HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan"

Transkript

1 HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 133 KANSLIBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagaren och sjötekniske konsulenten samt fartygsinspektionen, alla från Kommerskollegium -hamnbyrån och vissa kanaler från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket. Till Lotsverket hörde sex lotsdistrikt och dessa följde med in i den nya organisationen: Övre norra (Umeå, Nedre norra (Gävle, Mellersta (Stockholm, Östra (Kalmar, Södra (Malmö samt Västra (Göteborg. Varje distrikt styrdes administrativt och ekonomiskt från sin lotsdistriktsexpedition med en lotsdirektör som chef. Under respektive distrikt låg alla fyr- och lotsplatser, fyrskepp (17 st samt besättningar på arbets- och tjänstefartyg. Kungliga Sjöfartsstyrelsen bestod av sju byråer: Nautiska, f yr- och elektro-, Byggnads-, fartygs-, kansli-, juridisk-sociala och sjökartebyrån. Det fanns även en ekonomisk sektion och ett försvarskontor. Verksamhet Kanslibyrån svarade för kamerala frågor, instruktion, arbetsordning, tjänstereglemente, tjänstebostäder, anslagsfrågor, personalärenden samt personal- och avlöningsstater. Sökvägar Diarieflirda handlingar C l Diarier över inkomna och utgående skrivelser e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan Handlingar rörande personal Dia Dlb DIe D2 F2 G8a G8b Bl Tjänstgöringsintyg Matriklar över entledigad personal vid Sjöfartsstyrelsen Matriklar över entledigad personal vid lots- och fyrplatser Matriklar rörande arbetare Mönstringsrullor för sjömätningsfartyg och deccastationer Personalakter Avlöningskort för sjöfartsstyrelsen, lotsdistriktet och fartygsinspektionen Lönespecifikationer för harnn- och fyrbyggnadsarbetare Handlingar rörande hamntaxor D3 Hamntaxekort F3 Handlingar rörande hamntaxor Sida 1 av jAK

2 Räkenskaper G l Huvudböcker G3aa Inkomstböcker för Sjöfartsstyrelsen G3ab Utgiftsböcker för Sjöfartsstyrelsen G3b lnkomst- och utgiftsböcker för lotsdistrikten G3c Inkomst- och utgiftsböcker för sjöbefalsskolorna G5a Inkomstjournaler G5b Utgiftsjournaler G9a Redovisningstablåer " Övriga handlingar Al A2 B2 D4 F4 Öl Ö2 Ö3 Protokoll till plenum (ingår i Verksledningens arkiv Föredragningslistor till plenum (ingår i Verksledningens arkiv Nytt från Sjöfartsverket Arkivförteckningar Handlingar rörande auktorisation av skeppsklarerare (Överförd till Sjöfartsverket, ekonomiadministrativa avdelningens arkiv. Sjödistriktsutredningen Lotslokalutredningen Lotsorganisationsutredningen G-serier som inte finns upptagna bland sökvägarna är gallrade. Vid omorganisationen av Sjöfartsstyrelsen den l juli 1969 valde man att diarieföra på följande sätt: Ärenden påbörjade före den l juli 1969 i byrådiarium fullföljdes och avslutades i samma diarium under övergångshalvåret. Nytillkomna ärenden från och med den I juli 1969 registreras i nya diarier (avdelnings/sektionsdiarier. Samtliga ärenden under övergångshalvåret är märkta med siffran II betecknande andra halvåret Diarie- och dossierplanen fortsatte gälla året ut 1969 och handlingar och diarier finns i respektive organisation när Sjöfartsstyrelsen upphörde, bildades Sjöfartsverket, centralförvaltningen. De handlingar som tidigare tillhörde Kanslibyrån söker man från och med 1 juli 1969 i Sjöfartsverkets centralförvaltning, Administrativa eller ekonoiniska avdelningens arkiv. Bilagor: Bilaga l kanslibyrån: arkivnyckel RA-MS Gallring enligt Förordning Kansli gallring Sida 2 av /AK

3 Dossierplan för kanalibyrån Bilaga 1 Kanslibyrån :P~f,I, '.> ' l. Anslag till olika ändamål Inkomster Anslagsbelastning Riksdagspetita etc. Personalärenden 2. Sjöfartsstyrelsen: Ansökningar Utnämningar Förordnanden Av;sked Pensioner (tjänstemän och städerskor Anställningsfrågor Befordringar Indragningar tillf.vis 3~.Lotsdistriktsbefäletoch distriktspersonalen 4. A Lotspersonalen, övre norra B nedre norra C mellersta D östra E södra F västra G samtliga distrikt 5. A Fyrpersonalen övre norra B nedre norra C mellersta D östra E södra. F västra G samtliga distrikt 6. Tillsyningsmän vid fyrar, förändringar bland 7. Livräddningsstationernas personal 8. Lotselever, antagning, förflyttning, entledigande, utbildningsarvode, tjänstledighet 9. Personalfrågor rörande övr.ig lokalstat,även sjukledighet A.Sjömanshusen( , sjömansnämnden(1969} B.Fartygsinspektioneu, skeppsmätare C.Arbetsledare D.Södertälje kanalverk E.Falsterbokanalen G.Statsisbrytarna H.Isbrytarombud (Stat. isbrytarombud I.Deccastationer~a Sidan 1 av 14

4 Bilaga 1 Kanslibyrån 10. Antagning av extra och extra ordinarie tjänstemän 11.Ti1lfä1liga biträden 12.Utbildning, tjänstgö-ringsbetyg, dispens, kurser 13.Personalvårdsärenden 14.Medaljer, utmärkelser etc. 15.Lotsorganisationsutredningen 17.Dödsfall bland pensionärer 18.Yrkesskador 19.Personalfrågor i allmänhet, kungörelser om lediga.befattningar å lots- och fyrstaten (även införsel i lön 20.Pensions- och livräntefrågor;grupplivförsäkring, egenliv- I ränta 2l.FÖrening av befattningar, bisysslor, kommitt~- eller utredningsuppdrag 22.På- eller avmönstring av personal på fyrskepp och tjänstefartyg 23.Kosthållningen (inkl.kostersättning på fyrskepp och tjänstefartyg samt vissa fyrar och sjömätningsfartyg 25.SIDA 27.Personal- och avlöningsstaterlla4 endast lots- och f yrstaten 28.Avlöningsfrågor i allmänhet, lönegrads- eller löneklassuppflyttning, fridygnsledighet, dyrortsgruppering, lotslottsersättning, enslighetstillägg, budpenningar, förtöjningspenningar, båtsmanstillägg, arkivarbete 29.Tjänsteresor, rese- och traktamentsersättning, flyttningskostnader, tjänstgöringstraktamenten, prickningsersättning, lotsuppassningstraktamente 30.Naturaförmåner -~ 31.ErsättniIll&sfrågor an olika art: Representationskostnader, er... sättning för tillsyn å fyrskepp under rustning, övertidsersättning, beordrande av-övertid 32.Avskrivningsmål, 33.Anmärkningsmål, revisionsanmärkningar 34.Arbetstagares uppfinningar 35.Gratifikationer och gåvor, skrifliga erkännansen, 'belöningar för rationaliseringaföxslag 36.Skatte-, taxerings- och mantalaskrivningsärenden 37.Tullärenden 38.Firmaanmälningar, postgiro-, legitimation, assurans, försäkringar, kamerala frågor i allmänhet, konkursärenden, frankeringsfrihet, borgensförbindelser mm med undantag av tjb för båtlånefonden, granskning av kassaredovisning, införse~, lagsökning, bostadslån, medlemsavgifter Sidan 2 av 14

5 Bilaga 1 Kanslibyrån /,..> n ' I 39. Semester- ocn tjänstledighetsfrågor i allmänhet Tjänstetider (arbetstidsbestämmelser Semesterersättning Kompensationsledighet Sjukpenning 41. Distriktsexpeditioner (Ld, Li och övrig personal vid semester och sjukdom 42. Nytt redovisningssystem 45. Statens allmänna fastighetsfond 46.A. Telefonärenden inom övre norra Id B. nedre norra C. mellersta D. öst~ E. södra F. västra G. sjöfartsstyrelsen och i allmänhet 47. Sjöfartsverkets vandringsbibliotek Biblioteksfrågor Arkivärenden 48. Fritidsärenden 50. SjUkvård, ersättning för, verksläkare och sjukvårdsfrågor 51. HäJ.sovårdsfrågor, pelrsonalvårdsfrågor 52. Redogörelsehandlingar, årliga uppgifter 70. Sjöfartsv.erkets bätlånefond och båtlån i allmänhet, borgensförbindelse 72. Skyddsverksamhet 73. Organisationsfrågor (arbetarlönestatistik. ~täwwtwfrtmw~ j'jtrxtpw".p'lprya"l!gtt Utredningar, sammanträden och konferenser, sakkunniga etc. 74. Tjänstgöringsreglementet, instruktioner, förordningar, stad gar, ändring i lots- och fyrstatens resereglemente, tjänstefrihet,för fyrskeppspersonal Lotsplikt, lotstaxor, lotsförordningen Lotsavgifters beräkning, fördelning, restitution, inväxling av svenska mynt mm Lotspersonalens resekostnader vid lotsning(fasta hemvägsersättningar Hamnlotsningen Markupplåtelser, markförvärv Lokaler förhyrda eller disponerade av sjöfartsverket, överliggningsrum Uthyrning av lokaler och bostadslägenheter Hyres- och städningsersättning vid lotsd~strikten Bränslekostnader för sjöfartsstyrelsens fast~haterm.fl. Sidan 3 av 14

6 Bilaga 1 Kanslibyrån \ o ilo Elektrisk ström Blankettryck, inköp av böcker, Sjös M (avtal, prishöjniijg.ar m.m. Bindning av SFS Försäljning av sjökort och publikationer Internationella överenskommelser, utländska förordn.m.m. Uniformsär enden, skyddskläder, skyddshjälmar, skyddsnät Hälsingborgs signalstation, medelsredovisning Anordningar å sjöfartsstyrelsens områden eller byggnäder Understöd av olika slag Westmarkska fonden Landförbindelser, uppehållande av förbindelseresor Kassainventeringar Personalföreningar, förhandlingsrätt Företagsnämnder (även lots- och fyrstatens underkommith Sjöfartsstyrelsens arbetare, anställning, pension (dödsfall bland hamnmästare Kollektivavtal, anställningar och uppsägningar av städerskor på lotsdistrikten och fartygsinspektionsexpeditionerna ' 162. Städningsersättning för sjöfartsstyrelsens fastighet, Södertälje kanalverk, Fartygsinspektionen, decc~stationerna m. fl Löneavdrag för bränsle(betr. lotsplatserna för år till byggnadsbyrån 181. Inventarier, sjöfartsstyrelsen 182. Inventarier, distriktsexp. lots- och fyrplatser och fartygsinspektionen jämte sjömansnämnden 183. Inventeringsinstrument betro lotspenninguppbörd vid personalbyte m.m Sophämtning 190. Försäljning av inventarier m.m Radionavigeringsnämllden, verksamhetsberättelser och ekonomiska frågor 194. Ärenden speciella för sjömätningsväsendet Intendenturtjänsten 200. Portvakter vid Rosenvik 220. Upphandlingsärenden 225. Diverse ärenden 226. Personaltidning m.m. ", Sidan 4 av 14

7 Bilaga 1 Kanslibyrån ARKIVPÖRTECKBIN~!so HANDLIBGAR BETRÄFFANDE VISST FARrYG. I l ;e;>. ( '> A. B. Ärenden 3 4S tf U!L. lleträ..""faa!e ors!!d1satiol1 och personal samt lalllbl1göromlll. För liamtlipl! distrtlct euilensa1lllllll ärenden. 1 OrgalliaatioosäreDdea. 2 lvsouaurendefl (1 pärla fr.o.m. "/,,Y.(' :5 Dlverse skrive1.s$l'. D1sti'1ttets persoualäreilden. 1 ~rs_t,.,. &: 11ilieärelJiea... pmel1ba1lllllll :1'ör be:1'attll1tj8l1bavaren i Karlstad di6tr1k 2 Semesterllrenden - gemensa_ :rär befattli1ngehavaras i itarlatad d1strikt. (1 pl\:(lllb'. o. 1l./j'f"'J Sjukdrdeersättli1ng... bestämmelser oob direkt1t. SIakVAzdeersättll1qg - dlverse skrivelser (itfen beträffande t~fll18i;e:j,iikarill BapPllrter (,limte *lagor 0IlI "Frll1'laro ocb l'lsrordilaljien (2~ SlUkkort.. Pärete fart7gainspekttirea - diverse skrivelser (i pllrm fr.ii." /yyo. :Pill'ete :fertygsinbpektliren - semester ooh annan 1Ei1gbet (1 pärm :1'1' "'-'/'"' FllZ'ete farly,gsi1lspektlirell....,1kllr1e (1 pärm fr.o.li. '7JZ>. l'artrgsiospektlir, nautiskt utbu4a4... diverse skrivelser (i pärm tr.o.m.~j?; :Pari-gsil1spektlir, uaut1ekt trlib. - semester 8; a~1l ledighet ( i pärm fr. o.m. <,<7-(:';'-. 12 ~gejiospekt6r, mask1ntek111skt utblldad... diverse skrbelsar (1 pllrm fr.o.m....,~-?\./' -...,. 13 :Partygs1nspektlir, mask1ntekn. utbildad... semester Il: annan led~ (i pilrm. fr. O.Ul. /,7(..-:8 14} Kall8l1blträdet (jämte v1jrar1e diverse skrivelee (1 pärm fr.o.m. ~"Z>. 15 Kansl1bitrlldet... se_stor Il: annan ledighet (i pllrm fr.o.m. -7''-.3'. 16 8kl'1velBer beträffame stllderskepersoual. 1: 7 8kl'1velser beträffame leg1t1mat1ollbbandungar. 18 Diverse tiersoualskr1ve1ller (adreseer, arbete:rörllled.l1ng, lilneutbetalningar, diverse pellbioll8- m.:1'l~,"ramen. C. Loka1".. & il!velitar1eäreddel1o 1 1'~änstelokalen 2 SlTivelse beträf:fande il1'lelltarier. 3 Inventar1eflirteokn1ng oob skrivelser därolll. Sidan 5 av 14

8 Bilaga 1 Kanslibyrån r D. Expeditionsgöromål &; erld,v, l.direktiv ~'rliffaaie expeditiqosgöl'llla1. 2 Ö'lriq skrivelser beträffaode exped1tionsgör01!llu.. 3 Skrivelser betrliffadde arbetat:l4. 4 Direkt1v betrl1:ffaaie rapportskrivu1og. 5 övriga skrivelser bstrliffaode rapportskr1:vniog. 6 Direktiv betrllffama arkiv. 71 övriga skrivelser beträffame arkiv. S Gillame a: t:ld1gare arkivd1oklar. 9 Arkivf"örleokniogar. 10 Skrivelser betrllffatxie balldbavaode av hetll11,ga baodlitl&'j'. U Flirteokning öve. balanserade äreodoq (1 pl1riil :fr.o.la. ~<C; 12 Diveree skrivelser beträtfaode :oekvisit10ner -III.m. inolll Gr. n D.. ( 1 pärm :fr.o.m.~2». 13 Veriflkatio0sb2ndl1ngar beträffallie arkivförändrltl8llz' ( 1 pä1'm :fr,o.lil'~jö. E. BlC:pe1llllllEldelo l~ DirektiV betr. expenslllltdela diep. 8:: rad11vialli~. 2 Divene slo:1velaer betrllffaode hil8os11ll1de\ ( 1. pllrll fr.o.1ilv',?'2» 3 BlCpensmedelBredov1ellinga1" (1 piirm ~ O.lll.::;p..o l... P. ~ällllteresor och reseråkn1!lf!lu".. 1 AiillllillllB direktiv ooh gelllen&alllia Bkriveleer beträf:fallio t 3änste1'esor.. (1 piirii :fr.o...~ 2 Förate :tartygs1ns~ktlirel18tjänstereeor (1 pl1:rm :tr.1iio1ll.~j.j. 3 parate fartygsinspektdreil - raserälmingsr. (i pilrlil fr.o.a. '7":r"J'. 4 Farttgs1nspektör.. nautiak.. t~l1nst81"es!j:l-,_. \1"pw:m.e.m.7.;..; 5 l'any-gsil1spelctör - naut1ak - raseräkai.ogar. 6'l'artygs1l1Spektör - \ 1 p!1rlil :fr.o.m. :::;v.r.:. t:lask11rtekd. - tjänstores~ (1 pärm fr.o...~:;. 7 li'artygsillspektär.. mask1mekll... reserllkningar, (1 pärm fr.o.lll.~:» G. Statistu:' l Statistik angåema. arbetet 1nOlll distriktet. 2 Stetistiska uppgifter.. bristaode bemallll1llg (1 pärm :fr,0.1ii'6-<1"j. :5. Stehatieka uppgifter - pol1samdä1111ngar. 4 statiskiska uppgifter - liyttjaljseftlrbud. 5 PlirteckD1ng!lver reg. ångpannor (böcker. 6 stati$tieka uppgifter - rcg.åilgpennor. 7 "Redogörelser över olycksfall illolll sjö1ll6dsyrkgt". 8 Rapporter Dm olycksfall beträffaode fartyg utan egen doseie:j:'. 9 Skrivelser bet~allde olycksfall av auiliiim iat1'$bsti. (l pärm :fr.o.m.~4 Sj5011ckor av allmänt intrease. Inom dietriktet uppgjord Olycksfallf~H"om./~.- Diverse statistik. ~." Sidan 6 av 14

9 H.!'ärfrågningar OClh yttramen inom Gmpp n. Bilaga 1 KansHbyran l} DiVllree färt~ngar & yttrandell - K.K. 2' Dlve~ee förf'r/igllingar &: yttremilli - A'lIllllll 1J\YIId~gbet. 3 Dlve~ f~tjgar «yttramej1 - Alllllädlet {pass.trafik. 4 Diverse förfrä8ningar te yttraadeli - AUdnbet (övrigt. 5 DiVll~ skrivelse - Fartygslllspektionsdistr1kteu e1ile11all. 6} Diverse skrivelser - lleträfiatde icke ualllllg1viia fartyg. 7 Diverse skrivelser - lleträffame Färate fartrgsillspllktlsl'blllilten. 8 Diverse skrivelser - lli!träffande lil1litilra fart7b1i11'e1tvisitiouer. (FaMyg8litllognlngskemmoF8rt7gsbesiktn1ngsDäIlllld (i pilrm fr.o.m. /,f'j"./. 9 Handlingar beträf:fatxie efterforetning av fartyg utan egen dobsier. (i pärm fr.o.m.~ J' J.Pol1sl:l1'emen.. l Di\'8rsa skrivelser beträ:f:fa.o1e när ätal bor verkställas sa1llt skrivelser bllträfiallde pol1bärellden. 2 Begären om pol1sbitrllde samt pol1swlderei5ko1ngsr (iclke ~Orbara Ull!i Al1Il!äl'l1ngar UlJ, lital. visst fartygh IIL SJÖLAG, SJÖMAlISLAG. A. Direktiv IDlld stöd av 5351a5 te S'llllalls1a& B. Diverse skrivelser iake bädrorbara U.U spe41slbestämlnlt18er. O. Skrivelser betr1i:ff'ame erforderlis ~manll1.ngt c' f IV --L fillsynslageb.tillsyll'spör::>jldning. Aii Skrlveleer Mtriifiame utt01klu.!!8! tu1.i1lipn1ns ooh ItIjip'CllI:i'ädep, B. D1yerse du:ejtlv beträtfbma fbrrlitttdngar och t1l1arllen :J. allmällhet. e. Beträfi'alIde sjlhrärd1gbeteb8siktding. D. Baträtfaode:passagerarfartli;sbes1ktlliM och villkor 1'5r olika farter, E. Beträ:t.':t.'ands inspektioner (v.f. &: utr.1. F. Beträt:1'ande lestn1nrnlllspektiboer. G. Beträti'ande wttjame1'örbud. B. SjöllP.IIsfllleens A1ipodsn. Sidan 7 av 14

10 Bilaga 1 Kanslibyrån A. A. Alll!lättt. (bl.a. farter och vissa uoaaatag frän bestämmelserpa. \ :B. ~. l JärlIfartyg &: betongtartyg - s1c;-ovdeljlrs d1menslonering ocb utförande (filntolll laetluokor. 2 Trä It kolllpos1ttart1g - akrovde1ars d:1mellslonering och utflirame (f5rut 011I laetluokor. 3 Vattentäta skatt - plaoering, 5ppningar däri. eto. 4 utgangar, lejdare, kapper. 5j öppningar i fartygsaida och dill;k(ej lastluokor. 6 Lastluokor, tvllrbelkar, skärstockar, ti1clr:luckor It ska1lm1ogsauordnidbl'lr. 7 Br/ldgAogar &: räcken. a Llinaportar. 9~ Pe~]" &: luftrör. 10 L1illGSnordningB1" (ledningar &: ailar. 11 5t11'!inol'dll1nger. \. C~ l?z'ajd:lrivli1!!8bmeeklll8~ 11 Al1.mIIJrt. (msklnstyrka, :roeeervdelar 1II.m. 2 lagllbsk1ner. 3 Ångpannor - all1111lrrt (liven registrering 4 Ångpannor- armatur, ol,eeldnlageagsregat. 5 Matorer. 6 Bllgtrrokeldlrl, kompxeaarer. 7 Laddaingerlir 8< skytldedoeor. 8 Manllverorpn, telegrafer, talrör. 9 lleeld.n- Ile pannblidder. 10 Axlar. 11 lll'liimoljetallkar, nivwt21'e, blås1e'llpor. 12 Rörledningar, kralllu' inolll meklll8riavd. utöver ovadst. D. Hiälpmek1ner. PUlDpar. vär1lbpadllor. 1~ Pumpar - allmän 8< länsp1jlllpar. 2 llrampumpar. 3 Vl1rmepaDllDr (dollkef.illlllp, 4 övrigt. ~ Elektriska installationer.. lspänni~, uppbt. maskiner. 2WdD1agar (l8olation, ledn1ngs1irmå,ga, 3 Art:~tur, apparater. batterier. 4 :!.varse skrivelser. 1!' Div.anordnlo.sat mot olycksfall Ile brom. 1801, motet. ecbe1ll!lta 1 Skyddsräcket! (och ama skydd vid däclkaövpn. 2 Skyddsräcken (även halkeltydd /I: ledstänger i maekinarirum ocb tunnal. 3 Skydd vid. maskiner &: askhivtl1og. 4 Skydd vid vlnaohar (även wineohlåe. 5 1lrandeäkra anordningar. 6 Skydd vid oljeeld.paono:r. 7 llätbränslea. Sidan 8 av 14

11 Bilaga 1 Kanslibyrån G. UtrllStnip.e; (eil Bul. eäk.konv. utom för eln81äc~. 11 GemellBBlIl1l8 utrwjt;nillg8skrivelser (bl.a. uti'. nr. 2 llmer, flottar & lätta flytredaakp, rydlil, typ, klass. '5 II II II ". glxlkenalj!en 4 II II II ", beräkning 8: byggnad (amen. 5 II II II II, utrustning. 6~ llätlllotorer. 7 :BAtilrs urhuggllings811ol'dnirgar (lull's pat. bl.a. B Placering rjii bätar. flottar & llltta flytredekap. 9 S~öall.ttu1cgeallordniQ&3r (dävertar. 10 L1vbo~ar (liven 1Tse, l1vbälten Il: flytväbtar.. BUlllillrt (provm.ng. 11 Uvbojar (även lyse - gqdkä"nalj!o~ 12 Livbllltell, ristar - gol!kånnam.u. 13 Aukare & BIlkarkl!tt~ngar. 14 Latrtarnoi'. 15 ~01Dpallser. 16 "Vis~lP1parnj 1D1sts1gnalapparat~. 17 Le~ (LotlJ- & Uvbäts. fallrep med v1uaoh. 18 Di't$rse BlIJlBn utr. Il. däck. 19 Begel, reservsegel, r1gg (lveli area 11< spel. 20 ResendeW. 21 E14slll.cll:a1'Q.. auuällt (1ikv.BDIll'dll. 22 II ~nlblj!eil (~.o.1d Utrustning nd kr!(,: euer krigstara (i dossier. R. syetbll1sssbellill._lser., 1 DUektiv Il: al1v1sn1ngar. 2! Godkännande av elektroder ocb dylikt. '5 'fttralj!eskr1ve~r. 4 Skrivelser betr. rjiietrm1ngsbrb. (e~ bli.nfor'bara Ull visst fartrg 5 ÖVrisa Ilk1'Igelser (bl.b. sqg.ovetspro'f'.. C. Diverse Bkr1ve1aer!!!L Bbstadsbeet!llllDe1.ael'." å. Författningar &: kjmgllrelser (skrivelaer därom och forslag. B. Allm!iplla direktiv Il: amris!11.p1' (bl.n.betro bost.förrått!1. Sidan 9 av 14

12 Bilaga 1 Kanstibyrån, C. Direktiv.anvisningar. godkälloolden. to1.kllillgar. iiirfrilbn1m~ /I: yttraljier\ ~.l l Iaolering 1 väggln" It tak. 2 Durkbeläggnillg. ; Uppvärmn1ngsaeorduillgar. 4 sar::!.tlira ailordll1ngar. a'3ukhytter & ekonollliavdeld. 5 laftvll:ll:ungilallo~ningar. & ReilervutgADgar. :fllnstervelltuer & sto:t'lll1uekor. 7 E1sktrislt 1lIredning, ~1%tBl a: BVrigt. D. DiversCl skrivelser. LAIl!!IINGS - OCH LOSSllINGSAiIORIlJlINGA~ B. Bvriga skrive1se3'«1 Cbef81lltrdigbeten. 2 AUlIläDhetsa och Yrlcesinspektloneru c. BebÖ!'15betsbsndU!!8'*'4 1 SvellSlta.,. E3 l.ll.!isre g lla~e färvrn's.s 1 dostdllr. 2 utum1skllo :5 ', ; Skr1velser däro1ll och i1all!ll!lnstäl1n1nger,därav. SÄKERHETSKONVE1'l.rIONEN A. KöpenbsmllSkoll'l'errtlonea samt 1929 och 1948 ära säkel'betekol1'tentloner - au1llälrt. Sidan 10 av 14

13 Bilaga 1 Kanslibyrån, < B. Tolkn1l1&Sl', 50dkiinllalldell och äribs skriv\\l80l' betn; l filleyn och certiflkat. 2 KOlIetruktlon - Allmänt, =1ndell1ing, etablutet t länsll1ng, el.1nst., u\i'yikiling, 'baaltllidgllf~ och etyr1uri1ttn. 3»rBniskyd4 1 boet. ooh lu."b. rum (bl.e Upptliokn. Doll släaknillg al1' eldsvma - arrangemelit (bl.a II II "- gildkännaadell för apparater til. m. (Iivea aildn.app. x.,. - PRIBOHDsmsTÄ1MELSERa A. utredll1!1f!!u". Koavent1ons- a: 1atrlenel'. B. Al1V1enlnm l', te1kn1nsar. ~l'fragninl!!lr &t!'tran:len betrt 1 ~Uämpll1ag. tuis;f1l,. cert1:t1kat (liven zeller. 2 UppmätJU,llg, 'berl1lm1ag, mrlrlcn1ag, 3 KonstrU1ttlollSdetn~el' (!!ved etl!.nsnirjg8ll.l101'd!lo 4!h'ä (däcka laet (ltvell vad skall speo1eut iakttagas v1d t1usyu. 5 övr~ (~ämvä1. bejlr. fartyg utan ~lllllrkeetvang. Sidan 11 av 14

14 Bilaga 1 Kanslibyrån XI., A. utredni.!!p8l' och :förlettnin.:rnr. l ~, AtNisni-ngar. t"olkn1b&!u'" :fortraeillblu" och yttramlln betr.: l :Belllauning och passagerare (bl... batemansitrtillg 2 Skydd vid luc'kor samt landgitj,år. 3 :Barlast, spat1lldlue- eller cementlaster (!iven biugar. 4 Stellkolslast, 1d.aelleger~ll88last och andrs farliga laster, 5 Däekslast ~ Se X B 4. 6 llärgii1cgs- och eldsiäckuing"4"edellap (ävell b&t- oct! b:l'smövn.salllt alarmf"d1"d~1n.. 7 övrigt. X II. ELDFARLIGA A. utredningar och :författningar..~ j OIJOR., B. AlIV1sniogar. tolkningar. :flir1'%'ågn1ggar ooh Y'ttr!lnden betr: l Fartygets aaoratlande (äwu lu:fiorör vid trbdaport av eld:f.oljor. 2 :Be1;eeld_1iV1sniogar. rårl. 1%trustn. /I: verksty8 vid transport av ; Div skt'ivelser betro t:-ansport av eld:f.oljor. oljor. eld!. -' XIn Ei::PLOSIVA VAROR, GEI,GAS OCH GASOL. 1.. utredningar och redogli.."'ellser :för -olyckor. Sidan 12 av 14

15 Bilaga 1 Kanslibyrån B. Pörfattl11cgar och anvisningar. r Godkännanden och är:-iga skrivelser betr.l l Gasol-installationer. 2 Geogas-1nsta11ationer (ru tinskrive1.ser i dossier. ; Explosiva varor i avrigt. XIV. OMBORllLÄGGNINGSl'ÖRORDNI1lGEN (Även anvisl11ogar, flir:erägniogar och yttranden. xv. IARrERNOR OCH KOMPASSER (beskaffenhet av. XVI. SKEl'PSAPOTEK. XVII. llelfalspöilordnijlgen A. Che:f'!ll!\Yndighetens anvisl11!l.."llr och ellmällna direktiv. B. Div.akrivelser. l Betr. dispenser och förutsättningar härför. 2 Betr. behörighetshandl1ngar. ; övrigt Sidan 13 av 14

16 Bilaga 1 Kanslibyrån XVIn. t SJÖAIllWrSTIDSBEST ÄMMELSER. A. B'. Chefsmyndighetens sll'1isningar TOlkningar. (Trvoka 1 häftall, förvaras i bokh11la (n. stenoilerade intill förvaras i dobsier.. IX.. SPISORDImlG.. DIV. INAKTUELLA FÖRFATTH. &: BESTÄMMELSER. A. KrigsUdsbestltmme1eer. (1919 och All:llläut. 2 Div.lItr. 3 Aug. BVllIlgtletiser1/J60 B.- Partygsuttagninp;särendeit. -',.' C. övrigt. (Bl o1jared1ng edl.' trafikkom. Sidan 14 av 14

17 Riksarkivets myndighetsspecifika loreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA MS 1991:2 Riksarkivets beslut om gallring i Sjöfartsverkets arkiv; den 9 oktober 1991 Med stöd av 12 arkivförordningen (1991:446 beslutar riksarkivet om följande gallring i Sjöfartsverkets arkiv (RA dnr Tillämpning och omfattning l Beslutet gäller for Slöfartsverket och omfattar vissa räken skapshandlingar i Sjöfartsstyrelsens kanslibyrås arkiv omfattande tiden Gallring 2 Följande handlingar skall gallras ut med angiven gallringsfrist. Av praktiska skäl redovisas även vissa handlingar som skall bevaras. Handlingar GallringsfristJ bevarande m m GIl Anordningslistor omedelbart G IV a Inkomstlistor omedelbart G IV b Inkomst och omedelbart uppgiftsustor, GIV / Omforingslistor omedelbart

18 2 Handlingar Gallringsfristl bevarande ID ID G VIII a G VIII b Avlöningskort för sjöfartsstyrelsen, lotsdistrikten och fartygsinspektionen Lönespecilikationer ror hamn- och fyrbyggnadsarbetare bevaras bevaras ~ej-'<j~_ Claes ~öm /.. i ~ tyc,; Eric De Groat RiksarltivelS genereua fåreskrifler kungörs i riksarltivets ftirfauuingssamling (RA-FS. MyndigbelSspecifika föreskrifter om gallring och aodan arkivbantcrid.g kungörs i ed särskild publikatioo (RA-MS, j enlighet med bilaga 2 lill ftirfalldingssamlingsforordningen (1976:725. med ändring 1991:1203. I serien RA MS medtas även rorvattningsbeslut om gallring ocb annan arkivhaotering.

19 Riksarkivets gallringsbeslut nr 262 den 15 oktober 1970 Sjöfartsstyrelsens arkiv ~ SIC farts.uliä I skrivelse den 2 juli 1970 (dnr 1121/5 32 har sjdfartsverkets centralförvaltning hemställt om medgivande att utgallra vissa i sjöfartsstyreisens arkiv ingående räkenskapshandlingar för tiden juni Efter remissbehandling och prövning av vad i ärendet anförts beslutar riksarkivet följande. Riksarkivet medger, att nedan nämnda handlingar får utgallras med 10 Ars gallringsfrist, dock under förutsättning att för pensionsberäkning erforderliga uppgifter rörande personal av alla kategorier återfinns i andra handlingar, som bevaras, samt under förutsättning att verifikationer för budgetåret 1960/61 undantages från gallringen för att som typexemplar bevaras för framtiden. 1. Verifikationer avseende sjöfartsstjtelsen "". ~ Inkomstverif~kationer Utgiftsverifikationer Orr~öringsverifikationer(fr o m 1/ Kontoutdrag Postgiroförteckningar Sjukkasse- resp sjukförsäkringskassaverifikationer Inkomstverifikationer för expeditionsavgifter (fr o ffi l/l 1965 Inkomstverifikationer för prenumerationer på Underrättelser för sjöfarande Inkomstverifikationer för välfärdsavgifter för sjömän Inkomstverifikationer för sjökartebyråns o~bu~; rekvisitioner (t o m 30/ Inkomstverifikationer för sjökarteb}tl~ försäljning av sjökort Inkomstverifikationer för a\'ier till chec}'in'.j,, talningar ("kor!'espondens" RA II st ex

20 2 2. Verifikationer avseende sjöfartsverket Inkomstverifikationer för övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Utgiftsverifik~tionerför övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Proviant- och mönstringsverifikationer för övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Utgiftsverifikationer för driften av tjänstebåtar Verifikationer för lotspenningsredovisningen Inkomstverifikationer för sjöfartsverkets kontrollstationer i Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö och Göteborg Inkomst- och utgiftsverifikationer för statens fiskehamnar Inkomst- och utgiftsverifikationer för sjöbefälsskolorna i Härnösand, Stockholm, lalmar, Malmö och Göteborg (t o m 30/ Inkomst- och utgiftsverifikationer för Södertälje kanalverk Inkomstverifikationer för Falsterbokanalen Proviant- och förskottsverifikationer för sjömätningsfartyg och deccastationer. Stockholm den 15 oktober pjr.e lrorrillow Nils Nilsson

21 Förordning (1953:716 om utgallring av handlingar bos vissa statsmyndigheter Page l of2 [: ~1"tl~Ul1l AB ao. 1" V A rrölunoa RättsnäteC j Copyngttt NOU"...m 2010 SFS 1953:716 I VIII du se mer? IKlicka för att ta fram t Rättsnåtets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: Uppdaterad: Förordning (1953:716 om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. 1 Denna förordning äger tillämpning på handlingar hos statsmyndighet, för vilken riksarkivet, landsarkiv eller stadsarkiv enligt allmänna arkivstadgan är arkivmyndighet. Om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling hos nämnda myndigheter är särskilt föreskrivet. Förordning (1978: Följande handlingar skola, under nedan angivna förutsättningar och efter det att fastställd gallringsfrist löpt ut, utgallras, nämligen: 1 handlingar rörande hos myndigheten anställd personal, vilka utgöras av ansökningar, uppgifter och rutinmässig skriftväxling ang~ende förordnanden, ledigheter, vikariat, löneklassuppflyttningar, avsked, pensioner och ersättningar av olika slag samt andra handlingar, som legat till grund för matrikelföringen, ävensom övriga likartade handlingar, vilka tjänat som kontroll eller redovisning av personalen eller eljest äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, dock med undantag av sådana handlingar, som myndigheten med hänsyn till framtida personhistorisk forskning eller av andra hänsyn anser böra bevaras; 2 handlingar rörande upphandling och materialförvaltning, vilka utgöras av offerter och icke antagna anbud, rekvisitioner, ordererkännanden, följesedlar och andra utlämningskvitton, packnotor, uppgifter om mottagande och avgång samt slitage av materiel, förrådsrapporter, kassationsförslag, besked och uppgifter till inventariehggare samt rutinmässig skriftväxling ävensom andra likartade handlingar, som äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, under förutsättning dels att handlingarna icke utgöra bilagor till myndighetens bokföring, dels ock att föreskriven, på handlingarna grundad kontroll, revision, redovisning eller bearbetning slutförts, samt med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 3 handlingar rörande räkenskapsväsendet, vilka utgöras av kassarapporter och därmed jämförliga uppgifter, medelsrekvisitioner, kontoutdrag, checktalonger och checkstammar, från postverket härrörande kvitton, talonger och girobesked samt postgiroförteckningar som i vissa fall kvarligga hos myndigheten utöver det räkenskaperna bifogade exemplaret - listor och liggare, rutinmässig skriftväxling ävensom övriga likartade handlingar, som tjänat den fortlöpande räkenskapskontrollen eller eljest äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, under förutsättning att föreskriven, på dessa handlingar grundad kontroll, revision, redovisning eller bearbetning blivit slutförd och med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 4 det exemplar av huvudboken, vilket icke varit föremål för granskning av reviderande myndighet, samt det exemplar av inkomst och utgiftsjournal och av inkomst- och utgiftsbok, vilket icke anses böra bevaras, under förutsättning att ifrågavarande böcker och journaler föreligga i två exemplar hos en och samma myndighet samt med iakttagande av vederbörlig preskriptionstid; 5 sådant statistiskt primärmaterial, som jämlikt gällande föreskrifter statistiskt bearbetats, under förutsättning att detta material, i sin helhet eller till vissa delar, dels icke, s~vitt kan bedömast kommer att ytterligare bearbetas för statistiskt ändamgl, dels icke befinnes vara av värde för förvaltningen eller för historisk eller annan forskning, skolande frågan om materialets värde för forskningen underställas riksarkivet; 6 arbetstabeller och annat i samband med statistisk bearbetning uppgjort arbetsmaterial, under förutsättning att detta material i sin helhet eller till vissa delar icke befinnes vara av värde för förvaltningen eller för historisk eller annan forskning, skolande frågan om materialets värde för forskningen underställas riksarkiveti 7 postböcker för avgående post och av postverket lämnade bevis om mottagna försändelser, med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 8 avskrifter, kopior och dupletter av handlingar, som tillkommit uteslutande för att underlätta det inre arbetet hos myndigheten, under förutsättning att ett huvudexemplar finns och bevaras i myndighetens arkiv samt att

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:39 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Försvarets radioanstalt; beslutade den 23 juni 2011. Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:64 Omtryck Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober 2013. Riksarkivet

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

BEVARANDE AV RÄKENSKAPER

BEVARANDE AV RÄKENSKAPER BEVARANDE AV RÄKENSKAPER KMMENTARER TILL RA-FS 2004:3 RIKSARKIVET 2005 RAPPRT 2005:1 1 RIKSARKIVET BEVARANDE AV RÄKENSKAPER Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:32 Riksarkivets beslut om gallring hos Myndigheten för radio och tv; den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer