Vindbruksplan Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindbruksplan Nässjö kommun"

Transkript

1 Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg

2 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev , rev , kompletterad samt Liselotte Franzén Katharina Nyström Henrik Levin Uppdragsledare, handläggare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. ar för planer och program Behovsbedömning Samråd kring avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Underlag för denna MKB 3 3. Nationella rekommendationer för vindkraft 3 4. Huvuddragen i Nässjö kommuns tematiska ÖP för vindbruk Indelning och omfattning Beskrivning av vindkraftens påverkan och effekter 5 5. Riktlinjer och rekommendationer i vindbruksplanen Områden för utbyggnad av vindkraft Undantagna områden för vindkraftutbyggnad Utformning och landskapsanpassning Skyddade områden Skyddsavstånd och skyddsåtgärder Skyddsavstånd Skyddsåtgärder Mellankommunala hänsynstaganden Konsekvenser av genomförandet av planen Riksintressen Fallamossen, riksintresse natur Vikskvarn med Storkvarnån, riksintresse natur Törsbo, riksintresse natur Sniparp-Rommen-Berg, riksintresse kultur Havsjö, riksintresse kultur Fagertofta Danstorp, riksintresse kultur Äsperyd, riksintresse kultur Bringetofta, riksintresse kultur Landskap, natur- och kulturvärden Landskap Natur- och kulturvärden Människors hälsa och friluftsliv Djurliv Utsläpp till mark och vatten Energi- och resurshushållning Militära intressen mm Följdföretag och indirekta konsekvenser av en vindkraftutbyggnad Vägar Kraftnät och kablar Mellankommunala frågor 29 i

4 6.10 Miljömål och mål om energiproduktion Miljömål Mål om energiproduktion Miljökvalitetsnormer Nollalternativ Utbyggnadsalternativ Uppföljning av genomförandet av planen 34 Bilagor 1. Länsstyrelsens yttrande över avgränsningen av MKB:n ii

5 1. Sammanfattning Nässjö kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan för Nässjö kommun för vindkraftsutbyggnad inom kommunen. Planen redovisar dels allmänna förutsättningar för och påverkan från vindkraftverk och dels förutsättningar och rekommendationer för vindkraftutbyggnad inom Nässjö kommun. Inom Nässjö kommun finns flera områden som utpekats som riksintressen för vindkraft. Totalt sett utgör dessa områden ca 20% av kommunens yta. Nässjö kommun har i sin tematiska ÖP angett vilka områden som bör undantas från vindkraftutbyggnad baserat på områdenas speciella karaktär, skyddsvärden eller andra motstående intressen. Förutom för de undantagna områdena bedömer Nässjö kommun att utbyggnad av vindkraft i första hand skall ske inom riksintresseområdet för vindkraft och i andra hand inom övriga delar av kommunen. I enlighet med 6 kapitlet miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för genomförandet av planen tas fram. Avgränsningen av MKB:n har stämts av med Länsstyrelsen i Jönköpings län. MKB:n redovisar, i de fall det är möjligt utifrån de uppgifter som finns i den tematiska ÖP:n, konsekvenser av en vindkraftutbyggnad inom kommunen. MKB:n har kompletterats efter utställningstiden. I vindbruksplanen saknas en närmare redovisning av olika förhållanden inom olika delar av kommunen, varför bedömningen av vindkraftutbyggnaden inom kommunen som helhet blir översiktlig. En viss påverkan av vindkraftsutbyggnaden kan inte helt uteslutas men genomförandet av planen bedöms kunna bidra till att såväl miljömål som mål om energiproduktion kan uppnås utan att betydande påverkan på människors hälsa eller miljön uppkommer. Platsspecifika frågor måste beaktas i samband med prövning enligt Miljöbalken (anmälan/ansökan) och/eller Plan- och bygglagen (bygglov/detaljplan) så att eventuella konflikter och negativ påverkan på t ex boendemiljö, fågelliv och fladdermusförekomst samt landskapsbild kan undvikas eller minimeras. 1 av 37

6 2. ar för planer och program I enlighet med 6 kapitlet Miljöbalken skall en miljöbedömning ske av de planer och program som finns angivna i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet med miljöbedömningar av planer och program är att på ett tidigt skede i planprocessen belysa frågor som rör frågor kring hälsa och miljö. För att veta om en plan behöver miljöbedömas och för att förvissa sig om att lagkraven uppfylls krävs en analys. Denna analys kallas för behovsbedömning. 2.1 Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 Miljöbalken skall kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I enlighet med Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar kan genomförandet av en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen och är en översiktsplan enligt 4 kapitlet Plan- och bygglagen (1987:10). Eftersom syftet med den tematiska ÖP:n för vindbruk i Nässjö kommun är att ta fram ett planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraft i kommunen, innebär den förutsättningar för etablering av enligt miljöbalken tillståndspliktiga anläggningar. Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 skall således en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där eventuell betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra identifieras. Innehållet i MKB:n finns beskrivet i 6 kap 12 miljöbalken. 2.2 Samråd kring avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Miljöbedömningen omfattar upprättandet av en MKB för genomförandet av planen och de samråd som sker kring beskrivningen. Miljöbedömningen är således benämningen på den process som sker kring MKB:n. I 6 kap 13 sägs att innan en kommun bestämmer omfattningen och detaljeringsgraden för MKB:n skall kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen. Ett samråd kring avgränsningen MKB:n har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköping under januari Länsstyrelsen har den 28 januari 2009 yttrat sig över avgränsningen kring MKB:n. Samrådsyttrandet biläggs denna MKB ihop med samrådsunderlaget. Den tematiska ÖP:n utgör ett planeringsunderlag för kommunen där markanvändningen inom kommunen redovisas. Eftersom den tematiska ÖP:n är en översiktlig plan där inga specifika områden för vindbruk pekas ut, utöver riksintresseområdena för vindkraft, är även MKB:n relativt översiktlig och avgränsas till att i stora drag belysa konsekvenserna av genomförandet av planen utifrån ovanstående punkter. För de vindkraftetableringar som kommer att ske 2 av 37

7 inom kommunen sker separata prövningar utifrån i första hand Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Inför dessa prövningar sker detaljstudier som avgör var och hur vindkraftetableringar kan ske utan att medföra betydande negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. När MKB:n har upprättats skall den kungöras och ett nytt samråd skall ske. Lämpligen sker samråd kring upprättad MKB i samband med kungörelse och samråd för den tematiska ÖP:n. 2.3 Underlag för denna MKB Denna MKB har utgått från det förslag till tematisk ÖP för vindbruk upprättad i september 2008 samt de kompletteringar som kommunen tagit fram t o m februari Vissa uppgifter har även framkommit vid de avstämningsmöten som hållits med kommunen under framtagandet av denna MKB. Dessutom har uppgifter kring kommunen och dess värden utifrån natur-, djur-, kultur- och friluftsliv inhämtats från hemsidor för Länsstyrelsen i Jönköpings län, Nässjö kommun, Nässjö Ornitologiska Förening och Ekoturism mm. MKB:n har kompletterats efter utställningen under Förutom riktlinjer för bedömning av vindkraftföretag från Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten har Länsstyrelsens yttrande kring avgränsningen av MKB:n styrt inriktningen i MKB-arbetet, bilaga Nationella rekommendationer för vindkraft Globalt finns det en stark vilja att minska utsläppet av växthusgaser. Enligt Kyotoprotokollet som antogs i december 1997 skall industriländerna under perioden minska sina utsläpp av växthusgaser med 5 % jämfört med EU:s medlemsstater har åtagit sig att under denna period minska sina utsläpp av växthusgaser med 8 %. Som en del av EU:s energipolitik har man satt ett mål om att 21 % av den elektricitet som produceras i medlemsstaterna ska komma från förnybara källor år Bland de många olika förnybara energikällorna har vindkraften hittills haft störst framgång, och med en ökning av produktionen av vindkraftel med 150 % sedan år 2001 ligger EU i topp och har 60 % av den globala marknaden. I Sverige står vindkraften idag för en blygsam del av elkraften. Mindre än en procent (ca 1 TWh) av den sammanlagda elproduktionen utgörs av vindkraftel. Genom olika åtgärder stimuleras utbyggnaden av vindkraft och riksdagen har satt upp ett planeringsmål som innebär att 10 TWh ska produceras från vindkraftverk år 2015 i Sverige. Ett förslag till nytt planeringsmål för år 2020 omfattar 30 TWh. Av vindkraftutredningens slutbetänkande Rätt plats för vindkraften (SOU 1999:75) framgår följande: 3 av 37

8 Vindkraft är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar när den används för elproduktion. Utbyggnad av vindkraftverk begränsar påverkan på den storregionala och globala miljön, genom att el från vindkraft ersätter el producerad i fossileldade anläggningar som ger utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och aska. Elproduktion i vindkraftanläggningar tillgodoser flera viktiga aspekter på vad som krävs för en hållbar utveckling i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. För vindkraften gäller sålunda att den: är förnybar inte ger försurande eller övergödande effekter samt inte bidrar till växthuseffekten och hushåller med användning av material och energi. I propositionen Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk, som lades fram den 22 mars 2006, presenterar regeringen inriktningen på arbetet med vindkraft och vindbruk under de kommande fem åren. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind. Vindkraftsutbyggnad berör ett antal nationella, regionala och lokala mål. De mål som främst berörs är energimål för vindkraftsutbyggnad och olika miljömål för miljökvalitet. Utöver det övergripande miljömålet har sexton nationella miljömål antagits. Flera av dessa miljömål är aktuella att ta hänsyn till vid bedömning av planerad verksamhet. Generellt innebär nybyggnad av vindkraftverk som producerar energi från en förnyelsebar energikälla att elproduktion med hjälp av kol, olja, naturgas och kärnkraft ersätts eller minskar behovet av nyetablering av dessa anläggningar. Vindkraftsetableringar är därför positiva för flera av miljömålen t ex Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö och Ingen övergödning. Även de andra miljömålen påverkas av en elproduktion från förnyelsebara energikällor. Varje producerad MWh vindkraft innebär att man undviker ett utsläpp av 850 kg CO 2 jämfört med det som för närvarande är alternativet i Sverige, d v s importerad energi från koleldade kraftverk ute i Europa. Utöver detta undviks utsläpp av svavel, aska mm Lokalt kan miljömål om t ex Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö påverkas negativt. Det är därför viktigt att anpassa verksamheten så att miljömålen inte ställs mot varandra. 4 av 37

9 Flera statliga myndigheter som Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten har tagit fram riktlinjer och rekommendationer kring etablering av vindkraft. Dessa riktlinjer har tillsammans med miljömål och mål kring produktion av el från vindkraft utgjort en grund för denna MKB. 4. Huvuddragen i Nässjö kommuns tematiska ÖP för vindbruk 4.1 Indelning och omfattning Förslaget till tematisk ÖP för vindbruk i Nässjö kommun (nedan kallad vindbruksplan) är uppdelat i flera delar. Två av delarna beskriver övergripande energifrågor och vindkraft, och är avsedda att ge läsaren en orientering/allmän information kring energi- och vindkraftsfrågor. Denna kunskapssammanställning kan med fördel även användas som ett underlag vid prövning kring vindkraft utifrån miljöbalkens regelverk och inte bara i samband med plan- eller bygglovsfrågor. Resterande del av vindbruksplanen ägnas åt vindkraftsutbyggnad inom Nässjö kommun. 4.2 Beskrivning av vindkraftens påverkan och effekter Nässjö kommun har beskrivit den påverkan och de effekter som vindkraftsetableringar rent generellt kan medföra, både för människors hälsa och för miljön. Beskrivningen utgår från följande rubriker: Riksintressen för vindkraft Övriga riksintressen (natur, inkl Natura 2000, kultur och bergtäkt) Landskapsbild Tätortsexpansion Buller Skuggor och reflexer Vattenskyddsområden Naturreservat Naturminnen samt djur- och växtskyddsområden Övriga naturområden Naturvärden - allmänt Opåverkade områden Fritidsområden Kultur- och fornminnen Infrastruktur Mellankommunala intressen 5 av 37

10 5. Riktlinjer och rekommendationer i vindbruksplanen 5.1 Områden för utbyggnad av vindkraft Totalt utgör områdena för riksintresse för vindkraft inom Nässjö kommun ca 188 km 2 vilket motsvarar ca 20 % av kommunens totala areal. I vindbruksplanen sägs att i områden som betecknas som riksintresse ska vindkraftsetableringar prioriteras och då speciellt utbyggnaden av grupper av vindkraftverk. Utbyggnad av enstaka verk bör ej beviljas om de riskerar att försvåra för fortsatt utbyggnad inom området. Utbyggnad kan även accepteras i anslutning till redan etablerade industriområden. Kommunen har i övrigt valt att inte peka ut några särskilda områden som särskilt lämpade för vindkraftsutbyggnad. I händelse av att flera riksintressen finns inom samma område eller angränsar till varandra hänvisar kommunen till att det i första hand ska ske en samordning av riksintressena. Anläggningar för totalförsvaret är dock prioriterade. I övrigt ska det riksintresse som främjar en långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön gynnas. Ovärderliga kultur- eller naturvärden får dock inte spolieras. 5.2 Undantagna områden för vindkraftutbyggnad Kommunen har föreslaget att utbyggnad av vindkraft inte får ske inom följande områden: de mer låglänta områdena i kommunens nordöstra och sydöstra del, dvs odlingslandskapen i Törsbo och Långåsa, delar av friluftsområdet Lövhult strax nordost om Nässjö tätort (inom det område som omfattas av naturreservat får inga vindkraftverk placeras, inom de bebyggda delarna samt inom områden med motions- och skidspår får inte bullernivån överstiga 35 db(a) från vindkraft). expansionszonerna för tätorterna, förutom inom detaljeplanelagda industriområden inom expansionszonerna naturreservat riksintresseområden för kultur riksintresset Vikskvarnsområdet (natur), området bör bevaras i sin helhet inom eller i anslutning till de två områden som utgör riksintresse utifrån förekomsten av utter militärt skjutfält (riksintresse) i kommunens östra del Assjöområdet (opåverkat område) inom område som avser väg- eller järnvägsreservat enligt den kommunala översiktsplanen (undantag kan ske om placeringen av vindkraftverk inte riskerar att skada eventuella framtida väg- och järnvägsträckningar) I Natura-2000 områden eller dess närområde får inga vindkraftverk etableras som påtagligt kan skada syftet med områdets tillkomst. En prövning av en 6 av 37

11 vindkraftetablering får således göras för vart och ett av de Natura-2000 områden som kan komma att bli berörda. Fallamosseområdet (riksintresse för naturvård) ska bevaras då det gäller själva myrkomplexet. Etablering av vindkraft inom fastmarksytorna intill myrarna kan accepteras om etableringen av varken verk, vägar eller kabel påverkar de hydrologiska förhållandena i området. Särskilt känsliga är kärrområden som är beroende av vattenförhållandena i omkringliggande markområden. Mossområden är mindre känsliga, så länge inte själva mossområdet berörs. Vindkraftverk föreslås endast placeras så att nuvarande eller framtida täktverksamhet inte hindras eller försvåras inom riksintresseområdet för bergtäkt. Kommunen har även listat övriga naturmiljöer som bör undantas från vindkraftetableringar: Källerydsåsen Barkerydssjön med myrmarker Horshagaplatån Rumängen Slätteryds ängar Brånstorps lateralås Brånstorpsravinen Slätthults bok- och lövängar Mattarps bokskog Skaftarps åsar I övrigt skall hänsyn tas till nyckelbiotoper, biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal så att de värden som avses att bevaras inte riskerar att påverkas negativt. 7 av 37

12 Figur 1 Områden för vindkraftetablering och områden undantagna från vindkraftutbyggnad 8 av 37

13 5.3 Utformning och landskapsanpassning Kommunen föreslår att vindkraftverken förläggs på ett sådant sätt att avstånden mellan verken blir ungefär lika stora inom en och samma grupp eller på annat sätt för att ge ett harmoniskt intryck. Navhöjden på vindkraftverken inom grupp av verk bör vara densamma för samtliga verk vilket gör att verken följer landskapets topografi. Kommunen har även föreslaget ett avstånd mellan verken till 5 gånger rotordiametern. (För ett verk med en rotordiameter på 90 meter blir således minsta avstånd 5x90=450 meter). Avsteg från denna rekommendation kan ske om vindförhållanden mm medger detta. I varje grupp av vindkraftverk skall verken ha samma storlek då det gäller torn och rotor, ha tre rotorblad, ha samma rotationsriktning och samma färgsättning. Verken skall vara vita eller ljusgrå och tornets nedre del kan målas i en något mörkare färg för att anpassas till skogslandskapet. Vid placering utmed järnväg eller väg kan verken placeras utmed dessa så att de följer vägens eller järnvägens sträckning för att förstärka intrycket av kommunikationsleden i landskapet. Grupper av verk bör inte ställas i symmetriska strukturer, som man kan se exempel på i slättlandskap, utan snarare anpassas till de naturliga strukturer som finns i terrängen. 5.4 Skyddade områden Kommunen har angivit att vid en bedömning av vindkraftetablering ska miljöbalkens intentioner i portalparagrafen (1 kapitlet, 1) gälla. Bestämmelserna i portalparagrafen anger att miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I vindbruksplanen har kommunen räknat upp de områden som utgör riksintresse enligt 3 kapitlet 6 miljöbalken eller utgör Natura 2000-område. Kommunen anger att inom områden av riksintresse för natur eller kultur ska natur- eller kulturintresset ges företräde. Inom områden där det finns både riksintresse för vindbruk och natur och/eller kultur ska riksintresset för vindkraft ställas mot natur- och kulturvärdena. Om de natur- eller kulturvärden som avses att skyddas inte skadas kan en vindkraftsetablering accepteras. Vid en avvägning av riksintresse för vindkraft och riksintresse för militära intressen ska alltid de militära intressena prioriteras. Enligt vindbruksplanen skall riksintresse för natur och kultur utanför riksintresseområden för vindkraft ges företräde vid en bedömning av en vindkraftsetablering. Även här görs dock en bedömning om vindkraftsetableringen kan tänkas påverka och skada de värden som avses att skyddas. 9 av 37

14 Kommunen har även redovisat vilka områden som utgör, eller troligtvis kommer att omfattas av naturreservatsbestämmelser, och som därmed kan komma att medföra en konflikt med vindkraftsintressen. Inom kommunen finns två utpekade opåverkade områden, ett område i kommunens sydvästra del och som gränsar till och fortsätter in i Sävsjö kommun samt ett område i nordost kring Assjön som fortsätter in i Aneby kommun. Det sydvästra området ligger till stor del inom riksintresse för vindkraft. Riksintresset för vindkraft bedöms av kommunen väga tyngre än intresset för det opåverkade området varför vindkraftetableringen får ske inom området. Området kring Assjön är däremot mer opåverkat och bör därför undantas från etablering av vindkraft. 5.5 Skyddsavstånd och skyddsåtgärder Skyddsavstånd Inom kommunen bedöms Nässjö stad och Forserum samhälle vara de mest expansiva orterna och det har därför definierats zoner för tätortsexpansion för dessa. För att säkerställa att samhällena kan expandera utan risk för konflikt med vindbruksintressen undantas expansionszonerna från vindkraftetablering. För övriga tätorter föreslås ett generellt minsta avstånd på 1000 meter till tätortsgräns. Avståndet mellan vindkraftverk och närmaste bostad ska vara så stort att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller uppfylls. I vindbruksplanen anges att en vindkraftsetablering inte får påverka naturminnen och av estetiska skäl inte placeras intill dessa objekt. Säkerhetszonen bör vara ca 300 meter runt ett stort vindkraftverk. Zonen får inte identifieras så att allmänheten inte kan eller vågar beträda zonen. Säkerhetszonen är endast till för att upplysa om fara vid särskilda förhållanden. Varningsskyltar som varnar för iskast ska sättas upp vid tillfartsvägar och närbelägna större stigar Skyddsåtgärder Kommunen redovisar att Transportstyrelsens luftfartsavdelning och Totalförsvaret alltid ska underrättas tidigt i samband med planer på vindkraftsutbyggnad för att kunna utreda om några konflikter föreligger mellan luftfart eller militära intressen och vindkraftsintressena. I planen redovisas att de föreskrifter (LFS 2008:47) om hindermarkering mm som meddelats av Transportstyrelsens luftfartsavdelning ska följas. Vid byggande intill allmän väg eller järnväg skall även Banverket och Vägverket informeras på ett tidigt skede i prövningsprocessen för en vindkraftetablering. 10 av 37

15 I planen anges även allmänna skyddsåtgärder utifrån miljösynpunkt som att t ex eventuellt oljespill från vindkraftverken samlas upp inom maskinhuset eller tornet, att serviceprogram för vindkraftverket för minimering av olyckor finns etc. Skydd för fågellivet och fladdermöss föreslås ske genom att de lokala förutsättningarna för fågel och fladdermöss, som t ex häckningsplatser och flygstråk, undersöks i samband med prövningen om etablering. I planen anges att särskilda känsliga områden för rovfåglar är sjöstränder, dessa stränder skyddas dock av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (100 meter). Som skydd för fladdermöss föreslås att om vindkraftsetableringen bedöms kunna komma att skada fladdermöss i stor omfattning, men av andra skäl får en lämplig placering, ska verket/verken utrustas med automatik som reglerar verkets drift vid låga vindhastigheter. Vindkraftsetableringar inom och i anslutning till friluftsområden och kommunala badplatser skall ske på ett sådant sätt att bullernivån inte överstiger 35 db(a) som ekvivalent nivå. (Den centrala delen i kommunens friluftsområden utgörs ofta av kommunala badplatser). Etablering av vindkraft får inte ske så att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller inte kan uppnås vid närmaste bostad. Värdefull våtmark eller ängs- och hagmark bör inte tas i anspråk vid anläggning av tillfartsväg till verket eller vid kabeldragning mellan vindkraftverk och befintligt kraftnät. Anslutning mellan vindkraftverk och befintligt elnät ska göras med markförlagd kabel. Is-sensorer som stannar vindkraftverket vid nedisning, alternativt isavisningsanordningar för rotorbladen ska installeras i områden med omfattande friluftsliv, dvs inom tätortsnära friluftsområden och friluftsområden utpekade i kommunens översiktsplan. 5.6 Mellankommunala hänsynstaganden I samband med bygglovsprövning för vindkraftverk föreslås grannkommunen informeras i god tid om något verk avses att placeras närmare än 2 km från kommungränsen. 6. Konsekvenser av genomförandet av planen Denna MKB visar vilka konsekvenser genomförandet av vindbruksplanen skulle få på människor och miljön sett ur ett hållbarhetsperspektiv. en har utgått från konsekvenser för: riksintressen landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden 11 av 37

16 människors hälsa och friluftsliv (buller, skuggor, varningsljus på kraftverken och olycksrisker) djurliv energi- och resurshushållning MKB:n har även gjorts utifrån frågeställningar kring: eventuella utsläpp till mark, luft och vatten följdföretag, som vägar och nya kraftledningar, och deras påverkan vindbrukets förenlighet med nationella miljömål och mål för energiproduktion Inom MKB identifieras såväl de direkta som indirekta effekterna av en vindkraftutbyggnad. I MKB:n ingår även en bedömning utifrån en beskrivning av nollalternativet, dvs. vad händer om vindbruksplanen inte genomförs. 6.1 Riksintressen Sedan 2004 finns i Sverige mark- och vattenområden som är angivna som riksintressen för vindbruk. Efter en översyn 2008 anger Energimyndigheten nu 423 områden i 20 län som tillsammans utgör drygt två procent av Sveriges yta. Att ett område är angivet som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riksintresse är ett så kallat planeringsverktyg som finns beskrivet i miljöbalken. Det vilar på berörda kommuner att ta hand om utpekade områden i sin översiktsplanering. Länsstyrelserna ska se till att de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset. Att ett område är riksintresse för vindbruk är vägledande vid prövning av mark- och vattenanvändning. Det är alltså först i tillståndsprövningen i det enskilda fallet som riksintresset får en rättslig betydelse. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra befintliga riksintressen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen, luftfart. Följande kriterier har använts vid utpekandet av områden av riksintresse för vindbruk: Huvudkriterium: Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund på 71 meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut till territorialgräns, samt i ekonomisk zon. Undantag 1: Områden enligt miljöbalken 7 kap. 2 (nationalpark) och 4 kap. 7 (national-stadspark) Undantag 2: Områden enligt miljöbalken 4 kap. 5 (obrutet fjäll) Undantag 3: Bebyggelseområden enligt lantmäteriets "Terrängkartan" med ett skyddsavstånd av 400 m (sluten, hög, låg och fritidsbebyggelse) Undantag 4: Områden med bottendjup större än 30 m. 12 av 37

17 Undantag 5: Områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 3 km². I vindbruksplanen för Nässjö kommun anges att inom de områden som angetts som riksintresse för vindkraft skall detta intresse prioriteras men samordnas gentemot andra intressen, även andra riksintressen. Utbyggnaden av vindkraft inom riksintresseområdet för vindkraft får enligt vindbruksplanen inte medverka till att allvarligt skada de värden som avses att värnas för övriga riksintresseområden eller andra intressen. Dock skall det intresse som ger den bästa hushållningen med mark och övriga naturresurser prioriteras. Inom område med riksintresse för vindkraft ska enligt kommunens förslag endast vindkraftparker tillåtas. Enstaka verk kan byggas om det inte kan tänkas försämra förutsättningarna för en möjlig vindkraftpark och det ur utseendesynpunkt kan accepteras. Kommunen föreslår i sin vindbruksplan att inga vindkraftverk får etableras i Natura-2000 områden eller dess närområde som påtagligt kan skada syftet med områdets tillkomst. Det innebär således att kommunen kan acceptera en etablering av vindkraftverk inom Natura-2000 under speciella förutsättningar. Tre riksintresseområden för natur ligger inom riksintresseområde för vindkraft, Fallamosseområdet, Vikskvarn med Storkvarnån och Törsbo. Två riksintresseområden för kultur finns i anslutning till riksintresseområdet för vindkraft, Sniparp-Rommen-Berg och Havsjö. Båda områdena utgörs av fornlämningsområden Fallamossen, riksintresse natur Fallamossen är riksintresse för naturvård. Delar av mossen ingår i myrskyddsplanen för Sverige. I Länsstyrelsens våtmarksutredning (våtmarker i Nässjö kommun) har Fallamossen ett högt naturvärde. Mossarna inom området är belägna kring Tomtabacken, på höjder mellan meter över havet och är därför några av de högst belägna i Sverige. I området finns även Ekelsjösjön som är en långsmal myrsjö av norrländsk karaktär med gungfly längs stränderna och är södra Sveriges högst belägna sjö med sina 345 meter över havet. Fallamossen är vidträckt och öppen och ger ett intryck av ett storslaget norrländsk myrmarksområde. Området ligger inom riksintresse för vindkraft. Kommunen har i sin vindbruksplan angett att vindkraftetableringar, efter särskild prövning, kan tillåtas inom fastmarksområdena inom våtmarkskomplexet under förutsättning att de hydrologiska förhållandena inte förändras så att negativa konsekvenser uppkommer för våtmarksområdet. 13 av 37

18 6.1.2 Vikskvarn med Storkvarnån, riksintresse natur Området är riksintresse för naturvård och delar av området ingår i Natura 2000 och består av en geologisk nyckellokal. Området är litet och koncentrerat och ligger inom riksintresseområde för vindkraft. Viks kvarn med Storkvarnån utgör ihop med Almesåkraformationen en serie av sedimentära och omvandlade bergarter främst kvarsiter, konglomerat och lerskiffrar. Här finns också diabas. Området tillhör de klassiska studielokalerna för berggrundsgeologi. Rasbranterna mot ån är mäktiga och området erbjuder en storslagen natur. Utmed Storkvarnån finns ett antal värdefulla skogsnyckelbiotoper. Reservatsbildning pågår för Vikskvarn. Området är undantaget från utbyggnad av vindkraft Törsbo, riksintresse natur Törsbo utgör ett riksintresse för naturvård dvs ett Natura 200-område (38 ha) och ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, som en värdefull helhetsmiljö och ligger inom riksintresseområde för vindkraft. Området ingår även i jordbruksverkets ängs- och betesinventering. Området finns även med länsstyrelsens program från början av 1990-talet för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Inom området finns ett välbevarat odlingslandskap med sötvattenstrandäng och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och björkhage med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe och smörbollar. Törsbosjön, som ingår i området, är en fågelrik sjö. Kommunen har i sin vindbruksplan angett att detta område bör undantas från vindkraftetableringar Sniparp-Rommen-Berg, riksintresse kultur Kulturmiljöområdet omfattar en större fornlämningskoncentration bestående av två gravfält från yngre järnåldern med ca 30 gravanläggningar. I området södra del finns äldre byggnader i form av ängslador. Förekomsten av ängslador i det flacka odlingslandskapet ger en närmast norrländsk prägel på området 1. Genom hela området går den gamla vägen mellan Forserum och Almesåkra. Vägen, som följer åskrönet, kantas av öppna odlingsmarker som brukas. Området ligger i direkt anslutning till riksintresseområdet för vindkraft Havsjö, riksintresse kultur Väster om Bodafors samhälle och på ömse sidor om Toftaån finns ett större fornlämningsområde. Havsjö och stränderna utmed Toftaån har lång historisk 1 Värdefulla byggnader och miljöer 2007 (kulturmiljöprogram), Nässjö kommun 14 av 37

19 kontinuitet som centralbygd under förhistorisk tid i Njudungs folkland. Området är rikt på agrarhistoriska lämningar. Landskapet är huvudsakligen öppet och domineras av aktivt jordbruk. Odlingslandskapet i Havsjö som en gång var öppen åker- och ängsmark håller dock på att växa igen pga skogsplantering. Inom området finns ett par gårdsmiljöer, bland annat Humlahemmet som har ett kulturhistoriskt värde. Detta område omfattas delvis av riksintresse för vindkraft Fagertofta Danstorp, riksintresse kultur Strax nordost om Fagertofta by finns Nässjö kommuns största samlade fornlämningsområde med åtta olika typer av anläggningar. Där finns bland annat 24 stycken domarringar, 13 stycken fyrsidiga stenkretsar, stensättningar och röse. Fornlämningarna ligger på moränhöjderna och i en dalgång i ett lätt kuperat landskap. Området inramas av öppen betesmark och tätvuxen blandskog. Vid vägen finns även en offerkälla. I området finns också enstaka odlingsrösen och andra lämningar från tidigt jordbruk. Fornlämningsområdet ligger inom riksintresseområde för vindkraft Äsperyd, riksintresse kultur Inom detta kulturmiljöområde finns 82 fornlämningar fördelade på två gravfält och 11 ensamliggande anläggningar. Fornlämningarna härstammar från flera tidsåldrar och består av högar, rösen, stensättningar, resta stenar samt domarringar. I områdets nordvästra del finns en milsten från 1700-talet. Även bebyggelsen är komplex med byggnader uppförda mellan 1750 och Landskapet består av ett öppet och lätt kuperat odlingslandskap längs med den gamla vägen mellan Jönköping och Nässjö. Området ligger 1-2 kilometer från riksintresseområde för vindkraft Bringetofta, riksintresse kultur Riksintressevärdet består av Bringetofta kyrka med prästgård, sockenstuga och sockenmagasin. Kyrkan är till sina äldsta delar uppförd redan på 1100-talet men därefter tillbyggd vid flera olika tillfällen. I koret samt i och på båda sidorna om triumfbågen finns väggmålningar från 1200-talet. Omkringliggande bostadsbebyggelse är från 1800-talet. I området ingår även ett gravfält. Kulturmiljöområdet ligger 3-6 kilometer från och ca 100 meter lägre än riksintresseområdet för vindkraft samt skiljs åt av en höjdrygg. Konsekvenser Genomförandet av vindbruksplanen kommer att medföra att vindkraft prioriteras inom de områden som avsatts som riksintresse för vindkraft. Kommunen har i sin 15 av 37

20 vindbruksplan angivit att etableringar inom riksintresseområden för vindkraft dock inte får medföra att några omistliga värden skadas eller går förlorade. Riksintresseområdena för vindkraft är stora och utgör ca 20 % av kommunens yta. En kraftig utbyggnad av vindkraften inom riksintresseområdet skulle därför medföra att landskapsbilden påverkas i denna del av kommunen, t ex kommer utsikten från Tomtabacken att påverkas radikalt. Det innebär att även riksintresseområden utanför riksintresseområdet för vindkraft kan påverkas då upplevelsevärdena förändras eller försämras. En bedömning av skyddade områden som riksintresseområden för natur- och kulturmiljövärden utanför riksintresseområdet för vindkraft bör därför också beaktas och påverkan värderas. En kraftig utbyggnad, där vindkraftverk etableras inom i stort sett hela riksintresseområdet för vindkraft, kan leda till att sk barriäreffekter uppkommer för djurlivet, speciellt för fåglar. Med de avstånd som blir aktuella mellan de olika verken bedöms riskerna för allvarliga störningar som små men måste beaktas vid en prövning. Det är således viktigt att det finns tillräckligt stora passager mellan olika vindkraftetableringar så att viktiga strövstråk eller flyttvägar inte försvinner. Dessutom bör det i samband med prövning av vindkraftetablering beaktas att lugna och orörda zoner finns för vila och födsel. Det saknas mer ingående kommunspecifika uppgifter om djurlivet inom riksintresseområdena för vindkraft vilket gör att det inte att går att bedöma om några särskilda skyddsintressen finns eller vilka konsekvenser en omfattande utbyggnad skulle kunna uppkomma för djurlivet. En viss lokal påverkan kan inte uteslutas. Översiktligt sett torde dock en vindkraftutbyggnad kunna ske utan risk för påtaglig skada på djurliv och natur. En utbyggnad vid speciella områden kan få mer specifika konsekvenser. Detta gäller för t ex Fallamossen där konsekvenserna skulle kunna bli att, även om själva vindkraftverken placeras inom hårdmarksområden, väg- och kabeldragning medför en påverkan på vattenförhållandena inom främst kärrmarksområdena. Visserligen har kommunen angett att även väg- och kabeldragning skall ske inom fastmarksområdena, men med tanke på de arealer som krävs för såväl väg- som anläggningsyta kan inte en påverkan på vattenförhållandena uteslutas. Mossområdet utgör dessutom ett öppet landskapsrum med en speciell karaktär. En etablering av vindkraftverk riskerar att påverka landskapsbilden negativt och förta känslan av de fria vidderna och vildmark. Törsboområdet är undantaget från vindkraftutbyggnad men en vindkraftsetablering riskerar att medföra negativa konsekvenser dels för landskapsbilden och dels för fågellivet vid sjön. Det är därför viktigt att en etablering i anslutning till området föregås av analys av visuell påverkan och eventuell påverkan på fågelintressena vid sjön. Kulturmiljölandskapet vid Sniparp-Rommen-Berg, samt i viss mån även vid 16 av 37

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8.1 Inledning Gällande bestämmelser Miljöbalken och plan- och bygglagen föreskriver att miljökonsekvenserna av en översiktsplan och dess tillägg ska beskrivas. Processen att

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i:

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande. Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Utställningshandling - december 2009 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i: Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Problemställningen. Siljansområdet är med hänsyn till de höga natur och kulturvärdena i området i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken)

Problemställningen. Siljansområdet är med hänsyn till de höga natur och kulturvärdena i området i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken) Syftet Syftet med att utföra en landskapsbedömning för Siljansringen är att undersöka hur en utbyggnad av vindkraft i undersökningsområdet kan ske utan att värdena i riksintresseområdet enligt miljöbalken

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Vindbruk Dalsland ANTAGANDEHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 2010-11-12 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DALS-EDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Tillägg till översiktsplan för Söderköpings kommun LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Bilaga 1 Upprättad i februari 2009 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB SAMRÅDSHANDLING 2

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 2 FÖRSLAG SAMRÅDSHANDLING 2009-12-14 1 (9) Innehåll FÖRSLAG 3 Inledning.. 3 Programområdesgräns. 3 Områden

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare

Teknik och samhällsbyggnadsnämnden. Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Teknik och samhällsbyggnadsnämnden Stefan Björn, planeringschef (2013) Frida Johansson, markförvaltare Jan Enarsson (Myndighetsnämndens vice ordförande 2014), Brith-Louise Fagerstrand (ledamot Teknik och

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet

Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Europeiska landskapskonventionen (ELC) Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Uppdaterad: 2007-11-12 2003-06-13 Europeiska landskapskonventionen (ELC) Europarådet Färdig för undertecknande år 2000 Syfte att

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Bilaga bedömningsgrunder luftledning

Bilaga bedömningsgrunder luftledning Bilaga bedömningsgrunder luftledning Denna bilaga redovisar Svenska kraftnäts riktlinjer för bedömningsgrunder. Syftet är att bedömningarna ska vara enhetliga i samtliga ledningsprojekt. Dokumentet gäller

Läs mer