Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter"

Transkript

1 Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård och restaurering. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. På länsstyrelsen hjälper vi gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Ibland kan flera bidrag kombineras. OBS! Den nya Havs- och vattenmyndigheten som inrättades i Göteborg i juli 2011 arbetar för att vissa av bidragen ska samordnas. Förändringar och förtydliganden sker löpande. Hör av dig till din länsstyrelse kring vad som gäller. Kom gärna med förslag på förbättringar av denna lista! Ansvarig för uppdatering: Anna Ek, Havs- och vattenmiljöanslaget Syfte: Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett särskilt anslag som heter Åtgärder för havsoch vattenmiljö. Det ska användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Anslaget omfattar tidigare havsmiljöanslag men har vidgats till ett nytt anslag som även inbegriper finansiering av kalkning och vattenförvaltning samt fiskevårdsåtgärder. För 2012 har 740 miljoner kronor avsatts.. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer Återställning av vandringsvägar för fisk Förbättrad reglering vid vattenkraftverk Biotoprestaurering Informations- och utbildningsprojekt Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: 2. LOVA Lokala vattenvårdsprojekt (en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Minska närsaltsbelastningen till havet samt bidra till miljövänlig fritidsbåtstrafik. Sökande: Kommuner och ideella sammanslutningar. Stöd: Högst 50%. Medfinansiering krävs. Ett eller flerårigt. 1

2 Anläggande av våtmarker, VA-planering, dagvattenhantering, musselodlingar, vasskörd, algskörd Anläggande av mottagningsstationer av toalettavfall och båtbottentvättar i hamnar Uppföljning och utvärdering av utförda åtgärder Planeringsunderlag Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Nästa ansökningstillfälle blir senast 30 november Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LOVA) 3. Fiskevårdsmedel (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Fiskevårdsbidrag kan lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Sökande: Offentliga myndigheter och organisationer. Stöd: Normalt 50 % (undantagsfall 100%). Skall förbrukas under året. Utrivning och borttagande av artificiella vandringshinder, t.ex. dämmen och kulvertar Anläggandet av fiskvägar Återintroduktion av arter Biotopvård Ansökningar skall vara inne hos länsstyrelsen senast den 15 november för kommande års tilldelning. Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet fiskevårdsmedel) 4. Biologisk återställning efter kalkning (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Bidraget kan gå till åtgärder i kalkade vatten eller åtgärder som ger stor effekt. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och fiskeområdesföreningar. Stöd: Bidrag får lämnas med högst % av de kostnader som prövningsmyndigheten godkänner. Utrivning av vandringshinder Byggande av fiskvägar Biotopvård och återintroduktion av arter Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: 2

3 (Sök på ordet biologisk återställning) 5. LONA Lokala naturvårdsprojekt Syfte: Naturvård, friluftsliv. Sedan 2010 ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Lokala initiativ och delaktighet eftersträvas. Sökande: Kommunen ansöker om bidrag. Har du idéer om projekt bör du vända dig till din kommun så tidigt som möjligt för att få vägledning. Stöd: Bidrag uppgår normalt till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. Kunskapsuppbyggnad (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inventeringar) Områdesskydd Nya skötselåtgärder av områden, naturtyper och arter Restaurering av områden Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning Kommunen ansöker hos länsstyrelsen i det län projektet ska bedrivas. Sista ansökningsdatum är 31 mars om inget annat meddelas på Länsstyrelsens hemsida. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LONA) 6. Landsbygdsprogrammet (LBU) Landsbygdsprogrammet omfattar en mängd olika åtgärder som har som gemensamt syfte att skapa en hållbar landsbygdsutveckling dvs sysselsättning och god miljö. Inom landsbygdsprogrammet finns en mängd olika verktyg som förenklat kan delas in i investeringsstöd, projektstöd och kompetensutveckling. När det gäller övergödningsfrågor är fokus på lantbruket, bl.a. genom rådgivning. Dessutom ligger alla miljöersättningar som lantbrukare kan söka inom landsbygdsprogrammet. Syfte: Minska närsaltsbelastningen och gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Även rekreation beaktas. Sökande: Till största del landsbygdsföretagare. Exempel på åtgärder: Ett antal miljöersättningar som lantbrukare kan söka (fånggröddor, skyddszoner). En åtgärd som ofta lyfts fram och där intressenter inom vattenråden kan vara viktiga aktörer är anläggning/restaurering av våtmarker. Dessa kan anläggas så att näringsrikt vatten från jordbruk och t. ex. kommunala verksamheter kan tas om hand. Ett antal markavvattningsföretag har fått stöd för att göra nya kostnadslängder för rensningskostnader. Länk till information på Jordbruksverkets webbsida: ndsbygdsprogrammet Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på Stöd och bidrag under fliken Lantbruk och landsbygd) 3

4 7. LEADER (en del av landsbygdsprogrammet) Syfte: Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Sökande: Privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner. Stöd kan sökas genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Projekten ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Förbättra miljön och landskapet Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi Information om LEADER på Jordbruksverkets webbsida: 459c aa58a html Bilagt finns karta och kontaktpersoner för LEADER i Västra Götalands län. 8. Miljömålsprojekt Syfte: Medel kan sökas för att utveckla arbetet mot miljökvalitetsmålen (ingen övergödning, giftfri miljö, levande sjöar osv.) Projekten inriktas mot: - Uppföljning av åtgärder, kostnader och effekter - Stöd till bedömningar av måluppfyllelse och gapanalys - Framtagande av prognoser över utvecklingen Dessutom ska medlen användas för kommunikation, uppföljning och regional miljömålsuppfyllelse och utveckling av regionalt åtgärdsarbete. Sökande: Medlen är riktade till myndigheter, länsstyrelser, kommuner och är inte öppna för ett allmänt ansökningsförfarande. Exempel på beviljade projekt 2011: - Vattendragen vägar till hållbar utveckling av kultur- och naturmiljön - Effektbedömning av åtgärder i vatten - Strategier för vård av marina kulturmiljöer i Västsverige. - Biologisk mångfald i anlagda våtmarker Stöd: Kan utgöra 100 % finansiering. Miljömålsmedlen är uppdelade i olika ramposter. De som torde vara mest relevanta i detta fall är: - Rampost 3 som söks av kommuner, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 som söks av Länsstyrelser, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 innehåller ytterligare medel som varje enskild Länsstyrelse beslutar över (s.k. nycklade medel). Storleken på denna pott beror på hur stort länet är. Länsstyrelsen i Västra Götaland är störst med ca kr. Kontakta länets miljömålssamordnare på respektive Länsstyrelse eller Naturvårdsverket Lena Nerkegård ) 9. Fiskeavgiftsmedel Syfte: I samband med vattendom (eller för tillståndshavare i tillsynsärenden, se 11 kap 8 MB och 6 kap. 5 lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet) kan s.k. fiskeavgiftsmedel ha avsatts på ett räntebärande konto som administreras av Fiskeriverket. I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket område medlen får nyttjas. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 4

5 10. Bygdeavgiftsmedel Syfte: Bygdemedlen används för att förebygga eller minska skador till följd av vattenregleringen, för att ersätta skada, eller i övrigt till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Sökande: Medel för investeringar kan sökas av kommuner och ideella föreningar med verksamhet längs vattendrag och sjöar. Bygdeavgiftsmedel utgörs av en årlig avgift som betalas av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Bygdeavgiften betalas till länsstyrelsen. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 11. NOKÅS Natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (kantzoner) Syfte: Berika skogsmiljön av allmänt intresse såsom att spara kulturmiljöer eller bevara naturvärden. Sökande: Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna. Ta kontakt med din skogskonsulent på distriktet där du bor eller har din skog för att få hjälp med att göra en ansökan. Stöd: 70 % av godkänd kostnad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och friluftsliv. Återskapa skogliga våtmarker Skyddszoner utmed skogsvatten Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 12. Skogens mångfald Syfte: Stöd för att bevara och utveckla skogens natur- och kulturmiljövärden. Stödet ska kompensera för kostnader som skötsel av natur- och kulturvärden ger upphov till. Sökande: Skogsägare. Stöd: varierar beroende på åtgärd Återställa mindre vattendrag efter flottning Skapa död ved Täppa igen dike Ansökan skickas till Skogsstyrelsen. Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 13. Länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, anslaget 1:3, anslagspost 2 Syfte: 1999 tog riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål, många av dem med anknytning till biologisk mångfald. Anslaget används till att uppnå dessa miljökvalitetsmål och avser alla typer av naturmiljöer. För vatten går medlen bl.a. till restaurering av vattendrag inom skyddade områden och Natura 2000-områden samt vatten med åtgärdsprogramarter (ÅGP-arter, t.ex. flodkräfta och 5

6 flodpärlmussla). De går även till skydd av limniska och marina miljöer samt till vattendirektivsarbete. ÅGP= Åtgärdsprogram hotade arter Sökande: Länsstyrelserna. Inköp av fallrättigheter Köp av vatten genom förändrade vattendomar Anläggande av fisktrappor Biotoprestaurering Igenläggning av diken Återutsättning av arter Skyddande av ekologiskt funktionella kantzoner Länk till ÅGP-arter på Naturvårdsverkets hemsida: Se även information på Länsstyrelsens webbsida: /Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-ochdjur/atgardsprogram/Pages/index.aspx?keyword=%c3%a5tg%c3%a4rdsprogram+hotade+arter Har du frågor kan du kontakta någon av de handläggare som arbetar med skydd och restaurering av vattenmiljöer i skyddade områden och för ÅGP-arter, t.ex. Lars-Olof Ramnelid (tel , skyddade områden) och Anna Stenström ( , ÅGP) 14. Europeiska Fiskerifonden Syfte: Pengarna ska bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar fiskerinäring. Sökande: Stöd kan lämnas till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruket och beredningssektorn, men även till utbildningar och till olika projekt och investeringar av gemensamt intresse. I särskilda "fiskeområden" som Fiskeriverket utser kan stödmedel bland annat användas till satsningar på fisketurism och förbättringar av den lokala livsmiljön. Projektet får inte medföra vinst. Underlättande av passage förbi vandringshinder Restaurering och skydd av reproduktions- och uppväxtområden för fisk Byggande eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda akvatisk fauna och flora (detta avser främst konstgjorda rev) Skydd och förbättring av miljön inom ramen för Natura 2000-områden som direkt berör fiskeaktiviteter detta inkluderar utarbetande av förvaltningsprogram, infrastruktur, avskrivningar och utrustning för reservat, utbildning av anställda vid reservat samt relevanta studier Länk till information på Fiskeriverkets webbsida: https://www.fiskeriverket.se/4.7c5197de123343f05d html Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet Europeiska Fiskerifonden) 15. Naturskyddsföreningens miljöfond Syfte: Företag som levererar elenergi baserad på vattenkraft ska avsätta pengar i en egen miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar. Varje år avsätter elbolag ett antal miljoner till Naturskyddsföreningens miljöfond som skall slussas vidare i olika miljöförbättrande projekt. Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. 6

7 Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt, under förutsättning att det finns pengar i fonden.det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta och leder till ökad biologisk mångfald. Rena informationsprojekt eller stöd till löpande verksamhet har svårt att få projektstöd. Länk till information på Naturskyddsföreningens webbsida: 16. Västra Götalandsregionen Syfte: Västra Götalandsregionen stödjer insatser inom näringar som är beroende av en god vattenmiljö för sin utveckling och överlevnad. Exempel på områden för åtgärder är produkter från vatten, utveckling av besöksnäring, båtturism och naturturism vid vatten. Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som bedrivs i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller genomförs delregionalt men bedöms vara av intresse för andra delar av regionen. Projekt ska inte enbart ha en uppstädande effekt, som exempelvis sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden etc. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Mer information finns på 17. EU:s Miljöprogram LIFE+ Syfte: Långsiktiga och hållbara investeringar i Natura 2000-områden bevarande av hotade arter/livsmiljöer. Bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik. Fokus: Konkreta åtgärder för naturvård och miljöskydd. Havsmiljön, klimatförändringar, biologisk mångfald etc. Sökande: Privata/offentliga EU-aktörer. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor Stöd:. > 20 MSEK per projekt (medfinansiering ofta 50%). Varaktighet 2-5 år. Ansökan skickas till Naturvårdsverket. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: 18. Interreg (EU projekt som innefattar samverkan över nationsgränsen samt är av viss strategiskkaraktär och ger mervärde för andra aktörer än de som ingår i projektet) A. Interreg: Sverige Norge programmet Syfte: Att utveckla en ekonomiskt och socialt hållbar och attraktiv gränsregion mellan Sverige och Norge. Exempel på åtgärder: - Utbildning, kunskapsspridning och attitydförändringar som understödjer ett hållbart ekologiskt utvecklingsarbete och stimulerar till attitydförändring och nya idéer som främjar miljöhänsyn. - Förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur och kulturresurser. - Förbättrat samarbete för att minska negativa miljöeffekter. - Utveckling av teknik och metoder för optimal energiförsörjning. Stimulera utveckling av nya energikällor 7

8 och metoder för energiförsörjning - Främjande av användningen av miljöanpassade och energieffektiviseringsprocesser i näringsliv, transporter och byggnader. - Främja organiserad samverkan mellan energi- och miljöteknikföretag i regionen vad gäller processutveckling, informationsspridning, förstudier, pilotprojekt, gemensamma demonstrationsanläggningar avseende miljö- och energisystem, teknikutveckling och marknadsföring. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Universitet, högskolor, föreningar, lokala utvecklingsgrupper, bransch- och intresseorganisationer, företag(ej snedvridning av konkurrensen), statliga myndigheter och andra offentliga organisationer inom programområdet (I Västra Götalands län utgör detta endast Fyrbodals området). Samverkan måste ske med part över nationsgränsen. Mer information finns på B. Interreg: Kattegatt Skagerak programmet Syfte: att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling Exempel på åtgärder: - Miljö, energi och maritima frågor - Innovation, forskning och utveckling - Utbildning och kompetensutveckling - Utveckling av regionalt sjösäkerhetssamarbete - Gemensamma miljöplaner och/eller inventering av miljöstrategier - Gemensamma miljöutbildningar - Hälso och sjukvård, säkerhet och beredskap - Näringslivsutveckling och entreprenörskap - Infrastruktur och planläggning - Horisontellt mål: Minskad negativ miljöpåverkan på luft, klimat, mark och vatten Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta men deras ekonomiska insats motsvaras inte av EU-medel. Samverkan måste ske med minst en part över nationsgränsen. Mer information finns på Exempel på ett pågående projekt som heter Hav möter land C. Interreg: Östersjöprogrammet Syfte: att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i. (Här inräknas västerhavet). Exempel på åtgärder: - Klimatfrågor: projekt som avser att förbättra samarbetet i östersjöregionen för att minska negativa miljöeffekter. Att finna lösningar som minskar utsläppen av koldioxid. - Maritima tillgångar: strategier, aktioner och investeringar för att stärka ett hållbart ekonomiskt utnyttjande av maritima tillgångar inklusive introduktion av bästa möjliga teknik och metoder inom vattenbruk, fiskuppfödning, offshore vindenergi, användandet av biomassa, exploateringen av undervattensturism 8

9 - Biologisk mångfald, naturarv: förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur. Gemensam utveckling och förvaltning av naturområden. Insatser för hushållning med naturresurser - Riskförebyggande: strategier, verktyg och metoder för att minska miljörisker som skapats naturlig väg och av mänskliga aktiviteter. Utrustning på båtar, harmonisering av lagar, regelment. - Vatten och flodhantering: Förbättra kvalitén på vattentillgången. Tex. skötsel av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem, vattenmanagement(för utmaningar skapade av klimatförändringar o ekonomiska aktiviteter)hållbar användning av marina resurser, integrerad utveckling av offshore och kust områden - Energiförsörjning: Energiteknologi, förnyelsebara energikällor, metoder för energiförsörjning, miljöanpassning och energieffektivisering - näringsliv, byggnader och transporter. Stöd: 75 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder längs östersjön bildar ett partnerskap. Mer information finns på D. Interreg: Nordsjöprogrammet Syfte: Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i". Exempel på åtgärder: - Hållbar utveckling av kustområdena och havsområden genom integrerad kustzonsplannering - Utveckla förebyggande åtgärder för att kunna hantera akuta och allvarliga föroreningar - Arbete med att minska riskerna vid klimatförändringar, riskförebyggande - Främja miljöansvarstagande energiproduktion, management av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem - Maritime strategy directive and greenbook att utifrån dem skapa en gemensam rumslig marinplannering för Nordsjön - Miljöskyddande aktiviteter exp datainsamling. - Uppmuntra mångfalden bland förnyelsebara energialternativ genom att öka bredden av energiteknologin och carbon emission-reduction technology inom Norsjöregionen, Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer (under vissa förutsättningar som håller på att revideras) med flera kan delta. Partner från minst tre länder längs med nordsjön krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU. Mer information finns på 9

10 E. Interreg: Interreg IVC Syfte: Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det omfattar två huvudtyper av projekt: Regionala initiativ (identifiering/anpassning av Good practice ) och kapitalisering (spridning av Good practice ). Exempel på åtgärder: - Miljö och riskförebyggande åtgärder (strategier, planering, bevakning, medvetandegörande, utveckla verktyg) - energi och hållbar kollektivtrafik - biologisk mångfald, naturarv - avfallshantering - vatten- och flodhantering (tex.förvaltning, förbättra vattenrening, utveckla ett ekosystem baserat angreppssätt för hållbar förvaltning av havet och kustzoner) Stöd: Upp till 75 % av godkänd kostad Sökande: Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå och offentligt likvärdiga organisationer (icke-vinstdrivande). Privata företag kan medverka på egen bekostad. Partner från minst tre EU länder måste ingå i ett projekt, varav två medlemsländer Mer information finns på 19. Kompensationsåtgärder Syfte: Kompensera för skada på naturmiljön vid tillstånds- eller dispensgivning enligt miljöbalken. Enligt första punkten 9 16 kap. MB får tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera för det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Beslut enligt 7 kap 7 MB får meddelas endast om intrånget i naturvärdet (i naturreservat) kompenseras i skälig utsträckning. Inom Natura 2000-område får tillstånd enligt 28a och 28b lämnas bland annat om åtgärder vidtas för att kompensera för förlorade miljövärden (3 pkt 29 7 kap.). Vidare får enligt 17:7 MB regeringen vid tillåtlighetsprövning besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. Vid allvarlig miljöskada ska den som är ansvarig återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden (10 kap. 5 MB). Det finns frihet att välja kompensationsåtgärder vilket gör att man kan återskapa samma naturvärden i närheten eller längre bort eller ersätta med andra miljöåtgärder i närheten eller längre bort. Man kan välja att den som får beslutet enligt miljöbalken ska själv utföra en praktisk åtgärd, att någon annan ska utföra en åtgärd och skicka faktura till den som får beslutet eller att ekonomiska medel ska ställas till för förfogande för viss myndighet eller fond etc. Planeringen av åtgärder kan ha inriktningen mot viss sorts objekt, typ av plats eller vara miljömålsorienterad. Exempel på åtgärder: Vid Bothniabanans byggande bildades en fond för att anlägga våtmarker, restaurera och skydda skogar mm. Vid beslut om dispens från biotopskydd har medel anslagits för bildande av naturreservat. Våtmarker har anlagts för att kompensera gödningseffekt av fiskodling. Länk till konferens om kompensationsåtgärder: 10

11 Bilaga 1 LEADER Leaderområden i Västra Götalands län Område Invånare Yta/km 2 Inv/km 2 1. Sjuhärad ,6 2. Terra et Mare ,5 3. Ranrike ,3 4. Dalsland och Årjäng ,0 5. N Skaraborg ,4 6. Ö Skaraborg ,0 7. V Skaraborg ,4 8. Göta älv ,2 9. Göteborgs insjörike ,2 Summa ,2 11

12 Kontaktuppgifter Leadergrupper i Västra Götaland Uppdaterad Leaderområde Namn E-post Telefon Adress Sjuhärad Annika Andersson, vl Box Länghem Marie Oscarsson Janåke Sjöquist, ordf Perstorpsvägen Kinna Göteborgs Insjörike Martin Dahl, vl Partille kommun G:a Kronvägen Partille Lena Tillgren goteborgsinsjorike.se Eva Carlsson, ordf Partille kommun G:a Kronvägen Partille Terra et Mare Ulrika Holmgren, vl Fregatten Stenungsund Johanna Melkersson tjl Jennie Seimark, vik Arne Lernhag, ordf Öckerö Kommun Öckerö Ranrike Norra Bohuslän Krister Olsson, VL , Bengt Johansson Lars Björneld, ordf Kustvägen Dingle Östersidan Fiskebäckskil Dalsland och Årjäng Göta Älv Kerstin Söderlund, vl Storgatan Mellerud Helena Andréasson konsult.lrf.se Per Jonsson, ordf Bengtsfors kommun Box Bengtsfors Tomas Sundsmyr, vl Annika Leander Jan Skog, ordf Ale kommun Alafors Ale kommun Alafors VÄND! 12

13 Västra Skaraborg Claes Fahlgren, vl Lena Tillgren g.se leadervastraskaraborg.se Storgatan Vara Bertil Jonsson, ordf Saleby, Kållegården Lidköping Östra Skaraborg Tuula Saarimäki, vl Box Hjo Maria Haglund Niclas Fällström, ordf Hornborga Svensgården Broddetorp Norra Skaraborg Maria Gustavsson, vl Rune Skogsberg, ordf vl = verksamhetsledare Naturbruksgymnasiet Sötåsen Töreboda Ullervad Kommunalgården Mariestad Länsstyrelsens personal som jobbar med Leader Namn E-post Telefon Adress Lennart Johansson Länsstyrelsen, Box Borås Evelina Svaninger f-led Länsstyrelsen, Box Borås Ingrid Guldbrand Länsstyrelsen, Box Borås Madeleine Karlsson Box Skara Ida Claesson f-led Box Skara Susanne Andersson Länsstyrelsen, Box Borås Susanna Werner Länsstyrelsen, Box Borås 13

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer