resultat och Nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "resultat och Nyckeltal"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal 13% 9% Avkastning på eget kapital 20% 19% Avkastning på sysselsatt kapital 16% 16% Soliditet 34% 41% JEK per aktie 11:99 9:34 Vinst per aktie 2:13 1:64 Utbetald aktieutdelning per aktie 0:50 0:45 P/E 10,6 15,2 Medelantal anställda Föreslagen utdelning 2008 uppgår till 0,60 kr per aktie 2

3 Innehåll Aktieägarinformation 2007 i korthet 4 VD har ordet 5 Vitec - ett programvarubolag 6 Affärsområde Fastighet 8 Affärsområde Energi 9 Affärsområde Media 10 Affärsområde Mäklarsystem 11 Styrelse och revisorer 12 Aktien 13 Mer om Vitec 14 Fem år i sammandrag 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 Nyckeltalsdefinitioner 34 Rapportdatum Delårsrapport första kvartalet: Årsstämma: Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0:60 kr per aktie. årsstämman 7/5 i umeå Anmäl dig senast 2 maj genom att maila Läs mer till höger. Kontaktperson årsredovisning Lars Stenlund, VD Beställningsinformation Rapporter och ekonomisk information publiceras på Vitecs hemsida Beställning kan också ske genom att maila Vitec kallar till årsstämma Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl i Rex Festvåningar, Rådhustorget UMEÅ. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 29 april 2008 (avstämningsdag 30 april 2008) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 2 maj 2008 kl på tel , fax eller e-post I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 29 april 2008 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 23 april 2008 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. VITECS ÅRSREDOVISNING

4 2007 i korthet Fortsatta framgångar i Norge Vitec Energy har under 2007 träffat abonnemangsavtal avseende leverans av energiprognoser till två elbolag i Norge, Haugaland Kraft och Ishavskraft. Första prognoskunden i Danmark Det danska elhandelsbolaget Scanenergi A/S har tecknat abonnemangsavtal med Vitec Energy gällande dagliga leveranser av elprognoser från Vitec Energys prognossystem Aiolos. Bolaget blir härmed Vitecs första prognoskund i Danmark. Förvärv av Svensk Fastighets- Data AB Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB (SFD). Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom affärssystem för fastighetsmäklare. OKQ8 väljer Energi- och Miljöuppföljning från Vitec Vitec Fastighetssystem har träffat avtal med OK-Q8 AB om leverans av programvara för uppföljning av energi och miljö för företagets samtliga anläggningar i Sverige. Leveransen sker i samarbete med Collectric AB som ansvarar för automatisk avläsning av mätare. Nya produkter med miljöprofil Under 2007 har Vitec Energy slutfört utvecklingen av en programvara för vindkraftprognoser och Vitec Fastighet en programvara för miljöuppföljning. I bägge fallen har avtal om leverans till slutkund tecknats. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Systembolaget minskar växthusgaserna med miljömodul från Vitec Vitec har tillsammans med en större internationell kund utvecklat en miljöprogramvara som kan minska växthusgaserna som exempelvis bildas vid uppvärmning av fastigheter. Systembolaget blev först i Sverige med att nyttja modulen med en helt ny automatisk datahämtning via internet, som erbjuds av Telge Kraft. 4

5 Vd har ordet Lars Stenlund VD, Vitec Ett bra år 2007 blev ett bra år för Vitec. Vinsten per aktie ökade 30 procent och repetitiva intäkter ökade 10,5 procentenheter och utgjorde därmed 41,5 procent av de totala intäkterna. Vitecs finansiella mål är att resultatmarginalen skall överstiga 12 procent och för 2007 överträffades detta då rörelsemarginalen landade på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes ännu mer och före förändringar av rörelsekapital uppgick detta 2007 till 15,1 Mkr (11,0). Marginalerna förbättrades kraftigt inom Affärsområde Fastighet beroende bland annat på utvunna synergier och att olönsamma verksamheter eliminerats. Under året har Vitec Fastighetssystem också sonderat expansionsmöjligheter i Nederländerna ser spännande ut med några potentiella partners som kan skapa affärer kring Vitecs programvaror för miljö- och energiredovisning. Inom Affärsområde Energi har de internationella affärerna fortsatt att öka. Vitec har också börjat bearbeta marknader utanför Norden och det arbetet kommer att fortsätta under Vindkraft för elproduktion kommer starkt och Vitec har under året utvecklat ett system för korttidsprognoser för vindkraftsproduktion. De första installationerna är redan i drift. Affärsområde Media gjorde ett rekordår Omsättningen ökade med drygt 13 procent och rörelseresultatet ökade ännu mer. Flera åtgärder under året har bidragit till det goda resultatet. Organisationen har stärkts på flera positioner och samarbetet med Vitec Fastighetssystem har gett nya affärsmöjligheter. Omsättning och resultat per kvartal MKR Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Ny nisch genom förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Vitec förvärvade samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB de sista dagarna i december Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare. Förvärvet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på en marknad där internetbaserade tjänster är i snabb tillväxt. SFD har under en följd av år redovisat ordentlig organisk tillväxt och god lönsamhet. Tillväxten under 2008 kommer att överstiga 40 procent Det kommande året kommer att präglas av starkt tillväxt. Vitecs genomsnittliga årliga tillväxtmål är 25 %. De senaste 10 åren har Vitec nått det målet och för 2008 kommer omsättningen att öka med över 40 procent bara genom förvärvet av SFD. Vitec fortsätter att utvecklas enligt den fastlagda strategin att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt. VITECS ÅRSREDOVISNING

6 V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Tillväx Tillväxt och lönsamhet är centrala värden f är dock hela tiden kopplad till kravet att vär tillväxtprocessen. Lönsamhetsmålet är satt 6

7 Vitec - ett programvarubolag som växer Vitec startade som en avknoppning från Umeå Universitet. Bolagets första produkt, som var en programvara för driftuppföljning hos fastighetsföretag, utvecklas fortfarande och säljs idag även internationellt. Sedan starten har verksamheten fördjupats och breddats och numera finns användare av Vitecs programvaror hos fastighetsföretag, energibolag, tidningsföretag och fastighetsmäklare. Huvudmålet har hela tiden varit att erbjuda egenutvecklade programvaror som skapar mervärde och lönsamhet hos kunderna, oavsett om det gäller ett fastighetsbolag i Sverige, eller på ett energibolag i Nederländerna. Vitec har lyckats bra med sina mål och idag är Vitecs programvaror marknadsledande inom samtliga affärsområden. Vitecs affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder i valda nischer ett modernt, innovativt och lönsamt verksamhetsstöd. t och lönsamhet ör Vitecs framtid. Tillväxten som delvis är förvärvsdriven det på aktien skall öka, vilket utgör en stark ledstjärna i till 12%. Vitecs affärsmodell innebär att långa relationer knyts med kunderna genom uppgraderingsavtal och ett anpassat serviceutbud. Årsintäkterna består idag till över 40 procent av årliga avtalsintäkter. Nyförsäljning av licenser utgör 10 procent och resten utgörs av service och tjänster kring produkterna. Vitecs vision är att Vitecs produkter skall vara förstahandsvalet för en professionell användare inom Vitecs affärsområden. VITECS ÅRSREDOVISNING

8 Affärsområde Fastighet Vitec Fastighetssystem AB har sina medarbetare på samtliga av Vitecs kontor, och består idag av 60 medarbetare. Affärsområde Fastighet står idag för 48 procent av Vitecs totala omsättning. Tommy Hallberg VD Vitec Fastighetssystem AB Affärsområdeschef Combinator Service AB Försäljningshef KSA AB VD Cybernetics Solutions Nordic AB VD Neonode AB VD Vitec Fastighetssystem AB Affärsområde Fastighet drivs av dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB. Här utvecklas programvaror för att tillgodose fastighetsföretagens alla behov. Inom affärsområdet ryms tre produktområden; Fastighetsförvaltning, Underhåll & felanmälan samt Kundkommunikation. I produktområde Fastighetsförvaltning finner man ett komplett informationssystem för effektiv förvaltning - från hyresavisering till mobil besiktning. Underhåll & felanmälan består av system för underhåll, teknisk förvaltning samt drift. Kundkommunikation innefattas av våra internetsystem för uthyrning samt kommunikation med kunder och medarbetare. Den primära marknaden för affärsområdet är fastighetsbranschen i Sverige. Idag är Vitec en marknadsledande leverantör av affärssystem till svenska fastighetsbolag - både omsättningsmässigt och räknat i antal kunder, och omsätter ca 57 miljoner kronor. Affärsområdet har idag ca 700 kunder fördelat på såväl privata fastighetsbolag som kommuner och kommunägda bostadsföretag. Vitecs system samverkar väl Einar Mattson Byggnads AB använder Vitec Nova för hyresadministration och underhåll för de ca 9000 bostäder och 1000 lokaler som vi förvaltar. Vitecs marknadssystem hjälper oss att söka nya hyresgäster och hjälper samtidigt befintliga hyresgäster att hitta nya boendealternativ inom vårt fastighetsbestånd. Systemen samverkar väl och uppfyller våra behov på ett bra sätt. Vi använder också energiuppföljning E4 vilket ger oss en god kontroll på mediaförbrukningarna och ett bra underlag till energideklarationerna Bengt Olsson, Förvaltningschef Einar Matsson Byggnads AB V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Vitecs marknadsandel Vitec har idag 40% av marknaden för fastighetssystem i Sverige. 8

9 Affärsområde Energi Vitec Energy AB har sina 9 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Umeå. Affärsområdet står idag för ca 10% av Vitecs totala omsättning. Jerker Vallbo VD Vitec Energy AB Data- och elektronikingenjör, Umeå universitet Forskningsingenjör. Inst. för Fysik vid Umeå universitet Programvaruutvecklare, Vitec i Umeå Teknisk chef, Vitec, Umeå VD Vitec Energy AB, Vitec Energy utvecklar programvaror för energibranschen och omsätter årligen ca 12 miljoner kronor. Produktportföljen innefattar två huvudområden, lastprognoser och teknisk förvaltning. Lastprognossystemet hjälper företag att prognosera sin el- och värmelast och är idag marknadsledande i Norden med majoriteten av de största energibolagen som kunder. Inom teknisk förvaltning hjälper Vitec Energy energibolag med beräkning och dokumentation av eldistributionsnät mm. Kunderna är energibolag, allt från fjärrvärmeproducenter och konsultbolag till elhandlare och elnätsägare. Idag har affärsområdet ca 80 kunder främst i Sverige men även i Norge, Finland och Island. Inom affärsområdet sker all produktutveckling i nära samarbete, med och tät återkoppling till, slutanvändarna. Detta i syfte att de nya funktioner som tas fram ska ligga i linje med marknadens behov och krav. Vitec är lyhörda Vi är sedan många år kund till Vitec och vi har en relation som verkligen upplevs som ett ömsesidigt samarbete. Vitec är lyhörda och lyssnar på oss för att få en ännu bättre produkt. Som ett konkret exempel kan nämnas att vi satsar hårt på att tydliggöra vår profil som en miljövänlig leverantör. I samband med den satsningen fick vi hjälp av Vitec med de tekniska förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra den satsningen på ett lönsamt och effektivt sätt. Det handlade om att lösa problematiken med att prognostisera vindkraft. Efter att ha framfört våra önskemål kring stödsystem för just vindkraft har vi nu fått Aiolos WindPower levererat. Med det systemet sparar vi mycket pengar och kan därigenom satsa ännu hårdare på miljövänliga projekt samtidigt som Vitec har fått en mycket nöjd kund. Sven-Erik Hed, Dalakraft. Vitecs Marknadsandel Vitec Energys marknadsandel är 80% i Norden inom delsegment energiprognoser. VITECS ÅRSREDOVISNING

10 Affärsområde Media Vitec Veriba AB har 14 medarbetare på kontoret i Linköping. Affärsområdet står idag för ca 12% av Vitecs totala omsättning. Affärsområde Media har etablerat sig som en marknadsledande leverantör till tidningsbranschen och erbjuder där sitt egenutvecklade affärssystem Balans. Verksamheten inom affärsområdet drivs i dotterbolaget Vitec Veriba AB. Balans är ett affärssystem som stödjer och underlättar de administrativa processerna hos företag främst i tidningsbranschen men även bland tillverkande företag. Runt huvudprodukten finns dessutom ett heltäckande utbud av tjänster och hårdvaror samt välutvecklade integrationer med branschsystem. Den primära marknaden för affärsområde Media är Sverige och idag har Balans en marknadsledande position bland tidningsföretag på den svenska marknaden. Vitec Veribas marknadsandel är ca 40% av landets landortsortspress och bolaget omsätter på årsbasis ca 14 MSEK. Johnny Kölfors VD Vitec Veriba AB VD/delägare Vertex Data System AB VD IBS Vertex Vitecs koncernledning 2008 Tf VD Vitec Veriba AB Balans blev ett lyft Kalmar Läns Trafiks byte till Balans ekonomisystem för ca 1 år sen har blivit ett riktigt lyft. Om alla våra system skulle funka så bra som Balans, vore det inga problem. Programmet är användarvänligt och smidigt att jobba i. Det är lätt att söka efter uppgifter och kopplingen till övriga system fungerar bra. Vi har precis gjort vårt första bokslut och det gick väldigt smidigt. Vitecs styrka är att deras lyhördhet och korta beslutsvägar från idé till handling. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med Vitec. Bengt-Åke Melkersson, controller på Kalmar Läns Trafik AB Vitecs marknadsandel 60% i Sverige inom landsortspressen använder Balans. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G

11 Affärsområde Mäklarsystem Svensk FastighetsDatas 39 medarbetare finns på kontoret i Västra Frölunda. Affärsområdet står idag för ca 30% av Vitecs totala omsättning. Kristoffer Stenum VD SFD AB Elektronik- och datakonstruktör på en konsultbyrå VD och delägare i ett datakonsultföretag VD och delägare i Svensk FastighetsData AB Vitecs nya affärsområde Mäklarsystem består av dotterbolaget Svensk FastighetsData AB som idag är Sveriges främsta företag inom datasystem för fastighetsmäklare. Svensk FastighetsData har ett nära samarbete med branschen och har under åren byggt upp en hög kompetens och ett gediget kontaktnät av framstående jurister och skattespecialister. Fastighetsmäklare idag behöver kraftfulla, snabba verktyg till sin dagliga verksamhet, oavsett om det gäller presentation av lediga objekt på webben eller för att skapa kalkyler och blanketter. Här erbjuder Svensk FastighetsData skräddarsydda lösningar för att lösa alla eventuella behov som kan komma fram. Marknadsandelen i Sverige är 60% och bolaget omsätter ca 42 MSEK. Vitecs marknadsandel 60% av fastighetsmäklarna i Sverige använder SFD:s system. SFD Mäklarsystem underlättar vårt vardagliga arbete SFD Mäklarsystem är för oss ett mycket bra hjälpmedel i vårt vardagliga arbete. Det är ett lätthanterligt och överskådligt verktyg för både affärshantering och CRM. Vi försöker vara rejäla och trevliga i våra kundkontakter därför uppskattar vi en samarbetspartner som beter sig på samma sätt. Vi är väldigt nöjda med SFD Mäklarsystem och samarbetet med Svensk FastighetsData. Ylva Edman, Projektledare på Fastighetsbyrån. VITECS ÅRSREDOVISNING

12 Styrelse och revisorer Under 2007 hade styrelsen nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer också löpande upp verksamheten. Bilden till höger Från vänster Lars Stenlund, Carl-Erik Nyquist, Nils-Eric Öquist, Kaj Sandart och Olov Sandberg Revisorer Birgitta Gustafsson, (född 1956) Auktoriserad revisor, KPMG, Skellefteå (ordinarie) Roland Hansson, (född 1955) Auktoriserad revisor, KPMG, Umeå (suppleant) Nils-Eric Öquist, Umeå (född 1946) Styrelsens ordförande sedan Pol.mag. VD i Bäckbacka Holding AB. Tidigare konsult med inrikting mot finansiering och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Bäckbacka Holding AB, Bäckbacka AB, Bäckbacka Fastigheter AB, Axlagården Umeå Hospice AB, Mellannorrlands Hospice AB, Mellannorrlands Hospice Utbildning AB och Öquist Management AB. Ledamot i Recycled Rubber AB, Axlagården Vårduteckling AB och Stiftelsen Hospicevård. Innehar (med familj), direkt och via bolag, aktier. Lars Stenlund, Umeå (född 1958) VD. Styrelseledamot sedan Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. VD sedan Grundare av bolaget tillsammans med Olov Sandberg. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Apptoo AB och Ackra Invest AB. Innehar A-aktier och B-aktier. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Olov Sandberg, Sollentuna (född 1952) VD i Vitec Fastighetssystem AB till , därefter vice VD i moderbolaget. Styrelseledamot sedan Filosofie doktor i fysik (1980). Docent i tillämpad fysik (1990). Grundare av bolaget tillsammans med Lars Stenlund. Innehar (med familj) A-aktier och B-aktier samt konvertibler för kr. Carl-Erik Nyquist, Täby (född 1936) Styrelseledamot sedan Vattenfalls generaldirektör , verkställande direktör och koncernchef i Vattenfall AB Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Wireless MainGate AB. Innehar B-aktier samt konvertibler för kr. Kaj Sandart, Saltsjöbaden (född 1953) Styrelseledamot sedan Civ. ing. (1977). Senior partner i Hallvarsson & Halvarsson AB. Informationschef i AB Ångpanneföreningen Innehar B-aktier. 12

13 Aktien Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget. Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 15,9 Mkr. Det innebar att i genomsnitt omsattes aktier till ett värde av kr per börsdag och att 24 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2007 var 22,50 kr medan slutkursen 2006 var 25,00 kr. För aktien betalades som högst 30,50 kr den 23 maj och som lägst 21,00 kr den 28 december. Totala börsvärdet var 81,4 Mkr. Vitec/omx Kursens förändring i procent under året. Vitec = röd, OMX = grå % jan feb mar apr maj jun jul okt dec Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal ägare Procent av antal ägare Antal aktier Andel kapital ,0% ,0% ,3% ,1% ,8% ,2% ,6% ,4% ,9% ,9% ,5% ,5% ,0% ,9% Totalt ,0% ,0% Ägarstruktur Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital % Röster % Lars Stenlund ,9 37,4 Olov Sandberg ,9 37,1 Jerker Vallbo ,9 6,0 Nils-Eric Öquist ,9 1,7 LF Småbolagsfonden ,9 1,4 Rambas AB ,9 0,8 Banco Fonder ,8 0,8 Övriga anställda i koncernen ,9 2,5 Övriga aktieägare ,0 12,3 Totalt ,0% 100,0% Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet aktier till st varav är A-aktier och resterande B-aktier. Utöver dessa är aktier under registrering hos Bolagsverket. Ägarstruktur och styrelsens aktieinnehav avser innehav i januari 2008 såvitt känt av Vitec. Aktiestruktur och aktiekapital År Transaktion Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier 1985 Bolagsbildning Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission/split Nyemission Split Omvandling av A-aktier Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Sammanläggning Nyemission Nyemission Nyemission Totalt VITECS ÅRSREDOVISNING

14 Mer om Vitec Målsättningar Vitecs övergripande målsättning är att skapa en uthållig, lönsam tillväxt och en marknadsledande position i respektive affärsnisch. Vitec ska arbeta för att skapa djupa kund-relationer i ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans med teknologi, innovationer och högt branschkunnande skall Vitec förse kunderna med väldesignade och effektiva programvarustöd. Målet för rörelsemarginalen är 12 procent. Vitecs affärsmål för 2009 är dessutom att: > Uppnå en internationell närvaro via partnerskap eller dotterbolag > Utöka verksamheten med en eller flera programvarunischer > Omsättning 200 MSEK V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Marknadsföring Vitec marknadsför och säljer sina programvaror med egna resurser i samtliga affärsområden. En erfaren säljkår, utspridd över hela landet håller regelbunden kontakt med både gamla och nya kunder. Genom regelbundna, lokala kundseminarier visar vi upp nyheter i kundens befintliga program, och introducerar nya programvaror som innebär ytterligare mervärde för kunderna. Nya kunder nås främst genom besök, mässor, annonser i facktidningar och maileller brevutskick. Vitecs kundbrev Vitecnytt ges ut enligt en förutbestämd utgivningsplan. Strategi Vitecs strategi för affärsutveckling kan sammanfattas på följande sätt: > Förvärvsdriven tillväxt med organisk expansionskraft > Tydlig nischorientering Avgränsade nischer med potential Möjligt att nå dominans Utnyttja synergier mellan nischerna > Affärsmodeller som ger repeterbara intäkter Som starkt nischat programvarubolag inom relativt smala segment är Vitecs möjligheter stora att ha eller nå dominans. Oavsett finansiell kapacitet blir instegshindren för nya aktörer väsentliga, då etableringskostnaderna blir stora i förhållande till nischens potential. Stora multinationella finansiellt starka bolag väljer därför normalt marknader med större potential än de nischer som Vitec inriktar sig mot. Den förvärvstrategi som Vitec tillämpat under tio år innebär att Vitec kan driva strukturomvandlingen inom nischer som uppfyller potentialkravet. Detta har också gett stor erfarenhet av att driva nischade programvarubolag och viktiga kunskaper om hur affärsmodeller utvecklas med bolagens tillväxt och storlek. Kommunikation Vitec kommunicerar med ca kundföretag via nyhetsbrev, mail, telefon och inte minst genom vår supportavdelning. Konsulter och säljare håller regelbunden kontakt med kunderna genom besök och telefonsamtal. Kommunikationen med Vitecs aktieägare sker via Vitecs och Aktietorgets hemsida, mailutskick och de tryckta rapporter som postas till samtliga aktieägare.

15 Femårsöversikt - Organisk tillväxt på 13 procent, överträffar målet på 10 procent Ett rekordresultat, första gången över 10 Mkr. Marginalen överträffar målet på 12 procent. Kassaflödet har ökat snabbare än vinsten. Det stärker kassan och ökar den finansiella styrkan Nettoomsättning (tkr) varav affärsområde Fastighet (tkr) varav affärsområde Energi (tkr) varav affärsområde Media (tkr) Tillväxt (%) 0% 28% 36% 28% 6% Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat efter skatt (tkr) Vinsttillväxt (%) 30% -6% 53% 4% 60% Vinstmarginal (%) 9% 7% 9% 8% 10% Rörelsemarginal (%) 13% 9% 13% 12% 13% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 34% 41% 44% 56% 50% Soliditet efter full konvertering (%) 42% 46% 46% 58% 53% Skuldsättningsgrad (ggr) 1,74 1,36 1,04 0,91 0,90 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 16% 16% 23% 21% 14% Avkastning på eget kapital (%) 20% 19% 24% 20% 21% Omsättning per anställd (tkr) Förädlingsvärde per anställd (tkr) Personalkostnad per anställd (tkr) Medelantal anställda (pers) JEK per aktie (kr) 11,99 9,34 8,08 6,65 5,77 Vinst per aktie (kr) 2,13 1,64 1,75 1,16 1,13 Resultat per aktie efter full konvertering (kr) 1,95 1,58 1,70 1,13 1,09 Utbetald aktieutdelning per aktie* (kr) 0,50 0,45 0,35 0,30 0,25 Kassaflöde per aktie (kr) 4,28 3,09 2,83 2,26 2,08 Likvida medel per aktie (kr) 3,89 0,01 1,96 2,69 2,22 P/E 10,6 15,2 11,4 11,2 6,4 P/JEK 1,88 2,68 2,48 2,14 1,28 P/S 0,97 1,06 1,09 0,94 0,66 Beräkningsgrunder: Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) Kassaflöde vid beräkning av kassaflöde per aktie (tkr) Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) Antal aktier efter full konvertering (st) Börskurs vid respektive räkenskaps års slut (kr) 22,50 25,00 20,00 13,00 7,20 Definitioner, se Not 20 Nyckeltalsdefinitioner * Föreslagen utdelning 2008 uppgår till 0,60 kr per aktie Vinst per aktie (kr) Jek per aktie (kr) Kassaflöde per aktie (kr) VITECS ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Verksamheten Vitec är ett programvarubolag som under 2007 bedrivit sin verksamhet inom tre affärsområden (AO) - Fastighet, Energi och Media. AO Fastighet är genom dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB inriktat mot fastighetsförvaltande bolag där Vitec erbjuder ett komplett förvaltningsstöd. Primärmarknad är Sverige. AO Energi drivs i det helägda dotterbolaget Vitec Energy AB. Kundsegmentet är energibolag där Vitecs produkterbjudande består av prognossystem för el- och fjärrvärme samt dokumentationssystem för el- och fjärrvärmenät. Primärmarknad är Norden. AO Media drivs i det helägda dotterbolaget Vitec Veriba AB. Veriba utvecklar och säljer affärssystemet Balans och har sin huvudsakliga kundgrupp inom tidningsvärlden. Under 2007 började Vitec Veriba marknadsföra affärssystemet mot svenska fastighetsbolag vilket redan resulterat i två affärer. Primärmarknad är Sverige. Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB som fr o m 2008 utgör koncernens fjärde affärsområde affärssystem för fastighetsmäklare. Bolaget startade sin verksamhet 1989 och har i dagsläget ca kunder, 40 anställda och omsätter 44 miljoner. Nettomsättningen i koncernen har minskat något medan resultatet efter skatt har ökat till 7,6 Mkr (5,9 Mkr). Samtliga verksamhetsgrenar går med vinst. Vitec Veriba har vuxit organiskt med 12,8%, Vitec Energys nettoomsättning har legat still och Vitec Fastighet nettoomsättning har minskat med 3,7%. Rörelsemarginalen för koncernen har ökat till 13 % (9 %). Målsättningar Vitecs målsättning är att vara ett lönsamt tillväxtbolag, med en aktie som uppvisar god värdetillväxt. Rörelsemarginalen skall uppgå till minst 12% och i medeltal ska Vitec växa med 25% per år. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Svensk FastighetsData AB Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB (SFD). Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare. Fortsatta framgångar i Norge Vitec Energy har under 2007 träffat abonnemangsavtal avseende leverans av energiprognoser till två elbolag i Norge, Haugaland Kraft och Ishavskraft. Första prognoskunden i Danmark Det danska elhandelsbolaget Scanenergi A/S har tecknat abonnemangsavtal med Vitec Energy gällande dagliga leveranser av elprognoser från Vitec prognossystem Aiolos. Bolaget blir härmed Vitec Energys första prognoskund i Danmark. Nya produkter med miljöprofil Under 2007 har Vitec Energy slutfört utvecklingen av en programvara för vindkraftprognoser och Vitec Fastighet en programvara för miljöuppföljning. I bägge fallen har avtal om leverans till slutkund tecknats. Bolagsstyrning Lagstiftning och bolagsordning Vitec i Umeå AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning. Årsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det samt via Vitecs hemsida. Styrelsen och dess arbete Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av de större aktieägarna gemensamt. Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Vitecs styrelse består av fem av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består dels av Vitecs huvudägare Olov Sandberg och Lars Stenlund - dels av från dessa ägare tre oberoende personer. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Sekreterare i styrelsen är Jerker Vallbo som är VD i dotterbolaget Vitec Energy. Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Frånvaron har inskränkts till en ledamot vid ett tillfälle. Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande upp den operativa verksamheten genom rapporter från VD vid genomgångar vid styrelsemötena. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

17 Koncernledning Verkställande direktören och tillika koncernchefen handhar den operativa ledningen av koncernen. Vitecs operativa koncernledning utgörs av Lars Stenlund VD i moderbolaget, Olov Sandberg Vice VD i moderbolaget, Johnny Kölfors och Kjell Hedström koncerncontroller. Samtliga dotterbolag har en aktiv styrelse bestående av personer ur koncernledningen. Dotterbolagsstyrelserna har antagit skriftliga arbetsordningar och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Ersättningar Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Ersättning till koncernchefen beslutas av styrelsens ordförande. Särskilda incitamentsprogram i form av options- eller bonusprogram till ledande befattningshavare har ej förekommit under året. Ett program, där samtliga medarbetare och styrelseledamöter erbjöds att på lika villkor teckna konvertibler till marknadspris, genomfördes 2006 och löper ut sommaren Information om ersättningar och förmåner lämnas i not 5 och not 6. Revision Vid årsstämman 2007 valdes Birgitta Gustafsson från KPMG till revisor i bolaget för en tid av fyra år. Samtliga bolag inom koncernen utom Svensk FastighetsData AB har reviderats av revisorer från KPMG. Svensk FastighetsData AB, som förvärvades i december, har reviderats av Ingemar Rydberg Guide Revision AB avseende 2007 års räkenskaper. Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisningarna medan koncernföretagens interna kontroll och rutiner är föremål för granskning under främst höstmånaderna. Utöver revisionsuppdrag har Vitec anlitat KPMG och Ernst & Young för mindre konsultationer inom områdena för beskattning och redovisning. Uppgifter om erlagda arvoden ramgår av not 7. Investor relations Vitecs information till aktieägarna ges via årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna samt bolagets hemsida. På hemsidan finns också rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren. Forskning och utveckling Vitec utvecklar och säljer standardprogramvaror och standardiserade Internettjänster. En offensiv utvecklingsverksamhet är en väsentlig del av Vitecs strategi och ett villkor för långsiktig överlevnad: Strategiskt fokuserad utveckling stärker den befintliga verksamheten och möjliggör att nya produkter och tjänster kan lanseras. Vitecs utveckling består av: Löpande förbättringar inom befintliga produktområden. Förbättringarna kommer nya kunder tillgodo vid köp och gamla kunder genom underhållsavtal. Utveckling med högre innovationsgrad som gör att Vitec kan erbjuda nya produkter och produktområden. Resultat och ställning Koncernen Koncernens omsättning uppgick 2007 till tkr (f. å tkr). Viteckoncernen redovisar för 2007 en vinst på tkr (f. å tkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till tkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till tkr. Goodwillförvärv uppgick till tkr. Den 31 december 2007 uppgick koncernens likvida medel till tkr. Den ej nyttjade checkkrediten uppgick till tkr. Eget kapital uppgår till tkr och soliditeten till 34 %. Moderbolaget Moderbolaget driver ingen egen verksamhet utan agerar endast som stöd för koncernen i övrigt i administrativa, organisatoriska och finansiella frågor. Det redovisade nettoresultatet uppgår till tkr (f.å. 40 tkr). Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att: Till aktieägare utdelas 60 öre per aktie I ny räkning överförs till överkursfond I ny räkning överförs VITECS ÅRSREDOVISNING

18 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not Rörelsens intäkter (1,2,3) Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Varuförsäljning Övrigt Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Främmande arbeten och abonnemang Övriga externa kostnader (7) Personalkostnader (4, 5, 6) Avskrivningar och nedskrivningar (1, 10,11) Avgår: aktiverat arbete för egen räkning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag (1) Resultat från andelar i intresseföretag (12) Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (8) Resultat före skatt Skatt (9) årets resultat Föreslagen (ej beslutad) aktieutdelning (kr/aktie) 0:60 Beslutad och utbetald aktieutdelning (kr/aktie) 0:50 Resultat per aktie (kr/aktie) 2,13 1,64 Resultat per aktie efter full konvertering (kr/aktie) 1,95 1,58 V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G

19 Balansräkning koncernen Tillgångar Not (1,2) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (10) Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Dataprogram Rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar (10) Inventarier Finansiella anläggningstillgångar (10,12) Andra långfristiga fordringar 202 Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran 742 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (13) Likvida medel Summa omsättningstillgångar summa tillgångar VITECS ÅRSREDOVISNING

20 Balansräkning koncernen forts. Förändringar i koncernens egna kapital Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital 75 Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital (14) Långfristiga skulder (18, 19) Uppskjuten skatt Skulder till kreditinstitut Konvertibelt förlagslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut (19) (19) Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (17) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (19) ansvarsförbindelser (19) Förändringar i koncernens egna kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt förlagslån Lämnad utdelning eget kapital V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt förlagslån Nyemission Nyemission Lämnad utdelning eget kapital

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2014 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Vitecs strategi...14 Medarbetare...20 Historik...22 AKTIEN OCH ÄGARNA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer