Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon"

Transkript

1 Ansökan om medel för konceptutveckling av Öppen plattform för tjänster i intelligent infrastruktur för elfordon Göteborg, Per-Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet

2 Innehåll Syfte... 3 Projektbeskrivning... 3 Problemformulering... 3 Bakgrund... 3 Projektaktiviteter... 5 (I) Informationshantering i ett öppet system... 5 (II) Gränsöverskridande tjänster... 5 (III) Möjliga affärsmodeller... 6 (IV) Projektledning... 6 (V) Rapportering... 6 (VI) Informationsspridning... 6 Forskningsmetodik... 6 Öppen innovation... 6 Action Design Research... 7 Projektorganisation... 7 Kompletterande projekt... 7 Tidsplan... 8 Nytta för Göteborg Energi... 8 Rapportering och information... 9 Litteraturförteckning... 9 Appendix A - Action Design Research Appendix B - Projektets parter (11)

3 Syfte Projektets syfte är att studera hur tjänsteutveckling för en smart laddinfrastruktur för elfordon kan ske i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande. Tjänsteplattformen nyttjar telematiklösningar som kommer att kunna användas av såväl fordonsföretag, elbolag och tredje part för tjänsteutveckling och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster, informationsutbyte med smarta hem samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Efter genomfört projekt skall tillräckligt detaljerad kunskap om informationsbehov och systemuppbyggnad ha erhållits för att kunna starta upp ett demonstrations- och pilotprojekt. Projektbeskrivning Problemformulering Hur kan ett öppet informationssystem i en intelligent infrastruktur för elfordon påskynda upptag, nya affärsmöjligheter, integration i smarta elnät och tjänsteutveckling och hur kan ett sådant system göras gränsöverskridande mellan olika regioner, tekniklösningar och aktörer? Bakgrund Det råder idag ett stort tryck från politiker, samhälle och individer att radikalt minska CO 2 -utsläpp från fordon. Detta förutsätter att något annat än fossila bränslen används. Intresset för hybrid- och eldrivna fordon är snabbt ökande. Från den svenska elbranschen finns bland annat en vision att det år 2020 skall finnas elbilar på de svenska vägarna vilket ger stora möjligheter till nya tjänsteerbjudanden och affärsmöjligheter. Under ledning av Viktoriainstitutet har ett samverkansinitiativ kring intelligent infrastruktur för elbilar mellan tre starka företag (Göteborg Energi, Volvo Personvagnar & Ericsson) etablerats. I två egenfinansierade förstudier under Q Q har projektparterna etablerat en förståelse kring vad samverkan mellan elfordon och infrastruktur innebär avseende funktioner för användare, energiproducenter, affärsmodeller och teknisk realisering för fordonsindustrin, energibolag och tjänsteleverantörer inom telekomsektorn. Implementering av tjänster och funktionalitet som involverar både förare, fordon, elnät och annan infrastruktur kräver en effektiv kommunikations- och tjänsteplattform. Idag finns ännu inte någon kommersiell storskalig produkt eller tillämpning av gemensamma telematikplattformar för elfordon och elnät men intresset för området är starkt växande i och med föreliggande lansering av elfordon från flera större fordonstillverkare de kommande kvartalen. Globala produkter och starka krav från t.ex. EU driver att kommunikations- och tjänstelösningar på flera sätt måste vara gränsöverskridande. Hur telematiklösningar kan användas av aktörer i de tre industribranscherna (fordon, energi och telekom) för att utveckla gemensamma tjänster, men även hur oberoende tjänsteutvecklare kan inkluderas i systemet och hur internationellt gångbara tjänster säkerställs, är aktuella och högintressanta forskningsområden. Det ansökta projektet kompletterar ett pågående systerprojekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom 3(11)

4 programmet InMotion och Miljönämnden. I detta projekt studeras forskningsfrågor med bäring på en storskalig introduktion av elfordon i samhället: Hur nyttjar förare och fordonsägare tjänster i en intelligent infrastruktur? Hur kan en intelligent infrastruktur hjälpa till att styra ladd- och klimatiseringsbeteendet hos fordonsägaren, t.ex. genom prismodeller eller att tillhandahålla information eller att överlåta till systemet att optimera? Hur kan telematiktjänster ändra körbeteende eller fordonsanvändning? Hur utvärderar man objektivt förarstöd och tjänster? Hur integreras tjänster och mobila enheter i den intelligenta infrastrukturen och hur används dessa i förhållande till funktioner som erbjuds i bilen? Hur elbilsanvändning kan integreras som en del av comodala transportlösningar? Genom den nu sökta finansiering utökas frågeställningen med forskningsfrågor om främst tjänsteutveckling för en intelligent elfordonsinfrastruktur i ett öppet system och hur dessa tjänster kan göras gränsöverskridande, t.ex. mellan länder, fordonstyper eller elbolag. I den intelligenta infrastrukturen hämtar och lämnar aktörerna (elfordon, laddinfrastruktur, elnät, smarta hem, kommunikationssystem, trafiksystem m.fl.) information som krävs för att utföra olika typer av aktiviteter och tjänster. Den totala informationsmängden liknas ofta vid ett moln. I det öppna systemet tillåts tredjepartsutvecklar komma åt hela eller delar av denna information och kan baserat på denna utveckla tjänster åt dessa aktörer och andra användare. Åtkomsten till informationen styrs av ett API (Application Programming Interface) och ett SDK (Software Development Kit). Figur 1 visar schematiskt informationsflöden i en öppen intelligent infrastruktur för elfordon. Figur 1. Schematisk bild över det öppna informationssystemet för en intelligent elfordonsinfrastruktur. En öppen plattform är ett klassiskt hönan-och-ägget-problem; utan många sålda plattformar, inga utvecklare och utan tjänster, inga sålda plattformar (Evans, Haugi, & Schmalensee, 2006). Men 4(11)

5 potentialen om det görs på rätt sätt är väldigt stor, kanske bäst exemplifierad av Apples iphone och Appstore (West & Mace, 2010). Apples och Sony Ericssons plattformar har analyserats av Viktoriainstitutet (Ghazawneh & Henfridsson, 2010), (Selander & Henfridsson, 2010). General Motors har också nyligen argumenterat att såväl framtiden smarta elnät som infrastruktur för elfordon behöver vara öppen för att få något ordentligt genomslag (Posawatz, 2010). Exempel på forskningsfrågor runt den öppna informationsplattformen som adresseras i projektet är: Vilka affärsmodeller och värdekedjor kan man se i en öppen plattform? Ger en öppen utvecklingsmiljö snabbare upptagning och penetration för produkter och tjänster? Vilken information kan/bör göras öppen? Hur skall informationssystem och API för öppen utveckling i intelligent infrastruktur se ut? Hur säkerställs betalningar och åtkomst till tjänster om man befinner sig i annan region/land? Vilka roaminglösningar är möjliga? Vilka typer av tredjepartsutvecklare kan man vänta sig? Hur interagerar den intelligenta infrastrukturens informationsmoln med andra moln, t.ex. trafiksystem? En första demonstration av öppen elfordonsplattform har nyligen annonserats i Singapore (Bosch, 2010) men projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella forskningsprojekt om öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara mycket hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer som leder till nya branschöverskridande forskningsprojekt eller direkta utvecklingsprojekt. Projektaktiviteter Projektets aktiviteter delas upp i sex stycken arbetspaket vilka genomförs mer eller mindre parallellt under projekttiden. I arbetspaketen (I) - (III) ligger användarfallen och fältproven som utvecklas och demonstreras i systerprojektet till grund för studierna av ett öppet system. Omvärldsanalys och genomförande av ett antal workshops med fokus på kärnfrågorna tillsammans med projektparter och andra intressenter/experter är viktiga och genomgående inslag i arbetspaketen (I) - (III). (I) Informationshantering i ett öppet system Arbetspaketet skall ge svar på vilken mjukvaruplattform som bör användas, vilka API:er som utvecklare får tillgång till (d.v.s. vilken information) och vilken SDK som tillhandahålls. Vidare studeras referensfall och lösningar på öppna system från andra branscher, t.ex. telekom och konsumentelektronik, för att identifiera och utveckla viktiga designprinciper. (II) Gränsöverskridande tjänster Arbetspaketet skall ge svar på hur s.k. roaminglösningar kan utformas för en öppen intelligent infrastruktur där identifiering, auktorisering, betalningar och tjänsteåtkomst kan hanteras mellan flera nät och regioner/länder. I paketet kommer också pågående relevant standardiseringsarbete att belysas. Ytterligare en aspekt på gränsöverskridande som skall studera är hur den öppna intelligenta 5(11)

6 elbilsinfrastrukturen kan interagera med andra öppna informationssystem, t.ex. väg-, trafik- och transportinformation. (III) Möjliga affärsmodeller Arbetspaketet skall ge förslag på affärsmodeller för både ägarna av plattformen och tredjepartsutvecklare. Modeller analyseras lämpligen genom double-sided markets -teori. Vid lansering av en öppen plattform, blir det minst två kunder som ska tillfredsställas (precis som när ett kreditkort ska lanseras; konsumenten och handlarna måste båda stödja kortet), utvecklarna och slutkonsumenten. Detta är ofta en stor och svår omställning för mer traditionell industri. (IV) Projektledning Sammanfattande aktivitet för projektinitiering, projektledning, koordinering med övriga projekt, tidsoch ekonomiuppföljning samt annan administration. (V) Rapportering Slutrapporten kommer att avhandla: Omvärldsanalys runt forskningsfrågorna Dokumentation från intervjuer och workshops Analys och designförslag för en öppen informations- och utvecklingsplattform för en intelligent elbilsinfrastruktur, inkl. mjukvaruplattform, API & SDK. Analys av lösningar för gränsöverskridande öppna system för en intelligent elbilsinfrastruktur Analys av, och förslag på, möjliga affärsmodeller och värdekedjor för en öppen intelligent elbilsinfrastruktur Rekommendationer för fortsatta forsknings- och demonstrationsprojekt Redovisning av projektets bidrag till ny kunskap och vetenskapliga publikationer (VI) Informationsspridning De teoretiska resultaten från projektet kommer att spridas på lämpliga internationella konferenser, i tidskrifter samt i form av forskningsartiklar i välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter. Dessutom kommer ett antal workshops med projektdeltagarna att anordnas under projektet med syfte att både diskutera nyckelfrågeställningar och sprida information om projektets fortgång. Samarbete med andra närliggande projekt, t.ex. om öppna system för trafikinformation eller den nationella elbilsutvärderingen kommer också att sökas aktivt. Projektets resultat förväntas i ett längre perspektiv att spridas i form av användbara tjänster för elbilsförare/ägare i Göteborgs- och Västra Götalandsregionen i ett första steg och nationellt och internationellt i efterföljande projekt. Informationsspridning kommer att pågå under större delen av projekttiden men med tyngdpunkten förskjuten mot de sista kvartalen. Forskningsmetodik Öppen innovation Att bedriva forskning och utveckling i gränsöverskridande projekt utanför den egna organisationen i samarbete med andra aktörer, industrisektorer och kunder är ett spännande sätt att orkestrera 6(11)

7 innovation av nya processer, produkter och affärsmodeller. Denna nya innovationsteori (Chesbrough, 2006a), (Chesbrough, 2006b), (Chesbrough, 2006c) anammades tidigt av Viktoriainstitutet och genomsyrar de flesta projekt som institutet driver. Action Design Research Den forskningsmetodik som projektet tillämpar är Action Design Research (ADR) (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth) som använts och förfinats under många år på Viktoriainstitutet. Detta är en designforskningsmetod som syftar till att ta fram designteorier för den klass av artefakter som studeras genom teoriinformerat förändringsarbete. Metoden bygger på ett nära samspel mellan industriforskare och de organisationer som är engagerade i projektet för att därigenom bidra till det förändrings- och utvecklingsarbete som sker. Samtidigt bygger metoden på en nära förankring i de vetenskapliga teorier som ämnas prövas/tillämpas i projektet. Några illustrationer av ADR återfinns i Appendix A. Projektorganisation Projektets parter är Viktoriainstitutet, Göteborg Energi, Ericsson och Volvo Personvagnar. För en mer detaljerad beskrivning av parternas verksamhet och motivation för projektet hänvisas till Appendix B. Projektparternas huvudsakliga roller är: Viktoriainstitutet svarar för projektledning, vetenskaplig ledning, forskningsutförande, rapportering samt med koordinering mellan angränsande forskningsprojekt och program. Ericsson tillhandahåller en telematikplattform för kommunikation och tjänsteutveckling samt kompetens inom tjänstedesign, affärsmodeller, roaming- och betallösningar. Volvo Cars tillhandahåller kunskap om fordonstelematik, tjänsteutveckling och affärsmodeller i fordonsindustrin samt prototypfordon för tjänsteimplementering. Göteborg Energi tillhandahåller de huvudsakliga tjänstebehoven i projektet, laddplatser och annan laddinfrastruktur samt tillgång till elnätets informations- och kommunikationssystem. Göteborg Energi bidrar också med användarperspektiv i projektet genom att vara brukare av provfordonen. På så sätt bidrar de med autentisk körning och användning av tjänsterna samt uppföljning av erfarenheter från dessa. Projektet kommer att i huvudsak använda seniora forskar- och projektledarresurser på Viktoriainstitutet. Vidare kommer institutets forskningschef och berörda forskningsledare att delta i projektet för att säkerställa forskningshöjd och kvalitet. Projektet har en styrgrupp med följande preliminära sammansättning: Per-Åke Olsson (Viktoriainstitutet), Stefan Pettersson (Viktoriainstitutet), Mikael Lind (Viktoriainstitutet), Lennart Stegland (Volvo Personvagnar), Olle Isaksson (Ericsson) och Ulf Östermark (Göteborg Energi). Kompletterande projekt Detta projekt kompletterar, och är beroende av, ett redan pågående projekt, Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur, som delfinansieras under 2010 av Västra Götalandsregionen genom programmet InMotion samt Miljönämnden. Fortsatt finansiering för projektets aktiviteter under är avhängig en utökning med ytterligare finansiärer. 7(11)

8 Viktoriainstitutet är för närvarande också engagerat i ett projekt finansierat av bl.a. Vinnova som studerar öppna system för trafikinformation inom kollektivtrafik. Många koncept och idéer ut detta projekt kan överföras till elbilsinfrastrukturen och ge spännande synergier och en kort startsträcka. Projektdeltagarna har också som ambition att under formalisera ett större forskningsprogram kring telematik- och tjänsteutveckling för elfordon med fler finansiärer, deltagande industriparter, forskningsorganisationer och högskolor. Diskussioner med bl.a. Innovatum, Saab, Energimyndigheten, Arlanda och Norra Djurgårdsstaden har inletts. Projektdeltagarna känner inte till några pågående nationella eller internationella projekt som adresserar öppna informationsplattformar för elfordonsinfrastuktur och innovationshöjden anses vara hög. Projektet väntas därför snabbt ge upphov till ytterligare forskningsfrågor och produktidéer. Tidsplan Projektet sträcker sig över två år och följer i stort huvudtidplanen för systerprojektet. Aktivitet 2011 kv 1 Informationshantering i ett öppet system x x x x x x Gränsöverskridande tjänster x x x x x x Möjliga affärsmodeller x x x x x x Projektledning x x x x x x x x Rapportering x x x xx Informationsspridning x x x xx xx xx 2011 kv kv kv kv kv kv kv 4 Nytta för Göteborg Energi En tekniskt och ekonomiskt effektiv tjänsteplattform är en förutsättning för elbolagens önskade affärsutveckling för elektrifierade fordon och ger en möjlighet att realisera nya tjänster och affärer kring t.ex. optimering i elnätet (effektuttag, frekvensstyrning), ladd- och betaltjänster samt hantering av intermittent effekt från förnyelsebara energikällor. Genom projektet får Göteborg Energi en god inblick i, och möjlighet att påverka, utformningen av en sådan plattform så att den kan nyttjas på bästa sätt för fortsatt affärsutveckling kring elfordon och smarta nät. Detta ger en god potential till att vidareutveckla en ledande roll i den regionala utbyggnaden av infrastruktur och tjänster för elfordon och också en möjlighet att erbjuda tjänstekoncept till andra infrastrukturaktörer. Projektet möjliggör också en fortsättning av pågående forskningsprojekt Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur där Göteborg Energi deltar med såväl kunskap, behovsbilder, utvecklingsresurser, infrastruktur och fordonsflotta. Projektet bidrar också till initiativet att skapa ett större nationellt forskningsprogram runt intelligent infrastruktur för elfordon med bas i Västra Götaland och med detta och det av InMotion finansierade projektet som ryggrad. 8(11)

9 Rapportering och information Se beskrivning av aktiviteter (V) och (VI). Litteraturförteckning Bosch. (2010, 10). Green Car Congress. Retrieved 10 18, 2010, from Chesbrough, H. (2006b). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston: Harvard Business School Press. Chesbrough, H. (2006c). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. New York: Oxord Universty Press. Chesbrough, H. (2006a). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. Evans, D. S., Haugi, A., & Schmalensee, R. (2006). Invisible Engines: How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries. Cambridge: MIT Press. Ghazawneh, A., & Henfridsson, O. (2010). Governing Third-Party Development through Platform Boundary Resources. Proceedings of International Conference on Information Systems St Louis. Posawatz, T. (2010). Chevrolet Volt. Plug-in San Jose. Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, O., Rossi, S., & Lind, M. (forth). Action Design Research. MIS Quarterly. Selander, L., & Henfridsson, O. (2010). Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation. Proceedings of ICIS St Louis. West, J., & Mace, M. (2010). Browsing as the Killerapp: Explaining the Rapid Success of Apple siphone. Telecommunications Policy, 34, (11)

10 Appendix A - Action Design Research Nedan följer några illustrationen av den föreslagna forskningsmetodiken Action Design Research (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lind, forth). 10(11)

11 Appendix B - Projektets parter Viktoriainstitutet bedriver forskning och utveckling inom tillämpad informations- och kommunikationsteknik (ICT) i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och universitet. Viktoriainstitutets utpekade fokusområden och projekt bedrivs bl.a. inom omvärldsbevakning, tjänsteutveckling, affärsmodeller, innovation, förarstöd och diagnostik. Viktoriainstitutet koordinerar även en strategisk satsning på Fordons & Transport ICT som sker inom Swedish ICT. I fokus för satsningen står transportsystemets utveckling för att möta framtidens krav på hållbar mobilitet. En intelligent infrastruktur för framtidens elbilsflottor är en mycket viktig del i det framtida transportsystemet. Ericsson söker aktivt att förstå och påverka hur befintliga och framtida mobila telekomnät, tjänster och terminaler kan tillämpas för att stötta såväl realiseringen av samhällsnyttiga tjänster som nya affärskoncept, inom några utvalda marknadssegment: bl.a. energisektorn och transportsektorn. Ericsson driver nu visionen att från dagens ca 4,5 miljarder mobilabonnenter gå till 50 miljarder uppkopplade enheter år Intelligenta trafiksystem och smarta elnät (Smart grids) är viktiga komponenter i detta program. Uppkopplad konsumentelektronik och det smarta hemmet är andra områden vi arbetar med. Ericsson ser en stor fördel att kunna arbeta med starka lokala partners. Volvo Cars, Göteborg Energi och Viktoriainstitutet finns i regionen och de redan genomförda förstudierna har visat på mycket god samverkan över branschgränserna vilket borgar för ett effektivt projekt som kan flytta fram gränserna både för kunskap och framtidens produkter, tjänster och affärer applicerbara på en global marknad. Volvo Personvagnar arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan, både i produktionsprocessen och i produkterna. För att bibehålla Volvos långsiktiga konkurrenskraft på den globala marknaden, och därmed säkra företagets fortsatta utveckling inom regionen, behöver man vidareutveckla miljöegenskaper i sina produkter vilket medför behov för fordonselektrifiering. Som en led i denna målsättning kommer Volvo och Göteborg energi att samverka under utveckling och utvärdering av första flottan av helelektriska Volvo C30. Göteborg Energi är det största energibolaget i regionen och servar ca kunder samt sysselsätter personer. Göteborg Energi lever sina värderingar att verka för ett hållbart regionalt samhälle med en mängd energi- och miljöprojekt inom såväl fastighets- som transportsektorn, och är därmed en viktig utvecklingsmotor för att skapa hållbar förnyelse och tillväxt i Västsverige. Som ett konkret exempel på hållbarhetsanpassning arbetar Göteborg Energi just nu med laddinfrastruktur för kommande eldrivna fordon i Göteborg och Västsverige. I det projekt som denna ansökan avser är Göteborg Energi intresserade av vägval och strategier som intelligent laddningsinfrastruktur kommer att kräva/skapar möjligheter för, och vill undersöka hur systemet fordon-laddning-telekommunikation bör realiseras ur affärs-, miljö-, teknik- och användarperspektiv. 11(11)

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv

Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv En studie om Intelligenta transport system - ITS Stöd för effektiv godstrafik på Göta Älv Göteborg 2010 04 30 rev 1_1, 2010 05 05 Per Åke Olsson VD, Viktoriainstitutet Innehåll Syfte... 3 Problemet, dess

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Mälardalens högskola. Öppen innovation. Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306

Mälardalens högskola. Öppen innovation. Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306 Mälardalens högskola Öppen innovation Ett PM I kursen produkt och processutveckling, KPP306 : Marcelle Ghaoui, Anders Rundgren och Fredrik Wörmke 3/4/2010 Inledning I kursen produkt och processutveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Bilar som talar med varandra

Bilar som talar med varandra Bilar som talar med varandra för säkerhets skull Trafikverket resultatkonferens 2012-04-23 Stefan Myhrberg Transport Engagements Ericsson Bilar som pratar med varandra AGENDA Uppkopplade fordon och samverkande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING

EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING EU-STÖD OCH OFFENTLIG FINANSIERING GIA Sweden AB Global Incentives Advisor EU-kommissionen och myndigheter i Sverige och Norden erbjuder årligen miljarder i form av bidrag och andra typer av offentlig

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Green Innovation and strategy

Green Innovation and strategy Green Innovation and strategy Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Det jag vill ha fram är tips som de andra kan ta med sig hur man bör tänka kring formuleringar, vilka partners, hur man jobbar

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Projektet Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Pia Sundh Projektet Intressenter och finansiärer Göteborg Energi Byggforskningsrådet / Formas

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015.

Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Nedan följer en presentation av jury och mentorer i Vattenfall Innovation Awards 2015. Jury BRANISLAV SLAVIC VICE PRESIDENT OF COMMODITIES NORDIC Branislav är ansvarig för för försäljning mot stora företag

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Kombination av: Presentationer Demonstrationer Posters Grand finale workshop Med middag

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick!

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - Vision, trender och internationell utblick! Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg Moderator: Eva Schelin, programledare FFI Preliminärt program 9.30 10.00

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23

ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 ITS rådet - en statusrapport om rådets uppgifter samt handlingsplanen 2012-08-23 Uppdraget Utveckla formerna för samarbete mellan myndigheter och näringsliv Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra

Läs mer