Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lennart Engström (KD) Gunilla Sjölén (Projektledare) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Lena Tebring (Kanslichef) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Josefin Nilsson (Kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ BrittMarie Hansson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 372 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) utses att justera protokollet.

4 KSAU 373 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 372 Val av justerare 373 Föredragningslista 374 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar 375 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB 376 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB 377 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm Antagande 378 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem Antagande 2011/ / / / / Fördelning av evenmangsbidrag / Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen 381 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun 2012/ /487 fortsättning

5 KSAU 373, Forts. 382 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 383 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 384 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 2012/ / / Kommunstyrelsens val / Projektplan Kulturhus 2009/ Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm 388 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 389 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation 390 Avtal med trafikverket för gång- och cykelväg längs Magnarps byaväg 2012/ / / / sattestanter / Skötselavtal, Ängelholms idrottsplats med ÄFF 2012/ Värdegrundsarbete FBC Engelholm 2012/ Ansökan om sponsorbidrag för FBC 2012/ Yttrande över samråd om detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholm 2012/518 Fortsättning

6 KSAU 373, forts. 396 Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) 397 Uppföljning av pågående och planerade exploateringar 2012/ Livräddarna i Ängelholm 2012 rapport 2012/ Protokollsutdrag styrelsen , 136 om kommunal hemsjukvård 2012/ Information om projekt varuförsörjning 2012/ För kännedom - Skrivelse från Synskadades riksförbund angående kommunens ansvar för färdtjänsten 402 För kännedom - FUB i Ängelholm kräver att färdtjänsten måste fungera 2012/ /552

7 KSAU 374 Dnr 2011/145 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar Kommunfullmäktige uppdrog den 27 februari , åt kommunledningskontoret att undersöka om en inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar kan genomföras på ett sätt som ryms inom Lagen om offentlig upphandling samt EU:s gemenskapsbestämmelser samt att notera att lokalleverantörer erbjuds årlig information och utbildning. Bakgrunden till uppdraget är en motion från motionärerna Sven-Ingvar Borgqvist och Ola Carlsson (båda M), om livsmedelsupphandlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från Upphandlingsenheten den 18 oktober Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att djurskyddskrav ska ställas i livsmedelsupphandlingar i enlighet med gällande regler inom miljöanpassad upphandling av livsmedel och där följa den vägledning som EU har gett ut, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till: Kommunstyrelsen

8 KSAU 375 Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Bolaget vänder sig nu till ägarkommunerna med framställan om godkännande till försäljning av en majoritet av aktierna i NSR:s dotterbolag NSR Återvinning AB. Anledningen är att lagstiftningen kan komma att begränsa möjligheten för NSR AB att vara helägare av NSR Återvinning AB. Bland annat har den Europeiska kommissionen krävt svenska regeringen på redogörelse för kommuners köp av avfallstjänster av sina närstående bolag. sunderlag Framställan från NSR AB Tjänsteutlåtande föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för Ängelholms kommuns del anta inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i NSR Återvinning AB till extern part et expedieras till: Kommunstyrelsen

9 KSAU Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Sedan den 1 januari 2012 är NSR AB helägare till dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB (LBG AB), org. nr , som under 2012 inte drivit någon verksamhet. Kommunfullmäktige godkände att aktier i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB avyttrades till volvoföretaget Terracastus AB för gemensamt utvecklingsarbete inom biogasproduktion. Samtidigt godkände kommunen apport av uppgraderingsanläggning till Spargodt till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. Samarbetet med Terracastus har nu avbrutits och NSR har överlämnat framställan om att delägarkommunernas fullmäktige upphäver tidigare beslut och i stället godkänner ett inriktningsbeslut om avyttring av en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB till utomstående part. Syftet med LBG ABs verksamhet från den 1 januari 2012 är att ansvara för den del av produktionskedjan som uppgraderar rågas från biogasproduktion till fordonsbränsle. Genom att dela upp ansvaret i produktionskedjan av biogas kan NSR AB:s ekonomiska risk minskas. sunderlag Tjänsteutlåtande Framställan från NSR AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om att avyttra 66 % av aktierna i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till Terracastus AB

10 att upphäva fullmäktiges tidigare beslut att apportera NSRs uppgraderingsanläggning till Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. att anta ett inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB et expedieras till: Kommunstyrelsen

11 KSAU 377 Dnr 2011/168 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm - Antagande Planförslaget syftar till att ge möjlighet att inom det aktuella området uppföra ett trygghetsboende. Den nya detaljplanen tar parkmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkmarken har inte vid något tillfälle anlagts för sitt syfte utan har utgjort en grönyta vilken bearbetats några gånger per år. Kommunen har därför sett platsen som ett utmärkt ställe för förtätning med, som i detta fall ett trygghetsboende. Samordningsvinster kan göras då platsen ligger i ett område med god social service. sunderlag Stadsarkitektskontorets tjänsteutlåtande Planhandlingarna består i detta skede av plankarta, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund Ängelholm. et expedieras till: Kommunstyrelsen

12 KSAU 378 Dnr 2012/238 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem - Antagande Byggnadsnämnden beslöt att godkänna rubricerad plan för granskning. Planförslaget har nu varit utställt för granskning. Granskningsutställningen redovisas i upprättat granskningsutlåtande. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av planhandlingarna. I Fördjupning av översiktsplanen för Södra Ängelholm är området redovisat som område för utveckling av ny idrottsplats. sunderlag Protokollsutdrag BN den 20 november 2012, Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för Vilhelmsfält 2:2 m. fl., Fridhem, Ängelholms kommun. et expedieras till: Kommunstyrelsen

13 KSAU 379 Dnr 2012/541 Fördelning av evenmangsbidrag 2013 Ängelholms kommun strävar efter att vara en attraktiv kommun för invånare, företag och besökare året runt. Därför avsätter kommunen årligen medel i budgeten till evenemang som genomförs i kommunen. Bidraget kan utgöra merparten eller en del av evenemangets budget. Utöver de externa evenemang som ansöker om bidrag avsätts bidrag också till de evenemang som kommunen är huvudarrangör för. För 2013 har Kommunfullmäktige beslutat att avsätta kronor för evenemang. Från och med i år finns en ny rutin där alla som vill ansöka om evenemangsbidrag nästkommande år gör det senast i oktober. Rutinen har införts för att det ska bli lättare att få en överblick över vilka evenemang som kommer att arrangeras och därmed kunna fördela medlen på ett mer strategiskt sätt. Ansökningarna har kunnat skickas in via ett webbformulär på engelholm.se eller per post till Kultur- och fritidsförvaltningen. om tilldelning av medel fattas av Kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av evenemangsbidrag et expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 380 Dnr 2012/427 Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen Kommunfullmäktige godkände förslag om att samordna kommunens verksamhetsfastigheter med kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem innebärande att kommunens verksamhetsfastigheter säljs till ett av Ängelholmshem helägt dotterbolag samt att berörd personal överförs till Ängelholmshemskoncernen. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att fatta eventuella ytterligare beslut som behövs för att genomföra ovannämnda utredningsalternativ. Kommunstyrelsen beslöt att överlåtelsetidpunkten fick skjutas fram till Bolagsordning samt ägardirektiv har beslutats för moderbolaget AB Ängelholmshem och dotterbolaget AB Ängelholmslokaler (Dnr 2011/586). Kommunledningskontoret har i samråd med tekniska kontoret och AB Ängelholmshem tagit fram förslag till Överlåtelseavtal mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler, omfattande personal, fastigheter och inventarier m.m. Kommunstyrelsen fattade beslut om att överlåtelse av aktuella fastigheter. Vissa verksamhetsfastigheter föreslås stanna i kommunens ägo. Detta gäller dels verksamhetsfastigheter som kommunen planerar att avyttra eller exploatera, dels verksamhetsfastigheter som på grund av regler rörande mervärdeskatt och fastighetstaxering innebär betydande merkostnader i förhållande till nuläget. AB Ängelholmslokaler föreslås förvalta dessa fastigheter enligt bifogat förslag till förvaltningsuppdrag inklusive bilagor. sunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Avtal förvaltningsuppdrag med följande bilagor: Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga F Fastigheter Gränsdragningslista Adm uppgifter Gränsdragningslista Tekn uppgifter Befogenhetsmatris Ersättning för förvaltningsuppdrag Aff-definitioner Fortsättning

15 KSAU 380, forts. föreslår kommunstyrelsen att med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande besluta att godkänna i ärendet redovisat Avtal - förvaltningsuppdrag inklusive bilagor, innebärande att Ängelholms kommun uppdrar till AB Ängelholmslokaler att från och med förvalta förtecknade fastigheter. et expedieras till: Kommunstyrelsen

16 KSAU 381 Dnr 2012/487 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun E.ON. Elnät Sverige AB avser förlägga en del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen i östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. E.ON. Elnät har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från E.ON. Elnät Sverige AB. Yttrande avseende samråd från Tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

17 KSAU 382 Dnr 2012/488 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft Ängelholms AB avser att förlägga del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen vid östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. Öresundskraft har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år, eftersom den planerade kabeln är en åtgärd som krävs för att bygga transformatorstationen och samtidigt upprätthålla hög driftsäkerhet i området. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande avseende samråd från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

18 KSAU 383 Dnr 2012/489 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft i Ängelholms AB avser att förlägga en ny 130 kv markkabel i östra Ängelholm, i Åkerslunds industriområde. Den nya 130 kv markkabeln kommer vara en del av det förstärkta 130 kv elnätet i området Ängelholm och Grevie med omnejd. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande över nätkoncession från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

19 KSAU 384 Dnr 2012/523 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 En intresseanmälan har inkommit från Alf Carlsson och Ragnar Steen om att köpa Lunnamöllan och få ett skötselavtal för dammanläggningen. Lunnamöllan ingår i fastighetsöverlåtelserna till AB Ängelholmslokaler men kan naturligtvis brytas ut och hanteras separat om kommunen hittar en lämpligare lösning. Intressenterna vill bevara miljön och byggnaderna i den gamla kvarnmiljön. Kommunens förskoleverksamhet blir kvar med hyresavtal. Allmänhetens tillträde säkras och Munka Möllestig ska skrivas in som en belastning över fastigheten. Intressenterna funderar till och med på om det går att återuppta kraftproduktionen. Intressenterna vill även ingå ett avtal om skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Kommunen samrådde med länsstyrelsen 2004 med anledning av dammanläggningens dåliga skick. Länsstyrelsen såg ett värde i att riva anläggningen och återgå till en fri fiskväg utan dammluckor. Detta förverkligades inte därför att den lokala opinionen ville annat och Alf Carlsson, Ragnar Steen och ytterligare två personer restaurerade anläggningen för egna medel och har sedan dess haft en viss tillsyn över anläggningen (kommunen har ingen egen organiserad skötsel av anläggningen). Man kan tänka sig att dammanläggningen rivs om det lokala intresset att bevara den upphör. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 5 november 2012, intresseanmälan från Alf Carlsson och Ragnar Steen samt kartbilagor. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller uppdraget. Omröstning begärs. Följande proposition ställs, ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. Fortsättning

20 KSAU 384, forts. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot en försäljning av fastigheten. Denna känsliga naturmiljö ska kommunen ha fullt ansvar för och inte överlåtas till privat ägande. et expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 385 Dnr 2012/542 Kommunstyrelsens val 2013 Kommunstyrelsen förrättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bl. a. ombud till kommunens bolag. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2013 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson C Liss Böcker - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSLOKALER för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Fortsättning

22 KSAU 385, forts. Val av ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE förbundsdirektionen för 2013 att till ledamot respektive ersättare i Kommunalförbundet AV-Media - förbundsdirektionen utse M Sven-Ingvar Borgqvist S Emma Yngvesson. Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2013 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFARLIGT AV- FALL för 2013 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt - Mikael Fritzon, teknisk chef Fortsättning

23 KSAU 385, forts. Val av ombud i COMPETENSUM SKÅNE NORDVÄST för 2013 att som kommunens ombud i Competensum Skåne Nordväst ekonomiska förening från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse - Stefan Marthinsson, ekonomichef Val av ombud i RÖNNE Å FISKEVÅRDSFÖRBUND för 2013 att som kommunens ombud i Rönne Å fiskevårdsförbund från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström Val av ombud och ersättare i SYDVATTEN för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i Sydvatten från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson Val av ombud i ARENABOLAGET för 2013 att som kommunens ombud i Arenabolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson att vid förhinder för både ordinarie och ersättare enligt ovanstående bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse ombud bland kommunsstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt ersättare. et expedieras till: Kommunstyrelsen

24 KSAU 386 Dnr 2009/168 Projektplan Kulturhus Budgetberedningen, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett frågan om framtida kulturhus. är taget den 12 november 2012 kring flytt av Parkskolans verksamheter. beslutade den 31 oktober 2012 att fortsätta utredning av kulturhus i stråket Stadsbiblioteket-Tingshuset-Kronohäktet. En helhetslösning för ett framtida kulturhus med fullständig funktionslösning ska tas fram i samråd med arkitekt och annan specialkompeten. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en projektplan och en tidplan för det fortsatta arbetet med kulturhus. sunderlag Projektplan med tidplan för kulturhus, daterad 7 november 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 31 oktober 2012, 361 Protokollsutdrag KFN från den 21 augusti 2012, 85 Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till projektplanen. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till projektplanen förutom att under avsnittet avgränsningar ska det framgå att Parksskolan och Rönnebadet skall ingå i projektet. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till projektplanen enligt Eva Kullenbergs (FP) yrkande och dels bifall till projektplanen med korrigering yrkad av BrittMarie Hansson (S). Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller projektplanen enligt Eva Kullenbergs yrkande. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till Eva Kullenbergs yrkande och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. Fortsättning

25 KSAU 387, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen projektplan som underlag för det fortsatta arbetet med kulturhus, att avsätta medel motsvarande 150 tkr för fortsatt utredning av en helhetslösning för kulturhuset, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens anslag för utvecklings- och visionsarbete, att notera kultur- och fritidsnämndens beslut från den 21 augusti 2012, 85 i frågan, samt att den politiska styrgruppen också ska bestå av kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens presidium. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

26 KSAU 387 Dnr 2012/450 Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Ängelholms kommun delar årligen ut sponsormedel till kommunens elitlag. sunderlag Sponsorstöd till frivillig verksamhet 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Sponsringspolicy för Ängelholms kommun, antagen av Kommunstyrelsen Reviderad 2010, 69 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogade sponsringsavtal, samt att finansiera sponsringen genom budgeterade medel, verksamhet 455 Sponsringsverksamhet, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att följa upp sponsoravtalen, samt att bjuda in föreningarna till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2013 för utvärdering och diskussion et expedieras till: Kommunstyrelsen

27 KSAU 388 Dnr 2012/40 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 Ägarna till Hillarp 16:4 har ansökt om förhandsbesked för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 bostadslägenheter. Förhandsbeskedet är inte prövat utan ärendet har startat med frågan om strandskyddsdispens. Hillarp 16:4 är en traditionell jordbruksfastighet med bostad och ekonomibyggnader. Byggnadsbeståndet är i dåligt skick. Fastigheten har kommunalt vatten och en infiltrationsbädd finns relativt nyanlagd ca 30 meter söder om byggnadsbeståndet. En ekonomibyggnad har speciell murning som ägaren vill bevara. Ägaren vill även bevara miljön i största allmänhet med infartsallén och grannfastighetens vattenkraftsdammar mm. Tillsammans med grannfastigheten blir det en samlad bebyggelsegrupp där det historiskt har funnits dammar inlopps- och utloppskanaler samt verksamheter kopplade till vattenkraften. För ägaren är det inget alternativ att bygga någon annanstans inom fastigheten. Det skulle inte lösa frågan om det dåligt underhållna byggnadsbeståndet. Grannfastigheten Hillarp 16:3 är också en jord- och skogsfastighet som ägs av Lars Höjrup ensam. Inom fastigheten finns en sågverksrörelse och hela vattenkraftsutvinningen ligger på den fastigheten. Industridelen (som lades ner på 1960-talet) är ombyggd. Byggnaden innehåller för närvarande 3 bostadslägenheter, kraftverket, diverse garage samt bygglov för lägenheter på andra våningen ovanför garagedelen. Den delen av fastigheten som indirekt berörs av strandskyddsdispensen är en öppen betesmark med ett antal gamla fiskdammar. Allmänheten vistas högst undantagsvis inne i beteshagen men den är viktig som en visuell tillgång då boende i Munka Ljungby frekvent använder vägen genom området som promenadväg. Om betet skulle upphöra växer området snabbt igen med al, björk och tall i första hand och inom tio år skulle området vara beskogat genom självsådd. Gränsen mellan fastigheterna Hillarp 16:4 och Hillarp 16:3 går ca en meter från ekonomibyggnadens husliv. Styckningskartan från 1927 styrker läget intill huslivet men gränsens exakta läge går inte att avläsa ute på marken och i samband med bygglovet måste kanske gränsens läge läggas fast i en fastighetsbestämning. Den smala remsa som är belägen mellan fastighetsgräns och byggnad måste anses ianspråktagen på ett sätt som innebär att strandskyddet inte gäller exakt där. Även om det rör sig om en ekonomibyggnad så finns ett visst respektavstånd. I det fall allmänheten rör sig inom strandskyddsområdet sker det

28 närmare ån inom Hillarp 16:3. Den del av fastigheten Hillarp 16:3 som gränsar till Hillarp 16:4 i det avsnitt där förhandsbesked är sökt för bostäder kommer inte att ändra pågående markanvändning till tomtmark utan består som jord- och skogsfastighet. Inom området löper avloppskanalen från kraftverket och dess funktion får inte äventyr. Marken över utloppstunneln ska därför hållas fri från varje form av tomtanläggning och att beta området med får som tidigare framstår som det mest naturliga. Inom Hillarp 16:3 kommer därför strandskyddet att bestå trots att det ligger så nära den tänkta bebyggelsen. För att detta ska fungera krävs en tydlig uppmärkning av gränsen så att allmänheten kan se vad som är tomt och vad som är beteshage. Till förhandsbeskedet lämnades en ritning med sökandes önskemål. Mot ån fanns inritat en dörr eller franskt fönster med möjlighet till utgång till den smala markremsan som tillhör Hillarp 16:4. Hur den fasaden utformas bevakas i bygglovsskedet. Sammanfattningsvis är markremsan inom Hillarp 16:4 redan ianspråktagen på ett sådant sätt att strandskyddet redan är satt ur spel. Angränsande mark inom Hillarp 16:3 kommer efter bygglov för bostäder att behålla sitt strandskydd. Tomtmarken slutar i nuvarande fastighetsgräns. Tomtavgränsningen ska tydligt framgå på marken vilket hanteras i bygglovet. Att bygga i annat läge inom jordbruksfastigheten har ingen historisk förankring och är inte aktuellt. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 13 november 2012, avstyckningskarta 1927, karta över tomtmarksavgränsning, ritningar till förhandsbeskedet samt fotodokumentation. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kompletteringen. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till kompletteringen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kompletteringen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kompletteringen. Fortsättning

29 KSAU 388, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kompletteringen till strandskyddsdispensen för Hillarp 16:4 Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

30 KSAU 389 Dnr 2012/534 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation Ecobränsle i Karlshamn AB har sökt en plats för att etablera en tankstation för RME (rapsmetylester) avsett för lastbilar och tyngre fordon. En lämplig plats med god tillgänglighet är lastbilsparkeringen vid Transportgatan. Ett förslag till anläggningsarrende har upprättats för en löptid om 5 år. Anläggningen byggs med invallning i händelse av läckage. Synpunkter från miljökontoret, räddningstjänsten och tekniska kontorets VA-avdelning hanteras i samband med bygglovet. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till arrendeavtal. föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till anläggningsarrende med Ecobränsle i Karlshamn AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer