Vindbruksplan Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindbruksplan Nässjö kommun"

Transkript

1 Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg

2 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev , rev , kompletterad samt Liselotte Franzén Katharina Nyström Henrik Levin Uppdragsledare, handläggare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. ar för planer och program Behovsbedömning Samråd kring avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Underlag för denna MKB 3 3. Nationella rekommendationer för vindkraft 3 4. Huvuddragen i Nässjö kommuns tematiska ÖP för vindbruk Indelning och omfattning Beskrivning av vindkraftens påverkan och effekter 5 5. Riktlinjer och rekommendationer i vindbruksplanen Områden för utbyggnad av vindkraft Undantagna områden för vindkraftutbyggnad Utformning och landskapsanpassning Skyddade områden Skyddsavstånd och skyddsåtgärder Skyddsavstånd Skyddsåtgärder Mellankommunala hänsynstaganden Konsekvenser av genomförandet av planen Riksintressen Fallamossen, riksintresse natur Vikskvarn med Storkvarnån, riksintresse natur Törsbo, riksintresse natur Sniparp-Rommen-Berg, riksintresse kultur Havsjö, riksintresse kultur Fagertofta Danstorp, riksintresse kultur Äsperyd, riksintresse kultur Bringetofta, riksintresse kultur Landskap, natur- och kulturvärden Landskap Natur- och kulturvärden Människors hälsa och friluftsliv Djurliv Utsläpp till mark och vatten Energi- och resurshushållning Militära intressen mm Följdföretag och indirekta konsekvenser av en vindkraftutbyggnad Vägar Kraftnät och kablar Mellankommunala frågor 29 i

4 6.10 Miljömål och mål om energiproduktion Miljömål Mål om energiproduktion Miljökvalitetsnormer Nollalternativ Utbyggnadsalternativ Uppföljning av genomförandet av planen 34 Bilagor 1. Länsstyrelsens yttrande över avgränsningen av MKB:n ii

5 1. Sammanfattning Nässjö kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Nässjö kommun för vindkraftsutbyggnad inom kommunen. Planen redovisar dels allmänna förutsättningar för och påverkan från vindkraftverk och dels förutsättningar och rekommendationer för vindkraftutbyggnad inom Nässjö kommun. Inom Nässjö kommun finns flera områden som utpekats som riksintressen för vindkraft. Totalt sett utgör dessa områden ca 20% av kommunens yta. Nässjö kommun har i sin tematiska ÖP angett vilka områden som bör undantas från vindkraftutbyggnad baserat på områdenas speciella karaktär, skyddsvärden eller andra motstående intressen. Förutom för de undantagna områdena bedömer Nässjö kommun att utbyggnad av vindkraft i första hand skall ske inom riksintresseområdet för vindkraft och i andra hand inom övriga delar av kommunen. I enlighet med 6 kapitlet miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för genomförandet av planen tas fram. Avgränsningen av MKB:n har stämts av med Länsstyrelsen i Jönköpings län. MKB:n redovisar, i de fall det är möjligt utifrån de uppgifter som finns i den tematiska ÖP:n, konsekvenser av en vindkraftutbyggnad inom kommunen. MKB:n har kompletterats efter utställningstiden. I vindbruksplanen saknas en närmare redovisning av olika förhållanden inom olika delar av kommunen, varför bedömningen av vindkraftutbyggnaden inom kommunen som helhet blir översiktlig. En viss påverkan av vindkraftsutbyggnaden kan inte helt uteslutas men genomförandet av planen bedöms kunna bidra till att såväl miljömål som mål om energiproduktion kan uppnås utan att betydande påverkan på människors hälsa eller miljön uppkommer. Platsspecifika frågor måste beaktas i samband med prövning enligt Miljöbalken (anmälan/ansökan) och/eller Plan- och bygglagen (bygglov/detaljplan) så att eventuella konflikter och negativ påverkan på t ex boendemiljö, fågelliv och fladdermusförekomst samt landskapsbild kan undvikas eller minimeras. 1 av 37

6 2. ar för planer och program I enlighet med 6 kapitlet Miljöbalken skall en miljöbedömning ske av de planer och program som finns angivna i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet med miljöbedömningar av planer och program är att på ett tidigt skede i planprocessen belysa frågor som rör frågor kring hälsa och miljö. För att veta om en plan behöver miljöbedömas och för att förvissa sig om att lagkraven uppfylls krävs en analys. Denna analys kallas för behovsbedömning. 2.1 Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 Miljöbalken skall kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I enlighet med Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kan genomförandet av en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen och är en översiktsplan enligt 4 kapitlet Plan- och bygglagen (1987:10). Eftersom syftet med den tematiska ÖP:n för vindbruk i Nässjö kommun är att ta fram ett planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraft i kommunen, innebär den förutsättningar för etablering av enligt miljöbalken tillståndspliktiga anläggningar. Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 skall således en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där eventuell betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras. Innehållet i MKB:n finns beskrivet i 6 kap 12 miljöbalken. 2.2 Samråd kring avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Miljöbedömningen omfattar upprättandet av en MKB för genomförandet av planen och de samråd som sker kring beskrivningen. Miljöbedömningen är således benämningen på den process som sker kring MKB:n. I 6 kap 13 sägs att innan en kommun bestämmer omfattningen och detaljeringsgraden för MKB:n skall kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. Ett samråd kring avgränsningen MKB:n har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköping under januari Länsstyrelsen har den 28 januari 2009 yttrat sig över avgränsningen kring MKB:n. Samrådsyttrandet biläggs denna MKB ihop med samrådsunderlaget. Den tematiska ÖP:n utgör ett planeringsunderlag för kommunen där markanvändningen inom kommunen redovisas. Eftersom den tematiska ÖP:n är en översiktlig plan där inga specifika områden för vindbruk pekas ut, utöver riksintresseområdena för vindkraft, är även MKB:n relativt översiktlig och avgränsas till att i stora drag belysa konsekvenserna av genomförandet av planen utifrån ovanstående punkter. För de vindkraftetableringar som kommer att ske 2 av 37

7 inom kommunen sker separata prövningar utifrån i första hand Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Inför dessa prövningar sker detaljstudier som avgör var och hur vindkraftetableringar kan ske utan att medföra betydande negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. När MKB:n har upprättats skall den kungöras och ett nytt samråd skall ske. Lämpligen sker samråd kring upprättad MKB i samband med kungörelse och samråd för den tematiska ÖP:n. 2.3 Underlag för denna MKB Denna MKB har utgått från det förslag till tematisk ÖP för vindbruk upprättad i september 2008 samt de kompletteringar som kommunen tagit fram t o m februari Vissa uppgifter har även framkommit vid de avstämningsmöten som hållits med kommunen under framtagandet av denna MKB. Dessutom har uppgifter kring kommunen och dess värden utifrån natur-, djur-, kultur- och friluftsliv inhämtats från hemsidor för Länsstyrelsen i Jönköpings län, Nässjö kommun, Nässjö Ornitologiska Förening och Ekoturism mm. MKB:n har kompletterats efter utställningen under Förutom riktlinjer för bedömning av vindkraftföretag från Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten har Länsstyrelsens yttrande kring avgränsningen av MKB:n styrt inriktningen i MKB-arbetet, bilaga Nationella rekommendationer för vindkraft Globalt finns det en stark vilja att minska utsläppet av växthusgaser. Enligt Kyotoprotokollet som antogs i december 1997 skall industriländerna under perioden minska sina utsläpp av växthusgaser med 5 % jämfört med EU:s medlemsstater har åtagit sig att under denna period minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 %. Som en del av EU:s energipolitik har man satt ett mål om att 21 % av den elektricitet som produceras i medlemsstaterna ska komma från förnybara källor år Bland de många olika förnybara energikällorna har vindkraften hittills haft störst framgång, och med en ökning av produktionen av vindkraftel med 150 % sedan år 2001 ligger EU i topp och har 60 % av den globala marknaden. I Sverige står vindkraften idag för en blygsam del av elkraften. Mindre än en procent (ca 1 TWh) av den sammanlagda elproduktionen utgörs av vindkraftel. Genom olika åtgärder stimuleras utbyggnaden av vindkraft och riksdagen har satt upp ett planeringsmål som innebär att 10 TWh ska produceras från vindkraftverk år 2015 i Sverige. Ett förslag till nytt planeringsmål för år 2020 omfattar 30 TWh. Av vindkraftutredningens slutbetänkande Rätt plats för vindkraften (SOU 1999:75) framgår följande: 3 av 37

8 Vindkraft är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar när den används för elproduktion. Utbyggnad av vindkraftverk begränsar påverkan på den storregionala och globala miljön, genom att el från vindkraft ersätter el producerad i fossileldade anläggningar som ger utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Elproduktion i vindkraftanläggningar tillgodoser flera viktiga aspekter på vad som krävs för en hållbar utveckling i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. För vindkraften gäller sålunda att den: är förnybar inte ger försurande eller övergödande effekter samt inte bidrar till växthuseffekten och hushåller med användning av material och energi. I propositionen Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk, som lades fram den 22 mars 2006, presenterar regeringen inriktningen på arbetet med vindkraft och vindbruk under de kommande fem åren. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind. Vindkraftsutbyggnad berör ett antal nationella, regionala och lokala mål. De mål som främst berörs är energimål för vindkraftsutbyggnad och olika miljömål för miljökvalitet. Utöver det övergripande miljömålet har sexton nationella miljömål antagits. Flera av dessa miljömål är aktuella att ta hänsyn till vid bedömning av planerad verksamhet. Generellt innebär nybyggnad av vindkraftverk som producerar energi från en förnyelsebar energikälla att elproduktion med hjälp av kol, olja, naturgas och kärnkraft ersätts eller minskar behovet av nyetablering av dessa anläggningar. Vindkraftsetableringar är därför positiva för flera av miljömålen t ex Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö och Ingen övergödning. Även de andra miljömålen påverkas av en elproduktion från förnyelsebara energikällor. Varje producerad MWh vindkraft innebär att man undviker ett utsläpp av 850 kg CO 2 jämfört med det som för närvarande är alternativet i Sverige, d v s importerad energi från koleldade kraftverk ute i Europa. Utöver detta undviks utsläpp av svavel, aska mm Lokalt kan miljömål om t ex Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö påverkas negativt. Det är därför viktigt att anpassa verksamheten så att miljömålen inte ställs mot varandra. 4 av 37

9 Flera statliga myndigheter som Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten har tagit fram riktlinjer och rekommendationer kring etablering av vindkraft. Dessa riktlinjer har tillsammans med miljömål och mål kring produktion av el från vindkraft utgjort en grund för denna MKB. 4. Huvuddragen i Nässjö kommuns tematiska ÖP för vindbruk 4.1 Indelning och omfattning Förslaget till tematisk ÖP för vindbruk i Nässjö kommun (nedan kallad vindbruksplan) är uppdelat i flera delar. Två av delarna beskriver övergripande energifrågor och vindkraft, och är avsedda att ge läsaren en orientering/allmän information kring energi- och vindkraftsfrågor. Denna kunskapssammanställning kan med fördel även användas som ett underlag vid prövning kring vindkraft utifrån miljöbalkens regelverk och inte bara i samband med plan- eller bygglovsfrågor. Resterande del av vindbruksplanen ägnas åt vindkraftsutbyggnad inom Nässjö kommun. 4.2 Beskrivning av vindkraftens påverkan och effekter Nässjö kommun har beskrivit den påverkan och de effekter som vindkraftsetableringar rent generellt kan medföra, både för människors hälsa och för miljön. Beskrivningen utgår från följande rubriker: Riksintressen för vindkraft Övriga riksintressen (natur, inkl Natura 2000, kultur och bergtäkt) Landskapsbild Tätortsexpansion Buller Skuggor och reflexer Vattenskyddsområden Naturreservat Naturminnen samt djur- och växtskyddsområden Övriga naturområden Naturvärden - allmänt Opåverkade områden Fritidsområden Kultur- och fornminnen Infrastruktur Mellankommunala intressen 5 av 37

10 5. Riktlinjer och rekommendationer i vindbruksplanen 5.1 Områden för utbyggnad av vindkraft Totalt utgör områdena för riksintresse för vindkraft inom Nässjö kommun ca 188 km 2 vilket motsvarar ca 20 % av kommunens totala areal. I vindbruksplanen sägs att i områden som betecknas som riksintresse ska vindkraftsetableringar prioriteras och då speciellt utbyggnaden av grupper av vindkraftverk. Utbyggnad av enstaka verk bör ej beviljas om de riskerar att försvåra för fortsatt utbyggnad inom området. Utbyggnad kan även accepteras i anslutning till redan etablerade industriområden. Kommunen har i övrigt valt att inte peka ut några särskilda områden som särskilt lämpade för vindkraftsutbyggnad. I händelse av att flera riksintressen finns inom samma område eller angränsar till varandra hänvisar kommunen till att det i första hand ska ske en samordning av riksintressena. Anläggningar för totalförsvaret är dock prioriterade. I övrigt ska det riksintresse som främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön gynnas. Ovärderliga kultur- eller naturvärden får dock inte spolieras. 5.2 Undantagna områden för vindkraftutbyggnad Kommunen har föreslaget att utbyggnad av vindkraft inte får ske inom följande områden: de mer låglänta områdena i kommunens nordöstra och sydöstra del, dvs odlingslandskapen i Törsbo och Långåsa, delar av friluftsområdet Lövhult strax nordost om Nässjö tätort (inom det område som omfattas av naturreservat får inga vindkraftverk placeras, inom de bebyggda delarna samt inom områden med motions- och skidspår får inte bullernivån överstiga 35 db(a) från vindkraft). expansionszonerna för tätorterna, förutom inom detaljeplanelagda industriområden inom expansionszonerna naturreservat riksintresseområden för kultur riksintresset Vikskvarnsområdet (natur), området bör bevaras i sin helhet inom eller i anslutning till de två områden som utgör riksintresse utifrån förekomsten av utter militärt skjutfält (riksintresse) i kommunens östra del Assjöområdet (opåverkat område) inom område som avser väg- eller järnvägsreservat enligt den kommunala översiktsplanen (undantag kan ske om placeringen av vindkraftverk inte riskerar att skada eventuella framtida väg- och järnvägsträckningar) I Natura-2000 områden eller dess närområde får inga vindkraftverk etableras som påtagligt kan skada syftet med områdets tillkomst. En prövning av en 6 av 37

11 vindkraftetablering får således göras för vart och ett av de Natura-2000 områden som kan komma att bli berörda. Fallamosseområdet (riksintresse för naturvård) ska bevaras då det gäller själva myrkomplexet. Etablering av vindkraft inom fastmarksytorna intill myrarna kan accepteras om etableringen av varken verk, vägar eller kabel påverkar de hydrologiska förhållandena i området. Särskilt känsliga är kärrområden som är beroende av vattenförhållandena i omkringliggande markområden. Mossområden är mindre känsliga, så länge inte själva mossområdet berörs. Vindkraftverk föreslås endast placeras så att nuvarande eller framtida täktverksamhet inte hindras eller försvåras inom riksintresseområdet för bergtäkt. Kommunen har även listat övriga naturmiljöer som bör undantas från vindkraftetableringar: Källerydsåsen Barkerydssjön med myrmarker Horshagaplatån Rumängen Slätteryds ängar Brånstorps lateralås Brånstorpsravinen Slätthults bok- och lövängar Mattarps bokskog Skaftarps åsar I övrigt skall hänsyn tas till nyckelbiotoper, biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal så att de värden som avses att bevaras inte riskerar att påverkas negativt. 7 av 37

12 Figur 1 Områden för vindkraftetablering och områden undantagna från vindkraftutbyggnad 8 av 37

13 5.3 Utformning och landskapsanpassning Kommunen föreslår att vindkraftverken förläggs på ett sådant sätt att avstånden mellan verken blir ungefär lika stora inom en och samma grupp eller på annat sätt för att ge ett harmoniskt intryck. Navhöjden på vindkraftverken inom grupp av verk bör vara densamma för samtliga verk vilket gör att verken följer landskapets topografi. Kommunen har även föreslaget ett avstånd mellan verken till 5 gånger rotordiametern. (För ett verk med en rotordiameter på 90 meter blir således minsta avstånd 5x90=450 meter). Avsteg från denna rekommendation kan ske om vindförhållanden mm medger detta. I varje grupp av vindkraftverk skall verken ha samma storlek då det gäller torn och rotor, ha tre rotorblad, ha samma rotationsriktning och samma färgsättning. Verken skall vara vita eller ljusgrå och tornets nedre del kan målas i en något mörkare färg för att anpassas till skogslandskapet. Vid placering utmed järnväg eller väg kan verken placeras utmed dessa så att de följer vägens eller järnvägens sträckning för att förstärka intrycket av kommunikationsleden i landskapet. Grupper av verk bör inte ställas i symmetriska strukturer, som man kan se exempel på i slättlandskap, utan snarare anpassas till de naturliga strukturer som finns i terrängen. 5.4 Skyddade områden Kommunen har angivit att vid en bedömning av vindkraftetablering ska miljöbalkens intentioner i portalparagrafen (1 kapitlet, 1) gälla. Bestämmelserna i portalparagrafen anger att miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I vindbruksplanen har kommunen räknat upp de områden som utgör riksintresse enligt 3 kapitlet 6 miljöbalken eller utgör Natura 2000-område. Kommunen anger att inom områden av riksintresse för natur eller kultur ska natur- eller kulturintresset ges företräde. Inom områden där det finns både riksintresse för vindbruk och natur och/eller kultur ska riksintresset för vindkraft ställas mot natur- och kulturvärdena. Om de natur- eller kulturvärden som avses att skyddas inte skadas kan en vindkraftsetablering accepteras. Vid en avvägning av riksintresse för vindkraft och riksintresse för militära intressen ska alltid de militära intressena prioriteras. Enligt vindbruksplanen skall riksintresse för natur och kultur utanför riksintresseområden för vindkraft ges företräde vid en bedömning av en vindkraftsetablering. Även här görs dock en bedömning om vindkraftsetableringen kan tänkas påverka och skada de värden som avses att skyddas. 9 av 37

14 Kommunen har även redovisat vilka områden som utgör, eller troligtvis kommer att omfattas av naturreservatsbestämmelser, och som därmed kan komma att medföra en konflikt med vindkraftsintressen. Inom kommunen finns två utpekade opåverkade områden, ett område i kommunens sydvästra del och som gränsar till och fortsätter in i Sävsjö kommun samt ett område i nordost kring Assjön som fortsätter in i Aneby kommun. Det sydvästra området ligger till stor del inom riksintresse för vindkraft. Riksintresset för vindkraft bedöms av kommunen väga tyngre än intresset för det opåverkade området varför vindkraftetableringen får ske inom området. Området kring Assjön är däremot mer opåverkat och bör därför undantas från etablering av vindkraft. 5.5 Skyddsavstånd och skyddsåtgärder Skyddsavstånd Inom kommunen bedöms Nässjö stad och Forserum samhälle vara de mest expansiva orterna och det har därför definierats zoner för tätortsexpansion för dessa. För att säkerställa att samhällena kan expandera utan risk för konflikt med vindbruksintressen undantas expansionszonerna från vindkraftetablering. För övriga tätorter föreslås ett generellt minsta avstånd på 1000 meter till tätortsgräns. Avståndet mellan vindkraftverk och närmaste bostad ska vara så stort att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller uppfylls. I vindbruksplanen anges att en vindkraftsetablering inte får påverka naturminnen och av estetiska skäl inte placeras intill dessa objekt. Säkerhetszonen bör vara ca 300 meter runt ett stort vindkraftverk. Zonen får inte identifieras så att allmänheten inte kan eller vågar beträda zonen. Säkerhetszonen är endast till för att upplysa om fara vid särskilda förhållanden. Varningsskyltar som varnar för iskast ska sättas upp vid tillfartsvägar och närbelägna större stigar Skyddsåtgärder Kommunen redovisar att Transportstyrelsens luftfartsavdelning och Totalförsvaret alltid ska underrättas tidigt i samband med planer på vindkraftsutbyggnad för att kunna utreda om några konflikter föreligger mellan luftfart eller militära intressen och vindkraftsintressena. I planen redovisas att de föreskrifter (LFS 2008:47) om hindermarkering mm som meddelats av Transportstyrelsens luftfartsavdelning ska följas. Vid byggande intill allmän väg eller järnväg skall även Banverket och Vägverket informeras på ett tidigt skede i prövningsprocessen för en vindkraftetablering. 10 av 37

15 I planen anges även allmänna skyddsåtgärder utifrån miljösynpunkt som att t ex eventuellt oljespill från vindkraftverken samlas upp inom maskinhuset eller tornet, att serviceprogram för vindkraftverket för minimering av olyckor finns etc. Skydd för fågellivet och fladdermöss föreslås ske genom att de lokala förutsättningarna för fågel och fladdermöss, som t ex häckningsplatser och flygstråk, undersöks i samband med prövningen om etablering. I planen anges att särskilda känsliga områden för rovfåglar är sjöstränder, dessa stränder skyddas dock av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (100 meter). Som skydd för fladdermöss föreslås att om vindkraftsetableringen bedöms kunna komma att skada fladdermöss i stor omfattning, men av andra skäl får en lämplig placering, ska verket/verken utrustas med automatik som reglerar verkets drift vid låga vindhastigheter. Vindkraftsetableringar inom och i anslutning till friluftsområden och kommunala badplatser skall ske på ett sådant sätt att bullernivån inte överstiger 35 db(a) som ekvivalent nivå. (Den centrala delen i kommunens friluftsområden utgörs ofta av kommunala badplatser). Etablering av vindkraft får inte ske så att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller inte kan uppnås vid närmaste bostad. Värdefull våtmark eller ängs- och hagmark bör inte tas i anspråk vid anläggning av tillfartsväg till verket eller vid kabeldragning mellan vindkraftverk och befintligt kraftnät. Anslutning mellan vindkraftverk och befintligt elnät ska göras med markförlagd kabel. Is-sensorer som stannar vindkraftverket vid nedisning, alternativt isavisningsanordningar för rotorbladen ska installeras i områden med omfattande friluftsliv, dvs inom tätortsnära friluftsområden och friluftsområden utpekade i kommunens översiktsplan. 5.6 Mellankommunala hänsynstaganden I samband med bygglovsprövning för vindkraftverk föreslås grannkommunen informeras i god tid om något verk avses att placeras närmare än 2 km från kommungränsen. 6. Konsekvenser av genomförandet av planen Denna MKB visar vilka konsekvenser genomförandet av vindbruksplanen skulle få på människor och miljön sett ur ett hållbarhetsperspektiv. en har utgått från konsekvenser för: riksintressen landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden 11 av 37

16 människors hälsa och friluftsliv (buller, skuggor, varningsljus på kraftverken och olycksrisker) djurliv energi- och resurshushållning MKB:n har även gjorts utifrån frågeställningar kring: eventuella utsläpp till mark, luft och vatten följdföretag, som vägar och nya kraftledningar, och deras påverkan vindbrukets förenlighet med nationella miljömål och mål för energiproduktion Inom MKB identifieras såväl de direkta som indirekta effekterna av en vindkraftutbyggnad. I MKB:n ingår även en bedömning utifrån en beskrivning av nollalternativet, dvs. vad händer om vindbruksplanen inte genomförs. 6.1 Riksintressen Sedan 2004 finns i Sverige mark- och vattenområden som är angivna som riksintressen för vindbruk. Efter en översyn 2008 anger Energimyndigheten nu 423 områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riksintresse är ett så kallat planeringsverktyg som finns beskrivet i miljöbalken. Det vilar på berörda kommuner att ta hand om utpekade områden i sin översiktsplanering. Länsstyrelserna ska se till att de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset. Att ett område är riksintresse för vindbruk är vägledande vid prövning av mark- och vattenanvändning. Det är alltså först i tillståndsprövningen i det enskilda fallet som riksintresset får en rättslig betydelse. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra befintliga riksintressen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen, luftfart. Följande kriterier har använts vid utpekandet av områden av riksintresse för vindbruk: Huvudkriterium: Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund på 71 meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut till territorialgräns, samt i ekonomisk zon. Undantag 1: Områden enligt miljöbalken 7 kap. 2 (nationalpark) och 4 kap. 7 (national-stadspark) Undantag 2: Områden enligt miljöbalken 4 kap. 5 (obrutet fjäll) Undantag 3: Bebyggelseområden enligt lantmäteriets "Terrängkartan" med ett skyddsavstånd av 400 m (sluten, hög, låg och fritidsbebyggelse) Undantag 4: Områden med bottendjup större än 30 m. 12 av 37

17 Undantag 5: Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 3 km². I vindbruksplanen för Nässjö kommun anges att inom de områden som angetts som riksintresse för vindkraft skall detta intresse prioriteras men samordnas gentemot andra intressen, även andra riksintressen. Utbyggnaden av vindkraft inom riksintresseområdet för vindkraft får enligt vindbruksplanen inte medverka till att allvarligt skada de värden som avses att värnas för övriga riksintresseområden eller andra intressen. Dock skall det intresse som ger den bästa hushållningen med mark och övriga naturresurser prioriteras. Inom område med riksintresse för vindkraft ska enligt kommunens förslag endast vindkraftparker tillåtas. Enstaka verk kan byggas om det inte kan tänkas försämra förutsättningarna för en möjlig vindkraftpark och det ur utseendesynpunkt kan accepteras. Kommunen föreslår i sin vindbruksplan att inga vindkraftverk får etableras i Natura-2000 områden eller dess närområde som påtagligt kan skada syftet med områdets tillkomst. Det innebär således att kommunen kan acceptera en etablering av vindkraftverk inom Natura-2000 under speciella förutsättningar. Tre riksintresseområden för natur ligger inom riksintresseområde för vindkraft, Fallamosseområdet, Vikskvarn med Storkvarnån och Törsbo. Två riksintresseområden för kultur finns i anslutning till riksintresseområdet för vindkraft, Sniparp-Rommen-Berg och Havsjö. Båda områdena utgörs av fornlämningsområden Fallamossen, riksintresse natur Fallamossen är riksintresse för naturvård. Delar av mossen ingår i myrskyddsplanen för Sverige. I Länsstyrelsens våtmarksutredning (våtmarker i Nässjö kommun) har Fallamossen ett högt naturvärde. Mossarna inom området är belägna kring Tomtabacken, på höjder mellan meter över havet och är därför några av de högst belägna i Sverige. I området finns även Ekelsjösjön som är en långsmal myrsjö av norrländsk karaktär med gungfly längs stränderna och är södra Sveriges högst belägna sjö med sina 345 meter över havet. Fallamossen är vidträckt och öppen och ger ett intryck av ett storslaget norrländsk myrmarksområde. Området ligger inom riksintresse för vindkraft. Kommunen har i sin vindbruksplan angett att vindkraftetableringar, efter särskild prövning, kan tillåtas inom fastmarksområdena inom våtmarkskomplexet under förutsättning att de hydrologiska förhållandena inte förändras så att negativa konsekvenser uppkommer för våtmarksområdet. 13 av 37

18 6.1.2 Vikskvarn med Storkvarnån, riksintresse natur Området är riksintresse för naturvård och delar av området ingår i Natura 2000 och består av en geologisk nyckellokal. Området är litet och koncentrerat och ligger inom riksintresseområde för vindkraft. Viks kvarn med Storkvarnån utgör ihop med Almesåkraformationen en serie av sedimentära och omvandlade bergarter främst kvarsiter, konglomerat och lerskiffrar. Här finns också diabas. Området tillhör de klassiska studielokalerna för berggrundsgeologi. Rasbranterna mot ån är mäktiga och området erbjuder en storslagen natur. Utmed Storkvarnån finns ett antal värdefulla skogsnyckelbiotoper. Reservatsbildning pågår för Vikskvarn. Området är undantaget från utbyggnad av vindkraft Törsbo, riksintresse natur Törsbo utgör ett riksintresse för naturvård dvs ett Natura 200-område (38 ha) och ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, som en värdefull helhetsmiljö och ligger inom riksintresseområde för vindkraft. Området ingår även i jordbruksverkets ängs- och betesinventering. Området finns även med länsstyrelsens program från början av 1990-talet för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Inom området finns ett välbevarat odlingslandskap med sötvattenstrandäng och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och björkhage med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe och smörbollar. Törsbosjön, som ingår i området, är en fågelrik sjö. Kommunen har i sin vindbruksplan angett att detta område bör undantas från vindkraftetableringar Sniparp-Rommen-Berg, riksintresse kultur Kulturmiljöområdet omfattar en större fornlämningskoncentration bestående av två gravfält från yngre järnåldern med ca 30 gravanläggningar. I området södra del finns äldre byggnader i form av ängslador. Förekomsten av ängslador i det flacka odlingslandskapet ger en närmast norrländsk prägel på området 1. Genom hela området går den gamla vägen mellan Forserum och Almesåkra. Vägen, som följer åskrönet, kantas av öppna odlingsmarker som brukas. Området ligger i direkt anslutning till riksintresseområdet för vindkraft Havsjö, riksintresse kultur Väster om Bodafors samhälle och på ömse sidor om Toftaån finns ett större fornlämningsområde. Havsjö och stränderna utmed Toftaån har lång historisk 1 Värdefulla byggnader och miljöer 2007 (kulturmiljöprogram), Nässjö kommun 14 av 37

19 kontinuitet som centralbygd under förhistorisk tid i Njudungs folkland. Området är rikt på agrarhistoriska lämningar. Landskapet är huvudsakligen öppet och domineras av aktivt jordbruk. Odlingslandskapet i Havsjö som en gång var öppen åker- och ängsmark håller dock på att växa igen pga skogsplantering. Inom området finns ett par gårdsmiljöer, bland annat Humlahemmet som har ett kulturhistoriskt värde. Detta område omfattas delvis av riksintresse för vindkraft Fagertofta Danstorp, riksintresse kultur Strax nordost om Fagertofta by finns Nässjö kommuns största samlade fornlämningsområde med åtta olika typer av anläggningar. Där finns bland annat 24 stycken domarringar, 13 stycken fyrsidiga stenkretsar, stensättningar och röse. Fornlämningarna ligger på moränhöjderna och i en dalgång i ett lätt kuperat landskap. Området inramas av öppen betesmark och tätvuxen blandskog. Vid vägen finns även en offerkälla. I området finns också enstaka odlingsrösen och andra lämningar från tidigt jordbruk. Fornlämningsområdet ligger inom riksintresseområde för vindkraft Äsperyd, riksintresse kultur Inom detta kulturmiljöområde finns 82 fornlämningar fördelade på två gravfält och 11 ensamliggande anläggningar. Fornlämningarna härstammar från flera tidsåldrar och består av högar, rösen, stensättningar, resta stenar samt domarringar. I områdets nordvästra del finns en milsten från 1700-talet. Även bebyggelsen är komplex med byggnader uppförda mellan 1750 och Landskapet består av ett öppet och lätt kuperat odlingslandskap längs med den gamla vägen mellan Jönköping och Nässjö. Området ligger 1-2 kilometer från riksintresseområde för vindkraft Bringetofta, riksintresse kultur Riksintressevärdet består av Bringetofta kyrka med prästgård, sockenstuga och sockenmagasin. Kyrkan är till sina äldsta delar uppförd redan på 1100-talet men därefter tillbyggd vid flera olika tillfällen. I koret samt i och på båda sidorna om triumfbågen finns väggmålningar från 1200-talet. Omkringliggande bostadsbebyggelse är från 1800-talet. I området ingår även ett gravfält. Kulturmiljöområdet ligger 3-6 kilometer från och ca 100 meter lägre än riksintresseområdet för vindkraft samt skiljs åt av en höjdrygg. Konsekvenser Genomförandet av vindbruksplanen kommer att medföra att vindkraft prioriteras inom de områden som avsatts som riksintresse för vindkraft. Kommunen har i sin 15 av 37

20 vindbruksplan angivit att etableringar inom riksintresseområden för vindkraft dock inte får medföra att några omistliga värden skadas eller går förlorade. Riksintresseområdena för vindkraft är stora och utgör ca 20 % av kommunens yta. En kraftig utbyggnad av vindkraften inom riksintresseområdet skulle därför medföra att landskapsbilden påverkas i denna del av kommunen, t ex kommer utsikten från Tomtabacken att påverkas radikalt. Det innebär att även riksintresseområden utanför riksintresseområdet för vindkraft kan påverkas då upplevelsevärdena förändras eller försämras. En bedömning av skyddade områden som riksintresseområden för natur- och kulturmiljövärden utanför riksintresseområdet för vindkraft bör därför också beaktas och påverkan värderas. En kraftig utbyggnad, där vindkraftverk etableras inom i stort sett hela riksintresseområdet för vindkraft, kan leda till att sk barriäreffekter uppkommer för djurlivet, speciellt för fåglar. Med de avstånd som blir aktuella mellan de olika verken bedöms riskerna för allvarliga störningar som små men måste beaktas vid en prövning. Det är således viktigt att det finns tillräckligt stora passager mellan olika vindkraftetableringar så att viktiga strövstråk eller flyttvägar inte försvinner. Dessutom bör det i samband med prövning av vindkraftetablering beaktas att lugna och orörda zoner finns för vila och födsel. Det saknas mer ingående kommunspecifika uppgifter om djurlivet inom riksintresseområdena för vindkraft vilket gör att det inte att går att bedöma om några särskilda skyddsintressen finns eller vilka konsekvenser en omfattande utbyggnad skulle kunna uppkomma för djurlivet. En viss lokal påverkan kan inte uteslutas. Översiktligt sett torde dock en vindkraftutbyggnad kunna ske utan risk för påtaglig skada på djurliv och natur. En utbyggnad vid speciella områden kan få mer specifika konsekvenser. Detta gäller för t ex Fallamossen där konsekvenserna skulle kunna bli att, även om själva vindkraftverken placeras inom hårdmarksområden, väg- och kabeldragning medför en påverkan på vattenförhållandena inom främst kärrmarksområdena. Visserligen har kommunen angett att även väg- och kabeldragning skall ske inom fastmarksområdena, men med tanke på de arealer som krävs för såväl väg- som anläggningsyta kan inte en påverkan på vattenförhållandena uteslutas. Mossområdet utgör dessutom ett öppet landskapsrum med en speciell karaktär. En etablering av vindkraftverk riskerar att påverka landskapsbilden negativt och förta känslan av de fria vidderna och vildmark. Törsboområdet är undantaget från vindkraftutbyggnad men en vindkraftsetablering riskerar att medföra negativa konsekvenser dels för landskapsbilden och dels för fågellivet vid sjön. Det är därför viktigt att en etablering i anslutning till området föregås av analys av visuell påverkan och eventuell påverkan på fågelintressena vid sjön. Kulturmiljölandskapet vid Sniparp-Rommen-Berg, samt i viss mån även vid 16 av 37

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214.

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214. Vindkraftsplan för Ljusdals kommun Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19 214. Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning Handlingar Del 1: Bakgrund och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun Utställningshandling november 2007, reviderad april 2010 och juni 2011 Miljö och Stadsbyggnad Kommunens första

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR FÄRGELANDA KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 4, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Planhandlingen

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 VINDBRUK Bollebygds kommun Västra Götalands län Samrådshandling med miljökonsekvensbeskrivning 2010-11-04 rev. 2010-11-08 Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen 2010-11-04

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Nuläget 2 Riksintresse 3 Prövning 3

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tranemo kommun. Antagandehandling

VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tranemo kommun. Antagandehandling VINDBRUKSPLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tranemo kommun Antagandehandling Omslagsillustration: Staffan Arvegård Innehåll 1 Inledning 7 1.1 Kort sammanfattning av riktlinjerna... 7 1.2 Allmänt

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Del 2: Planförslag Tematiskt tillägg tillöversiktsplanen gällande vindkraft- SAMRÅD 1 Innehåll

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer