Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon"

Transkript

1 Ansökan om medel för konceptutveckling av Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon Göteborg, Per-Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet

2 Innehåll Syfte... 3 Projektbeskrivning... 3 Problemformulering... 3 Bakgrund... 3 Projektaktiviteter... 5 (I) Informationshantering i ett öppet system... 5 (II) Gränsöverskridande tjänster... 5 (III) Möjliga affärsmodeller... 6 (IV) Projektledning... 6 (V) Rapportering... 6 (VI) Informationsspridning... 6 Forskningsmetodik... 6 Öppen innovation... 6 Action Design Research... 7 Projektorganisation... 7 Kompletterande projekt... 7 Tidsplan... 8 Nytta för Göteborg Energi... 8 Rapportering och information... 9 Litteraturförteckning... 9 Appendix A - Action Design Research Appendix B - Projektets parter (11)

3 Syfte Projektets syfte är att studera hur tjänsteutveckling för en smart laddinfrastruktur för elfordon kan ske i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande. Tjänsteplattformen nyttjar telematiklösningar som kommer att kunna användas av såväl fordonsföretag, elbolag och tredje part för tjänsteutveckling och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster, informationsutbyte med smarta hem samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Efter genomfört projekt skall tillräckligt detaljerad kunskap om informationsbehov och systemuppbyggnad ha erhållits för att kunna starta upp ett demonstrations- och pilotprojekt. Projektbeskrivning Problemformulering Hur kan ett öppet informationssystem i en intelligent infrastruktur för elfordon påskynda upptag, nya affärsmöjligheter, integration i smarta elnät och tjänsteutveckling och hur kan ett sådant system göras gränsöverskridande mellan olika regioner, tekniklösningar och aktörer? Bakgrund Det råder idag ett stort tryck från politiker, samhälle och individer att radikalt minska CO 2 -utsläpp från fordon. Detta förutsätter att något annat än fossila bränslen används. Intresset för hybrid- och eldrivna fordon är snabbt ökande. Från den svenska elbranschen finns bland annat en vision att det år 2020 skall finnas elbilar på de svenska vägarna vilket ger stora möjligheter till nya tjänsteerbjudanden och affärsmöjligheter. Under ledning av Viktoriainstitutet har ett samverkansinitiativ kring intelligent infrastruktur för elbilar mellan tre starka företag (Göteborg Energi, Volvo Personvagnar & Ericsson) etablerats. I två egenfinansierade förstudier under Q Q har projektparterna etablerat en förståelse kring vad samverkan mellan elfordon och infrastruktur innebär avseende funktioner för användare, energiproducenter, affärsmodeller och teknisk realisering för fordonsindustrin, energibolag och tjänsteleverantörer inom telekomsektorn. Implementering av tjänster och funktionalitet som involverar både förare, fordon, elnät och annan infrastruktur kräver en effektiv kommunikations- och tjänsteplattform. Idag finns ännu inte någon kommersiell storskalig produkt eller tillämpning av gemensamma telematikplattformar för elfordon och elnät men intresset för området är starkt växande i och med föreliggande lansering av elfordon från flera större fordonstillverkare de kommande kvartalen. Globala produkter och starka krav från t.ex. EU driver att kommunikations- och tjänstelösningar på flera sätt måste vara gränsöverskridande. Hur telematiklösningar kan användas av aktörer i de tre industribranscherna (fordon, energi och telekom) för att utveckla gemensamma tjänster, men även hur oberoende tjänsteutvecklare kan inkluderas i systemet och hur internationellt gångbara tjänster säkerställs, är aktuella och högintressanta forskningsområden. Det ansökta projektet kompletterar ett pågående systerprojekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom 3(11)

4 programmet InMotion och Miljönämnden. I detta projekt studeras forskningsfrågor med bäring på en storskalig introduktion av elfordon i samhället: Hur nyttjar förare och fordonsägare tjänster i en intelligent infrastruktur? Hur kan en intelligent infrastruktur hjälpa till att styra ladd- och klimatiseringsbeteendet hos fordonsägaren, t.ex. genom prismodeller eller att tillhandahålla information eller att överlåta till systemet att optimera? Hur kan telematiktjänster ändra körbeteende eller fordonsanvändning? Hur utvärderar man objektivt förarstöd och tjänster? Hur integreras tjänster och mobila enheter i den intelligenta infrastrukturen och hur används dessa i förhållande till funktioner som erbjuds i bilen? Hur elbilsanvändning kan integreras som en del av comodala transportlösningar? Genom den nu sökta finansiering utökas frågeställningen med forskningsfrågor om främst tjänsteutveckling för en intelligent elfordonsinfrastruktur i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande, t.ex. mellan länder, fordonstyper eller elbolag. I den intelligenta infrastrukturen hämtar och lämnar aktörerna (elfordon, laddinfrastruktur, elnät, smarta hem, kommunikationssystem, trafiksystem m.fl.) information som krävs för att utföra olika typer av aktiviteter och tjänster. Den totala informationsmängden liknas ofta vid ett moln. I det öppna systemet tillåts tredjepartsutvecklar komma åt hela eller delar av denna information och kan baserat på denna utveckla tjänster åt dessa aktörer och andra användare. Åtkomsten till informationen styrs av ett API (Application Programming Interface) och ett SDK (Software Development Kit). Figur 1 visar schematiskt informationsflöden i en öppen intelligent infrastruktur för elfordon. Figur 1. Schematisk bild över det öppna informationssystemet för en intelligent elfordonsinfrastruktur. En öppen plattform är ett klassiskt hönan-och-ägget-problem; utan många sålda plattformar, inga utvecklare och utan tjänster, inga sålda plattformar (Evans, Haugi, & Schmalensee, 2006). Men 4(11)

5 potentialen om det görs på rätt sätt är väldigt stor, kanske bäst exemplifierad av Apples iphone och Appstore (West & Mace, 2010). Apples och Sony Ericssons plattformar har analyserats av Viktoriainstitutet (Ghazawneh & Henfridsson, 2010), (Selander & Henfridsson, 2010). General Motors har också nyligen argumenterat att såväl framtiden smarta elnät som infrastruktur för elfordon behöver vara öppen för att få något ordentligt genomslag (Posawatz, 2010). Exempel på forskningsfrågor runt den öppna informationsplattformen som adresseras i projektet är: Vilka affärsmodeller och värdekedjor kan man se i en öppen plattform? Ger en öppen utvecklingsmiljö snabbare upptagning och penetration för produkter och tjänster? Vilken information kan/bör göras öppen? Hur skall informationssystem och API för öppen utveckling i intelligent infrastruktur se ut? Hur säkerställs betalningar och åtkomst till tjänster om man befinner sig i annan region/land? Vilka roaminglösningar är möjliga? Vilka typer av tredjepartsutvecklare kan man vänta sig? Hur interagerar den intelligenta infrastrukturens informationsmoln med andra moln, t.ex. trafiksystem? En första demonstration av öppen elfordonsplattform har nyligen annonserats i Singapore (Bosch, 2010) men projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella forskningsprojekt om öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara mycket hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer som leder till nya branschöverskridande forskningsprojekt eller direkta utvecklingsprojekt. Projektaktiviteter Projektets aktiviteter delas upp i sex stycken arbetspaket vilka genomförs mer eller mindre parallellt under projekttiden. I arbetspaketen (I) - (III) ligger användarfallen och fältproven som utvecklas och demonstreras i systerprojektet till grund för studierna av ett öppet system. Omvärldsanalys och genomförande av ett antal workshops med fokus på kärnfrågorna tillsammans med projektparter och andra intressenter/experter är viktiga och genomgående inslag i arbetspaketen (I) - (III). (I) Informationshantering i ett öppet system Arbetspaketet skall ge svar på vilken mjukvaruplattform som bör användas, vilka API:er som utvecklare får tillgång till (d.v.s. vilken information) och vilken SDK som tillhandahålls. Vidare studeras referensfall och lösningar på öppna system från andra branscher, t.ex. telekom och konsumentelektronik, för att identifiera och utveckla viktiga designprinciper. (II) Gränsöverskridande tjänster Arbetspaketet skall ge svar på hur s.k. roaminglösningar kan utformas för en öppen intelligent infrastruktur där identifiering, auktorisering, betalningar och tjänsteåtkomst kan hanteras mellan flera nät och regioner/länder. I paketet kommer också pågående relevant standardiseringsarbete att belysas. Ytterligare en aspekt på gränsöverskridande som skall studera är hur den öppna intelligenta 5(11)

6 elbilsinfrastrukturen kan interagera med andra öppna informationssystem, t.ex. väg-, trafik- och transportinformation. (III) Möjliga affärsmodeller Arbetspaketet skall ge förslag på affärsmodeller för både ägarna av plattformen och tredjepartsutvecklare. Modeller analyseras lämpligen genom double-sided markets -teori. Vid lansering av en öppen plattform, blir det minst två kunder som ska tillfredsställas (precis som när ett kreditkort ska lanseras; konsumenten och handlarna måste båda stödja kortet), utvecklarna och slutkonsumenten. Detta är ofta en stor och svår omställning för mer traditionell industri. (IV) Projektledning Sammanfattande aktivitet för projektinitiering, projektledning, koordinering med övriga projekt, tidsoch ekonomiuppföljning samt annan administration. (V) Rapportering Slutrapporten kommer att avhandla: Omvärldsanalys runt forskningsfrågorna Dokumentation från intervjuer och workshops Analys och designförslag för en öppen informations- och utvecklingsplattform för en intelligent elbilsinfrastruktur, inkl. mjukvaruplattform, API & SDK. Analys av lösningar för gränsöverskridande öppna system för en intelligent elbilsinfrastruktur Analys av, och förslag på, möjliga affärsmodeller och värdekedjor för en öppen intelligent elbilsinfrastruktur Rekommendationer för fortsatta forsknings- och demonstrationsprojekt Redovisning av projektets bidrag till ny kunskap och vetenskapliga publikationer (VI) Informationsspridning De teoretiska resultaten från projektet kommer att spridas på lämpliga internationella konferenser, i tidskrifter samt i form av forskningsartiklar i välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter. Dessutom kommer ett antal workshops med projektdeltagarna att anordnas under projektet med syfte att både diskutera nyckelfrågeställningar och sprida information om projektets fortgång. Samarbete med andra närliggande projekt, t.ex. om öppna system för trafikinformation eller den nationella elbilsutvärderingen kommer också att sökas aktivt. Projektets resultat förväntas i ett längre perspektiv att spridas i form av användbara tjänster för elbilsförare/ägare i Göteborgs- och Västra Götalandsregionen i ett första steg och nationellt och internationellt i efterföljande projekt. Informationsspridning kommer att pågå under större delen av projekttiden men med tyngdpunkten förskjuten mot de sista kvartalen. Forskningsmetodik Öppen innovation Att bedriva forskning och utveckling i gränsöverskridande projekt utanför den egna organisationen i samarbete med andra aktörer, industrisektorer och kunder är ett spännande sätt att orkestrera 6(11)

7 innovation av nya processer, produkter och affärsmodeller. Denna nya innovationsteori (Chesbrough, 2006a), (Chesbrough, 2006b), (Chesbrough, 2006c) anammades tidigt av Viktoriainstitutet och genomsyrar de flesta projekt som institutet driver. Action Design Research Den forskningsmetodik som projektet tillämpar är Action Design Research (ADR) (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth) som använts och förfinats under många år på Viktoriainstitutet. Detta är en designforskningsmetod som syftar till att ta fram designteorier för den klass av artefakter som studeras genom teoriinformerat förändringsarbete. Metoden bygger på ett nära samspel mellan industriforskare och de organisationer som är engagerade i projektet för att därigenom bidra till det förändrings- och utvecklingsarbete som sker. Samtidigt bygger metoden på en nära förankring i de vetenskapliga teorier som ämnas prövas/tillämpas i projektet. Några illustrationer av ADR återfinns i Appendix A. Projektorganisation Projektets parter är Viktoriainstitutet, Göteborg Energi, Ericsson och Volvo Personvagnar. För en mer detaljerad beskrivning av parternas verksamhet och motivation för projektet hänvisas till Appendix B. Projektparternas huvudsakliga roller är: Viktoriainstitutet svarar för projektledning, vetenskaplig ledning, forskningsutförande, rapportering samt med koordinering mellan angränsande forskningsprojekt och program. Ericsson tillhandahåller en telematikplattform för kommunikation och tjänsteutveckling samt kompetens inom tjänstedesign, affärsmodeller, roaming- och betallösningar. Volvo Cars tillhandahåller kunskap om fordonstelematik, tjänsteutveckling och affärsmodeller i fordonsindustrin samt prototypfordon för tjänsteimplementering. Göteborg Energi tillhandahåller de huvudsakliga tjänstebehoven i projektet, laddplatser och annan laddinfrastruktur samt tillgång till elnätets informations- och kommunikationssystem. Göteborg Energi bidrar också med användarperspektiv i projektet genom att vara brukare av provfordonen. På så sätt bidrar de med autentisk körning och användning av tjänsterna samt uppföljning av erfarenheter från dessa. Projektet kommer att i huvudsak använda seniora forskar- och projektledarresurser på Viktoriainstitutet. Vidare kommer institutets forskningschef och berörda forskningsledare att delta i projektet för att säkerställa forskningshöjd och kvalitet. Projektet har en styrgrupp med följande preliminära sammansättning: Per-Åke Olsson (Viktoriainstitutet), Stefan Pettersson (Viktoriainstitutet), Mikael Lind (Viktoriainstitutet), Lennart Stegland (Volvo Personvagnar), Olle Isaksson (Ericsson) och Ulf Östermark (Göteborg Energi). Kompletterande projekt Detta projekt kompletterar, och är beroende av, ett redan pågående projekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom programmet InMotion samt Miljönämnden. Fortsatt finansiering för projektets aktiviteter under är avhängig en utökning med ytterligare finansiärer. 7(11)

8 Viktoriainstitutet är för närvarande också engagerat i ett projekt finansierat av bl.a. Vinnova som studerar öppna system för trafikinformation inom kollektivtrafik. Många koncept och idéer ut detta projekt kan överföras till elbilsinfrastrukturen och ge spännande synergier och en kort startsträcka. Projektdeltagarna har också som ambition att under formalisera ett större forskningsprogram kring telematik- och tjänsteutveckling för elfordon med fler finansiärer, deltagande industriparter, forskningsorganisationer och högskolor. Diskussioner med bl.a. Innovatum, Saab, Energimyndigheten, Arlanda och Norra Djurgårdsstaden har inletts. Projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella projekt som adresserar öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer. Tidsplan Projektet sträcker sig över två år och följer i stort huvudtidplanen för systerprojektet. Aktivitet 2011 kv 1 Informationshantering i ett öppet system x x x x x x Gränsöverskridande tjänster x x x x x x Möjliga affärsmodeller x x x x x x Projektledning x x x x x x x x Rapportering x x x xx Informationsspridning x x x xx xx xx 2011 kv kv kv kv kv kv kv 4 Nytta för Göteborg Energi En tekniskt och ekonomiskt effektiv tjänsteplattform är en förutsättning för elbolagens önskade affärsutveckling för elektrifierade fordon och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Genom projektet får Göteborg Energi en god inblick i, och möjlighet att påverka, utformningen av en sådan plattform så att den kan nyttjas på bästa sätt för fortsatt affärsutveckling kring elfordon och smarta nät. Detta ger en god potential till att vidareutveckla en ledande roll i den regionala utbyggnaden av infrastruktur och tjänster för elfordon och också en möjlighet att erbjuda tjänstekoncept till andra infrastrukturaktörer. Projektet möjliggör också en fortsättning av pågående forskningsprojekt Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur där Göteborg Energi deltar med såväl kunskap, behovsbilder, utvecklingsresurser, infrastruktur och fordonsflotta. Projektet bidrar också till initiativet att skapa ett större nationellt forskningsprogram runt intelligent infrastruktur för elfordon med bas i Västra Götaland och med detta och det av InMotion finansierade projektet som ryggrad. 8(11)

9 Rapportering och information Se beskrivning av aktiviteter (V) och (VI). Litteraturförteckning Bosch. (2010, 10). Green Car Congress. Retrieved 10 18, 2010, from Chesbrough, H. (2006b). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press. Chesbrough, H. (2006c). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. New York: Oxord Universty Press. Chesbrough, H. (2006a). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. Evans, D. S., Haugi, A., & Schmalensee, R. (2006). Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries. Cambridge: MIT Press. Ghazawneh, A., & Henfridsson, O. (2010). Governing Third-Party Development through Platform Boundary Resources. Proceedings of International Conference on Information Systems St Louis. Posawatz, T. (2010). Chevrolet Volt. Plug-in San Jose. Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, O., Rossi, S., & Lind, M. (forth). Action Design Research. MIS Quarterly. Selander, L., & Henfridsson, O. (2010). Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation. Proceedings of ICIS St Louis. West, J., & Mace, M. (2010). Browsing as the Killerapp: Explaining the Rapid Success of Apple siphone. Telecommunications Policy, 34, (11)

10 Appendix A - Action Design Research Nedan följer några illustrationen av den föreslagna forskningsmetodiken Action Design Research (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth). 10(11)

11 Appendix B - Projektets parter Viktoriainstitutet bedriver forskning och utveckling inom tillämpad informations- och kommunikationsteknik (ICT) i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och universitet. Viktoriainstitutets utpekade fokusområden och projekt bedrivs bl.a. inom omvärldsbevakning, tjänsteutveckling, affärsmodeller, innovation, förarstöd och diagnostik. Viktoriainstitutet koordinerar även en strategisk satsning på Fordons & Transport ICT som sker inom Swedish ICT. I fokus för satsningen står transportsystemets utveckling för att möta framtidens krav på hållbar mobilitet. En intelligent infrastruktur för framtidens elbilsflottor är en mycket viktig del i det framtida transportsystemet. Ericsson söker aktivt att förstå och påverka hur befintliga och framtida mobila telekomnät, tjänster och terminaler kan tillämpas för att stötta såväl realiseringen av samhällsnyttiga tjänster som nya affärskoncept, inom några utvalda marknadssegment: bl.a. energisektorn och transportsektorn. Ericsson driver nu visionen att från dagens ca 4,5 miljarder mobilabonnenter gå till 50 miljarder uppkopplade enheter år Intelligenta trafiksystem och smarta elnät (Smart grids) är viktiga komponenter i detta program. Uppkopplad konsumentelektronik och det smarta hemmet är andra områden vi arbetar med. Ericsson ser en stor fördel att kunna arbeta med starka lokala partners. Volvo Cars, Göteborg Energi och Viktoriainstitutet finns i regionen och de redan genomförda förstudierna har visat på mycket god samverkan över branschgränserna vilket borgar för ett effektivt projekt som kan flytta fram gränserna både för kunskap och framtidens produkter, tjänster och affärer applicerbara på en global marknad. Volvo Personvagnar arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan, både i produktionsprocessen och i produkterna. För att bibehålla Volvos långsiktiga konkurrenskraft på den globala marknaden, och därmed säkra företagets fortsatta utveckling inom regionen, behöver man vidareutveckla miljöegenskaper i sina produkter vilket medför behov för fordonselektrifiering. Som en led i denna målsättning kommer Volvo och Göteborg energi att samverka under utveckling och utvärdering av första flottan av helelektriska Volvo C30. Göteborg Energi är det största energibolaget i regionen och servar ca kunder samt sysselsätter personer. Göteborg Energi lever sina värderingar att verka för ett hållbart regionalt samhälle med en mängd energi- och miljöprojekt inom såväl fastighets- som transportsektorn, och är därmed en viktig utvecklingsmotor för att skapa hållbar förnyelse och tillväxt i Västsverige. Som ett konkret exempel på hållbarhetsanpassning arbetar Göteborg Energi just nu med laddinfrastruktur för kommande eldrivna fordon i Göteborg och Västsverige. I det projekt som denna ansökan avser är Göteborg Energi intresserade av vägval och strategier som intelligent laddningsinfrastruktur kommer att kräva/skapar möjligheter för, och vill undersöka hur systemet fordon-laddning-telekommunikation bör realiseras ur affärs-, miljö-, teknik- och användarperspektiv. 11(11)

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Framtidens elbilsladdning

Framtidens elbilsladdning Framtidens elbilsladdning - Dokumentation av och rekommendationer för systemlösningar HITTA BOKA LADDA BETALA Konsten att hitta, boka, ladda och betala. Dokumentinformation Titel: Framtidens elbilsladdning

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon.

Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Slutrapport i regeringsuppdrag om samverkan mellan Sverige och Norge gällande laddinfrastruktur för elfordon. Dnr 2011-005082 Förord Den 10 augusti 2009 bestämde den dåvarande

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling

Handbok för processledning vid tjänsteutveckling VINNOVA Rapport VR 2010:12 Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Hans Malmqvist & Per Andersson Titel: Handbok för processledning vid tjänsteutveckling Författare : Hans Malmqvist - Consulting

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart

Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart Förstudie Lennart Norgren & Lars Olsson, VINNOVA VINNOVA Analys 2003:1 TITEL: Innovationssystemanalys inom flygindustri och luftfart. Förstudie FÖRFATTARE:

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer