å stadsdelar, gator och kvarter inom det Stadsplanelagda området, ävensom Toltorpsdaien, pag. 14, 19/5, 40. dennes avsägelse sås suppleant i stadsrvisionen, pag.7 24/2, 21. dennes framställning om entledigande från ledamotskapet i Dkn. pag. 39, 17/il, 38. dennes frastä1lning om ent.eaigahab från ledamotskapet i barnavårdsnämnden, ävensom ordförandeskapet i sarriia. nämnd, pag. 40, 17/11, 99. anslag & kr. för uppförande av_ föreståndarebostad å försörjringshemet, pag. 53, 29/12, 125. Nyström, G.A. dennes interpellation rcirande vatten- och avloppsledningar N ö da jä lp sar bete ans1 å kr. för iordningstäliande sås nödhjipsar bete av den s.k. Lundgrensliden & allmänna vägen mellan LöLn 0. Omorganisation Kung1.&ajts Befailningshavandes ± länet resolution fast 19/5, 24.

15 1 Ordförande val av ordförande i barn vårdsnnen efter hr Th. Nilsson 19/ P. 1i. arg. 17/1!, los. P. pag.l, 7/1, 2. pag. 40, 17/11, 99. Olsson, Johan bd II klass, pag.2, 7/1, 6. dennes ansökan om tljistfld att fåfrsäija expiosiv vara av dennes erpe11atj varför svar till e ej iricomt & de av SSOD, Proto,o, Pre,u-eraton endet Premjefondefl e 1 a1 reta a g a rlter pag 2 5/ir 62 a s ra protoo1 frai aarä7niflg a de d Stfgeai In ana. premej atior åpost ch inikes tidnigar, pag, 65, 29/12, rag 18 ID/o utgatr erpjabiora alaoo ang t11.std for stadsbab1oteet att.n de a s k Premleforder,for ställelseavbesiutad pag. 8, arg. Kungl.)Jaj:ts Befal]njngsha.tafldes i länet resolution ang, fast häraasren, pag. 8, i9/, 26. arg. Stadsstyrelsens remiss av P.M. er. tätare åo2jörri 7 till Fässbergs Planteringsförehj pag /12, 114. notionomarlao. till 2 ässberga planteringsf5rej pag. 45, 16/6, 43. Planteringsförig Fässber till spi sande gäster utsknka plisnerdrioka kiassii pag. 16, avslag å Elna Charlotta Länsbergs anh1lan om ti11std att få Pi is nerdr jo ka val av ordförande 1 lation pag. 44, 17/il, 105. tcrpsdalen pag.33, 5/io, 8ii ävensom svar å denna interpel honom m.fl. väcicta tionerna rörande tvänns getuarbete i Tol_

16 Protokoll avskz.ft av protokoll från sa anräiing av de vd,stfgeval inom!ölnda1s II valkrets avgivna röster, pag.24, 6./lo, 6. Reglernent e R. samfällda Dkns föl slae till vissa ändringar i förut proviso riskt antaget reglemente för 1 och II stadsingeniören, pag. 48, 29/12, 111. bordläggning av ärende rörande särskilda komttrades för slag till avlön.ings- och tjänsteregleinente samt Remi sser semesterplan för stadens befattningshavare, psg.57, 29/12, 139. an, konnittåns för uppgörande av bestämmelser rönde befattnings havares avlöning under tjänstledighet begäran om viss ut sträckning av sitt uppdrag, pag. 32, 6/jo, 81. redogörelse för ärenden, som till olika styrelser oh nämnder reittérats, och ännu e till Ege återkommit, pag.2, 7/1, 7. Reparation anslag å kr. för reparation av värmeledningspannor i centralskolan, pag /lo, 74. Restlängd -: arig. förslag om ändrade bestäinmalser rörande obetalda utskylclers förande i restlängd, pag.50, 29/12, lie. Revis ionsberättelse bordläggning av ärenda rörande atads.revisionens berättelse över granskningen av samtliga den borgerliga komm.inens skaper och förvaltning år pag. 14, 19./5, 44. räken beviljande av full ansvatsfrihet för samtliga den borgerliga konmunens räkenskaper och förvaltningar, år.1925, pag. is, i6/6, 49. Revisbrer vissa framställningar om befrielse från uppdraget såsom re visorer för 1926 års räkenskaper och förvaltning, ävensom val av nya reviorer, pag. 6, 24/2, 18. Roten 1 I:o 10 beslut att ej godkänna högre årligt arrende än 20 kr. för tomt till Roten A i:o 10, pag. 10, 19,5, 29. anmälan om verkställd uvpsägning beträffande bostadshuset Ro ten 1 I:o 10, pag. 25, 6/lo, 67.

17 pag. Roten A N:o 10 N:o 22 anslag & l3 500 kr. för framdraing av vatten- och avlopps.. ledningar mellan Roten.A 10 - A 22, pag, 52, 29/12, 123. RotenE anslag å kr. örframdragnjng av vattenleör.ing i Rot en E, pag. 51, 29/12, 121. motion om frarrdraning v vattenledning till vissa fastig heteri RotenE, pag. 21j1/8, 57. arg. anslag å kr. fr frarndragnin av vatten och avlopps ledningar å Ryet, pag.27, 6/lo, 71. arg. anslag å i.8oo kr. för reglering av uppfarten till Ryet å yet-eulel 1cken Forsåkeragatan, pag.28, 6/lo, 73, arg. tillgsansiag å1.290 kr. för gatuarbetet Ryet_Huielyckan, pag. 28, 6/lo, 72. Sammankallanae arg. val av sarnmankal]ande för Stfges första sanniantrde år 1927, pag. 55, 29/12, 147. Samrnanr cnin avskrift av protokoll från saminrkning av de vid Stfgeval inom Mölndals stads 1 valkrets avgivna röster, pag. 23, 6/lc, 62. arg. avskrift av protokoll från sammnraknin av de vid Stfgeval inom Mö1nais stads II valkrets avgivna röster, pag.24, 6/10, 65. Sjukkassornas Centralförsarnaing anslag å kr.för år 1927 till sjukkassornas centra1för samling, pag. 54, 29/12, 131. Sjukkassornas fortsttningskassa arg. ansiagål1oof r] till sjuickassornas fortsött ningskassa, pag., 29/12, 132. Skatt ebefr ielse Avsla& motioner Benjaminsson, Axel, pag.37, 17/11, 91. Branöi, Henry, 7, 24/2, 20, & pag12, 19/5, 35. Börjesson,Guatav, vag. 7, 24/2, 20, & pag.12, 19/5, 35.

18 Skattebefr eis e Avs1ar.a motioner Karlsson,Ernst. V., pag. 16, 16/6, 44.. Iiagnusson,Frida L&årdh,Elisabet, pag. 7, 24/2, 20. pag. 2, 7/1, 9, pag.11, 19/5, 33. Olsson, Elin pag. 56, 17/l1, 90. Rosell, Verrr pag. 7, 24/2, 20, peg. 12, 19/5, 55 Törnkvist,Rilmer, pag. 7, 24/2, 20, pag. 12, 19/5, 35. Bifallna motioner. Hedenberg, Olof, pag. 7, 24/2, 22, pag.11, 19/5, 32. Hellquist, Tage, 1io1in,Henrik 3:son pag. 36,. 17/11 89.,pag. 12, 19/5 34. Anderberg, Nils Ännu ej pag. slutbehandlad rotion 2, 7/1 9. Sn.11man, 1iia Ingeborg dennes mantalsskrivrjinsort för år 1926,. pag.4s,29/l2, ot rän gs t axa Kung!.Naj:ts Befa12ningshvandes i lanet kungörelse Spårv, staxa faststöllelse av ni sotr.instaxa för staden, pa?. 8, 19/5, 25. ar.lg. aiå1lan att Kungi.iaj:ts Befaliningshavunöe ej måtte god kdnna ett av Stfge i Göteborg tl1 Stfge h.rstöes in1mnat försi.g till ändring av taxan för ersontrafflcen å spårvgs linjen ötebg - iö1ndal, pag.30, 6/io. 8. förslag till ändring av taxan för persontrfiken å spårvgs-. linjen GöteboxE - I1ölndal, pag. 22, 11/8, 59, 1 Stadsbiblioteket s Lölndals stadsbibliotek. Stadsfullmäktige samnnt räden uttagande av böter för uteblivande utan anmält aga förfall fr Stfges sammanträden, pag. 55, 17/ii, 86. Stads fullmäkt igeval beslut att höstens lanöstngsmanna- och Stfgeval skola för rättas å en och samma dag, närnl.den 19 sept. pag.i8,i6/6j 50. rdring av bestänrnelse av det antal Stfge, om skall völjas i de olika valkretsarna, pag. 20, 11/8, 52. aug, avskrift av protokoll fr Samm&iräkning av de vid S:fgeval inom Möinöais 1 valkrets avgivna röster, pag.23,6/lo, 62.

19 . munens räkenskaper och förva2angsr år 1925, pag.i 8,i6/6, 49. beviljande av± ull ansvarsfrihet för samtliga den borgerliga kom och förvaltningar år 1925, pag.14, 19/5, 44. grarskningen av samtliga den borgerliga kommunens räkenskaper arg. bordläggning av ärende rörande stadsrevisionens berättelse över Stadarevis ionen Jö1ndals II valkrets avgivna röster, pag.24, 6/lo, avskrift av protokoll från samnräknng av de vid Stfgeval inom 5, 24/2, 16. arg. namukcnriitt4ns förslag till adressystem för Toltorpedalen, pag. Toltorpsc1aii. l49. arg. motion om gatubelysning & gamla Toltorpsvägen, pag.65, 29/12, 29/12, 118. anslag å kr för reglririg av gata i Toltorp, pag. 50, Toltorp häradsrätten, pag. 8, 19/5, ars. stadsstyrelsens remiss av P.. arg. tötare tingssamuantren i Tingssamuanträden Möindal, pag. 30, 6/io, 77. ändringv taxan för pers ontrafiken å spårvägslinjen Göteborg ett av Stfge i Göteborg till Stfge härs-tädes inlämnat förslag till arållan att lunglj:aj:ts Befallningshavande ej måtte gokänna Göteborg-ö1ndal, oag.22, 11/8, 59. arg. förslag till öndring av taxan för persontrafiken å spårvägelinjen Taxa tal av herr orförden, pag. 65, 29/12, 150. Tal T. 29. Roten A N:o 10, belgen å Södra skifteslagets mark, pag. 10, 19/5, arg. beslut att ej g]nna högre årligt arrende än 20 kr. för tomt till Södra Skifteslaget pag. 22, 6/lo, 80. revisorer, pag.6, 24/2, 13. rer för 1926 års räkenskaver och förvaltnirg,ävensom val av nya arg. vissa fratällningar om befrielse från uppdraget såsom reviso arg. val av suppleant i staderevis ionen efter apote1re 3ror Ni1s, Stads fullir1cti va1

20 månads- och tillfälliga understödstagare, pag. 30, 6/lo, antagande av utgifts- och inkomststat för staden för år anmian rörande verkställd uppsagning betraffanö e bostadshuset Roten A 11:0 10, pag. 25, 6/lo, 67. Uppsnin 76. ar. till gsanslag till fattigvårdsstyrelsen å 20,000 kr. för r Utgif ts- och inkomststat Understödstgare hanson, pas. 29/12, 142. val av 1 edamot i Dkns 1 :sta avdelning efter hr rio Jo pag. 2, 7/1, 5. val av ledamöter och suppleanter i beredningsutskottet, pag. 41, 17/11, 99. val av ledamot i barnavårdsn den efter hr Th. Nilsson, pag. 43, 17/11, 100. val av ledat i barnavårdsnämnden efter hr Eric Johanson, uppgifter o.dl, pa. 39, 17/11, 97. val av kontrollanter för till hyresräkuingen inlämnade val av kounalombud för staden vid 1927 års manta1sskivning, pag. 38, 17/11, 96 a, va ladiga, pag. 44, 17/11, 103. an g. val till kommunala befattringar, som vid årets s.lnt bli iöölndals stad - Zållereds socken, pag.44, 17/11, 102. val av ersättare för överförmndaren för valdistriktet 17/11, 95, val av braudfogde jämte suppleant för denne, pag. 38, Val v. 29/12, 148. motion om utredning rörande Åbförvaltningen, pag. 65, pag. 7, 24/2, 19. ten, som under de närmaste åren böra utföras, J.A.Björklunds motion om utredning, omfattande de arbe Utredxng ket, för år 1927, pag. 56, 29/12, 137. antagande av utgifts- och inkomststat fr stadsbibliote 1927, pag. 57, 29/ U.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Detta är en avskrift av gällande stadgar förvarade på Lantmäteriet, Västerås Västerås 2011-05-12 (Revision 2, ersätter revision 1 från 2009-12-08) Stadgarna

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2008 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354

1 Föreningens firma är Tygelsjö Norra samfällighetsförening. Organisationsnummer 71 64 06-6354 STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4

STADGAR. Höllvikens vägförening nr 4 STADGAR Höllvikens vägförening nr 4 ------------~========================~================-=--------------------ii_ STADGAR Samrnanträdesdatum 1998-06-23 och 1998-09-15 l (3) Stadgar för samfällighetsförening,enligt

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts

förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts ... ".-.....- STADGAR Sammanträdesdatum 1997 1().14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förva~ning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~

/ ~~~.~...!I~.r:::.r:: :-:~.~~.~.:-: ~_r::~~.~ ~.~_~[$...~y..~. ~~:?:~~ " STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Protokoll samföllighetsföreni ng

Protokoll samföllighetsföreni ng ~ LANTMÄTERIMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Sida 1 (2) Protokoll samföllighetsföreni ng 2010-05-19 Ärendenummer AB062970 Sammanträdesledare KickiMan Ärende Sammanträde för att bilda RÄTTARBODA samfällighetsförening

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76.

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 1 FIRMA Föreningens firma är: Lötgärdets samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar: anläggningssamfällighet bildad genom anläggningsbeslut 1982-04-20, dnr Tk2 57/76. 3 GRUNDERNA FÖR

Läs mer

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är _ ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida l (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-06-15 Sammanträdesledare Åke Uthas Ärende Stadgar för ONSALA-SEVEDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008

STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 STADGAR för Österskärs Villaägareförening u p a (org.nr 716400-1310) antagna år 1993 Reviderade 2007 och 2008 1 Firma Föreningens firma är Österskärs Villaägareförening u p a. Föreningen är en ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1.

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1. 1 - - -- -. : - +-,- ST.: a r 1 9 3 1. Pr 0 t 0 k all AD 5 FULLMÄ KTIG ES till SAKRE G IS TER 2 [. 1 Alj.ntän rådstuga Amorteririg slåii Anslag ang. anslag å 86.000:- kr. för lordningställande av Irokslätts-,

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) Stadgar för Vidja Vägförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Stenlidens samfällighetsförening stadgar

Stenlidens samfällighetsförening stadgar Stenlidens samfällighetsförening stadgar Sammanträdesdatum: 1981-09-02 Uppdaterad: 2015-12-07 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 Plats: Klingavälsgården, Karup 1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Ordföranden

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer