Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter"

Transkript

1 Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård och restaurering. Listan ska ge en övergripande introduktion kring de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. På länsstyrelsen hjälper vi gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Ibland kan flera bidrag kombineras. OBS! Den nya Havs- och vattenmyndigheten som inrättades i Göteborg i juli 2011 arbetar för att vissa av bidragen ska samordnas. Förändringar och förtydliganden sker löpande. Hör av dig till din länsstyrelse kring vad som gäller. Kom gärna med förslag på förbättringar av denna lista! Ansvarig för uppdatering: Anna Ek, Havs- och vattenmiljöanslaget Syfte: Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för ett särskilt anslag som heter Åtgärder för havsoch vattenmiljö. Det ska användas för insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Anslaget omfattar tidigare havsmiljöanslag men har vidgats till ett nytt anslag som även inbegriper finansiering av kalkning och vattenförvaltning samt fiskevårdsåtgärder. För 2012 har 740 miljoner kronor avsatts.. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer Återställning av vandringsvägar för fisk Förbättrad reglering vid vattenkraftverk Biotoprestaurering Informations- och utbildningsprojekt Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: 2. LOVA Lokala vattenvårdsprojekt (en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Minska närsaltsbelastningen till havet samt bidra till miljövänlig fritidsbåtstrafik. Sökande: Kommuner och ideella sammanslutningar. Stöd: Högst 50%. Medfinansiering krävs. Ett eller flerårigt. 1

2 Anläggande av våtmarker, VA-planering, dagvattenhantering, musselodlingar, vasskörd, algskörd Anläggande av mottagningsstationer av toalettavfall och båtbottentvättar i hamnar Uppföljning och utvärdering av utförda åtgärder Planeringsunderlag Kommuner och ideella sammanslutningar som vill söka LOVA-bidrag gör det hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Nästa ansökningstillfälle blir senast 30 november Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LOVA) 3. Fiskevårdsmedel (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Fiskevårdsbidrag kan lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Sökande: Offentliga myndigheter och organisationer. Stöd: Normalt 50 % (undantagsfall 100%). Skall förbrukas under året. Utrivning och borttagande av artificiella vandringshinder, t.ex. dämmen och kulvertar Anläggandet av fiskvägar Återintroduktion av arter Biotopvård Ansökningar skall vara inne hos länsstyrelsen senast den 15 november för kommande års tilldelning. Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet fiskevårdsmedel) 4. Biologisk återställning efter kalkning (numera en del av havs- och vattenmiljöanslaget) Syfte: Bidraget kan gå till åtgärder i kalkade vatten eller åtgärder som ger stor effekt. Sökande: Länsstyrelser, kommuner och fiskeområdesföreningar. Stöd: Bidrag får lämnas med högst % av de kostnader som prövningsmyndigheten godkänner. Utrivning av vandringshinder Byggande av fiskvägar Biotopvård och återintroduktion av arter Länk till information på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: 2

3 (Sök på ordet biologisk återställning) 5. LONA Lokala naturvårdsprojekt Syfte: Naturvård, friluftsliv. Sedan 2010 ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Lokala initiativ och delaktighet eftersträvas. Sökande: Kommunen ansöker om bidrag. Har du idéer om projekt bör du vända dig till din kommun så tidigt som möjligt för att få vägledning. Stöd: Bidrag uppgår normalt till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. Kunskapsuppbyggnad (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inventeringar) Områdesskydd Nya skötselåtgärder av områden, naturtyper och arter Restaurering av områden Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning Kommunen ansöker hos länsstyrelsen i det län projektet ska bedrivas. Sista ansökningsdatum är 31 mars om inget annat meddelas på Länsstyrelsens hemsida. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet LONA) 6. Landsbygdsprogrammet (LBU) Landsbygdsprogrammet omfattar en mängd olika åtgärder som har som gemensamt syfte att skapa en hållbar landsbygdsutveckling dvs sysselsättning och god miljö. Inom landsbygdsprogrammet finns en mängd olika verktyg som förenklat kan delas in i investeringsstöd, projektstöd och kompetensutveckling. När det gäller övergödningsfrågor är fokus på lantbruket, bl.a. genom rådgivning. Dessutom ligger alla miljöersättningar som lantbrukare kan söka inom landsbygdsprogrammet. Syfte: Minska närsaltsbelastningen och gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Även rekreation beaktas. Sökande: Till största del landsbygdsföretagare. Exempel på åtgärder: Ett antal miljöersättningar som lantbrukare kan söka (fånggröddor, skyddszoner). En åtgärd som ofta lyfts fram och där intressenter inom vattenråden kan vara viktiga aktörer är anläggning/restaurering av våtmarker. Dessa kan anläggas så att näringsrikt vatten från jordbruk och t. ex. kommunala verksamheter kan tas om hand. Ett antal markavvattningsföretag har fått stöd för att göra nya kostnadslängder för rensningskostnader. Länk till information på Jordbruksverkets webbsida: ndsbygdsprogrammet Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på Stöd och bidrag under fliken Lantbruk och landsbygd) 3

4 7. LEADER (en del av landsbygdsprogrammet) Syfte: Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Sökande: Privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner. Stöd kan sökas genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Projekten ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft Förbättra miljön och landskapet Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi Information om LEADER på Jordbruksverkets webbsida: 459c aa58a html Bilagt finns karta och kontaktpersoner för LEADER i Västra Götalands län. 8. Miljömålsprojekt Syfte: Medel kan sökas för att utveckla arbetet mot miljökvalitetsmålen (ingen övergödning, giftfri miljö, levande sjöar osv.) Projekten inriktas mot: - Uppföljning av åtgärder, kostnader och effekter - Stöd till bedömningar av måluppfyllelse och gapanalys - Framtagande av prognoser över utvecklingen Dessutom ska medlen användas för kommunikation, uppföljning och regional miljömålsuppfyllelse och utveckling av regionalt åtgärdsarbete. Sökande: Medlen är riktade till myndigheter, länsstyrelser, kommuner och är inte öppna för ett allmänt ansökningsförfarande. Exempel på beviljade projekt 2011: - Vattendragen vägar till hållbar utveckling av kultur- och naturmiljön - Effektbedömning av åtgärder i vatten - Strategier för vård av marina kulturmiljöer i Västsverige. - Biologisk mångfald i anlagda våtmarker Stöd: Kan utgöra 100 % finansiering. Miljömålsmedlen är uppdelade i olika ramposter. De som torde vara mest relevanta i detta fall är: - Rampost 3 som söks av kommuner, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 som söks av Länsstyrelser, ca 2,5 Mkr - Rampost 5 innehåller ytterligare medel som varje enskild Länsstyrelse beslutar över (s.k. nycklade medel). Storleken på denna pott beror på hur stort länet är. Länsstyrelsen i Västra Götaland är störst med ca kr. Kontakta länets miljömålssamordnare på respektive Länsstyrelse eller Naturvårdsverket Lena Nerkegård ) 9. Fiskeavgiftsmedel Syfte: I samband med vattendom (eller för tillståndshavare i tillsynsärenden, se 11 kap 8 MB och 6 kap. 5 lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet) kan s.k. fiskeavgiftsmedel ha avsatts på ett räntebärande konto som administreras av Fiskeriverket. I vattendomen eller föreläggandet anges vad pengarna får användas till och i vilket område medlen får nyttjas. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 4

5 10. Bygdeavgiftsmedel Syfte: Bygdemedlen används för att förebygga eller minska skador till följd av vattenregleringen, för att ersätta skada, eller i övrigt till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Sökande: Medel för investeringar kan sökas av kommuner och ideella föreningar med verksamhet längs vattendrag och sjöar. Bygdeavgiftsmedel utgörs av en årlig avgift som betalas av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Bygdeavgiften betalas till länsstyrelsen. Har du frågor kan du kontakta din länsstyrelse: 11. NOKÅS Natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (kantzoner) Syfte: Berika skogsmiljön av allmänt intresse såsom att spara kulturmiljöer eller bevara naturvärden. Sökande: Skogsägare eller den som ska utföra åtgärderna. Ta kontakt med din skogskonsulent på distriktet där du bor eller har din skog för att få hjälp med att göra en ansökan. Stöd: 70 % av godkänd kostnad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och friluftsliv. Återskapa skogliga våtmarker Skyddszoner utmed skogsvatten Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 12. Skogens mångfald Syfte: Stöd för att bevara och utveckla skogens natur- och kulturmiljövärden. Stödet ska kompensera för kostnader som skötsel av natur- och kulturvärden ger upphov till. Sökande: Skogsägare. Stöd: varierar beroende på åtgärd Återställa mindre vattendrag efter flottning Skapa död ved Täppa igen dike Ansökan skickas till Skogsstyrelsen. Länk till information på Skogsstyrelsens webbsida: 13. Länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, anslaget 1:3, anslagspost 2 Syfte: 1999 tog riksdagen beslut om ett antal miljökvalitetsmål, många av dem med anknytning till biologisk mångfald. Anslaget används till att uppnå dessa miljökvalitetsmål och avser alla typer av naturmiljöer. För vatten går medlen bl.a. till restaurering av vattendrag inom skyddade områden och Natura 2000-områden samt vatten med åtgärdsprogramarter (ÅGP-arter, t.ex. flodkräfta och 5

6 flodpärlmussla). De går även till skydd av limniska och marina miljöer samt till vattendirektivsarbete. ÅGP= Åtgärdsprogram hotade arter Sökande: Länsstyrelserna. Inköp av fallrättigheter Köp av vatten genom förändrade vattendomar Anläggande av fisktrappor Biotoprestaurering Igenläggning av diken Återutsättning av arter Skyddande av ekologiskt funktionella kantzoner Länk till ÅGP-arter på Naturvårdsverkets hemsida: Se även information på Länsstyrelsens webbsida: /Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-ochdjur/atgardsprogram/Pages/index.aspx?keyword=%c3%a5tg%c3%a4rdsprogram+hotade+arter Har du frågor kan du kontakta någon av de handläggare som arbetar med skydd och restaurering av vattenmiljöer i skyddade områden och för ÅGP-arter, t.ex. Lars-Olof Ramnelid (tel , skyddade områden) och Anna Stenström ( , ÅGP) 14. Europeiska Fiskerifonden Syfte: Pengarna ska bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar fiskerinäring. Sökande: Stöd kan lämnas till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruket och beredningssektorn, men även till utbildningar och till olika projekt och investeringar av gemensamt intresse. I särskilda "fiskeområden" som Fiskeriverket utser kan stödmedel bland annat användas till satsningar på fisketurism och förbättringar av den lokala livsmiljön. Projektet får inte medföra vinst. Underlättande av passage förbi vandringshinder Restaurering och skydd av reproduktions- och uppväxtområden för fisk Byggande eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda akvatisk fauna och flora (detta avser främst konstgjorda rev) Skydd och förbättring av miljön inom ramen för Natura 2000-områden som direkt berör fiskeaktiviteter detta inkluderar utarbetande av förvaltningsprogram, infrastruktur, avskrivningar och utrustning för reservat, utbildning av anställda vid reservat samt relevanta studier Länk till information på Fiskeriverkets webbsida: https://www.fiskeriverket.se/4.7c5197de123343f05d html Se även information på länsstyrelsens webbsida: (Sök på ordet Europeiska Fiskerifonden) 15. Naturskyddsföreningens miljöfond Syfte: Företag som levererar elenergi baserad på vattenkraft ska avsätta pengar i en egen miljöfond eller i en miljöfond som Naturskyddsföreningen disponerar. Varje år avsätter elbolag ett antal miljoner till Naturskyddsföreningens miljöfond som skall slussas vidare i olika miljöförbättrande projekt. Sökande: Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. 6

7 Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt, under förutsättning att det finns pengar i fonden.det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta och leder till ökad biologisk mångfald. Rena informationsprojekt eller stöd till löpande verksamhet har svårt att få projektstöd. Länk till information på Naturskyddsföreningens webbsida: 16. Västra Götalandsregionen Syfte: Västra Götalandsregionen stödjer insatser inom näringar som är beroende av en god vattenmiljö för sin utveckling och överlevnad. Exempel på områden för åtgärder är produkter från vatten, utveckling av besöksnäring, båtturism och naturturism vid vatten. Projektet ska vara av regiongemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som bedrivs i hela eller stora delar av Västra Götaland, eller genomförs delregionalt men bedöms vara av intresse för andra delar av regionen. Projekt ska inte enbart ha en uppstädande effekt, som exempelvis sanering av förorenad mark eller restaurering av naturområden etc. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Mer information finns på 17. EU:s Miljöprogram LIFE+ Syfte: Långsiktiga och hållbara investeringar i Natura 2000-områden bevarande av hotade arter/livsmiljöer. Bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik. Fokus: Konkreta åtgärder för naturvård och miljöskydd. Havsmiljön, klimatförändringar, biologisk mångfald etc. Sökande: Privata/offentliga EU-aktörer. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor Stöd:. > 20 MSEK per projekt (medfinansiering ofta 50%). Varaktighet 2-5 år. Ansökan skickas till Naturvårdsverket. Länk till information på Naturvårdsverkets webbsida: 18. Interreg (EU projekt som innefattar samverkan över nationsgränsen samt är av viss strategiskkaraktär och ger mervärde för andra aktörer än de som ingår i projektet) A. Interreg: Sverige Norge programmet Syfte: Att utveckla en ekonomiskt och socialt hållbar och attraktiv gränsregion mellan Sverige och Norge. Exempel på åtgärder: - Utbildning, kunskapsspridning och attitydförändringar som understödjer ett hållbart ekologiskt utvecklingsarbete och stimulerar till attitydförändring och nya idéer som främjar miljöhänsyn. - Förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur och kulturresurser. - Förbättrat samarbete för att minska negativa miljöeffekter. - Utveckling av teknik och metoder för optimal energiförsörjning. Stimulera utveckling av nya energikällor 7

8 och metoder för energiförsörjning - Främjande av användningen av miljöanpassade och energieffektiviseringsprocesser i näringsliv, transporter och byggnader. - Främja organiserad samverkan mellan energi- och miljöteknikföretag i regionen vad gäller processutveckling, informationsspridning, förstudier, pilotprojekt, gemensamma demonstrationsanläggningar avseende miljö- och energisystem, teknikutveckling och marknadsföring. Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Universitet, högskolor, föreningar, lokala utvecklingsgrupper, bransch- och intresseorganisationer, företag(ej snedvridning av konkurrensen), statliga myndigheter och andra offentliga organisationer inom programområdet (I Västra Götalands län utgör detta endast Fyrbodals området). Samverkan måste ske med part över nationsgränsen. Mer information finns på B. Interreg: Kattegatt Skagerak programmet Syfte: att programområdet skall bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och hållbar utveckling Exempel på åtgärder: - Miljö, energi och maritima frågor - Innovation, forskning och utveckling - Utbildning och kompetensutveckling - Utveckling av regionalt sjösäkerhetssamarbete - Gemensamma miljöplaner och/eller inventering av miljöstrategier - Gemensamma miljöutbildningar - Hälso och sjukvård, säkerhet och beredskap - Näringslivsutveckling och entreprenörskap - Infrastruktur och planläggning - Horisontellt mål: Minskad negativ miljöpåverkan på luft, klimat, mark och vatten Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga organisationer som kommuner, landsting och andra myndigheter, kyrkliga församlingar, statliga och kommunala bolag samt statliga affärsverk. Privata aktörer kan delta men deras ekonomiska insats motsvaras inte av EU-medel. Samverkan måste ske med minst en part över nationsgränsen. Mer information finns på Exempel på ett pågående projekt som heter Hav möter land C. Interreg: Östersjöprogrammet Syfte: att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i. (Här inräknas västerhavet). Exempel på åtgärder: - Klimatfrågor: projekt som avser att förbättra samarbetet i östersjöregionen för att minska negativa miljöeffekter. Att finna lösningar som minskar utsläppen av koldioxid. - Maritima tillgångar: strategier, aktioner och investeringar för att stärka ett hållbart ekonomiskt utnyttjande av maritima tillgångar inklusive introduktion av bästa möjliga teknik och metoder inom vattenbruk, fiskuppfödning, offshore vindenergi, användandet av biomassa, exploateringen av undervattensturism 8

9 - Biologisk mångfald, naturarv: förbättrat nyttjande, förvaltning och utveckling av natur. Gemensam utveckling och förvaltning av naturområden. Insatser för hushållning med naturresurser - Riskförebyggande: strategier, verktyg och metoder för att minska miljörisker som skapats naturlig väg och av mänskliga aktiviteter. Utrustning på båtar, harmonisering av lagar, regelment. - Vatten och flodhantering: Förbättra kvalitén på vattentillgången. Tex. skötsel av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem, vattenmanagement(för utmaningar skapade av klimatförändringar o ekonomiska aktiviteter)hållbar användning av marina resurser, integrerad utveckling av offshore och kust områden - Energiförsörjning: Energiteknologi, förnyelsebara energikällor, metoder för energiförsörjning, miljöanpassning och energieffektivisering - näringsliv, byggnader och transporter. Stöd: 75 % av godkänd kostnad. Sökande: Offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, samt organisationer, institut och universitet kan delta som formella partners i projekt. Privata företag kan delta på egen bekostnad. För att genomföra ett projekt krävs att åtminstone tre organisationer från minst tre olika länder längs östersjön bildar ett partnerskap. Mer information finns på D. Interreg: Nordsjöprogrammet Syfte: Programmet syftar till att göra Nordsjöregionen till "en bättre plats att bo, arbeta och investera i". Exempel på åtgärder: - Hållbar utveckling av kustområdena och havsområden genom integrerad kustzonsplannering - Utveckla förebyggande åtgärder för att kunna hantera akuta och allvarliga föroreningar - Arbete med att minska riskerna vid klimatförändringar, riskförebyggande - Främja miljöansvarstagande energiproduktion, management av våtmarker, sjöar, floder, mindre öar och andra marina ekosystem - Maritime strategy directive and greenbook att utifrån dem skapa en gemensam rumslig marinplannering för Nordsjön - Miljöskyddande aktiviteter exp datainsamling. - Uppmuntra mångfalden bland förnyelsebara energialternativ genom att öka bredden av energiteknologin och carbon emission-reduction technology inom Norsjöregionen, Stöd: 50 % av godkänd kostnad. Sökande: Lokala, regionala och nationella myndigheter, ideella organisationer, forskningsinstitut, universitet, privata aktörer (under vissa förutsättningar som håller på att revideras) med flera kan delta. Partner från minst tre länder längs med nordsjön krävs för att ett projekt ska få delta i programmet, varav två från EU. Mer information finns på 9

10 E. Interreg: Interreg IVC Syfte: Programmet syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det omfattar två huvudtyper av projekt: Regionala initiativ (identifiering/anpassning av Good practice ) och kapitalisering (spridning av Good practice ). Exempel på åtgärder: - Miljö och riskförebyggande åtgärder (strategier, planering, bevakning, medvetandegörande, utveckla verktyg) - energi och hållbar kollektivtrafik - biologisk mångfald, naturarv - avfallshantering - vatten- och flodhantering (tex.förvaltning, förbättra vattenrening, utveckla ett ekosystem baserat angreppssätt för hållbar förvaltning av havet och kustzoner) Stöd: Upp till 75 % av godkänd kostad Sökande: Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå och offentligt likvärdiga organisationer (icke-vinstdrivande). Privata företag kan medverka på egen bekostad. Partner från minst tre EU länder måste ingå i ett projekt, varav två medlemsländer Mer information finns på 19. Kompensationsåtgärder Syfte: Kompensera för skada på naturmiljön vid tillstånds- eller dispensgivning enligt miljöbalken. Enligt första punkten 9 16 kap. MB får tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens förenas med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera för det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Beslut enligt 7 kap 7 MB får meddelas endast om intrånget i naturvärdet (i naturreservat) kompenseras i skälig utsträckning. Inom Natura 2000-område får tillstånd enligt 28a och 28b lämnas bland annat om åtgärder vidtas för att kompensera för förlorade miljövärden (3 pkt 29 7 kap.). Vidare får enligt 17:7 MB regeringen vid tillåtlighetsprövning besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. Vid allvarlig miljöskada ska den som är ansvarig återställa miljön eller kompensera för förlorade miljövärden (10 kap. 5 MB). Det finns frihet att välja kompensationsåtgärder vilket gör att man kan återskapa samma naturvärden i närheten eller längre bort eller ersätta med andra miljöåtgärder i närheten eller längre bort. Man kan välja att den som får beslutet enligt miljöbalken ska själv utföra en praktisk åtgärd, att någon annan ska utföra en åtgärd och skicka faktura till den som får beslutet eller att ekonomiska medel ska ställas till för förfogande för viss myndighet eller fond etc. Planeringen av åtgärder kan ha inriktningen mot viss sorts objekt, typ av plats eller vara miljömålsorienterad. Exempel på åtgärder: Vid Bothniabanans byggande bildades en fond för att anlägga våtmarker, restaurera och skydda skogar mm. Vid beslut om dispens från biotopskydd har medel anslagits för bildande av naturreservat. Våtmarker har anlagts för att kompensera gödningseffekt av fiskodling. Länk till konferens om kompensationsåtgärder: 10

11 Bilaga 1 LEADER Leaderområden i Västra Götalands län Område Invånare Yta/km 2 Inv/km 2 1. Sjuhärad ,6 2. Terra et Mare ,5 3. Ranrike ,3 4. Dalsland och Årjäng ,0 5. N Skaraborg ,4 6. Ö Skaraborg ,0 7. V Skaraborg ,4 8. Göta älv ,2 9. Göteborgs insjörike ,2 Summa ,2 11

12 Kontaktuppgifter Leadergrupper i Västra Götaland Uppdaterad Leaderområde Namn E-post Telefon Adress Sjuhärad Annika Andersson, vl Box Länghem Marie Oscarsson Janåke Sjöquist, ordf Perstorpsvägen Kinna Göteborgs Insjörike Martin Dahl, vl Partille kommun G:a Kronvägen Partille Lena Tillgren goteborgsinsjorike.se Eva Carlsson, ordf Partille kommun G:a Kronvägen Partille Terra et Mare Ulrika Holmgren, vl Fregatten Stenungsund Johanna Melkersson tjl Jennie Seimark, vik Arne Lernhag, ordf Öckerö Kommun Öckerö Ranrike Norra Bohuslän Krister Olsson, VL , Bengt Johansson Lars Björneld, ordf Kustvägen Dingle Östersidan Fiskebäckskil Dalsland och Årjäng Göta Älv Kerstin Söderlund, vl Storgatan Mellerud Helena Andréasson konsult.lrf.se Per Jonsson, ordf Bengtsfors kommun Box Bengtsfors Tomas Sundsmyr, vl Annika Leander Jan Skog, ordf Ale kommun Alafors Ale kommun Alafors VÄND! 12

13 Västra Skaraborg Claes Fahlgren, vl Lena Tillgren g.se leadervastraskaraborg.se Storgatan Vara Bertil Jonsson, ordf Saleby, Kållegården Lidköping Östra Skaraborg Tuula Saarimäki, vl Box Hjo Maria Haglund Niclas Fällström, ordf Hornborga Svensgården Broddetorp Norra Skaraborg Maria Gustavsson, vl Rune Skogsberg, ordf vl = verksamhetsledare Naturbruksgymnasiet Sötåsen Töreboda Ullervad Kommunalgården Mariestad Länsstyrelsens personal som jobbar med Leader Namn E-post Telefon Adress Lennart Johansson Länsstyrelsen, Box Borås Evelina Svaninger f-led Länsstyrelsen, Box Borås Ingrid Guldbrand Länsstyrelsen, Box Borås Madeleine Karlsson Box Skara Ida Claesson f-led Box Skara Susanne Andersson Länsstyrelsen, Box Borås Susanna Werner Länsstyrelsen, Box Borås 13

Presentation av Länsstyrelsen Östergötland

Presentation av Länsstyrelsen Östergötland Presentation av Länsstyrelsen Östergötland Stöd och bidrag exempel på finansieringsmöjligheter för vattenvårdande åtgärder Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Något om LOVA, LONA och SÅP

Något om LOVA, LONA och SÅP Något om LOVA, LONA och SÅP Foto: PM Jönsson Många vattenåtgärder i Kalmar län! Anlagda våtmarker (LB+LOVA) Sanering Oskarshamns hamn Gamlebyviksprojekt (LOVA) Biogas av marint substrat Musselodlingar

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm

DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm DATA FRÅN ÖVERVAKNING Miljöövervakning Effektuppföljning Recipientkontroll Miljökonsekvensbeskrivningar Egenkontroll Inventeringar Verifieringar mm Incitament för utveckling av övervakning Åtgärdsområdesplaner

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Kajsa Berggren 16 nov 2011 2011-11-08 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se 2011-11-08

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram?

Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Vad händer med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram? Irene Bohman Nationell kalkhandläggarträff 2016-03-15 Maj PRÖVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET Överlämnade åtgärdsprogrammet till regeringen för en eventuell

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

16 Ett rikt växt- och djurliv

16 Ett rikt växt- och djurliv 16 Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Förankrad vattenvårdsplan hos lantbrukare Söderåkra 2012-06-01. Rune Hallgren LRF

Förankrad vattenvårdsplan hos lantbrukare Söderåkra 2012-06-01. Rune Hallgren LRF Förankrad vattenvårdsplan hos lantbrukare Söderåkra 2012-06-01 Rune Hallgren LRF Vattenförvaltning Lära gemensamt för att förvalta gemensamt Vattenförvaltning betyder att förankrade program och planer

Läs mer

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark

Landsbygdsprogrammet. Inga riktade stöd för kulturmiljöer i odlingslandskapet Inga riktade stöd för natur- och kultur vid/i åkermark Landsbygdsprogrammet Flera förändringar för Ett rikt odlingslandskap Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer försvinner Utvald miljö försvinner Men vissa delar blir nationella Andra tas bort: Restaurering

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Stöd till vattenåtgärder och naturvård

Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd till vattenåtgärder och naturvård Stöd på Länsstyrelsen o Landsbygdsprogrammet o LOVA o LONA o SÅP Landsbygdsprogrammet LBP o Förbättrad vattenkvalitet t.ex. restaurering av vattendrag, biotopvård,

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

Skriv ditt namn här

Skriv ditt namn här Skriv ditt namn här 2012-03-29 1 Björn Risinger Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten 2012-03-29 2 En ny myndighet för havs- och vattenmiljö En tillbakablick 2012-03-29 3 HaV ansvarar för att genomföra

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Bidrag att söka för att uppnå. miljömålen

Bidrag att söka för att uppnå. miljömålen Bidrag att söka för att uppnå miljömålen uppdaterad februari 2012 Sida 1/19 2012-02-23 Bidrag att söka för att uppnå miljömålen Det finns flera bidrag man kan söka för att få stöd till åtgärder för miljömålen.

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

LOVA. Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön. Lokala Vattenvårdsprojekt. Sofie Palmquist

LOVA. Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön. Lokala Vattenvårdsprojekt. Sofie Palmquist LOVA Lokala Vattenvårdsprojekt Statligt bidrag till lokala åtgärder för att förbättra havsmiljön Sofie Palmquist Syfte med LOVA Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt I första

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljömålen och vattendirektivet. Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Miljömålen och vattendirektivet Jens Mentzer Miljömålssekretariatet Länsstyrelsen i Västra Götaland Likheter/skillnader miljöproblem Vattendirektivet Försurning Övergödning Fysisk påverkan Miljögifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram

Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Om att arbeta för ett rikt odlingslandskap med ett förändrat landsbygdsprogram Missade att meddela att ni är varmt välkomna på Jordbruksverkets miljömålsseminarium den 10-11 november i Stockholm. Mer information

Läs mer

Vill du vara med och utveckla Västra Götaland?

Vill du vara med och utveckla Västra Götaland? Vill du vara med och utveckla Västra Götaland? Vi söker utvecklingspartners Funderar du på att starta eller utveckla ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor?

Läs mer

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Guide till finansieringskällor för vattenprojekt inom Bottenvikens vattendistrikt

Guide till finansieringskällor för vattenprojekt inom Bottenvikens vattendistrikt Guide till finansieringskällor för vattenprojekt inom Bottenvikens vattendistrikt 2 FÖRORD Finansieringsguiden vänder sig till dig som har en projektidé där avsikten är att förbättra vattenmiljön. Syftet

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen Västernorrland Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länsstyrelsen Västernorrland Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESI- fonderna) Regionala utvecklingsfonden Socialfonden Havs- och fiskerifonden Jordbruksfonden

Läs mer

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-03 1 Ekologisk kompensation- definition Gottgörelse genom

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Länsstyrelsernas konferens Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Micke Lehorst kulturmiljöstrateg, SHF:s kansli Sveriges

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare

Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare Miljö Energi Klimat Var står vi och vart går vi? Sofia Frising, klimat- och energisamordnare Martin Gometz, vik miljömålssekreterare Var står vi? Bedömning av måluppfyllelse varje senhöst Ingen bedömning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Bidrag att söka för att uppnå. miljömålen

Bidrag att söka för att uppnå. miljömålen Bidrag att söka för att uppnå miljömålen Uppdaterat februari 2015 Sida 1/14 Bidrag att söka för att uppnå miljömålen Det finns flera bidrag man kan söka för att få stöd till åtgärder för miljömålen. Här

Läs mer