Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lennart Engström (KD) Gunilla Sjölén (Projektledare) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Lena Tebring (Kanslichef) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Josefin Nilsson (Kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ BrittMarie Hansson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 372 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) utses att justera protokollet.

4 KSAU 373 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 372 Val av justerare 373 Föredragningslista 374 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar 375 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB 376 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB 377 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm Antagande 378 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem Antagande 2011/ / / / / Fördelning av evenmangsbidrag / Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen 381 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun 2012/ /487 fortsättning

5 KSAU 373, Forts. 382 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 383 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 384 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 2012/ / / Kommunstyrelsens val / Projektplan Kulturhus 2009/ Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm 388 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 389 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation 390 Avtal med trafikverket för gång- och cykelväg längs Magnarps byaväg 2012/ / / / sattestanter / Skötselavtal, Ängelholms idrottsplats med ÄFF 2012/ Värdegrundsarbete FBC Engelholm 2012/ Ansökan om sponsorbidrag för FBC 2012/ Yttrande över samråd om detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholm 2012/518 Fortsättning

6 KSAU 373, forts. 396 Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) 397 Uppföljning av pågående och planerade exploateringar 2012/ Livräddarna i Ängelholm 2012 rapport 2012/ Protokollsutdrag styrelsen , 136 om kommunal hemsjukvård 2012/ Information om projekt varuförsörjning 2012/ För kännedom - Skrivelse från Synskadades riksförbund angående kommunens ansvar för färdtjänsten 402 För kännedom - FUB i Ängelholm kräver att färdtjänsten måste fungera 2012/ /552

7 KSAU 374 Dnr 2011/145 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar Kommunfullmäktige uppdrog den 27 februari , åt kommunledningskontoret att undersöka om en inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar kan genomföras på ett sätt som ryms inom Lagen om offentlig upphandling samt EU:s gemenskapsbestämmelser samt att notera att lokalleverantörer erbjuds årlig information och utbildning. Bakgrunden till uppdraget är en motion från motionärerna Sven-Ingvar Borgqvist och Ola Carlsson (båda M), om livsmedelsupphandlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från Upphandlingsenheten den 18 oktober Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att djurskyddskrav ska ställas i livsmedelsupphandlingar i enlighet med gällande regler inom miljöanpassad upphandling av livsmedel och där följa den vägledning som EU har gett ut, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till: Kommunstyrelsen

8 KSAU 375 Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Bolaget vänder sig nu till ägarkommunerna med framställan om godkännande till försäljning av en majoritet av aktierna i NSR:s dotterbolag NSR Återvinning AB. Anledningen är att lagstiftningen kan komma att begränsa möjligheten för NSR AB att vara helägare av NSR Återvinning AB. Bland annat har den Europeiska kommissionen krävt svenska regeringen på redogörelse för kommuners köp av avfallstjänster av sina närstående bolag. sunderlag Framställan från NSR AB Tjänsteutlåtande föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för Ängelholms kommuns del anta inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i NSR Återvinning AB till extern part et expedieras till: Kommunstyrelsen

9 KSAU Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Sedan den 1 januari 2012 är NSR AB helägare till dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB (LBG AB), org. nr , som under 2012 inte drivit någon verksamhet. Kommunfullmäktige godkände att aktier i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB avyttrades till volvoföretaget Terracastus AB för gemensamt utvecklingsarbete inom biogasproduktion. Samtidigt godkände kommunen apport av uppgraderingsanläggning till Spargodt till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. Samarbetet med Terracastus har nu avbrutits och NSR har överlämnat framställan om att delägarkommunernas fullmäktige upphäver tidigare beslut och i stället godkänner ett inriktningsbeslut om avyttring av en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB till utomstående part. Syftet med LBG ABs verksamhet från den 1 januari 2012 är att ansvara för den del av produktionskedjan som uppgraderar rågas från biogasproduktion till fordonsbränsle. Genom att dela upp ansvaret i produktionskedjan av biogas kan NSR AB:s ekonomiska risk minskas. sunderlag Tjänsteutlåtande Framställan från NSR AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om att avyttra 66 % av aktierna i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till Terracastus AB

10 att upphäva fullmäktiges tidigare beslut att apportera NSRs uppgraderingsanläggning till Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. att anta ett inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB et expedieras till: Kommunstyrelsen

11 KSAU 377 Dnr 2011/168 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm - Antagande Planförslaget syftar till att ge möjlighet att inom det aktuella området uppföra ett trygghetsboende. Den nya detaljplanen tar parkmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkmarken har inte vid något tillfälle anlagts för sitt syfte utan har utgjort en grönyta vilken bearbetats några gånger per år. Kommunen har därför sett platsen som ett utmärkt ställe för förtätning med, som i detta fall ett trygghetsboende. Samordningsvinster kan göras då platsen ligger i ett område med god social service. sunderlag Stadsarkitektskontorets tjänsteutlåtande Planhandlingarna består i detta skede av plankarta, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund Ängelholm. et expedieras till: Kommunstyrelsen

12 KSAU 378 Dnr 2012/238 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem - Antagande Byggnadsnämnden beslöt att godkänna rubricerad plan för granskning. Planförslaget har nu varit utställt för granskning. Granskningsutställningen redovisas i upprättat granskningsutlåtande. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av planhandlingarna. I Fördjupning av översiktsplanen för Södra Ängelholm är området redovisat som område för utveckling av ny idrottsplats. sunderlag Protokollsutdrag BN den 20 november 2012, Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för Vilhelmsfält 2:2 m. fl., Fridhem, Ängelholms kommun. et expedieras till: Kommunstyrelsen

13 KSAU 379 Dnr 2012/541 Fördelning av evenmangsbidrag 2013 Ängelholms kommun strävar efter att vara en attraktiv kommun för invånare, företag och besökare året runt. Därför avsätter kommunen årligen medel i budgeten till evenemang som genomförs i kommunen. Bidraget kan utgöra merparten eller en del av evenemangets budget. Utöver de externa evenemang som ansöker om bidrag avsätts bidrag också till de evenemang som kommunen är huvudarrangör för. För 2013 har Kommunfullmäktige beslutat att avsätta kronor för evenemang. Från och med i år finns en ny rutin där alla som vill ansöka om evenemangsbidrag nästkommande år gör det senast i oktober. Rutinen har införts för att det ska bli lättare att få en överblick över vilka evenemang som kommer att arrangeras och därmed kunna fördela medlen på ett mer strategiskt sätt. Ansökningarna har kunnat skickas in via ett webbformulär på engelholm.se eller per post till Kultur- och fritidsförvaltningen. om tilldelning av medel fattas av Kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av evenemangsbidrag et expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 380 Dnr 2012/427 Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen Kommunfullmäktige godkände förslag om att samordna kommunens verksamhetsfastigheter med kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem innebärande att kommunens verksamhetsfastigheter säljs till ett av Ängelholmshem helägt dotterbolag samt att berörd personal överförs till Ängelholmshemskoncernen. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att fatta eventuella ytterligare beslut som behövs för att genomföra ovannämnda utredningsalternativ. Kommunstyrelsen beslöt att överlåtelsetidpunkten fick skjutas fram till Bolagsordning samt ägardirektiv har beslutats för moderbolaget AB Ängelholmshem och dotterbolaget AB Ängelholmslokaler (Dnr 2011/586). Kommunledningskontoret har i samråd med tekniska kontoret och AB Ängelholmshem tagit fram förslag till Överlåtelseavtal mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler, omfattande personal, fastigheter och inventarier m.m. Kommunstyrelsen fattade beslut om att överlåtelse av aktuella fastigheter. Vissa verksamhetsfastigheter föreslås stanna i kommunens ägo. Detta gäller dels verksamhetsfastigheter som kommunen planerar att avyttra eller exploatera, dels verksamhetsfastigheter som på grund av regler rörande mervärdeskatt och fastighetstaxering innebär betydande merkostnader i förhållande till nuläget. AB Ängelholmslokaler föreslås förvalta dessa fastigheter enligt bifogat förslag till förvaltningsuppdrag inklusive bilagor. sunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Avtal förvaltningsuppdrag med följande bilagor: Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga F Fastigheter Gränsdragningslista Adm uppgifter Gränsdragningslista Tekn uppgifter Befogenhetsmatris Ersättning för förvaltningsuppdrag Aff-definitioner Fortsättning

15 KSAU 380, forts. föreslår kommunstyrelsen att med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande besluta att godkänna i ärendet redovisat Avtal - förvaltningsuppdrag inklusive bilagor, innebärande att Ängelholms kommun uppdrar till AB Ängelholmslokaler att från och med förvalta förtecknade fastigheter. et expedieras till: Kommunstyrelsen

16 KSAU 381 Dnr 2012/487 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun E.ON. Elnät Sverige AB avser förlägga en del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen i östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. E.ON. Elnät har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från E.ON. Elnät Sverige AB. Yttrande avseende samråd från Tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

17 KSAU 382 Dnr 2012/488 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft Ängelholms AB avser att förlägga del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen vid östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. Öresundskraft har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år, eftersom den planerade kabeln är en åtgärd som krävs för att bygga transformatorstationen och samtidigt upprätthålla hög driftsäkerhet i området. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande avseende samråd från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

18 KSAU 383 Dnr 2012/489 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft i Ängelholms AB avser att förlägga en ny 130 kv markkabel i östra Ängelholm, i Åkerslunds industriområde. Den nya 130 kv markkabeln kommer vara en del av det förstärkta 130 kv elnätet i området Ängelholm och Grevie med omnejd. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande över nätkoncession från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

19 KSAU 384 Dnr 2012/523 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 En intresseanmälan har inkommit från Alf Carlsson och Ragnar Steen om att köpa Lunnamöllan och få ett skötselavtal för dammanläggningen. Lunnamöllan ingår i fastighetsöverlåtelserna till AB Ängelholmslokaler men kan naturligtvis brytas ut och hanteras separat om kommunen hittar en lämpligare lösning. Intressenterna vill bevara miljön och byggnaderna i den gamla kvarnmiljön. Kommunens förskoleverksamhet blir kvar med hyresavtal. Allmänhetens tillträde säkras och Munka Möllestig ska skrivas in som en belastning över fastigheten. Intressenterna funderar till och med på om det går att återuppta kraftproduktionen. Intressenterna vill även ingå ett avtal om skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Kommunen samrådde med länsstyrelsen 2004 med anledning av dammanläggningens dåliga skick. Länsstyrelsen såg ett värde i att riva anläggningen och återgå till en fri fiskväg utan dammluckor. Detta förverkligades inte därför att den lokala opinionen ville annat och Alf Carlsson, Ragnar Steen och ytterligare två personer restaurerade anläggningen för egna medel och har sedan dess haft en viss tillsyn över anläggningen (kommunen har ingen egen organiserad skötsel av anläggningen). Man kan tänka sig att dammanläggningen rivs om det lokala intresset att bevara den upphör. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 5 november 2012, intresseanmälan från Alf Carlsson och Ragnar Steen samt kartbilagor. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller uppdraget. Omröstning begärs. Följande proposition ställs, ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. Fortsättning

20 KSAU 384, forts. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot en försäljning av fastigheten. Denna känsliga naturmiljö ska kommunen ha fullt ansvar för och inte överlåtas till privat ägande. et expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 385 Dnr 2012/542 Kommunstyrelsens val 2013 Kommunstyrelsen förrättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bl. a. ombud till kommunens bolag. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2013 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson C Liss Böcker - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSLOKALER för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Fortsättning

22 KSAU 385, forts. Val av ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE förbundsdirektionen för 2013 att till ledamot respektive ersättare i Kommunalförbundet AV-Media - förbundsdirektionen utse M Sven-Ingvar Borgqvist S Emma Yngvesson. Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2013 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFARLIGT AV- FALL för 2013 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt - Mikael Fritzon, teknisk chef Fortsättning

23 KSAU 385, forts. Val av ombud i COMPETENSUM SKÅNE NORDVÄST för 2013 att som kommunens ombud i Competensum Skåne Nordväst ekonomiska förening från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse - Stefan Marthinsson, ekonomichef Val av ombud i RÖNNE Å FISKEVÅRDSFÖRBUND för 2013 att som kommunens ombud i Rönne Å fiskevårdsförbund från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström Val av ombud och ersättare i SYDVATTEN för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i Sydvatten från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson Val av ombud i ARENABOLAGET för 2013 att som kommunens ombud i Arenabolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson att vid förhinder för både ordinarie och ersättare enligt ovanstående bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse ombud bland kommunsstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt ersättare. et expedieras till: Kommunstyrelsen

24 KSAU 386 Dnr 2009/168 Projektplan Kulturhus Budgetberedningen, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett frågan om framtida kulturhus. är taget den 12 november 2012 kring flytt av Parkskolans verksamheter. beslutade den 31 oktober 2012 att fortsätta utredning av kulturhus i stråket Stadsbiblioteket-Tingshuset-Kronohäktet. En helhetslösning för ett framtida kulturhus med fullständig funktionslösning ska tas fram i samråd med arkitekt och annan specialkompeten. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en projektplan och en tidplan för det fortsatta arbetet med kulturhus. sunderlag Projektplan med tidplan för kulturhus, daterad 7 november 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 31 oktober 2012, 361 Protokollsutdrag KFN från den 21 augusti 2012, 85 Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till projektplanen. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till projektplanen förutom att under avsnittet avgränsningar ska det framgå att Parksskolan och Rönnebadet skall ingå i projektet. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till projektplanen enligt Eva Kullenbergs (FP) yrkande och dels bifall till projektplanen med korrigering yrkad av BrittMarie Hansson (S). Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller projektplanen enligt Eva Kullenbergs yrkande. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till Eva Kullenbergs yrkande och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. Fortsättning

25 KSAU 387, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen projektplan som underlag för det fortsatta arbetet med kulturhus, att avsätta medel motsvarande 150 tkr för fortsatt utredning av en helhetslösning för kulturhuset, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens anslag för utvecklings- och visionsarbete, att notera kultur- och fritidsnämndens beslut från den 21 augusti 2012, 85 i frågan, samt att den politiska styrgruppen också ska bestå av kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens presidium. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

26 KSAU 387 Dnr 2012/450 Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Ängelholms kommun delar årligen ut sponsormedel till kommunens elitlag. sunderlag Sponsorstöd till frivillig verksamhet 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Sponsringspolicy för Ängelholms kommun, antagen av Kommunstyrelsen Reviderad 2010, 69 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogade sponsringsavtal, samt att finansiera sponsringen genom budgeterade medel, verksamhet 455 Sponsringsverksamhet, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att följa upp sponsoravtalen, samt att bjuda in föreningarna till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2013 för utvärdering och diskussion et expedieras till: Kommunstyrelsen

27 KSAU 388 Dnr 2012/40 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 Ägarna till Hillarp 16:4 har ansökt om förhandsbesked för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 bostadslägenheter. Förhandsbeskedet är inte prövat utan ärendet har startat med frågan om strandskyddsdispens. Hillarp 16:4 är en traditionell jordbruksfastighet med bostad och ekonomibyggnader. Byggnadsbeståndet är i dåligt skick. Fastigheten har kommunalt vatten och en infiltrationsbädd finns relativt nyanlagd ca 30 meter söder om byggnadsbeståndet. En ekonomibyggnad har speciell murning som ägaren vill bevara. Ägaren vill även bevara miljön i största allmänhet med infartsallén och grannfastighetens vattenkraftsdammar mm. Tillsammans med grannfastigheten blir det en samlad bebyggelsegrupp där det historiskt har funnits dammar inlopps- och utloppskanaler samt verksamheter kopplade till vattenkraften. För ägaren är det inget alternativ att bygga någon annanstans inom fastigheten. Det skulle inte lösa frågan om det dåligt underhållna byggnadsbeståndet. Grannfastigheten Hillarp 16:3 är också en jord- och skogsfastighet som ägs av Lars Höjrup ensam. Inom fastigheten finns en sågverksrörelse och hela vattenkraftsutvinningen ligger på den fastigheten. Industridelen (som lades ner på 1960-talet) är ombyggd. Byggnaden innehåller för närvarande 3 bostadslägenheter, kraftverket, diverse garage samt bygglov för lägenheter på andra våningen ovanför garagedelen. Den delen av fastigheten som indirekt berörs av strandskyddsdispensen är en öppen betesmark med ett antal gamla fiskdammar. Allmänheten vistas högst undantagsvis inne i beteshagen men den är viktig som en visuell tillgång då boende i Munka Ljungby frekvent använder vägen genom området som promenadväg. Om betet skulle upphöra växer området snabbt igen med al, björk och tall i första hand och inom tio år skulle området vara beskogat genom självsådd. Gränsen mellan fastigheterna Hillarp 16:4 och Hillarp 16:3 går ca en meter från ekonomibyggnadens husliv. Styckningskartan från 1927 styrker läget intill huslivet men gränsens exakta läge går inte att avläsa ute på marken och i samband med bygglovet måste kanske gränsens läge läggas fast i en fastighetsbestämning. Den smala remsa som är belägen mellan fastighetsgräns och byggnad måste anses ianspråktagen på ett sätt som innebär att strandskyddet inte gäller exakt där. Även om det rör sig om en ekonomibyggnad så finns ett visst respektavstånd. I det fall allmänheten rör sig inom strandskyddsområdet sker det

28 närmare ån inom Hillarp 16:3. Den del av fastigheten Hillarp 16:3 som gränsar till Hillarp 16:4 i det avsnitt där förhandsbesked är sökt för bostäder kommer inte att ändra pågående markanvändning till tomtmark utan består som jord- och skogsfastighet. Inom området löper avloppskanalen från kraftverket och dess funktion får inte äventyr. Marken över utloppstunneln ska därför hållas fri från varje form av tomtanläggning och att beta området med får som tidigare framstår som det mest naturliga. Inom Hillarp 16:3 kommer därför strandskyddet att bestå trots att det ligger så nära den tänkta bebyggelsen. För att detta ska fungera krävs en tydlig uppmärkning av gränsen så att allmänheten kan se vad som är tomt och vad som är beteshage. Till förhandsbeskedet lämnades en ritning med sökandes önskemål. Mot ån fanns inritat en dörr eller franskt fönster med möjlighet till utgång till den smala markremsan som tillhör Hillarp 16:4. Hur den fasaden utformas bevakas i bygglovsskedet. Sammanfattningsvis är markremsan inom Hillarp 16:4 redan ianspråktagen på ett sådant sätt att strandskyddet redan är satt ur spel. Angränsande mark inom Hillarp 16:3 kommer efter bygglov för bostäder att behålla sitt strandskydd. Tomtmarken slutar i nuvarande fastighetsgräns. Tomtavgränsningen ska tydligt framgå på marken vilket hanteras i bygglovet. Att bygga i annat läge inom jordbruksfastigheten har ingen historisk förankring och är inte aktuellt. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 13 november 2012, avstyckningskarta 1927, karta över tomtmarksavgränsning, ritningar till förhandsbeskedet samt fotodokumentation. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kompletteringen. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till kompletteringen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kompletteringen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kompletteringen. Fortsättning

29 KSAU 388, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kompletteringen till strandskyddsdispensen för Hillarp 16:4 Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

30 KSAU 389 Dnr 2012/534 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation Ecobränsle i Karlshamn AB har sökt en plats för att etablera en tankstation för RME (rapsmetylester) avsett för lastbilar och tyngre fordon. En lämplig plats med god tillgänglighet är lastbilsparkeringen vid Transportgatan. Ett förslag till anläggningsarrende har upprättats för en löptid om 5 år. Anläggningen byggs med invallning i händelse av läckage. Synpunkter från miljökontoret, räddningstjänsten och tekniska kontorets VA-avdelning hanteras i samband med bygglovet. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till arrendeavtal. föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till anläggningsarrende med Ecobränsle i Karlshamn AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-09-27 klockan 13:00 15:35 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: F10 Flygmuseum, Valhall Park, Ängelholm, Onsdagen den 26 augusti 2009 kl 13.00-16.00 Lennart Engström (KD), ordförande BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 18 februari 2009 klockan 08.30 11.00 Beslutande: Lennart Engström (KD), tjg. ordförande BrittMarie Hansson (S) Liss Böcker (C) Carl-Gustaf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer