Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon"

Transkript

1 Ansökan om medel för konceptutveckling av Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon Göteborg, Per-Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet

2 Innehåll Syfte... 3 Projektbeskrivning... 3 Problemformulering... 3 Bakgrund... 3 Projektaktiviteter... 5 (I) Informationshantering i ett öppet system... 5 (II) Gränsöverskridande tjänster... 5 (III) Möjliga affärsmodeller... 6 (IV) Projektledning... 6 (V) Rapportering... 6 (VI) Informationsspridning... 6 Forskningsmetodik... 6 Öppen innovation... 6 Action Design Research... 7 Projektorganisation... 7 Kompletterande projekt... 7 Tidsplan... 8 Nytta för Göteborg Energi... 8 Rapportering och information... 9 Litteraturförteckning... 9 Appendix A - Action Design Research Appendix B - Projektets parter (11)

3 Syfte Projektets syfte är att studera hur tjänsteutveckling för en smart laddinfrastruktur för elfordon kan ske i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande. Tjänsteplattformen nyttjar telematiklösningar som kommer att kunna användas av såväl fordonsföretag, elbolag och tredje part för tjänsteutveckling och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster, informationsutbyte med smarta hem samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Efter genomfört projekt skall tillräckligt detaljerad kunskap om informationsbehov och systemuppbyggnad ha erhållits för att kunna starta upp ett demonstrations- och pilotprojekt. Projektbeskrivning Problemformulering Hur kan ett öppet informationssystem i en intelligent infrastruktur för elfordon påskynda upptag, nya affärsmöjligheter, integration i smarta elnät och tjänsteutveckling och hur kan ett sådant system göras gränsöverskridande mellan olika regioner, tekniklösningar och aktörer? Bakgrund Det råder idag ett stort tryck från politiker, samhälle och individer att radikalt minska CO 2 -utsläpp från fordon. Detta förutsätter att något annat än fossila bränslen används. Intresset för hybrid- och eldrivna fordon är snabbt ökande. Från den svenska elbranschen finns bland annat en vision att det år 2020 skall finnas elbilar på de svenska vägarna vilket ger stora möjligheter till nya tjänsteerbjudanden och affärsmöjligheter. Under ledning av Viktoriainstitutet har ett samverkansinitiativ kring intelligent infrastruktur för elbilar mellan tre starka företag (Göteborg Energi, Volvo Personvagnar & Ericsson) etablerats. I två egenfinansierade förstudier under Q Q har projektparterna etablerat en förståelse kring vad samverkan mellan elfordon och infrastruktur innebär avseende funktioner för användare, energiproducenter, affärsmodeller och teknisk realisering för fordonsindustrin, energibolag och tjänsteleverantörer inom telekomsektorn. Implementering av tjänster och funktionalitet som involverar både förare, fordon, elnät och annan infrastruktur kräver en effektiv kommunikations- och tjänsteplattform. Idag finns ännu inte någon kommersiell storskalig produkt eller tillämpning av gemensamma telematikplattformar för elfordon och elnät men intresset för området är starkt växande i och med föreliggande lansering av elfordon från flera större fordonstillverkare de kommande kvartalen. Globala produkter och starka krav från t.ex. EU driver att kommunikations- och tjänstelösningar på flera sätt måste vara gränsöverskridande. Hur telematiklösningar kan användas av aktörer i de tre industribranscherna (fordon, energi och telekom) för att utveckla gemensamma tjänster, men även hur oberoende tjänsteutvecklare kan inkluderas i systemet och hur internationellt gångbara tjänster säkerställs, är aktuella och högintressanta forskningsområden. Det ansökta projektet kompletterar ett pågående systerprojekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom 3(11)

4 programmet InMotion och Miljönämnden. I detta projekt studeras forskningsfrågor med bäring på en storskalig introduktion av elfordon i samhället: Hur nyttjar förare och fordonsägare tjänster i en intelligent infrastruktur? Hur kan en intelligent infrastruktur hjälpa till att styra ladd- och klimatiseringsbeteendet hos fordonsägaren, t.ex. genom prismodeller eller att tillhandahålla information eller att överlåta till systemet att optimera? Hur kan telematiktjänster ändra körbeteende eller fordonsanvändning? Hur utvärderar man objektivt förarstöd och tjänster? Hur integreras tjänster och mobila enheter i den intelligenta infrastrukturen och hur används dessa i förhållande till funktioner som erbjuds i bilen? Hur elbilsanvändning kan integreras som en del av comodala transportlösningar? Genom den nu sökta finansiering utökas frågeställningen med forskningsfrågor om främst tjänsteutveckling för en intelligent elfordonsinfrastruktur i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande, t.ex. mellan länder, fordonstyper eller elbolag. I den intelligenta infrastrukturen hämtar och lämnar aktörerna (elfordon, laddinfrastruktur, elnät, smarta hem, kommunikationssystem, trafiksystem m.fl.) information som krävs för att utföra olika typer av aktiviteter och tjänster. Den totala informationsmängden liknas ofta vid ett moln. I det öppna systemet tillåts tredjepartsutvecklar komma åt hela eller delar av denna information och kan baserat på denna utveckla tjänster åt dessa aktörer och andra användare. Åtkomsten till informationen styrs av ett API (Application Programming Interface) och ett SDK (Software Development Kit). Figur 1 visar schematiskt informationsflöden i en öppen intelligent infrastruktur för elfordon. Figur 1. Schematisk bild över det öppna informationssystemet för en intelligent elfordonsinfrastruktur. En öppen plattform är ett klassiskt hönan-och-ägget-problem; utan många sålda plattformar, inga utvecklare och utan tjänster, inga sålda plattformar (Evans, Haugi, & Schmalensee, 2006). Men 4(11)

5 potentialen om det görs på rätt sätt är väldigt stor, kanske bäst exemplifierad av Apples iphone och Appstore (West & Mace, 2010). Apples och Sony Ericssons plattformar har analyserats av Viktoriainstitutet (Ghazawneh & Henfridsson, 2010), (Selander & Henfridsson, 2010). General Motors har också nyligen argumenterat att såväl framtiden smarta elnät som infrastruktur för elfordon behöver vara öppen för att få något ordentligt genomslag (Posawatz, 2010). Exempel på forskningsfrågor runt den öppna informationsplattformen som adresseras i projektet är: Vilka affärsmodeller och värdekedjor kan man se i en öppen plattform? Ger en öppen utvecklingsmiljö snabbare upptagning och penetration för produkter och tjänster? Vilken information kan/bör göras öppen? Hur skall informationssystem och API för öppen utveckling i intelligent infrastruktur se ut? Hur säkerställs betalningar och åtkomst till tjänster om man befinner sig i annan region/land? Vilka roaminglösningar är möjliga? Vilka typer av tredjepartsutvecklare kan man vänta sig? Hur interagerar den intelligenta infrastrukturens informationsmoln med andra moln, t.ex. trafiksystem? En första demonstration av öppen elfordonsplattform har nyligen annonserats i Singapore (Bosch, 2010) men projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella forskningsprojekt om öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara mycket hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer som leder till nya branschöverskridande forskningsprojekt eller direkta utvecklingsprojekt. Projektaktiviteter Projektets aktiviteter delas upp i sex stycken arbetspaket vilka genomförs mer eller mindre parallellt under projekttiden. I arbetspaketen (I) - (III) ligger användarfallen och fältproven som utvecklas och demonstreras i systerprojektet till grund för studierna av ett öppet system. Omvärldsanalys och genomförande av ett antal workshops med fokus på kärnfrågorna tillsammans med projektparter och andra intressenter/experter är viktiga och genomgående inslag i arbetspaketen (I) - (III). (I) Informationshantering i ett öppet system Arbetspaketet skall ge svar på vilken mjukvaruplattform som bör användas, vilka API:er som utvecklare får tillgång till (d.v.s. vilken information) och vilken SDK som tillhandahålls. Vidare studeras referensfall och lösningar på öppna system från andra branscher, t.ex. telekom och konsumentelektronik, för att identifiera och utveckla viktiga designprinciper. (II) Gränsöverskridande tjänster Arbetspaketet skall ge svar på hur s.k. roaminglösningar kan utformas för en öppen intelligent infrastruktur där identifiering, auktorisering, betalningar och tjänsteåtkomst kan hanteras mellan flera nät och regioner/länder. I paketet kommer också pågående relevant standardiseringsarbete att belysas. Ytterligare en aspekt på gränsöverskridande som skall studera är hur den öppna intelligenta 5(11)

6 elbilsinfrastrukturen kan interagera med andra öppna informationssystem, t.ex. väg-, trafik- och transportinformation. (III) Möjliga affärsmodeller Arbetspaketet skall ge förslag på affärsmodeller för både ägarna av plattformen och tredjepartsutvecklare. Modeller analyseras lämpligen genom double-sided markets -teori. Vid lansering av en öppen plattform, blir det minst två kunder som ska tillfredsställas (precis som när ett kreditkort ska lanseras; konsumenten och handlarna måste båda stödja kortet), utvecklarna och slutkonsumenten. Detta är ofta en stor och svår omställning för mer traditionell industri. (IV) Projektledning Sammanfattande aktivitet för projektinitiering, projektledning, koordinering med övriga projekt, tidsoch ekonomiuppföljning samt annan administration. (V) Rapportering Slutrapporten kommer att avhandla: Omvärldsanalys runt forskningsfrågorna Dokumentation från intervjuer och workshops Analys och designförslag för en öppen informations- och utvecklingsplattform för en intelligent elbilsinfrastruktur, inkl. mjukvaruplattform, API & SDK. Analys av lösningar för gränsöverskridande öppna system för en intelligent elbilsinfrastruktur Analys av, och förslag på, möjliga affärsmodeller och värdekedjor för en öppen intelligent elbilsinfrastruktur Rekommendationer för fortsatta forsknings- och demonstrationsprojekt Redovisning av projektets bidrag till ny kunskap och vetenskapliga publikationer (VI) Informationsspridning De teoretiska resultaten från projektet kommer att spridas på lämpliga internationella konferenser, i tidskrifter samt i form av forskningsartiklar i välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter. Dessutom kommer ett antal workshops med projektdeltagarna att anordnas under projektet med syfte att både diskutera nyckelfrågeställningar och sprida information om projektets fortgång. Samarbete med andra närliggande projekt, t.ex. om öppna system för trafikinformation eller den nationella elbilsutvärderingen kommer också att sökas aktivt. Projektets resultat förväntas i ett längre perspektiv att spridas i form av användbara tjänster för elbilsförare/ägare i Göteborgs- och Västra Götalandsregionen i ett första steg och nationellt och internationellt i efterföljande projekt. Informationsspridning kommer att pågå under större delen av projekttiden men med tyngdpunkten förskjuten mot de sista kvartalen. Forskningsmetodik Öppen innovation Att bedriva forskning och utveckling i gränsöverskridande projekt utanför den egna organisationen i samarbete med andra aktörer, industrisektorer och kunder är ett spännande sätt att orkestrera 6(11)

7 innovation av nya processer, produkter och affärsmodeller. Denna nya innovationsteori (Chesbrough, 2006a), (Chesbrough, 2006b), (Chesbrough, 2006c) anammades tidigt av Viktoriainstitutet och genomsyrar de flesta projekt som institutet driver. Action Design Research Den forskningsmetodik som projektet tillämpar är Action Design Research (ADR) (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth) som använts och förfinats under många år på Viktoriainstitutet. Detta är en designforskningsmetod som syftar till att ta fram designteorier för den klass av artefakter som studeras genom teoriinformerat förändringsarbete. Metoden bygger på ett nära samspel mellan industriforskare och de organisationer som är engagerade i projektet för att därigenom bidra till det förändrings- och utvecklingsarbete som sker. Samtidigt bygger metoden på en nära förankring i de vetenskapliga teorier som ämnas prövas/tillämpas i projektet. Några illustrationer av ADR återfinns i Appendix A. Projektorganisation Projektets parter är Viktoriainstitutet, Göteborg Energi, Ericsson och Volvo Personvagnar. För en mer detaljerad beskrivning av parternas verksamhet och motivation för projektet hänvisas till Appendix B. Projektparternas huvudsakliga roller är: Viktoriainstitutet svarar för projektledning, vetenskaplig ledning, forskningsutförande, rapportering samt med koordinering mellan angränsande forskningsprojekt och program. Ericsson tillhandahåller en telematikplattform för kommunikation och tjänsteutveckling samt kompetens inom tjänstedesign, affärsmodeller, roaming- och betallösningar. Volvo Cars tillhandahåller kunskap om fordonstelematik, tjänsteutveckling och affärsmodeller i fordonsindustrin samt prototypfordon för tjänsteimplementering. Göteborg Energi tillhandahåller de huvudsakliga tjänstebehoven i projektet, laddplatser och annan laddinfrastruktur samt tillgång till elnätets informations- och kommunikationssystem. Göteborg Energi bidrar också med användarperspektiv i projektet genom att vara brukare av provfordonen. På så sätt bidrar de med autentisk körning och användning av tjänsterna samt uppföljning av erfarenheter från dessa. Projektet kommer att i huvudsak använda seniora forskar- och projektledarresurser på Viktoriainstitutet. Vidare kommer institutets forskningschef och berörda forskningsledare att delta i projektet för att säkerställa forskningshöjd och kvalitet. Projektet har en styrgrupp med följande preliminära sammansättning: Per-Åke Olsson (Viktoriainstitutet), Stefan Pettersson (Viktoriainstitutet), Mikael Lind (Viktoriainstitutet), Lennart Stegland (Volvo Personvagnar), Olle Isaksson (Ericsson) och Ulf Östermark (Göteborg Energi). Kompletterande projekt Detta projekt kompletterar, och är beroende av, ett redan pågående projekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom programmet InMotion samt Miljönämnden. Fortsatt finansiering för projektets aktiviteter under är avhängig en utökning med ytterligare finansiärer. 7(11)

8 Viktoriainstitutet är för närvarande också engagerat i ett projekt finansierat av bl.a. Vinnova som studerar öppna system för trafikinformation inom kollektivtrafik. Många koncept och idéer ut detta projekt kan överföras till elbilsinfrastrukturen och ge spännande synergier och en kort startsträcka. Projektdeltagarna har också som ambition att under formalisera ett större forskningsprogram kring telematik- och tjänsteutveckling för elfordon med fler finansiärer, deltagande industriparter, forskningsorganisationer och högskolor. Diskussioner med bl.a. Innovatum, Saab, Energimyndigheten, Arlanda och Norra Djurgårdsstaden har inletts. Projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella projekt som adresserar öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer. Tidsplan Projektet sträcker sig över två år och följer i stort huvudtidplanen för systerprojektet. Aktivitet 2011 kv 1 Informationshantering i ett öppet system x x x x x x Gränsöverskridande tjänster x x x x x x Möjliga affärsmodeller x x x x x x Projektledning x x x x x x x x Rapportering x x x xx Informationsspridning x x x xx xx xx 2011 kv kv kv kv kv kv kv 4 Nytta för Göteborg Energi En tekniskt och ekonomiskt effektiv tjänsteplattform är en förutsättning för elbolagens önskade affärsutveckling för elektrifierade fordon och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Genom projektet får Göteborg Energi en god inblick i, och möjlighet att påverka, utformningen av en sådan plattform så att den kan nyttjas på bästa sätt för fortsatt affärsutveckling kring elfordon och smarta nät. Detta ger en god potential till att vidareutveckla en ledande roll i den regionala utbyggnaden av infrastruktur och tjänster för elfordon och också en möjlighet att erbjuda tjänstekoncept till andra infrastrukturaktörer. Projektet möjliggör också en fortsättning av pågående forskningsprojekt Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur där Göteborg Energi deltar med såväl kunskap, behovsbilder, utvecklingsresurser, infrastruktur och fordonsflotta. Projektet bidrar också till initiativet att skapa ett större nationellt forskningsprogram runt intelligent infrastruktur för elfordon med bas i Västra Götaland och med detta och det av InMotion finansierade projektet som ryggrad. 8(11)

9 Rapportering och information Se beskrivning av aktiviteter (V) och (VI). Litteraturförteckning Bosch. (2010, 10). Green Car Congress. Retrieved 10 18, 2010, from Chesbrough, H. (2006b). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press. Chesbrough, H. (2006c). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. New York: Oxord Universty Press. Chesbrough, H. (2006a). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. Evans, D. S., Haugi, A., & Schmalensee, R. (2006). Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries. Cambridge: MIT Press. Ghazawneh, A., & Henfridsson, O. (2010). Governing Third-Party Development through Platform Boundary Resources. Proceedings of International Conference on Information Systems St Louis. Posawatz, T. (2010). Chevrolet Volt. Plug-in San Jose. Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, O., Rossi, S., & Lind, M. (forth). Action Design Research. MIS Quarterly. Selander, L., & Henfridsson, O. (2010). Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation. Proceedings of ICIS St Louis. West, J., & Mace, M. (2010). Browsing as the Killerapp: Explaining the Rapid Success of Apple siphone. Telecommunications Policy, 34, (11)

10 Appendix A - Action Design Research Nedan följer några illustrationen av den föreslagna forskningsmetodiken Action Design Research (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth). 10(11)

11 Appendix B - Projektets parter Viktoriainstitutet bedriver forskning och utveckling inom tillämpad informations- och kommunikationsteknik (ICT) i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och universitet. Viktoriainstitutets utpekade fokusområden och projekt bedrivs bl.a. inom omvärldsbevakning, tjänsteutveckling, affärsmodeller, innovation, förarstöd och diagnostik. Viktoriainstitutet koordinerar även en strategisk satsning på Fordons & Transport ICT som sker inom Swedish ICT. I fokus för satsningen står transportsystemets utveckling för att möta framtidens krav på hållbar mobilitet. En intelligent infrastruktur för framtidens elbilsflottor är en mycket viktig del i det framtida transportsystemet. Ericsson söker aktivt att förstå och påverka hur befintliga och framtida mobila telekomnät, tjänster och terminaler kan tillämpas för att stötta såväl realiseringen av samhällsnyttiga tjänster som nya affärskoncept, inom några utvalda marknadssegment: bl.a. energisektorn och transportsektorn. Ericsson driver nu visionen att från dagens ca 4,5 miljarder mobilabonnenter gå till 50 miljarder uppkopplade enheter år Intelligenta trafiksystem och smarta elnät (Smart grids) är viktiga komponenter i detta program. Uppkopplad konsumentelektronik och det smarta hemmet är andra områden vi arbetar med. Ericsson ser en stor fördel att kunna arbeta med starka lokala partners. Volvo Cars, Göteborg Energi och Viktoriainstitutet finns i regionen och de redan genomförda förstudierna har visat på mycket god samverkan över branschgränserna vilket borgar för ett effektivt projekt som kan flytta fram gränserna både för kunskap och framtidens produkter, tjänster och affärer applicerbara på en global marknad. Volvo Personvagnar arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan, både i produktionsprocessen och i produkterna. För att bibehålla Volvos långsiktiga konkurrenskraft på den globala marknaden, och därmed säkra företagets fortsatta utveckling inom regionen, behöver man vidareutveckla miljöegenskaper i sina produkter vilket medför behov för fordonselektrifiering. Som en led i denna målsättning kommer Volvo och Göteborg energi att samverka under utveckling och utvärdering av första flottan av helelektriska Volvo C30. Göteborg Energi är det största energibolaget i regionen och servar ca kunder samt sysselsätter personer. Göteborg Energi lever sina värderingar att verka för ett hållbart regionalt samhälle med en mängd energi- och miljöprojekt inom såväl fastighets- som transportsektorn, och är därmed en viktig utvecklingsmotor för att skapa hållbar förnyelse och tillväxt i Västsverige. Som ett konkret exempel på hållbarhetsanpassning arbetar Göteborg Energi just nu med laddinfrastruktur för kommande eldrivna fordon i Göteborg och Västsverige. I det projekt som denna ansökan avser är Göteborg Energi intresserade av vägval och strategier som intelligent laddningsinfrastruktur kommer att kräva/skapar möjligheter för, och vill undersöka hur systemet fordon-laddning-telekommunikation bör realiseras ur affärs-, miljö-, teknik- och användarperspektiv. 11(11)

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Inledning 1. Bakgrund 2. Vad är Smart Built Environment? 3. Etapp 1 - Strategier

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Go:smart och Sendsmart mobilitet för både personer och gods i staden! Lindholmen Science Park/CLOSER

Go:smart och Sendsmart mobilitet för både personer och gods i staden! Lindholmen Science Park/CLOSER Go:smart och Sendsmart mobilitet för både personer och gods i staden! Lindholmen Science Park/CLOSER Staden en upplevelse En attraktiv stad är en stad där alla kan röra sig fritt, känna sig säkra och ha

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

RAFT. Forum för. m för KRAFT KRAFT STRATEGIKONFERENS MED KRAFT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN. Måndag 13 maj kl Tisdag 14 maj kl

RAFT. Forum för. m för KRAFT KRAFT STRATEGIKONFERENS MED KRAFT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN. Måndag 13 maj kl Tisdag 14 maj kl STRATEGIKONFERENS 13-14 MAJ 2013 STRATEGIKONFERENS MED KRAFT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN RAFT Forum för m för KRAFT KRAFT På årets Strategikonferens har du möjlighet att ta del av föreläsningar, diskussioner

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta.

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta. PiiA Värdekjedjor Utrusta INNOVATIONER Konkurrenskraft Processindustri Processindustriell IT och Automation Produkter och tjänster SME S-kurvan Långsiktiga miljöer Tempo 2020 Förmåga Affärsmodeller Uthållighet

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Sabine Täuber Miljöstrateg Sabine.Tauber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-21 Dnr 1701235 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ERUF-projekt - Elbilslandet Syd, medfinansiering

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar Fredrik Törnvall 2014-04-30 Delprogram: Fordons- och Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande...

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson

Vinnovas arbete med Hållbara Städer. Jenny Sjöblom & Marie Karlsson Vinnovas arbete med Hållbara Städer Jenny Sjöblom & Marie Karlsson System Transition General conditions Landscape Global challenges Socio-Technical Regime Paradigm Transition Marklund,G (based on Geels,

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Kraftsamling Smarta Nät. John Rune Nielsen SP

Kraftsamling Smarta Nät. John Rune Nielsen SP Kraftsamling Smarta Nät John Rune Nielsen SP Drivkraft för smarta nät Underlättar introduktion av förnybar elproduktion som vind, våg och sol Underlättar introduktion av eldrivna fordon Idag producerar

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - från förstudie till ett verifieringsprojekt 2017-02-08 1 Verksamhetsutveckling och ledarskap 2017-02-08 Vi hjälper ledare att förena

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon inom Östra Mellansverige Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200652 Sammanfattande beskrivning Projektet ska för att

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer