FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala"

Transkript

1

2

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare tillika rösträknare Tid för justering: onsdagen den 19 september 2012 kl Fastställande av föredragningslista för sammanträdet 5 Anmälan av interpellationer och frågor 6 Landstingsstyrelsens ordförande informerar CK Besvarande av interpellation Jämställd vård är en fråga om ökad kvalitet och patientsäkerhet 8 Upphandling av auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet 9 Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning och revisionsberättelse 2011 CK CK CK Anslagsramar 2012 per verksamhetsområde CK Förändring av premie för frisktandvård CK Arvodering av ledamot i produktionsstyrelsens arbetsutskott komplettering av regler för ekonomiska ersättningar CK Patientperspektiv inom prostatacancervården - motionssvar CK Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag januari - juni 2012 CK Valärenden CK Övertagande av UL:s ägande i AB Transitio anmälningsärende CK Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter anmälningsärende CK Begäran om redovisning från Kollektivtrafiknämnden anmälningsärende CK Besvarande av interpellationer och frågor

4 20 Avslutning

5

6

7 Dnr CK Landstingsrevisionen Ingvar Sjögren Revisionschef Tfn E-post Landstingsfullmäktiges presidium Upphandling av auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar att uppdra till landstingets revisorer att upphandla auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet från och med verksamhetsåret Ärendet Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 december 2006, 155, uppdrogs till landstingets revisorer att upphandla auktoriserade revisorer i stiftelserna Musik i Uppland, Upplandsmuseet, Medicinhistoriska museet samt landstingets donationsfonder. Efter genomförd upphandling fick BDO Consulting group AB uppdraget. Avtalet med BDO Consulting group AB upphör i och med verksamhetsåret Landstingets revisorer avser att genomföra en ny upphandling för att tillgodose att auktoriserade revisorer finns från och med verksamhetsåret I de olika organens stadgar anges vem som utser förtroendevalda och auktoriserade revisorer. Det är landstingsfullmäktige som utser auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 december 2010, 114, utsågs det auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet för perioden mot bakgrund av att avtalet med de auktoriserade revisorerna avsåg denna period. En ny upphandling av auktoriserade revisorer bör således ske innan fullmäktige kan utse auktoriserade revisorer för verksamhetsåret 2013 och därefter. Revisionen i Landstinget i Uppsala län Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax Akademiska sjukhuset Primärvården Folktandvården Lasarettet i Enköping Habilitering och Hjälpmedel Landstingsservice Kultur i länet Varuförsörjningen Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsstaben

8 Dnr CK Landstingsfullmäktige Upphandling av auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsen Upplandsmuseet Presidiets yttrande Landstinget bör eftersträva en ordning som ger landstingets revisorer ett generellt uppdrag att upphandla revisorstjänster såväl för sig själv som för de organ där landstinget utser styrelser (eller motsvarande). I vissa fall kan idag så inte ske på grund av stadgeutformning. I andra fall har det hittills fattats särskilda beslut som enbart gäller för enskilda år. Det är rimligt att ge revisorerna i uppdrag att upphandla revisorstjänsterna, bl.a. auktoriserade revisorer som senare utses av fullmäktige. Revisorerna bör vid tillfälle ge fullmäktige ett förslag till ett mer generellt beslut när så kan ske efter t.ex. stadgeändring. I det ärende som nu aktualiseras tillstyrker presidiet revisorernas förslag och föreslår att det ges en utformning som även tydligt gäller kommande verksamhetsår så länge fullmäktige inte beslutar annat. Presidiets förslag till beslut Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingets revisorer att upphandla auktoriserade revisorer för Medicinhistoriska museet och Stiftelsens Upplandsmuseet från och med verksamhetsåret 2013 och framåt. Revisionen i Landstinget i Uppsala län Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax Akademiska sjukhuset Primärvården Folktandvården Lasarettet i Enköping Habilitering och Hjälpmedel Landstingsservice Kultur i länet Varuförsörjningen Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsstaben

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Dnr CK Landstingets ledningskontor Björn Larsson, budgetchef Tfn E-post Landstingsstyrelsen Anslagsramar 2012 per verksamhetsområde Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att för 2012 anslå tusen kronor för hälso- och sjukvård till hälso- och sjukvårdsstyrelsen anslå tusen kronor för kollektivtrafik till kollektivtrafiknämnden anslå tusen kronor för kulturverksamhet till kulturnämnden anslå tusen kronor för regional verksamhet till landstingsstyrelsen anslå tusen kronor för landstingsövergripande verksamhet 1 till landstingsstyrelsen. Ärendet I Landstingsplan och budget beslutade fullmäktige om budgetar per verksamhetsområden istället för budgetar per förvaltning. Budgeten fördelades till följande verksamhetsområden: hälso- och sjukvård, landstingets övergripande verksamhet, kulturverksamhet, kollektivtrafik och regional verksamhet. I landstingsfullmäktige togs dock inget beslut om vilken styrelse respektive verksamhetsbudget tillfaller. I Landstingsplan och budget fastställer landstingsfullmäktige vilken styrelse/nämnd som respektive verksamhetsområdesbudget tillfaller. 1 I budgetbeslut för landstingets övergripande verksamhet omfattas Landstingets ledningskontor, Landstingets resurscentrum, förtroendemannaorganisationen, centrala avgifter och Finansförvaltningen. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

54

55

56

57 Dnr CK Ledningskontoret Ekonomiavdelningen Gustaf af Ugglas Tfn E-post Landstingsstyrelsen Förändring av premie för frisktandvård Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att folktandvården höjer sin premie för frisktandvård med sammanlagt 7,8 procent för åren med början Ärendet Frisktandvård är ett avtal mellan patienten och Folktandvården. Det innebär att man går på regelbundna kontroller och får den tandvård man behöver till ett fast pris som patienten och tandvården kommer överens om i förväg. Avtalet sträcker sig över tre år åt gången. Detta ingår i avtalet: All tandvård för att förebygga, sjukdomsbehandla och laga tänder, t.ex. lagningar, enstaka kronor, rotfyllningar, tandborttagningar, bettskenor och specialisttandvård Regelbundna undersökningar Akuttandvård oavsett var i Sverige man befinner sig Avtalet gäller på alla kliniker inom Folktandvården och vid flytt från Uppsala län gäller avtalet i det landsting man flyttar till Om man behöver behandling som inte ingår i avtalet, t.ex. implantat eller protes, får man tillgodoräkna sig upp till ett års inbetald premie för att komma upp i det högkostnadsskydd som erbjuds genom det statliga tandvårdsstödet Premiegrupp Patientens premiegrupp bestäms genom en hälsobedömning då man tar reda på patientens risk för att drabbas av tandsjukdomar. Folktandvården använder ett databaserat beslutsstöd, R2, för att bedöma patientens risk- och friskfaktorer, och en munhälsoprofil tas fram. Munhälsoprofilen bygger på det status som registrerats vid undersökningen och en rad faktorer som beskriver patientens levnadsvanor av betydelse för munhälsan, t.ex. kost- och munhygienvanor samt fluoranvändning. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

58 Bedömningar görs inom områdena karies, tandlossning, status på befintliga tandrestaureringar, implantat, erosioner, bettutveckling och övrig risk såsom allmänsjukdomar och tobaksbruk. Premiegruppen bestäms alltså av den individuella risken för att drabbas av munsjukdomar under den närmaste treårsperioden. Avgiften ska vara tillräckligt hög för att täcka de tandvårdskostnader som kan förväntas uppstå. Folktandvården utvärderar regelbundet att intäkter och kostnader i respektive premiegrupp balanseras. Sammantaget ska patienternas avgifter i en specifik premiegrupp täcka kostnaderna för de tandvårdskostnader som uppstått. Patienterna i olika premieklasser ska inte subventionera varandra. Om överskott uppstår i en premieklass under längre tid sänks priset i denna grupp och om underskott uppstår höjs priset. Premierna för frisktandvården har legat stilla under den närmaste treårsperioden då nivåerna följer avtalstidens längd, som är tre år. Inför förnyelse av avtalen har folktandvården genomfört en översyn av priserna och resultatet visar att endast personalkostnaderna har ökat med 9 procent under de senaste tre åren. Resultatmässigt visar frisktandvården nära ett nollresultat för Med ökade kostnader under 2012 och 2013 kommer frisktandvården visa ett underskott om priserna inte justeras upp. Mot bakgrund av ovanstående föreslås folktandvården höja premierna för frisktandvård. Höjningarna som föreslås innebär både höjningar och sänkningar i prislistan beroende på premiegrupp (se tabell nedan). Premiegrupp Nu gällande pris/år Föreslaget nytt pris/år Föreslaget nytt pris/mån Prisförändring (kr/mån)

59

60 Dnr CK Administrativa avdelningen Peter Helgesson Tfn E-post Landstingsstyrelsen Arvodering av ledamot i produktionsstyrelsens arbetsutskott komplettering av regler för ekonomiska ersättningar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att ledamot i produktionsstyrelsens arbetsutskott som inte ingår i styrelsens presidium månatligen arvoderas med 3 procent av månadsarvodet för heltidslandstingsråd. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m Ärendet Produktionsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 63, att inrätta ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter (3+2) dvs. att arbetsutskottet utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ytterligare två ledamöter från produktionsstyrelsen. Av regler för ekonomiska ersättningar 5 framgår att ledamöter i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott månatligen arvoderas med motsvarande 3 procent av månadsarvodet för heltidslandstingsråd. Detta gäller ledamot som inte ingår i styrelsens presidium. Ledamot i produktionsstyrelsens arbetsutskott som inte ingår i presidiet bör arvoderas på motsvarande sätt. Beslut om arvodering ska gälla retroaktivt fr.o.m Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Dnr CK Ledningskontoret Administrativa avdelningen Jens Larsson Tfn E-post Landstingsstyrelsen Övertagande av UL:s ägande i AB Transitio Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att enligt gällande delegationsordning (1.1 Avtalstecknande) ge landstingsstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna erforderliga avtal med hänvisning till ägarförändringarna inom AB Transitio i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut , 97. Detta förutsatt att inga nya ändringar tillkommit utöver vad som är känt dagen för landstingsstyrelsens beslut. Ärendet Landstingsfullmäktige har i beslut , 97, gett landstingsstyrelsen i uppdrag att tillse att erforderliga handlingar formaliseras i enlighet med beslutet. Från och med mitten av juni månad beräknas flera av dessa handlingar inkomma till landstinget för signering. Dessvärre har förutskickats att AB Transitio emotser svar med påtecknade handlingar innan mitten av augusti månad, inklusive behörighetshandlingar. Då det uppdaterade underlaget ännu inte nått landstinget måste landstingsstyrelsens synpunkter inhämtas (till undvikande av brådskandedelegation). De enda justeringar som skett i underlaget sedan fullmäktigebeslutet sägs vara redaktionella, jämte tillägg för utseendet av lekmannarevisorer i bolaget (vilket var en önskad förändring). Det ankommer normalt på landstingsstyrelsens ordförande att signera å landstingsstyrelsens vägnar i förening med landstingsdirektören enligt gällande delegationsordning (1.1 Avtalstecknande). Det bedöms lämpligt även i detta fall. Landstingsstyrelsen föreslås hantera situationen i enlighet med förslag till beslut. Bilaga Landstingsfullmäktiges beslut , 97 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

82

83

84

85

86

87 Dnr CK Ekonomiavdelningen Gustaf af Ugglas Tfn E-post Landstingsstyrelsen Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Landstingsstyrelsen uppmanar produktionsstyrelsen att ge fortsatt hög prioritet åt styrningen av hälso- och sjukvårdens verksamhet och att säkerställa att styr- och uppföljningssystem bidrar till en effektivisering av produktionen som ska komma patienterna ytterligare till del. Landstingsstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ge fortsatt hög prioritet åt att säkerställa vårdinsatser kopplat till behov och bidra till vårdens effektivisering genom att bygga vårdsystem lokalt. Landstingsstyrelsen beslutar att anmäla ärendet till landstingsfullmäktige. Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen har inkommit med månadsrapporter för juli 2012, där det bl.a. framgår att Akademiska sjukhuset och Primärvården är de förvaltningar som prognostiserar det största negativa utfallet relativt budget. Även Lasarettet i Enköping prognostiserar ett mindre underskott. Produktionsstyrelsen konstaterade redan i juni 2012 att det kan bli svårt att klara budgetmålen för Akademiska sjukhuset och Primärvården. Dessutom har produktionsstyrelsen till sitt sammanträde i september månad begärt en redovisning från Lasarettet i Enköping om vilka åtgärder som vidtas i syfte att undvika underskott. Produktionsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 23 augusti 2012 valt att påtala rådande läge för landstingsstyrelsen. För att undvika framtida negativa prognostiserade utfall och underskott i budgeten är det av stor vikt att styrningen av hälso- och sjukvårdens verksamhet ges fortsatt hög prioritet. Det är också angeläget att säkerställa att styr- och uppföljningssystemen bidrar till en effektivisering av produktionen så att patientnyttan höjs ytterligare. Därutöver är det viktigt att säkerställa att vårdinsatserna kopplas till behoven i befolkningen och bidrar till vårdens effektivisering genom att bygga vårdsystem lokalt. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax pg bg org nr

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Revisionsberättelse för år1999

Revisionsberättelse för år1999 REVISORERNA Datum Sid. Tfn 063-14 75 26 Fax 063-14 75 15 2000-04-10 Till dnr: 253/00 1 (4) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för år1999 Vi har granskat landstingsstyrelsens och förtroendenämndens

Läs mer