BESLUT Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 2012-01-24 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel BESLUT Stockholm Mål nr M ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet, Box 2218, Stockholm 2. Älvräddarnas Samorganisation, c/o Christer Borg, Norrmoflo 144, Näsåker Ombud för 2: Christer Borg MOTPART Elpatron Aktiebolag, , Kommendörsgatan 20, Stockholm Ombud: Walter Johansson, SWECO Energuide Aktiebolag, Sturegatan 4, Falun SAKEN Ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk m.m. i Kramfors kommun MARK- OCH MILJÖÖVERSTOLENS AVGÖRANDE Mark- och miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och avvisar ansökan. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERSTOLEN Kammarkollegiet har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska undanröja miljödomstolens dom och avvisa ansökan eller, i andra hand, att ansökan ska avslås. I sista hand har Kammarkollegiet yrkat att miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att den sökta verksamheten förenas med sådana villkor och försiktighetsmått som innebär att icke-försämringskravet upprätthålls och att verksamheten inte bidrar till att miljö- kvalitetsnormen god ekologisk status inte uppnås år Älvräddarnas Samorganisation har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska avvisa ansökan och i andra hand att ansökan ska avslås. Elpatron Aktiebolag har bestritt bifall till överklagandena. UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERSTOLEN Parterna har utvecklat sin talan huvudsakligen som i miljödomstolen, med följande förtydliganden och tillägg. Kammarkollegiet Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller inte det underlag som krävs enligt 6 kap. 7 p. 2 miljöbalken om verksamhetens påverkan på den ekologiska statusen och miljökvalitetsnormerna i Ladvattenån, trots att bolaget uppmärksammats om detta. Det är inte tillräckligt att uppge att det inte kommer att ske någon förändring. Det saknas en tydlig redogörelse av vilka klassificeringsparametrar för miljökvalitetsnormer som ett nytt kraftverk påverkar. Med en sådan redogörelse skulle bolaget ha kunnat redovisa hur verksamheten dels ska undvika att medverka till att god ekologisk status till 2021 inte uppnås, dels ska uppfylla kravet på icke-försämring. Då sökanden inte kompletterat sin ansökan i dessa delar kan miljökonsekvensbeskrivningen inte godkännas. s villkor är inte förenliga med icke-försämringskravet och medför att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021 inte kommer att uppnås. IVL Svenska miljöinstitutets utredning från den 11 februari 2011 visar att verksamheten med de villkor som uppställts i tillståndet skulle innebära en försämring

3 3 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen av miljökvalitén med avseende på de parametrar som ska bedömas och medverka till att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021 inte kommer att uppnås. s försiktighetsmått i form av fiskväg och minimitappning avhjälper inte detta. Någon alternativ plats för verksamheten har inte redovisats och det är inte visat att vald plats innebär minsta intrång på miljön. Ansökan ska därför avslås. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021 och icke-försämringskravet grundas på Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) varför svenska domstolar har en skyldighet att tolka nationell lagstiftning utifrån direktivets syfte. Att inte uppfylla dessa krav utgör därför en olägenhet av väsentlig betydelse i den mening som avses i 2 kap. 9 miljöbalken. Även denna omständighet utgör skäl för att avslå ansökan. Enligt IVL:s utredning skulle verksamheten i princip kunna tillåtas med en vattenavledning om 0,145 m 3 /s och om tillståndet förenades med övriga försiktighetsmått. Med en sådan begränsning av tillåten vattenavledning är det emellertid tveksamt om verksamheten är förenlig med 11 kap. 6 miljöbalken. Älvräddarnas Samorganisation IVL Svenska Miljöinstitutets utredning i målet visar bl.a. att verksamheten kommer att innebära en försämring av nuvarande vattenstatus och utgöra ett hinder för att uppnå de miljökvalitetsnormer som ska vara uppnådda år Utarmningen av den biologiska mångfalden har, när det gäller inlandsvatten och strömmande vattendrag, bl.a. sin grund i fragmentisering och vandringshinder. Vattenkraft och dammar har en stor negativ påverkan på bottenfaunan. Detta har inte berörts i miljökonsekvensbeskrivningen. Det av bolaget redovisade underlaget är inte tillräckligt för att bedöma vilka försiktighetsmått som kan anses vara rimliga. Trots att miljödomstolen anfört att icke-försämringskravet i Ramdirektivet för vatten alltid är bindande vid en tillståndprövning har det inte krävts att miljökonsekvensbeskrivningen visar att miljökvalitetsnormerna inte påverkas negativt av projektet. Eftersom bolaget äger och bedriver samtliga kraftverk i vattensystemet skulle ett rimligt alternativ vara att ompröva Knäsjöns reglering.

4 4 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen Elpatron Aktiebolag Ramdirektivet för vatten styrs i första hand av fysikaliska/kemiska faktorer. Därmed bör ett vattenkraftverk, som alstrar förnybar och utsläppsfri kretsloppsenergi samtidigt som försiktighetsåtgärder i form av t.ex. fiskvandring och minimitappning vidtas, ha sitt självklara berättigande. Hade avsikten med Ramdirektivet för vatten varit att hindra vattenkraft hade detta reglerats i Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG). Av Ram- direktivet för vatten framgår bl.a. att miljökvalitetsnormer avser föroreningar och inget annat samt att medlemsstaterna inte gör sig skyldiga till överträdelser om en viss försämring sker när detta är en följd av nya och hållbara mänskliga utvecklings- verksamheter. Kraven för bedömningarna av vattendragens status bygger på schabloner. Det är därför omöjligt för vattenmyndigheterna att veta vilken status som råder i dag och vilket mål som ska sättas upp till Vattenmyndighetens kvalitetskrav saknar rättslig relevans. Icke-försämringskravet har inte rättslig status som bindande norm annat än när det gäller mätbara enheter (gränsvärdesnormer). Bestämmelsen i 5 kap. 3 miljöbalken om att myndigheter har ansvar för att miljökvalitetsnormer följs avser endast sådana bindande normer som avses i 5 kap. 2 första stycket 1. Endast verksamhetens inverkan på aktuell status behöver beskrivas, vilket också skett. Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivit verksamhetens påverkan på vattenförekomsten. Detta har sedan jämförts med nuvarande förhållanden, d.v.s. nollalternativet. En redovisning av alternativa platser behöver endast ske om sådana är möjliga. Kraven på icke-försämring och god ekologisk status är uttryckta som mål och inte som bindande miljökvalitetsnormer. För att uppfylla dessa krav är det tillräckligt att de grundläggande hänsynskraven i 2 kap. miljöbalken beaktas. Av detta följer att det endast kan krävas rimliga åtgärder för att motverka en försämring. Därmed saknas det grund för påståendet att det inte i miljökonsekvensbeskrivningen finns tillräckligt underlag för en saklig tillåtlighetsprövning. Enligt Naturvårdsverket saknas det för många vattenförekomster tillräckligt med övervakningsdata för att möjliggöra en nöjaktiv statusklassificering. Detta medför att underlaget för vattenmyndigheternas kvalitetskrav blir mycket bräckligt vilket i sin tur

5 5 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen påverkar möjligheten för en verksamhetsutövare att redovisa underlag för att bedöma verksamhetens påverkan på antagen vattenstatus. Ladvattenån är sedan lång tid tillbaka påverkad av regleringar. Den för Knäsjön gällande regleringen uppströms Ladvattenån innebär att det under vissa perioder inte släpps fram något vatten överhuvudtaget. Verksamheten kommer således att innebära förbättringar för det biologiska livet i vattendraget eftersom vattendraget, genom miljödomstolens dom, garanteras ett kontinuerlig flöde om 70 l/s så länge som tillrinningen medger detta. Det saknas vetenskapliga studier som visar att mindre vattenkraftverk, med minimitappning och utan korttidsreglering, medför skada på det biologiska livet i ett vattendrag. Om Mark- och miljööverdomstolen skulle finna att miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras i något avseende bör ansökan inte avvisas utan i stället domen undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. REMISSYTTRANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERSTOLEN Remissmyndigheterna har i allt väsentligt anfört följande. Länsstyrelsen i Västernorrlands län De krav som kan ställas på en verksamhetsutövare för att uppnå den typ av miljökvalitetsnorm som är aktuell i målet begränsas av den rimlighetsavvägning som ska göras enligt 2 kap. 7 första stycket miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att en åtgärd eller ett försiktighetsmått är att anses som orimligt och det är denne som ansvarar för att redovisa det underlag som behövs för bedömningen. Det är tveksamt om det finns sådant underlag i målet. Fiskeriverket (Numera Havs- och vattenmyndigheten) De skadeförebyggande åtgärder som bolaget har ålagts att utföra utgör minimikrav för att fiskebeståndet i Ladvattenån ska ha en rimlig möjlighet till överlevnad efter det att den ansökta verksamheten har påbörjats. Om villkoren långsiktigt uppfyller specifika krav för gällande och framtidiga miljökvalitetsnormer har inte tagits hänsyn till. Det är

6 6 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen dock uppenbart att bortledande av vatten från ett vattendrag medför en produktionsminskning av vattenanknuten flora och fauna samtidigt som en sådan åtgärd även försvårar fiskvandring och medför skaderisk på fisk. Naturvårdsverket Då miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller gällande krav vad avser miljökvalitetsnormer ska ansökan avvisas. Det behövs ett bättre underlag för att kunna bedöma påverkan på sådana biologiska kvalitetsfaktorer som ingår i systemet för klassificering och normsättning och som påverkas av verksamheten. Utan ett sådant underlag går det inte att bedöma verksamhetens förenlighet med gällande miljökvalitetsnormer inklusive icke-försämringskravet. Det är angeläget att en miljökonsekvensbeskrivning bidrar till att klargöra verksamhetens påverkan på ekologisk status och framåtsyftande miljökvalitetsnormer, särskilt som verksamheten har en sannolik effekt på biologiska förhållanden i vattendraget. Bolaget har, i stället för att redovisa sådant underlag, fokuserat på en argumentation som tar fasta på att konsekvenserna av verksamheten snarast blir en förbättrad status då vattenföringen vintertid ibland skulle öka jämfört med nuvarande situation. Det finns inget faktaunderlag som understödjer ifrågavarande argumentation eller som visar att ett kraftigt minskat flöde under resterande del av året saknar konsekvenser för de biologiska parametrar som typiskt sett påverkas. Till skillnad från vad som gällde innan miljökvalitetsnormerna trädde i kraft ska hänsynsreglerna nu tillämpas mera specifikt i syfte att pröva tillåtligheten och nödvändiga försiktighetsmått för att uppnå eller behålla en viss definierad kvalitet i vattendraget. Normerna preciserar underlaget för kravställandet. Det är inte utrett om föreskrivna skyddsåtgärder är tillräckliga för att undvika en ekologisk försämring och därmed följa miljökvalitetsnormen. Om ansökan inte avvisas ska verksamheten i stället förenas med sådana villkor att icke-försämringskravet och miljökvalitetsnormen God ekologisk status till 2021 kan följas. Enligt de uppgifter som framkommit av IVL:s utredning bör slutsatsen vara att, så länge inget annat har visats, vattendraget endast tål en avledning av 0,145 m 3 /s för att säkerställa att den ekologiska statusen inte försämras och att miljökvalitetsnormen

7 7 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen god ekologisk status ska kunna följas till år En sådan nivå på försiktighetsmått gör att det är tveksamt om verksamheten är tillåtlig enligt 11 kap. 6 miljöbalken. Aktuell verksamhet är ny och därmed inte platsbunden. Någon alternativ lokalisering har inte utretts. I stället har endast alternativa utformningar i samma vattendrag utretts. Denna brist borde ha föranlett krav på kompletteringar och slutligen avvisning av ansökan. Är det rimligt att kräva en annan lokalisering bör verksamheten inte tillåtas på aktuell plats. Ansökan ska även avslås om det skulle visa sig att det inte är möjligt att ställa sådana krav som är att anse som rimliga vid en tillämpning av 2 kap. 7 första stycket miljöbalken. Miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun Verksamheten kan accepteras eftersom den kommer att utföras i ett vattensystem som redan är reglerat. MARK- OCH MILJÖÖVERSTOLENS SKÄL Den fråga som domstolen först har att ta ställning till är vilken betydelse de beslutade miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Bruksån, till vilken Ladvattenån hör, har vid tillståndsprövningen. Sverige har genomfört EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) framför allt genom bestämmelser om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i 5 kap. miljöbalken. I 5 kap. 2 miljöbalken finns fyra kategorier av miljökvalitetsnormer angivna i punkterna 1-4. De tre första kategorierna är klart definierade i balken medan den fjärde kategorin, till vilken miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster hör, utgörs av normer som anger övriga krav på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. När det gäller miljökvalitetsnormernas rättsverkan finns det en skillnad mellan gränsvärdesnormer, målsättningsnormer och andra normer, vilket kan utläsas av 2 kap. 7 miljöbalken. För normer som faller under 5 kap. 2 första stycket 4 miljöbalken som är aktuella i detta mål har det ansetts tillräckligt att vid en individuell prövning tillämpa de grundläggande hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (prop. 2009/10:184 s. 48). Det innebär således att 2 kap. 7 första stycket ska tillämpas när det är fråga om en vattenförekomsts

8 8 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen ekologiska status, men inte paragrafens andra och tredje stycke, som innehåller särskilda bestämmelser för gränsvärdesnormer. Regeringen har vidare, som en del av det svenska genomförandet av ramdirektivet, genom bestämmelser i 4 kap. förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, vattenförvaltningsförordningen, beslutat att vattenmyndigheterna ska fastställa miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i form av s.k. kvalificeringskrav. Dessa ska fastställas så att tillstånden i vattenförekomster inte försämras och så att god yt- och grundvattenstatus uppnås senast den 22 december 2015, om inte någon av bestämmelserna om undantag och avvikelser från detta kan tillämpas. Vattenmyndigheterna har därefter beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga ytoch grundvattenförekomster. Dessa har kungjorts i föreskrifter från respektive länsstyrelse. Enligt 5 kap. 3 miljöbalken ska myndigheter och kommuner svara för att miljökvalitetsnormerna följs. Normerna ska således tillämpas i bl.a. tillståndsärenden. För tillståndsprövningen i ett fall som detta innebär bestämmelserna att myndigheter och kommuner har ansvaret för att en miljökvalitetsnorm för vatten följs och att krav därför kan ställas på skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att normerna ska uppnås vid den angivna tidpunkten. Direktivet är inte begränsat till att gälla enbart vattenföroreningsfrågor. Vidare är medlemsstaterna bundna av direktivets bestämmelser om icke-försämring och om att målen ska uppnås. Vattenmyndigheten Bottenhavet har klassificerat vattenförekomsten Bruksåns ekologiska status som måttlig. Vattenmyndigheten har vidare bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen god ekologisk status med en tidsfrist till 2021 och bedömt det som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status redan Svaret på den inledningsvis ställda frågan är att bestämmelserna om miljö- kvalitetsnormer för vatten innebär att tillståndsmyndigheten ska pröva med tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken om den sökta

9 9 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen verksamheten kommer att medföra att miljökvalitetsnormen god ekologisk status inte kan uppnås för Ladvattenån år 2021 och om verksamheten kan medföra en försämring, som inte är tillfällig, av åns ekologiska status. Nästa fråga som domstolen har att ta ställning till är om bolagets ansökan innehåller det underlag som behövs för att bedöma tillåtligheten av ett vattenkraftverk i Ladvattenån bl.a. mot bakgrund av gällande bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten. Ansvaret för att underlaget för prövningen är tillräckligt åvilar verksamhetsutövaren. Till ansökan ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning. Den har till syfte att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för bl.a. miljön samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. Enligt 6 kap. 7 andra stycket 2 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning, när det är fråga om verksamhet som medför betydande miljöpåverkan, alltid innehålla bl.a. en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. Den domstol som prövar en ansökan om tillstånd eller överprövar ett givet tillstånd ska bedöma om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som ställs på en sådan. Om den innehåller sådana väsentliga brister och som inte har avhjälpts under processens gång att en bedömning av verksamhetens inverkan på miljön inte kan göras, kan ansökningen komma att avvisas. Även om en materiell prövning är möjlig kan bristerna i miljökonsekvensbeskrivningen leda till att det inte går att bedöma om hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är uppfyllda. Detta leder till att ansökan ska avslås (jfr NJA 2009 s. 321). Miljökonsekvensbeskrivningen för den ansökta verksamheten saknar redovisning av hur ett nytt kraftverk i Ladvattenån kommer att påverka den ekologiska statusen och miljökvalitetsnormen för ån. Det är en grundläggande brist som en tjänsteman vid Naturvårdsverket redan under samrådsförfarandet påpekat under hand. Kammarkollegiet och länsstyrelsen har därefter under handläggningen vid miljödomstolen efterfrågat kompletteringar av ansökan i detta avseende. Någon

10 10 SVEA HOVRÄTT BESLUT M Mark- och miljööverdomstolen komplettering av beskrivningen har dock inte skett varken vid miljödomstolen eller här. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig i ett så väsentligt avseende att den inte kan läggas till grund för prövningen av tillåtligheten och nödvändiga skyddsåtgärder. Eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas föreligger det hinder mot att pröva ansökan. Detta leder till att miljödomstolens dom ska upphävas och ansökan avvisas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Dirke och Rose Thorsén, referent, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet Eywor Helmenius. Beslutet är enhälligt.

11 Bilaga A 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT meddelad i Östersund Mål nr SÖKANDE Elpatron Aktiebolag, Kommendörsgatan Stockholm Ombud: Walter Johansson SWECO Energuide AB Sturegatan Falun SAKEN Ansökan om tillstånd till anläggande av Ladvattenåns kraftverk m m, Kramfors kommun Avrinningsområde: 38:III, koordinater: RT 90: , SWEREF: , SLUT Tillstånd lämnar Elpatron Aktiebolag tillstånd enligt miljöbalken att dels på fastigheten Kramfors Tunsjön 2:1 bygga och bibehålla Ladvattenåns kraftverk med därtill hörande anordningar omfattande bl.a. intagsparti, överfallsdamm med fiskväg, tilloppstub, maskinstation och utloppskanal, dels sedan anläggningen färdigställts avleda 0,8 m 3 /sekund vatten till kraftstationen och i övrigt hushålla med vattnet inom ramen för nedan angivna regleringsamplituder och vattenhushållningsbestämmelser, dels med Ladvattenåns kraftverk dämma till nivån +204,00 meter eller den nivå som uppstår enligt bifogad avbördningskurva, bilaga 1, med en dammbredd om ca 13 m, varvid i frivattenfåran alltid ska släppas minst 70 liter/sekund som årsmedelvärde eller tillrinningen om denna understiger 70 liter/sekund. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 708 Storgatan måndag fredag Östersund E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

12 2 Villkor A. Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med det utbyggnadsförslag som redovisats i ansökan och den tekniska beskrivningen samt vad sökanden i övrigt åtagit sig. B. Sökanden ska utforma fiskvägen i samråd med Fiskeriverket och tillsynsmyndigheten. C. Det närmare utförandet av minimitappningen i frivattenfåran under året ska ske i samråd med och efter anvisningar av Fiskeriverket och tillsynsmyndigheten. Övriga frågor A. Arbetena ska vara utförda inom 10 år från det att domen vunnit laga kraft. B. Anspråk på grund av oförutsedd skada får framställas inom 5 år från arbetstidens utgång. C. fastställer den förlust enligt 31 kap. 22 miljöbalken som verksamhetsutövaren är skyldig att underkasta sig utan ersättning till en tjugondel av produktionsvärdet av den vattenkraft som enligt tillståndet kan uttas vid kraftverket. D. förpliktar Elpatron AB att betala fiskeavgift i form av en engångsavgift om kr enligt 6 kap. 6 och 9 lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Beloppet ska betalas till Fiskeriverket innan tillståndet tas i anspråk. E. finner att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. F. fastställer prövningsavgiften enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till samma belopp som tidigare bestämts preliminärt, kr. G. lämnar yrkandet om verkställighetsförordnande utan bifall. H. förpliktar Elpatron AB att utge ersättning för rättegångskostnader avseende ombudsarvode, till Kammarkollegiet med kr och till Länsstyrelsen Västernorrland med kr jämte ränta på beloppen enligt 6 räntelagen från den 16 december 2010 tills betalning sker.

13 3 ANSÖKAN Elpatron Aktiebolag har - såsom ansökan slutligen utformats - anfört följande. Orientering Ladvattenåns kraftverk får sin belägenhet i Ladvattenån strax uppströms där ån rinner in i Tunsjön, ca 22 km nordväst om Kramfors tätort, på fastigheten Tunsjön 2:1 i Kramfors kommun, Västernorrlands län. Planerat kraftverk avser att i huvudsak utnyttja fallhöjden mellan Ladvattentjärn och Tunsjön frånsett några meter närmast Ladvattentjärn. Den bruttofallhöjd som kommer till användning uppgår totalt till 71,5 m. Vattendraget ingår som en del i Bruksån, vilken i sin tur ingår i Ångermanälvens avrinningsområde. Läget av planerat vattenkraftverk framgår av Tekniska beskrivningen bilaga A:1 under flik 1. Ladvattenåns kraftverk kommer att påverka en åsträcka på ca 1300 m. Bakgrund Ladvattenån ingår som en del i Bruksån och är nedströms nu aktuell utbyggnadssträcka väl utbyggd. Från Tunsjöns utlopp ned till Ångermanälven finns Tunsjöns-, Källsjöns-, Nylandsåns- och Brukets kraftverk. Närmast uppströms finns Knäsjöns regleringsmagasin. Kraftverkens lägen framgår närmare av bifogad karta. I nu aktuell utbyggnadssträcka har inte, vad som är känt, tidigare funnits några vattenkraftverk; däremot finns det rester och spår av andra äldre anläggningar som nyttjat vattenkraften för sitt ändamål. Cirka sex km uppströms planerat intag ligger Knäsjöns regleringsmagasin. I dom från den 31 oktober 1995 har det getts tillstånd att bedriva en årsreglering mellan nivåerna +245,09 m och 244,09 m (Rh00). Avsänkning av sjön får ske under perioden den 1 oktober till den 1 april. Under uppfyllnadsperioden ska en minimitappning av lägst 50 l/s släppas genom dammen. När dämningsgränsen har uppnåtts i Knäsjön ska tillrinningen alltid avbördas. Elpatron vill nu med tanke på den miljödebatt som pågår dra sitt strå till stacken genom att tillskapa en miljövänlig energiproduktion i en förnybar energikälla. Bolaget har tagit till sig vad världens ledande politiker uttalade i samband med sitt möte i Davos (World Economic Forum) i slutet av januari 2009 att allt arbete i första hand måste fokusera på klimatfrågan.

14 4 Höjdsystem Alla höjder är relaterade till rikets höjdsystem Rh 70. Som huvudfix för vattenföretaget föreslås pegel i Tunsjöns utlopp, belägen i anslutning till befintligt vattenkraftverk. Toppen på pegelskalan ligger på höjden +132,79 m (vilket även motsvarar Tunsjöns dämningsgräns). Fixens läge framgår av bilaga A:3 under flik 1. Nedan angivna koordinater har hämtats från Lantmäteriverkets databas: Ladvattenåns kraftverk (maskinstation) SWEREF Vattenmål och domar De tidigare kraftanläggningar som har funnits i nu aktuell utbyggnadssträcka omfattas inte såvitt känt av några tidigare tillstånd. Ovan redovisad dom avseende Knäsjöns regleringsmagasin kommer till stora delar att påverka nu planerat vattenkraftverk i Ladvattenån. Domen i sin helhet finns bifogad såsom bilaga B under flik 2. Utbyggnadsvitsord Bolaget har p.g.a. avtal med SCA (Svenska Cellulosa AB) genom dotterbolaget Scaninge Holding AB som ägare av fastigheten Tunsjön 2:1 i Kramfors kommun ensamrätt till den fallsträcka som avses disponeras i planerat vattenföretag och har därmed rådighet enligt bestämmelserna i 2 kap. lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Ingånget avtal bifogas som bilaga C under flik 3. Hydrologiska förhållanden De hydrologiska uppgifterna har framräknats med hjälp av proportionering mot av SMHI angivna uppgifter för Knäsjöns utlopp. Högsta högvattenföring 7,4 m 3 /s Medelhögvattenföring 3,0 m 3 /s Medelvattenföring 0,5 m 3 /s Medellågvattenföring 0,07 m 3 /s Lägsta lågvattenföring 0,01 m 3 /s Avrinningsområde 47,0 km 2 Sjöandel ca 5 %

15 5 Inom avrinningsområdet för Ladvattenåns vattenkraftverk finns Knäsjöns regleringsmagasin som har en sjöareal av 1,8 km och ett regleringsinnehåll av ca 1,8 milj. m 3. Vattenföringsvärdena för Knäsjön finns bifogad under bilaga A:4 under flik 1. Vattenhushållning Sökanden avser att dämma till nivån +204,00 m (Rh 70) och nedströmsvattenytan kommer att hamna på nivån +132,75 m (Rh 70) som utgör Tunsjöns dämningsgräns. Bruttofallhöjden blir därmed 71,25 m. Dammbyggnaden kommer att bestå av en överfallsdamm, som gör att allt överskottsvatten kommer att rinna bredvid. Tröskelhöjden förläggs på höjden +204,00 m. Överfallströskeln får en längd av 13 m. Vid högsta högvattenföringen 7,4 m 3 /s uppnås en överrinning på 0,5 m eller höjden +204,50 m. Dämningens förändring med flödet framgår av bifogad dämningskurva, bilaga A:6 under flik 1. Sökanden kommer, för att upprätthålla det biologiska livet i huvudfåran, tillse att det alltid kommer att släppas fram en minimitappning om 70 l/s i huvudfåran, vilket överstiger lägsta flödet om 50 l/s som alltid ska släppas ur uppströms belägna Knäsjön. Om tillrinningen är mindre ska tillrinningen framsläppas. Kraftverket kommer att dimensioneras för en drivvattenföring på 0,8 m 3 /s Bolaget avser att i lämpligt läge i dammen inrätta en pegelskala med dämningsgräns markerad. Med hänvisning till vad som ovan har omnämnts föreslår sökanden följande vattenhushållningsbestämmelser. att med Ladvattenåns kraftverk få dämma till nivån +204,00 m, eller den nivå som uppstår vid enligt bifogad avbördningskurva. att genom kraftverket få avleda 0,8 m 3 /s. att i frivattenfåran alltid släppa 70 l/s; är tillrinningen mindre ska tillrinningen släppas. Planerade åtgärder Sökanden avser att bygga en ca 13 m bred överfallsdamm med ett intag. Maskinstationen placeras omkring 1300 m nedströms intaget och överfallströskeln. Vattnet

16 6 ska ledas via en tub med diametern 0,8 m från intaget fram till maskinstationen. I maskinhuset placeras ett turbinaggregat dimensionerat för en drivvattenföring på 0,8 m 3 /s tillsammans med el- och styrutrustning. Överbyggnaden kommer att utformas i samråd med byggnadsnämnden i Kramfors kommun. Tanken är att byggnaden ska uppföras i material och stil som väl smälter in i omgivningen. Översikt över planerade åtgärder se bilaga A:5 under flik 1. Vattennivån i överfallsdammen kommer att följa en avbördningskurva som redovisas i bilaga A:6 under flik 1. Närmare beskrivning av planerade arbeten framgår av bifogad teknisk beskrivning, bilaga A under flik 1. Mark för anläggningen, strömfallsfastighet Ladvattenåns kraftverk med anläggningsdelar får sin belägenhet på fastigheten Tunsjön 2:1 i Kramfors kommun, som ägs av ett dotterbolag till SCA. Sökanden har träffat avtal med fastighetsägaren som ger rätt att disponera erforderlig mark. Av bifogat avtal framgår att ägaren av Tunsjön 2:1 upplåter ett markområde 25 x 30 m som ska utgöra den blivande strömfallsfastigheten. Så snart avstyckning av markområdet genomförts meddelar sökanden strömfallsfastighetens fastighetsbeteckning till miljödomstolen. Avverkning och röjning Avverkning och röjning kommer att ske för tubgatan och för provisorisk väg under byggtiden på fastigheten Tunsjön 2:1. Sökanden har genom avtal tillförsäkras rätt att utföra erforderlig röjning på fastigheten (bilaga C under flik 3). I övrigt kommer det inte att erfordras någon avverkning eller röjning för projektets genomförande. Miljöpåverkan I bifogade Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ges en beskrivning över förväntade miljökonsekvenser (bilaga D, under flik 4) samt redogörs för den förändring som följer av byggande av kraftverket. Vid anläggande och drift av kraftverket bedöms förändringarna inte vara av påtaglig betydelse för miljöintressena i annat än i positiv bemärkelse eller för andra motstå-

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012

Kammarkollegiets roll. Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN. Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiets roll Tillståndsprövningar exempel på tillämpning av miljöbalken och MKN Vattenrådsdagar Piteå 7 maj 2012 Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att föra talan för att ta till vara

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-02-24 Stockholm

DOM 2014-02-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 2014-02-24 Stockholm Mål nr M 8448-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-28 i mål nr M 3447-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden i Mora

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-08-17 Stockholm Mål nr P 5352-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-21 i mål nr P 1711-12, se bilaga A KLAGANDE K

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-02-18 Stockholm Mål nr M 5308-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-05-07 i mål nr M 1555-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2017-01-18 Stockholm Mål nr M 6421-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-08 i mål M 2063-16, se bilaga A

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-10-20 Stockholm

DOM 2015-10-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 DOM 2015-10-20 Stockholm Mål nr M 4395-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-04-28 i mål

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-05 Stockholm Mål nr M 1214-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-21 i mål nr M 7256-13, se bilaga A KLAGANDE Y G MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 7069-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-27 i mål nr P 652-16, se bilaga A KLAGANDE 1. B B 2. M B MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2015-11-06 Stockholm Mål nr P 2608-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr P 400-15, se bilaga KLAGANDE S K Ombud: P Å och

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-05-24 Stockholm Mål nr M 9186-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-10-18 i mål M 2661-11, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-10-28 Stockholm Mål nr P 7639-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-24 i mål nr P 792-13,

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-10-23 Stockholm Mål nr M 6999-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-02 i mål nr M 2030-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060303 DOM 2015-04-16 Stockholm Mål nr P 7439-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-07 i mål nr P 1601-14, se bilaga A KLAGANDE 1. A 2. B

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 10848-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-11-20 i mål M 2614-15, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-24 i mål M 6368-12, se bilaga KLAGANDE Södertörns miljö-

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2014-12-23 Stockholm Mål nr M 11662-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-12-15 i mål M 6514-14, se

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 4695-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål M 4657-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2012-07-03 Stockholm

DOM 2012-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2012-07-03 Stockholm Mål nr P 3937-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-16 i mål nr P 3095-11, se

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten

Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten Juridiska aspekter vid åtgärder i vatten 2014-01-16 Vattenverksamhet i 11 kap miljöbalken uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-09-25 Stockholm Mål nr F 6893-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-07-02 i mål nr F 551-15, se bilaga KLAGANDE Bergsbodavägarnas

Läs mer

DOM 2013-08-21 Stockholm

DOM 2013-08-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-08-21 Stockholm Mål nr M 2275-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 134-13, se

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-10-07 Stockholm Mål nr M 2079-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2013-02-13 i mål nr M 4402-12, se bilaga KLAGANDE 1. B L

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr P 5960-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 108-12, se bilaga KLAGANDE Svenska Estate

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-10-01 Stockholm Mål nr P 3075-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 1948-13, se

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-12-13 Stockholm

DOM 2012-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0620 DOM 2012-12-13 Stockholm Mål nr P 8631-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-20 i mål P 2371-12,

Läs mer

DOM 2013-10-24 Stockholm

DOM 2013-10-24 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2013-10-24 Stockholm Mål nr P 11463-12 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-11 i mål nr P 2035-12, se bilaga A KLAGANDE JCDecaux

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2009-05-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr Sid 1 (5) KLAGANDE Eltec Systemkonsult KB, 916423-7035 Trosnäsgatan 23 380 74 Löttorp Ombud: Jur.kand. Martin Augustsson AM Jurist Law Firm

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-12-08 Stockholm Mål nr M 5877-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2016-06-13 i mål nr M 2028-16, se bilaga A KLAGANDE Lantmännen

Läs mer

DOM 2013-12-02 Stockholm

DOM 2013-12-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 2013-12-02 Stockholm Mål nr P 2575-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-21 i mål nr P 1769-12, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-03-27 Stockholm Mål nr P 8537-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-12 i mål nr P 1563-12, se bilaga KLAGANDE 1. J

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 223-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-16 i mål nr M 3153-15, se bilaga KLAGANDE L E MOTPART Sydnärkes

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-09-05 Stockholm Mål nr M 3177-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-12 i mål M 568-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2017-04-25 Stockholm Mål nr M 9801-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-10-21 i mål M 3084-16, se bilaga

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-10-06 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 3468-10 KLAGANDE Henrik Sundström Bågvägen 26 132 37 Saltsjö-Boo MOTPARTER 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr M 840-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Mark- och miljödomstolens, Nacka tingsrätt, dom 2014-01-02 i mål nr M 4510-13, se bilaga

Läs mer

SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd enligt 11 kap. 16 miljöbalken. AnläggningsID i miljöboken: 1973 Koordinater (SWEREF99): N , E

SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd enligt 11 kap. 16 miljöbalken. AnläggningsID i miljöboken: 1973 Koordinater (SWEREF99): N , E 1 NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr 2017-06-16 meddelad i Nacka strand SÖKANDE Örebro kommun Box 300 00 701 35 Örebro Ombud: Per Undén c/o Örebro kommun Adress som ovan SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr P 5258-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-18 i mål nr P 1897-15, se bilaga KLAGANDE 1. P J 2. E

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund

DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-06-25 meddelad i Östersund Mål nr M 225-13 KLAGANDE 1. Härnösands kommun, Samhällsnämnden 871 45 Härnösand 2. Kramfors kommun, Miljö- och byggnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2015-09-16 Stockholm Mål nr M 7502-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-03 i mål nr M 2374-15,

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer

DOM 2014-01-24 Stockholm

DOM 2014-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2014-01-24 Stockholm Mål nr P 7678-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-19 i mål nr P 4008-13, se bilaga KLAGANDE Brf Kantarellen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 2162-07 KLAGANDE Staten genom Banverket, Östra banregionen Projektenheten Box 1070 172 22 Sundbyberg Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2016-03-18 Stockholm Mål nr M 8503-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-09-15 i mål nr M 1488-15, se bilaga KLAGANDE Ragunda kommun

Läs mer

DOM 2012-06-08 Stockholm

DOM 2012-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2012-06-08 Stockholm Mål nr P 1606-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-25 i mål nr P 133-12, se bilaga A KLAGANDE S.K. MOTPARTER

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2012-11-30 Stockholm Mål nr P 2468-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-02-29 i mål nr P 5451-11, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-12-17 Stockholm

DOM 2013-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-12-17 Stockholm Mål nr P 8828-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-10 i mål nr P 1437-13, se

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-10-22 Stockholm

DOM 2015-10-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-10-22 Stockholm Mål nr P 5162-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-13 i mål nr P 1061-14, se bilaga KLAGANDE E P MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

DOM 2012-07-25 Stockholm

DOM 2012-07-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-07-25 Stockholm Mål nr P 2375-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 5516-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-04-08 Stockholm Mål nr P 4888-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-26 i mål nr P 3558-12, se bilaga KLAGANDE S T Ombud:

Läs mer