Revisionen. Verksamhetsredogörelse Inledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen. Verksamhetsredogörelse 2013. Inledning"

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse 2013 Inledning Under verksamhetsåret 2013 har Strängnäs kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, fullmäktigestyrelsens, kommundelsberedningens och övriga nämnders ansvarsområden samt de för Sörmland gemensamma nämnderna Tekniska hjälpmedel och Patientnämnden. Kommunrevisionen har inom ramen för den samordnade revisionen även tagit del av granskningarna gällande kommunens bolag SEVAB (Strängnäs Energi AB) och SFAB/SBAB (Strängnäs Fastighets AB/Strängnäs Bostads AB). Bolagen fick 2011 nya ägardirektiv. Dessa har särskilt följts uppmed utgångspunkt från den uppföljningsredovisning respektive bolag lämnat avseende Inom ramen för den lagstadgade samordnade revisionen har kommunrevisorerna tagit del av de granskningar som bolagens auktoriserade revisorer och lekmannarevisorn gjort av bolagen. Revisorerna har även vid två tillfällen fått föredragningar av resp. bolagsledning avseende delårsrapport och årsrapport. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som utförs inom nämnderna är tillräcklig samt hur styrelsen, nämnderna och beredningarna har hanterat frågor om ledning, styrning, uppföljning och kontroll, ändamålsenlighet och god ekonomisk hushållning. Revisionsledamöter för granskning av 2013 års verksamhet har varit: Bertil Stensgård, ordförande (Kd) Lars Olson, vice ordförande (S) Evert Wijkander (M) Göran Frisk (M) Kjell Oretorp (C) Bruno Karlsson (Fp) Britt-Marie Björklund (S) Håkan Bertilsson (Sp) Ingmar Lycke (Mp) För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG. Årlig granskning Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och beredningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de auktoriserade bolagsrevisorerna eller lekmannarevisorn som utsetts enligt 3 Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 1

2 kap. 17 och 18, även verksamheten i de företagen. (KL 9 kap. 9-9a ). Revisorernas granskningsarbete består av grundläggande/löpande granskning och fördjupade granskningar. Utöver detta har revisorerna under år 2013 arbetat med att stärka och fördjupa granskningsarbetet genom en omfattande väsentlighets- och riskanalys för Som delunderlag har revisorerna tagit del av styrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser samt genomfört intervjuer med presidierna och kontorscheferna. Den slutliga analysen och sammanställningen utgör grundstommen till den prioriteringsordning beträffande bl.a. de fördjupade granskningarna som görs. Kommunrevisionens granskningar utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment ingår: 1. Förvaltningsrevision (grundläggande/löpande granskning och fördjupade granskningar) som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och prestanda inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll. Nedan redogörs för de fördjupade granskningar som har genomförts under år Fördjupade granskningar Budgetprocessen I granskningen lyfter vi bl.a. fram följande: - Gemensamma dokument som gäller för hela koncernen (främst policys antagna av kommunfullmäktige) saknar ofta en reglering i besluten om huruvida de gäller för hela koncernen eller inte. Ägardirektiven innehåller inte någon allmän bestämmelse om att kommunens policys med automatik ska gälla även bolagen och därmed antas på bolagsstämman. - Ett av syftena med ägardirektiven är att synkronisera bolagens redovisningar med kommunens årsklocka. Samordningen bör ur ett koncernperspektiv ytterligare utvecklas. - Vi understryker särskilt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är ett kollektivt ansvar för hela kommunstyrelsen. - Vi bedömer att en sammanhållen statistikfunktion med ansvar för bl.a. kvalitetssäkring av prognoser minskar riskerna för felaktiga prognoser som exv. barnprognosen. Budgetar och prognoser överensstämmer inte. Ett faktum som revisionen kontinuerligt har påpekat under mandatperioden. - Avsaknaden av långsiktiga strategiska mål över flera mandatperioder minskar förutsättningarna för en stabil utveckling gällande balanskravet och god ekonomisk utveckling. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 2

3 - Det finns det en stark koppling mellan uppsiktsplikt och intern kontroll. Den interna kontrollen är ett av få formella instrument politiken har för att utöva kontroll på verksamheterna. Detta innebär att en stark intern kontroll också ger en ökad uppsikt över de olika verksamheterna. - Det finns i dag ingen koppling mellan kommunens interna kontroll och bolagens. Både kommunallagen och aktiebolagslagen ställer krav på intern kontroll. - Kommunstyrelsen bör utveckla omvärldsanalyserna för att säkerställa säkrare prognoserna. Detta gäller även risk- och väsentlighetsanalyserna. Lokalförsörjningen I granskningen lyfter vi bl.a. fram följande: Identifiera lokalbehov och hur lokalerna används och underhålls på kort och lång sikt. Brister i dessa problemområden kan medföra att lokaloptimeringstanken inte uppfylls. Den tillämpade projektmodellen innebär stringentare regler för lokalprocessen men det saknas i vissa delar tydliga anvisningar. Kommunikationen mellan parterna under utredningsskedet behöver tydliggöras. En viktig del i förbättringsarbetet är uppföljning av de olika projekten för att säkerställa om verksamheterna fick det man ville ha. Registerkontroll I granskningen konstaterade vi att kommunen behöver utveckla sin styrning och uppföljning av berörda verksamheters rutiner avseende registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola samt inom insatser åt barn med funktionshinder och institutionsplacerade barn och unga. Kommunstyrelsen har ett ansvar att uppdatera de centrala och övergripande anvisningar och riktlinjer så att det tydligt framgår vad som krävs avseende registerkontroll. Kommunstyrelsen uppsiktplikt - Beträffande gemensamma dokument som gäller för hela koncernen (främst policys antagna av kommunfullmäktige) saknas ofta en reglering i besluten om huruvida de gäller för hela koncernen eller inte. Ägardirektiven innehåller inte någon allmän bestämmelse om att kommunens policys med automatik ska gälla även bolagen och därmed antas på bolagsstämman. - Ett av syftena med ägardirektiven är att synkronisera bolagens redovisningar med kommunens årsklocka. Samordningen bör ur ett koncernperspektiv ytterligare utvecklas. - Vi understryker särskilt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är ett kollektivt ansvar för hela kommunstyrelsen. - Periodiseringarna bör förbättras i ekonomirapporterna så de bli mer tillförlitliga. - Det finns det en stark koppling mellan uppsiktsplikt och intern kontroll. Den interna kontrollen är ett av få formella instrument politiken har för att utöva kontroll på verksamheterna. Detta innebär att en stark intern kontroll också ger en ökad uppsikt över de olika verksamheterna. - Det finns i dag ingen koppling mellan kommunens interna kontroll och bolagens. Både kommunallagen och aktiebolagslagen ställer krav på intern kontroll. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 3

4 Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut - Det sker inte en systematiserad uppföljning av riktade verksamhetsuppdrag till andra nämnder. - Uppföljningen av motioner och beredningstider har sedan årsskiftet blivit mer strukturerad. - Avsaknaden av tidsangivelser för uppdragens genomförande och återrapportering leder till en otydlighet som i sin tur försvårar ett ansvarsutkrävande vid ej genomförda/verkställda beslut. Intern styrning och kontroll av investeringsprojekt uppföljning - Den ursprungliga granskningen genomfördes hösten Av denna uppföljning framgick att en gemensam projektstyrningsmodell för investeringsoch exploateringsprojekt har arbetats fram under 2012/2013. Projektstyrningsmodellen tillämpas sedan våren Modellen bör resultera i att berörda nämnder får bättre möjligheter till styrning, ledning och uppföljning. Vi konstaterar att projektstyrningsmodellen inte antagits på politisk nivå, trots ett uttalat löfte våren 2013 från KSO att så skulle ske. Detta innebär att modellen i dagsläget inte är ett kommunövergripande styrinstrument vad avser projekthanteringen i kommunen. Fullmäktige fastställde modellen den 24 mars Underhåll av gator och vägar uppföljning - De ursprungliga granskningarna genomfördes hösten 2009 med uppföljning I uppföljningen konstaterades att standardhöjning inte har skett genom de premisser som nämnden förespråkade år 2009, dvs. att bygga bort helt utslitna vägar. Målet har istället uppnåtts genom att mindre utslitna vägar förbättrats - mindre kostsamt att reparera mindre slitna vägar än att bygga bort helt utslitna vägar. - Nämndens har som ambition att bygga bort samtliga klass 1 vägar/gator. - Rent subjektivt upplever revisorerna att vissa förbättringar skett under 2013 beträffande gatuunderhållet. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengsystemet- uppföljning - Den ursprungliga granskningen genomfördes hösten I uppföljningen konstaterades att det vikande elevunderlaget fortsatt under de kommande åren är en utmaning för Barn- och utbildningsnämnden. - Vi rekommenderade att ett fortsatt fokus måste ligga på verksamhetsanpassningar mot bakgrund av minskande elevunderlag. Prognosarbetet är grunden för att kunna möta kommande förändringar. - Nämnden kommer under 2014 se över samt kartlägga yteffektivitet och nyttjandegrad. I anslutning till kartläggningen krävs ett bättre och mer långsiktigt prognosunderlag. - Nämnden behöver i ett senare skede göra en uppföljning av genomförda förändringar och anpassningar för att analysera och bedöma om verksamheterna uppnår önskat resultat. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 4

5 Delårsrapport Vi bedömde att kommunen inte uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet endast delvis var förenligt med de finansiella målen och god ekonomisk hushållning. - Vi bedömde att det fanns en överhängande risk att fullmäktiges mål inte kommer att uppnås för helåret. Årsrapport Vi konstaterade att målen till viss del inte överensstämmer med de politiska prioriteringar som antagits i den strategiska planen och med de valda indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. - Vi konstaterade att endast ett övergripande mål är uppfyllt (Mål 1 Hållbar tillväxt) samt att bedömningen vilar på subjektiva mätmetoder. - Vi bedömde att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då endast ett övergripande mål är måluppfyllt. - Vår samlade bedömning var att kommunen inte har en ekonomi i balans och att resultatet inte främjar en långsiktig god ekonomisk hushållning. - Vi bedömde att resultatet enligt årsredovisningen inte var förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. - Vi bedömde att kommunens förvaltningsberättelse behöver utvecklas ytterligare vad gäller upplysning om t.ex. bolagens förväntade utveckling och väsentliga personalförhållanden i bolagen. - Vi bedömde att kraven på kommunstyrelsen ökar i och med bildandet av det med Eskilstuna gemensamma driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). Det finns risker med ägarstrukturen som kommunen bör beakta särskilt i samband med uppsikten av bolaget. Skrivelser Inom ramen för förvaltningsrevisionen har kommunrevisionen ställt en skrivelse till kommunstyrelsen gällande skolprojektet. Sammanträden och grundläggande årlig granskning Revisorerna har under året haft fjorton sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid sammanträdena har överläggningar förts med presidierna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. (Kommunfullmäktige 4 gånger, Kommunstyrelsen 4 gånger, Barn- och utbildningsnämnden 2 gånger, Socialnämnden 2 gånger, Teknik- och fritidsnämnden 1 gång, Plan- och byggnämnden 1 gång, Miljö- och räddningsnämnden 1 gång, Nämnden för hållbart samhälle 1 gång, Kulturnämnden 1 gång. Kommunrevisionen har även haft 2 möten med bolagsledningen för SEVAB resp. SFAB/SBAB i anslutning till del- och årsrapporterna för bolagen. Avsikten med träffarna har varit att ge revisionen möjlighet att fördjupa sin insikt i kommunens verksamhet, samt att föra en dialog rörande förhållanden som på olika sätt påverkar verksamhetens genomförande och utfall och som på olika sätt bidrar till revisorerna ansvarsprövning. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 5

6 Vid träffarna har ett antal olika frågor diskuterats. Bland dessa kan nämnas intern kontroll med tyngdpunkt mot nämndernas väsentlighets- och riskanalys, nämndens övergripande arbete med ledning/styrning och uppföljning/redovisning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dess former och uppföljning har också berörts i dessa sammanhang. Balansen mellan de av fullmäktige uppställda målen och ramarna har varit återkommande ämne mot bakgrund av Strategisk plan för Träffarna har dokumenterats i form av minnesanteckningar och de inhämtade kunskaperna finns med i revisorernas samlade ansvarsbedömning av styrelse, nämnder och beredningar. Revisorerna har haft separata överläggningar med styrelsen gällande delårsrapport och årsrapport samt särskilda överläggningar med bolagsledningarna avseende delårsrapport och årsrapport. Revisionen har månadsvis följt nämnderna genom att ta del av nämndhandlingar och protokoll. Representanter från revisionen har även närvarat vid ett flertal nämndsammanträden för att på så sätt få ytterligare inblick i nämndernas verksamhet, deras ledning, styrning, kontroll och uppföljning. Revisorerna har deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser under året. Nämndkommentarer - Kommunstyrelsen: - Revisorerna framförde kritik mot KS i revisionsberättelsen. Kritik framfördes även 2011 och Revisorerna uppmärksammade bildandet av det med Eskilstuna gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). - Barn- och utbildningsnämnden: Revisorerna framförde kritik mot BUN. Kritik framfördes även Nämnden har misslyckats med att hålla budget. Revisionen gör nu för andra gången detta påpekande. Skälet till underskott är oförmågan att räkna elever. Nämnden redovisar ett färre antal elever i sin budget än vad utfallet är i årsrapporten. Detta faktum påpekar revisionen nu för tredje året i rad. - De kommunala skolornas lokaler har inte anpassats efter det antal elever som valt det kommunala alternativet. Nämnden redovisar drygt 1000 tomma elevplatser till en årlig kostnad på ca 20 mkr. (Uppgiften lämnad av BUN s ordf.) Dessa 20 mkr ingår i elevpeng men kommer inte de kommunala eleverna till del då de används till att betala hyra för rum som inte behövs. Det är inte en god ekonomisk hushållning samtidigt som de elever som valt de kommunala skolorna får 20 mkr mindre undervisning än de elever som valt friskolor. - Thomasgymnasiets höga hyreskostnad innebär att andra huvudmän som tar emot Strängnäselever får sin faktiska hyra täkt. Revisionen har efterfrågat den merkostnad detta innebär. Denna kostnad ligger utanför nämnden så en detaljerad redovisning har ej gjorts. En uppskattning ger vid hand en merkostnad motsvarande 20 mkr årligen. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att fortsätta detta förhållande utan att arbeta fram alternativ. - Offentliga bidrag på lika villkor ger alla elever en likvärdighet i sin skolgång oavsett val av huvudman. Nämnden redovisar underskott för såväl grundskola som för gymnasiet. Då nämnden väljer att stryka dessa underskott blir konsekvensen att man tillfört eleverna på de Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 6

7 kommunala skolorna dessa medel som extra resurser. Motsvarande resurser ska då tilldelas eleverna som valt andra huvudmäns skolor. Om detta inte sker så följer man inte lagen. - Socialnämnden: Revisorerna framförde kritik mot SN. Kritik framfördes även Nämnden har misslyckats med att hålla budget. Revisionen gör nu för andra gången detta påpekande. Ett skäl till underskottet kan vara för låg ramtilldelning vilket revisorerna påpekade i samband med att fullmäktige tog budgetbesluten för Några särskilda problemområden är bostadsanpassning, insatser för äldre både äldreboende och hemtjänsten. När det gäller hemtjänsten har kommunen inte klarat att kostnadsanpassa sin verksamhet till den ersättningsnivå som gäller för kommunens privata utförare. - Nämnden har under 2013 tagit fram en strukturplan för äldreomsorgen (65+) fram till Revisorerna bedömer detta som positivt. - Nämnden för hållbart samhälle: Revisorerna uppmärksammade att arbetet med avloppskontroll av enskilda avlopp går långsamt. - Den information revisorerna tagit del av indikerar att arbetet med både tillgänglighets- och jämställhetsfrågorna gått i stå vad gäller genomförandearbetet. - Vi har noterat arbetet med både Blåplan och folkhälsoplan. - Plan- och byggnadsnämnden: - Revisorerna har observerat arbetet med översiktsplanen och, som vi bedömde det, nämndens föredömliga arbete med medborgardialogen i anslutning till planarbetet. - Vi bedömde fortsatt att delegationsordningen i vissa delar behöver stramas upp så att en enskild person inte ensam kan teckna kommunen när det exv. gäller arendeavtal o/e avtal med större ekonomiskt åtagande för kommunen. - Teknik- och fritidsnämnden: - Vi noterade att det under året skett en viss ökning av vägunderhållet. - Kulturnämnden: - Vi har noterat framgångarna gällande kommunens biblioteksverksamhet. - Vi har observerat utvecklingen och framgången med KULTUR Fullmäktigestyrelsen, Kommundelsberedningen, Områdesstyrelserna, Valnämnden, Överförmyndarnämnden - Revisorerna har granskat styrelsens, beredningens och nämndernas verksamhet genom att ta del av handlingar och protokoll. - Revisorerna konstaterar att det from den 1 jan blir gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun. Strängnäs den 9 april 2014 Bertil Stensgård Lars Olson Kjell Oretorp Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 7

8 Britt-Marie Björklund Håkan Bertilsson Göran Frisk Evert Wijkander Bruno Karlsson Ingmar Lycke Granskningar och skrivelser under mandatperioden Granskningar: Budgetprocess och styrmodell Lokalförsörjningen Kommunens hantering av registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänsten Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Intern styrning och kontroll av investeringsprojekt uppföljning Underhåll av gator och vägar - uppföljning Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengsystemet uppföljning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Delårsrapport 2013 Årsredovisning 2013 Skrivelser: KS: Investeringsprojektet skolor 100 mkr Granskningar Underhåll av gator och vägar uppföljning Bisysslor Investeringsprocessen Elevpengsystemet Medborgardialogen Kommundelsberedningen Områdesstyrelserna Effektiv läkemedelsanvändning Skolinvestering 100 mkr Delårsrapport Årsrapport Skrivelser KS: Politikerpensioner KS: Uppföljning Internkontrollplanen KS: Delegationsordningen KS: Uppsiktsplikt av de kommunala bolagen KS: Upphandling LOU SN: LOV Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 8

9 SN: Balansen mellan ekonomiska ramar och verksamhetsmål 2011 Granskningar: Lokalförsörjningsprocessen uppföljning Upphandling av konsultavtal Investeringsprocessen Elevpengsystemet Delårsrapport Årsrapport Skrivelser: KS: Uppsiktsplikt av de kommunala bolagen KS: Upphandling/utvärdering/kontraktsskrivning/uppföljning KS: Regelverket gällande kommunens hantering av avtalsfrågor KS: Kommunal kommersiell verksamhet TFN: Avtal med Anläggningsspecialisten TFN: Investeringsramen för IP Hammaren BUN: Tillsyn av fristående förskolor KS: IP Hammaren projektredovisning BUN: Tillsyn fria förskolor NHS: Miljöarbetet ute i verksamheterna Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 9

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisorerna i Falkenberg

Revisorerna i Falkenberg Revisorerna i Falkenberg Vilka är revisorerna? Gösta Svensson (ordförande) Jan Johansson (vice ordförande) Hans Bertilsson Ulf Johansson Carina Ejdestig Håkan Jeppsson Kjell Birgersson Nils-Erik Johansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer

Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer Revisionsredogörelse för Vadstena kommuns revisorer 1 INLEDNING Under verksamhetsåret 2011 har Vadstena kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer