Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter"

Transkript

1 Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård och restaurering. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. På länsstyrelsen hjälper vi gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Ibland kan flera bidrag kombineras. OBS! Den nya Havs- och vattenmyndigheten som inrättades i Göteborg i juli 2011 arbetar för att vissa av bidragen ska samordnas. Förändringar och förtydliganden sker löpande. Hör av dig till din länsstyrelse kring vad som gäller. Kom gärna med förslag på förbättringar av denna lista! Ansvarig för uppdatering: Anna Ek, Havs- och vattenmiljöanslaget Syfte: Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett särskilt anslag som heter Åtgärder för havsoch vattenmiljö. Det ska användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Anslaget omfattar tidigare havsmiljöanslag men har vidgats till ett nytt anslag som även inbegriper finansiering av kalkning och vattenförvaltning samt fiskevårdsåtgärder. För 2012 har 740 miljoner kronor avsatts.. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer Återställning av vandringsvägar för fisk Förbättrad reglering vid vattenkraftverk Biotoprestaurering Informations- och utbildningsprojekt Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: 2. LOVA Lokala vattenvårdsprojekt (en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Minska närsaltsbelastningen till havet samt bidra till miljövänlig fritidsbåtstrafik. Sökande: Kommuner och ideella sammanslutningar. Stöd: Högst 50%. Medfinansiering krävs. Ett eller flerårigt. 1

2 Anläggande av våtmarker, VA-planering, dagvattenhantering, musselodlingar, vasskörd, algskörd Anläggande av mottagningsstationer av toalettavfall och båtbottentvättar i hamnar Uppföljning och utvärdering av utförda åtgärder Planeringsunderlag Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Nästa ansökningstillfälle blir senast 30 november Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LOVA) 3. Fiskevårdsmedel (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Fiskevårdsbidrag kan lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Sökande: Offentliga myndigheter och organisationer. Stöd: Normalt 50 % (undantagsfall 100%). Skall förbrukas under året. Utrivning och borttagande av artificiella vandringshinder, t.ex. dämmen och kulvertar Anläggandet av fiskvägar Återintroduktion av arter Biotopvård Ansökningar skall vara inne hos länsstyrelsen senast den 15 november för kommande års tilldelning. Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet fiskevårdsmedel) 4. Biologisk återställning efter kalkning (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Bidraget kan gå till åtgärder i kalkade vatten eller åtgärder som ger stor effekt. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och fiskeområdesföreningar. Stöd: Bidrag får lämnas med högst % av de kostnader som prövningsmyndigheten godkänner. Utrivning av vandringshinder Byggande av fiskvägar Biotopvård och återintroduktion av arter Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: 2

3 (Sök på ordet biologisk återställning) 5. LONA Lokala naturvårdsprojekt Syfte: Naturvård, friluftsliv. Sedan 2010 ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Lokala initiativ och delaktighet eftersträvas. Sökande: Kommunen ansöker om bidrag. Har du idéer om projekt bör du vända dig till din kommun så tidigt som möjligt för att få vägledning. Stöd: Bidrag uppgår normalt till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. Kunskapsuppbyggnad (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inventeringar) Områdesskydd Nya skötselåtgärder av områden, naturtyper och arter Restaurering av områden Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning Kommunen ansöker hos länsstyrelsen i det län projektet ska bedrivas. Sista ansökningsdatum är 31 mars om inget annat meddelas på Länsstyrelsens hemsida. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LONA) 6. Landsbygdsprogrammet (LBU) Landsbygdsprogrammet omfattar en mängd olika åtgärder som har som gemensamt syfte att skapa en hållbar landsbygdsutveckling dvs sysselsättning och god miljö. Inom landsbygdsprogrammet finns en mängd olika verktyg som förenklat kan delas in i investeringsstöd, projektstöd och kompetensutveckling. När det gäller övergödningsfrågor är fokus på lantbruket, bl.a. genom rådgivning. Dessutom ligger alla miljöersättningar som lantbrukare kan söka inom landsbygdsprogrammet. Syfte: Minska närsaltsbelastningen och gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Även rekreation beaktas. Sökande: Till största del landsbygdsföretagare. Exempel på åtgärder: Ett antal miljöersättningar som lantbrukare kan söka (fånggröddor, skyddszoner). En åtgärd som ofta lyfts fram och där intressenter inom vattenråden kan vara viktiga aktörer är anläggning/restaurering av våtmarker. Dessa kan anläggas så att näringsrikt vatten från jordbruk och t. ex. kommunala verksamheter kan tas om hand. Ett antal markavvattningsföretag har fått stöd för att göra nya kostnadslängder för rensningskostnader. Länk till information på Jordbruksverkets webbsida: ndsbygdsprogrammet Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på Stöd och bidrag under fliken Lantbruk och landsbygd) 3

4 7. LEADER (en del av landsbygdsprogrammet) Syfte: Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Sökande: Privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner. Stöd kan sökas genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Projekten ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Förbättra miljön och landskapet Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi Information om LEADER på Jordbruksverkets webbsida: 459c aa58a html Bilagt finns karta och kontaktpersoner för LEADER i Västra Götalands län. 8. Miljömålsprojekt Syfte: Medel kan sökas för att utveckla arbetet mot miljökvalitetsmålen (ingen övergödning, giftfri miljö, levande sjöar osv.) Projekten inriktas mot: - Uppföljning av åtgärder, kostnader och effekter - Stöd till bedömningar av måluppfyllelse och gapanalys - Framtagande av prognoser över utvecklingen Dessutom ska medlen användas för kommunikation, uppföljning och regional miljömålsuppfyllelse och utveckling av regionalt åtgärdsarbete. Sökande: Medlen är riktade till myndigheter, länsstyrelser, kommuner och är inte öppna för ett allmänt ansökningsförfarande. Exempel på beviljade projekt 2011: - Vattendragen vägar till hållbar utveckling av kultur- och naturmiljön - Effektbedömning av åtgärder i vatten - Strategier för vård av marina kulturmiljöer i Västsverige. - Biologisk mångfald i anlagda våtmarker Stöd: Kan utgöra 100 % finansiering. Miljömålsmedlen är uppdelade i olika ramposter. De som torde vara mest relevanta i detta fall är: - Rampost 3 som söks av kommuner, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 som söks av Länsstyrelser, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 innehåller ytterligare medel som varje enskild Länsstyrelse beslutar över (s.k. nycklade medel). Storleken på denna pott beror på hur stort länet är. Länsstyrelsen i Västra Götaland är störst med ca kr. Kontakta länets miljömålssamordnare på respektive Länsstyrelse eller Naturvårdsverket Lena Nerkegård ) 9. Fiskeavgiftsmedel Syfte: I samband med vattendom (eller för tillståndshavare i tillsynsärenden, se 11 kap 8 MB och 6 kap. 5 lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet) kan s.k. fiskeavgiftsmedel ha avsatts på ett räntebärande konto som administreras av Fiskeriverket. I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket område medlen får nyttjas. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 4

5 10. Bygdeavgiftsmedel Syfte: Bygdemedlen används för att förebygga eller minska skador till följd av vattenregleringen, för att ersätta skada, eller i övrigt till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Sökande: Medel för investeringar kan sökas av kommuner och ideella föreningar med verksamhet längs vattendrag och sjöar. Bygdeavgiftsmedel utgörs av en årlig avgift som betalas av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Bygdeavgiften betalas till länsstyrelsen. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 11. NOKÅS Natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (kantzoner) Syfte: Berika skogsmiljön av allmänt intresse såsom att spara kulturmiljöer eller bevara naturvärden. Sökande: Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna. Ta kontakt med din skogskonsulent på distriktet där du bor eller har din skog för att få hjälp med att göra en ansökan. Stöd: 70 % av godkänd kostnad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och friluftsliv. Återskapa skogliga våtmarker Skyddszoner utmed skogsvatten Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 12. Skogens mångfald Syfte: Stöd för att bevara och utveckla skogens natur- och kulturmiljövärden. Stödet ska kompensera för kostnader som skötsel av natur- och kulturvärden ger upphov till. Sökande: Skogsägare. Stöd: varierar beroende på åtgärd Återställa mindre vattendrag efter flottning Skapa död ved Täppa igen dike Ansökan skickas till Skogsstyrelsen. Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 13. Länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, anslaget 1:3, anslagspost 2 Syfte: 1999 tog riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål, många av dem med anknytning till biologisk mångfald. Anslaget används till att uppnå dessa miljökvalitetsmål och avser alla typer av naturmiljöer. För vatten går medlen bl.a. till restaurering av vattendrag inom skyddade områden och Natura 2000-områden samt vatten med åtgärdsprogramarter (ÅGP-arter, t.ex. flodkräfta och 5

6 flodpärlmussla). De går även till skydd av limniska och marina miljöer samt till vattendirektivsarbete. ÅGP= Åtgärdsprogram hotade arter Sökande: Länsstyrelserna. Inköp av fallrättigheter Köp av vatten genom förändrade vattendomar Anläggande av fisktrappor Biotoprestaurering Igenläggning av diken Återutsättning av arter Skyddande av ekologiskt funktionella kantzoner Länk till ÅGP-arter på Naturvårdsverkets hemsida: Se även information på Länsstyrelsens webbsida: /Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-ochdjur/atgardsprogram/Pages/index.aspx?keyword=%c3%a5tg%c3%a4rdsprogram+hotade+arter Har du frågor kan du kontakta någon av de handläggare som arbetar med skydd och restaurering av vattenmiljöer i skyddade områden och för ÅGP-arter, t.ex. Lars-Olof Ramnelid (tel , skyddade områden) och Anna Stenström ( , ÅGP) 14. Europeiska Fiskerifonden Syfte: Pengarna ska bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar fiskerinäring. Sökande: Stöd kan lämnas till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruket och beredningssektorn, men även till utbildningar och till olika projekt och investeringar av gemensamt intresse. I särskilda "fiskeområden" som Fiskeriverket utser kan stödmedel bland annat användas till satsningar på fisketurism och förbättringar av den lokala livsmiljön. Projektet får inte medföra vinst. Underlättande av passage förbi vandringshinder Restaurering och skydd av reproduktions- och uppväxtområden för fisk Byggande eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda akvatisk fauna och flora (detta avser främst konstgjorda rev) Skydd och förbättring av miljön inom ramen för Natura 2000-områden som direkt berör fiskeaktiviteter detta inkluderar utarbetande av förvaltningsprogram, infrastruktur, avskrivningar och utrustning för reservat, utbildning av anställda vid reservat samt relevanta studier Länk till information på Fiskeriverkets webbsida: https://www.fiskeriverket.se/4.7c5197de123343f05d html Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet Europeiska Fiskerifonden) 15. Naturskyddsföreningens miljöfond Syfte: Företag som levererar elenergi baserad på vattenkraft ska avsätta pengar i en egen miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar. Varje år avsätter elbolag ett antal miljoner till Naturskyddsföreningens miljöfond som skall slussas vidare i olika miljöförbättrande projekt. Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. 6

7 Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt, under förutsättning att det finns pengar i fonden.det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta och leder till ökad biologisk mångfald. Rena informationsprojekt eller stöd till löpande verksamhet har svårt att få projektstöd. Länk till information på Naturskyddsföreningens webbsida: 16. Västra Götalandsregionen Syfte: Västra Götalandsregionen stödjer insatser inom näringar som är beroende av en god vattenmiljö för sin utveckling och överlevnad. Exempel på områden för åtgärder är produkter från vatten, utveckling av besöksnäring, båtturism och naturturism vid vatten. Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som bedrivs i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller genomförs delregionalt men bedöms vara av intresse för andra delar av regionen. Projekt ska inte enbart ha en uppstädande effekt, som exempelvis sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden etc. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Mer information finns på 17. EU:s Miljöprogram LIFE+ Syfte: Långsiktiga och hållbara investeringar i Natura 2000-områden bevarande av hotade arter/livsmiljöer. Bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik. Fokus: Konkreta åtgärder för naturvård och miljöskydd. Havsmiljön, klimatförändringar, biologisk mångfald etc. Sökande: Privata/offentliga EU-aktörer. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor Stöd:. > 20 MSEK per projekt (medfinansiering ofta 50%). Varaktighet 2-5 år. Ansökan skickas till Naturvårdsverket. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: 18. Interreg (EU projekt som innefattar samverkan över nationsgränsen samt är av viss strategiskkaraktär och ger mervärde för andra aktörer än de som ingår i projektet) A. Interreg: Sverige Norge programmet Syfte: Att utveckla en ekonomiskt och socialt hållbar och attraktiv gränsregion mellan Sverige och Norge. Exempel på åtgärder: - Utbildning, kunskapsspridning och attitydförändringar som understödjer ett hållbart ekologiskt utvecklingsarbete och stimulerar till attitydförändring och nya idéer som främjar miljöhänsyn. - Förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur och kulturresurser. - Förbättrat samarbete för att minska negativa miljöeffekter. - Utveckling av teknik och metoder för optimal energiförsörjning. Stimulera utveckling av nya energikällor 7

8 och metoder för energiförsörjning - Främjande av användningen av miljöanpassade och energieffektiviseringsprocesser i näringsliv, transporter och byggnader. - Främja organiserad samverkan mellan energi- och miljöteknikföretag i regionen vad gäller processutveckling, informationsspridning, förstudier, pilotprojekt, gemensamma demonstrationsanläggningar avseende miljö- och energisystem, teknikutveckling och marknadsföring. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Universitet, högskolor, föreningar, lokala utvecklingsgrupper, bransch- och intresseorganisationer, företag(ej snedvridning av konkurrensen), statliga myndigheter och andra offentliga organisationer inom programområdet (I Västra Götalands län utgör detta endast Fyrbodals området). Samverkan måste ske med part över nationsgränsen. Mer information finns på B. Interreg: Kattegatt Skagerak programmet Syfte: att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling Exempel på åtgärder: - Miljö, energi och maritima frågor - Innovation, forskning och utveckling - Utbildning och kompetensutveckling - Utveckling av regionalt sjösäkerhetssamarbete - Gemensamma miljöplaner och/eller inventering av miljöstrategier - Gemensamma miljöutbildningar - Hälso och sjukvård, säkerhet och beredskap - Näringslivsutveckling och entreprenörskap - Infrastruktur och planläggning - Horisontellt mål: Minskad negativ miljöpåverkan på luft, klimat, mark och vatten Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta men deras ekonomiska insats motsvaras inte av EU-medel. Samverkan måste ske med minst en part över nationsgränsen. Mer information finns på Exempel på ett pågående projekt som heter Hav möter land C. Interreg: Östersjöprogrammet Syfte: att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i. (Här inräknas västerhavet). Exempel på åtgärder: - Klimatfrågor: projekt som avser att förbättra samarbetet i östersjöregionen för att minska negativa miljöeffekter. Att finna lösningar som minskar utsläppen av koldioxid. - Maritima tillgångar: strategier, aktioner och investeringar för att stärka ett hållbart ekonomiskt utnyttjande av maritima tillgångar inklusive introduktion av bästa möjliga teknik och metoder inom vattenbruk, fiskuppfödning, offshore vindenergi, användandet av biomassa, exploateringen av undervattensturism 8

9 - Biologisk mångfald, naturarv: förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur. Gemensam utveckling och förvaltning av naturområden. Insatser för hushållning med naturresurser - Riskförebyggande: strategier, verktyg och metoder för att minska miljörisker som skapats naturlig väg och av mänskliga aktiviteter. Utrustning på båtar, harmonisering av lagar, regelment. - Vatten och flodhantering: Förbättra kvalitén på vattentillgången. Tex. skötsel av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem, vattenmanagement(för utmaningar skapade av klimatförändringar o ekonomiska aktiviteter)hållbar användning av marina resurser, integrerad utveckling av offshore och kust områden - Energiförsörjning: Energiteknologi, förnyelsebara energikällor, metoder för energiförsörjning, miljöanpassning och energieffektivisering - näringsliv, byggnader och transporter. Stöd: 75 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder längs östersjön bildar ett partnerskap. Mer information finns på D. Interreg: Nordsjöprogrammet Syfte: Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i". Exempel på åtgärder: - Hållbar utveckling av kustområdena och havsområden genom integrerad kustzonsplannering - Utveckla förebyggande åtgärder för att kunna hantera akuta och allvarliga föroreningar - Arbete med att minska riskerna vid klimatförändringar, riskförebyggande - Främja miljöansvarstagande energiproduktion, management av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem - Maritime strategy directive and greenbook att utifrån dem skapa en gemensam rumslig marinplannering för Nordsjön - Miljöskyddande aktiviteter exp datainsamling. - Uppmuntra mångfalden bland förnyelsebara energialternativ genom att öka bredden av energiteknologin och carbon emission-reduction technology inom Norsjöregionen, Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer (under vissa förutsättningar som håller på att revideras) med flera kan delta. Partner från minst tre länder längs med nordsjön krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU. Mer information finns på 9

10 E. Interreg: Interreg IVC Syfte: Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det omfattar två huvudtyper av projekt: Regionala initiativ (identifiering/anpassning av Good practice ) och kapitalisering (spridning av Good practice ). Exempel på åtgärder: - Miljö och riskförebyggande åtgärder (strategier, planering, bevakning, medvetandegörande, utveckla verktyg) - energi och hållbar kollektivtrafik - biologisk mångfald, naturarv - avfallshantering - vatten- och flodhantering (tex.förvaltning, förbättra vattenrening, utveckla ett ekosystem baserat angreppssätt för hållbar förvaltning av havet och kustzoner) Stöd: Upp till 75 % av godkänd kostad Sökande: Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå och offentligt likvärdiga organisationer (icke-vinstdrivande). Privata företag kan medverka på egen bekostad. Partner från minst tre EU länder måste ingå i ett projekt, varav två medlemsländer Mer information finns på 19. Kompensationsåtgärder Syfte: Kompensera för skada på naturmiljön vid tillstånds- eller dispensgivning enligt miljöbalken. Enligt första punkten 9 16 kap. MB får tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera för det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Beslut enligt 7 kap 7 MB får meddelas endast om intrånget i naturvärdet (i naturreservat) kompenseras i skälig utsträckning. Inom Natura 2000-område får tillstånd enligt 28a och 28b lämnas bland annat om åtgärder vidtas för att kompensera för förlorade miljövärden (3 pkt 29 7 kap.). Vidare får enligt 17:7 MB regeringen vid tillåtlighetsprövning besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. Vid allvarlig miljöskada ska den som är ansvarig återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden (10 kap. 5 MB). Det finns frihet att välja kompensationsåtgärder vilket gör att man kan återskapa samma naturvärden i närheten eller längre bort eller ersätta med andra miljöåtgärder i närheten eller längre bort. Man kan välja att den som får beslutet enligt miljöbalken ska själv utföra en praktisk åtgärd, att någon annan ska utföra en åtgärd och skicka faktura till den som får beslutet eller att ekonomiska medel ska ställas till för förfogande för viss myndighet eller fond etc. Planeringen av åtgärder kan ha inriktningen mot viss sorts objekt, typ av plats eller vara miljömålsorienterad. Exempel på åtgärder: Vid Bothniabanans byggande bildades en fond för att anlägga våtmarker, restaurera och skydda skogar mm. Vid beslut om dispens från biotopskydd har medel anslagits för bildande av naturreservat. Våtmarker har anlagts för att kompensera gödningseffekt av fiskodling. Länk till konferens om kompensationsåtgärder: 10

11 Bilaga 1 LEADER Leaderområden i Västra Götalands län Område Invånare Yta/km 2 Inv/km 2 1. Sjuhärad ,6 2. Terra et Mare ,5 3. Ranrike ,3 4. Dalsland och Årjäng ,0 5. N Skaraborg ,4 6. Ö Skaraborg ,0 7. V Skaraborg ,4 8. Göta älv ,2 9. Göteborgs insjörike ,2 Summa ,2 11

12 Kontaktuppgifter Leadergrupper i Västra Götaland Uppdaterad Leaderområde Namn E-post Telefon Adress Sjuhärad Annika Andersson, vl Box Länghem Marie Oscarsson Janåke Sjöquist, ordf Perstorpsvägen Kinna Göteborgs Insjörike Martin Dahl, vl Partille kommun G:a Kronvägen Partille Lena Tillgren goteborgsinsjorike.se Eva Carlsson, ordf Partille kommun G:a Kronvägen Partille Terra et Mare Ulrika Holmgren, vl Fregatten Stenungsund Johanna Melkersson tjl Jennie Seimark, vik Arne Lernhag, ordf Öckerö Kommun Öckerö Ranrike Norra Bohuslän Krister Olsson, VL , Bengt Johansson Lars Björneld, ordf Kustvägen Dingle Östersidan Fiskebäckskil Dalsland och Årjäng Göta Älv Kerstin Söderlund, vl Storgatan Mellerud Helena Andréasson konsult.lrf.se Per Jonsson, ordf Bengtsfors kommun Box Bengtsfors Tomas Sundsmyr, vl Annika Leander Jan Skog, ordf Ale kommun Alafors Ale kommun Alafors VÄND! 12

13 Västra Skaraborg Claes Fahlgren, vl Lena Tillgren g.se leadervastraskaraborg.se Storgatan Vara Bertil Jonsson, ordf Saleby, Kållegården Lidköping Östra Skaraborg Tuula Saarimäki, vl Box Hjo Maria Haglund Niclas Fällström, ordf Hornborga Svensgården Broddetorp Norra Skaraborg Maria Gustavsson, vl Rune Skogsberg, ordf vl = verksamhetsledare Naturbruksgymnasiet Sötåsen Töreboda Ullervad Kommunalgården Mariestad Länsstyrelsens personal som jobbar med Leader Namn E-post Telefon Adress Lennart Johansson Länsstyrelsen, Box Borås Evelina Svaninger f-led Länsstyrelsen, Box Borås Ingrid Guldbrand Länsstyrelsen, Box Borås Madeleine Karlsson Box Skara Ida Claesson f-led Box Skara Susanne Andersson Länsstyrelsen, Box Borås Susanna Werner Länsstyrelsen, Box Borås 13

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen De sju våtmarksfunktionerna uppskattat bred approach Vattenrening Retention av växthusgaser

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer

Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013. Sammanställning med rekommendationer Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013 Sammanställning med rekommendationer Denna sammanställning bygger på resultat av möten, synpunkter inkomna via epost, samt den projektutvärdering

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1

Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn. 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Vattenkraft möjligheter till miljöhänsyn 2012-10-24 Dialogprojektet Anders Skarstedt 1 Dialogprojektet Vattendagarna Uppdraget Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its:

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Sättfiskodling måste bli fler och bättre Näringen måste tala om

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten

Havet som resurs. Ann Marie Camper. 12 december 2012. Koordinator Skånes Hav och Vatten Havet som resurs 12 december 2012 Ann Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Punkter Skånes Hav och Vatten Resurscentrum Simrishamn Havet i ÖP utgångspunkt resurs Östersjön Vem är jag? Några ord

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (10) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer