Revisionen. Verksamhetsredogörelse Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen. Verksamhetsredogörelse 2013. Inledning"

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse 2013 Inledning Under verksamhetsåret 2013 har Strängnäs kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens, fullmäktigestyrelsens, kommundelsberedningens och övriga nämnders ansvarsområden samt de för Sörmland gemensamma nämnderna Tekniska hjälpmedel och Patientnämnden. Kommunrevisionen har inom ramen för den samordnade revisionen även tagit del av granskningarna gällande kommunens bolag SEVAB (Strängnäs Energi AB) och SFAB/SBAB (Strängnäs Fastighets AB/Strängnäs Bostads AB). Bolagen fick 2011 nya ägardirektiv. Dessa har särskilt följts uppmed utgångspunkt från den uppföljningsredovisning respektive bolag lämnat avseende Inom ramen för den lagstadgade samordnade revisionen har kommunrevisorerna tagit del av de granskningar som bolagens auktoriserade revisorer och lekmannarevisorn gjort av bolagen. Revisorerna har även vid två tillfällen fått föredragningar av resp. bolagsledning avseende delårsrapport och årsrapport. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som utförs inom nämnderna är tillräcklig samt hur styrelsen, nämnderna och beredningarna har hanterat frågor om ledning, styrning, uppföljning och kontroll, ändamålsenlighet och god ekonomisk hushållning. Revisionsledamöter för granskning av 2013 års verksamhet har varit: Bertil Stensgård, ordförande (Kd) Lars Olson, vice ordförande (S) Evert Wijkander (M) Göran Frisk (M) Kjell Oretorp (C) Bruno Karlsson (Fp) Britt-Marie Björklund (S) Håkan Bertilsson (Sp) Ingmar Lycke (Mp) För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG. Årlig granskning Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och beredningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de auktoriserade bolagsrevisorerna eller lekmannarevisorn som utsetts enligt 3 Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 1

2 kap. 17 och 18, även verksamheten i de företagen. (KL 9 kap. 9-9a ). Revisorernas granskningsarbete består av grundläggande/löpande granskning och fördjupade granskningar. Utöver detta har revisorerna under år 2013 arbetat med att stärka och fördjupa granskningsarbetet genom en omfattande väsentlighets- och riskanalys för Som delunderlag har revisorerna tagit del av styrelsens och nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser samt genomfört intervjuer med presidierna och kontorscheferna. Den slutliga analysen och sammanställningen utgör grundstommen till den prioriteringsordning beträffande bl.a. de fördjupade granskningarna som görs. Kommunrevisionens granskningar utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment ingår: 1. Förvaltningsrevision (grundläggande/löpande granskning och fördjupade granskningar) som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll och prestanda inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll. Nedan redogörs för de fördjupade granskningar som har genomförts under år Fördjupade granskningar Budgetprocessen I granskningen lyfter vi bl.a. fram följande: - Gemensamma dokument som gäller för hela koncernen (främst policys antagna av kommunfullmäktige) saknar ofta en reglering i besluten om huruvida de gäller för hela koncernen eller inte. Ägardirektiven innehåller inte någon allmän bestämmelse om att kommunens policys med automatik ska gälla även bolagen och därmed antas på bolagsstämman. - Ett av syftena med ägardirektiven är att synkronisera bolagens redovisningar med kommunens årsklocka. Samordningen bör ur ett koncernperspektiv ytterligare utvecklas. - Vi understryker särskilt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är ett kollektivt ansvar för hela kommunstyrelsen. - Vi bedömer att en sammanhållen statistikfunktion med ansvar för bl.a. kvalitetssäkring av prognoser minskar riskerna för felaktiga prognoser som exv. barnprognosen. Budgetar och prognoser överensstämmer inte. Ett faktum som revisionen kontinuerligt har påpekat under mandatperioden. - Avsaknaden av långsiktiga strategiska mål över flera mandatperioder minskar förutsättningarna för en stabil utveckling gällande balanskravet och god ekonomisk utveckling. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 2

3 - Det finns det en stark koppling mellan uppsiktsplikt och intern kontroll. Den interna kontrollen är ett av få formella instrument politiken har för att utöva kontroll på verksamheterna. Detta innebär att en stark intern kontroll också ger en ökad uppsikt över de olika verksamheterna. - Det finns i dag ingen koppling mellan kommunens interna kontroll och bolagens. Både kommunallagen och aktiebolagslagen ställer krav på intern kontroll. - Kommunstyrelsen bör utveckla omvärldsanalyserna för att säkerställa säkrare prognoserna. Detta gäller även risk- och väsentlighetsanalyserna. Lokalförsörjningen I granskningen lyfter vi bl.a. fram följande: Identifiera lokalbehov och hur lokalerna används och underhålls på kort och lång sikt. Brister i dessa problemområden kan medföra att lokaloptimeringstanken inte uppfylls. Den tillämpade projektmodellen innebär stringentare regler för lokalprocessen men det saknas i vissa delar tydliga anvisningar. Kommunikationen mellan parterna under utredningsskedet behöver tydliggöras. En viktig del i förbättringsarbetet är uppföljning av de olika projekten för att säkerställa om verksamheterna fick det man ville ha. Registerkontroll I granskningen konstaterade vi att kommunen behöver utveckla sin styrning och uppföljning av berörda verksamheters rutiner avseende registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola samt inom insatser åt barn med funktionshinder och institutionsplacerade barn och unga. Kommunstyrelsen har ett ansvar att uppdatera de centrala och övergripande anvisningar och riktlinjer så att det tydligt framgår vad som krävs avseende registerkontroll. Kommunstyrelsen uppsiktplikt - Beträffande gemensamma dokument som gäller för hela koncernen (främst policys antagna av kommunfullmäktige) saknas ofta en reglering i besluten om huruvida de gäller för hela koncernen eller inte. Ägardirektiven innehåller inte någon allmän bestämmelse om att kommunens policys med automatik ska gälla även bolagen och därmed antas på bolagsstämman. - Ett av syftena med ägardirektiven är att synkronisera bolagens redovisningar med kommunens årsklocka. Samordningen bör ur ett koncernperspektiv ytterligare utvecklas. - Vi understryker särskilt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt är ett kollektivt ansvar för hela kommunstyrelsen. - Periodiseringarna bör förbättras i ekonomirapporterna så de bli mer tillförlitliga. - Det finns det en stark koppling mellan uppsiktsplikt och intern kontroll. Den interna kontrollen är ett av få formella instrument politiken har för att utöva kontroll på verksamheterna. Detta innebär att en stark intern kontroll också ger en ökad uppsikt över de olika verksamheterna. - Det finns i dag ingen koppling mellan kommunens interna kontroll och bolagens. Både kommunallagen och aktiebolagslagen ställer krav på intern kontroll. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 3

4 Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut - Det sker inte en systematiserad uppföljning av riktade verksamhetsuppdrag till andra nämnder. - Uppföljningen av motioner och beredningstider har sedan årsskiftet blivit mer strukturerad. - Avsaknaden av tidsangivelser för uppdragens genomförande och återrapportering leder till en otydlighet som i sin tur försvårar ett ansvarsutkrävande vid ej genomförda/verkställda beslut. Intern styrning och kontroll av investeringsprojekt uppföljning - Den ursprungliga granskningen genomfördes hösten Av denna uppföljning framgick att en gemensam projektstyrningsmodell för investeringsoch exploateringsprojekt har arbetats fram under 2012/2013. Projektstyrningsmodellen tillämpas sedan våren Modellen bör resultera i att berörda nämnder får bättre möjligheter till styrning, ledning och uppföljning. Vi konstaterar att projektstyrningsmodellen inte antagits på politisk nivå, trots ett uttalat löfte våren 2013 från KSO att så skulle ske. Detta innebär att modellen i dagsläget inte är ett kommunövergripande styrinstrument vad avser projekthanteringen i kommunen. Fullmäktige fastställde modellen den 24 mars Underhåll av gator och vägar uppföljning - De ursprungliga granskningarna genomfördes hösten 2009 med uppföljning I uppföljningen konstaterades att standardhöjning inte har skett genom de premisser som nämnden förespråkade år 2009, dvs. att bygga bort helt utslitna vägar. Målet har istället uppnåtts genom att mindre utslitna vägar förbättrats - mindre kostsamt att reparera mindre slitna vägar än att bygga bort helt utslitna vägar. - Nämndens har som ambition att bygga bort samtliga klass 1 vägar/gator. - Rent subjektivt upplever revisorerna att vissa förbättringar skett under 2013 beträffande gatuunderhållet. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengsystemet- uppföljning - Den ursprungliga granskningen genomfördes hösten I uppföljningen konstaterades att det vikande elevunderlaget fortsatt under de kommande åren är en utmaning för Barn- och utbildningsnämnden. - Vi rekommenderade att ett fortsatt fokus måste ligga på verksamhetsanpassningar mot bakgrund av minskande elevunderlag. Prognosarbetet är grunden för att kunna möta kommande förändringar. - Nämnden kommer under 2014 se över samt kartlägga yteffektivitet och nyttjandegrad. I anslutning till kartläggningen krävs ett bättre och mer långsiktigt prognosunderlag. - Nämnden behöver i ett senare skede göra en uppföljning av genomförda förändringar och anpassningar för att analysera och bedöma om verksamheterna uppnår önskat resultat. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 4

5 Delårsrapport Vi bedömde att kommunen inte uppfyllde kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet endast delvis var förenligt med de finansiella målen och god ekonomisk hushållning. - Vi bedömde att det fanns en överhängande risk att fullmäktiges mål inte kommer att uppnås för helåret. Årsrapport Vi konstaterade att målen till viss del inte överensstämmer med de politiska prioriteringar som antagits i den strategiska planen och med de valda indikatorer som ska mäta måluppfyllelsen. - Vi konstaterade att endast ett övergripande mål är uppfyllt (Mål 1 Hållbar tillväxt) samt att bedömningen vilar på subjektiva mätmetoder. - Vi bedömde att resultatet inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då endast ett övergripande mål är måluppfyllt. - Vår samlade bedömning var att kommunen inte har en ekonomi i balans och att resultatet inte främjar en långsiktig god ekonomisk hushållning. - Vi bedömde att resultatet enligt årsredovisningen inte var förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. - Vi bedömde att kommunens förvaltningsberättelse behöver utvecklas ytterligare vad gäller upplysning om t.ex. bolagens förväntade utveckling och väsentliga personalförhållanden i bolagen. - Vi bedömde att kraven på kommunstyrelsen ökar i och med bildandet av det med Eskilstuna gemensamma driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). Det finns risker med ägarstrukturen som kommunen bör beakta särskilt i samband med uppsikten av bolaget. Skrivelser Inom ramen för förvaltningsrevisionen har kommunrevisionen ställt en skrivelse till kommunstyrelsen gällande skolprojektet. Sammanträden och grundläggande årlig granskning Revisorerna har under året haft fjorton sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid sammanträdena har överläggningar förts med presidierna för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. (Kommunfullmäktige 4 gånger, Kommunstyrelsen 4 gånger, Barn- och utbildningsnämnden 2 gånger, Socialnämnden 2 gånger, Teknik- och fritidsnämnden 1 gång, Plan- och byggnämnden 1 gång, Miljö- och räddningsnämnden 1 gång, Nämnden för hållbart samhälle 1 gång, Kulturnämnden 1 gång. Kommunrevisionen har även haft 2 möten med bolagsledningen för SEVAB resp. SFAB/SBAB i anslutning till del- och årsrapporterna för bolagen. Avsikten med träffarna har varit att ge revisionen möjlighet att fördjupa sin insikt i kommunens verksamhet, samt att föra en dialog rörande förhållanden som på olika sätt påverkar verksamhetens genomförande och utfall och som på olika sätt bidrar till revisorerna ansvarsprövning. Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 5

6 Vid träffarna har ett antal olika frågor diskuterats. Bland dessa kan nämnas intern kontroll med tyngdpunkt mot nämndernas väsentlighets- och riskanalys, nämndens övergripande arbete med ledning/styrning och uppföljning/redovisning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dess former och uppföljning har också berörts i dessa sammanhang. Balansen mellan de av fullmäktige uppställda målen och ramarna har varit återkommande ämne mot bakgrund av Strategisk plan för Träffarna har dokumenterats i form av minnesanteckningar och de inhämtade kunskaperna finns med i revisorernas samlade ansvarsbedömning av styrelse, nämnder och beredningar. Revisorerna har haft separata överläggningar med styrelsen gällande delårsrapport och årsrapport samt särskilda överläggningar med bolagsledningarna avseende delårsrapport och årsrapport. Revisionen har månadsvis följt nämnderna genom att ta del av nämndhandlingar och protokoll. Representanter från revisionen har även närvarat vid ett flertal nämndsammanträden för att på så sätt få ytterligare inblick i nämndernas verksamhet, deras ledning, styrning, kontroll och uppföljning. Revisorerna har deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser under året. Nämndkommentarer - Kommunstyrelsen: - Revisorerna framförde kritik mot KS i revisionsberättelsen. Kritik framfördes även 2011 och Revisorerna uppmärksammade bildandet av det med Eskilstuna gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM). - Barn- och utbildningsnämnden: Revisorerna framförde kritik mot BUN. Kritik framfördes även Nämnden har misslyckats med att hålla budget. Revisionen gör nu för andra gången detta påpekande. Skälet till underskott är oförmågan att räkna elever. Nämnden redovisar ett färre antal elever i sin budget än vad utfallet är i årsrapporten. Detta faktum påpekar revisionen nu för tredje året i rad. - De kommunala skolornas lokaler har inte anpassats efter det antal elever som valt det kommunala alternativet. Nämnden redovisar drygt 1000 tomma elevplatser till en årlig kostnad på ca 20 mkr. (Uppgiften lämnad av BUN s ordf.) Dessa 20 mkr ingår i elevpeng men kommer inte de kommunala eleverna till del då de används till att betala hyra för rum som inte behövs. Det är inte en god ekonomisk hushållning samtidigt som de elever som valt de kommunala skolorna får 20 mkr mindre undervisning än de elever som valt friskolor. - Thomasgymnasiets höga hyreskostnad innebär att andra huvudmän som tar emot Strängnäselever får sin faktiska hyra täkt. Revisionen har efterfrågat den merkostnad detta innebär. Denna kostnad ligger utanför nämnden så en detaljerad redovisning har ej gjorts. En uppskattning ger vid hand en merkostnad motsvarande 20 mkr årligen. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att fortsätta detta förhållande utan att arbeta fram alternativ. - Offentliga bidrag på lika villkor ger alla elever en likvärdighet i sin skolgång oavsett val av huvudman. Nämnden redovisar underskott för såväl grundskola som för gymnasiet. Då nämnden väljer att stryka dessa underskott blir konsekvensen att man tillfört eleverna på de Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 6

7 kommunala skolorna dessa medel som extra resurser. Motsvarande resurser ska då tilldelas eleverna som valt andra huvudmäns skolor. Om detta inte sker så följer man inte lagen. - Socialnämnden: Revisorerna framförde kritik mot SN. Kritik framfördes även Nämnden har misslyckats med att hålla budget. Revisionen gör nu för andra gången detta påpekande. Ett skäl till underskottet kan vara för låg ramtilldelning vilket revisorerna påpekade i samband med att fullmäktige tog budgetbesluten för Några särskilda problemområden är bostadsanpassning, insatser för äldre både äldreboende och hemtjänsten. När det gäller hemtjänsten har kommunen inte klarat att kostnadsanpassa sin verksamhet till den ersättningsnivå som gäller för kommunens privata utförare. - Nämnden har under 2013 tagit fram en strukturplan för äldreomsorgen (65+) fram till Revisorerna bedömer detta som positivt. - Nämnden för hållbart samhälle: Revisorerna uppmärksammade att arbetet med avloppskontroll av enskilda avlopp går långsamt. - Den information revisorerna tagit del av indikerar att arbetet med både tillgänglighets- och jämställhetsfrågorna gått i stå vad gäller genomförandearbetet. - Vi har noterat arbetet med både Blåplan och folkhälsoplan. - Plan- och byggnadsnämnden: - Revisorerna har observerat arbetet med översiktsplanen och, som vi bedömde det, nämndens föredömliga arbete med medborgardialogen i anslutning till planarbetet. - Vi bedömde fortsatt att delegationsordningen i vissa delar behöver stramas upp så att en enskild person inte ensam kan teckna kommunen när det exv. gäller arendeavtal o/e avtal med större ekonomiskt åtagande för kommunen. - Teknik- och fritidsnämnden: - Vi noterade att det under året skett en viss ökning av vägunderhållet. - Kulturnämnden: - Vi har noterat framgångarna gällande kommunens biblioteksverksamhet. - Vi har observerat utvecklingen och framgången med KULTUR Fullmäktigestyrelsen, Kommundelsberedningen, Områdesstyrelserna, Valnämnden, Överförmyndarnämnden - Revisorerna har granskat styrelsens, beredningens och nämndernas verksamhet genom att ta del av handlingar och protokoll. - Revisorerna konstaterar att det from den 1 jan blir gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun. Strängnäs den 9 april 2014 Bertil Stensgård Lars Olson Kjell Oretorp Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 7

8 Britt-Marie Björklund Håkan Bertilsson Göran Frisk Evert Wijkander Bruno Karlsson Ingmar Lycke Granskningar och skrivelser under mandatperioden Granskningar: Budgetprocess och styrmodell Lokalförsörjningen Kommunens hantering av registerkontroll inom barn och utbildning samt socialtjänsten Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Intern styrning och kontroll av investeringsprojekt uppföljning Underhåll av gator och vägar - uppföljning Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengsystemet uppföljning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Delårsrapport 2013 Årsredovisning 2013 Skrivelser: KS: Investeringsprojektet skolor 100 mkr Granskningar Underhåll av gator och vägar uppföljning Bisysslor Investeringsprocessen Elevpengsystemet Medborgardialogen Kommundelsberedningen Områdesstyrelserna Effektiv läkemedelsanvändning Skolinvestering 100 mkr Delårsrapport Årsrapport Skrivelser KS: Politikerpensioner KS: Uppföljning Internkontrollplanen KS: Delegationsordningen KS: Uppsiktsplikt av de kommunala bolagen KS: Upphandling LOU SN: LOV Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 8

9 SN: Balansen mellan ekonomiska ramar och verksamhetsmål 2011 Granskningar: Lokalförsörjningsprocessen uppföljning Upphandling av konsultavtal Investeringsprocessen Elevpengsystemet Delårsrapport Årsrapport Skrivelser: KS: Uppsiktsplikt av de kommunala bolagen KS: Upphandling/utvärdering/kontraktsskrivning/uppföljning KS: Regelverket gällande kommunens hantering av avtalsfrågor KS: Kommunal kommersiell verksamhet TFN: Avtal med Anläggningsspecialisten TFN: Investeringsramen för IP Hammaren BUN: Tillsyn av fristående förskolor KS: IP Hammaren projektredovisning BUN: Tillsyn fria förskolor NHS: Miljöarbetet ute i verksamheterna Verksamhetsredogörelse 2013 Sida 9

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål

REVISIONSPLAN 2013. Inledning. Uppdrag och mål REVISIONSPLAN 2013 Inledning Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige

Läs mer

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9

Nora kommun. Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017. KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 ABCD Nora kommun Revisionsplan 2015, med plan för 2016 0ch 2017 KPMG AB Offentlig sektor 2015-05-27 Antal sidor: 9 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer