HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORIK. e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan"

Transkript

1 HISTORIK Kungliga Sjöfartsstyrelsen 133 KANSLIBYRÅN Organisation 1956 bildades Kungliga Sjöfartsstyrelsen av - hela Kungliga Lotsverket, - hela Kungliga Sjökarteverket, - delar av sjöfartsbyrån med skeppsmätningsväsendet, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagaren och sjötekniske konsulenten samt fartygsinspektionen, alla från Kommerskollegium -hamnbyrån och vissa kanaler från Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket. Till Lotsverket hörde sex lotsdistrikt och dessa följde med in i den nya organisationen: Övre norra (Umeå, Nedre norra (Gävle, Mellersta (Stockholm, Östra (Kalmar, Södra (Malmö samt Västra (Göteborg. Varje distrikt styrdes administrativt och ekonomiskt från sin lotsdistriktsexpedition med en lotsdirektör som chef. Under respektive distrikt låg alla fyr- och lotsplatser, fyrskepp (17 st samt besättningar på arbets- och tjänstefartyg. Kungliga Sjöfartsstyrelsen bestod av sju byråer: Nautiska, f yr- och elektro-, Byggnads-, fartygs-, kansli-, juridisk-sociala och sjökartebyrån. Det fanns även en ekonomisk sektion och ett försvarskontor. Verksamhet Kanslibyrån svarade för kamerala frågor, instruktion, arbetsordning, tjänstereglemente, tjänstebostäder, anslagsfrågor, personalärenden samt personal- och avlöningsstater. Sökvägar Diarieflirda handlingar C l Diarier över inkomna och utgående skrivelser e2 Sakregister till diarierna El Kungliga brev Fl Handlingar ordnade efter diarie- och dossierplan Handlingar rörande personal Dia Dlb DIe D2 F2 G8a G8b Bl Tjänstgöringsintyg Matriklar över entledigad personal vid Sjöfartsstyrelsen Matriklar över entledigad personal vid lots- och fyrplatser Matriklar rörande arbetare Mönstringsrullor för sjömätningsfartyg och deccastationer Personalakter Avlöningskort för sjöfartsstyrelsen, lotsdistriktet och fartygsinspektionen Lönespecifikationer för harnn- och fyrbyggnadsarbetare Handlingar rörande hamntaxor D3 Hamntaxekort F3 Handlingar rörande hamntaxor Sida 1 av jAK

2 Räkenskaper G l Huvudböcker G3aa Inkomstböcker för Sjöfartsstyrelsen G3ab Utgiftsböcker för Sjöfartsstyrelsen G3b lnkomst- och utgiftsböcker för lotsdistrikten G3c Inkomst- och utgiftsböcker för sjöbefalsskolorna G5a Inkomstjournaler G5b Utgiftsjournaler G9a Redovisningstablåer " Övriga handlingar Al A2 B2 D4 F4 Öl Ö2 Ö3 Protokoll till plenum (ingår i Verksledningens arkiv Föredragningslistor till plenum (ingår i Verksledningens arkiv Nytt från Sjöfartsverket Arkivförteckningar Handlingar rörande auktorisation av skeppsklarerare (Överförd till Sjöfartsverket, ekonomiadministrativa avdelningens arkiv. Sjödistriktsutredningen Lotslokalutredningen Lotsorganisationsutredningen G-serier som inte finns upptagna bland sökvägarna är gallrade. Vid omorganisationen av Sjöfartsstyrelsen den l juli 1969 valde man att diarieföra på följande sätt: Ärenden påbörjade före den l juli 1969 i byrådiarium fullföljdes och avslutades i samma diarium under övergångshalvåret. Nytillkomna ärenden från och med den I juli 1969 registreras i nya diarier (avdelnings/sektionsdiarier. Samtliga ärenden under övergångshalvåret är märkta med siffran II betecknande andra halvåret Diarie- och dossierplanen fortsatte gälla året ut 1969 och handlingar och diarier finns i respektive organisation när Sjöfartsstyrelsen upphörde, bildades Sjöfartsverket, centralförvaltningen. De handlingar som tidigare tillhörde Kanslibyrån söker man från och med 1 juli 1969 i Sjöfartsverkets centralförvaltning, Administrativa eller ekonoiniska avdelningens arkiv. Bilagor: Bilaga l kanslibyrån: arkivnyckel RA-MS Gallring enligt Förordning Kansli gallring Sida 2 av /AK

3 Dossierplan för kanalibyrån Bilaga 1 Kanslibyrån :P~f,I, '.> ' l. Anslag till olika ändamål Inkomster Anslagsbelastning Riksdagspetita etc. Personalärenden 2. Sjöfartsstyrelsen: Ansökningar Utnämningar Förordnanden Av;sked Pensioner (tjänstemän och städerskor Anställningsfrågor Befordringar Indragningar tillf.vis 3~.Lotsdistriktsbefäletoch distriktspersonalen 4. A Lotspersonalen, övre norra B nedre norra C mellersta D östra E södra F västra G samtliga distrikt 5. A Fyrpersonalen övre norra B nedre norra C mellersta D östra E södra. F västra G samtliga distrikt 6. Tillsyningsmän vid fyrar, förändringar bland 7. Livräddningsstationernas personal 8. Lotselever, antagning, förflyttning, entledigande, utbildningsarvode, tjänstledighet 9. Personalfrågor rörande övr.ig lokalstat,även sjukledighet A.Sjömanshusen( , sjömansnämnden(1969} B.Fartygsinspektioneu, skeppsmätare C.Arbetsledare D.Södertälje kanalverk E.Falsterbokanalen G.Statsisbrytarna H.Isbrytarombud (Stat. isbrytarombud I.Deccastationer~a Sidan 1 av 14

4 Bilaga 1 Kanslibyrån 10. Antagning av extra och extra ordinarie tjänstemän 11.Ti1lfä1liga biträden 12.Utbildning, tjänstgö-ringsbetyg, dispens, kurser 13.Personalvårdsärenden 14.Medaljer, utmärkelser etc. 15.Lotsorganisationsutredningen 17.Dödsfall bland pensionärer 18.Yrkesskador 19.Personalfrågor i allmänhet, kungörelser om lediga.befattningar å lots- och fyrstaten (även införsel i lön 20.Pensions- och livräntefrågor;grupplivförsäkring, egenliv- I ränta 2l.FÖrening av befattningar, bisysslor, kommitt~- eller utredningsuppdrag 22.På- eller avmönstring av personal på fyrskepp och tjänstefartyg 23.Kosthållningen (inkl.kostersättning på fyrskepp och tjänstefartyg samt vissa fyrar och sjömätningsfartyg 25.SIDA 27.Personal- och avlöningsstaterlla4 endast lots- och f yrstaten 28.Avlöningsfrågor i allmänhet, lönegrads- eller löneklassuppflyttning, fridygnsledighet, dyrortsgruppering, lotslottsersättning, enslighetstillägg, budpenningar, förtöjningspenningar, båtsmanstillägg, arkivarbete 29.Tjänsteresor, rese- och traktamentsersättning, flyttningskostnader, tjänstgöringstraktamenten, prickningsersättning, lotsuppassningstraktamente 30.Naturaförmåner -~ 31.ErsättniIll&sfrågor an olika art: Representationskostnader, er... sättning för tillsyn å fyrskepp under rustning, övertidsersättning, beordrande av-övertid 32.Avskrivningsmål, 33.Anmärkningsmål, revisionsanmärkningar 34.Arbetstagares uppfinningar 35.Gratifikationer och gåvor, skrifliga erkännansen, 'belöningar för rationaliseringaföxslag 36.Skatte-, taxerings- och mantalaskrivningsärenden 37.Tullärenden 38.Firmaanmälningar, postgiro-, legitimation, assurans, försäkringar, kamerala frågor i allmänhet, konkursärenden, frankeringsfrihet, borgensförbindelser mm med undantag av tjb för båtlånefonden, granskning av kassaredovisning, införse~, lagsökning, bostadslån, medlemsavgifter Sidan 2 av 14

5 Bilaga 1 Kanslibyrån /,..> n ' I 39. Semester- ocn tjänstledighetsfrågor i allmänhet Tjänstetider (arbetstidsbestämmelser Semesterersättning Kompensationsledighet Sjukpenning 41. Distriktsexpeditioner (Ld, Li och övrig personal vid semester och sjukdom 42. Nytt redovisningssystem 45. Statens allmänna fastighetsfond 46.A. Telefonärenden inom övre norra Id B. nedre norra C. mellersta D. öst~ E. södra F. västra G. sjöfartsstyrelsen och i allmänhet 47. Sjöfartsverkets vandringsbibliotek Biblioteksfrågor Arkivärenden 48. Fritidsärenden 50. SjUkvård, ersättning för, verksläkare och sjukvårdsfrågor 51. HäJ.sovårdsfrågor, pelrsonalvårdsfrågor 52. Redogörelsehandlingar, årliga uppgifter 70. Sjöfartsv.erkets bätlånefond och båtlån i allmänhet, borgensförbindelse 72. Skyddsverksamhet 73. Organisationsfrågor (arbetarlönestatistik. ~täwwtwfrtmw~ j'jtrxtpw".p'lprya"l!gtt Utredningar, sammanträden och konferenser, sakkunniga etc. 74. Tjänstgöringsreglementet, instruktioner, förordningar, stad gar, ändring i lots- och fyrstatens resereglemente, tjänstefrihet,för fyrskeppspersonal Lotsplikt, lotstaxor, lotsförordningen Lotsavgifters beräkning, fördelning, restitution, inväxling av svenska mynt mm Lotspersonalens resekostnader vid lotsning(fasta hemvägsersättningar Hamnlotsningen Markupplåtelser, markförvärv Lokaler förhyrda eller disponerade av sjöfartsverket, överliggningsrum Uthyrning av lokaler och bostadslägenheter Hyres- och städningsersättning vid lotsd~strikten Bränslekostnader för sjöfartsstyrelsens fast~haterm.fl. Sidan 3 av 14

6 Bilaga 1 Kanslibyrån \ o ilo Elektrisk ström Blankettryck, inköp av böcker, Sjös M (avtal, prishöjniijg.ar m.m. Bindning av SFS Försäljning av sjökort och publikationer Internationella överenskommelser, utländska förordn.m.m. Uniformsär enden, skyddskläder, skyddshjälmar, skyddsnät Hälsingborgs signalstation, medelsredovisning Anordningar å sjöfartsstyrelsens områden eller byggnäder Understöd av olika slag Westmarkska fonden Landförbindelser, uppehållande av förbindelseresor Kassainventeringar Personalföreningar, förhandlingsrätt Företagsnämnder (även lots- och fyrstatens underkommith Sjöfartsstyrelsens arbetare, anställning, pension (dödsfall bland hamnmästare Kollektivavtal, anställningar och uppsägningar av städerskor på lotsdistrikten och fartygsinspektionsexpeditionerna ' 162. Städningsersättning för sjöfartsstyrelsens fastighet, Södertälje kanalverk, Fartygsinspektionen, decc~stationerna m. fl Löneavdrag för bränsle(betr. lotsplatserna för år till byggnadsbyrån 181. Inventarier, sjöfartsstyrelsen 182. Inventarier, distriktsexp. lots- och fyrplatser och fartygsinspektionen jämte sjömansnämnden 183. Inventeringsinstrument betro lotspenninguppbörd vid personalbyte m.m Sophämtning 190. Försäljning av inventarier m.m Radionavigeringsnämllden, verksamhetsberättelser och ekonomiska frågor 194. Ärenden speciella för sjömätningsväsendet Intendenturtjänsten 200. Portvakter vid Rosenvik 220. Upphandlingsärenden 225. Diverse ärenden 226. Personaltidning m.m. ", Sidan 4 av 14

7 Bilaga 1 Kanslibyrån ARKIVPÖRTECKBIN~!so HANDLIBGAR BETRÄFFANDE VISST FARrYG. I l ;e;>. ( '> A. B. Ärenden 3 4S tf U!L. lleträ..""faa!e ors!!d1satiol1 och personal samt lalllbl1göromlll. För liamtlipl! distrtlct euilensa1lllllll ärenden. 1 OrgalliaatioosäreDdea. 2 lvsouaurendefl (1 pärla fr.o.m. "/,,Y.(' :5 Dlverse skrive1.s$l'. D1sti'1ttets persoualäreilden. 1 ~rs_t,.,. &: 11ilieärelJiea... pmel1ba1lllllll :1'ör be:1'attll1tj8l1bavaren i Karlstad di6tr1k 2 Semesterllrenden - gemensa_ :rär befattli1ngehavaras i itarlatad d1strikt. (1 pl\:(lllb'. o. 1l./j'f"'J Sjukdrdeersättli1ng... bestämmelser oob direkt1t. SIakVAzdeersättll1qg - dlverse skrivelser (itfen beträffande t~fll18i;e:j,iikarill BapPllrter (,limte *lagor 0IlI "Frll1'laro ocb l'lsrordilaljien (2~ SlUkkort.. Pärete fart7gainspekttirea - diverse skrivelser (i pllrm fr.ii." /yyo. :Pill'ete :fertygsinbpektliren - semester ooh annan 1Ei1gbet (1 pärm :1'1' "'-'/'"' FllZ'ete farly,gsi1lspektlirell....,1kllr1e (1 pärm fr.o.li. '7JZ>. l'artrgsiospektlir, nautiskt utbu4a4... diverse skrivelser (i pärm tr.o.m.~j?; :Pari-gsil1spektlir, uaut1ekt trlib. - semester 8; a~1l ledighet ( i pärm fr. o.m. <,<7-(:';'-. 12 ~gejiospekt6r, mask1ntek111skt utblldad... diverse skrbelsar (1 pllrm fr.o.m....,~-?\./' -...,. 13 :Partygs1nspektlir, mask1ntekn. utbildad... semester Il: annan led~ (i pilrm. fr. O.Ul. /,7(..-:8 14} Kall8l1blträdet (jämte v1jrar1e diverse skrivelee (1 pärm fr.o.m. ~"Z>. 15 Kansl1bitrlldet... se_stor Il: annan ledighet (i pllrm fr.o.m. -7''-.3'. 16 8kl'1velBer beträffame stllderskepersoual. 1: 7 8kl'1velser beträffame leg1t1mat1ollbbandungar. 18 Diverse tiersoualskr1ve1ller (adreseer, arbete:rörllled.l1ng, lilneutbetalningar, diverse pellbioll8- m.:1'l~,"ramen. C. Loka1".. & il!velitar1eäreddel1o 1 1'~änstelokalen 2 SlTivelse beträf:fande il1'lelltarier. 3 Inventar1eflirteokn1ng oob skrivelser därolll. Sidan 5 av 14

8 Bilaga 1 Kanslibyrån r D. Expeditionsgöromål &; erld,v, l.direktiv ~'rliffaaie expeditiqosgöl'llla1. 2 Ö'lriq skrivelser beträffaode exped1tionsgör01!llu.. 3 Skrivelser betrliffadde arbetat:l4. 4 Direkt1v betrl1:ffaaie rapportskrivu1og. 5 övriga skrivelser bstrliffaode rapportskr1:vniog. 6 Direktiv betrllffama arkiv. 71 övriga skrivelser beträffame arkiv. S Gillame a: t:ld1gare arkivd1oklar. 9 Arkivf"örleokniogar. 10 Skrivelser betrllffatxie balldbavaode av hetll11,ga baodlitl&'j'. U Flirteokning öve. balanserade äreodoq (1 pl1riil :fr.o.la. ~<C; 12 Diveree skrivelser beträtfaode :oekvisit10ner -III.m. inolll Gr. n D.. ( 1 pärm :fr.o.m.~2». 13 Veriflkatio0sb2ndl1ngar beträffallie arkivförändrltl8llz' ( 1 pä1'm :fr,o.lil'~jö. E. BlC:pe1llllllEldelo l~ DirektiV betr. expenslllltdela diep. 8:: rad11vialli~. 2 Divene slo:1velaer betrllffaode hil8os11ll1de\ ( 1. pllrll fr.o.1ilv',?'2» 3 BlCpensmedelBredov1ellinga1" (1 piirm ~ O.lll.::;p..o l... P. ~ällllteresor och reseråkn1!lf!lu".. 1 AiillllillllB direktiv ooh gelllen&alllia Bkriveleer beträf:fallio t 3änste1'esor.. (1 piirii :fr.o...~ 2 Förate :tartygs1ns~ktlirel18tjänstereeor (1 pl1:rm :tr.1iio1ll.~j.j. 3 parate fartygsinspektdreil - raserälmingsr. (i pilrlil fr.o.a. '7":r"J'. 4 Farttgs1nspektör.. nautiak.. t~l1nst81"es!j:l-,_. \1"pw:m.e.m.7.;..; 5 l'any-gsil1spelctör - naut1ak - raseräkai.ogar. 6'l'artygs1l1Spektör - \ 1 p!1rlil :fr.o.m. :::;v.r.:. t:lask11rtekd. - tjänstores~ (1 pärm fr.o...~:;. 7 li'artygsillspektär.. mask1mekll... reserllkningar, (1 pärm fr.o.lll.~:» G. Statistu:' l Statistik angåema. arbetet 1nOlll distriktet. 2 Stetistiska uppgifter.. bristaode bemallll1llg (1 pärm :fr,0.1ii'6-<1"j. :5. Stehatieka uppgifter - pol1samdä1111ngar. 4 statiskiska uppgifter - liyttjaljseftlrbud. 5 PlirteckD1ng!lver reg. ångpannor (böcker. 6 stati$tieka uppgifter - rcg.åilgpennor. 7 "Redogörelser över olycksfall illolll sjö1ll6dsyrkgt". 8 Rapporter Dm olycksfall beträffaode fartyg utan egen doseie:j:'. 9 Skrivelser bet~allde olycksfall av auiliiim iat1'$bsti. (l pärm :fr.o.m.~4 Sj5011ckor av allmänt intrease. Inom dietriktet uppgjord Olycksfallf~H"om./~.- Diverse statistik. ~." Sidan 6 av 14

9 H.!'ärfrågningar OClh yttramen inom Gmpp n. Bilaga 1 KansHbyran l} DiVllree färt~ngar & yttrandell - K.K. 2' Dlve~ee förf'r/igllingar &: yttremilli - A'lIllllll 1J\YIId~gbet. 3 Dlve~ f~tjgar «yttramej1 - Alllllädlet {pass.trafik. 4 Diverse förfrä8ningar te yttraadeli - AUdnbet (övrigt. 5 DiVll~ skrivelse - Fartygslllspektionsdistr1kteu e1ile11all. 6} Diverse skrivelser - lleträfiatde icke ualllllg1viia fartyg. 7 Diverse skrivelser - lleträffame Färate fartrgsillspllktlsl'blllilten. 8 Diverse skrivelser - lli!träffande lil1litilra fart7b1i11'e1tvisitiouer. (FaMyg8litllognlngskemmoF8rt7gsbesiktn1ngsDäIlllld (i pilrm fr.o.m. /,f'j"./. 9 Handlingar beträf:fatxie efterforetning av fartyg utan egen dobsier. (i pärm fr.o.m.~ J' J.Pol1sl:l1'emen.. l Di\'8rsa skrivelser beträ:f:fa.o1e när ätal bor verkställas sa1llt skrivelser bllträfiallde pol1bärellden. 2 Begären om pol1sbitrllde samt pol1swlderei5ko1ngsr (iclke ~Orbara Ull!i Al1Il!äl'l1ngar UlJ, lital. visst fartygh IIL SJÖLAG, SJÖMAlISLAG. A. Direktiv IDlld stöd av 5351a5 te S'llllalls1a& B. Diverse skrivelser iake bädrorbara U.U spe41slbestämlnlt18er. O. Skrivelser betr1i:ff'ame erforderlis ~manll1.ngt c' f IV --L fillsynslageb.tillsyll'spör::>jldning. Aii Skrlveleer Mtriifiame utt01klu.!!8! tu1.i1lipn1ns ooh ItIjip'CllI:i'ädep, B. D1yerse du:ejtlv beträtfbma fbrrlitttdngar och t1l1arllen :J. allmällhet. e. Beträfi'alIde sjlhrärd1gbeteb8siktding. D. Baträtfaode:passagerarfartli;sbes1ktlliM och villkor 1'5r olika farter, E. Beträ:t.':t.'ands inspektioner (v.f. &: utr.1. F. Beträt:1'ande lestn1nrnlllspektiboer. G. Beträti'ande wttjame1'örbud. B. SjöllP.IIsfllleens A1ipodsn. Sidan 7 av 14

10 Bilaga 1 Kanslibyrån A. A. Alll!lättt. (bl.a. farter och vissa uoaaatag frän bestämmelserpa. \ :B. ~. l JärlIfartyg &: betongtartyg - s1c;-ovdeljlrs d1menslonering ocb utförande (filntolll laetluokor. 2 Trä It kolllpos1ttart1g - akrovde1ars d:1mellslonering och utflirame (f5rut 011I laetluokor. 3 Vattentäta skatt - plaoering, 5ppningar däri. eto. 4 utgangar, lejdare, kapper. 5j öppningar i fartygsaida och dill;k(ej lastluokor. 6 Lastluokor, tvllrbelkar, skärstockar, ti1clr:luckor It ska1lm1ogsauordnidbl'lr. 7 Br/ldgAogar &: räcken. a Llinaportar. 9~ Pe~]" &: luftrör. 10 L1illGSnordningB1" (ledningar &: ailar. 11 5t11'!inol'dll1nger. \. C~ l?z'ajd:lrivli1!!8bmeeklll8~ 11 Al1.mIIJrt. (msklnstyrka, :roeeervdelar 1II.m. 2 lagllbsk1ner. 3 Ångpannor - all1111lrrt (liven registrering 4 Ångpannor- armatur, ol,eeldnlageagsregat. 5 Matorer. 6 Bllgtrrokeldlrl, kompxeaarer. 7 Laddaingerlir 8< skytldedoeor. 8 Manllverorpn, telegrafer, talrör. 9 lleeld.n- Ile pannblidder. 10 Axlar. 11 lll'liimoljetallkar, nivwt21'e, blås1e'llpor. 12 Rörledningar, kralllu' inolll meklll8riavd. utöver ovadst. D. Hiälpmek1ner. PUlDpar. vär1lbpadllor. 1~ Pumpar - allmän 8< länsp1jlllpar. 2 llrampumpar. 3 Vl1rmepaDllDr (dollkef.illlllp, 4 övrigt. ~ Elektriska installationer.. lspänni~, uppbt. maskiner. 2WdD1agar (l8olation, ledn1ngs1irmå,ga, 3 Art:~tur, apparater. batterier. 4 :!.varse skrivelser. 1!' Div.anordnlo.sat mot olycksfall Ile brom. 1801, motet. ecbe1ll!lta 1 Skyddsräcket! (och ama skydd vid däclkaövpn. 2 Skyddsräcken (även halkeltydd /I: ledstänger i maekinarirum ocb tunnal. 3 Skydd vid. maskiner &: askhivtl1og. 4 Skydd vid vlnaohar (även wineohlåe. 5 1lrandeäkra anordningar. 6 Skydd vid oljeeld.paono:r. 7 llätbränslea. Sidan 8 av 14

11 Bilaga 1 Kanslibyrån G. UtrllStnip.e; (eil Bul. eäk.konv. utom för eln81äc~. 11 GemellBBlIl1l8 utrwjt;nillg8skrivelser (bl.a. uti'. nr. 2 llmer, flottar & lätta flytredaakp, rydlil, typ, klass. '5 II II II ". glxlkenalj!en 4 II II II ", beräkning 8: byggnad (amen. 5 II II II II, utrustning. 6~ llätlllotorer. 7 :BAtilrs urhuggllings811ol'dnirgar (lull's pat. bl.a. B Placering rjii bätar. flottar & llltta flytredekap. 9 S~öall.ttu1cgeallordniQ&3r (dävertar. 10 L1vbo~ar (liven 1Tse, l1vbälten Il: flytväbtar.. BUlllillrt (provm.ng. 11 Uvbojar (även lyse - gqdkä"nalj!o~ 12 Livbllltell, ristar - gol!kånnam.u. 13 Aukare & BIlkarkl!tt~ngar. 14 Latrtarnoi'. 15 ~01Dpallser. 16 "Vis~lP1parnj 1D1sts1gnalapparat~. 17 Le~ (LotlJ- & Uvbäts. fallrep med v1uaoh. 18 Di't$rse BlIJlBn utr. Il. däck. 19 Begel, reservsegel, r1gg (lveli area 11< spel. 20 ResendeW. 21 E14slll.cll:a1'Q.. auuällt (1ikv.BDIll'dll. 22 II ~nlblj!eil (~.o.1d Utrustning nd kr!(,: euer krigstara (i dossier. R. syetbll1sssbellill._lser., 1 DUektiv Il: al1v1sn1ngar. 2! Godkännande av elektroder ocb dylikt. '5 'fttralj!eskr1ve~r. 4 Skrivelser betr. rjiietrm1ngsbrb. (e~ bli.nfor'bara Ull visst fartrg 5 ÖVrisa Ilk1'Igelser (bl.b. sqg.ovetspro'f'.. C. Diverse Bkr1ve1aer!!!L Bbstadsbeet!llllDe1.ael'." å. Författningar &: kjmgllrelser (skrivelaer därom och forslag. B. Allm!iplla direktiv Il: amris!11.p1' (bl.n.betro bost.förrått!1. Sidan 9 av 14

12 Bilaga 1 Kanstibyrån, C. Direktiv.anvisningar. godkälloolden. to1.kllillgar. iiirfrilbn1m~ /I: yttraljier\ ~.l l Iaolering 1 väggln" It tak. 2 Durkbeläggnillg. ; Uppvärmn1ngsaeorduillgar. 4 sar::!.tlira ailordll1ngar. a'3ukhytter & ekonollliavdeld. 5 laftvll:ll:ungilallo~ningar. & ReilervutgADgar. :fllnstervelltuer & sto:t'lll1uekor. 7 E1sktrislt 1lIredning, ~1%tBl a: BVrigt. D. DiversCl skrivelser. LAIl!!IINGS - OCH LOSSllINGSAiIORIlJlINGA~ B. Bvriga skrive1se3'«1 Cbef81lltrdigbeten. 2 AUlIläDhetsa och Yrlcesinspektloneru c. BebÖ!'15betsbsndU!!8'*'4 1 SvellSlta.,. E3 l.ll.!isre g lla~e färvrn's.s 1 dostdllr. 2 utum1skllo :5 ', ; Skr1velser däro1ll och i1all!ll!lnstäl1n1nger,därav. SÄKERHETSKONVE1'l.rIONEN A. KöpenbsmllSkoll'l'errtlonea samt 1929 och 1948 ära säkel'betekol1'tentloner - au1llälrt. Sidan 10 av 14

13 Bilaga 1 Kanslibyrån, < B. Tolkn1l1&Sl', 50dkiinllalldell och äribs skriv\\l80l' betn; l filleyn och certiflkat. 2 KOlIetruktlon - Allmänt, =1ndell1ing, etablutet t länsll1ng, el.1nst., u\i'yikiling, 'baaltllidgllf~ och etyr1uri1ttn. 3»rBniskyd4 1 boet. ooh lu."b. rum (bl.e Upptliokn. Doll släaknillg al1' eldsvma - arrangemelit (bl.a II II "- gildkännaadell för apparater til. m. (Iivea aildn.app. x.,. - PRIBOHDsmsTÄ1MELSERa A. utredll1!1f!!u". Koavent1ons- a: 1atrlenel'. B. Al1V1enlnm l', te1kn1nsar. ~l'fragninl!!lr &t!'tran:len betrt 1 ~Uämpll1ag. tuis;f1l,. cert1:t1kat (liven zeller. 2 UppmätJU,llg, 'berl1lm1ag, mrlrlcn1ag, 3 KonstrU1ttlollSdetn~el' (!!ved etl!.nsnirjg8ll.l101'd!lo 4!h'ä (däcka laet (ltvell vad skall speo1eut iakttagas v1d t1usyu. 5 övr~ (~ämvä1. bejlr. fartyg utan ~lllllrkeetvang. Sidan 11 av 14

14 Bilaga 1 Kanslibyrån XI., A. utredni.!!p8l' och :förlettnin.:rnr. l ~, AtNisni-ngar. t"olkn1b&!u'" :fortraeillblu" och yttramlln betr.: l :Belllauning och passagerare (bl... batemansitrtillg 2 Skydd vid luc'kor samt landgitj,år. 3 :Barlast, spat1lldlue- eller cementlaster (!iven biugar. 4 Stellkolslast, 1d.aelleger~ll88last och andrs farliga laster, 5 Däekslast ~ Se X B 4. 6 llärgii1cgs- och eldsiäckuing"4"edellap (ävell b&t- oct! b:l'smövn.salllt alarmf"d1"d~1n.. 7 övrigt. X II. ELDFARLIGA A. utredningar och :författningar..~ j OIJOR., B. AlIV1sniogar. tolkningar. :flir1'%'ågn1ggar ooh Y'ttr!lnden betr: l Fartygets aaoratlande (äwu lu:fiorör vid trbdaport av eld:f.oljor. 2 :Be1;eeld_1iV1sniogar. rårl. 1%trustn. /I: verksty8 vid transport av ; Div skt'ivelser betro t:-ansport av eld:f.oljor. oljor. eld!. -' XIn Ei::PLOSIVA VAROR, GEI,GAS OCH GASOL. 1.. utredningar och redogli.."'ellser :för -olyckor. Sidan 12 av 14

15 Bilaga 1 Kanslibyrån B. Pörfattl11cgar och anvisningar. r Godkännanden och är:-iga skrivelser betr.l l Gasol-installationer. 2 Geogas-1nsta11ationer (ru tinskrive1.ser i dossier. ; Explosiva varor i avrigt. XIV. OMBORllLÄGGNINGSl'ÖRORDNI1lGEN (Även anvisl11ogar, flir:erägniogar och yttranden. xv. IARrERNOR OCH KOMPASSER (beskaffenhet av. XVI. SKEl'PSAPOTEK. XVII. llelfalspöilordnijlgen A. Che:f'!ll!\Yndighetens anvisl11!l.."llr och ellmällna direktiv. B. Div.akrivelser. l Betr. dispenser och förutsättningar härför. 2 Betr. behörighetshandl1ngar. ; övrigt Sidan 13 av 14

16 Bilaga 1 Kanslibyrån XVIn. t SJÖAIllWrSTIDSBEST ÄMMELSER. A. B'. Chefsmyndighetens sll'1isningar TOlkningar. (Trvoka 1 häftall, förvaras i bokh11la (n. stenoilerade intill förvaras i dobsier.. IX.. SPISORDImlG.. DIV. INAKTUELLA FÖRFATTH. &: BESTÄMMELSER. A. KrigsUdsbestltmme1eer. (1919 och All:llläut. 2 Div.lItr. 3 Aug. BVllIlgtletiser1/J60 B.- Partygsuttagninp;särendeit. -',.' C. övrigt. (Bl o1jared1ng edl.' trafikkom. Sidan 14 av 14

17 Riksarkivets myndighetsspecifika loreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA MS 1991:2 Riksarkivets beslut om gallring i Sjöfartsverkets arkiv; den 9 oktober 1991 Med stöd av 12 arkivförordningen (1991:446 beslutar riksarkivet om följande gallring i Sjöfartsverkets arkiv (RA dnr Tillämpning och omfattning l Beslutet gäller for Slöfartsverket och omfattar vissa räken skapshandlingar i Sjöfartsstyrelsens kanslibyrås arkiv omfattande tiden Gallring 2 Följande handlingar skall gallras ut med angiven gallringsfrist. Av praktiska skäl redovisas även vissa handlingar som skall bevaras. Handlingar GallringsfristJ bevarande m m GIl Anordningslistor omedelbart G IV a Inkomstlistor omedelbart G IV b Inkomst och omedelbart uppgiftsustor, GIV / Omforingslistor omedelbart

18 2 Handlingar Gallringsfristl bevarande ID ID G VIII a G VIII b Avlöningskort för sjöfartsstyrelsen, lotsdistrikten och fartygsinspektionen Lönespecilikationer ror hamn- och fyrbyggnadsarbetare bevaras bevaras ~ej-'<j~_ Claes ~öm /.. i ~ tyc,; Eric De Groat RiksarltivelS genereua fåreskrifler kungörs i riksarltivets ftirfauuingssamling (RA-FS. MyndigbelSspecifika föreskrifter om gallring och aodan arkivbantcrid.g kungörs i ed särskild publikatioo (RA-MS, j enlighet med bilaga 2 lill ftirfalldingssamlingsforordningen (1976:725. med ändring 1991:1203. I serien RA MS medtas även rorvattningsbeslut om gallring ocb annan arkivhaotering.

19 Riksarkivets gallringsbeslut nr 262 den 15 oktober 1970 Sjöfartsstyrelsens arkiv ~ SIC farts.uliä I skrivelse den 2 juli 1970 (dnr 1121/5 32 har sjdfartsverkets centralförvaltning hemställt om medgivande att utgallra vissa i sjöfartsstyreisens arkiv ingående räkenskapshandlingar för tiden juni Efter remissbehandling och prövning av vad i ärendet anförts beslutar riksarkivet följande. Riksarkivet medger, att nedan nämnda handlingar får utgallras med 10 Ars gallringsfrist, dock under förutsättning att för pensionsberäkning erforderliga uppgifter rörande personal av alla kategorier återfinns i andra handlingar, som bevaras, samt under förutsättning att verifikationer för budgetåret 1960/61 undantages från gallringen för att som typexemplar bevaras för framtiden. 1. Verifikationer avseende sjöfartsstjtelsen "". ~ Inkomstverif~kationer Utgiftsverifikationer Orr~öringsverifikationer(fr o m 1/ Kontoutdrag Postgiroförteckningar Sjukkasse- resp sjukförsäkringskassaverifikationer Inkomstverifikationer för expeditionsavgifter (fr o ffi l/l 1965 Inkomstverifikationer för prenumerationer på Underrättelser för sjöfarande Inkomstverifikationer för välfärdsavgifter för sjömän Inkomstverifikationer för sjökartebyråns o~bu~; rekvisitioner (t o m 30/ Inkomstverifikationer för sjökarteb}tl~ försäljning av sjökort Inkomstverifikationer för a\'ier till chec}'in'.j,, talningar ("kor!'espondens" RA II st ex

20 2 2. Verifikationer avseende sjöfartsverket Inkomstverifikationer för övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Utgiftsverifik~tionerför övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Proviant- och mönstringsverifikationer för övre och nedre norra, mellersta, östra, södra och västra lotsdistrikten Utgiftsverifikationer för driften av tjänstebåtar Verifikationer för lotspenningsredovisningen Inkomstverifikationer för sjöfartsverkets kontrollstationer i Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö och Göteborg Inkomst- och utgiftsverifikationer för statens fiskehamnar Inkomst- och utgiftsverifikationer för sjöbefälsskolorna i Härnösand, Stockholm, lalmar, Malmö och Göteborg (t o m 30/ Inkomst- och utgiftsverifikationer för Södertälje kanalverk Inkomstverifikationer för Falsterbokanalen Proviant- och förskottsverifikationer för sjömätningsfartyg och deccastationer. Stockholm den 15 oktober pjr.e lrorrillow Nils Nilsson

21 Förordning (1953:716 om utgallring av handlingar bos vissa statsmyndigheter Page l of2 [: ~1"tl~Ul1l AB ao. 1" V A rrölunoa RättsnäteC j Copyngttt NOU"...m 2010 SFS 1953:716 I VIII du se mer? IKlicka för att ta fram t Rättsnåtets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: Uppdaterad: Förordning (1953:716 om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter Författningen är upphävd, se Fakta & Historik. 1 Denna förordning äger tillämpning på handlingar hos statsmyndighet, för vilken riksarkivet, landsarkiv eller stadsarkiv enligt allmänna arkivstadgan är arkivmyndighet. Om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling hos nämnda myndigheter är särskilt föreskrivet. Förordning (1978: Följande handlingar skola, under nedan angivna förutsättningar och efter det att fastställd gallringsfrist löpt ut, utgallras, nämligen: 1 handlingar rörande hos myndigheten anställd personal, vilka utgöras av ansökningar, uppgifter och rutinmässig skriftväxling ang~ende förordnanden, ledigheter, vikariat, löneklassuppflyttningar, avsked, pensioner och ersättningar av olika slag samt andra handlingar, som legat till grund för matrikelföringen, ävensom övriga likartade handlingar, vilka tjänat som kontroll eller redovisning av personalen eller eljest äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, dock med undantag av sådana handlingar, som myndigheten med hänsyn till framtida personhistorisk forskning eller av andra hänsyn anser böra bevaras; 2 handlingar rörande upphandling och materialförvaltning, vilka utgöras av offerter och icke antagna anbud, rekvisitioner, ordererkännanden, följesedlar och andra utlämningskvitton, packnotor, uppgifter om mottagande och avgång samt slitage av materiel, förrådsrapporter, kassationsförslag, besked och uppgifter till inventariehggare samt rutinmässig skriftväxling ävensom andra likartade handlingar, som äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, under förutsättning dels att handlingarna icke utgöra bilagor till myndighetens bokföring, dels ock att föreskriven, på handlingarna grundad kontroll, revision, redovisning eller bearbetning slutförts, samt med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 3 handlingar rörande räkenskapsväsendet, vilka utgöras av kassarapporter och därmed jämförliga uppgifter, medelsrekvisitioner, kontoutdrag, checktalonger och checkstammar, från postverket härrörande kvitton, talonger och girobesked samt postgiroförteckningar som i vissa fall kvarligga hos myndigheten utöver det räkenskaperna bifogade exemplaret - listor och liggare, rutinmässig skriftväxling ävensom övriga likartade handlingar, som tjänat den fortlöpande räkenskapskontrollen eller eljest äro av företrädesvis rutinmässig beskaffenhet, under förutsättning att föreskriven, på dessa handlingar grundad kontroll, revision, redovisning eller bearbetning blivit slutförd och med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 4 det exemplar av huvudboken, vilket icke varit föremål för granskning av reviderande myndighet, samt det exemplar av inkomst och utgiftsjournal och av inkomst- och utgiftsbok, vilket icke anses böra bevaras, under förutsättning att ifrågavarande böcker och journaler föreligga i två exemplar hos en och samma myndighet samt med iakttagande av vederbörlig preskriptionstid; 5 sådant statistiskt primärmaterial, som jämlikt gällande föreskrifter statistiskt bearbetats, under förutsättning att detta material, i sin helhet eller till vissa delar, dels icke, s~vitt kan bedömast kommer att ytterligare bearbetas för statistiskt ändamgl, dels icke befinnes vara av värde för förvaltningen eller för historisk eller annan forskning, skolande frågan om materialets värde för forskningen underställas riksarkivet; 6 arbetstabeller och annat i samband med statistisk bearbetning uppgjort arbetsmaterial, under förutsättning att detta material i sin helhet eller till vissa delar icke befinnes vara av värde för förvaltningen eller för historisk eller annan forskning, skolande frågan om materialets värde för forskningen underställas riksarkiveti 7 postböcker för avgående post och av postverket lämnade bevis om mottagna försändelser, med iakttagande i förekommande fall av vederbörlig preskriptionstid; 8 avskrifter, kopior och dupletter av handlingar, som tillkommit uteslutande för att underlätta det inre arbetet hos myndigheten, under förutsättning att ett huvudexemplar finns och bevaras i myndighetens arkiv samt att

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal

1. Allmän tjänst. 2. Anställningsavtal RÅD OCH ANVISNINGAR i anslutning till kollektivavtalen för de ombordanställda, innefattande bl a tolkningar av vissa avtalsföreskrifter och beräknandet av olika lönetillägg, utarbetade av Sveriges Redareförening

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 , 1 kap. Rättegångsbalk (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt är allmän underrätt och, om ej annat är föreskrivet, första

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

Skatteavtal. Spanien. RSV 360-724 utgåva 1. Skatteförvaltningen

Skatteavtal. Spanien. RSV 360-724 utgåva 1. Skatteförvaltningen Skatteavtal Spanien RSV 360-724 utgåva 1 Skatteförvaltningen 2 SKATTEAVTALET MED SPANIEN (1976 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1980:743 har beaktats. 3 Riksskatteverket inledde 1993 en utgivning av

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer