resultat och Nyckeltal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "resultat och Nyckeltal"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Rörelsemarginal 13% 9% Avkastning på eget kapital 20% 19% Avkastning på sysselsatt kapital 16% 16% Soliditet 34% 41% JEK per aktie 11:99 9:34 Vinst per aktie 2:13 1:64 Utbetald aktieutdelning per aktie 0:50 0:45 P/E 10,6 15,2 Medelantal anställda Föreslagen utdelning 2008 uppgår till 0,60 kr per aktie 2

3 Innehåll Aktieägarinformation 2007 i korthet 4 VD har ordet 5 Vitec - ett programvarubolag 6 Affärsområde Fastighet 8 Affärsområde Energi 9 Affärsområde Media 10 Affärsområde Mäklarsystem 11 Styrelse och revisorer 12 Aktien 13 Mer om Vitec 14 Fem år i sammandrag 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 Nyckeltalsdefinitioner 34 Rapportdatum Delårsrapport första kvartalet: Årsstämma: Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0:60 kr per aktie. årsstämman 7/5 i umeå Anmäl dig senast 2 maj genom att maila Läs mer till höger. Kontaktperson årsredovisning Lars Stenlund, VD Beställningsinformation Rapporter och ekonomisk information publiceras på Vitecs hemsida Beställning kan också ske genom att maila Vitec kallar till årsstämma Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl i Rex Festvåningar, Rådhustorget UMEÅ. Efter årsstämman kommer en buffé att serveras. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 29 april 2008 (avstämningsdag 30 april 2008) och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 2 maj 2008 kl på tel , fax eller e-post I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på aktuellt registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 29 april 2008 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 23 april 2008 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. VITECS ÅRSREDOVISNING

4 2007 i korthet Fortsatta framgångar i Norge Vitec Energy har under 2007 träffat abonnemangsavtal avseende leverans av energiprognoser till två elbolag i Norge, Haugaland Kraft och Ishavskraft. Första prognoskunden i Danmark Det danska elhandelsbolaget Scanenergi A/S har tecknat abonnemangsavtal med Vitec Energy gällande dagliga leveranser av elprognoser från Vitec Energys prognossystem Aiolos. Bolaget blir härmed Vitecs första prognoskund i Danmark. Förvärv av Svensk Fastighets- Data AB Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB (SFD). Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom affärssystem för fastighetsmäklare. OKQ8 väljer Energi- och Miljöuppföljning från Vitec Vitec Fastighetssystem har träffat avtal med OK-Q8 AB om leverans av programvara för uppföljning av energi och miljö för företagets samtliga anläggningar i Sverige. Leveransen sker i samarbete med Collectric AB som ansvarar för automatisk avläsning av mätare. Nya produkter med miljöprofil Under 2007 har Vitec Energy slutfört utvecklingen av en programvara för vindkraftprognoser och Vitec Fastighet en programvara för miljöuppföljning. I bägge fallen har avtal om leverans till slutkund tecknats. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Systembolaget minskar växthusgaserna med miljömodul från Vitec Vitec har tillsammans med en större internationell kund utvecklat en miljöprogramvara som kan minska växthusgaserna som exempelvis bildas vid uppvärmning av fastigheter. Systembolaget blev först i Sverige med att nyttja modulen med en helt ny automatisk datahämtning via internet, som erbjuds av Telge Kraft. 4

5 Vd har ordet Lars Stenlund VD, Vitec Ett bra år 2007 blev ett bra år för Vitec. Vinsten per aktie ökade 30 procent och repetitiva intäkter ökade 10,5 procentenheter och utgjorde därmed 41,5 procent av de totala intäkterna. Vitecs finansiella mål är att resultatmarginalen skall överstiga 12 procent och för 2007 överträffades detta då rörelsemarginalen landade på 13 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes ännu mer och före förändringar av rörelsekapital uppgick detta 2007 till 15,1 Mkr (11,0). Marginalerna förbättrades kraftigt inom Affärsområde Fastighet beroende bland annat på utvunna synergier och att olönsamma verksamheter eliminerats. Under året har Vitec Fastighetssystem också sonderat expansionsmöjligheter i Nederländerna ser spännande ut med några potentiella partners som kan skapa affärer kring Vitecs programvaror för miljö- och energiredovisning. Inom Affärsområde Energi har de internationella affärerna fortsatt att öka. Vitec har också börjat bearbeta marknader utanför Norden och det arbetet kommer att fortsätta under Vindkraft för elproduktion kommer starkt och Vitec har under året utvecklat ett system för korttidsprognoser för vindkraftsproduktion. De första installationerna är redan i drift. Affärsområde Media gjorde ett rekordår Omsättningen ökade med drygt 13 procent och rörelseresultatet ökade ännu mer. Flera åtgärder under året har bidragit till det goda resultatet. Organisationen har stärkts på flera positioner och samarbetet med Vitec Fastighetssystem har gett nya affärsmöjligheter. Omsättning och resultat per kvartal MKR Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Ny nisch genom förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Vitec förvärvade samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB de sista dagarna i december Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare. Förvärvet skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt på en marknad där internetbaserade tjänster är i snabb tillväxt. SFD har under en följd av år redovisat ordentlig organisk tillväxt och god lönsamhet. Tillväxten under 2008 kommer att överstiga 40 procent Det kommande året kommer att präglas av starkt tillväxt. Vitecs genomsnittliga årliga tillväxtmål är 25 %. De senaste 10 åren har Vitec nått det målet och för 2008 kommer omsättningen att öka med över 40 procent bara genom förvärvet av SFD. Vitec fortsätter att utvecklas enligt den fastlagda strategin att verka inom specialiserade programvarunischer för att skapa uthållig lönsam tillväxt. VITECS ÅRSREDOVISNING

6 V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Tillväx Tillväxt och lönsamhet är centrala värden f är dock hela tiden kopplad till kravet att vär tillväxtprocessen. Lönsamhetsmålet är satt 6

7 Vitec - ett programvarubolag som växer Vitec startade som en avknoppning från Umeå Universitet. Bolagets första produkt, som var en programvara för driftuppföljning hos fastighetsföretag, utvecklas fortfarande och säljs idag även internationellt. Sedan starten har verksamheten fördjupats och breddats och numera finns användare av Vitecs programvaror hos fastighetsföretag, energibolag, tidningsföretag och fastighetsmäklare. Huvudmålet har hela tiden varit att erbjuda egenutvecklade programvaror som skapar mervärde och lönsamhet hos kunderna, oavsett om det gäller ett fastighetsbolag i Sverige, eller på ett energibolag i Nederländerna. Vitec har lyckats bra med sina mål och idag är Vitecs programvaror marknadsledande inom samtliga affärsområden. Vitecs affärsidé är att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder i valda nischer ett modernt, innovativt och lönsamt verksamhetsstöd. t och lönsamhet ör Vitecs framtid. Tillväxten som delvis är förvärvsdriven det på aktien skall öka, vilket utgör en stark ledstjärna i till 12%. Vitecs affärsmodell innebär att långa relationer knyts med kunderna genom uppgraderingsavtal och ett anpassat serviceutbud. Årsintäkterna består idag till över 40 procent av årliga avtalsintäkter. Nyförsäljning av licenser utgör 10 procent och resten utgörs av service och tjänster kring produkterna. Vitecs vision är att Vitecs produkter skall vara förstahandsvalet för en professionell användare inom Vitecs affärsområden. VITECS ÅRSREDOVISNING

8 Affärsområde Fastighet Vitec Fastighetssystem AB har sina medarbetare på samtliga av Vitecs kontor, och består idag av 60 medarbetare. Affärsområde Fastighet står idag för 48 procent av Vitecs totala omsättning. Tommy Hallberg VD Vitec Fastighetssystem AB Affärsområdeschef Combinator Service AB Försäljningshef KSA AB VD Cybernetics Solutions Nordic AB VD Neonode AB VD Vitec Fastighetssystem AB Affärsområde Fastighet drivs av dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB. Här utvecklas programvaror för att tillgodose fastighetsföretagens alla behov. Inom affärsområdet ryms tre produktområden; Fastighetsförvaltning, Underhåll & felanmälan samt Kundkommunikation. I produktområde Fastighetsförvaltning finner man ett komplett informationssystem för effektiv förvaltning - från hyresavisering till mobil besiktning. Underhåll & felanmälan består av system för underhåll, teknisk förvaltning samt drift. Kundkommunikation innefattas av våra internetsystem för uthyrning samt kommunikation med kunder och medarbetare. Den primära marknaden för affärsområdet är fastighetsbranschen i Sverige. Idag är Vitec en marknadsledande leverantör av affärssystem till svenska fastighetsbolag - både omsättningsmässigt och räknat i antal kunder, och omsätter ca 57 miljoner kronor. Affärsområdet har idag ca 700 kunder fördelat på såväl privata fastighetsbolag som kommuner och kommunägda bostadsföretag. Vitecs system samverkar väl Einar Mattson Byggnads AB använder Vitec Nova för hyresadministration och underhåll för de ca 9000 bostäder och 1000 lokaler som vi förvaltar. Vitecs marknadssystem hjälper oss att söka nya hyresgäster och hjälper samtidigt befintliga hyresgäster att hitta nya boendealternativ inom vårt fastighetsbestånd. Systemen samverkar väl och uppfyller våra behov på ett bra sätt. Vi använder också energiuppföljning E4 vilket ger oss en god kontroll på mediaförbrukningarna och ett bra underlag till energideklarationerna Bengt Olsson, Förvaltningschef Einar Matsson Byggnads AB V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Vitecs marknadsandel Vitec har idag 40% av marknaden för fastighetssystem i Sverige. 8

9 Affärsområde Energi Vitec Energy AB har sina 9 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Umeå. Affärsområdet står idag för ca 10% av Vitecs totala omsättning. Jerker Vallbo VD Vitec Energy AB Data- och elektronikingenjör, Umeå universitet Forskningsingenjör. Inst. för Fysik vid Umeå universitet Programvaruutvecklare, Vitec i Umeå Teknisk chef, Vitec, Umeå VD Vitec Energy AB, Vitec Energy utvecklar programvaror för energibranschen och omsätter årligen ca 12 miljoner kronor. Produktportföljen innefattar två huvudområden, lastprognoser och teknisk förvaltning. Lastprognossystemet hjälper företag att prognosera sin el- och värmelast och är idag marknadsledande i Norden med majoriteten av de största energibolagen som kunder. Inom teknisk förvaltning hjälper Vitec Energy energibolag med beräkning och dokumentation av eldistributionsnät mm. Kunderna är energibolag, allt från fjärrvärmeproducenter och konsultbolag till elhandlare och elnätsägare. Idag har affärsområdet ca 80 kunder främst i Sverige men även i Norge, Finland och Island. Inom affärsområdet sker all produktutveckling i nära samarbete, med och tät återkoppling till, slutanvändarna. Detta i syfte att de nya funktioner som tas fram ska ligga i linje med marknadens behov och krav. Vitec är lyhörda Vi är sedan många år kund till Vitec och vi har en relation som verkligen upplevs som ett ömsesidigt samarbete. Vitec är lyhörda och lyssnar på oss för att få en ännu bättre produkt. Som ett konkret exempel kan nämnas att vi satsar hårt på att tydliggöra vår profil som en miljövänlig leverantör. I samband med den satsningen fick vi hjälp av Vitec med de tekniska förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra den satsningen på ett lönsamt och effektivt sätt. Det handlade om att lösa problematiken med att prognostisera vindkraft. Efter att ha framfört våra önskemål kring stödsystem för just vindkraft har vi nu fått Aiolos WindPower levererat. Med det systemet sparar vi mycket pengar och kan därigenom satsa ännu hårdare på miljövänliga projekt samtidigt som Vitec har fått en mycket nöjd kund. Sven-Erik Hed, Dalakraft. Vitecs Marknadsandel Vitec Energys marknadsandel är 80% i Norden inom delsegment energiprognoser. VITECS ÅRSREDOVISNING

10 Affärsområde Media Vitec Veriba AB har 14 medarbetare på kontoret i Linköping. Affärsområdet står idag för ca 12% av Vitecs totala omsättning. Affärsområde Media har etablerat sig som en marknadsledande leverantör till tidningsbranschen och erbjuder där sitt egenutvecklade affärssystem Balans. Verksamheten inom affärsområdet drivs i dotterbolaget Vitec Veriba AB. Balans är ett affärssystem som stödjer och underlättar de administrativa processerna hos företag främst i tidningsbranschen men även bland tillverkande företag. Runt huvudprodukten finns dessutom ett heltäckande utbud av tjänster och hårdvaror samt välutvecklade integrationer med branschsystem. Den primära marknaden för affärsområde Media är Sverige och idag har Balans en marknadsledande position bland tidningsföretag på den svenska marknaden. Vitec Veribas marknadsandel är ca 40% av landets landortsortspress och bolaget omsätter på årsbasis ca 14 MSEK. Johnny Kölfors VD Vitec Veriba AB VD/delägare Vertex Data System AB VD IBS Vertex Vitecs koncernledning 2008 Tf VD Vitec Veriba AB Balans blev ett lyft Kalmar Läns Trafiks byte till Balans ekonomisystem för ca 1 år sen har blivit ett riktigt lyft. Om alla våra system skulle funka så bra som Balans, vore det inga problem. Programmet är användarvänligt och smidigt att jobba i. Det är lätt att söka efter uppgifter och kopplingen till övriga system fungerar bra. Vi har precis gjort vårt första bokslut och det gick väldigt smidigt. Vitecs styrka är att deras lyhördhet och korta beslutsvägar från idé till handling. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med Vitec. Bengt-Åke Melkersson, controller på Kalmar Läns Trafik AB Vitecs marknadsandel 60% i Sverige inom landsortspressen använder Balans. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G

11 Affärsområde Mäklarsystem Svensk FastighetsDatas 39 medarbetare finns på kontoret i Västra Frölunda. Affärsområdet står idag för ca 30% av Vitecs totala omsättning. Kristoffer Stenum VD SFD AB Elektronik- och datakonstruktör på en konsultbyrå VD och delägare i ett datakonsultföretag VD och delägare i Svensk FastighetsData AB Vitecs nya affärsområde Mäklarsystem består av dotterbolaget Svensk FastighetsData AB som idag är Sveriges främsta företag inom datasystem för fastighetsmäklare. Svensk FastighetsData har ett nära samarbete med branschen och har under åren byggt upp en hög kompetens och ett gediget kontaktnät av framstående jurister och skattespecialister. Fastighetsmäklare idag behöver kraftfulla, snabba verktyg till sin dagliga verksamhet, oavsett om det gäller presentation av lediga objekt på webben eller för att skapa kalkyler och blanketter. Här erbjuder Svensk FastighetsData skräddarsydda lösningar för att lösa alla eventuella behov som kan komma fram. Marknadsandelen i Sverige är 60% och bolaget omsätter ca 42 MSEK. Vitecs marknadsandel 60% av fastighetsmäklarna i Sverige använder SFD:s system. SFD Mäklarsystem underlättar vårt vardagliga arbete SFD Mäklarsystem är för oss ett mycket bra hjälpmedel i vårt vardagliga arbete. Det är ett lätthanterligt och överskådligt verktyg för både affärshantering och CRM. Vi försöker vara rejäla och trevliga i våra kundkontakter därför uppskattar vi en samarbetspartner som beter sig på samma sätt. Vi är väldigt nöjda med SFD Mäklarsystem och samarbetet med Svensk FastighetsData. Ylva Edman, Projektledare på Fastighetsbyrån. VITECS ÅRSREDOVISNING

12 Styrelse och revisorer Under 2007 hade styrelsen nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer också löpande upp verksamheten. Bilden till höger Från vänster Lars Stenlund, Carl-Erik Nyquist, Nils-Eric Öquist, Kaj Sandart och Olov Sandberg Revisorer Birgitta Gustafsson, (född 1956) Auktoriserad revisor, KPMG, Skellefteå (ordinarie) Roland Hansson, (född 1955) Auktoriserad revisor, KPMG, Umeå (suppleant) Nils-Eric Öquist, Umeå (född 1946) Styrelsens ordförande sedan Pol.mag. VD i Bäckbacka Holding AB. Tidigare konsult med inrikting mot finansiering och affärsutveckling. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Bäckbacka Holding AB, Bäckbacka AB, Bäckbacka Fastigheter AB, Axlagården Umeå Hospice AB, Mellannorrlands Hospice AB, Mellannorrlands Hospice Utbildning AB och Öquist Management AB. Ledamot i Recycled Rubber AB, Axlagården Vårduteckling AB och Stiftelsen Hospicevård. Innehar (med familj), direkt och via bolag, aktier. Lars Stenlund, Umeå (född 1958) VD. Styrelseledamot sedan Filosofie doktor i tillämpad fysik (1987) vid Umeå universitet. VD sedan Grundare av bolaget tillsammans med Olov Sandberg. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Apptoo AB och Ackra Invest AB. Innehar A-aktier och B-aktier. V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Olov Sandberg, Sollentuna (född 1952) VD i Vitec Fastighetssystem AB till , därefter vice VD i moderbolaget. Styrelseledamot sedan Filosofie doktor i fysik (1980). Docent i tillämpad fysik (1990). Grundare av bolaget tillsammans med Lars Stenlund. Innehar (med familj) A-aktier och B-aktier samt konvertibler för kr. Carl-Erik Nyquist, Täby (född 1936) Styrelseledamot sedan Vattenfalls generaldirektör , verkställande direktör och koncernchef i Vattenfall AB Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Wireless MainGate AB. Innehar B-aktier samt konvertibler för kr. Kaj Sandart, Saltsjöbaden (född 1953) Styrelseledamot sedan Civ. ing. (1977). Senior partner i Hallvarsson & Halvarsson AB. Informationschef i AB Ångpanneföreningen Innehar B-aktier. 12

13 Aktien Vitecs B-aktie är noterad på Aktietorget. Under året omsattes aktier till ett sammanlagt värde av 15,9 Mkr. Det innebar att i genomsnitt omsattes aktier till ett värde av kr per börsdag och att 24 % av aktierna omsattes under året. Slutkursen 2007 var 22,50 kr medan slutkursen 2006 var 25,00 kr. För aktien betalades som högst 30,50 kr den 23 maj och som lägst 21,00 kr den 28 december. Totala börsvärdet var 81,4 Mkr. Vitec/omx Kursens förändring i procent under året. Vitec = röd, OMX = grå % jan feb mar apr maj jun jul okt dec Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Antal ägare Procent av antal ägare Antal aktier Andel kapital ,0% ,0% ,3% ,1% ,8% ,2% ,6% ,4% ,9% ,9% ,5% ,5% ,0% ,9% Totalt ,0% ,0% Ägarstruktur Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital % Röster % Lars Stenlund ,9 37,4 Olov Sandberg ,9 37,1 Jerker Vallbo ,9 6,0 Nils-Eric Öquist ,9 1,7 LF Småbolagsfonden ,9 1,4 Rambas AB ,9 0,8 Banco Fonder ,8 0,8 Övriga anställda i koncernen ,9 2,5 Övriga aktieägare ,0 12,3 Totalt ,0% 100,0% Vid räkenskapsårets slut uppgick det totala antalet aktier till st varav är A-aktier och resterande B-aktier. Utöver dessa är aktier under registrering hos Bolagsverket. Ägarstruktur och styrelsens aktieinnehav avser innehav i januari 2008 såvitt känt av Vitec. Aktiestruktur och aktiekapital År Transaktion Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier 1985 Bolagsbildning Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission/split Nyemission Split Omvandling av A-aktier Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Sammanläggning Nyemission Nyemission Nyemission Totalt VITECS ÅRSREDOVISNING

14 Mer om Vitec Målsättningar Vitecs övergripande målsättning är att skapa en uthållig, lönsam tillväxt och en marknadsledande position i respektive affärsnisch. Vitec ska arbeta för att skapa djupa kund-relationer i ett långsiktigt perspektiv. Tillsammans med teknologi, innovationer och högt branschkunnande skall Vitec förse kunderna med väldesignade och effektiva programvarustöd. Målet för rörelsemarginalen är 12 procent. Vitecs affärsmål för 2009 är dessutom att: > Uppnå en internationell närvaro via partnerskap eller dotterbolag > Utöka verksamheten med en eller flera programvarunischer > Omsättning 200 MSEK V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Marknadsföring Vitec marknadsför och säljer sina programvaror med egna resurser i samtliga affärsområden. En erfaren säljkår, utspridd över hela landet håller regelbunden kontakt med både gamla och nya kunder. Genom regelbundna, lokala kundseminarier visar vi upp nyheter i kundens befintliga program, och introducerar nya programvaror som innebär ytterligare mervärde för kunderna. Nya kunder nås främst genom besök, mässor, annonser i facktidningar och maileller brevutskick. Vitecs kundbrev Vitecnytt ges ut enligt en förutbestämd utgivningsplan. Strategi Vitecs strategi för affärsutveckling kan sammanfattas på följande sätt: > Förvärvsdriven tillväxt med organisk expansionskraft > Tydlig nischorientering Avgränsade nischer med potential Möjligt att nå dominans Utnyttja synergier mellan nischerna > Affärsmodeller som ger repeterbara intäkter Som starkt nischat programvarubolag inom relativt smala segment är Vitecs möjligheter stora att ha eller nå dominans. Oavsett finansiell kapacitet blir instegshindren för nya aktörer väsentliga, då etableringskostnaderna blir stora i förhållande till nischens potential. Stora multinationella finansiellt starka bolag väljer därför normalt marknader med större potential än de nischer som Vitec inriktar sig mot. Den förvärvstrategi som Vitec tillämpat under tio år innebär att Vitec kan driva strukturomvandlingen inom nischer som uppfyller potentialkravet. Detta har också gett stor erfarenhet av att driva nischade programvarubolag och viktiga kunskaper om hur affärsmodeller utvecklas med bolagens tillväxt och storlek. Kommunikation Vitec kommunicerar med ca kundföretag via nyhetsbrev, mail, telefon och inte minst genom vår supportavdelning. Konsulter och säljare håller regelbunden kontakt med kunderna genom besök och telefonsamtal. Kommunikationen med Vitecs aktieägare sker via Vitecs och Aktietorgets hemsida, mailutskick och de tryckta rapporter som postas till samtliga aktieägare.

15 Femårsöversikt - Organisk tillväxt på 13 procent, överträffar målet på 10 procent Ett rekordresultat, första gången över 10 Mkr. Marginalen överträffar målet på 12 procent. Kassaflödet har ökat snabbare än vinsten. Det stärker kassan och ökar den finansiella styrkan Nettoomsättning (tkr) varav affärsområde Fastighet (tkr) varav affärsområde Energi (tkr) varav affärsområde Media (tkr) Tillväxt (%) 0% 28% 36% 28% 6% Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat efter skatt (tkr) Vinsttillväxt (%) 30% -6% 53% 4% 60% Vinstmarginal (%) 9% 7% 9% 8% 10% Rörelsemarginal (%) 13% 9% 13% 12% 13% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 34% 41% 44% 56% 50% Soliditet efter full konvertering (%) 42% 46% 46% 58% 53% Skuldsättningsgrad (ggr) 1,74 1,36 1,04 0,91 0,90 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 16% 16% 23% 21% 14% Avkastning på eget kapital (%) 20% 19% 24% 20% 21% Omsättning per anställd (tkr) Förädlingsvärde per anställd (tkr) Personalkostnad per anställd (tkr) Medelantal anställda (pers) JEK per aktie (kr) 11,99 9,34 8,08 6,65 5,77 Vinst per aktie (kr) 2,13 1,64 1,75 1,16 1,13 Resultat per aktie efter full konvertering (kr) 1,95 1,58 1,70 1,13 1,09 Utbetald aktieutdelning per aktie* (kr) 0,50 0,45 0,35 0,30 0,25 Kassaflöde per aktie (kr) 4,28 3,09 2,83 2,26 2,08 Likvida medel per aktie (kr) 3,89 0,01 1,96 2,69 2,22 P/E 10,6 15,2 11,4 11,2 6,4 P/JEK 1,88 2,68 2,48 2,14 1,28 P/S 0,97 1,06 1,09 0,94 0,66 Beräkningsgrunder: Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) Kassaflöde vid beräkning av kassaflöde per aktie (tkr) Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) Antal aktier efter full konvertering (st) Börskurs vid respektive räkenskaps års slut (kr) 22,50 25,00 20,00 13,00 7,20 Definitioner, se Not 20 Nyckeltalsdefinitioner * Föreslagen utdelning 2008 uppgår till 0,60 kr per aktie Vinst per aktie (kr) Jek per aktie (kr) Kassaflöde per aktie (kr) VITECS ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Verksamheten Vitec är ett programvarubolag som under 2007 bedrivit sin verksamhet inom tre affärsområden (AO) - Fastighet, Energi och Media. AO Fastighet är genom dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB inriktat mot fastighetsförvaltande bolag där Vitec erbjuder ett komplett förvaltningsstöd. Primärmarknad är Sverige. AO Energi drivs i det helägda dotterbolaget Vitec Energy AB. Kundsegmentet är energibolag där Vitecs produkterbjudande består av prognossystem för el- och fjärrvärme samt dokumentationssystem för el- och fjärrvärmenät. Primärmarknad är Norden. AO Media drivs i det helägda dotterbolaget Vitec Veriba AB. Veriba utvecklar och säljer affärssystemet Balans och har sin huvudsakliga kundgrupp inom tidningsvärlden. Under 2007 började Vitec Veriba marknadsföra affärssystemet mot svenska fastighetsbolag vilket redan resulterat i två affärer. Primärmarknad är Sverige. Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB som fr o m 2008 utgör koncernens fjärde affärsområde affärssystem för fastighetsmäklare. Bolaget startade sin verksamhet 1989 och har i dagsläget ca kunder, 40 anställda och omsätter 44 miljoner. Nettomsättningen i koncernen har minskat något medan resultatet efter skatt har ökat till 7,6 Mkr (5,9 Mkr). Samtliga verksamhetsgrenar går med vinst. Vitec Veriba har vuxit organiskt med 12,8%, Vitec Energys nettoomsättning har legat still och Vitec Fastighet nettoomsättning har minskat med 3,7%. Rörelsemarginalen för koncernen har ökat till 13 % (9 %). Målsättningar Vitecs målsättning är att vara ett lönsamt tillväxtbolag, med en aktie som uppvisar god värdetillväxt. Rörelsemarginalen skall uppgå till minst 12% och i medeltal ska Vitec växa med 25% per år. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Svensk FastighetsData AB Den 28 december 2007 förvärvade Vitec samtliga aktier i Svensk FastighetsData AB (SFD). Göteborgsbaserade SFD är marknadsledande i Sverige inom programvarustöd för fastighetsmäklare. Fortsatta framgångar i Norge Vitec Energy har under 2007 träffat abonnemangsavtal avseende leverans av energiprognoser till två elbolag i Norge, Haugaland Kraft och Ishavskraft. Första prognoskunden i Danmark Det danska elhandelsbolaget Scanenergi A/S har tecknat abonnemangsavtal med Vitec Energy gällande dagliga leveranser av elprognoser från Vitec prognossystem Aiolos. Bolaget blir härmed Vitec Energys första prognoskund i Danmark. Nya produkter med miljöprofil Under 2007 har Vitec Energy slutfört utvecklingen av en programvara för vindkraftprognoser och Vitec Fastighet en programvara för miljöuppföljning. I bägge fallen har avtal om leverans till slutkund tecknats. Bolagsstyrning Lagstiftning och bolagsordning Vitec i Umeå AB (publ) (Vitec) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Aktietorget. Vitec ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Vitecs bolagsordning. Årsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det samt via Vitecs hemsida. Styrelsen och dess arbete Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Nomineringsarbetet utförs av de större aktieägarna gemensamt. Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Vitecs styrelse består av fem av årsstämman valda ledamöter. Ledamöterna består dels av Vitecs huvudägare Olov Sandberg och Lars Stenlund - dels av från dessa ägare tre oberoende personer. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Sekreterare i styrelsen är Jerker Vallbo som är VD i dotterbolaget Vitec Energy. Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde och ett tvådagars strategiseminarium. Frånvaron har inskränkts till en ledamot vid ett tillfälle. Styrelsen beslutar i ärenden rörande företagsförvärv och större investeringar, strategisk inriktning och organisation samt följer löpande upp den operativa verksamheten genom rapporter från VD vid genomgångar vid styrelsemötena. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information.

17 Koncernledning Verkställande direktören och tillika koncernchefen handhar den operativa ledningen av koncernen. Vitecs operativa koncernledning utgörs av Lars Stenlund VD i moderbolaget, Olov Sandberg Vice VD i moderbolaget, Johnny Kölfors och Kjell Hedström koncerncontroller. Samtliga dotterbolag har en aktiv styrelse bestående av personer ur koncernledningen. Dotterbolagsstyrelserna har antagit skriftliga arbetsordningar och har utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels ekonomisk rapportering som styrelsen löpande ska erhålla. Arbetsordningen ska bland annat säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Ersättningar Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Ersättning till koncernchefen beslutas av styrelsens ordförande. Särskilda incitamentsprogram i form av options- eller bonusprogram till ledande befattningshavare har ej förekommit under året. Ett program, där samtliga medarbetare och styrelseledamöter erbjöds att på lika villkor teckna konvertibler till marknadspris, genomfördes 2006 och löper ut sommaren Information om ersättningar och förmåner lämnas i not 5 och not 6. Revision Vid årsstämman 2007 valdes Birgitta Gustafsson från KPMG till revisor i bolaget för en tid av fyra år. Samtliga bolag inom koncernen utom Svensk FastighetsData AB har reviderats av revisorer från KPMG. Svensk FastighetsData AB, som förvärvades i december, har reviderats av Ingemar Rydberg Guide Revision AB avseende 2007 års räkenskaper. Revisionsarbetet utgörs av en under räkenskapsåret kontinuerlig process. Under perioden februari-mars granskas i huvudsak årsbokslut samt årsredovisningarna medan koncernföretagens interna kontroll och rutiner är föremål för granskning under främst höstmånaderna. Utöver revisionsuppdrag har Vitec anlitat KPMG och Ernst & Young för mindre konsultationer inom områdena för beskattning och redovisning. Uppgifter om erlagda arvoden ramgår av not 7. Investor relations Vitecs information till aktieägarna ges via årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna samt bolagets hemsida. På hemsidan finns också rapporter och pressmeddelanden för de senaste åren. Forskning och utveckling Vitec utvecklar och säljer standardprogramvaror och standardiserade Internettjänster. En offensiv utvecklingsverksamhet är en väsentlig del av Vitecs strategi och ett villkor för långsiktig överlevnad: Strategiskt fokuserad utveckling stärker den befintliga verksamheten och möjliggör att nya produkter och tjänster kan lanseras. Vitecs utveckling består av: Löpande förbättringar inom befintliga produktområden. Förbättringarna kommer nya kunder tillgodo vid köp och gamla kunder genom underhållsavtal. Utveckling med högre innovationsgrad som gör att Vitec kan erbjuda nya produkter och produktområden. Resultat och ställning Koncernen Koncernens omsättning uppgick 2007 till tkr (f. å tkr). Viteckoncernen redovisar för 2007 en vinst på tkr (f. å tkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till tkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till tkr. Goodwillförvärv uppgick till tkr. Den 31 december 2007 uppgick koncernens likvida medel till tkr. Den ej nyttjade checkkrediten uppgick till tkr. Eget kapital uppgår till tkr och soliditeten till 34 %. Moderbolaget Moderbolaget driver ingen egen verksamhet utan agerar endast som stöd för koncernen i övrigt i administrativa, organisatoriska och finansiella frågor. Det redovisade nettoresultatet uppgår till tkr (f.å. 40 tkr). Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att: Till aktieägare utdelas 60 öre per aktie I ny räkning överförs till överkursfond I ny räkning överförs VITECS ÅRSREDOVISNING

18 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not Rörelsens intäkter (1,2,3) Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Varuförsäljning Övrigt Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Främmande arbeten och abonnemang Övriga externa kostnader (7) Personalkostnader (4, 5, 6) Avskrivningar och nedskrivningar (1, 10,11) Avgår: aktiverat arbete för egen räkning Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag (1) Resultat från andelar i intresseföretag (12) Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (8) Resultat före skatt Skatt (9) årets resultat Föreslagen (ej beslutad) aktieutdelning (kr/aktie) 0:60 Beslutad och utbetald aktieutdelning (kr/aktie) 0:50 Resultat per aktie (kr/aktie) 2,13 1,64 Resultat per aktie efter full konvertering (kr/aktie) 1,95 1,58 V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G

19 Balansräkning koncernen Tillgångar Not (1,2) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar (10) Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Dataprogram Rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar (10) Inventarier Finansiella anläggningstillgångar (10,12) Andra långfristiga fordringar 202 Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran 742 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (13) Likvida medel Summa omsättningstillgångar summa tillgångar VITECS ÅRSREDOVISNING

20 Balansräkning koncernen forts. Förändringar i koncernens egna kapital Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital 75 Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital (14) Långfristiga skulder (18, 19) Uppskjuten skatt Skulder till kreditinstitut Konvertibelt förlagslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut (19) (19) Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (17) Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (19) ansvarsförbindelser (19) Förändringar i koncernens egna kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt förlagslån Lämnad utdelning eget kapital V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare Optionselement konvertibelt förlagslån Nyemission Nyemission Lämnad utdelning eget kapital

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 bokslutskommuniké 2007 Resultat efter finansnetto upp 45 % till 10,3 Mkr (7,1 Mkr) Vinst per aktie upp 30 % till 2,13 kr (1,64 kr) Omsättning 83,6 Mkr ( 84,2 Mkr) Förvärv av Svensk Fastighetsdata AB Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009

fortsatt tillväxt delårsrapport januari-september 2009 delårsrapport januari-september fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade med 3% till 101,5 Mkr (98,6) resultat efter finansnetto 6,6 Mkr (10,4) vinst per aktie 1,42 (2,07) KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2009

delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport januari-mars Resultat efter finansnetto upp 71% till 4,6 MKR (2,7 MKR) Vinst per aktie upp 65% till 0,92 KR (0,56 KR) Nettoomsättning upp 8% till 35,0 MKR (32,3 MKR) väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2008

Delårsrapport jan-jun 2008 Delårsrapport Resultat efter finansnetto upp 17 % till 5,9 Mkr (5,1) Intäkterna upp 63 % till 68,1 Mkr (41,8) Vinst per aktie upp 17 % till 1,21 kr (1,03) ägarandelen i 3l system group har ökats väsentliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

stabil utveckling i en pressad marknad

stabil utveckling i en pressad marknad delårsrapport januari-juni stabil utveckling i en pressad marknad Resultat efter finansnetto 4,7 MKR (5,9) Vinst per aktie 1,05 KR (1,21) Nettoomsättningen ökade med 3 % till 70,4 MKR (68,1) RÖRELSEMARGINALMÅLET

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning delårsrapport januari-juni dubblerad omsättning och kraftig resultatökning NETTOOMSÄTTNING 138,7 Mkr (70,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 Mkr (5,5) RÖRELSEMARGINAL 10 % (8) VINST PER AKTIE 1,92 kr (1,05)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

kraftig omsättningsökning och ökad vinst

kraftig omsättningsökning och ökad vinst delårsrapport januari-mars 2010 kraftig omsättningsökning och ökad vinst NETTOOMSÄTTNING 67,5 Mkr (35,0) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 8,7 Mkr (4,6) RÖRELSEMARGINAL 14 % (14) VINST PER AKTIE 1,17 kr (0,92)

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt bokslutskommuniké stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt NETTOOMSÄTTNING 144,5 Mkr (136,3) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 Mkr (15,5) RÖRELSEMARGINAL 13 % (13) VINST PER AKTIE 3,59 kr (3,12) KASSAFLÖDE

Läs mer