HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA"

Transkript

1 HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213

2 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en i tiden obegränsad nyttjanderätt till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt. Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen genom HSB-ledamoten har hela HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati. Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

3 OBS NYTT DATUM!!!!! 22/5 KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA Brf Röda Kvarns styrelse hälsar dig/er välkommen till Föreningsstämma den 22/5-214 kl.18. i HSB:s lokaler, Fleminggatan 41 Stockholm. Dagordning föreningsstämma 1. Öppnande av föreningsstämma 2. Val av ordförande till stämman (Dan Mattson HSB) 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare (Thomas Granath) 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastsällande av dagordning 6. Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet samt behov fungera som rösträknare 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 1. Beslutande om fastställande av resultat - & balansräkning 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma arvoden till valberedningen. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 1 ordinarie ledamot (omval) 1 år (till 215) 1 ordinarie ledamot (omval) 1 år (till 215) 1 ordinarie ledamot (omval) 1 år (till 214) 1 ordinarie ledamot (nyval) 2 år (till 214) 1 Suppleant (nyval) 2 år (till 216) 1 Suppleant (omval) 1 år (till 215) 1 Suppleant (omval) 1år (till 215) 1 Val av revisor samt ersättare Revisor (omval) 1 år (till 215) Revisorssuppleant för en tid av 1 år (till 215) 2 Val av valberedning Val av 3 personer till valberedning 3 Val av 2 distriktsombud och två ersättare till HSB Stockholm distrikt Solna/Sundbyberg 4 Övriga anmälda ärenden/motioner 5 Avslutning Välkommen till Stämman! Styrelsen

4 Förvaltningsberättelsen till Årsredovisning För HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna, orgnr Styrelsen för BRF Röda Kvarn i Solna får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari december 213 Förvaltnings berättelsen Föreningen bildades den 15 januari 25 och registrerades den 14 februari 25. Föreningen bildades i syfte att äga och förvalta fastigheten Filmstaden 21 i Gamla Filmstaden, Solna kommun. Bostadsrättsföreningen innehåller 69 lägenheter i loftgångshus fördelade på 5 våningar+ källare och 2 trappuppgångar samt 4 uthyrningslokaler (fn uthyrda till 2 hyresgäster). M~dlemmar Vid årets utgång utgjordes föreningen av 111 boende medlemmar samt 1 övrig medlem. Det har under året skett 6 överlåtelser. Styrelse Bostadsrättsföreningens styrelse har haft följande sammansättning under året: Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Bo Reimer Daniel Klassen (Ekonomi) Bertil Pettersson (Vice ordförande) Thomas Granath (IT) Maria Lee (HSB:s representant) Christoffer Wincrantz (sekreterare) Ylva Persson (lämnar pga avflyttning) Monica Amaranthe Firmatecknare u--- Föreningen har tecknats av Bertil Pettersson, Daniel Klasson, Bo Reimer och Thomas / " Granath, två i förening. / /. / 1

5 Revisorer Revisorer har varit Ann Zackrisson. Revisorssuppleant har varit Gunilla Andersson vald av bostadsrättsföreningen, samt en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 protokollförda sammanträden. Den 16 maj hölls ordinarie föreningsstämma. Valberedning I valberedningen har Olof Söderberg, Birgitta Lönberg och Pia Holmstedt ingått. Produktionen Föreningen är bildad för att svara för en del av byggnationen i Gamla Filmstaden som är beläget vid Näckrosens tunnelbanestation i Solna kommun. Gamla Filmstaden var under en stor del av nittonhundratalet Sveriges motsvarighet till Hollywood men filmproduktionen flyttades ut från området under 197-talet. Numera är dock SF tillbaka i Gamla Filmstaden och dess huvudkontor är beläget här med ca 3 anställda. Därtill har beretts plats för småföretag i såväl nya som gamla byggnader. Visionen har varit att bygga en bro mellan historia och framtid i svensk filmproduktion. Gamla Filmstaden är ett samarbetsprojekt mellan HSB Stockholm och Skanska Nya Hem och dessa två aktörer bildade ett kommanditbolag för att sköta produktionen - Gamla Filmstaden Exploaterings KB. Samfällig hets förening Bostadsrättsföreningen ingår i en samfällighetsförening som förvaltar två gemensamhetsanläggningar. Filmstaden Ga: 1 omfattar fem garage med tillhörande ramper och portar. Filmstaden Ga:2 omfattar följande anordningar: Grönområden Vägar Belysning Parkeringsplatser på mark Kanaliseringsrör för data- och telekommunikation Ledningar för vatten från Solna Vattens förbindelsepunkt i fastighetsgräns för Filmstaden 15 till respektive avstyckad fastighetsgräns, spillvatten, dagvatten me~ tillhörande fördröjningsmagasin. / c2--- 2

6 F astig hetsförsäkri ng Inför första inflyttning tecknades fastighetsförsäkring med HSB Försäkrings AB. Denna försäkring innehåller även Bostadsrättstillägg vilket innebär att enskild bostadsrättsinnehavare inte behöver ha det tillägget i sin egen hemförsäkring. Förvaltningsavtal Bostadsrättsföreningen har avtal tecknat med HSB om förvaltning. Det avtalet omfattar även administrativ och ekonomisk förvaltning. Avtal är förlängt med HSB Mark för skötsel av gården och ytorna runt huset sköts av Mark och Trädgård. Ekonomi Brf Röda Kvarn visar för erksamhetsåret 213 ett positivt resultat på 4 11 kr vilket framgår av bilagda Årsredovisning. Föreningens skattemässiga underskott uppgår vid utgången av räkenskapsåret till Händelser under 213 Medlemsinformation kommer fortsättningsvis att finnas på webben vilket är styrelsens beslut. En ny sockel har uppförts runt innergården. En bullerutredning har gjorts av Tyrens gällande störande ljud från gymmet. Puls och Träning åtgärdar berörda punkter i utrednings rapport. Aktuella och kommande händelser 214 OVK Obligatorisk Ventilationskontroll sker under året, detaljerad information kommer. Nya buskar och blommor planteras till Påsk. Årsavgifterna oförändrad från 1/ Resultatdisposition Förslag till resultatdisposition 3

7 Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Arets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur yttre fond Överföring till fond enl ek plan Balanserat resultat Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljanä;c e resultat- & balansräkning med tillhörande tilläggsupplysning

8 Org Nr: Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens -~..,... verksamhet under räkenskapsåret

9 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Resultaträkning Org Nr: Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Summa fastighetskostnader Not 2 Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 4 Not Årets resultat ,.,,. ~ 6 V-

10 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Org Nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgjngar Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Finansiella anläggningstillgjngar Långfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm- - Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 1 Not /~. 7

11 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Org Nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser U nderhå llsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Not ~.. : Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Lev era ntörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Not 13 Not 14 Not Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga,/ ~-- 8

12 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Org Nr: l usteri ng för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet S7 381 S S Kassaflöde från förändringar. i rörelsekapital Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksamhet Investeringar i fastigheter Ka~saflöde från investering,~y~rl<?amhet Finansieringsverksamhet Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 37 7S S 8S S7 31S -427 S S47 -so -4 -so I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto /,/ hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. / d--- / 9

13 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Redovisningsprinciper m.m. Org Nr: Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 214 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal awiker från denna årsredovisning och budget för 214. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker med,26% och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 2 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. <"""'.-,. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Sociala kostnader Utbildning Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/ anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Totalt Löner och arvoden ingjr i personalkostnader under not 2 Drift / 1

14 I, Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Noter Not 1 Nettoomsättning Not 2 Drift Årsavgifter Hyror Återbet skatt från swapränta 28 och 29 Övriga intäkter Bruttoomsättning Hyresförluster Persona I kostnad er Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-1V Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader / /;?2-- 11

15 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Org Nr: Noter Not6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Garage 11,5 % av kr år 213, av år Not7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Nots Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde 5 5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 5 Andel i HSB Stockholm 5 5 Not9 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar 658 Skattekonto Not 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ComHem Fastighetsförsäkring B2 Bredbandsbolaget Filmstadens Samfällighetsförening HSB Stockholm Övriga förutbetalda kostnader Not 11 Kassa och bank Handkassa Nordea Not 12 Förändring av eget kapital Underh.- Balanserat Insatser fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat 4 11 Belopp vid årets slut ,,,.~,,,. ( c:;?-- 12

16 HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna Noter Org Nr: Not 13 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut * Nordea Hypotek Nordea Hypotek * Nordea Hypotek Nordea Hypotek Lånenummer Ränta 1,98% 1,97% 2,6% 2,28% Ränteändr. dag Belopp Nästa års amortering 4 4 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till * De rörliga lånen i Nordea (Nominellt belopp 16 9 kr) har ränteswapats till den bundna räntan 3,59 % och förfaller 5 juni 219 (Nominellt belopp 19 5 kr) har ränteswapats till den bundna räntan 3,77 % och förfaller 4 juli 217 Not 14 Övriga skulder Skatt Moms Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Räntekostnader Swap Förutbetalda hyror och avgifter Norrenergi Vattenfall HSB Stockholm Filmstadens Samfällighetsförening förnyelsefond garage Upplupna arvoden Upplupna arbetsgivaravgifter Övriga upplupna kostnader <}~ /-~/ner mm "öä r; 1ei.. i<iasson..... // X // r:,:;a ri~tee ~.~~... h:u.~.. Y.\.b. Thomas Granath... Vår revisionsberättelse har I Lt -of -'Zo/4 lämnats beträffande denna årsredovisning (~.. :-L Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 13

17 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för arsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt.ged redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Revisorns ans var Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om.förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den / 4 I S-- -? o f Lf ----BoRevision AB revisor 14 Av HSB Riksförbund förordnad revisor

18 Ordlista Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse samt den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m. Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den EU-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad information. Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader = årets överskott/underskott. För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras. Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och andra likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder. Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning fattas av föreningsstämman. Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet framgår av den avispecifikation som följer inbetalningskorten varje kvartal. Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som avgäld. Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

19

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg

bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg bostadsrattsforeningens arsredovisrrirrg Attbo len bostadsrattsforening - vad innebar det? I HSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manadsavgiften,

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer