Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-11-21 kl 08:30-12:00"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-12:00 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lennart Engström (KD) Gunilla Sjölén (Projektledare) Jan-Inge Hansson (Kommundirektör) Lena Tebring (Kanslichef) Stefan Marthinsson (Ekonomichef) Josefin Nilsson (Kommunikationsansvarig) Mats Ulfwinger (Kommunsekreterare) Utses att justera: BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ BrittMarie Hansson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 372 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) utses att justera protokollet.

4 KSAU 373 Föredragningslistan godkänner föredragningslistan. 372 Val av justerare 373 Föredragningslista 374 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar 375 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB 376 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB 377 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm Antagande 378 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem Antagande 2011/ / / / / Fördelning av evenmangsbidrag / Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen 381 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun 2012/ /487 fortsättning

5 KSAU 373, Forts. 382 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 383 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun 384 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 2012/ / / Kommunstyrelsens val / Projektplan Kulturhus 2009/ Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm 388 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 389 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation 390 Avtal med trafikverket för gång- och cykelväg längs Magnarps byaväg 2012/ / / / sattestanter / Skötselavtal, Ängelholms idrottsplats med ÄFF 2012/ Värdegrundsarbete FBC Engelholm 2012/ Ansökan om sponsorbidrag för FBC 2012/ Yttrande över samråd om detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholm 2012/518 Fortsättning

6 KSAU 373, forts. 396 Betänkandet Bostadstaxering - avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) 397 Uppföljning av pågående och planerade exploateringar 2012/ Livräddarna i Ängelholm 2012 rapport 2012/ Protokollsutdrag styrelsen , 136 om kommunal hemsjukvård 2012/ Information om projekt varuförsörjning 2012/ För kännedom - Skrivelse från Synskadades riksförbund angående kommunens ansvar för färdtjänsten 402 För kännedom - FUB i Ängelholm kräver att färdtjänsten måste fungera 2012/ /552

7 KSAU 374 Dnr 2011/145 Svar på uppdrag från kommunfullmäktige angående inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar Kommunfullmäktige uppdrog den 27 februari , åt kommunledningskontoret att undersöka om en inkludering av ökat hänsynstagande till djurskyddslagen vid livsmedelsupphandlingar kan genomföras på ett sätt som ryms inom Lagen om offentlig upphandling samt EU:s gemenskapsbestämmelser samt att notera att lokalleverantörer erbjuds årlig information och utbildning. Bakgrunden till uppdraget är en motion från motionärerna Sven-Ingvar Borgqvist och Ola Carlsson (båda M), om livsmedelsupphandlingar. sunderlag Tjänsteskrivelse från Upphandlingsenheten den 18 oktober Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att djurskyddskrav ska ställas i livsmedelsupphandlingar i enlighet med gällande regler inom miljöanpassad upphandling av livsmedel och där följa den vägledning som EU har gett ut, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till: Kommunstyrelsen

8 KSAU 375 Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i NSR Återvinning AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Bolaget vänder sig nu till ägarkommunerna med framställan om godkännande till försäljning av en majoritet av aktierna i NSR:s dotterbolag NSR Återvinning AB. Anledningen är att lagstiftningen kan komma att begränsa möjligheten för NSR AB att vara helägare av NSR Återvinning AB. Bland annat har den Europeiska kommissionen krävt svenska regeringen på redogörelse för kommuners köp av avfallstjänster av sina närstående bolag. sunderlag Framställan från NSR AB Tjänsteutlåtande föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för Ängelholms kommuns del anta inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i NSR Återvinning AB till extern part et expedieras till: Kommunstyrelsen

9 KSAU Dnr 2012/525 Framställan från NSR gällande avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB Nordvästra Skånes Renhållnings (NSR) AB ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Sedan den 1 januari 2012 är NSR AB helägare till dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB (LBG AB), org. nr , som under 2012 inte drivit någon verksamhet. Kommunfullmäktige godkände att aktier i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB avyttrades till volvoföretaget Terracastus AB för gemensamt utvecklingsarbete inom biogasproduktion. Samtidigt godkände kommunen apport av uppgraderingsanläggning till Spargodt till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. Samarbetet med Terracastus har nu avbrutits och NSR har överlämnat framställan om att delägarkommunernas fullmäktige upphäver tidigare beslut och i stället godkänner ett inriktningsbeslut om avyttring av en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB till utomstående part. Syftet med LBG ABs verksamhet från den 1 januari 2012 är att ansvara för den del av produktionskedjan som uppgraderar rågas från biogasproduktion till fordonsbränsle. Genom att dela upp ansvaret i produktionskedjan av biogas kan NSR AB:s ekonomiska risk minskas. sunderlag Tjänsteutlåtande Framställan från NSR AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om att avyttra 66 % av aktierna i dotterbolaget Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till Terracastus AB

10 att upphäva fullmäktiges tidigare beslut att apportera NSRs uppgraderingsanläggning till Spargodt Byggmagasin AB, org. nr , till marknadsmässigt pris, ca 25 mnkr. att anta ett inriktningsbeslut om att avyttra en majoritet av aktierna i det helägda dotterbolaget Liquidgas Biofuel Genesis AB et expedieras till: Kommunstyrelsen

11 KSAU 377 Dnr 2011/168 Detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund, Ängelholm - Antagande Planförslaget syftar till att ge möjlighet att inom det aktuella området uppföra ett trygghetsboende. Den nya detaljplanen tar parkmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkmarken har inte vid något tillfälle anlagts för sitt syfte utan har utgjort en grönyta vilken bearbetats några gånger per år. Kommunen har därför sett platsen som ett utmärkt ställe för förtätning med, som i detta fall ett trygghetsboende. Samordningsvinster kan göras då platsen ligger i ett område med god social service. sunderlag Stadsarkitektskontorets tjänsteutlåtande Planhandlingarna består i detta skede av plankarta, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för delar av Ängelholm 2:47 och 2:48 samt del av Mars 1, Karlslund Ängelholm. et expedieras till: Kommunstyrelsen

12 KSAU 378 Dnr 2012/238 Detaljplan för fastigheten Vilhelmsfält 2:2 m fl, ny idrottsplats, Fridhem - Antagande Byggnadsnämnden beslöt att godkänna rubricerad plan för granskning. Planförslaget har nu varit utställt för granskning. Granskningsutställningen redovisas i upprättat granskningsutlåtande. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av planhandlingarna. I Fördjupning av översiktsplanen för Södra Ängelholm är området redovisat som område för utveckling av ny idrottsplats. sunderlag Protokollsutdrag BN den 20 november 2012, Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till detaljplan för Vilhelmsfält 2:2 m. fl., Fridhem, Ängelholms kommun. et expedieras till: Kommunstyrelsen

13 KSAU 379 Dnr 2012/541 Fördelning av evenmangsbidrag 2013 Ängelholms kommun strävar efter att vara en attraktiv kommun för invånare, företag och besökare året runt. Därför avsätter kommunen årligen medel i budgeten till evenemang som genomförs i kommunen. Bidraget kan utgöra merparten eller en del av evenemangets budget. Utöver de externa evenemang som ansöker om bidrag avsätts bidrag också till de evenemang som kommunen är huvudarrangör för. För 2013 har Kommunfullmäktige beslutat att avsätta kronor för evenemang. Från och med i år finns en ny rutin där alla som vill ansöka om evenemangsbidrag nästkommande år gör det senast i oktober. Rutinen har införts för att det ska bli lättare att få en överblick över vilka evenemang som kommer att arrangeras och därmed kunna fördela medlen på ett mer strategiskt sätt. Ansökningarna har kunnat skickas in via ett webbformulär på engelholm.se eller per post till Kultur- och fritidsförvaltningen. om tilldelning av medel fattas av Kommunstyrelsen. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelningen av evenemangsbidrag et expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 380 Dnr 2012/427 Godkännande av Förvaltningsavtal mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen Kommunfullmäktige godkände förslag om att samordna kommunens verksamhetsfastigheter med kommunala bostadsbolaget AB Ängelholmshem innebärande att kommunens verksamhetsfastigheter säljs till ett av Ängelholmshem helägt dotterbolag samt att berörd personal överförs till Ängelholmshemskoncernen. Samtidigt bemyndigades kommunstyrelsen att fatta eventuella ytterligare beslut som behövs för att genomföra ovannämnda utredningsalternativ. Kommunstyrelsen beslöt att överlåtelsetidpunkten fick skjutas fram till Bolagsordning samt ägardirektiv har beslutats för moderbolaget AB Ängelholmshem och dotterbolaget AB Ängelholmslokaler (Dnr 2011/586). Kommunledningskontoret har i samråd med tekniska kontoret och AB Ängelholmshem tagit fram förslag till Överlåtelseavtal mellan kommunen och AB Ängelholmslokaler, omfattande personal, fastigheter och inventarier m.m. Kommunstyrelsen fattade beslut om att överlåtelse av aktuella fastigheter. Vissa verksamhetsfastigheter föreslås stanna i kommunens ägo. Detta gäller dels verksamhetsfastigheter som kommunen planerar att avyttra eller exploatera, dels verksamhetsfastigheter som på grund av regler rörande mervärdeskatt och fastighetstaxering innebär betydande merkostnader i förhållande till nuläget. AB Ängelholmslokaler föreslås förvalta dessa fastigheter enligt bifogat förslag till förvaltningsuppdrag inklusive bilagor. sunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret. Avtal förvaltningsuppdrag med följande bilagor: Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga F Fastigheter Gränsdragningslista Adm uppgifter Gränsdragningslista Tekn uppgifter Befogenhetsmatris Ersättning för förvaltningsuppdrag Aff-definitioner Fortsättning

15 KSAU 380, forts. föreslår kommunstyrelsen att med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande besluta att godkänna i ärendet redovisat Avtal - förvaltningsuppdrag inklusive bilagor, innebärande att Ängelholms kommun uppdrar till AB Ängelholmslokaler att från och med förvalta förtecknade fastigheter. et expedieras till: Kommunstyrelsen

16 KSAU 381 Dnr 2012/487 Yttrande över ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid transformatorstationen Ängelholm Östra i Ängelholms kommun E.ON. Elnät Sverige AB avser förlägga en del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen i östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. E.ON. Elnät har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från E.ON. Elnät Sverige AB. Yttrande avseende samråd från Tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta: att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

17 KSAU 382 Dnr 2012/488 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 50kV markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft Ängelholms AB avser att förlägga del av befintlig 50 kv luftledning som 50 kv markkabel i anslutning till den planerade transformatorstationen vid östra Ängelholm. Syftet med kablingen är att möjliggöra uppbyggnad av den nya transformatorstationen, som är en del av den planerade förstärkningen av regionnätet i området. Öresundskraft har för avsikt att ansöka om en begränsad koncessionstid på 10 år, eftersom den planerade kabeln är en åtgärd som krävs för att bygga transformatorstationen och samtidigt upprätthålla hög driftsäkerhet i området. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande avseende samråd från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

18 KSAU 383 Dnr 2012/489 Yttrande över ansökan om samråd angående ansökan om nätkoncession för linje för en ny 130 kv markkabel vid Åkerslunds industriområde i Ängelholms kommun Öresundskraft i Ängelholms AB avser att förlägga en ny 130 kv markkabel i östra Ängelholm, i Åkerslunds industriområde. Den nya 130 kv markkabeln kommer vara en del av det förstärkta 130 kv elnätet i området Ängelholm och Grevie med omnejd. Yttrandet har beretts av kommunledningskontoret, enheten för samhällsplanering och utveckling i samverkan med tekniska kontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 31 oktober 2012 Anmälan om samråd angående ansökan om nätkoncession från Öresundskraft. Yttrande över nätkoncession från tekniska kontoret. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande och att översända det till ÅF, enligt uppdrag från E.ON Elnät AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

19 KSAU 384 Dnr 2012/523 Intresseanmälan av Lunnamöllan i Munka Ljungby Munka Ljungby 8:4 och Sågmöllan 2:1 En intresseanmälan har inkommit från Alf Carlsson och Ragnar Steen om att köpa Lunnamöllan och få ett skötselavtal för dammanläggningen. Lunnamöllan ingår i fastighetsöverlåtelserna till AB Ängelholmslokaler men kan naturligtvis brytas ut och hanteras separat om kommunen hittar en lämpligare lösning. Intressenterna vill bevara miljön och byggnaderna i den gamla kvarnmiljön. Kommunens förskoleverksamhet blir kvar med hyresavtal. Allmänhetens tillträde säkras och Munka Möllestig ska skrivas in som en belastning över fastigheten. Intressenterna funderar till och med på om det går att återuppta kraftproduktionen. Intressenterna vill även ingå ett avtal om skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Kommunen samrådde med länsstyrelsen 2004 med anledning av dammanläggningens dåliga skick. Länsstyrelsen såg ett värde i att riva anläggningen och återgå till en fri fiskväg utan dammluckor. Detta förverkligades inte därför att den lokala opinionen ville annat och Alf Carlsson, Ragnar Steen och ytterligare två personer restaurerade anläggningen för egna medel och har sedan dess haft en viss tillsyn över anläggningen (kommunen har ingen egen organiserad skötsel av anläggningen). Man kan tänka sig att dammanläggningen rivs om det lokala intresset att bevara den upphör. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 5 november 2012, intresseanmälan från Alf Carlsson och Ragnar Steen samt kartbilagor. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller uppdraget. Omröstning begärs. Följande proposition ställs, ja-röst för bifall och nej-röst för avslag. Fortsättning

20 KSAU 384, forts. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att uppta förhandling om dels försäljning av en avstyckad fastighet dels skötsel av dammanläggningen uppströms Lunnamöllan. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande. Undertecknad reserverar sig mot en försäljning av fastigheten. Denna känsliga naturmiljö ska kommunen ha fullt ansvar för och inte överlåtas till privat ägande. et expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 385 Dnr 2012/542 Kommunstyrelsens val 2013 Kommunstyrelsen förrättar dels val för hela mandatperioden, dels val för ett år i taget. Det senare gäller bl. a. ombud till kommunens bolag. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 12 november 2012 Val av ledamöter samt val av ombud och ersättare i ÄNGELHOLMS NÄRINGSLIV AB för 2013 att till styrelseledamöter i Ängelholms Näringsliv AB föreslå M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson C Liss Böcker - Benth Jensen, samt att som kommunens ombud respektive ersättare från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström S Bengt Sävström. Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSHEM för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Val av ombud och ersättare i AB ÄNGELHOLMSLOKALER för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i AB Ängelholmshem från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S Bengt Sävström Fortsättning

22 KSAU 385, forts. Val av ledamot och ersättare i KOMMUNALFÖRBUNDET AV-MEDIA SKÅNE förbundsdirektionen för 2013 att till ledamot respektive ersättare i Kommunalförbundet AV-Media - förbundsdirektionen utse M Sven-Ingvar Borgqvist S Emma Yngvesson. Val av ledamöter och ersättare samt ombud och ersättare i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) för 2013 att till ledamöter respektive ersättare i styrelsen för NSR utse M Christer Örning C Lennart Nilsson S Bengt Sävström S Tommy Jönsson, samt att som kommunens ombud respektive ersättare i bolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Åsa Herbst S BrittMarie Hansson. Val av ledamot, ersättare och tekniker i NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLL- NINGSAKTIEBOLAGS (NSR) SAMARBETSDELEGATION FÖR MILJÖFARLIGT AV- FALL för 2013 att till ledamot och ersättare samt tekniker i NSR:s Samarbetsdelegation för miljöfarligt avfall från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse M Christer Örning S Bengt Sävström, samt - Mikael Fritzon, teknisk chef Fortsättning

23 KSAU 385, forts. Val av ombud i COMPETENSUM SKÅNE NORDVÄST för 2013 att som kommunens ombud i Competensum Skåne Nordväst ekonomiska förening från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse - Stefan Marthinsson, ekonomichef Val av ombud i RÖNNE Å FISKEVÅRDSFÖRBUND för 2013 att som kommunens ombud i Rönne Å fiskevårdsförbund från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse KD Lennart Engström Val av ombud och ersättare i SYDVATTEN för 2013 att som kommunens ombud respektive ersättare i Sydvatten från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson Val av ombud i ARENABOLAGET för 2013 att som kommunens ombud i Arenabolaget från årsstämman 2013 intill dess nästa årsstämma utse C Liss Böcker S BrittMarie Hansson att vid förhinder för både ordinarie och ersättare enligt ovanstående bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse ombud bland kommunsstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt ersättare. et expedieras till: Kommunstyrelsen

24 KSAU 386 Dnr 2009/168 Projektplan Kulturhus Budgetberedningen, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott har berett frågan om framtida kulturhus. är taget den 12 november 2012 kring flytt av Parkskolans verksamheter. beslutade den 31 oktober 2012 att fortsätta utredning av kulturhus i stråket Stadsbiblioteket-Tingshuset-Kronohäktet. En helhetslösning för ett framtida kulturhus med fullständig funktionslösning ska tas fram i samråd med arkitekt och annan specialkompeten. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en projektplan och en tidplan för det fortsatta arbetet med kulturhus. sunderlag Projektplan med tidplan för kulturhus, daterad 7 november 2012 Protokollsutdrag KSAU från den 31 oktober 2012, 361 Protokollsutdrag KFN från den 21 augusti 2012, 85 Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till projektplanen. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till projektplanen förutom att under avsnittet avgränsningar ska det framgå att Parksskolan och Rönnebadet skall ingå i projektet. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till projektplanen enligt Eva Kullenbergs (FP) yrkande och dels bifall till projektplanen med korrigering yrkad av BrittMarie Hansson (S). Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller projektplanen enligt Eva Kullenbergs yrkande. Omröstning begärs och följande proposition ställs. Ja-röst för bifall till Eva Kullenbergs yrkande och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. Fortsättning

25 KSAU 387, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen projektplan som underlag för det fortsatta arbetet med kulturhus, att avsätta medel motsvarande 150 tkr för fortsatt utredning av en helhetslösning för kulturhuset, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens anslag för utvecklings- och visionsarbete, att notera kultur- och fritidsnämndens beslut från den 21 augusti 2012, 85 i frågan, samt att den politiska styrgruppen också ska bestå av kultur- och fritidsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens presidium. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

26 KSAU 387 Dnr 2012/450 Sponsorstöd 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Ängelholms kommun delar årligen ut sponsormedel till kommunens elitlag. sunderlag Sponsorstöd till frivillig verksamhet 2013 för Rögle BK, Engelholms Volleybollsällskap, Ängelholms Fotbollsförening samt FH Ängelholm Sponsringspolicy för Ängelholms kommun, antagen av Kommunstyrelsen Reviderad 2010, 69 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogade sponsringsavtal, samt att finansiera sponsringen genom budgeterade medel, verksamhet 455 Sponsringsverksamhet, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att följa upp sponsoravtalen, samt att bjuda in föreningarna till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2013 för utvärdering och diskussion et expedieras till: Kommunstyrelsen

27 KSAU 388 Dnr 2012/40 Yttrande till Länsstyrelsen gällande dispens från strandskyddet avseeende Hillarp 16:4 Ägarna till Hillarp 16:4 har ansökt om förhandsbesked för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 bostadslägenheter. Förhandsbeskedet är inte prövat utan ärendet har startat med frågan om strandskyddsdispens. Hillarp 16:4 är en traditionell jordbruksfastighet med bostad och ekonomibyggnader. Byggnadsbeståndet är i dåligt skick. Fastigheten har kommunalt vatten och en infiltrationsbädd finns relativt nyanlagd ca 30 meter söder om byggnadsbeståndet. En ekonomibyggnad har speciell murning som ägaren vill bevara. Ägaren vill även bevara miljön i största allmänhet med infartsallén och grannfastighetens vattenkraftsdammar mm. Tillsammans med grannfastigheten blir det en samlad bebyggelsegrupp där det historiskt har funnits dammar inlopps- och utloppskanaler samt verksamheter kopplade till vattenkraften. För ägaren är det inget alternativ att bygga någon annanstans inom fastigheten. Det skulle inte lösa frågan om det dåligt underhållna byggnadsbeståndet. Grannfastigheten Hillarp 16:3 är också en jord- och skogsfastighet som ägs av Lars Höjrup ensam. Inom fastigheten finns en sågverksrörelse och hela vattenkraftsutvinningen ligger på den fastigheten. Industridelen (som lades ner på 1960-talet) är ombyggd. Byggnaden innehåller för närvarande 3 bostadslägenheter, kraftverket, diverse garage samt bygglov för lägenheter på andra våningen ovanför garagedelen. Den delen av fastigheten som indirekt berörs av strandskyddsdispensen är en öppen betesmark med ett antal gamla fiskdammar. Allmänheten vistas högst undantagsvis inne i beteshagen men den är viktig som en visuell tillgång då boende i Munka Ljungby frekvent använder vägen genom området som promenadväg. Om betet skulle upphöra växer området snabbt igen med al, björk och tall i första hand och inom tio år skulle området vara beskogat genom självsådd. Gränsen mellan fastigheterna Hillarp 16:4 och Hillarp 16:3 går ca en meter från ekonomibyggnadens husliv. Styckningskartan från 1927 styrker läget intill huslivet men gränsens exakta läge går inte att avläsa ute på marken och i samband med bygglovet måste kanske gränsens läge läggas fast i en fastighetsbestämning. Den smala remsa som är belägen mellan fastighetsgräns och byggnad måste anses ianspråktagen på ett sätt som innebär att strandskyddet inte gäller exakt där. Även om det rör sig om en ekonomibyggnad så finns ett visst respektavstånd. I det fall allmänheten rör sig inom strandskyddsområdet sker det

28 närmare ån inom Hillarp 16:3. Den del av fastigheten Hillarp 16:3 som gränsar till Hillarp 16:4 i det avsnitt där förhandsbesked är sökt för bostäder kommer inte att ändra pågående markanvändning till tomtmark utan består som jord- och skogsfastighet. Inom området löper avloppskanalen från kraftverket och dess funktion får inte äventyr. Marken över utloppstunneln ska därför hållas fri från varje form av tomtanläggning och att beta området med får som tidigare framstår som det mest naturliga. Inom Hillarp 16:3 kommer därför strandskyddet att bestå trots att det ligger så nära den tänkta bebyggelsen. För att detta ska fungera krävs en tydlig uppmärkning av gränsen så att allmänheten kan se vad som är tomt och vad som är beteshage. Till förhandsbeskedet lämnades en ritning med sökandes önskemål. Mot ån fanns inritat en dörr eller franskt fönster med möjlighet till utgång till den smala markremsan som tillhör Hillarp 16:4. Hur den fasaden utformas bevakas i bygglovsskedet. Sammanfattningsvis är markremsan inom Hillarp 16:4 redan ianspråktagen på ett sådant sätt att strandskyddet redan är satt ur spel. Angränsande mark inom Hillarp 16:3 kommer efter bygglov för bostäder att behålla sitt strandskydd. Tomtmarken slutar i nuvarande fastighetsgräns. Tomtavgränsningen ska tydligt framgå på marken vilket hanteras i bygglovet. Att bygga i annat läge inom jordbruksfastigheten har ingen historisk förankring och är inte aktuellt. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 13 november 2012, avstyckningskarta 1927, karta över tomtmarksavgränsning, ritningar till förhandsbeskedet samt fotodokumentation. Yrkanden Göran Larsson (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till kompletteringen. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till kompletteringen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till kompletteringen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kompletteringen. Fortsättning

29 KSAU 388, forts. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kompletteringen till strandskyddsdispensen för Hillarp 16:4 Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till: Kommunstyrelsen

30 KSAU 389 Dnr 2012/534 Anläggningsarrende inom Ängelholm 6:1 för biodieselstation Ecobränsle i Karlshamn AB har sökt en plats för att etablera en tankstation för RME (rapsmetylester) avsett för lastbilar och tyngre fordon. En lämplig plats med god tillgänglighet är lastbilsparkeringen vid Transportgatan. Ett förslag till anläggningsarrende har upprättats för en löptid om 5 år. Anläggningen byggs med invallning i händelse av läckage. Synpunkter från miljökontoret, räddningstjänsten och tekniska kontorets VA-avdelning hanteras i samband med bygglovet. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till arrendeavtal. föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till anläggningsarrende med Ecobränsle i Karlshamn AB. et expedieras till: Kommunstyrelsen

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer